† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1294|Trả lời: 0

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 02

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 11-12-2016 19:17:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Mục sư Huỳnh Quốc Khánh - Trường Chữa Lành 02

Giúp bạn biết được uy quyền và các nguyên tắc chữa lành bệnh tật.

Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. 16 Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. 17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
Mác 16 : 15 - 18

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2021 10:51 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách