† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

Nghe đọc Kinh thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 69|Xếp hạng: 66 

Nghe đọc Kinh thánh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Chia sẻ cuốn sách T.B JOSHUA sự lừa dối của thời đại bị vạch trần admin 8-9-2020    
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh mp3 admin 26-2-2020 02567 admin 26-2-2020 12:39 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Tân ước mp3 admin 26-2-2020 02020 admin 26-2-2020 12:37 AM
Xem trước Nghe đọc trọn bộ Kinh thánh Cựu ước mp3 admin 26-2-2020 02011 admin 26-2-2020 12:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Thi thiên admin 13-11-2015 07938 admin 13-11-2015 05:04 PM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Khải huyền admin 12-7-2012 010336 admin 12-7-2012 10:42 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Giu đe admin 12-7-2012 04982 admin 12-7-2012 10:41 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 3 Giăng admin 12-7-2012 04656 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Giăng admin 12-7-2012 04346 admin 12-7-2012 10:40 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Giăng admin 12-7-2012 05175 admin 12-7-2012 10:39 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Phi e rơ admin 12-7-2012 04014 admin 12-7-2012 10:38 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Phi e rơ admin 12-7-2012 04493 admin 12-7-2012 10:37 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Gia cơ admin 12-7-2012 04944 admin 12-7-2012 10:36 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Hê bơ rơ admin 12-7-2012 04272 admin 12-7-2012 10:34 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lê môn admin 12-7-2012 03323 admin 12-7-2012 10:30 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Tít admin 12-7-2012 03279 admin 12-7-2012 10:29 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Ti mô thê admin 12-7-2012 03305 admin 12-7-2012 10:28 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Ti mô thê admin 12-7-2012 03760 admin 12-7-2012 10:27 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 2Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 03304 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách 1Tê sa lô ni ca admin 12-7-2012 03479 admin 12-7-2012 10:26 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Cô lô se admin 12-7-2012 03764 admin 12-7-2012 10:25 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Phi lip admin 12-7-2012 03612 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, nghe đọc sách Ê phô sô admin 12-7-2012 03984 admin 12-7-2012 10:17 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ga la ti admin 12-7-2012 03899 admin 12-7-2012 10:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Cô rinh tô admin 12-7-2012 03960 admin 12-7-2012 10:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Cô rinh tô admin 12-7-2012 04465 admin 12-7-2012 10:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Rô ma admin 12-7-2012 05081 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Công vụ các sứ đồ admin 12-7-2012 06084 admin 12-7-2012 10:13 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giăng admin 12-7-2012 07193 admin 12-7-2012 10:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lu ca admin 12-7-2012 05469 admin 12-7-2012 10:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mác admin 12-7-2012 04801 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma thi ơ admin 12-7-2012 08580 admin 12-7-2012 10:10 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ma la chi admin 12-7-2012 03187 admin 12-7-2012 10:08 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Sô phô ni admin 12-7-2012 03054 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Na hum admin 12-7-2012 02916 admin 12-7-2012 10:07 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Mi chê admin 12-7-2012 02963 admin 12-7-2012 10:06 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô na admin 12-7-2012 02988 admin 12-7-2012 10:05 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Áp đia admin 12-7-2012 02844 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A mốt admin 12-7-2012 02950 admin 12-7-2012 10:04 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô ên admin 12-7-2012 02820 admin 12-7-2012 10:03 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ô sê admin 12-7-2012 03065 admin 12-7-2012 10:01 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Đa ni ên admin 12-7-2012 03645 admin 12-7-2012 10:00 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xê chi ên admin 12-7-2012 03565 admin 12-7-2012 09:59 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ca thương admin 12-7-2012 02914 admin 12-7-2012 09:58 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giê rê mi admin 12-7-2012 04325 admin 12-7-2012 09:55 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xa cha ri admin 12-7-2012 03187 admin 12-7-2012 09:54 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ha ba cúc admin 12-7-2012 03016 admin 12-7-2012 09:53 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách A ghê admin 12-7-2012 03083 admin 12-7-2012 09:52 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê sai admin 12-7-2012 06067 admin 12-7-2012 09:51 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nhã ca admin 12-7-2012 03298 admin 12-7-2012 09:43 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Truyền đạo admin 12-7-2012 06478 admin 12-7-2012 09:42 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Châm ngôn admin 12-7-2012 010767 admin 12-7-2012 09:36 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Gióp admin 12-7-2012 05185 admin 12-7-2012 09:31 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ tê admin 12-7-2012 03569 admin 12-7-2012 09:30 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Nê hê mi admin 12-7-2012 03823 admin 12-7-2012 09:27 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ê xơ xa admin 12-7-2012 03546 admin 12-7-2012 09:26 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sử ký admin 12-7-2012 03736 admin 12-7-2012 09:25 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sử ký admin 12-7-2012 03947 admin 12-7-2012 09:24 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Các vua admin 12-7-2012 04145 admin 12-7-2012 09:23 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Các vua admin 12-7-2012 04650 admin 12-7-2012 09:22 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 2 Sa mu ên admin 12-7-2012 04117 admin 12-7-2012 09:21 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách 1 Sa mu ên admin 12-7-2012 05611 admin 12-7-2012 09:20 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Ru tơ admin 12-7-2012 03671 admin 12-7-2012 09:18 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Các quan xét admin 12-7-2012 04512 admin 12-7-2012 09:16 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Giô suê admin 12-7-2012 05816 admin 12-7-2012 09:15 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Phục truyền luật lệ ký. admin 12-7-2012 05842 admin 12-7-2012 09:14 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Lê vi ký admin 12-7-2012 04812 admin 12-7-2012 09:12 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Dân số ký admin 12-7-2012 05513 admin 12-7-2012 09:11 AM
Xem trước Kinh thánh, Nghe đọc sách Xuất ê díp tô ký admin 12-7-2012 08231 admin 12-7-2012 09:08 AM
Xem trước Kinh Thánh, Nghe đọc Sách Sáng Thế Ký admin 12-7-2012 019578 admin 12-7-2012 09:04 AM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 26-9-2020 01:14 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn