† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Nghe đọc Kinh thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 69|Xếp hạng: 67 

Nghe đọc Kinh thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Chia sẻ cuốn sách T.B JOSHUA sự lừa dối của thời đại bị vạch trần admin 8-9-2020    
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh mp3 admin 26-2-2020 03176 admin 26-2-2020 12:39 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Tân ước mp3 admin 26-2-2020 02695 admin 26-2-2020 12:37 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Cựu ước mp3 admin 26-2-2020 02583 admin 26-2-2020 12:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Thi thiên admin 13-11-2015 08232 admin 13-11-2015 05:04 PM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Khải huyền admin 12-7-2012 010475 admin 12-7-2012 10:42 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Giu đe admin 12-7-2012 05030 admin 12-7-2012 10:41 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 3 Giăng admin 12-7-2012 04694 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Giăng admin 12-7-2012 04384 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Giăng admin 12-7-2012 05224 admin 12-7-2012 10:39 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Phi e rơ admin 12-7-2012 04050 admin 12-7-2012 10:38 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Phi e rơ admin 12-7-2012 04546 admin 12-7-2012 10:37 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Gia cơ admin 12-7-2012 04980 admin 12-7-2012 10:36 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Hê bơ rơ admin 12-7-2012 04328 admin 12-7-2012 10:34 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lê môn admin 12-7-2012 03350 admin 12-7-2012 10:30 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Tít admin 12-7-2012 03304 admin 12-7-2012 10:29 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Ti mô thê admin 12-7-2012 03339 admin 12-7-2012 10:28 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Ti mô thê admin 12-7-2012 03807 admin 12-7-2012 10:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 03342 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 03516 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Cô lô se admin 12-7-2012 03810 admin 12-7-2012 10:25 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lip admin 12-7-2012 03639 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Ê phô sô admin 12-7-2012 04014 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ga la ti admin 12-7-2012 03941 admin 12-7-2012 10:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Cô rinh tô admin 12-7-2012 03985 admin 12-7-2012 10:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Cô rinh tô admin 12-7-2012 04503 admin 12-7-2012 10:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Rô ma admin 12-7-2012 05119 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Công vụ các sứ đồ admin 12-7-2012 06140 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giăng admin 12-7-2012 07242 admin 12-7-2012 10:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lu ca admin 12-7-2012 05506 admin 12-7-2012 10:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mác admin 12-7-2012 04828 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma thi ơ admin 12-7-2012 08636 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma la chi admin 12-7-2012 03212 admin 12-7-2012 10:08 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Sô phô ni admin 12-7-2012 03078 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Na hum admin 12-7-2012 02960 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mi chê admin 12-7-2012 02991 admin 12-7-2012 10:06 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô na admin 12-7-2012 03010 admin 12-7-2012 10:05 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Áp đia admin 12-7-2012 02869 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A mốt admin 12-7-2012 02975 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô ên admin 12-7-2012 02851 admin 12-7-2012 10:03 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ô sê admin 12-7-2012 03087 admin 12-7-2012 10:01 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Đa ni ên admin 12-7-2012 03682 admin 12-7-2012 10:00 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xê chi ên admin 12-7-2012 03598 admin 12-7-2012 09:59 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ca thương admin 12-7-2012 02944 admin 12-7-2012 09:58 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giê rê mi admin 12-7-2012 04370 admin 12-7-2012 09:55 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xa cha ri admin 12-7-2012 03217 admin 12-7-2012 09:54 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ha ba cúc admin 12-7-2012 03053 admin 12-7-2012 09:53 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A ghê admin 12-7-2012 03115 admin 12-7-2012 09:52 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê sai admin 12-7-2012 06149 admin 12-7-2012 09:51 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nhã ca admin 12-7-2012 03340 admin 12-7-2012 09:43 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Truyền đạo admin 12-7-2012 06538 admin 12-7-2012 09:42 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Châm ngôn admin 12-7-2012 010835 admin 12-7-2012 09:36 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Gióp admin 12-7-2012 05221 admin 12-7-2012 09:31 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ tê admin 12-7-2012 03600 admin 12-7-2012 09:30 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nê hê mi admin 12-7-2012 03855 admin 12-7-2012 09:27 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ xa admin 12-7-2012 03574 admin 12-7-2012 09:26 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sử ký admin 12-7-2012 03768 admin 12-7-2012 09:25 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sử ký admin 12-7-2012 03973 admin 12-7-2012 09:24 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Các vua admin 12-7-2012 04189 admin 12-7-2012 09:23 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Các vua admin 12-7-2012 04700 admin 12-7-2012 09:22 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sa mu ên admin 12-7-2012 04163 admin 12-7-2012 09:21 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sa mu ên admin 12-7-2012 05706 admin 12-7-2012 09:20 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ru tơ admin 12-7-2012 03697 admin 12-7-2012 09:18 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Các quan xét admin 12-7-2012 04541 admin 12-7-2012 09:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô suê admin 12-7-2012 05856 admin 12-7-2012 09:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Phục truyền luật lệ ký. admin 12-7-2012 05890 admin 12-7-2012 09:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lê vi ký admin 12-7-2012 04854 admin 12-7-2012 09:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Dân số ký admin 12-7-2012 05547 admin 12-7-2012 09:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xuất ê díp tô ký admin 12-7-2012 08266 admin 12-7-2012 09:08 AM
Xem trước Kinh Thánh, Nghe đọc Sách Sáng Thế Ký admin 12-7-2012 019667 admin 12-7-2012 09:04 AM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 09:35 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn