nguonsusong.com

Thu/Mở Yêu thích |RSS

Album Nhạc thánh Bài mới: 0|Chủ đề: 129|Xếp hạng: 12 

Album Nhạc thánh Tin lành
Tác giả Trả lời Bài mới
Xem trước Nhạc thánh, Album Vinh Quang Thuộc Chúa - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 03606 admin 1-12-2015 01:46 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chiếu Sáng Như Hải Đăng - Ngân Hà attach_img admin 1-12-2015 02954 admin 1-12-2015 01:26 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Mùa Đông Yêu Thương - Ngân Hà admin 4-11-2015 02927 admin 4-11-2015 05:04 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tình Chúa Tình Người - Ngân Hà admin 4-11-2015 02479 admin 4-11-2015 04:56 PM
Xem trước Nhạc thánh , Album Tình yêu nào admin 27-5-2015 03377 admin 27-5-2015 01:48 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Tay Chúa nắm tôi admin 27-5-2015 03449 admin 27-5-2015 09:55 AM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Tình yêu diễm tuyệt admin 27-5-2015 03277 admin 27-5-2015 09:41 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Women in Worship 3 admin 10-12-2014 02307 admin 10-12-2014 09:59 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Thank You Lord-Don Moen admin 10-12-2014 02163 admin 10-12-2014 09:58 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Songs OF The Vineyard admin 10-12-2014 02208 admin 10-12-2014 09:57 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: My Redeemer Lives admin 10-12-2014 01995 admin 10-12-2014 09:56 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Draw Me Close admin 10-12-2014 02115 admin 10-12-2014 09:55 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Don Moen-Jesus Celebrate admin 10-12-2014 02020 admin 10-12-2014 09:54 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Don Moen God for Us admin 10-12-2014 01935 admin 10-12-2014 09:32 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album: David Dong admin 10-12-2014 03230 admin 10-12-2014 05:57 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Phước Cho Người admin 10-12-2014 02170 admin 10-12-2014 05:54 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Ngàn Lời Chúc Tán admin 10-12-2014 02357 admin 10-12-2014 05:36 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Tình Ngài Còn Mãi Trong Con admin 24-10-2014 02597 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Nhạc Thánh Dành Cho Tang Lễ admin 24-10-2014 02537 admin 24-10-2014 11:09 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Không Thể Sống Thiếu Ngài admin 24-10-2014 02359 admin 24-10-2014 11:08 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Chạm Lòng Con admin 24-10-2014 02481 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album - Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 02189 admin 24-10-2014 11:07 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Từ Đó Con Theo Ngài admin 24-10-2014 02065 admin 24-10-2014 11:06 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album - Vì Tội Tôi admin 24-10-2014 02179 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album - Bước Đi Trong Chúa admin 24-10-2014 01992 admin 24-10-2014 11:05 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album - Bao Tình Ngài admin 24-10-2014 01928 admin 24-10-2014 11:04 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album 02 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 02090 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước Nhạc thánh , Album 01 - Tình Yêu Thiên Chúa admin 24-10-2014 01915 admin 24-10-2014 11:02 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cảm Ơn Chúa Về Mọi Sự admin 24-10-2014 01997 admin 24-10-2014 11:01 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 04- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02318 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 03- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 01942 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 02 - Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 02038 admin 24-10-2014 11:00 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 01- Thánh Ca Xanh admin 24-10-2014 01926 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Hiển Vinh admin 24-10-2014 01997 admin 24-10-2014 10:59 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hãy Mở Cửa Lòng admin 24-10-2014 02145 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tìm Lại Niềm Tin admin 24-10-2014 01946 admin 24-10-2014 10:58 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cứu Chúa Yêu Thương admin 24-10-2014 01934 admin 24-10-2014 10:57 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Giáng Sinh Năm Xưa admin 24-10-2014 02174 admin 24-10-2014 10:55 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hô-Sa-Na 13-25 admin 24-10-2014 01999 admin 24-10-2014 10:54 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hô-Sa-Na 1-12 admin 24-10-2014 01964 admin 24-10-2014 10:53 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hô-Sa-Na admin 24-10-2014 01942 admin 24-10-2014 10:52 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đón Noel admin 24-10-2014 02076 admin 24-10-2014 10:51 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 02- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 02084 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 01- Nguồn Bình An admin 24-10-2014 01916 admin 24-10-2014 10:49 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Gánh Lúa Về admin 24-10-2014 02065 admin 24-10-2014 10:47 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Khúc Tình Ca Ngày Cưới admin 24-10-2014 02588 admin 24-10-2014 10:46 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tiếng Hát Thiên Thần admin 24-10-2014 02027 admin 24-10-2014 10:45 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chỉ Trong Jêsus admin 24-10-2014 01966 admin 24-10-2014 10:44 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Là Nguồn Phước Cho Con admin 24-10-2014 02010 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Xin Đựng Nước Mắt Tôi Trong Ve Của Ngài admin 24-10-2014 02093 admin 24-10-2014 10:43 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bài Ca Niềm Tin 2 admin 24-10-2014 01844 admin 24-10-2014 10:42 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngài Đã Đến admin 24-10-2014 01925 admin 24-10-2014 10:41 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 10 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02041 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 09 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01930 admin 24-10-2014 10:40 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 08 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01924 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 07 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01880 admin 24-10-2014 10:39 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 06 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02289 admin 24-10-2014 10:38 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 05 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01904 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 04 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01819 admin 24-10-2014 10:37 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 03 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 02302 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 02 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01886 admin 24-10-2014 10:36 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album 01 - Những Bài Thánh Ca Tin Lành admin 24-10-2014 01942 admin 24-10-2014 10:35 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tình Chúa Yêu Con admin 24-10-2014 01938 admin 24-10-2014 10:33 AM
Xem trước Nhạc thánh, Album Luồng Gió Thổi admin 13-10-2014 02041 admin 13-10-2014 07:56 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hayppy Birthday admin 13-10-2014 01959 admin 13-10-2014 07:55 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Xuân Về Tạ Ơn Chúa admin 13-10-2014 02602 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hát Cho Tình Yêu admin 13-10-2014 01889 admin 13-10-2014 07:52 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tâm Tôi admin 13-10-2014 02005 admin 13-10-2014 07:51 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album KhúcTâm Ca admin 13-10-2014 01971 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tin Yêu admin 13-10-2014 01891 admin 13-10-2014 07:50 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bởi Ân Điển Chúa admin 13-10-2014 01944 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Ơi admin 13-10-2014 01910 admin 13-10-2014 07:49 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Nguyền Xin Phó Thác Cho Ngài admin 13-10-2014 01862 admin 13-10-2014 07:46 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngôi Sao Của Tôi admin 13-10-2014 01932 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Phước Cho Nhân Loại admin 13-10-2014 02108 admin 13-10-2014 07:45 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Jêsus Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 01902 admin 13-10-2014 07:44 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Nguồn Trông Cậy Muôn Đời admin 13-10-2014 02091 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tiếng Gọi admin 13-10-2014 01945 admin 13-10-2014 07:43 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Xin Dâng Hết Cho Ngài admin 13-10-2014 01972 admin 13-10-2014 07:42 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thánh Ca Diễm Tuyệt admin 13-10-2014 01976 admin 13-10-2014 07:41 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Ca 02 admin 13-10-2014 01914 admin 13-10-2014 07:40 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Ca 01 admin 13-10-2014 01947 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Sống Bên Nhau admin 13-10-2014 01922 admin 13-10-2014 07:39 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa Là Tất Cả Vang Vọng Trong Tâm admin 13-10-2014 01952 admin 13-10-2014 07:38 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đi Tìm Chúa Tôi admin 13-10-2014 02119 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trọn Đời Dâng Hiến admin 13-10-2014 02930 admin 13-10-2014 07:37 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bài Ca Niềm Tin admin 13-10-2014 01941 admin 13-10-2014 07:36 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bài Ca Cầu Nguyện admin 13-10-2014 02008 admin 13-10-2014 07:35 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Dưới Ánh Mặt Trời admin 13-10-2014 01872 admin 13-10-2014 07:34 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Jêsua Con Yêu Chúa admin 13-10-2014 01930 admin 13-10-2014 07:33 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Dân Ca Giáng Sinh admin 13-10-2014 03174 admin 13-10-2014 07:31 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Dâng Chúa Đời Con admin 13-10-2014 02007 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Những Bài Hát Tâm Hồn admin 13-10-2014 01947 admin 13-10-2014 07:30 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tiếng Yêu Thương admin 13-10-2014 01940 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ý Nghĩa Tình Yêu admin 13-10-2014 01951 admin 13-10-2014 07:29 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Đàng Đã Đến admin 13-10-2014 02038 admin 13-10-2014 07:28 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cùng Dến Tôn Thờ admin 13-10-2014 02003 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ca Khúc Giáng Sinh admin 13-10-2014 02171 admin 13-10-2014 07:27 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Quà Tặng Vô Giá admin 13-10-2014 01993 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngài Là Chúa Tôi admin 13-10-2014 02030 admin 13-10-2014 07:25 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trở Về admin 13-10-2014 01962 admin 13-10-2014 07:24 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tôn Vinh 02 admin 13-10-2014 01966 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tôn vinh 01 admin 13-10-2014 01952 admin 13-10-2014 07:23 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album SION admin 13-10-2014 01897 admin 13-10-2014 07:22 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Giáng sinh admin 12-10-2014 02106 admin 12-10-2014 10:12 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ngài cứu rỗi admin 12-10-2014 01914 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Không phút giây thiếu Ngài admin 12-10-2014 01996 admin 12-10-2014 10:11 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Hãy đến xem admin 12-10-2014 01938 admin 12-10-2014 10:10 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Miền vinh hiển admin 12-10-2014 02326 admin 12-10-2014 10:09 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Lời Tạ Ơn admin 12-10-2014 01981 admin 12-10-2014 10:08 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Lời Nguyện Cầu admin 12-10-2014 02358 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ca Khúc Chúc Tôn admin 12-10-2014 02315 admin 12-10-2014 10:07 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Jêsus Là Tất Cả admin 12-10-2014 01961 admin 12-10-2014 10:06 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trên Cánh Phượng Hoàng admin 12-10-2014 01983 admin 12-10-2014 10:04 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Sinh Nhật Vua Thánh admin 12-10-2014 02182 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Suy Niệm Tình Yêu admin 12-10-2014 02012 admin 12-10-2014 10:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chúa yêu thương admin 12-10-2014 01958 admin 12-10-2014 10:02 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đêm nay admin 12-10-2014 01922 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Chiếc cầu qua giông bão admin 12-10-2014 01940 admin 12-10-2014 10:01 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tình yêu không phai tàn admin 12-10-2014 02098 admin 12-10-2014 10:00 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Cầu cho cha mẹ admin 12-10-2014 02062 admin 12-10-2014 02:32 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Thiên Chúa tình yêu admin 12-10-2014 01969 admin 12-10-2014 02:05 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Đồng lúa chín vàng admin 12-10-2014 02179 admin 12-10-2014 02:04 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Bước chân con trở về admin 12-10-2014 02879 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Suối yêu thương admin 12-10-2014 02090 admin 12-10-2014 02:03 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Ca ngợi chiên con admin 12-10-2014 01974 admin 12-10-2014 02:02 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Trong tay Chúa admin 12-10-2014 02068 admin 12-10-2014 02:01 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Niềm vui mới admin 12-10-2014 02467 admin 12-10-2014 02:00 PM
Xem trước Nhạc thánh, Album Tìm lại niềm tin admin 12-10-2014 02055 admin 12-10-2014 01:20 PM

† Welcome to nguonsusong.com

GMT+8, 23-7-2017 04:35 AM

Tweet
Lên trên Trở lại diễn đàn