† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Yêu thích |RSS

Chia sẻ Kinh Thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 824|Xếp hạng: 35 

Tác giả Trả lời Bài mới
Xem trước Môi-se nhắc lại tại cớ sao Đức Chúa Trời ban xứ Ca-na-an cho dân admin 10-8-2014 01102 admin 10-8-2014 10:10 AM
Xem trước Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên khá biết ơn Đức Chúa Trời, và ở trung admin 10-8-2014 01113 admin 10-8-2014 10:09 AM
Xem trước Chúa biểu hủy diệt dân Ca-na-an hay thờ tà thần admin 10-8-2014 01183 admin 10-8-2014 10:09 AM
Xem trước Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên yêu mến Chúa admin 10-8-2014 01154 admin 10-8-2014 10:09 AM
Xem trước Truyền lại mười điều răn: khuyên dân sự phải vâng lời admin 10-8-2014 01089 admin 10-8-2014 10:08 AM
Xem trước Ba thành ẩn náu ở bên kia sông Giô-đanh admin 10-8-2014 01056 admin 10-8-2014 10:07 AM
Xem trước Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên giữ các điều răn của Đức Chúa Trờ admin 10-8-2014 01064 admin 10-8-2014 10:07 AM
Xem trước Môi-se diễn tiếp: Óc, vua Ba-san thất trận - chia xứ lấy được admin 10-8-2014 01108 admin 10-8-2014 10:06 AM
Xem trước Môi-se cứ giảng: Dân sự ra khỏi đồng vắng và chiếm xứ Si-hôn, admin 10-8-2014 01112 admin 10-8-2014 10:06 AM
Xem trước Bài giảng thứ nhứt của Môi-se nhắc lại các ơn Chúa đã làm trong admin 10-8-2014 01220 admin 10-8-2014 10:06 AM
Xem trước Cấm con gái nào hưởng sản nghiệp lấy chồng ngoài chi phái mình admin 10-8-2014 01069 admin 10-8-2014 09:58 AM
Xem trước Các thành của người Lê-vi, và thành ẩn náu. - Kẻ báo thù huyết. admin 10-8-2014 01100 admin 10-8-2014 09:58 AM
Xem trước Giới hạn xứ Ca-na-an và tên các quan trưởng của mỗi chi phái đ admin 10-8-2014 01103 admin 10-8-2014 09:57 AM
Xem trước Đức Giê-hô-va buộc dân Y-sơ-ra-ên phải phá-hủy người Ca-na-an admin 10-8-2014 01077 admin 10-8-2014 09:57 AM
Xem trước Sự hành trình và chỗ đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên, từ khi ra khỏ admin 10-8-2014 01028 admin 10-8-2014 09:57 AM
Xem trước Chi phái Ru-bên và chi phái Gát lãnh xứ Ga-la-át làm sản nghiệp admin 10-8-2014 01058 admin 10-8-2014 09:56 AM
Xem trước Dân Ma-đi-an bị thất trận admin 10-8-2014 01115 admin 10-8-2014 09:56 AM
Xem trước Luật pháp về sự hứa nguyện admin 10-8-2014 01148 admin 10-8-2014 09:56 AM
Xem trước Kỳ định về sự dâng các của lễ (tiếp theo) admin 10-8-2014 01068 admin 10-8-2014 09:55 AM
Xem trước Kỳ định về sự dâng các của lễ admin 10-8-2014 01011 admin 10-8-2014 09:55 AM
Xem trước Chọn Giô-suê làm người kế vị Môi-se admin 10-8-2014 01151 admin 10-8-2014 09:54 AM
Xem trước Luật pháp về sản nghiệp admin 10-8-2014 01110 admin 10-8-2014 09:54 AM
Xem trước Tu bộ dân Y-sơ-ra-ên lại admin 10-8-2014 0901 admin 10-8-2014 09:54 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên thông dâm cùng con gái Mô-áp admin 10-8-2014 01032 admin 10-8-2014 09:53 AM
Xem trước Ba-la-am lại chúc phước cho Y-sơ-ra-ên nữa admin 10-8-2014 01106 admin 10-8-2014 09:53 AM
Xem trước Ba-la-am dâng của lễ, và mặc dầu Ba-lác, chúc phước dân Y-sơ-ra-ên admin 10-8-2014 01024 admin 10-8-2014 09:52 AM
Xem trước Ba-lác và Ba-la-am admin 10-8-2014 01056 admin 10-8-2014 09:52 AM
Xem trước Con rắn lửa và con rắn đồng admin 10-8-2014 01178 admin 10-8-2014 09:51 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên thắng vua A-rát admin 10-8-2014 0995 admin 10-8-2014 09:51 AM
Xem trước A-rôn qua đời admin 10-8-2014 01079 admin 10-8-2014 09:49 AM
Xem trước Vua Ê-đôm không cho Y-sơ-ra-ên đi ngang qua xứ mình admin 10-8-2014 01143 admin 10-8-2014 09:49 AM
Xem trước Sự lằm bằm của dân sự. - Môi-se làm cho hòn đá phun nước ra. admin 10-8-2014 01162 admin 10-8-2014 09:48 AM
Xem trước Luật về lễ làm sạch cho người và cho đồ đạc bị ô uế admin 10-8-2014 01013 admin 10-8-2014 09:48 AM
Xem trước Sự giết con bò sắc hoe. - Nước tẩy uế. admin 10-8-2014 0981 admin 10-8-2014 09:47 AM
Xem trước Chức phận và phần huê lợi của những thầy tế lễ và người Lê admin 10-8-2014 01101 admin 10-8-2014 09:46 AM
Xem trước Cây gậy của A-rôn. - Chứng cớ quyết về chức tế lễ của ngư admin 10-8-2014 01081 admin 10-8-2014 09:45 AM
Xem trước Sự phản loạn của Cô-rê, Đa-than, và A-bi-ram admin 10-8-2014 01025 admin 10-8-2014 09:44 AM
Xem trước Luật về tua áo admin 10-8-2014 01012 admin 10-8-2014 09:44 AM
Xem trước Người phạm ngày sa-bát bị phạt xử tử admin 10-8-2014 0996 admin 10-8-2014 09:43 AM
Xem trước Của lễ về tội lầm lỡ admin 10-8-2014 0945 admin 10-8-2014 09:42 AM
Xem trước Luật về các của lễ và sự dâng hoa quả đầu mùa admin 10-8-2014 01019 admin 10-8-2014 09:42 AM
Xem trước Sự lằm bằm khác - dân sự dấy loạn bị án phải chết trong đồ admin 10-8-2014 0925 admin 10-8-2014 09:41 AM
Xem trước Mười hai thám tử sai đến đất Ca-na-an admin 10-8-2014 01064 admin 10-8-2014 09:40 AM
Xem trước A-rôn và Mi-ri-am lằm bằm cùng Môi-se. - Mi-ri-am bị bịnh phung admin 10-8-2014 01072 admin 10-8-2014 09:39 AM
Xem trước Những chim cút admin 10-8-2014 01037 admin 10-8-2014 09:39 AM
Xem trước Dân sự lằm bằm. - Chọn bảy mươi người trưởng lão admin 10-8-2014 0912 admin 10-8-2014 09:33 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên đi đến đồng vắng admin 10-8-2014 01051 admin 10-8-2014 09:32 AM
Xem trước Hai ống loa bằng bạc admin 10-8-2014 0915 admin 10-8-2014 09:32 AM
Xem trước Trụ mây admin 10-8-2014 01057 admin 10-8-2014 09:32 AM
Xem trước Giữ lễ Vượt qua tại đồng vắng Si-na-i admin 10-8-2014 01052 admin 10-8-2014 09:31 AM
Xem trước Lễ biệt người Lê-vi riêng ra thánh admin 10-8-2014 01035 admin 10-8-2014 09:31 AM
Xem trước Sự sắp đặt đèn thắp của đền tạm admin 10-8-2014 01045 admin 10-8-2014 09:31 AM
Xem trước Lễ vật của các quan trưởng chi phái dâng về sự khánh thành đền admin 10-8-2014 0888 admin 10-8-2014 09:30 AM
Xem trước Cách chúc phước admin 10-8-2014 01071 admin 10-8-2014 09:30 AM
Xem trước Luật về người Na-xi-rê admin 10-8-2014 01074 admin 10-8-2014 09:29 AM
Xem trước Luật lệ về sự ghen tương admin 10-8-2014 0895 admin 10-8-2014 09:29 AM
Xem trước Luật về sự bồi thường của hoạnh tài admin 10-8-2014 01060 admin 10-8-2014 09:28 AM
Xem trước Những người ô uế bị đuổi ra khỏi trại quân admin 10-8-2014 01067 admin 10-8-2014 09:28 AM
Xem trước Cắt phần việc cho các họ hàng người Lê-vi và kê sổ các họ hàng admin 10-8-2014 0997 admin 10-8-2014 09:27 AM
Xem trước Sự chuộc lại những con đầu lòng admin 10-8-2014 0965 admin 10-8-2014 09:27 AM
Xem trước Sự kê sổ và thứ tự về việc đóng trại của người Lê-vi admin 10-8-2014 0947 admin 10-8-2014 09:27 AM
Xem trước Thứ tự về sự đóng trại admin 10-8-2014 01051 admin 10-8-2014 09:26 AM
Xem trước Chi phái Lê-vi admin 10-8-2014 01019 admin 10-8-2014 09:25 AM
Xem trước Tu bộ dân Y-sơ-ra-ên admin 10-8-2014 01003 admin 10-8-2014 09:25 AM
Xem trước Vinh quang Đức Giê-hô-va và áng mây admin 9-8-2014 01030 admin 9-8-2014 10:20 AM
Xem trước Thiết lập A-rôn cùng các con trai người admin 9-8-2014 0987 admin 9-8-2014 10:20 AM
Xem trước Đền tạm dựng rồi và biệt riêng ra thánh admin 9-8-2014 01133 admin 9-8-2014 10:19 AM
Xem trước Bảng đeo ngực và các bộ áo thánh khác admin 9-8-2014 0921 admin 9-8-2014 10:19 AM
Xem trước Kiểu áo chế ra cho những thầy tế lễ admin 9-8-2014 01169 admin 9-8-2014 10:18 AM
Xem trước Sổ tổng cộng về đền tạm admin 9-8-2014 01072 admin 9-8-2014 10:18 AM
Xem trước Hành lang của đền tạm admin 9-8-2014 01015 admin 9-8-2014 10:17 AM
Xem trước Đóng bàn thờ của lễ thiêu admin 9-8-2014 0966 admin 9-8-2014 10:17 AM
Xem trước Bàn thờ xông hương admin 9-8-2014 0965 admin 9-8-2014 10:17 AM
Xem trước Chân đèn admin 9-8-2014 0966 admin 9-8-2014 10:16 AM
Xem trước Đóng bàn để bánh trần thiết admin 9-8-2014 0978 admin 9-8-2014 10:16 AM
Xem trước Làm nắp thi ân admin 9-8-2014 0941 admin 9-8-2014 10:15 AM
Xem trước Đóng hòm bảng chứng admin 9-8-2014 0911 admin 9-8-2014 10:15 AM
Xem trước Dựng đền tạm admin 9-8-2014 01007 admin 9-8-2014 10:14 AM
Xem trước Dân sự có lòng tốt dâng lễ vật bội phần admin 9-8-2014 0962 admin 9-8-2014 10:13 AM
Xem trước Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp admin 9-8-2014 0974 admin 9-8-2014 10:11 AM
Xem trước Các lễ vật dùng để dựng đền tạm admin 9-8-2014 0918 admin 9-8-2014 10:11 AM
Xem trước Luật ngày Sa-bát admin 9-8-2014 0956 admin 9-8-2014 10:10 AM
Xem trước Sự giao ước quả quyết admin 9-8-2014 0916 admin 9-8-2014 10:09 AM
Xem trước Chúa gọi Môi-se lên núi Si-na-i, ban bảng luật mới admin 9-8-2014 01060 admin 9-8-2014 10:09 AM
Xem trước Môi-se xin xem Đức Chúa Trời trong sự vinh quang của Ngài admin 9-8-2014 01133 admin 9-8-2014 10:08 AM
Xem trước Đức Chúa Trời đối diện phán cùng Môi-se admin 9-8-2014 01051 admin 9-8-2014 10:07 AM
Xem trước Dựng Trại ngoài trại quân admin 9-8-2014 01049 admin 9-8-2014 10:06 AM
Xem trước Đức Giê-hô-va phạt và sỉ nhục dân sự admin 9-8-2014 0978 admin 9-8-2014 10:06 AM
Xem trước Môi-se cầu khẩn Đức Chúa Trời thế cho Y-sơ-ra-ên admin 9-8-2014 0987 admin 9-8-2014 09:47 AM
Xem trước Môi-se hành phạt dân sự admin 9-8-2014 01040 admin 9-8-2014 09:46 AM
Xem trước Môi-se liệng bể bảng luật admin 9-8-2014 01059 admin 9-8-2014 09:45 AM
Xem trước Bò con vàng admin 9-8-2014 01039 admin 9-8-2014 09:45 AM
Xem trước Luật ngày sa-bát admin 9-8-2014 01041 admin 9-8-2014 09:45 AM
Xem trước Truyền cho Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp làm các đồ dùng về việc tế admin 9-8-2014 0996 admin 9-8-2014 09:44 AM
Xem trước Hương thánh admin 9-8-2014 01012 admin 9-8-2014 09:44 AM
Xem trước Dầu thánh admin 9-8-2014 0990 admin 9-8-2014 09:43 AM
Xem trước Cái thùng bằng đồng admin 9-8-2014 01027 admin 9-8-2014 09:43 AM
Xem trước Kiểu bàn thờ xông hương admin 9-8-2014 01074 admin 9-8-2014 09:43 AM
Xem trước Của lễ đời đời admin 9-8-2014 0968 admin 9-8-2014 09:42 AM
Xem trước Lập những thầy tế lễ admin 9-8-2014 0913 admin 9-8-2014 09:42 AM
Xem trước Ê-phót, bảng đeo ngực và áo thánh khác admin 9-8-2014 01507 admin 9-8-2014 09:41 AM
Xem trước Lập A-rôn và các con trai người làm chức tế lễ admin 9-8-2014 01038 admin 9-8-2014 09:41 AM
Xem trước Hành lang của đền tạm admin 9-8-2014 01017 admin 9-8-2014 09:40 AM
Xem trước Kiểu bàn thờ về của lễ thiêu admin 9-8-2014 01138 admin 9-8-2014 09:40 AM
Xem trước Kiểu đền tạm admin 9-8-2014 01029 admin 9-8-2014 09:39 AM
Xem trước Chân đèn admin 9-8-2014 0980 admin 9-8-2014 09:39 AM
Xem trước Bàn để bánh trần thiết admin 9-8-2014 01018 admin 9-8-2014 09:38 AM
Xem trước Nắp thi ân admin 9-8-2014 0973 admin 9-8-2014 09:38 AM
Xem trước Hòm bảng chứng admin 9-8-2014 01238 admin 9-8-2014 09:37 AM
Xem trước Đức Chúa Trời truyền lịnh cho Môi-se về việc dựng đền tạm admin 9-8-2014 01014 admin 9-8-2014 09:37 AM
Xem trước Môi-se trở lên núi Si-na-i admin 9-8-2014 01065 admin 9-8-2014 09:36 AM
Xem trước Luật về các lễ trọng thể admin 9-8-2014 0972 admin 9-8-2014 09:36 AM
Xem trước Luật lệ về năm Sa-bát admin 9-8-2014 01125 admin 9-8-2014 09:36 AM
Xem trước Các luật pháp đặng giữ sự công bình admin 9-8-2014 01024 admin 9-8-2014 09:35 AM
Xem trước Luật về sự thờ phượng admin 9-8-2014 01010 admin 9-8-2014 09:35 AM
Xem trước Luật về phong tục admin 9-8-2014 01000 admin 9-8-2014 09:33 AM
Xem trước Luật về sự gian trá admin 9-8-2014 0956 admin 9-8-2014 09:33 AM
Xem trước Xuất Ê-díp-tô ký - Chương 22 Luật về sự hư hại 5 Ngộ ai l admin 9-8-2014 0942 admin 9-8-2014 09:32 AM
Xem trước Luật trộm cắp admin 9-8-2014 01057 admin 9-8-2014 09:32 AM
Xem trước Sự rủi ro, điều thiệt hại admin 9-8-2014 01014 admin 9-8-2014 09:31 AM
Xem trước Tội sát nhân admin 9-8-2014 0956 admin 9-8-2014 09:31 AM
Xem trước Luật về tôi mọi admin 9-8-2014 0945 admin 9-8-2014 09:30 AM
Xem trước Dân sự kinh khủng admin 9-8-2014 0922 admin 9-8-2014 09:29 AM
Xem trước Mười điều răn admin 9-8-2014 01037 admin 9-8-2014 09:29 AM
Xem trước Đến sa mạc Si-na-i admin 9-8-2014 0963 admin 9-8-2014 09:28 AM
Xem trước Giê-trô đến viếng Môi-se admin 9-8-2014 01013 admin 9-8-2014 09:28 AM
Xem trước Thắng trận dân A-ma-léc - tay của Môi-se giơ lên. admin 9-8-2014 01100 admin 9-8-2014 09:27 AM
Xem trước Nước của hòn đá Hô-rếp admin 9-8-2014 01031 admin 9-8-2014 09:27 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên oán trách tại Rê-phi-đim admin 9-8-2014 01048 admin 9-8-2014 09:26 AM
Xem trước Chim cút và ma-na admin 9-8-2014 01040 admin 9-8-2014 09:26 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên oán trách nơi đồng vắng Sin admin 9-8-2014 01067 admin 9-8-2014 09:25 AM
Xem trước Xuất Ê-díp-tô ký - Chương 15 Nước ở tại đất Ma-ra 22 Đo admin 9-8-2014 0918 admin 9-8-2014 09:24 AM
Xem trước Bài ca của Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên admin 9-8-2014 01047 admin 9-8-2014 09:22 AM
Xem trước Sang qua Biển Đỏ: đạo binh Ê-díp-tô bị đắm admin 9-8-2014 01010 admin 9-8-2014 09:22 AM
Xem trước Đức Chúa Trời mách cho Môi-se biết mưu Ngài sẽ hại Pha-ra-ôn admin 9-8-2014 0981 admin 9-8-2014 09:21 AM
Xem trước Pha-ra-ôn đuổi theo dân Y-sơ-ra-ên vào đồng vắng admin 9-8-2014 01046 admin 9-8-2014 09:21 AM
Xem trước Sự dâng con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên admin 9-8-2014 0958 admin 9-8-2014 09:20 AM
Xem trước Luật kỷ niệm về sự xuất Ê-díp-tô admin 9-8-2014 0915 admin 9-8-2014 09:20 AM
Xem trước Tai vạ thứ mười: Các con đầu lòng bị giết chết admin 9-8-2014 01026 admin 9-8-2014 09:19 AM
Xem trước Sáng lập lễ Vượt qua admin 9-8-2014 0974 admin 9-8-2014 09:19 AM
Xem trước Dân Y-sơ-ra-ên xin vật báu của người Ê-díp-tô admin 9-8-2014 0997 admin 9-8-2014 09:18 AM
Xem trước Tai vạ thứ chín: sự tối tăm. - Pha-ra-ôn từ chối lần chót admin 9-8-2014 0962 admin 9-8-2014 09:18 AM
Xem trước Tai vạ thứ tám: cào cào admin 9-8-2014 01027 admin 9-8-2014 09:18 AM
Xem trước Pha-ra-ôn bị tai vạ nữa, khứng thả dân Y-sơ-ra-ên đi, rồi lại admin 9-8-2014 0929 admin 9-8-2014 09:17 AM
Xem trước Pha-ra-ôn hạ mình xuống, rồi lại cứng lòng admin 9-8-2014 01056 admin 9-8-2014 09:17 AM
Xem trước Tai vạ thứ bảy: mưa đá admin 9-8-2014 01012 admin 9-8-2014 09:17 AM
Xem trước Tai vạ thứ sáu: ghẻ chốc admin 9-8-2014 0989 admin 9-8-2014 09:16 AM
Xem trước Tai vạ thứ năm: súc vật bị dịch lệ admin 9-8-2014 01034 admin 9-8-2014 09:16 AM
Xem trước Tai vạ thứ tư: ruồi mòng admin 9-8-2014 01129 admin 9-8-2014 09:16 AM
Xem trước Tai vạ thứ ba: muỗi admin 9-8-2014 01039 admin 9-8-2014 09:15 AM
Xem trước Tai vạ thứ nhì: loài ếch nhái admin 9-8-2014 01060 admin 9-8-2014 09:14 AM
Xem trước Tai vạ thứ nhứt: nước sông bị hôi thối admin 9-8-2014 01042 admin 9-8-2014 09:14 AM
Xem trước Các thuật sĩ bắt chước phép lạ của Môi-se admin 9-8-2014 0993 admin 9-8-2014 09:13 AM
Xem trước Đức Chúa Trời lại phán biểu Môi-se đi yết kiến Pha-ra-ôn admin 9-8-2014 0935 admin 9-8-2014 09:12 AM
Xem trước Gia-phổ của Si-mê-ôn admin 9-8-2014 0962 admin 9-8-2014 09:12 AM
Xem trước Đức Chúa Trời lại hứa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên admin 9-8-2014 01014 admin 9-8-2014 09:12 AM
Xem trước Lời phàn nàn của dân Y-sơ-ra-ên và Môi-se admin 9-8-2014 01015 admin 9-8-2014 09:11 AM
Xem trước Pha-ra-ôn thêm khổ dịch cho dân sự admin 9-8-2014 0967 admin 9-8-2014 09:11 AM
Xem trước Môi-se và A-rôn xin Pha-ra-ôn phóng thích dân Y-sơ-ra-ên admin 9-8-2014 0948 admin 9-8-2014 09:10 AM
Xem trước Môi-se làm lễ cắt bì cho con trai mình admin 9-8-2014 01128 admin 9-8-2014 09:09 AM
Xem trước Môi-se từ-giã Giê-trô, ông gia mình admin 9-8-2014 01052 admin 9-8-2014 09:09 AM
Xem trước Đức Chúa Trời cho A-rôn anh Môi-se phụ theo người admin 9-8-2014 01023 admin 9-8-2014 09:08 AM
Xem trước Đức Chúa Trời làm phép lạ cho Môi-se xem admin 9-8-2014 01022 admin 9-8-2014 09:08 AM
Xem trước Môi-se phụng mạng đi đến dân Y-sơ-ra-ên và Pha-ra-ôn admin 9-8-2014 01073 admin 9-8-2014 09:07 AM
Xem trước Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se trong bụi gai cháy admin 9-8-2014 01164 admin 9-8-2014 09:07 AM
Xem trước Môi-se sanh ra và nhờ con gái Pha-ra-ôn cứu vớt admin 9-8-2014 01002 admin 9-8-2014 09:06 AM
Xem trước Pha-ra-ôn tìm cách tuyệt nòi giống Y-sơ-ra-ên admin 9-8-2014 01589 admin 9-8-2014 09:06 AM
Xem trước Số dân Y-sơ-ra-ên và sự sanh tức tại Ê-díp-tô admin 9-8-2014 01050 admin 9-8-2014 09:05 AM
Xem trước Giô-sép và dân Ê-díp-tô khóc Gia-cốp admin 8-8-2014 01013 admin 8-8-2014 10:42 AM
Xem trước Lời chúc tiên tri của Gia-cốp cho các con trai mình admin 8-8-2014 0988 admin 8-8-2014 10:41 AM
Xem trước Gia-cốp gần chết chúc phước cho Ép-ra-im và Ma-na-se, hai con trai c admin 8-8-2014 01058 admin 8-8-2014 10:41 AM
Xem trước Gia-cốp và các con trai người đi yết kiến Pha-ra-ôn - lập gia cư admin 8-8-2014 0944 admin 8-8-2014 10:40 AM
Xem trước Đức Chúa Trời hiện ra cùng Gia-cốp admin 8-8-2014 0914 admin 8-8-2014 10:40 AM
Xem trước Giô-sép tỏ thật cho anh em mình biết, và sai người về rước cha admin 8-8-2014 0952 admin 8-8-2014 10:39 AM
Xem trước Giô-sép truyền quản gia để chén mình trong bao lúa Bên-gia-min admin 8-8-2014 01028 admin 8-8-2014 10:39 AM
Xem trước Gia-cốp chịu đau lòng cho Bên-gia-min đi admin 8-8-2014 0952 admin 8-8-2014 10:38 AM
Xem trước Các con trai Gia-cốp đi xuống Ê-díp-tô mua lúa. admin 8-8-2014 01032 admin 8-8-2014 10:38 AM
Xem trước Giô-sép bàn mộng của Pha-ra-ôn admin 8-8-2014 0997 admin 8-8-2014 10:38 AM
Xem trước Giô-sép bàn mộng cho quan tửu chánh và quan thượng thiện admin 8-8-2014 01060 admin 8-8-2014 10:37 AM
Xem trước Giô-sép ngụ tại xứ Ê-díp-tô admin 8-8-2014 01136 admin 8-8-2014 10:36 AM
Xem trước Giu-đa và nàng Ta-ma, dâu mình admin 8-8-2014 01003 admin 8-8-2014 10:36 AM
Xem trước Giô-sép và các anh người admin 8-8-2014 01045 admin 8-8-2014 10:35 AM
Xem trước Dòng dõi của Ê-sau admin 8-8-2014 0899 admin 8-8-2014 10:35 AM
Xem trước Gia-cốp dẹp các pho tượng trong nhà admin 8-8-2014 0971 admin 8-8-2014 10:34 AM
Xem trước Si-chem cướp nàng Đi-na admin 8-8-2014 0942 admin 8-8-2014 10:34 AM
Xem trước Gia-cốp và Ê-sau hòa hảo nhau admin 8-8-2014 0955 admin 8-8-2014 10:33 AM
Xem trước Sự hiện thấy của Gia-cốp tại Ma-ha-na-im admin 8-8-2014 01054 admin 8-8-2014 10:33 AM
Xem trước Gia-cốp trở về Ca-na-an admin 8-8-2014 0976 admin 8-8-2014 10:29 AM
Xem trước Gia-cốp kết hôn cùng Lê-a và Ra-chên, con gái La-ban admin 8-8-2014 01018 admin 8-8-2014 10:29 AM
Xem trước Y-sác sai Gia-cốp qua Mê-sô-bô-ta-mi admin 8-8-2014 01026 admin 8-8-2014 10:28 AM
Xem trước Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau admin 8-8-2014 01042 admin 8-8-2014 10:28 AM
Xem trước Y-sác bị đói kém đi xuống Ghê-ra. admin 8-8-2014 0925 admin 8-8-2014 10:27 AM
Xem trước Áp-ra-ham cưới nàng Kê-tu-ra admin 8-8-2014 0929 admin 8-8-2014 10:27 AM
Xem trước Áp-ra-ham sai Ê-li-ê-se đi đến xứ Mê-sô-bô-ta-mi admin 8-8-2014 01251 admin 8-8-2014 10:26 AM
Xem trước Sa-ra qua đời. - Áp-ra-ham mua đồng Mặc-bê-la và chôn Sa-ra admin 8-8-2014 01062 admin 8-8-2014 10:26 AM
Xem trước Đức Chúa Trời thử đức tin của Áp-ra-ham admin 8-8-2014 01175 admin 8-8-2014 10:25 AM
Xem trước Y-sác ra đời admin 8-8-2014 01033 admin 8-8-2014 10:25 AM
Xem trước Áp-ra-ham và vua A-bi-mê-léc admin 8-8-2014 01041 admin 8-8-2014 10:24 AM
Xem trước Hủy diệt thành Sô-đôm admin 8-8-2014 01038 admin 8-8-2014 10:23 AM
Xem trước BÀI THỨ 343: TÌM KHÔN NGOAN Ở ĐÂU? MUYSELL 17-12-2012 03060 MUYSELL 17-12-2012 08:34 PM
Trang sau »

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 4-6-2020 08:43 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn