† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Thu/Mở Yêu thích |RSS

English holy music Bài mới: 0|Chủ đề: 171|Xếp hạng: 29 

Nhac thánh tiếng Anh
Tác giả Trả lời Bài mới
Thông báo Thông báo: Cuộc sống tà ác bí mật của nhà tiên tri giả TB Joshua admin 24-5-2020    
Xem trước Imagine your world admin 24-6-2016 01271 admin 24-6-2016 01:06 PM
Xem trước The gratest Gospel songs admin 24-6-2016 01197 admin 24-6-2016 01:07 PM
Xem trước Maranatha 9 admin 24-6-2016 01251 admin 24-6-2016 02:23 PM
Xem trước When a child born admin 24-6-2016 01261 admin 24-6-2016 01:04 PM
Xem trước All I have to give admin 24-6-2016 01276 admin 24-6-2016 11:40 AM
Xem trước I came to worship you admin 24-6-2016 01282 admin 24-6-2016 11:34 AM
Xem trước Heart of worship admin 24-6-2016 01298 admin 24-6-2016 11:32 AM
Xem trước Remembering his goodness admin 24-6-2016 01270 admin 24-6-2016 11:30 AM
Xem trước He loves me admin 24-6-2016 01198 admin 24-6-2016 11:27 AM
Xem trước Maranatha 5 admin 24-6-2016 01246 admin 24-6-2016 02:26 PM
Xem trước Anne Murray 1 admin 24-6-2016 01249 admin 24-6-2016 02:40 PM
Xem trước More Best worship songs ever 3 admin 24-6-2016 01333 admin 24-6-2016 02:37 PM
Xem trước More Best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 01205 admin 24-6-2016 02:35 PM
Xem trước More Best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 01320 admin 24-6-2016 02:32 PM
Xem trước Maranatha 7 admin 24-6-2016 01246 admin 24-6-2016 02:20 PM
Xem trước Maranatha praise 75 admin 24-6-2016 01288 admin 24-6-2016 02:18 PM
Xem trước Pianoel admin 24-6-2016 01256 admin 24-6-2016 02:16 PM
Xem trước Concert music admin 24-6-2016 01332 admin 24-6-2016 01:40 PM
Xem trước Wow worship 2 admin 24-6-2016 01243 admin 24-6-2016 01:35 PM
Xem trước Wow worship 1 admin 24-6-2016 01349 admin 24-6-2016 01:30 PM
Xem trước Carman heart of a champion 2 admin 24-6-2016 01238 admin 24-6-2016 01:27 PM
Xem trước Carman heart of a champion 1 admin 24-6-2016 01218 admin 24-6-2016 01:25 PM
Xem trước I know He lives forever admin 24-6-2016 01269 admin 24-6-2016 01:23 PM
Xem trước Come admin 24-6-2016 01148 admin 24-6-2016 01:19 PM
Xem trước Spirit songs admin 24-6-2016 01105 admin 24-6-2016 01:16 PM
Xem trước The spirit of the Lord is upon me admin 24-6-2016 01218 admin 24-6-2016 01:13 PM
Xem trước Hill song live worship admin 24-6-2016 01260 admin 24-6-2016 01:11 PM
Xem trước Draw me up with Leonaro Jones admin 24-6-2016 01254 admin 24-6-2016 01:09 PM
Xem trước E.A58 God is good admin 24-6-2016 01398 admin 24-6-2016 04:02 PM
Xem trước E.A55 Shadow of your wings Darlene Zschech admin 24-6-2016 01274 admin 24-6-2016 04:00 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 2 admin 24-6-2016 01280 admin 24-6-2016 03:58 PM
Xem trước E.A53 Praise songs 1 admin 24-6-2016 01340 admin 24-6-2016 03:56 PM
Xem trước E.A51 Todays 30 most powerful worship songs admin 24-6-2016 01233 admin 24-6-2016 03:52 PM
Xem trước E.A50 Let your glory fall admin 24-6-2016 01244 admin 24-6-2016 03:39 PM
Xem trước E.A49 Messianic admin 24-6-2016 01256 admin 24-6-2016 03:37 PM
Xem trước E.A48 Signature admin 24-6-2016 01285 admin 24-6-2016 03:35 PM
Xem trước E.A47 The best of wind of worship admin 24-6-2016 01243 admin 24-6-2016 03:23 PM
Xem trước E.A46 Mon Moen admin 24-6-2016 01229 admin 24-6-2016 03:22 PM
Xem trước E.A45 Americas 25 favorite praise admin 24-6-2016 01222 admin 24-6-2016 03:20 PM
Xem trước E.A44 El Shaddai Integrity music admin 24-6-2016 01271 admin 24-6-2016 03:15 PM
Xem trước Revival in belfast admin 24-6-2016 01290 admin 24-6-2016 03:13 PM
Xem trước Change my heart oh God 2 admin 24-6-2016 01244 admin 24-6-2016 03:11 PM
Xem trước Songs 4 worship shout to the Lord 2 admin 24-6-2016 01330 admin 24-6-2016 03:06 PM
Xem trước Top 25 hymns 1 admin 24-6-2016 01438 admin 24-6-2016 03:05 PM
Xem trước Vinegard collection 2 admin 24-6-2016 01295 admin 24-6-2016 03:03 PM
Xem trước Vinegard collection 1 admin 24-6-2016 01335 admin 24-6-2016 03:00 PM
Xem trước Anne Murray 2 admin 24-6-2016 01260 admin 24-6-2016 02:54 PM
Xem trước Donnie McClurkin admin 4-7-2016 01265 admin 4-7-2016 08:10 AM
Xem trước Don Moen 07 admin 4-7-2016 01269 admin 4-7-2016 08:07 AM
Xem trước Don Moen God for Us admin 3-7-2016 01361 admin 3-7-2016 09:02 PM
Xem trước Don Moen 06 admin 3-7-2016 01261 admin 3-7-2016 08:56 PM
Xem trước Don Moen 05 admin 3-7-2016 01315 admin 3-7-2016 08:43 PM
Xem trước Don Moen 04 admin 3-7-2016 01244 admin 3-7-2016 08:18 PM
Xem trước Don Moen 03 admin 3-7-2016 01182 admin 3-7-2016 07:57 PM
Xem trước Don Moen 02 admin 3-7-2016 01216 admin 3-7-2016 07:46 PM
Xem trước Don Moen 01 admin 3-7-2016 01287 admin 3-7-2016 06:23 PM
Xem trước Don Moen - God With Us admin 3-7-2016 01280 admin 3-7-2016 06:03 PM
Xem trước Don moen - God is Good admin 3-7-2016 01278 admin 3-7-2016 05:59 PM
Xem trước Darlene Zschech admin 3-7-2016 01342 admin 3-7-2016 05:49 PM
Xem trước Chris Tomlin admin 3-7-2016 01261 admin 3-7-2016 05:07 PM
Xem trước City On A Hill - Its Christmas Time admin 3-7-2016 01264 admin 3-7-2016 04:56 PM
Xem trước Cece Winans-Throne Room admin 3-7-2016 01233 admin 3-7-2016 04:32 PM
Xem trước Catholic hymns admin 3-7-2016 01350 admin 3-7-2016 04:28 PM
Xem trước Byron Cage admin 3-7-2016 01271 admin 3-7-2016 04:23 PM
Xem trước Brooklyn Tabernacle Choir admin 3-7-2016 01221 admin 3-7-2016 04:18 PM
Xem trước Bob Fitts admin 3-7-2016 01273 admin 3-7-2016 04:12 PM
Xem trước Black Gospel admin 3-7-2016 01273 admin 3-7-2016 04:07 PM
Xem trước Big Tent Revival -Choose Life admin 3-7-2016 01222 admin 3-7-2016 04:00 PM
Xem trước Beben Cece Winans admin 3-7-2016 01332 admin 3-7-2016 03:52 PM
Xem trước Ardent Worship - Skillet Live admin 3-7-2016 01302 admin 3-7-2016 03:39 PM
Xem trước A Christmas Story admin 3-7-2016 01257 admin 3-7-2016 03:30 PM
Xem trước Don Moen God for Us admin 10-12-2014 02928 admin 10-12-2014 09:32 PM
Xem trước Don Moen-Jesus Celebrate admin 10-12-2014 03296 admin 10-12-2014 09:54 PM
Xem trước Nhạc thánh - Album: Draw Me Close admin 10-12-2014 02911 admin 10-12-2014 09:55 PM
Xem trước My Redeemer Lives admin 10-12-2014 02819 admin 10-12-2014 09:56 PM
Xem trước Songs OF The Vineyard admin 10-12-2014 03179 admin 10-12-2014 09:57 PM
Xem trước Thank You Lord-Don Moen admin 10-12-2014 03653 admin 10-12-2014 09:58 PM
Xem trước Women in Worship 3 admin 10-12-2014 03291 admin 10-12-2014 09:59 PM
Xem trước The friendship & the fear admin 24-6-2016 01390 admin 24-6-2016 07:53 AM
Xem trước The best worship songs ever 1 admin 24-6-2016 01514 admin 24-6-2016 07:58 AM
Xem trước The best worship songs ever 2 admin 24-6-2016 01297 admin 24-6-2016 08:04 AM
Xem trước The heart of worship admin 24-6-2016 01416 admin 24-6-2016 08:06 AM
Xem trước Sripture memory songs admin 24-6-2016 01412 admin 24-6-2016 08:08 AM
Xem trước Christian love songs admin 24-6-2016 01407 admin 24-6-2016 08:11 AM
Xem trước The best worship songs ever admin 24-6-2016 01258 admin 24-6-2016 08:16 AM
Xem trước Above all admin 24-6-2016 01300 admin 24-6-2016 08:18 AM
Xem trước Praise the standard admin 24-6-2016 01285 admin 24-6-2016 08:41 AM
Xem trước Christmas piano admin 24-6-2016 01286 admin 24-6-2016 08:43 AM
Xem trước The Captians rap admin 24-6-2016 01366 admin 24-6-2016 08:46 AM
Xem trước God is in the house admin 24-6-2016 01276 admin 24-6-2016 09:35 AM
Xem trước Winds of worship admin 24-6-2016 01237 admin 24-6-2016 09:37 AM
Xem trước White Christmas 98 admin 24-6-2016 01223 admin 24-6-2016 09:39 AM
Xem trước Hillsong 01 admin 4-7-2016 01388 admin 4-7-2016 08:52 AM
Xem trước Hillsong 02 admin 4-7-2016 01411 admin 4-7-2016 09:03 AM
Xem trước Hillsong 03 admin 4-7-2016 01314 admin 4-7-2016 09:07 AM
Xem trước Hillsong 04 admin 4-7-2016 01364 admin 4-7-2016 12:40 PM
Xem trước Hillsong 05 admin 4-7-2016 01322 admin 4-7-2016 12:44 PM
Xem trước Hillsong 06 admin 4-7-2016 01271 admin 4-7-2016 12:48 PM
Xem trước Hillsong London - Shout Gods Fame admin 4-7-2016 01343 admin 4-7-2016 12:51 PM
Xem trước Hymns admin 4-7-2016 01504 admin 4-7-2016 03:54 PM
Xem trước Jesus Christ Super Star admin 4-7-2016 01263 admin 4-7-2016 04:03 PM
Xem trước Jilleen - One King Two Crowns admin 4-7-2016 01307 admin 4-7-2016 09:01 PM
Xem trước Kompilasi admin 4-7-2016 01230 admin 4-7-2016 09:06 PM
Xem trước Live from the nashville vineyard admin 4-7-2016 01279 admin 4-7-2016 09:11 PM
Xem trước Live Worship From The World Prayer Center admin 4-7-2016 01266 admin 4-7-2016 09:28 PM
Xem trước Mercy Me - Undone admin 5-7-2016 01270 admin 5-7-2016 12:15 AM
Xem trước Millenium Worship 01 admin 5-7-2016 01234 admin 5-7-2016 12:24 AM
Xem trước Millenium Worship 02 admin 5-7-2016 01218 admin 5-7-2016 12:32 AM
Xem trước Millennium Worship Two 01 admin 5-7-2016 01248 admin 5-7-2016 12:40 AM
Xem trước Millennium Worship Two 02 admin 5-7-2016 01317 admin 5-7-2016 01:11 AM
Xem trước Others admin 5-7-2016 01305 admin 5-7-2016 07:34 AM
Xem trước Praise Worship admin 5-7-2016 01255 admin 5-7-2016 07:54 AM
Xem trước Phillips Craig - Dean admin 5-7-2016 01417 admin 5-7-2016 07:59 AM
Xem trước Ray Boltz admin 5-7-2016 01365 admin 5-7-2016 02:26 PM
Xem trước Rebecca St James admin 5-7-2016 01256 admin 5-7-2016 02:38 PM
Xem trước Rich Mullins admin 5-7-2016 01165 admin 5-7-2016 02:41 PM
Xem trước Shane Everett admin 6-7-2016 01148 admin 6-7-2016 07:31 AM
Xem trước Sonicflood admin 6-7-2016 01152 admin 6-7-2016 07:35 AM
Xem trước Song 4 Worship admin 6-7-2016 01246 admin 6-7-2016 07:41 AM
Xem trước Steve Green admin 6-7-2016 01286 admin 6-7-2016 07:45 AM
Xem trước Superstar Christmas admin 6-7-2016 01230 admin 6-7-2016 07:58 AM
Xem trước Tommy Walker - Calling Out To You admin 6-7-2016 01295 admin 6-7-2016 08:01 AM
Xem trước Tommy Walker - Make It Glorious admin 6-7-2016 01360 admin 6-7-2016 08:07 AM
Xem trước Top 25 Hymns 02 admin 6-7-2016 01208 admin 6-7-2016 08:08 AM
Xem trước Twila Paris admin 6-7-2016 01220 admin 6-7-2016 08:13 AM
Xem trước The Very Best Of Winds Of Worship admin 6-7-2016 01195 admin 6-7-2016 08:17 AM
Xem trước This Is Your House admin 6-7-2016 01276 admin 6-7-2016 08:25 AM
Xem trước We Want To See Jesus Lifted High admin 6-7-2016 01326 admin 6-7-2016 08:29 AM
Xem trước Women in Worship 3 admin 6-7-2016 01365 admin 6-7-2016 11:34 AM
Xem trước Worship admin 6-7-2016 01263 admin 6-7-2016 11:44 AM
Xem trước Worship english 01 admin 6-7-2016 01381 admin 6-7-2016 11:55 AM
Xem trước Worship english 02 admin 6-7-2016 01281 admin 6-7-2016 01:10 PM
Xem trước Worship english 03 admin 6-7-2016 01319 admin 6-7-2016 01:22 PM
Xem trước Worship english 04 admin 6-7-2016 01358 admin 6-7-2016 01:37 PM
Xem trước WOW Gospel admin 6-7-2016 01265 admin 6-7-2016 01:42 PM
Xem trước WOW Worship admin 6-7-2016 02409 admin 6-7-2016 03:22 PM
Xem trước Yolanda Adams admin 6-7-2016 01438 admin 6-7-2016 03:23 PM
Xem trước Christian love songs admin 7-7-2016 01334 admin 7-7-2016 11:35 AM
Xem trước Draw me close admin 7-7-2016 01280 admin 7-7-2016 11:37 AM
Xem trước Firmly believe in the Truth admin 7-7-2016 01323 admin 7-7-2016 11:39 AM
Xem trước For such a time as this admin 7-7-2016 01287 admin 7-7-2016 11:41 AM
Xem trước God is in the House admin 7-7-2016 01256 admin 7-7-2016 11:44 AM
Xem trước Heart of worship admin 7-7-2016 01358 admin 7-7-2016 11:48 AM
Xem trước Here I am to worship 01 admin 7-7-2016 01403 admin 7-7-2016 11:51 AM
Xem trước Here I am to worship 02 admin 7-7-2016 01385 admin 7-7-2016 12:00 PM
Xem trước Hillsong Live worship admin 7-7-2016 01336 admin 7-7-2016 12:02 PM
Xem trước Hosana 01 admin 7-7-2016 01495 admin 7-7-2016 02:54 PM
Xem trước Hosana 02 admin 7-7-2016 01330 admin 7-7-2016 02:57 PM
Xem trước Hosana 03 admin 7-7-2016 01323 admin 7-7-2016 03:03 PM
Xem trước Hosana 04 admin 7-7-2016 01521 admin 7-7-2016 03:06 PM
Xem trước I came to worship you admin 7-7-2016 01455 admin 7-7-2016 03:08 PM
Xem trước Imagine your world admin 7-7-2016 01403 admin 7-7-2016 03:10 PM
Xem trước Integritys Worship 01 admin 7-7-2016 01438 admin 7-7-2016 03:14 PM
Xem trước Integritys Worship 02 admin 7-7-2016 01329 admin 7-7-2016 03:17 PM
Xem trước Messianic admin 7-7-2016 01446 admin 7-7-2016 08:41 PM
Xem trước Michael smith admin 7-7-2016 01445 admin 7-7-2016 08:44 PM
Xem trước Remembering his goodness admin 7-7-2016 01375 admin 7-7-2016 08:46 PM
Xem trước Revival in belfast admin 7-7-2016 01396 admin 7-7-2016 08:48 PM
Xem trước Sand admin 7-7-2016 01365 admin 7-7-2016 08:50 PM
Xem trước Shout to the Lord 02 admin 7-7-2016 01396 admin 7-7-2016 08:51 PM
Xem trước Songs of the vineyard admin 7-7-2016 01482 admin 7-7-2016 08:55 PM
Xem trước Spirit Songs admin 7-7-2016 01613 admin 7-7-2016 08:56 PM
Xem trước The Best Loved worship admin 7-7-2016 01694 admin 7-7-2016 09:01 PM
Xem trước The best of winds of worship admin 7-7-2016 01632 admin 7-7-2016 09:07 PM
Xem trước The heart of worship new admin 8-7-2016 01578 admin 8-7-2016 07:06 AM
Xem trước The Spirit of the Lord is upon me admin 8-7-2016 01625 admin 8-7-2016 07:08 AM
Xem trước Wendy Sehelting Beyend this place admin 8-7-2016 01493 admin 8-7-2016 07:10 AM
Xem trước When a child born Merry Christmas admin 8-7-2016 01773 admin 8-7-2016 07:12 AM
Xem trước White christmas admin 8-7-2016 01702 admin 8-7-2016 07:15 AM
Xem trước Winds of worship admin 8-7-2016 01928 admin 8-7-2016 07:17 AM
Xem trước WOW worship 02 admin 8-7-2016 03132 admin 8-7-2016 07:20 AM

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-5-2020 01:16 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Lên trên Trở lại diễn đàn