† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Yêu thích |RSS

Chia sẻ Kinh Thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 824|Xếp hạng: 12 

Tác giả Trả lời Bài mới
Xem trước Châm ngôn - Kinh thánh admin 20-8-2014 0960 admin 20-8-2014 09:19 PM
Xem trước Lời cầu nguyện của dân bị hà hiếp - Kinh thánh admin 20-8-2014 0845 admin 20-8-2014 09:19 PM
Xem trước Những ngày sau rốt sự vây thành - Kinh thánh admin 20-8-2014 0912 admin 20-8-2014 09:18 PM
Xem trước Sự phàn nàn, trông mong, đành chịu của Giê-rê-mi - Kinh thánh admin 20-8-2014 0862 admin 20-8-2014 09:17 PM
Xem trước Tả cảnh hủy phá thành Giê-ru-sa-lem - Kinh thánh admin 20-8-2014 0766 admin 20-8-2014 09:17 PM
Xem trước Lời than của Giê-rê-mi và của thành Giê-ru-sa-lem - Kinh thánh admin 20-8-2014 0863 admin 20-8-2014 09:16 PM
Xem trước Sự hiện thấy của Áp-đia. - Kinh thánh admin 20-8-2014 0743 admin 20-8-2014 09:10 PM
Xem trước Lời hứa và sự chúc phước - Kinh thánh admin 20-8-2014 0796 admin 20-8-2014 09:10 PM
Xem trước Sự hiện thấy và sự ngăm đe cuối cùng - Kinh thánh admin 20-8-2014 0895 admin 20-8-2014 09:09 PM
Xem trước Sự hiện thấy về giỏ trái. - Nước Y-sơ-ra-ên hầu úp đổ - K admin 20-8-2014 0919 admin 20-8-2014 09:09 PM
Xem trước A-mốt và thầy tế lễ A-ma-xia - Kinh thánh admin 20-8-2014 0896 admin 20-8-2014 09:08 PM
Xem trước Sự hiện thấy về cào cào, về lửa thiêu đốt, về dây chuẩn mự admin 20-8-2014 0841 admin 20-8-2014 09:07 PM
Xem trước Sự bại hoại của các người làm đầu nước Y-sơ-ra-ên - Kinh admin 20-8-2014 0883 admin 20-8-2014 09:07 PM
Xem trước Sự úp đổ của nước Y-sơ-ra-ên - Kinh thánh admin 20-8-2014 0856 admin 20-8-2014 09:06 PM
Xem trước Sự không ăn năn của dân Y-sơ-ra-ên - Kinh thánh admin 20-8-2014 0890 admin 20-8-2014 09:00 PM
Xem trước Sự phán xét của Đức Chúa Trời nghịch cùng Y-sơ-ra-ên - Kinh thánh admin 20-8-2014 0934 admin 20-8-2014 09:00 PM
Xem trước Lời tiên nghịch cùng Mô-áp, Giu-đa và Y-sơ-ra-ên - Kinh thánh admin 20-8-2014 0873 admin 20-8-2014 08:59 PM
Xem trước Lời tiên tri nghịch cùng Đa-mách, Ga-xa, Ty-rơ, người Ê-đôm và ng admin 20-8-2014 0941 admin 20-8-2014 08:59 PM
Xem trước Bài giảng thứ tư. - Lời hứa về phước lành - Kinh thánh admin 20-8-2014 0902 admin 20-8-2014 08:58 PM
Xem trước Bài giảng thứ ba. - Phước lành theo đền thờ mới - Kinh thánh admin 20-8-2014 0877 admin 20-8-2014 08:58 PM
Xem trước Bài giảng thứ hai. - Vinh quang của đền thờ mới - Kinh thánh admin 20-8-2014 0871 admin 20-8-2014 08:57 PM
Xem trước Bài giảng thứ nhứt. - Khuyên xây lại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. - admin 20-8-2014 01430 admin 20-8-2014 08:57 PM
Xem trước Giê-hô-gia-kin được tha - Kinh thánh admin 20-8-2014 01028 admin 20-8-2014 08:57 PM
Xem trước Ghê-đa-lia qua đời - Kinh thánh admin 20-8-2014 0823 admin 20-8-2014 08:56 PM
Xem trước Sự chiếm lấy và phá hủy Giê-ru-sa-lem - Kinh thánh admin 20-8-2014 0948 admin 20-8-2014 08:56 PM
Xem trước Sê-đê-kia cai trị - Kinh thánh admin 20-8-2014 0848 admin 20-8-2014 08:56 PM
Xem trước Giê-hô-gia-kin cai trị. - Giu-đa bị đày lần thứ nhứt qua Ba-by-lôn admin 20-8-2014 0842 admin 20-8-2014 08:55 PM
Xem trước Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm nước Giu-đa - Kinh thánh admin 20-8-2014 0925 admin 20-8-2014 08:55 PM
Xem trước Giô-a-cha và Giê-hô-gia-kim cai trị - Kinh thánh admin 20-8-2014 0863 admin 20-8-2014 08:54 PM
Xem trước Giô-si-a qua đời - Kinh thánh admin 20-8-2014 0884 admin 20-8-2014 08:54 PM
Xem trước Giữ lễ Vượt qua - Kinh thánh admin 20-8-2014 0868 admin 20-8-2014 08:54 PM
Xem trước Giô-si-a phá hủy sự thờ hình tượng - Kinh thánh admin 20-8-2014 0872 admin 20-8-2014 08:53 PM
Xem trước Giô-si-a trị vì. - Tìm được quyển luật pháp trong đền thờ. - admin 20-8-2014 0815 admin 20-8-2014 08:53 PM
Xem trước A-môn kế vị Ma-na-se - Kinh thánh admin 20-8-2014 0873 admin 20-8-2014 08:53 PM
Xem trước Sự thờ hình tượng của Ma-na-se, vua Giu-đa - Kinh thánh admin 20-8-2014 0952 admin 20-8-2014 08:52 PM
Xem trước Một sứ giả ở Ba-by-lôn đến - Kinh thánh admin 20-8-2014 0861 admin 20-8-2014 08:52 PM
Xem trước Ê-xê-chia bị bịnh, rồi đặng chữa lành admin 14-8-2014 0928 admin 14-8-2014 09:16 PM
Xem trước Lời cầu nguyện của Ê-xê-chia, và lời tiên tri Ê-sai. - Sự giải c admin 14-8-2014 01053 admin 14-8-2014 09:15 PM
Xem trước Sự dân A-si-ri loán vào admin 14-8-2014 0937 admin 14-8-2014 09:15 PM
Xem trước Ê-xê-chia làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0960 admin 14-8-2014 09:15 PM
Xem trước Ô-sê, vua sau chót của Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0950 admin 14-8-2014 09:14 PM
Xem trước A-cha làm vua Giu-đa. - Người thờ hình tượng. admin 14-8-2014 0921 admin 14-8-2014 09:13 PM
Xem trước Giô-tham làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0992 admin 14-8-2014 09:12 PM
Xem trước Phê-ca làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0976 admin 14-8-2014 09:11 PM
Xem trước Phê-ca-hia làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0946 admin 14-8-2014 08:59 PM
Xem trước Mê-na-hem làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0894 admin 14-8-2014 08:58 PM
Xem trước Sa-lum làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0941 admin 14-8-2014 08:58 PM
Xem trước Xa-cha-ri làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0883 admin 14-8-2014 08:58 PM
Xem trước A-xa-ria cai trị admin 14-8-2014 0845 admin 14-8-2014 08:57 PM
Xem trước Giê-rô-bô-am II làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0893 admin 14-8-2014 08:57 PM
Xem trước A-ma-xia làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0913 admin 14-8-2014 08:54 PM
Xem trước Giô-ách thắng dân Sy-ri admin 14-8-2014 0855 admin 14-8-2014 08:54 PM
Xem trước Ê-li-sê qua đời admin 14-8-2014 0879 admin 14-8-2014 08:54 PM
Xem trước Giô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0943 admin 14-8-2014 08:49 PM
Xem trước Nộp thuế cho Ha-xa-ên, vua Sy-ri admin 14-8-2014 0887 admin 14-8-2014 08:48 PM
Xem trước Sửa lại đền thờ Giê-ru-sa-lem admin 14-8-2014 0892 admin 14-8-2014 08:47 PM
Xem trước A-tha-li cai trị. - Giê-hô-gia-đa làm phản. admin 14-8-2014 0756 admin 14-8-2014 08:43 PM
Xem trước Tận diệt những tiên tri của Ba-anh admin 14-8-2014 0922 admin 14-8-2014 08:41 PM
Xem trước Các con trai của A-háp đều bị giết admin 14-8-2014 0920 admin 14-8-2014 08:41 PM
Xem trước Giê-sa-bên bị chó xé ăn admin 14-8-2014 0822 admin 14-8-2014 08:39 PM
Xem trước Giê-hu giết vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa admin 14-8-2014 0891 admin 14-8-2014 08:39 PM
Xem trước Giê-hu làm vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0808 admin 14-8-2014 08:38 PM
Xem trước A-cha-xia làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0953 admin 14-8-2014 08:37 PM
Xem trước Giô-ram làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0878 admin 14-8-2014 08:36 PM
Xem trước Ha-xa-ên làm vua Sy-ri admin 14-8-2014 0889 admin 14-8-2014 08:36 PM
Xem trước Người nữ Su-nem được sản nghiệp mình lại admin 14-8-2014 01005 admin 14-8-2014 08:34 PM
Xem trước Sự giải cứu Sa-ma-ri admin 14-8-2014 0872 admin 14-8-2014 08:34 PM
Xem trước Vây Sa-ma-ri admin 14-8-2014 0904 admin 14-8-2014 08:33 PM
Xem trước Dân Sy-ri bị hành phạt bịnh mù admin 14-8-2014 0882 admin 14-8-2014 08:33 PM
Xem trước Ê-li-sê làm phép lạ khác admin 14-8-2014 0876 admin 14-8-2014 08:32 PM
Xem trước Ghê-ha-xi bị bệnh phung hành phạt admin 14-8-2014 0932 admin 14-8-2014 11:54 AM
Xem trước Ê-li-sê chữa cho Na-a-man sạch bịnh phung admin 14-8-2014 0986 admin 14-8-2014 11:53 AM
Xem trước Phép lạ Ê-li-sê làm trong cơn đói kém admin 14-8-2014 0948 admin 14-8-2014 11:53 AM
Xem trước Ê-li-sê khiến đứa con của người nữ Su-nem sống lại admin 14-8-2014 0917 admin 14-8-2014 11:52 AM
Xem trước Ê-li-sê hóa ra nhiều dầu admin 14-8-2014 0983 admin 14-8-2014 11:52 AM
Xem trước Giô-ram và Giô-sa-phát giao chiến với dân Mô-áp admin 14-8-2014 0865 admin 14-8-2014 11:46 AM
Xem trước Những đứa trẻ bị gấu xé admin 14-8-2014 0918 admin 14-8-2014 11:46 AM
Xem trước Ê-li-sê nối Ê-li admin 14-8-2014 0968 admin 14-8-2014 11:44 AM
Xem trước Ê-li được cất lên trời admin 14-8-2014 0933 admin 14-8-2014 11:44 AM
Xem trước Bịnh của A-cha-xia admin 14-8-2014 0936 admin 14-8-2014 11:44 AM
Xem trước Vua Si-ru ra chiếu chỉ tha cho dân sự về admin 14-8-2014 0940 admin 14-8-2014 11:38 AM
Xem trước Nê-bu-cát-nết-sa phá hủy Giê-ru-sa-lem, bắt dân sự dẫn qua Ba-by-lôn admin 14-8-2014 0925 admin 14-8-2014 11:38 AM
Xem trước Sê-đê-kia phản nghịch cùng Nê-bu-cát-nết-sa admin 14-8-2014 0898 admin 14-8-2014 11:36 AM
Xem trước Giê-hô-gia-kim bị đày qua Ba-by-lôn admin 14-8-2014 01085 admin 14-8-2014 11:35 AM
Xem trước Giô-si-a băng hà admin 14-8-2014 0960 admin 14-8-2014 11:33 AM
Xem trước Giô-si-a giữ lễ Vượt-qua trọng thể admin 14-8-2014 0918 admin 14-8-2014 11:33 AM
Xem trước Nữ tiên tri Hun-đa admin 14-8-2014 0894 admin 14-8-2014 11:33 AM
Xem trước Tìm lại được sách luật pháp admin 14-8-2014 0920 admin 14-8-2014 11:31 AM
Xem trước Lòng nhân đức của Giô-si-a. - Người trừ sự thờ hình tượng, v admin 14-8-2014 0945 admin 14-8-2014 11:30 AM
Xem trước Sự thờ tà thần của A-môn. - Người bị giết admin 14-8-2014 0946 admin 14-8-2014 11:30 AM
Xem trước Sự thờ tà thần của Ma-na-se admin 14-8-2014 0883 admin 14-8-2014 11:30 AM
Xem trước Hủy diệt đạo binh San-chê-ríp. - Ê-xê-chia đau và được chữa là admin 14-8-2014 0900 admin 14-8-2014 11:29 AM
Xem trước Đạo quân San-chê-ríp vây thành Giê-ru-sa-lem admin 14-8-2014 0923 admin 14-8-2014 11:29 AM
Xem trước Ê-xê-chia lập lại ban thứ và phần việc của người Lê-vi admin 14-8-2014 0966 admin 14-8-2014 11:27 AM
Xem trước Ê-xê-chia truyền lịnh giữ lễ Vượt-qua admin 14-8-2014 0896 admin 14-8-2014 11:27 AM
Xem trước Ê-xê-chia dâng của lễ admin 14-8-2014 0921 admin 14-8-2014 11:26 AM
Xem trước Dân Lê-vi dọn sạch sẽ bàn thờ admin 14-8-2014 0888 admin 14-8-2014 11:12 AM
Xem trước Ê-xê-chia lập lại cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật admin 14-8-2014 0939 admin 14-8-2014 11:11 AM
Xem trước A-cha qua đời admin 14-8-2014 0792 admin 14-8-2014 11:11 AM
Xem trước A-cha cầu xin vua A-si-ri tiếp cứu mình, vua ấy hiếp chế người. admin 14-8-2014 0889 admin 14-8-2014 11:10 AM
Xem trước Dân Sy-ri và dân Y-sơ-ra-ên đánh A-cha. admin 14-8-2014 0901 admin 14-8-2014 11:09 AM
Xem trước A-cha buông mình theo sự thờ hình tượng admin 14-8-2014 0975 admin 14-8-2014 11:08 AM
Xem trước Ô-xia băng-hà admin 14-8-2014 0974 admin 14-8-2014 11:06 AM
Xem trước Ô-xia bị bịnh phung admin 14-8-2014 0843 admin 14-8-2014 11:06 AM
Xem trước Ô-xia cai trị được vinh hiển admin 14-8-2014 0921 admin 14-8-2014 11:06 AM
Xem trước A-ma-xia bị phản thần giết admin 14-8-2014 0938 admin 14-8-2014 11:05 AM
Xem trước A-ma-xia bị thua Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0945 admin 14-8-2014 11:04 AM
Xem trước A-ma-xia, con trai Giô-ách, làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0908 admin 14-8-2014 11:04 AM
Xem trước Dân Sy-ri cướp phá Giê-ru-sa-lem. - Giô-ách bị giết. admin 14-8-2014 0883 admin 14-8-2014 11:04 AM
Xem trước Giô-ách phạm tội thờ hình tượng admin 14-8-2014 0861 admin 14-8-2014 10:59 AM
Xem trước Giô-ách truyền sửa lại đền thờ admin 14-8-2014 0863 admin 14-8-2014 10:58 AM
Xem trước Giê-hô-gia-đa lập lại việc thờ phượng Đức Chúa Trời admin 14-8-2014 0898 admin 14-8-2014 10:58 AM
Xem trước Giê-hô-gia-đa lập Giô-ách, con trai Giô-ram, làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0925 admin 14-8-2014 10:58 AM
Xem trước Nhà A-cha-xia bị A-tha-li diệt, chỉ một mình Giô-ách thoát khỏi admin 14-8-2014 0930 admin 14-8-2014 10:57 AM
Xem trước A-cha-xia, con trai của Giô-ram, vua Giu-đa, bị Giê-hu giết admin 14-8-2014 0921 admin 14-8-2014 10:57 AM
Xem trước Giô-ram cai trị. - Sự bất nhân của người. - Người bị hình ph admin 14-8-2014 0998 admin 14-8-2014 10:57 AM
Xem trước Giô-sa-phát được thắng admin 14-8-2014 0997 admin 14-8-2014 10:56 AM
Xem trước Lời cầu nguyện của Giô-sa-phát admin 14-8-2014 01006 admin 14-8-2014 10:56 AM
Xem trước Dân Mô-áp và đồng minh chúng nó xông đánh Giô-sa-phát admin 14-8-2014 0876 admin 14-8-2014 10:56 AM
Xem trước Sự sửa lại của Giô-sa-phát admin 14-8-2014 0871 admin 14-8-2014 10:55 AM
Xem trước Tiên tri Giê-hu quở trách Giô-sa-phát admin 14-8-2014 01019 admin 14-8-2014 10:55 AM
Xem trước Giô-sa-phát và A-háp trẩy đi chinh chiến dân Sy-ri admin 14-8-2014 0878 admin 14-8-2014 10:55 AM
Xem trước Sự nhân đức của Giô-sa-phát. - Nước người được hưng th admin 14-8-2014 0924 admin 14-8-2014 10:54 AM
Xem trước A-sa, có dân Sy-ri giúp đỡ, ngăn cản Ba-ê-sa xây thành Ra-ma admin 14-8-2014 0899 admin 14-8-2014 10:54 AM
Xem trước A-sa trừ bỏ sự thờ hình tượng admin 14-8-2014 0860 admin 14-8-2014 10:53 AM
Xem trước A-sa thắng quân Ê-thi-ô-bi admin 14-8-2014 0904 admin 14-8-2014 10:53 AM
Xem trước Sự nhân đức của A-sa, con trai A-bi-gia admin 14-8-2014 0918 admin 14-8-2014 10:52 AM
Xem trước A-bi-gia và Giê-rô-bô-am đánh giặc với nhau. admin 14-8-2014 0937 admin 14-8-2014 10:51 AM
Xem trước Rô-bô-am qua đời admin 14-8-2014 0898 admin 14-8-2014 10:51 AM
Xem trước Rô-bô-am bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời. - Si-sắc xâm phạm nư admin 14-8-2014 0942 admin 14-8-2014 10:51 AM
Xem trước Việc cai trị của Rô-bô-am admin 14-8-2014 0953 admin 14-8-2014 10:50 AM
Xem trước Đức Chúa Trời cấm Rô-bô-am chinh chiến với Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0980 admin 14-8-2014 10:50 AM
Xem trước Phe đảng mười chi phái admin 14-8-2014 0959 admin 14-8-2014 10:49 AM
Xem trước Sa-lô-môn qua đời admin 14-8-2014 0892 admin 14-8-2014 10:49 AM
Xem trước Sự giàu có của Sa-lô-môn admin 14-8-2014 01003 admin 14-8-2014 10:49 AM
Xem trước Nữ vương nước Sê-ba đến viếng Sa-lô-môn admin 14-8-2014 0941 admin 14-8-2014 10:48 AM
Xem trước Sa-lô-môn xây các thành admin 14-8-2014 0856 admin 14-8-2014 10:48 AM
Xem trước Các của tế lễ về sự khánh thành đền thờ admin 14-8-2014 0866 admin 14-8-2014 10:48 AM
Xem trước Lễ khánh thành đền thờ, và bài cầu nguyện của Sa-lô-môn admin 14-8-2014 0975 admin 14-8-2014 10:47 AM
Xem trước Thỉnh hòm giao ước vào trong đền thờ admin 14-8-2014 0897 admin 14-8-2014 10:47 AM
Xem trước Bàn thờ đồng. - Cái biển đúc. admin 14-8-2014 0976 admin 14-8-2014 10:46 AM
Xem trước Sự xây cất đền thờ admin 14-8-2014 0857 admin 14-8-2014 10:46 AM
Xem trước Sắm sửa cất đền thờ admin 14-8-2014 0846 admin 14-8-2014 10:46 AM
Xem trước Sa-lô-môn dâng của lễ tại Ga-ba-ôn admin 14-8-2014 0942 admin 14-8-2014 10:45 AM
Xem trước Đa-vít băng hà admin 14-8-2014 0937 admin 14-8-2014 10:41 AM
Xem trước Sa-lô-môn được tôn làm vua lần thứ nhì admin 14-8-2014 0874 admin 14-8-2014 10:40 AM
Xem trước Đa-vít chúc tạ ơn Đức Chúa Trời admin 14-8-2014 0905 admin 14-8-2014 10:40 AM
Xem trước Các lễ vật lạc ý về đền thờ admin 14-8-2014 0776 admin 14-8-2014 10:38 AM
Xem trước Đa-vít chỉ dạy về việc xây cất dền thờ admin 14-8-2014 0943 admin 14-8-2014 10:38 AM
Xem trước Các quản lý của Đa-vít admin 14-8-2014 0939 admin 14-8-2014 10:38 AM
Xem trước Trưởng của các chi phái admin 14-8-2014 0916 admin 14-8-2014 10:37 AM
Xem trước Mười hai quan cai về mười hai tháng của năm admin 14-8-2014 0842 admin 14-8-2014 10:37 AM
Xem trước Cai số những người giữ cửa đền thờ admin 14-8-2014 0856 admin 14-8-2014 10:37 AM
Xem trước Sự cai số và chức phận của những người ca hát admin 14-8-2014 0865 admin 14-8-2014 10:36 AM
Xem trước Sắp đặt ban thứ cho các con cháu khác của Lê-vi admin 14-8-2014 0981 admin 14-8-2014 10:36 AM
Xem trước Tu bộ và phân ban thứ cho con cháu A-rôn admin 14-8-2014 0856 admin 14-8-2014 10:36 AM
Xem trước Đa-vít phân định chức việc của người Lê-vi admin 14-8-2014 0876 admin 14-8-2014 10:35 AM
Xem trước Đa-vít lập Sa-lô-môn lên làm vua admin 14-8-2014 0928 admin 14-8-2014 10:35 AM
Xem trước Đa-vít sắm sửa lo xây cất đền thờ admin 14-8-2014 0924 admin 14-8-2014 10:34 AM
Xem trước Ôn dịch trong Y-sơ-ra-ên admin 14-8-2014 0933 admin 14-8-2014 10:34 AM
Xem trước Đa-vít truyền cai số dân lại admin 14-8-2014 0954 admin 14-8-2014 10:34 AM
Xem trước Lại thắng dân Phi-li-tin nữa. Ba người giềnh giàng bị giết admin 14-8-2014 01062 admin 14-8-2014 10:33 AM
Xem trước Sự chiếm lấy thành Ráp-ba admin 14-8-2014 0860 admin 14-8-2014 10:33 AM
Xem trước Dân Am-môn, Sy-ri và đồng minh chúng bị bại trận admin 14-8-2014 0933 admin 14-8-2014 10:33 AM
Xem trước Vua dân Am-môn sỉ nhục các sứ giả của Đa-vít admin 14-8-2014 0850 admin 14-8-2014 10:32 AM
Xem trước Đa-vít được thắng trận nhiều admin 14-8-2014 0905 admin 14-8-2014 10:32 AM
Xem trước Lời cầu nguyện của Đa-vít admin 14-8-2014 0936 admin 14-8-2014 10:31 AM
Xem trước Đức Chúa Trời không cho Đa-vít cất đền cho Ngài admin 14-8-2014 0828 admin 14-8-2014 10:31 AM
Xem trước Đa-vít cắt người Lê-vi phục sự trong đền tạm admin 14-8-2014 0926 admin 14-8-2014 10:31 AM
Xem trước Đa-vít rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem cách trọng thể admin 14-8-2014 0852 admin 14-8-2014 10:30 AM
Xem trước Đa-vít đánh hơn dân Phi-li-tin hai lần admin 14-8-2014 0851 admin 14-8-2014 10:30 AM
Xem trước Sự thạnh lợi của Đa-vít admin 14-8-2014 0749 admin 14-8-2014 10:29 AM
Xem trước U-xa chết. - Hòm giao ước rước về nhà Ô-bết-Ê-đôm. admin 14-8-2014 0900 admin 14-8-2014 10:29 AM
Xem trước Đa-vít thỉnh hòm giao ước từ Ki-ri-át-Giê-a-rim về admin 14-8-2014 0870 admin 14-8-2014 10:28 AM
Xem trước Tên những người theo Đa-vít trong khi vua Sau-lơ còn sống admin 14-8-2014 0790 admin 14-8-2014 10:26 AM
Xem trước Đa-vít đương trị vì tại Hếp-rôn chiếm lấy thành Giê-ru-sa-lem admin 14-8-2014 0897 admin 14-8-2014 10:25 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin đánh bại. Sau-lơ và con trai ngườ admin 14-8-2014 0878 admin 14-8-2014 10:25 AM
Xem trước Dòng dõi của Sau-lơ và Giô-na-than admin 14-8-2014 0871 admin 14-8-2014 10:25 AM
Xem trước Dân thành Giê-ru-sa-lem đã bị làm phu tù lại được trở về admin 14-8-2014 0864 admin 14-8-2014 10:24 AM
Xem trước Dòng dõi Bên-gia-min admin 14-8-2014 0839 admin 14-8-2014 10:23 AM
Xem trước Dòng dõi Nép-ta-li, Ma-na-se, Ép-ra-im, và A-se admin 14-8-2014 0847 admin 14-8-2014 10:23 AM
Xem trước Dòng dõi Bên-gia-min admin 14-8-2014 0827 admin 14-8-2014 10:23 AM
Xem trước Dòng dõi Y-sa-ca admin 14-8-2014 0794 admin 14-8-2014 10:22 AM
Xem trước Dòng dõi A-rôn admin 14-8-2014 0783 admin 14-8-2014 10:22 AM
Xem trước Dòng dõi Lê-vi admin 14-8-2014 0915 admin 14-8-2014 10:22 AM
Xem trước Dòng dõi của Ma-na-se admin 14-8-2014 0794 admin 14-8-2014 10:21 AM
Xem trước Dòng dõi của Gát admin 14-8-2014 0777 admin 14-8-2014 10:21 AM
Xem trước Dòng dõi Ru-bên admin 14-8-2014 0927 admin 14-8-2014 10:20 AM
Xem trước Dòng dõi Giu-đa và Si-mê-ôn admin 14-8-2014 0868 admin 14-8-2014 10:20 AM
Xem trước Dòng dõi Đa-vít cho đến Xô-rô-ba-bên admin 14-8-2014 0825 admin 14-8-2014 10:19 AM
Xem trước Dòng dõi của Ca-lép, Hết-rôn, và Giê-rác-mê-ên. admin 14-8-2014 0944 admin 14-8-2014 10:19 AM
Xem trước Con cái của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa admin 14-8-2014 0744 admin 14-8-2014 10:19 AM
Xem trước Sách gia phổ của các tổ phụ cho đến đời Gia-cốp admin 14-8-2014 0928 admin 14-8-2014 10:18 AM
Xem trước Giô-sa-phát làm vua Giu-đa admin 14-8-2014 0824 admin 14-8-2014 10:15 AM
Xem trước A-háp và Giô-sa-phát tranh-chiến với dân Sy-ri admin 14-8-2014 0870 admin 14-8-2014 10:15 AM
Xem trước Na-bốt bị giết admin 14-8-2014 0821 admin 14-8-2014 10:14 AM
Xem trước A-háp thắng dân Sy-ri nữa admin 14-8-2014 0798 admin 14-8-2014 10:14 AM
Xem trước Sự vây và giải-cứu thành Sa-ma-ri admin 14-8-2014 0825 admin 14-8-2014 10:14 AM
Xem trước Ê-li tại đồng vắng admin 14-8-2014 0852 admin 14-8-2014 10:13 AM
Xem trước Ê-li và các tiên-tri của thần Ba-anh admin 14-8-2014 0949 admin 14-8-2014 10:13 AM
Trang sau »

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 06:55 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn