† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2964|Trả lời: 0

Dứt Dấy Phục Hưng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-7-2011 12:46:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dứt Dấy Phục Hưng
Tác giả: Rick Warren

Lời nói đầu của RICH WARREN
Rich Warren là Mục sư tổng quản nhiệm của Hội thánh Saddleback ở Mission Viejo, Callifornia ( www. Saddle. Com), một Hội thánh bắt đầu vào năm 1980 và đã phát triển đến mỗi tuần nhóm lại trên 14000 người. ông là tác giả của Huy Chương Vàng bán chạy nhất, cuốn Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích. ( The Purpursedriven Church), cũng như cuốn Trả lời những Câu hỏi Khó khăn của Đời sống ( Answers to like’s Diffienlk Questions) Quyền Năng Biến Cải Đời Bạn ( The Power to Change your Life), và Những Phương Pháp Nghiên cứu Kinh Thánh Năng Động ( Dynamic Bille Study Metho) John Baker hình thành công vụ dức dấy phục hưng ở Hội thánh Saddleback vào năm 1991. Ông hiện đang hầu việc như ( Mục sư) công vụ giám sát toàn bộ tiến trình C.L,A.S.S. 301, cung cấp nhân sự cho hơn 150 công vụ, và giúp thành lập những công vụ mới. Thêm vào, ông giám sát sự phát triển và thi hành chương trình cố vấn không chuyên ( Lay counseling) nổi tiếng của Saddleback.
Quyển sach nầy dâng tặng cho Chúa và Cứu Chúa tôi, Jesus Christ;
Đến vợ tôi, Cheryl, và các con tôi, Laura và Glen Kreun, vì tin cậy và tin tưởng nơi tôi;
Đến ban chấp sự Hội thánh Saddleback, vì sự ủng hộ của họ;
Đến hàng ngàn người đàn ông và phụ nữ can đảm đã dấy lên cuộc Phục hưng của họ với tôi trên sáu năm qua!

NỘI DUNG
Con đường đến Phục hưng
Mười hai bước và những so sánh Kinh thánh của chúng
Lời nói đầu tiên của Rick Warren
Từ tim tôi đến tim bạn
Giới Thiệu:
I Sách lược phát bóng chín mươi ngày
II Bảy bí quyết để khởi đầu chức vụ Phục hưng của bạn và giữ nó phát triển
III Sắp xếp cuộc họp và tư liệu
Nguyên tắc 1: Nhận thức tôi không phải Đức Chúa trời. Tôi thừa nhận tôi không có quyền năng để chế ngự xu hướng làm điều sai trái của tôi và rằng cuộc sống tôi không thể điều hành được.
“ Hạnh phúc cho những kẻ biết rằng họ nghèo nàn về thuộc linh”
Bài 1: Phủ nhận
Bài 2: Bất năng
Nguyên tắc 2: Nghiêm chỉnh tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, rằng tôi tùy thuộc vào Ngài, và rằng Ngài có quyền năng để giúp tôi Phục hưng.
“ Hạnh phúc cho những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi”
Bài 3: Hi vọng
Bài 4: Minh mẫn
Nguyên tắc 3: Tự ý dâng hiến cả cuộc đời và ý chí tôi cho Christ chăm nom và kiểm soát.
“ Hạnh phúc thay cho kẻ nhu mì”
Bài 5: Quay
Bài 6: Hành động
Nguyên tắc 4: Mở lòng mình tự xem xét và thú nhận lỗi lầm với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà tôi tin cậy.
“ Hạnh phúc thay cho tấm lòng trong sạch”
Bài 7: Răn dạy
Bài 8: Bảo trợ
Bài 9: Kiểm điểm
Bài 10: Kiểm điểm thuộc linh phần 1
Bài 11: Kiểm điểm thuộc linh phần 2
Bài 12: Xưng nhận
Bài 13: Thú nhận
Nguyên tắc 5: Tự nguyện phục tùng mỗi thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn làm trong cuộc sống tôi và khiêm tốn kêu cầu Ngài dời đi những khuyết tật tôi trong tính nết của tôi.
“ Hạnh phúc thay cho những kẻ mà ước muốn lớn nhất của họ là làm điều gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu”
Bài 14: Sẳn sàng
Bài 15: Chiến thắng
Nguyên tắc 6: Đánh giá tất cả mối quan hệ của tôi. Tha thứ cho những kẻ làm tổn hại, gây xúc phạm tôi và bù đắp những tổn hại, xúc phạm mà tôi đã gây ra cho người khác trừ khi làm như thế sẽ gây tổn hại và xúc phạm đến họ hay người khác.
“ Hạnh phúc thay cho kẻ có lòng nhơn từ.” “ Hạnh phúc thay cho những người hòa giải.”
Bài 16: Đền bù
Bài 17: Tha thứ
Bài 18: An điển
Nguyên tắc 7: Dành thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời đề tự xét mình, đọc Kinh thánh, và cầu nguyện để biết Đức Chúa trời và ý chỉ của Ngài cho đời sống tôi và đạt được quyền năng để làm theo ý chỉ Ngài.
Bài 19: Bước ngoặc
Bài 20: Kiểm điềm hằng ngày
Bài 21: Tái phát
Bài 22: Biết ơn
Nguyên tắc 8: Dâng chính tôi cho Đức Chúa trời để được dùng để rao giảng Tin lành cho những người khác, cả bởi gương mẫu của tôi và lời nói của tôi.
“ Hạnh phúc thay cho những kẻ bị truy hại vì họ làm điều gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu”
Bài 23: ban cho
Bài 24: Vâng
Bài 25: Bảy lý do chúng ta bị kẹt

CON ĐƯỜNG ĐẾN PHỤC HƯNG
TÁM NGUYÊN TẮC DỰA TRÊN TÁM ĐIỀU PHÚC LỚN
Bởi MỤC SƯ RICK WARREN
1. Nhận thức rằng tôi không phải là Đức Chúa Trời, và thú nhận rằng tôi không có quyền năng chế ngự xu hướng làm điều sai trái của tôi và rằng cuộc sống của tôi không thể điều hành được.
Hạnh phúc thay cho những ai biết họ nghèo nàn thuộc linh
2. Nghiêm chỉnh tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, rằng tôi tùy thuộc vào Ngài, và rằng Ngài có quyền năng để giúp tôi phục hưng.
Hạnh phúc thay cho những ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi.
3. Tự ý dâng hiến cả cuộc đời và ý chí tôi cho Christ chăm nom và kiểm soát.
“Hạnh phúc thay cho kẻ nhu mì ”
4. Mở lòng mình tự xem xét và thú nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà tôi tin cậy.
5. Tự nguyện phục tùng mỗi thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn làm trong cuộc sống tôi và khiêm tốn kêu cầu Ngài dời đi những khuyết tật trong tính nết của tôi.
Hạnh phúc thay cho những kẻ mà ước muốn lớn nhất của họ là làm điều gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu.
6. Đánh giá tất cả mối quan hệ của tôi. Tha thứ cho những kẻ làm tổn hại, gây xúc phạm tôi, và bù đắp những tổn hại, xúc phạm mà tôi đã gây cho người khác trừ khi làm như thế sẽ gây tổn hại và xúc phạm đến họ hay những người khác.
Hạnh phúc thay cho kẻ có lòng nhân từ. Hạnh phúc thay cho những người hòa giải.
Nguyên tắc 7: Dành thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện để biết Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cho đời sống tôi và đạt được quyền năng để làm theo ý chỉ Ngài.
8. Dâng chính tôi cho Đức Chúa Trời để được Ngài dùng để rao giảng Tin lành cho người khác, cả bởi gương mẫu và lời nói của tôi.
Hạnh phúc thay cho những ai bị truy hại vì họ làm điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu.

MƯỜI HAI BƯỚC và SO SÁNH KINH THÁNH
1. Chúng tôi thú nhận rằng chúng tôi bất năng với những thú nghiện ngập và những hành vi đam mê của chúng tôi, rằng cuộc sống của chúng tôi đã trở nên không thể điều khiển được.
Tôi biết rằng không điều gì tốt sống trong tôi, nghĩa là, trong bản chất đầy tội lỗi của tôi. Vì tôi muốn làm điều tốt, nhưng tôi không thể thực hiện được . (RoRm 7:18)
2. Chúng tôi đi đến chỗ tin rằng một quyền năng lớn hơn chính chúng tôi có thể phục hồi chúng tôi đến sự thánh khiết.
Vì chính là Đức Chúa Trời Đấng làm việc trong bạn để muốn và hành động theo một đích tốt của Ngài (Phi Pl 2:13).
3. Chúng tôi quyết định quay cuộc sống của chúng tôi trở lại với sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (RoRm 12:1).
4. Chúng tôi mạnh dạn và cẩn thận tự kiểm về đạo đức
Chúng ta hãy xét và thử các đường lối mình, và trở lại với Chúa (CaAc 3:40)
5. Chúng tôi thú nhận với Đức Chúa trời, với chính chúng tôi, và với một hữu thể con người ( Human being) khác về bản chất xác thực của những sai lầm của chúng tôi.
Do đó hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa khỏi ( bệnh) (Gia Gc 5:16).
6. Chúng tôi hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khiếm khuyết của tính tình nầy.
Hãy hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời và Ngài sẽ nâng anh em lên. (4:10)
7. Chúng tôi khiêm tốn kêu cầu Ngài cất bỏ đi tất cả những khiếm khuyết của chúng tôi.
Nếu chúng ta xưng nhận tội mình, thì Ngài là thành tín, sẽ tha tội cho chúng ta, và tẩy thanh chúng ta khỏi cả sự không công bình. (IGi1Ga 1:9)
8. Chúng tôi lập một bản liệt kê tất cả những người mà chúng tôi đã gây tổn hại và sẳn sàng đền bù cho họ tất cả.
Hãy làm cho người khác như anh em muốn họ làm cho mình . (1:9)
9. Chúng tôi đền bù cho những người như vậy bất cứ khi nào có thể trừ khi làm như vậy sẽ gây tổn hại cho họ và những người khác.
Do đó, nếu anh em đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em của mình đã làm điều gì đó nghịch cùng mình, hãy để của lễ của anh em lại trước bàn thờ. Trước hết, hãy đi làm hòa với anh em mình; rồi mới đến dâng của lễ . (Mat Mt 5:23-24)
10. Chúng tôi tiếp tục tự kiểm bản thân và khi chúng tôi có sai trái thì lập tức thú nhận nó.
Vậy, nếu anh em nghĩ anh em đứng vững, hãy giữ kẻo ngã . (ICo1Cr 10:12)
11. Chúng tôi tìm cách qua cầu nguyện và suy nghẫm cải thiện mối tiếp xúc có ý thức với Đức Chúa Trời, chỉ cầu xin được biết ý chỉ của Ngài đối với chúng tôi và quyền năng để thực hiện ý chỉ ấy.
Nguyền xin lời của Christ ở trong anh em dư dật luôn (CoCl 3:16)
12. Có được kinh nghiệm thuộc linh qua kết quả của các bước trên, chúng tôi cố gắng mang sứ điệp nầy đến với người khác và thực hành các nguyên tắc nầy trong tất cả những sự việc của chúng tôi.
Hỡi anh em, nếu có ai mắc tội, anh em là người thuộc linh nên ôn hòa phục hồi người ấy. Nhưng hãy canh chừng chính mình kẻo anh em bị lôi cuốn chăng. (GaGl 6:1)

LỜI NGỎ
Kinh thánh nói rõ ràng, “ mọi người điều có tội.” Nó là bản chất tội lỗi của tôi , bạn cũng vậy. Không ai trong chúng ta mà không bợn nhơ. Vì cớ tội lỗi, tất cả chúng ta tự làm hại mình, tất cả chúng ta làm hại người khác, và những người khác đã làm hại chúng ta. Điều nầy có nghĩa là tất cả chúng ta cần phải ăn năn và phục hưng để sống theo đường lối của Đức Chúa Trời.
At hẳn bạn đã nghe câu ngạn ngữ, “ thời gian chữa lành mọi vết thương”. Không may, đó không là thật. Là một Mục sư, tôi thường tiếp chuyện với những người đã từng mang tổn thương, đau khổ từ cách đây ba bốn chục năm. Sự thật là thời gian thường làm cho sự việc tồi tệ hơn. Những vết thương bỏ mặc không chăm sóc mưng mũ, và lây nhiễm ra cả cơ thể. Thời gian chỉ làm cho đau đớn thêm nếu nan đề không được xử lý. Cái mà chúng ta cần là một chương trình Kinh thánh có cân nhắc để giúp người ta khắc phục được những nỗi đau, thói quen, rối loạn tâm thần, khó chịu. Dức dấy Phục hưng là chương trình đó. Dựa vào lời nói thực tế của Chúa Giê su hơn là lý thuyết tâm lý học, chương trình phục hưng gói gọn ở đây là độc nhất vô nhị, và theo như tôi đã từng nghe thấy thì nó có tác dụng giúp người ta đổi thay không gì bì kịp. Trải qua nhiều năm tôi đã chứng kiến thế nào mà Đức Thánh Linh đã dùng chương trình nầy để thực sự biến đỗi theo đúng nghĩa của nó hàng ngàn đời sống ở Hội thánh Saddleback và giúp người ta tăng trưởng đến sự trưởng thành trọn vẹn trong Christ.
Phần lớn người ta thuộc về chương trình 12 bước rất điển hình của AA và những nhóm khác. Trong khi, không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều đời sống đã được cứu giúp qua 12 bước. Tôi vẫn luôn khó chịu với sự mơ hồ của chương trình về bản chất của Đức Chúa Trời, quyền năng cứu rỗi của Giê su Christ, và chức vụ của Đức Thánh Linh. Vậy tôi bắt đầu nghiên cứu sâu xa Kinh thánh để tìm ra Đức Chúa Trời đã nói gì về “ Phục hưng”. Thật kinh ngạc, tôi đã tìm thấy những nguyên tắc của phục hưng-theo thứ tự lô gích của chúng-phán ra bởi Christ trong sứ điệp nổi tiếng nhất của Ngài, Bài Giảng trên Núi.
Nghiên cứu của tôi dẫn đến kết quả là một loạt sứ điệp mười-tuần gọi là “ Con đường dẫn đến Phục hưng”. Suốt trong loạt bài giảng nầy Mục sư cộng tác với tôi Ông John Baker, hình thành những điều hướng dẫn người tham dự, mà đã trở nên trọng tâm của chương trình Dức dấy Phục hưng của chúng tôi. Tôi tin rằng chương trình nầy không giống như bất cứ chương trình phục hưng nào khác mà bạn đã từng thấy. Có bảy nét đặt trưng đã làm cho nó trở nên độc nhất vô nhị.
1. Dức dấy Phục hưng dựa trên lời nói của Đức Chúa Trời, Kinh thánh .
Khi Chúa Giê su giảng Bài Giảng trên Núi, Ngài bắt đầu bằng cách nêu lên bảy đường lối để được hạnh phúc. Ngày nay chúng ta goị là Bảy Phước lớn ( the Beatitudes). Từ một góc nhìn ước lệ, phần lớn những lời tuyên bố nầy dường như vô nghĩa. Chúng có vẻ như là những nghịch lý. Nhưng khi bạn hiểu biếtg thấu đáo Giê su đang nói gì, bạn sẽ nhận thức được rằng tám nguyên tắt nầy là con đường của Đức Chúa Trời dẫn đến phục hưhg, trọn vẹn, tăng trưởng, và trưởng thành thuộc linh.
2. Dức dấy Phục hưng là hướng về trước.
Thay vì đầm mình trong quá khứ hoặc moi móc và nhẩm đi nhẩm lại những ký ức. Dức dấy Phục hưng hướng về tương lai. Mặc cho điều gì đã xảy ra, giải pháp là khởi sự lựa chọn sáng suốt ngay bây giờ và dựa trên quyền năng của Christ để thực hiện những thay đổi.
3. Dức dấy Phục hưng nhấn mạnh trách nhiệm bản thân.
Thay vì chơi cái trò “ úp mở” ( LND: nguyên văn “ accuse and excuse) ( tố cáo rồi xin lỗi) trù dật, chương trình nầy nhằm giúp người ta đối diện với những chọn lựa nông cạn của riêng họ, và xử lý với cái mà họ có thể làm điều gì đó về nó. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả những gì xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta có thể kiểm soát mà chúng ta phản ứng với mọi điều. Đó là bí quyết của hạnh phúc. Khi chúng ta dừng lại không phí thời gian để chỉnh sửa sự đổ lỗi, chúng ta có thêm nghị lực cho nan đề. Khi chúng ta ngừng lại không che dấu những lỗi lầm của riêng mình nữa và ngừng laị không thóa mạ chỉ trích người khác, khi đó quyền năng chữa lành của Christ có thể bắt đầu làm việc trong tâm trí, ý chí, và xúc cảm của chúng ta.
4. Dức dấy Phục hưng nhấm mạnh sự phó thác thuộc linh cho Jêsus Christ .
Nguyên tắc thứ ba kêu gọi người ta hoàn toàn đầu phục và dâng hiến cuộc đời họ cho Chúa. Cuộc phục hưng bền vững không thể xảy ra nếu không có bước nầy. Mọi người cần Jêsus. Dức dấy Phục hưng hoàn toàn có tính chất truyền bá Tin lành trong bản chất. Thật sự, lần đầu tiên tôi tiến hành suốt chương trình nầy ở Hội thánh tôi, hơn 500 người cầu nguyện tin Chúa chỉ trong một ngày cuối tuần. Đó là một mùa gặt thuộc linh kỳ diệu. Và suốt trong chuỗi mười- tuần mà tôi giảng để phát động chương trình nầy lên số người tham dự lên trên 1500! Đừng ngạc nhiên nếu chương trình trở nên một công vụ bố đạo ( outreach ministry) hiệu quả nhất trong Hội thánh của bạn. Ngày nay, gần 73% những người đã kinh qua Dức dấy Phục hưng đến từ bên ngoài Hội thánh. Những đời sống thay đổi luôn luôn hấp dẫn những người khác muốn thay đổi.
5. Dức dấy Phục hưng sử dụng lẽ thật Kinh thánh rằng chúng ta cần nhau để tăng trưởng thuộc linh và xúc cảm.
Nó được xây dựng xung quanh hợp tác tiểu nhóm và tình hữu nghị của cộng đồng chăm sóc. Ngày nay có nhiều liệu pháp, chương trình phát triển, và cố vấn thực hành chức năng chung quanh hợp tác một-với-một. Nhưng Dức dấy Phục hưng được xây dựng trên nguyên lý Kinh thánh đừng thịnh đạt bởi tự chúng ta . Chúng ta cần lẫn nhau. Tình hữu nghị và tinh thần tương trách (Accountability) là hai thành tố quan trọng của tăng trưởng thuộc linh. Nếu Hội thánh bạn quan tâm đến việc khởi sự lập tiểu nhóm, thì đây là một cách tốt nhất để bắt đầu.
6. Dức dấy Phục hưng nói đến mọi thứ thói quen, đau khổ, rối loạn tâm thần, và khó chịu.
Một vài chương trình phục hưng chỉ xử lý với rượu, hoặc ma túy hay một nan đề riêng lẻ nào đó. Nhưng Dức dấy Phục hưng là một chương trình “ tán dù rộng” mà dưới nó vô số vấn đề có thể được xử lý. Ơ Hội thánh Saddleback, chỉ có 1/3 số người tham dự Dức dấy Phục hưng là xử lý với rượu và ma túy. Chúng tôi cũng có nhiều nhóm chuyên biệt khác.
7. Cuối cùng, Dức dấy Phục hưng tạo ra những Mục sư không chuyên.
Bởi vì nó dựa vào Hội thánh và Kinh thánh, Dức dấy thuộc linh tạo ra một dòng người liên tục duy chuyển vào công vụ sau khi họ được phục hưng trong Christ. 82% những người đã kinh qua chương trình hiện nay là những thành viên tích cực của Hội thánh Saddleback, và một con số đáng kinh ngạc 42 %, hiện nay đang dùng những ân tứ và ta-lâng ( tài năng) của họ trong chức năng nào đó của Hội thánh.
Để kết luận, tôi muốn nói rằng tầm diện của Hội thánh bạn không phải là rào ngăn không ho bắt đầu một công vụ Dức dấy Phục hưng. Bạn có thể khởi sự nó với một nhóm người nhò và nhìn xem nó tăng trưởng đáng kinh ngạc. Bạn không thể giữ nó bí mật lâu nữa!
Tôi rất cảm kích vì bạn vừa bắt đầu một ông vụ Dức dấy Phục hưng tại Hội thánh bạn. Bạn sắp thấy những đời sống thay đổi kỳ diệu. bạn sắp thấy những hôn nhân vô võng được phục hồi và người ta được giải phóng khỏi nhiều thứ thói quen tội lỗi, rối loạn tâm thần, và những đau khổ khi họ nhận Giê su làm Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống mình. Vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trơì! Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn.
Tiến sĩ Rich Warren
Mục sư quản nhiệm
Hội thánh Saddleback Valley Community

TỪ TIM TÔI đến TIM BẠN
Tên tôi là John Baker, và tôi có đặc huệ hầu việc Giê su Christ ở Hội thánh Saddleback như Mục sư Công vụ ( LND: Mục sư công vụ - Pastor of ministry- là Mục sư đặc trách những công vụ (những cuộc tổ chức, những chương trình; ở Hôị thánh Saddleback là công vụ Dức dấy Phục hưng Celebrate Recovery). Tôi gia nhập ban của Saddleback cách đây năm năm như Mục sư đặc trách phục hưng và tiểu nhóm. Cách đây hai năm, tôi được yêu cầu phục vụ như một trong bảy Mục sư trông tôi trên 150 công vụ khác nhau ở Saddleback. Đó là cái gì mà John Baker làm. Như một cách để giới thiệu John Baker là ai, tôi xin chia sẽ lời chứng của tôi, bằng cách kể lại những từng trải, sức lực và hi vọng khi tôi đã đi qua “ con đường đến phục hưng” của bản thân tôi. tôi lớn lên trong một gia đình Cơ đốc ở thành phố Midwestern, Collinville, Illinois, có dân số là 1000 người. tôi đã có một tuổi thơ “ gọi-là” bình thường, theo nghĩa của nó. Cha mẹ tôi là thành viên của một Hôị thánh Baptist do Mục sư trẻ Mc Donld quản nhiệm. Tôi xin Christ ngự vào lòng năm mười ba tuổi. Ơ trung học tôi là lớp trưởng, chơi bóng rổ, bóng chày và chạy đua. Tôi cảm thấy được kêu gọi vào chức vụ năm mười sáu tuổi và muốn vào học ở một số trường đại học Cơ đốc. Tới thời điểm nầy, mọi sự có vẻ như bình thường-hầu như nhàm chán. Nhưng tôi có một nan đề: tôi phải là tốt nhất trong mọi điều. Sâu thẳm trong lòng, tôi chưa hề cảm thấy đủ tốt với cha mẹ tôi, bạn trong đội chơi của tôi, các bạn gái của tôi, và bất cứ người nào. Tôi không đủ tốt với họ, thì làm sao tôi có thể đủ tốt cho Chúa?, tôi tự hỏi. Tôi đã phải nghe giảng vào mỗi Chúa nhật về lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời, tình yêu không điều kiện của Giê su, và ân điển ban cho như không của Ngài. Tôi là một gã ngược đởi thơ thẩn-một sự kết hợp giữa lòng tự tôn cao nhất và cái tôi lớn nhất thế giới. Hãy tin tôi, đó không phải là một cảm giác dể chịu trong lòng. Cách tốt nhất mà tôi có thể diễn tả về cãm giác đó là nỗi bồn chồn, xót xa trong lòng.
Tôi đã vật lộn với sự kêu gọi của Đức Chúa Trơì và tự phán đoán mình không xứng đáng để bước vào chức vụ. Để thay vào, sau trung học, tôi đến đại học Missouri. Khi chuẩn bị hành lý cho đại học năm thứ nhất, tôi mang theo cả lòng tự cao hư không của mình. Tôi gia nhập một nhóm bạn hữu và chẳng bao giờ tìm được giải pháp-hoặc cái mà tôi tin là giải pháp-cho nỗi đau của đời tôi: rươụ. Nó thích hợp với tôi! lần đầu tiên trong đời tôi có cảm tưởng bị lệ thuộc.
Khi dự Đại học quản lý thương nghiệp như nghành học chính, tôi gặp Cheryl, vợ tôi. chúng tôi cưới nhau vào năm đại học cuối của tôi. bởi vì chiến tranh Việt nam đang đến hồi khốc liệt, chúng tôi biết rằng sau đại học tôi sẽ được gọi vào quân dịch. Cheryl ít biệt điều gì chực xảy đến trong mười sáu năm kế đó.
Năm 1970, tôi tốt nghiệp đại học, vào Không quân, được chọn vào Trường Huấn luyện Sĩ quan, và trong chín mươi ngày học xử sự như một sĩ quan, tôi uống rươụ như một gã lịch đời. Tôi tiếp tục uống rượu vô độ lượng, coi nó như là một phương thuốc chữa nỗi đau của tôi, chẳng gì là tội lỗi! Rồi chiến tranh chấm dứt và tôi được phân công vào một đơn vị dự bị. Sau quân dịch, tôi tham gia Công ty giấy Soctt. Tôi lấy bằng MBA ở trường học đêm ( LND: bằng MBA-Master of Business Administration-là bằng cao học quản lý kinh doanh). Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi đưa con đầu lòng, một đứa gái, Laura. Hai năm sau đó lại được phước có đứa con thứ hai, một đứa trai, John Jr.
Tôi được thăng chứa tám lần tyrong mười một năm đầu sự nghiệp kinh doanh của tôi. Tôi là phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị cho hai công ty sản xuất thực phẩm tiêu dùng lớn. Tôi đã đạt đến sự nghiệp cả đời tôi và các mục tiêu và các mục đích tài chính vào thời gian tôi được ba mươi tuổi! Cùng với tất cả những thành công thương mại nầy, tuy nhiên, cũng có những sự dời chuyển. Di chuyển hai năm một lần khiến tôi khó ổn định một Hội thánh nhà, nhưng khi việc uống rượu của tôi tiếp tục, chuyện đó dối với tôi càng ngày càng trở nên ít quan trọng hơn. Tôi biết rằng nếu tôi chết, tôi được cứu, nhưng phẩm chất Cơ đốc không được phản ánh trong lối sống của tôi-những tập quán kinh doanh, và những ưu tiên.
Dù sao, tôi nghĩ cuộc đời tôi vẫn có vẻ bình thường đối với những người quan sát tình cờ. Tôi là một người lãnh đạo trong chức dịch Awana cho thanh niên Hội thánh. Tôi nghĩ gì về việc rời công việc sớm để ghé vào một quán bar trước cuộc nhóm tối thứ tư, vậy tôi có thể thư thản và thông cảm hơn với các cậu trai trẻ. Mọi người đã chẳng làm việc ấy sao? Tôi là huấn luyện viên Tiểu Liên đoàn của con trai tôi trong thời gian năm năm, nhưng tôi thường ghé qua quầy bánh hỏi I ta li a với viên trợ lý huấn luyện của tôi để uống một vài bình bia sau mỗi trận đấu. Một lần nữa, mọi người đã chẳng làm vậy sao? Lại vớ vẫn!
Dần dần tôi càng trở nên không bằng lòng với lối sống mà tôi đang theo. Tôi đối diện với một quyết định lớn. Tôi có một lựa chọn: cứ sống theo lối cũ-tiếp tục uống và sống theo thế gian-hoặc đầu phục, ăn năn, và sống theo đường lối của Đức Chúa Trời. Ước chi tôi có thể kể lại với các bạn rằng tôi đã thấy ánh sáng và đi theo đường lối của Đức Chúa Trời; nhưng thật ra là, tôi đã chọn con đường của tôi và quay lưng lại với Đức Chúa trời ChCn 14:12 nói “ Trước mặt mọi người mở ra sẳn con đường thú vị và khoảng khoát xem chừng như đúng nhưng cùng đường là sự chết”
Tôi là loại người được biết như kẻ uống rượu ghiền. Tôi chưa bao giờ mất việc, chưa hề bị bắt giữ vì lái xe có lúc uống rượu. Không, điều duy nhất mà tôi mất là mối quan hệ thân mật với Chúa ( tôi lỗi đã phân rẽ tôi với Ngài), gia đình tôi ( Cheryl và tôi đã chia tay), và cả mục đích sống. Bạn thấy đó, cái mà tôi đã xem là giải pháp cho nan đề của đời tôi, rượu, lại đã trở nên nan đề!
Cuộc sống tôi buông thả. Tôi tạo ra địa ngục của riêng tôi trên đất! Vào một sáng tháng mười, tôi ở tại Thành phố Biển Muối trong một chuyến kinh doanh khi tôi thức dậy và biết rằng tôi không thể uống nữa. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi không thể sống mà không uống! Cuối cùng tôi té ngữa ra. Tôi đang chết về cơ thể, cảm giác và tâm trí, và quan trọng nhất là chết về thuộc linh. Tôi ở chỗ Nguyên tắc 1
Nguyên tắc 1: Hãy nhận thức rằng tôi không phải Đức Chúa trời. Tôi thú nhận rằng tôi bất lực không kiềm chế khuynh hướng muốn làm điều quấy của tôi và đời sống tôi là không thể liểm soát được.
Bước 1: Chúng tôi thú nhận rằng chúng tôi bất lực đối với sự nghiện ngập và những nếp sống đam mê của chúng tôi, rằng cuộc sống của chúng tôi đã trở nên không kiểm soát được.
“Hạnh phúc thay cho những ai biết rằng họ nghèo nàn về thuộc linh ”
Đức Chúa Trời chưa hề cản trở tôi làm điều sai. Ngài là một người lịch sự. Ngài không xâm nhập. Ngài yêu tôi nên cho tôi tự do làm theo quyết định và sai lầm của mình, biết rằng khi tôi đã kiệt quệ rồi, tôi sẽ trở lại cùng Ngài như Ngài đã hoạch định.
Khi tôi trở về nhà, tôi đi đến cuộc nhóm AA đầu tiên của tôi. nhưng đó chỉ là bắt đầu. xuyên suốt, tôi đi dự chín mươi buổi nhóm trong chín mươi ngày. Thời gian trôi qua, tôi nhận thức được Nguyên tắc 2.
Phụ chú: Suốt cả tài liệu nầy, bạn sẽ ghi nhận nhiều lời đề cập tới 12 Bước tập trung vào Christ. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cho Dức dấy Phục hưng sẽ tạo nên một nhịp cầu nối với hàng triệu người đã quen với 12 Bước thế tục và khi làm như thế, giới thiệu họ với một Quyền lực Cao cả duy nhất, Giê su Christ. Một khi mà họ đã bắt đầu mối quan hệ đó, kêu cầu Christ ngự vào lòng mình như là Chúa và Cứu Chúa, sự chữa lành và phục hưng thật có thể bắt đầu.
Nguyên tắc 2: Nghiêm chỉnh tin rằng, Đức Chúa Trời hiện hữu, rằng tôi tùy thuộc vào Ngài, và rằng Ngài có quyền năng để giúp tôi phục hưng.
“Hạnh phúc thay cho những ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi. ”
Đây là nơi tôi tìm thấy tia hi vọng đầu tiên của tôi! Đức Chúa Trời yêu tôi vô điều kiện. Cuối cùng tôi có thể hiểu RoRm 11:26: “ Mọi sự đến từ Đức Chúa Trời ở trên. Mọi vật sống động bởi quyền năng Ngài.”
Hôm nay cuộc sống của tôi với Christ mang hi vọng không cùng,-cuộc sống tôi không có Ngài là một chấm hết vô vọng! Năng lực ý chí riêng của tôi để lại cho tôi sự trống rỗng và đổ vỡ, do vậy tôi thay đổi nhận định của tôi về năng lực ý chí. Bây giờ tôi biết rằng năng lực ý chí chân thật là sẳn sàng chấp nhận quyền năng của Đức Chúa Trời cho cuộc đời tôi.
Điều nầy dẫn tôi đến Nguyên tắc 3.
Nguyên tắc 3: Tự ý dâng hiến cả cuộc đời và ý chỉ tôi cho Christ chăm nom và kiểm soát.
“hạnh phúc thay cho kẻ nhu mì ”
Bước 3: Chúng tôi quyết định quay cuộc sống của chúng tôi trở lại với sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. “ Vậy hỡi anh em tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (12:1)
Trong khi thực hành nguyên tắc 3 tôi nói, “ tôi không thể, Đức Chúa Trơì có thể,” và tôi quyết định để Ngài làm. Một ngày một lần, nếu chúng ta không đều phục Christ, chúng ta sẽ đầu phục sự hổn độn.
Tôi suy nghĩ về nguyên tắc 3 rất nhiều, và tôi đến Nguyên tắc 4.
Nguyên tắc 4: Mỡ rộng lòng mình tự xem xét và thú nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời và với một ngươì nào đó tôi tin cậy.
“Hạnh phúc thay cho tấm lòng trong sạch ”
Bước 4: Chúng tôi mạnh dạng và cẩn thận tự kiểm điểm về đạo đức.
“ Chúng ta hãy xét và thử các đường lối mình và trở lại với Chúa” (CaAc 3:40)
Bước 5: Chúng tôi thú nhận với Đức Chúa Trời, với chính chúng tôi, và với một hữu thể con người khác về bản chất xác thực của những sai lầm của chúng tôi.
“ Do đó hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa khỏi” (Gia Gc 5:16).
Ơ điểm nầy tôi đã phải trở lại với gã trai trẻ John Baker, để đối mặt với những nổi đau, những trạng thái bần thần sau cơn say, và những thói quen tôi đã bị càm dỗ để vùi mình trong rượu. Tôi đã phải đối diện với những mất mát người em trai nhỏ của tôi. Tôi thấy trách nhiệm của tôi trong tất cả sự hủy hoại mà tật uống rượu của tôi đã gây ra cho tất cả những ai đã từng thân cận với tôi. Sau khi đã “ chán ngấy”, tôi có thể đối diện với sự thật, chấp nhận sự tha thứ của Jêsus và sự chữa lành của Ngài; những điều nầy đã dẫn tôi ra khỏi bóng tối những bí mật của tôi và vào ánh sáng kỳ diệu của Ngài!
Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cung cấp một người bảo trợ đã giúp tôi giữ quân bình trong suốt thời gian tự kiểm điểm mình. Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào để nói với bạn về gánh nặng mà Đức Chúa Trời đã cất khỏi tôi khi tôi hoàn thành những lời chỉ dạy tìm thấy trong Gia Gc 5:16! Bây giờ tôi biết rằng tôi đã được tha thứ bởi công việc của Jêsus Christ-quyền năng cao cả duy nhất-trên cây gổ và rằng tất cả mọi tội lỗi và sai quấy của tôi trong quá khứ không còn là bí mật nữa. Bây giờ tôi sẳn sáng để cho Đức Chúa Trời thay đổi tôi, sẳn sáng quy phục bất cứ vàtất cả những thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn tôi làm trong cuộc sống tôi.
Nguyên tắc 5: Khiến tôi khiến tôi nhận thức rằng đây là lúc để “ bỏ đi và nhường cho Đức Chúa Trời” ( let go and let God). Đến thời gian nầy, tôi sung sướng được làm như vậy!
“Hạnh phúc thay cho những ai mà ước muốn lớn nhất của họ là làm điều gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu ”
Buớc 6: Chúng tôi hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khiếm khuyết của tính nết.
“ Hãy hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời và Ngài sẽ nâng anh em lên” (Gia Gc 4:10)
Buớc 7: Chúng tôi khiếm tốn kêu cầu Ngài cất bỏ đi tất cả những khiếm khuyết của chúng tôi.
“ Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, sẽ tha tội chúng ta, và tẩy thanh chúng ta khỏi cả sự không công bình” (IGi1Ga 1:9)
Đối với tôi, hoàn thành nguyên tắc 5 nói lên ba điều: (1) Để cho Đức Chúa Trời biến đổi tâm trí tôi-bản chất, tình trạng, và nét riêng biệt của nó; (2) Học vui mừng trong sự phát triển vững vàng-sự tiến bộ bền bỉ cho phép người khác thấy được những thay đổi trong tôi mà tôi không thể thấy (3) Đức Chúa Trời tái lập giá trị-bản thân tôi dựa trên tình yêu Ngài dành cho tôi hơn là những tiêu chuẩn của thế gian.
Suốt trong thời gian nầy Đức Chúa Trời ban cho tôi định nghĩa của Ngài về sự khiêm nhượng “ An điển của ta là tất cả những gì mà con cần, vì quyền năng của ta là lớn nhất khi con yếu đuối” ( II Cô 12:9;). Vậy tôi nói với sứ đồ Phao lô, “ Tôi rất vui sướng và hảnh diện về sự yếu đuối của mình…vì khi tôi yếu là lúc tôi mạnh”
Bây giờ tôi sẳn sàng để đến Nguyên tắc 6 mà tôi rất thích:
Nguyên tắc 6: Đánh giá tất cả mối quan hệ của tôi. Tha thứ cho những kẻ làm tổn hại, gây xúc phạm tôi, và bù đắp những tổn hại, xúc phạm mà tôi đã gây cho người khác, trừ khi làm như thế sẽ gây tổn hại và xúc phạm đến họ hay người khác.
“Hạnh phúc thay cho kẻ có lòng nhơn từ. Hạnh phúc thay cho những người hòa giải ”
Bước 8: Chúng tôi lập một bản liệt kê tất cả những người mà chúng tôi đã gây tổn hại và sẳn sàng đền bù cho họ tất cả.
“ Hãy làm cho người khác như anh em muốn họ làm cho mình” (IGi1Ga 1:9)
Bước 9: Chúng tôi đền bù những người đó bất cứ khi nào có thể, trừ khi làm như vậy sẽ gây tổn hại cho họ và người khác.
“ Do đó nếu anh em dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em của mình đã làm điều gì đó nghịch cùng mình, hãy để của lễ của anh em lại trước bàn thờ. Trước hết, hãy đi làm hòa với anh em mình,rồi mới đến dâng của lễ” (Mat Mt 5:23-24)
Tôi nói đây là nguyên tắc tôi thích nhất chớ không phải dễ nhất! Tôi có tất cả một bản kê các cái tên mà tôi phải đền bù. Từ những người chủ và nhân viên củ cho đến bạn bè và láng giềng của tôi. Nhưng những đền bù đặt biệt của tôi là cho gia đình tôi, nhất là vợ tôi, Cheryl. Chúng tôi vẫn còn xa cách. Tôi bảo cô ấy rằng tôi hối hạn thật sự về nổi đau mà tôi đã gây cho đời sống cô, rằng tôi vẫn yêu cô, và rằng nếu tôi có thể làm điều gì đó cho cô-bất cứ điều gì-cô chỉ cần yêu cầu.
Trong những thánh xa cách, Cheryl đã thấy những thay đổi mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống tôi, những thay đổi xảy ra như lthể tôi đang thực hiện chương trình của tôi. ( Đây mới là điểm thú vi!) Cô ấy và bọn trẻ bắt đầu tham dự một Hội thánh nhóm trong phòng tập thể dục, Hội thánh Saddleback. Một tối thứ bảy tôi đang đến thăm hai đứa trẻ, họ yêu cầu tôi tham dự cùng họ vào sáng Chúa nhật. Họ rất ngạc nhiên khi tôi trả lời “ Vâng”! đã năm năm từ khi tôi dự buổi nhóm thờ phượng cuối cùng, nhưng khi tôi nghe trổi nhạc và sứ điệp của Mục sư Rick Warren, tôi biết tôi đã về nhà. Cheryl và tôi bắt đầu nghiêm chỉnh giải quyết vấn đề của chúng tôi. Năm tháng sau, Đức Chúa Trời mở lòng chúng tôi và chúng tôi hấp hôn. Đó không phải là công việc của Đức Chúa Trời sao!
Cả gia đình tôi chịu phép Báp tem và sau đó dự tất cả các lớp của Hội thánh: 101 ( LND: nguyên là như vậy những có lẽ phải hiểu là lớp 101 dành cho hội viên v.v.) hội viên, 201 trưởng thành, và 301 chức vụ. Ở đó tôi tìm được một trong những câu gốc của đời tôi:
“ Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn…là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh ra khỏi nơi tối tăm, đến nới sáng láng lạ lùng của Ngài; anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời” ( I Phi 2:9-10;).
Như Mục sư Rich Warren nói, “ Đức Chúa Trời không bao giờ phung phí một nỗi đau”. Tất cả nỗi đau lòng của tôi về tật nghiện ngập của mình cuối cùng đã có ý nghĩa! Đức Chúa Trời ban cho tôi khải thượng về Dức dấy Phục hưng, một chương trình phục hưng tập trung vào Christ. Cám ơn Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã có thể chấp nhận lời kêu gọi của Ngài. Tôi vào học ở Chủng viện Báp-tít Cửa vàng và dâng hiến đời mình cho Đức Chúa Trời để hầu việc Ngài bất cứ nơi nào khi nào Ngài chọn.
Tôi đã dâng hiến đời mình để hầu việc Giê su Christ. Tôi định thực hiện hai nguyên tắc cuối hằng ngày trong quãng đời còn lại của tôi trên đất.
Nguyên tắc 7: Dành thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh thánh và cầu nguyện để biết Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cho đời sống tôi và đạt được quyền năng để làm theo ý chỉ của Ngài.
Nguyên tắc 8: Dâng chính tôi cho Đức Chúa Trời hầu được Ngài dùng để rao giảng Tin lành cho người khác bởi cả gương mẫu và lời nói của tôi.
“Hạnh phúc thay cho những kẻ bị truy hại vì làm điều gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu ”.
Bước 10: Chúng tôi tiếp tục tự kiểm bản thân và nếu có sai rái thì lập tức thú nhận nó.
“ Vậy nếu anh em nghĩ anh em đứng vững hãy giữ kẻo ngã”. (ICo1Cr 10:13)
Bước 11: Chúng tôi tìm cách qua cầu nguyện và cải thiện mối tiếp xúc có ý thức với Đức Chúa Trời, chỉ cầu xin được biết ý chỉ của Ngài đối với chúng tôi và quyền năng để thực hiện ý chỉ đó.
“ Nguyền xin lời của Christ ở trong anh em dư dật luôn” (CoCl 3:16)
Buớc 12: có được kinh nghiệm thuộc linh như kết quả của các bước trên chúng tôi cố gắng mang sứ điệp nầy đến với tha nhân và thực hành các nguyên tắc nầy trong tất cả những sự việc của chúng tôi.
“ Hỡi anh em, nếu có ai mắc tội, anh em là người thuộc linh nên ôn hòa phục hồi người ấy. nhưng hãy canh chừng chính mình kẻo anh em bị lôi cuốn chăng” (GaGl 6:11)
Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi cách dư dật, và với tấc lòng biết ơn tôi chuyển giao các ơn phước nầy đến bạn. Nguyền xin Chúa cho quyển sách nầy sẽ giúp Hội thánh bạn bắt đầu một chương trình phục hưng, giúp cho người ta có thể an tâm cùng nhau giải quyết những nỗi đau, những rối loạn tinh thần, và những thói quen-một chương trình qua đó tình yêu, lẽ thật, ân điển, và sự tha thứ của Christ được bày tỏ qua mọi điều.

Dẫn Nhập
I. SÁCH ĐƯỢC PHÁT BÓNG CHÍN MƯƠI-NGÀY
II. BẢY BÍ QUYẾT ĐỂ BẮT ĐẦU CÔNG VỤ PHỤC HƯNG và GIỮ NÓ PHÁT TRIỂN
III. KẾ HOẠCH và TƯ LIỆU CHO CUỘC MÍT TINH
Mục tiêu của Dức dấy Phục hưng là cổ vũ tình hữu nghị và dấy lên quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta khi chúng ta tiến theo con đường đi đến phục hưng. Chúng ta được biến đổi khi chúng ta chia sẽ kinh nghiệm, sức lực, và hy vọng với nhau. Thêm vào, chúng ta ltrở nên sẳn sàng chấp nhận ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong việc giải quyết những nan đề của đời sống chúng ta.
Qua việc thực hiện các nguyên tắc, chúng ta tăng trưởng thuộc linh, và được tự do khỏi những nỗi đau, rối loạn tinh thần, và những thói quen. Sự tự do nầy tạo ra bình an, thanh thản, vui mừng, và quan trọng nhất là quan hệ cá nhân mạnh mẽ hơn với tha nhân. Và quyền năng cao cả yêu thương và tha thứ cho bản thân, Jêsus Christ.
Năm nay là năm thứ bảy của chương trình Dức dấy Phục hưng ở Hôị thánh Saddleback, Mission Viejo, California. Chương trình chẳng những đã tồn tại mà còn thật sự được ban phước và tiếp tục tăng trưởng ngoài sự mong đợi của tôi. Hơn 2.500 cá nhân can đảm đã giải quyết những nổi đau, rối loạn tinh thần và thói quen ở Hôị thánh Saddleback kể từ khi công vụ nầy bắt đầu năm1991.
Trong sáu năm qua, chúng tôi đã ướm thử một vài ý tưởng và công vụ và khái niệm mới để giúp cho công vụ phát triển. Dĩ nhiên, mọi điều mà chúng tôi đã thử đều không có kết quả, ngay từ lúc đầu tôi đã nói với lãnh đạo đội điều duy nhất mà chúng ta không thể đổi trong Dức dấy Phục hưng là lẽ thật rằng Chúa Jêsus Christ là Quyền năng Cao cả duy nhất. Ngoài ra, mọi phần của Dức dấy Phục hưng-kế hoạch, chương trình nghị sự mít tinh, thảo luận nhóm, qui luật-có thể và nên được đánh giá và thay đổi luôn luôn để cải tiến và phát triển.
Hướng dẫn của nhà lãnh đạo là tài liệu biên soạn của những gì đã làm ở Saddleback. Khi bạn đọc xong quyển sách, bạn sẽ thấy rằng trong những chương sau mọi khía cạnh của Dức dấy Phục hưng đều được giải thích tỉ mỉ, tuy nhiên, chưng dẫn nhập nầy được cung cấp để giúp bạn khởi sự. Chiến lược phát bóng chín mươi-ngày sẽ giúp bạn tổ chức công vụ Dức dấy Phục hưng của Hội thánh bạn. Bảy bí quyết sẽ cho bạn thấy thế nào mà Saddleback Dức dấy Phục hưng đã tăng trưởng từ 45 người năm 1991 đến trên 400 thành viên hôm nay. Cuối cùng, kế hoạch và tư liệu mít tinh sẽ cho một bản sơ đồ thiết kế để hoạch cho những buổi nhóm phục hưng.
I. CHIẾN LƯỢC PHÁT BÓNG CHÍN MƯƠI-NGÀY
NGÀY 1-30
1. CẦU NGUYỆN “ Cầu nguyện liên tục” (ITe1Tx 5:17)
2. Dùng thông báo trên bục giảng và phụ trương nội san thông tin cho Hội thánh về một chương trình phục hưng tập trung vào Christ sắp bắt đầu trong vòng một vài tháng. Yêu cầu những cá nhân đã có kinh nghiệm 12 bước cầu nguyện nếu Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ để trở thành một phần của công vụ mới nầy.
Hãy nhờ Thánh linh, thường thường làm đủ thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ . (Eph Ep 6:18).
3.Đọc hướng dẫn lãnh đạo và hướng dẫn người tham dự để bạn trở nên rành rẽ và thoải mái với chương trình.
Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu (Phi Pl 1:9)
4. Giao chương trình Dức dấy Phúc hưng cho đội lãnh đạo mới. ( Những người lãnh đạo mới sẽ được tuyển chọn trong vòng một tháng hoặc hai.).
NGÀY 31-60
1. Chiêu mộ và phỏng vấn những người lãnh đạo có tiềm năng.
2. Xác định buổi tối trong tuần và nơi chốn mít tinh cho chương trình Dức dấy Phục hưng.
3. Cho các nhà lãnh đạo có triển vọng đọc chương trình Dức dấy Phục hưng.
4. Kế hoạch cho các nhóm phục hưng đầu tiên. Tôi đề nghị bạn nên bắt đầu với không quá bốn nhóm: Nam nghiện rượu ( Men’s Chemically dependept), Nữ nghiện rượu ( Women’s chemically dependent), Nam nghiện cocain, Nữ nghiện cocain ( Men’s codependent, Women’s codependent).
NGÀY 61-90
1. Nhóm họp hằng tuần với đội lãnh đạo mới của bạn. Thông qua tư liệu hướng dẫn hội viên đầu tiên: Bước ra từ sự phủ nhận để đi vào An điển của Đức Chúa trời ( Stepping out of Denial into god’s groce)
2. Thông báo cho Hội thánh thời điểm xuất phát của Dức dấy Phục hưng
3. Thông tin trong nội san Hội thánh về các nhóm khác nhau và/ hoặc lập lại một bàn thông tin ở các buổi nhóm Hội thánh.
4. Thông báo trên bục giảng để nêu lên sự đồng tình ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm đối với chương trình. Điều nầy giúp cho mọi người biết rằng Hội thánh của bạn là nơi “ an toàn” để xử lý những niềm đau, rối loạn tinh thần, và các thói quen của họ.
5. Giao chương trình Dức dấy Phục hưng cho tham dự viên ít nhất ba tuần trước khi buổi nhóm đầu tiên của bạn.
6. Nhắc nhở các lãnh đạo Dức dấy Phục hưng làm chứng từ năm đến tám phút trong các buổi nhóm Hội thánh thường lệ, và nhắc nhở họ đích thân mời người khác đến dự buổi nhóm đầu tiên.
Ngài an ủi chúng ta mỗi khi chúng ta gặp phiền toái, để cho khi người khác gặp phiền toái, chúng ta cũng có thể an ủi họ cũng như Đức Chúa trời an ủi chúng ta (IICo 2Cr 1:4)
7. Thông tin cho các Cơ đốc nhân chuyên khoa địa phương và dùng nhật báo địa phương để mời công chúng đến dự chương trình
8. CẦU NGUYỆN! “ Cầu nguyện không thôi” (ITe1Tx 5:17).
CHÚ THÍCH: Tháng thứ tư của Dức dấy Phục hưng là tháng tốt nhất để cả Hội thánh bắt đầu dự loạt bài giảng trong tám tuần lễ của Mục sư Rick Warren, “ Đường đến phục hưng”.
II. BẢY BÍ QUYẾT ĐỂ BẮT ĐẦU CÔNG VỤ PHỤC HƯNG CỦA BẠN VÀ GIỮ NÓ PHÁT TRIỂN
Có bảy bí quyết để bắt đầu công vụ và giữ nó phát triển: (1) Thờ phượng, (2) huấn luyện lãnh đạo , (3) sự ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm ( Senior pastor) (4) Những sự kiện giao hảo (5) chương trình, (6) nhóm mới, và (7) vươn ra ngoài.
THỜ PHƯỢNG
Thờ phượng là phần trọng tâm của Dức dấy Phục hưng ngay từ buổi nhóm đầu. Mỗi tối thứ sáu chúng tôi bắt đầu thời gian nhóm chung bằng hai mươi phút ngợi khen và thờ phượng. Tôi tin rằng thời giờ thờ phượng là quan trọng vì những lý do sau:
- Thờ phượng là nguồn sức lực và sự khác nhau chính yếu giữa chương trình phục hưng quy hướng về Christ ( Christ-centered recoery program) và chương trình phục hưng thế tục ( secular recovery program).
Bấy giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê hô va, đến cùng vầng Đá của Israel (EsIs 30:29)
- Thờ phượng cho mọi người thời gian để dẹp qua một bên những bận rộn, bon chen của thế gian và tiếp xúc với Quyền năng Tối thượng chân thật, Giê su Christ. Nó cung cấp thời gian để Thánh linh đầy dẫy tất cả những người dự nhóm với sự bình an và an toàn mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho. Ơ đó sẽ có những người chịu đau khổ quá nhiều, nên họ chỉ có thể nói lên nỗi đau của mình qua lời cầu nguyện và sự thờ phượng thầm lặng.
- Thờ phượng cho chúng ta phương tiện để đi đến sự phục hưng. Tôi để nghị giữ cho các baì ca ngợi khen trổi lên, trổi lên mãi để xây dựng, thêm sức, và cổ vũ những người dự, hướng về nỗi vui mừng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bình an, và quyền năng trong sự phục hưng.
Tôi ước ao mọi người có thể dự Dức dấy Phục hưng ở Saddleback! Trước hết bạn sẽ thấy quyền năng của sự thờ phượng trong phục hưng; chúng tôi có hơn hai mươi người hát và nhạc công, trung tín phục sự người khác hàng tuần. Dâù vậy, không thành vấn đề nêúy công vụ phục hưng của bạn còn nhỏ: một cái băng hai mươi-mảnh không cần thiết để xác nhập thờ phượng vào chương trình phục hưng của bạn. Ngay cả nếu bạn dùng một băng từ hoặc một đĩa VCD, hoặc đơn giản là tìm ai đó hướng dẫn trong khi chơi đàn ghi ta, hãy bảo đảm bao gồm thờ phượng như là phần chủ chốt của chương trình phục hưng.
HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO VIÊN
Bí quyết thứ hai để tăng trưởng công vụ phục hưng là huấn luyện lãnh đạo viên. ChCn 23:12 nói, “ Hãy chuyên lòng về sự khuyên dạy, và lắng nghe lời tri thức”. Mục sư Rick Warren thường nhắc đi nhắc lại với ban Mục sư Hội thánh Saddleback, “ Một khi mà anh em ngừng học, thì anh em ngừng lãnh đạo ”
Nếu bạn phải chọn một từ để diễn tả sự huấn luyện lãnh đạo ở Dức dấy Phục hưng thì nó sẽ là kiên định. Chúng tôi lên chương trình nhóm lại hàng tháng để thảo luận vấn đề phục hưng và động thái nhóm ( group dynamics). Các cuộc họp bàn về lãnh đạo viên gồm có bốn yếu tố: vạch kế hoạch, giảng dạy, chia xẻ, và tình giao hảo.
Thời gian lập kế hoạch bao gồm phân các bài học cho đội giảng dạy trong tháng tới. Trong thời gian nầy chúng ta cũng xếp đặt các bài làm chứng sẽ được dùng để ủng hộ nguyên tắc đặc biệt là bạn đang dạy trong tháng đó.
Thêm vào, những nhiệm vụ giao cho Bàn Thông tin Dức dấy Phục hưng, Cà phê Hòn đá chắc ( caf e sold Roch, Bar-B-que) (LND: cà phê hòn đá chắc là một dịch vụ cà phê, giải khát và Bar-B-que là một dịch vụ ăn uống, cả hai điều do Dức dấy Phục hưng mở ra vào tối thứ sáu ) và những sự kiện đặt biệt khác được đưa ra trong lúc nầy. Trong yếu tố lập kế hạch nầy của buổi họp, sự tham gia vào các nhóm mang tính chủ yêú.
Thời gian giảng dạy cũng rất quan trọng. Hiện nay chúng tôi có ba cố vấn Cơ đốc tình nguyện bỏ thì giờ của họ để ủng hộ và hướng dẫn những lãnh đạo viên của chúng tôi. Họ đã giảng dạy theo nhiều đề tài khác nhau từ “ cách xử lý với người nào đó trong nhóm có ý muốn tự xác” đến “ giúp những bật cha mẹ trong nhóm biết chăm sóc con cái”.
Trong thời gian chia xẻ tôi khuyến khích các lãnh đạo viên rã ra thành những nhóm nhỏ. Điều nầy cho họ có cơ hội chia sẽ những ý tưởng khác nhau đối việc xử lý một mâu thuẫn trong nhóm họ, cũng cố các qui luật, hoặc bất cứ một mẹo hay sách lược chung nào đã thực hiện trong nhóm. Họ cũng chia sẽ kinh nghiệm, sức lực, hi vọng và đặc biệt những đấu tranh của họ với nhau.1
Chúng tôi dùng thời gian tình giao hảo trong các buổi họp bàn về vấn đề lãnh đạo để cử hành Bửa ăn tối của Chúa. Đây là thời gian đầy ý nghĩa để chia xẻ điều mà Chúa đã làm trong mỗi đời sống chúng tôi và để nối kết chúng tôi thành một nhóm công vụ về mục đích và tinh thần. Buổi họp kết thúc với một bữa ăn tối nhẹ hoặc một bửa ăn qua loa (LND: Tiếng Anh “ potluck” là bửa ăn có gì ăn nấy ) theo kiểu cũ. Đôi khi cũng có những cặp vợ chống và những gia đình đến dự.
Các lãnh đạo viên lý thỏa ước đạo viên hàng năm( xem Phụ lục A) và họ giải pháp ứng với những phẩm chất sau đây:
1. Họ phải là Cơ đốc nhân trưởng thành, chớ không phải là tân tín đồ.
2. Họ phải hoàn tất mọi cấp của chương trình Đời sống Cơ đốc nhân của Saddleback và các chuyên đề Dịch vụ.
3. Họ phải ký và đồng ý theo Các tiêu chuẩn Ban chấp sự của Saddleback.
4. Họ phải chăm chỉ thực hành sự phục hưng của riêng họ và có thề nói thoải mái về những phấn đấu và chiến thắng của họ.
5. Họ cần phải có một mạng lưới ủng hộ cá nhân mạnh: gia đình, bạn bè đang phục hưng, bạn đồng công hữu trách, lãnh đạo Hội thánh, cố vấn Cơ đốc, và đại loại như thế.
6. Họ phải đồng ý giữ cảnh gíac đối với sự cám dỗ về việc hình thành mối quan hệ nghiện cocain với các thành viên trong nhóm họ.
ỦNG HỘ CỦA MỤC SƯ TỔNG QUẢN NHIỆM
Bí quyết thứ ba cho sự phát triển trong công vụ phục hưng là sự ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm. Tôi không thể nhấn mạnh đầy đủ về tầm quan trọng của bí quyết nầy. Năm 1993, Mục sư Rich tổ chức một khóa học về sự phục hưng kéo dài tám tuần dựa trên các Điều phúc lớn, và Dức dấy phục hưng phải cất cánh bay!
Exo Er 10:4 nói, “ Hãy can đảm và bảo cho chúng tôi biết cách nào để tiến hành dựng thẳng các vật, và chúng tôi sẽ cộng tác hoàn toàn”. Dân sự ở Saddleback đã thực sự cộng tác, và công vụ chẵng những tăng trưởng mà còn trở nên một phần của gia đình Hội thánh. Sự ủng hộ của Mục sư Tổng quản nhiệm về chương trình phục hưng sẽ cổ vũ hội chúng tham dự. Không phải chỉ có “ những người đó”, mà “ cả chúng ta” nữa!2
Thêm vào, công vụ phục hưng cần phải tham gia cung cấp một dịch vụ cho Hội thánh bên cạnh mục đích chính của nó. Nếu bạn muốn cho chương trình phục hưng của bạn được cả Hội thánh ủng hộ và tôn trọng, nó cần phải là và hành động như là một công vụ thường xuyên của Hội thánh, chớ không phải là cái gì đó tách biệt. Dức dấy Phục hưng tham gia vào tất cả những sự kiện chung của Hội thánh. Thí dụ, chúng tôi có một quầy thực phẩm ở Ngày Miền Tây ( Western day), một quầy cho trơi ở Hội Ngày Mùa ( Harvert Party), và chúng tôi bảo trợ buổi khiêu vũ điệm nhạc dân tộc ở Lễ mừng Năm mới của Hôị thánh.
( phụ chú: 1 trang 23, 2 trang 29)
1. Bởi vì chúng tôi khuyến khích các lãnh đạo viên luôn luôn chia sẽ những hi vọng và những chiến thắng của họ với các nhóm tối thứ sáu, họ hiểu rằng nếu họ đã có một tuần lễ gay go và họ cảm thấy không thể lãnh đạo nhóm tối thứ sáu của họ với tinh thần khích lệ và hi vọng, họ có thể đến với tôi trước cuộc họp và tôi sẽ tìm người thay thế cho họ đêm đó.
Tôi nói với họ rằng tôi xem việc lâm vào một đấu tranh của họ như là một điểm mạnh, chớ không phải một điểm yếu. Tôi sẽ họp với họ vào tuần tới để khích lệ họ. thường thường vào tối thứ sáu sau đó họ trở lại hướng dẫn nhóm, chia sẽ hi vọng và quyền năng của Christ với tình cảm và nhiệt tình mới.
2. Những gia đình loạn-chức năng ( dysfunctional families) không nói, không tin cậy, không xúc cảm. Những gia đình êm ấm thì nói, thì tin cậy, và có cảm xúc! Hội thánh cũng như một gia đình. Nó có thể làmột gia đình loạn-chức năng, ở đó chúng ta không được nói cởi mở, không được tin cậy người khác, và không được cảm xúc; hoặc nó có thể là một nơi yên ấm, một nơi chữa bệnh, trong đó các thành viên có thể nói lên những cảm xúc của họ, nói cởi mở, và tin tưởng rằng những người khác sẽ không đoán xét họ. Cái gì chúng ta không nói ra cách sáng tạo, chúng ta sẽ hành động ra cách phá hoại. Hội thánh của bạn cần phải là một nơi yên ấm!
NHỮNG SỰ KIỆN GIAO HẢO
Bí quyết thứ tư của sự tăng trưởng là các sự kiện giao hảo.
Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc của mình. Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đở bạn mình lên; nhưng khốn cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đở mình lên… Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt. (TrGv 4:9-10, 12)
Không phải cách đây nhiều năm mà những người trong Phục hưng đó bị người khác xem là thiếu can đảm để tìm kiếm sự cứu giúp cho những nan đề của đời sống họ. Một vài nhóm AA đầu tiên được tổ chức ở các tầng hầm của nhà thờ nơi mà các thành viên sẽ đi vào bằng cửa sau để không ai có thể thấy họ và nhận dạng họ là những kẻ nghiện rượu. Tạ ơn Đức Chúa Trời, những ngày cửa hậu trong các tầng hầm đã qua. Chương trình phục hưng của bạn cần phải ở ngoài trời, nơi thường lệ mà những người trong phục hưng có thể nối kết với nhau, giao hảo với nhau, và nhận giải đáp của Đức Chúa Trời về cách nào để vượt qua những cuộc tranh đấu của họ bằng quyền năng của Ngài.
Ơ Dức dấy Phục hưng chúng tôi có hai sự kiện giao hảo chính, Bar-B-Que và Cà phê Vầng đá chắc ( solid Roch Caf e) ( xem phụ lục C). Bar-B-Que bắt đầu lúc 6:00 P.M ( 6 giờ chiều) mỗi tối thứ sáu suốt mùa hè. Thực đơn gồm cầy phục hưng, gà 12 bước, xúc xích thanh thản, thịt hầm viên bao phủ nhận. Chúng tôi có giá cả tốt và tình bằng hữu lớn! Cà phê Vầng đá chắc theo thì giờ của nhóm nhỏ chúng tôi. Đây là nới rất thú vị để “ không chính thức” tiếp tục cuộc nhóm họp:
Ơ Dức dấy Phục hưng, tiêu điểm của mọi sự kiện giao hảo là giúp các thành viên phát triển các mối quan hệ lành mạnh và chúng sẽ phát triển thành những nhóm ủng hộ, bảo trợ và đồng công tương trách. Cả hai Bar-B-Que và cà phê Vầng đá chắc được trù tính để khích lệ các cá nhân gặp nhau hoặc trước hoặc sau các buổi nhóm tối thứ sáu. Chúng cung cấp một diễn đàn cho việc xây dựng những nhóm tương chắc và quan hệ bảo trợ.( Chúng tôi không phân công các người bảo trợ; đó là trách nhiệm của môĩ người để tìm và thiết lập mối quan hệ cá nhân và quan trọng đó).
CHƯƠNG TRÌNH
Bí quyết thứ năm của chương trình phục hưng thành công là tìm ra chương trình đúng. Câu hỏi “ số một” mà tôi được hỏi về bắt đầu một công vụ phục hưng là “ Cái gì là chương trình tốt nhất?”
Có rất nhiều nguồn khác nhau từ đó ta chọn, nhưng tôi tin rằng nền tảng cho một chương trình công vụ phục hưng hiệu quả chỉ có một: Kinh thánh. Lời của Đức Chúa Trời cần phải là trung tâm của chương trình phục hưng. Và không thể nào khác. ( Ở Dức dấy Phục hưng chúng tôi cung cấp và dùng Kinh thánh Phục hưng sự sống ).
RoRm 15:4 bảo chúng ta: “ Vả, mọi sự chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự an ủi của Kinh thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy”. Quyển Sách Lớn của Người Nghiện khuyết danh chứa đựng mười hai lời hứa lớn, còn Quyển Sách Lớn của Đức Chúa Trời-Bức thư tình của Đức Chúa Trời gởi cho chúng ta-có trên bảy ngàn lời hứa kỳ diệu!
Thứ hai, hãy bảo đảm rằng chương trình của bạn có thể được áp dụng cho tất cả nhóm-tất cả các lãnh vực của phục hưng. Nếu nó dựa vào Kinh thánh, chắc chắn là vậy! Ơ Dức dấy Phục hưng, chúng tôi muốn bẻ gảy cái vòng loạn- chức năng của gia đình ở lứa tuổi trẻ nhất-các đứa trẻ. Đó là tại sao chúng tôi có “ những đứa trẻ phục hưng”, một chương trình dành cho trẻ con ở lứa tuổi năm đến mười một mà cha mẹ đang ở trong phục hưng. Chúng tôi cũng đưa ra một chương trình cho những bật cha mẹ đã qua hai lần sáu tuần một năm theo học “ Phục hưng với con bạn”.
Điều thứ ba để tìm kiếm trong việc chọn lựa một chương trình là tính hữu dụng của nó. Có phải chương trình dễ sử dụng? Hãy nhớ, không thể ăn một con voi bằng một cái cắn, nhưng nếu bạn xẻ nó ra thành những miếng nhỏ, thì sẽ dễ ăn hơn ( mặc dầu không nhất thiết ngon hơn!).
Thứ tư, nguyên liệu cần để tạo ra sự chuyển động suốt các bước. Vài quyển sách làm công việc giảng dạy lớn lao về mười hai bước và những lĩnh vực riêng biệt của phục hưng, tuy nhiên, chúng không khích lệ di chuyển qua các bước. Tôi đã thấy nhiều cá nhân đến tới bước bốn rồi bị sa lầy, ở lại trong vũng bùn của quá khứ tệ hơn nữa, họ phán đoán chương trình là quá khó và bỏ cuộc phục hưng!
Dức dấy Phục hưng đáp ứng đầy đủ với bốn yêu cầu của chương trình: nó được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời nó có thể được dùng trong tất cả lĩnh vực của phục hưng; nó được gói gọn trong bốn hướng dẫn tham dự viên dễ- dùng, vừa-miệng và hoàn tất mỗi quyển sách tạo ra một ý nghĩa về tiến triển bảo đảm di chuyển qua các bước và các nguyên tắc.
CÁC NHÓM MỚI
Bí quyết thứ sáu để tăng trưởng công vụ phục hưng là xây dựng các nhóm mới. Được xây dựng xung quanh những nhu cầu cá nhân và những vấn đề phục hưng, các nhóm mới hành động giống như truyền máu trong công vụ phục hưng của bạn. Người ta cảm thấy phấn khởi khi một nhóm mới khởi sự. IICo 2Cr 9:12 nói: “ Vì công việc mà các ông làm chẳng những cung ứng những nhu cầu của nhân sự Đức Chúa Trời nhưng cũng chảy tràn trong nhiều cách tạ ơn Đức Chúa Trời”
Tuy nhiên, tôi xin đưa ra một lời cảnh báo: Hãy từ từ khởi sự công vụ phục hưng của bạn. Tôi đoan chắc với bạn rằng bạn sẽ gặp những đám người đến và nói với bạn: “ tại sao bạn không lập ra một nhóm cho bệnh nghiện nầy hoặc nỗi đam mê kia hoặc tập tính nầy? Có phải bạn không xem______ cũng quan trong như nhóm nghiện rượu của bạn?”. Và vốn là những người có lòng trắc ẩn, phản ứng bản năng đẩu tiên của bạn sẽ là nói, “ chúng tôi sẽ khởi sự nó tuần sau” và kế đó bạn đi ra để tìm người lãnh đạo nó.
Đó là cách sai lầm để bắt đầu chương trình phục hưng chúng tôi bắt đầu Dức dấy Phục hưng chỉ với bốn nhóm: Đàn ông nghiện rựơu, Phụ nữ nghiện rượu, Đàn ông nghiện cocain, Phụ nữ nghiện cocain. Từ đó, tôi đã dùng hệ thống theo sau để bắt đầu các nhóm mới. Khi ai đó đến với tôi và hỏi tại sao chúng tôi lập một nhóm cho “ XYZ” phục hưng. Tôi thường trả lời “bạn đã có kinh nghiệm phục hưng nào vể lãnh vực riêng biệt đó chưa?” ( kinh nghiệm nầy có thể là lấy từ Christ làm trung tâm, cũng có thể là thế tục). Và kế đó, “ bạn đã biết một người nào đó có kinh nghiệm phục hưng trong lãnh vực đó chưa?” Nếu phản ứng với cả hai câu hỏi nầy là không thì tôi sẽ hỏi tên và số điện thoại người đó rồi đem lưu trữ để chúng tôi có thể khia báo với người đó nếu hoặc khi nhóm ấy bắt đầu.
Cũng vậy, chún tôi không bắt đầu một nhóm mới cho đến khi chúng tôi đã huấn luyện xong một lãnh đạo viên và phụ tá lãnh đạo viên được huấn luyện bởi lãnh đạo viên, đưa vào chỗ. Một khi chúng tôi đã có lãnh đạo viên, chúng tôi thông báo với nhóm mới nầy trong nội san Hội thánh hai tuần lễ. Kế đó, chúng tôi cho lãnh đạo viên và phụ tá lãnh đạo viên làm chứng trước nhóm Dức dấy Phục hưng lớn. Sau khi hoàn tất tiến trình đó, nhóm mới bặt đầu họp.
Tôi không thể kể cho bạn con số phụ nữ đã hỏi tôi liệu chúng tôi đã có một nhóm cho lạm dụng thân thể và tình dục. Tôi phải trả lời, “ Chưa”. Hai năm trước khi Đức Chúa Trời gởi đến cho chúng tôi đội lãnh đạo viên thích hợp tôi thà làm thất vọng người nào đó do không lập nên một nhóm khi họ muốn hơn là gây tổn hại lớn cho họ bởi lập một nhóm mà không có những lãnh đạo viên đã qua huấn luyện và có phẩm chất.
VƯƠN RA NGOÀI
Bí quyết cuối để giữ cho công vụ phục hưng lành mạnh và tăng trưởng là vươn ra ngoài.
Mat Mt 5:14-16 bảo chúng tôi rằng chúng ta phải là “ ánh sáng của thế gian. Một thành phố trên đồi không thể được che dấu. người ta cũng không thắp một ngọn đèn rồi lấy chậu úp lại. Thay vào đó, họ đặt nó lên trên một chân đèn, để nó chiếu sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con hãy chiếu ra trước mặt người ta, để họ có thể thấy nghĩa cử của các con và ngợi khen Cha các con ở trên trời”.
Rất tốt để có Dức dấy Phục hưng cho những người ở Hội thánh Saddleback. Rất nhiều người mới đi vào Hội thánh với hành lý đầy ắp mùi trần thế. Dức dấy Phục hưng đem đến cho họ một nơi yên ấm để họ bắt đâù cuộc hành trình bước ra khỏi phủ nhận để đi vào ân điển của Đức Chúa Trời cũng như giúp họ bặt đầu xử lý với những nỗi đau, những rối loạn tâm thần, và những thói quen của cuộc sống họ:
Chỉ “ ở” đây là hay rồi, nhưng còn thiếu sót về việc đặt đèn của chúng ta lên chơn đèn, để chiếu sáng mọi ngươì. Vậy thì những lãnh vực nào ở bên ngoài mà công vụ phục hưng phải xem xét?
Một cách mà chúng tôi đã thành công là bắt đầu các buổi họp ở các nhà phục hưng địa phương. Hiện thời chúng tôi đang làm việc với hai nhà lấy Christ làm trung tâm. Họ tổ chức các buổi nhóm Dức dấy Phục hưng dùng chương trình của chúng tôi và cũng mở đường đi dự các buổi nhóm Dức dấy Phục hưng vào tối thứ sáu ở Saddleback.
Một cơ hội vương ra ngoài khác là giúp các Hội thánh khác bắt đầu các công vụ phục hưng của họ. có nhiều cách để chúng tôi làm đều nầy.
Trước tiên, chúng tôi đi đến một nhà thờ địa phương với ban hát lễ Dức dấy Phục hưng của chúng tôi và đội lãnh đạo viên; và cả ngày đó chúng tôi làm chứng, giảng dạy về nguyên tắc thứ ba: “ tự nguyện phó thác cả đời sống và ý chí của tôi cho Christ chăm sóc và kiểm sót”. Điều nầy lôi cuốn những thành viên Hội thánh nào đã dự các chương trình phục hưng thế tục và các chương trình phục hưng lấy từ Christ làm trung tâm ở các Hội thánh khác.
Các vị Mục sư thường nói với tôi, “ chúng tôi không có những nan đề đó trong Hội thánh chúng tôi”. khi tôi nghe, tôi thầm cầu nguyện ngắn, rồi cười đáp, “ sẽ trở lại”. Sự thật của vấn đề nầy là mỗi Hội thánh điều có những hội chúng đã có những năm kinh nghiệm với chương trình phục hưng mười hai bước và những người nầy có thể giúp bạn lãnh đạo loại công vụ nầy. Họ đang chờ đợi cho đến khi họ biết rằng rất an toàn để tiến lên và phục vụ.
Cách thứ hai chúng tôi đã giúp các Hội thánh địa phương là cho các lãnh đạo viên của họ tham dự những buổi nhóm Dức dấy Phục hưng ở Hội thánh Saddleback vài tuần lễ. Chúng tôi khuyến khích họ tiếp thu cái gì họ thích và để lại cái gì họ không thích.
Cơ hội thứ ba để vươn ra ngoài là gởi những đội công vụ ngắn hạn. Trong năm 1994, tôi có đặc huệ dẫn một đội Dức dấy Phục hưng đến U kren na ( Ukraine) và Nga. Chúng tôi tổ chức một hội thảo chuyên đề Dức dấy Phục hưng ở Hội thánh New Life, Kiev, có khoảng: bốn mươi Hội thánh xã đến dự. Tài liệu Dức dấy Phục hưng được dịch sang tiếng Nga và được dùng ngày nay.
Một khi mà bạn để cho ánh sáng của Chúa chiếu ra, nó sẽ mãi tỏ sáng. Xin cho tôi được chia xẻ với bạn một đoạn trích của một bức thư mà tôi mới nhận được như một kết qủa của công việc chúng tôi ở Nga.
Gia đình tôi và tôi là những nhà truyền giáo ở Thổ nhĩ kỳ trong tám năm qua. Chúng tôi đã và đang làm việc trong Hội thánh trồng… nơi có rất nhiều chứng nhân Phúc âm. Chúng tôi đã can dự đến lãnh vực phục hồi ( đặc biệt về lạm dụng ma túy và rượu) trong bối cảnh văn hóa. Thập tự của chúng tôi. tôi chịu ấn tượng sâu đậm bởi công việc mà Saddleback đã làm vào tháng 10, năm 1994 ở Hội thảo của Mục sư Hội thánh New life ở kiev, U krena. Chúng tôi đã nhận được một bản sao của tài liệu in dùng trong hội thảo.
Hiện nay chúng tôi đang làm việc với một Bác sĩ người. Thổ nhĩ kỳ có hai bệnh viên chuyên khoa mười hai-bước ở Thổ Nhĩ kỳ. Ong và gia đình sẽ đi thăm miền nam California với tôi mùa hè nầy. Ong có thể bỏ ra một ít thời gian trong tháng tám để gặp chúng tôi và để giải thích về chương trình phục hưng Saddleback được không? Chúng tôi sẽ cảm kích vô cùng nếu ông nhận lời.
Gợi ý thứ tư là thông tin cho những cố vấn Cơ đốc địa phương về chương trình của bạn. Ơ Saddleback chúng tôi có một bản liệt kê các cố vấn và bác sĩ chuyên khoa Cơ đốc được Hội thánh chấp nhận và đã dược năm Mục sư chấp sự phỏng vấn để bảo đảm rằng lời cố vấn của họ được xây dựng trên lời Đức Chúa Trời chớ không phải trên thế gian. Chúng tôi làm việc rất sát xao với những cố vấn nầy và họ đã đề cấp tới nhiều bệnh nhân của họ đến từ các Hội thánh khác và những người không thuộc những Hội thánh có liên kết với Dức dấy Phục hưng. Một gợi ý khác nữa là mời những diễn giả khách. Bác sĩ John Townsend, Br Henry Cloud và Steven Anterburn là những diễn gỉa khách thường lệ ở Dức dấy Phục hưng, và khi họ đến thì con số tham dự tăng 20%. Tối cố gắng tìm một diễn giả mà có thể tăng 25 %. Không phải đều nầy chỉ lôi cuốn người mới, mà nó còn là sự thay đổi tươi mới đối với Dức dấy.
Cơ hội vương ra ngoài cuối cùng là khuyến khích thành viên của bạn dự các cuộc nhóm phục hưng thế tục để chia xẻ về Đấng Quyền năng-Độc-tôn, Giê su Christ. Chúng ta không thể đợi những kẻ không được cứu đến với chúng ta. Chúng ta cần phải đi ra và đến với họ nơi mà họ ở. Hãy nhớ “ sự sáng của các con hãy chiếu ra trước người ta, để họ có thấy nghĩa cử của các con mà ngợi khen Cha của các con ở trên Trời” (Mat Mt 5:16).
III. SẮP XẾP CUỘC NHÓM HỌP VÀ CÁC TÀI LIỆU.
Phần nầy sẽ cung cấp cho bạn chi tiết thực tế cơ bản ( the “ nuts and bolts”) về bắt đầu và quản lý một công vụ phục hưng phát triển.
Kế Hoạch Chương Trình và Thời Biểu Giảng Dạy Nhóm Lớn Trong Một Năm
Trước hết chúng ta sẽ nhìn vào kế hoạch chương trình và thời gian biểu giảng dạy nhóm lớn trong một năm. Kế hoạch nầy được hoạch định để bao trùm hai mươi lăm bài học trong tài liệu hướng dẫn tham dự viên thứ tư - tất cả tám nguyên tắc và mười hai bước - suốt thời gian một năm. Một bài được dạy trong một tuần và kế đó được củng cố bởi một bài làm chứng hay dịch vụ đặc biệt khác tuần sau đó 3(LND: chú ý những số nhỏ đằng sau câu, nó chỉ phụ chú theo sau ). Nên nhớ rằng mỗi người làm việc qua các nguyên tắc và bước với tốc độ riêng của mình mười hai đến mười tám tháng là thường.
Hướng dẫn tham dự viên 1 : bước ra khỏi phủ nhận để đi vào ân điển của Đức Chúa Trời.
Tuần; Nguyên Tắc; Dạy Nhóm Lớn
1: Giới thiệu chương trình
2:1 bài 1: Phủ nhận
3:1 Làm chứng
4:1 bài 2: Bất năng
5:1 Làm chứng
6:2 bài 3: Hi vọng
7:2 Làm chứng
8:2 Âm nhạc đặc biệt hoặc diễn giả bên ngoài
9:2 bài 4: Minh mẫn
10:2 Làm chứng
11:3 bài 5: Quay
12:3 Làm chứng
13:3 bài 6: Hành động
14:3 Lễ Tiệc thánh
Hướng dẫn tham dự viên 2.
Tuần; Nguyên Tắc; Dạy nhóm lớn
15:4 bài 7: Đạo đức
16:4 Làm chứng
17:4 bài 8: Bảo trợ
18:4 Làm chứng
19:4 bài 9: Kiểm điểm
20:4; Làm chứng
21:4 Âm nhạc đặc biệt hoặc diễn giả bên ngoài
22:4 bài 10: Kiểm điểm thuộc linh (phần 1)
23:4 Làm chứng
24:4 bài 11: Kiểm điểm thuộc linh (phần 2)
Hướng dẫn tham dự viên 3: Thích hợp với Đức Chúa Trời,bản thân bạn và người khác.
25:4 bài 12: Xưng nhận
26:4 Làm chứng
27:4 bài 13: Thú nhận
28:4; Làm chứng
29:5 bài 14: Sẵn sàng
30:5 Làm chứng
31:5 bài 15: Chiến thắng
32:5 Làm chứng
33:5 bài 16: Đền bù
34:6 Làm chứng
35:6 bài 17: Tha thứ
36:6 Làm chứng
37:6 bài 18: Ân điển
38:6 Làm chứng
39:6 Âm nhạc đặc biệt và lễ Tiệc thánh
Hướng dẫn tham dự viên 4.
40:7 bài 19: Giao lộ
41:7 làm chứng
42:7 bài 20: Kiểm tra hằng ngày
43:7 làm chứng
44:7 bài 21: Tái phát
45:7 Làm chứng
46:7 bài 22: Biết ơn
47:7 Làm chứng
48:8 bài 23: Ban cho
49:8 Làm chứng
50:8 bài 24: Vâng
51:8 Làm chứng
52:8 bài 25: Bảy lý do chúng ta bị kẹt
Vì những cá nhân sẽ tham gia chương trình ở những thời điểm khác nhau suốt trong năm, bạn cần cảnh báo họ tránh cố gắng bắt kịp với bài dạy. Nếu một tham dự viên mới đến tham gia chương trình trong tuần 35, thí dụ, khi bạn đang dạy nguyên tắc 6, ông ấy hoặc bà ấy nên vẫn bắt đầu với Hướng dẫn tham dự viên 1, Bước ra khỏi Phủ định và đi vào An điển Đức Chúa Trời, làm việc với Nguyên tắc 1. Tham dự viên mới cần phải hiểu rằng đây la một chương trình liên tục và họ cần làm việc qua suốt các nguyên tắc với tốc độ riêng của họ. điều gì họ đang học trong thời giảng dạy nhóm lớn nầy sẽ cực kỳ quan trọng đối với họ khi họ đến với từng nguyên tắc riêng biệt.
( Phụ chú 3, trang 28)
3 Nhiều bài làm chứng được đưa vào tài liệu hướng dẫn lãnh đạo viên nầy. Hãy dùng chúng như những thí dụ để hướng dẫn khi bạn chọn thành viên từ nhóm riêng của bạn để chia sẽ những câu chuyện của họ, đọc chúng lớn tiếng trong nhóm bạn và dùng chúng để tự làm phong phú và phấn khởi cho chính bạn ( và nhóm).
Kế Hoạch Chương Trình Nhóm Họp:
Sự Thờ Phượng và thời gian Giảng dạy nhóm lớn.
Sự thờ phượng và thời gian dạy nhóm lớn ở Dức Dấy Phục Hưng được hoạch định để giúp những người dự có thể gạt qua một bên sự bận rộn và những căng thẳng của thế giới bên ngoài bằng cách tham dự vào một thời gian hai mươi-phút để cầu nguyện, khen ngợi và thờ phượng. Thời gian nầy nhằm để bắt đầu mở ra môi trường an toàn cần thiết cho bất cứ chương trình phục hưng nào và cho phép tất cả những người hiện diện tiếp xúc với Quyền năng Tối cao duy nhất, Jesus Christ.
Hãy ngợi khen Đức giê hô va trong nơi thánh Ngài!
Hãy ngợi khen trên bầu trời về quyền năng Ngaì !
Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài
Hãy ngợi khen Ngài tùy theo việc oai nghi cả thể của Ngài!
Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gảy đàn sắt đàn câm mà ca tụng Ngài!
Hãy dùng chập chỏa dội tiếng mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài!
Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức giê hô va. (Thi Tv 150:1-6)
Sau đây là chương trình nghị sự cho sự thờ phượng và thời gian giảng dạy ở nhóm lớn của Dức dấy Phục hưng:
6:30 tối Các cửa mở. Chào hỏi tại chổ
7:00 Bài hát mở đầu.
7:05 Lời hoan nghênh và cầu nguyện mở đầu
7:20 Bài hát 2
7:25 Bài hát 3
7:30 Bài hát 4
7:35 Đọc tám nguyên tắc và những Điều phúc lớn tương ứng hoặc mười hai bước và so sánh Kinh thánh của chúng. Những thông báo Am nhạc đặc biệt Giảng dạy hoặc làm chứng
7:50 Cầu nguyện thầm Bài hát kết thúc
7:55 Giải tán thành các nhóm nhỏ
Người chào hỏi ( xem ở tiết mục 6:30 P.M)
Những người chào hỏi là tối quan trọng cả trong việc gây ấn tượng ban đầu tích cực trên tất cả tân khách và trong việc khích lệ tham dự viên thường xuyên. Thêm vào việc chào hỏi, người chào hỏi còn phát nội san Dức dấy Phục hưng cho buổi tối đó.
Nội san Dức dấy Phục hưng
Nội san Dức dấy Phục hưng chứa đựng thông tin sau:
Bảng bài hát
Phân phối phòng họp nhóm nhỏ
Bảng thông tin café Vầng Đá Chắc và Bar-B-Que
Những hướng dẫn họp nhóm nhỏ
Mười hai bước và so sánh Kinh thánh của chúng
Bản kê các buổi họp nhóm nhỏ hàng tuần
Thông báo vể những sự kiện đặc biệt sắp tới
Một nội san mẫu ( bìa và các trang bên trong) cũng như những thí dụ về một vài tiết mục trên có thể được tìm thấy ở Phụ lục D.
Bài hát mở đầu, hoan nghênh, cầu nguyện
Chúng tôi cố gắng bắt đầu mỗi tuần đúng 7:00 P.M, vì người ta thật sự muốn có thời gian đầy đủ cho việc họp nhóm nhỏ. Bài hát khai mạc rất phấn khởi và quen thuộc. Sau bài hát, một người trong đội lãnh đạo viên nói lời hoan nghênh mọi người, đặc biệt là các tân khách, kế đó cầu nguyện mở đầu.
Bộ ba bài hát
Nhạc tiếp tục với những bài hát được chọn sao cho phù hợp với nguyên tắc mà nhóm sẽ làm việc trong buổi tối đó.
Vài thí dụ:
Nguyên tắc 1: “ Quyền năng của tình yêu của bạn”
Nguyên tắc 2: “ Tôi có một Hi vọng”
Nguyên tắc 3: “ Jêsus là câu trả lời”
Nguyên tắc 4: “ Dừng sợ chi”; “ Trắng dường tuyết”
Nguyên tắc 5: “ Tiếng kêu lòng tôi”; “ Oi xin Chúa, xin thay đổi lòng tôi”
Nguyên tắc 6: “ Chúa có thể làm nó đúng”
Nguyên tắc 7: “ Hãy tra xét tôi, Oi Chúa”
Nguyên tắc 8: “ Con đường đến phục hưng”
Thời gian ngợi khen và thờ phượng nầy cực kỳ quan trọng.
Đọc tám nguyên tắc và những Phúc lớn tương ứng hoặc Mười hai bước và so sánh Kinh thánh của chúng
Tám nguyên tắc hoặc mười hai bước và những so sánh Kinh thánh của chúng được đọc ở mọi cuộc họp. Mục đích của nó có hai mặt: (1) để cũng cố nền tảng Kinh thánh cho chương trình, và (2) để gia tăng sự tham gia của các tham dự viên.
Một người được mời đọc nguyên tắc / bước, một người khác đọc câu Kinh thánh cho bước đó cho đến khi cả tám nguyên tắc / mười hai bước được hoàn tất.
Thí dụ:
Người thứ nhất đọc: “ Nguyên tắc 1: Hãy nhận thức rằng tôi không phải Đức Chúa Trời, tôi thú nhận rằng tôi bất năng không thể chế ngự khuynh hướng trong tôi muốn làm điều xấu và rằng cuộc sống tôi không thể điều khiển nỗi”.
Người thứ hai đọc: “ Hạnh phúc thay cho những kẻ nào biết rằng họ nghèo nàn về thuộc linh”
Cơ hội đọc được dùng để thưởng cho những người dự thường xuyên và cổ vũ những phụ tá lãnh đạo viên tương lai.
Các thông báo
Mục đích của các thông báo là giúp những tân khách cảm thấy được tiếp đón nồng hậu và thông tin cho họ về các phòng họp, nơi nhận giải đáp câu hỏi của họ. Trong khi là một phần quan trọng của chương trình, thông báo có vẻ khá “ khô khan” ( nói về thể loại), do đó, chúng ta nên cố gắng làm cho chúng nhẹ nhàng và thú vị. Phần thì giờ còn lại dùng để thông báo về những sự kiện sắp tới và giới thiệu âm nhạc đặc biệt” cho buổi tối.
Am nhạc đặc biệt
Am nhạc đặc biệt yểm bợ và giảng dạy hoặc bài làm chứng trong buổi tối đó. Thường thường đó là một bài đơn ca được trình diễn bởi một trong các ca sĩ Dức dấy Phục hưng. Trước đây chúng tôi thường mời những ca sĩ bên ngoài từ những nhóm khác trong Hội thánh, nhưng chúng tôi đã thấy ra rằng nhóm chúng tôi thích ủng hộ “ Cây nhà lá vườn”.
Luôn thể, trong mục âm nhạc đặc biệt, một cuộc quyên góp, hoặc “ món quà thân ái”, có thể được thực hiện. Số tiền quyên góp được dùng để ủng hộ những chuyến công vụ phục hưng, trả cho các diễn giả đặc biệt, hoặc để bù vào phần chi của các chương trình bung ra tới các Hội thánh khác trong khu vực.
Giảng dạy hoặc làm chứng
Như đã đề cập trước đây, chúng tôi giảng hai mươi lăm bài lấy từ hướng dẫn tham dự viên cho cả năm. Thường là chúng tôi theo sau một tuần giảng dạy với một tuần làm chứng nhằm yểm trợ việc giảng dạy bài học trước.
Cầu nguyện thầm, bài hát bế mạc, và giải tán thành các nhóm nhỏ
Cuộc họp nhóm lớn kết thúc với việc một trong các lãnh đạo viên hướng dẫn cả nhóm đọc trọn bản. Bài cầu nguyện thanh thản của Reinhold Nebuhr. Bài cầu nguyện nầy được in ở phía trong bìa bao của bìa tập nội san ( xem Phụ lục D). Kế đó chúng ta có bài hát bế mạc và mọi người được thúc giục đi nhanh đến chỗ họp nhóm nhỏ của họ ở khắp nơi trong khuôn viên nhà thờ. Vị trí họp cũng được tìm thấy trong tập nội san
Kế hoạch chương trình nhóm nhỏ của Dức dấy Phục hưng
Kế hoạch 1: Cho các nhóm nhỏ, theo sau chương trình thờ phượng và giảng dạy của nhóm lớn.
8:00 Tối Cầu nguyện khai mạc và hoan nghênh
Giới thiệu ( những tân khách)
Đọc những hướng dẫn họp nhóm nhỏ của Dức dấy Phục hưng
8:05 Nhấn mạnh của lãnh đạo viên trên nguyên tắc ( đang học).
8:10 Thảo luận nhóm và chia sẽ cởi mở
8:50 Đúc kết, những yêu cầu cầu nguyện.
9:00 Mời đến cà phê Vầng Đá chắc
- Cầu nguyện khai mạc, hoan nghênh, và giới thiệu.
Lần nầy cho phép nhóm nhỏ lại được tập trung chú ý đến Chúa và cảm thấy ràng buộc với nhóm của họ. Đây cũng là một diệp tiện khác nữa để lịch sự hoan nghênh những người mới đến.
- Đọc những hướng dẫn họp nhóm nhỏ của Dức dấy Phục hưng.
Những hướng dẫn nhóm nhỏ nầy ( xem Phụ lục E) được đọc trong mọi cuộc họp nhóm nhỏ. Chúng là năm qui tắc đơn giản nhằm giữ cho cả nhóm được yên ấm! Nếu một cuộc họp phục hưng không được yên ấm, nósẽ thất bại! Trách nhiệm của lãnh đạo và đồng lãnh đạo nhóm phải bảo đảm những hướng dẫn nầy được tuân theo. Để tăng cường tầm quan trọng của chúng, những hướng dẫn nầy được đọc cứ bốn hoặc sáu tuần một lần trong thời gian họp nhóm lớn.
- Nhấn mạnh của lãnh đạo viên trên nguyên tắc ( đang học).
Lãnh đạo viên chỉ dành một vài phút để lước qua những điểm chính của bài học buổi tối đó và kế đến yêu cầu nhóm bắt đầu chia sẽ về mộ hoặc hai câu hỏi từ bài tập của bài học. Thí dụ, lãnh đạo viên sẽ hỏi nhóm câu hỏi từ nguyên tắc 1 về Bước ra khỏi Phủ nhận để đi vào An điển của Đức Chúa Trời trong Hướng dẫn tham dự viên, “ khía cạnh nào trong đời sống bạn có quyền năng quản chế nó?”
- Thảo luận tổ và chia xẻ cởi mở.
Nhóm nên bắt đầu vớ sự thảo luận tập trung trên một nguyên tắc riêng biệt và sau đó tự nhiên tiến tới hình thức chia xẻ cởi mở.
- Đúc kết, những yêu cầu cầu nguyện, cầu nguyện bế mạc.
Đúc kết buổi họp là trách nhiệm của lãnh đạo viên. Nó tùy thuộc vào ông/ bà để xem xét rằng nhóm đã đủ thời gian để bế mạc-rằng buổi họp không chỉ mới đến chổ dừng đột ngột hoặc tiếp, tiếp mãi. Trước khi buổi họp chấm dứt, cũng nên có một thời gian cho các thành viên nhóm nêu lên những yêu cầu cầu nguyện đặc biệt và cho nhóm để bế mạc trong sự cầu nguyện. Nếu có vấn đề trọng đại nào đó nỗi lên trong nhóm, lãnh đạo viên nên nắm tên của cá nhân đó để theo dõi.
- Mời đến Café Vầng Đá chắc.
Buổi nhóm giờ đây có thể tiếp tục “ không chính thức” ở café Vầng Đá chắc một nơi được hoạch định riêng cho tình giao hảo. Ơ café, các cá nhân có cơ hội để tiếp tục xẻ chia với những người mà với họ các cá nhân đó cảm thấy an tâm. Đây là thời gian cho các thành viên nhóm thành lập những mối quan hệ tương trợ và đồng công tương trách.
Kế hoạch 2: Cho nhóm nhỏ họp suốt tuần.
7:00 TốiCầu nguyện khai mạc và hoan nghênh
Giới thiệu ( thành viên mới)
Cầu nguyện thanh thản
Đọc tám nguyên tắc và/hoặc mười hai bước với so sánh Kinh thánh của chúng.
Đọc những hướng dẫn họp nhóm nhỏ của Dức dấy Phục hưng
Sự nhấn mạnh của lãnh đạo viên trên nguyên tắc hoặc đề tài
7:15 Thảo luận nhóm và chia xẻ cởi mở
8:50 Đúc kết, những yêu cầu cầu nguyện, cầu nguyện bế mạc
9:00 Bế mạc 4
Bàn thông tin và các tài liệu.
Bàn thông tin là một bộ phận chủ yếu để giúp cho tân khách cảm thấy được tiếp đãi nồng hậu. Vị trí của bàn rất quan trọng. Sau người chào hỏi nó nên là kinh nghiệm kế theo cho người mới đến. Họ không cần phải đến nơi là gặp nó ngay, những việc họ biết vị trí của nó là quan trọng.
Bàn nầy phải có ít nhất một đàn ông và một đàn bà phục vụ. chúng ta làm điều nầy để giữ tế nhị với những người tham dự. Một người phụ nữ với vấn đề lạm dụng, thí dụ, sẽ khó mà tìm thông tin từ một người đàn ông. Cũng vậy, cần phải có một lãnh đạo viên bàn thông tin-người có trách nhiệm về vấn đề nhân sự của bàn, giữ những tài liệu phát tay luôn mới, về điều hành chương trình và bán Kinh thánh.
( Phụ chú 4, trang 33)
4 chỉ có hai điểm mà kế hoạch chương trình nầy và kế hoạch chương trình 1 khác nhau. Trong kế hoạch 2, các nhóm nhỏ đọc thuộc lòng bài Cầu nguyện thầm và đọc tám nguyên tắc và/hoặc mười hai bước và những so sánh Kinh thánh của chúng. Điều nầy không cần thiết trong kế hoạch 1 bởi vì hai tiết mục nầy đã có trong lúc họp nhóm lớn ngay trước buổi họp nhóm nhỏ nầy.
Những tài liệu phát tay được in màu và có một hình thức thống nhất nào đó. Chúng tôi dự trữ những truyền đơn sau đây tại bàn thông tin Dức dấy Phục hưng:
Hoan nghênh Tân khách
Đường đến phục hưng
8 Nguyên tắc phục hưng dựa trên Các Điều phúc lớn
12 Bước đối với Lạm dụng Thân thể và tình dục
12 Bước đối với Người đam mê và Nghiện nghập *5
Điều chúng ta là…điều chúng ta không là*
Nghiên Cocain và đời sống Cơ đốc nhân*
Làm cho có thể*
Những mẫu tuân theo *
Cái gì là nghiện Cocain? *
Làm mới lại từ Buông thả tình dục
Nhóm An uống Bừa bãi
Mừng đón về Nhà
Nhóm lứa đôi C.O.S.A.
Những thông báo đặc biệt về những sự kiện sắp đến
( về những mẫu thí dụ của những tài liệu phát tay nầy, xem phụ lục F).
Cách nào mà quyển Hướng dẫn Người Lãnh đạo nầy được cơ cấu.
Như đã nói trước đây, tài liệu hướng dẫn người lãnh đạo nầy được hoặc định để bao trùm hai mươi lăm buổi họp trong tài liệu những hướng dẫn viên thứ tư-tất cả tám nguyên tắc. Khi bạn chuẩn bị, xin thoải mái dùng bất cứ hoặc tất cả bài học được cung cấp. Tôi đã viết các bài học nầy để bạn có thể hoặc đọc chúng hết hoặc “ cắt dán” với các minh họa của riêng bạn và chỉ theo các qui hoạch cơ bản. Hãy dùng tập hướng dẫn để thích ứng tốt nhất với các nhu cầu của nhóm bạn. cấu xin Chúa ban ơn cho bạn và công vụ của bạn khi bạn dẫn người khác xuôi theo còn đường đến phục hưng.
( Phụ chú 5, trang 34)
5. Những tài liệu phát tay được định rõ bởi một dấu sao (*) không được phép sao chụp. Chúng đã được trao cho tôi qua nhiều năm và tôi vẫn không biết tác giả, tôi rất muốn trao đổi đến họ tài khoản cho những đóng góp lớn của họ. Họ thực sự đã giúp cho công vụ của chúng tôi.

PHỦ NHẬN
Nhận thức tôi không phải Đức Chúa Trời. Tôi thú nhận rằng tôi bất năng không chế ngự được khuynh hướng muốn làm điều quấy trong tôi; cuộc sống tôi không thể quản chế được.
Hạnh phúc thay cho những ai biết mình nghèo nàn thuộc linh.
Nguyên tắc 1:
Nhận thức rằng tôi không phải Đức Chúa Trời tôi thú nhận tôi bất năng không thể chế ngự được khuynh hướng trong tôi muốn làm điều sai, và cuộc sống tôi không thể quản chế được.
Hạnh phúc thay cho những ai biết mình nghèo nàn thuộc linh.
Bước 1:
Chúng ta thú nhận chúng ta bất lực trước những nghiện ngập và những tập và những tập tính đam mê của chúng ta, và cuộc sống của chúng ta đã trở nên bất khả quản trị.
Tôi biết không có gì tốt sống trong tôi, nghĩa là, trong bản chất tội lỗi của tôi. ví tôi muốn làm điều lành, nhưng tôi không thể thực hiện nó. Rôma 7 : 18
Giới thiệu
Tối nay chúng ta cùng nhau bắt đầu thực hiện một cuộc hành trình, cuộc hành trình xuôi theo con đường dẫn đến phục hưng. Cuộc hành trình nầy bắt đầu với Nguyên tắc 1, nơi mà chúng ta thú nhận chúng ta bất lực không thể kiềm chế cái khuynh hướng trong chúng ta muốn làm điều sai quấy và cuộc sống chúng ta đã trở nên bất khả quản trị, ra ngoài vòng kiểm soát. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình đầy hứng thú nầy với nhau, chúng ta cần phải tự hỏi mình hai câu hỏi:
- Có phải tôi sẽ để cho những thất bại quá khứ của tôi ngăn trở không cho tôi tiến hành cuộc hành trình nầy?
- Có phải tôi ngại thay đổi? Hoặc, những nỗi sợ của tôi về tương lai là gì?.
Những thất bại trong quá khứ.
Chúng ta hãy xem HeDt 12:1:
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
Có hai điều tôi muốn chỉ ra trong câu nầy. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có một cuộc đua riêng biệt, một chương trình duy nhất, cho mỗi chúng ta. Một chươngtrình cho sự tốt lành, chớ không phải một cuộc sống đầy những lệ thuộc, nghiện ngập, và ám ảnh.
Thứ hai, là chúng ta cần phải sẵn sàng dứt bỏ tất cả hành lý không cần thiết những thất bại qúa khứ, trong cuộc sông chúng ta đã trì nếu chúng ta lại. Một lần nữa, “ Hãy dứt bỏ bất cứ điều gì trì hoãn chúng ta, giữ chúng ta lại, và đặc biệt là những tội lỗi đã quấn chặt chân chúng ta, làm chúng ta vấp.”( LND: Đây là phần b của HeDt 12:1, dịch từ bản dịch Kinh thánh tiếng Anh mà tác giả sách nầy sử dụng).
Đối với nhiều người trong chúng ta, những nỗi đau quá khứ, những lấn loan tâm thần, và những lối sống của chúng ta đã giữ chúng ta lại, làm cho chúng ta vấp! Nhiều người trong chúng ta đã dính chặt vào nỗi đắng cay về điều mà người nào đó đã gây ra cho chúng ta. Chúng ta tiếp tục bám lấy nỗi đau và chúng ta không chịu tha thứ cho những người đã gây đau đớn cho chúng ta.
Bạn có thể đãbị thương tổn trầm trọng. Có lẽ bạn bị ngược đãi khi còn thơ ấu, hoặc có thể bạn đang hoặc đã vướng vào một cuộc hôn nhân mà người bạn lứa đôi của bạn phạm tội ngoại tình. Tôi muốn bạn biệt rằng tôi đau lòng cho bạn. tôi thật lòng đau xót cho bạn, xót xa vì bạn đã trãi qua đau khổ đó. Nhưng khư khư bám lấy nỗi đau đó, và cố chấp không tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn trong quá khứ tức là cho phép họ tiếp tục làm đau bạn hôm nay, ngay hiện nay.
Tiến hành chương trình phục hưng qui hướng về Christ nầy sẽ, với quyền năng của Đức Chúa Trời, cho phép bạn tìm đuợc can đảm và sực lực để tha thứ họ. Bây giờ đừng làm căng lên cả. Bạn không buộc phải tha thứ họ ngay tối nay! Nhưng khi bạn đang xuôi theo con đường dẫn bạn đi đến phục hưng, Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn tìm được lòng sẵn sàng tha thứ họ và thoát khỏi ràng buộc của họ trên đời sống bạn.
Một vài bạn bị trói buộc bởi tội lỗi. Bạn tiếp tục hành hạ mình về một tội lỗi nào đó trong quá khứ. Bạn bị buộc chặt vào tội lỗi của mình. Bạn nghĩ rằng trên đời nầy không có ai xấu như bạn, rằng không ai có thể yêu cái thứ như bạn, và rằng chưa có ai tha thứ cho bạn về những điều khủng khiếp mà bạn đã làm.
Bạn sai lầm rồi. Đức Chúa Trời có thể. Đó là lý do tại sao Chúa Jesus đi đến thập giá, vì tội của bạn. Ngài biét mọi việc bạn đã từng làm và mọi điều bạn đã từng trải qua. Có nhiều người tối nay ở đây đã từng đối diện với những thất bại và những nỗi đau tương tự trong cuộc sống họ và đã tiếp nhận tha thứ của Christ. Họ có mặt ở đây để khích lệ và hỗ trợ bạn.
Sứ đồ Phao lô có nhiều điều để hối tiếc về quá khứ của ông. Ngay cả ông đã dự phần trong vụ giết Ê tiên ( Stephen). Dù vậy trong Phi Pl 3:13 (TLB) (LND: Ký hiệu tác giả dùng để chỉ một bản dịch Kinh thánh tiếng Anh? ) ông bảo chúng ta, “ Không, anh em thân mến, tôi vẫn chưa đạt mục đích, nhưng tôi đang đem hết sức mình để bám lấy chỉ một điều nầy: Quên đi qúa khứ và nhìn tới những điều nằm ở đằng trước.”
Đây là câu gốc nếu bạn muốn thoát khỏi những đau thương, lấn loạn, và lối sống mòn cũ: bạn cần phải xử lý với cay đắng và tội lỗi một lần đủ cả. Bạn cần phải làm như EsIs 43:18 nói với chúng ta, “ Hãy quên đi những việc trước đây, đừng ở mãi trong quá khứ”.
Đó không có nghĩa là làm ngơ với quá khứ. Bạn cần phải học từ quá khứ, ban sự tha thứ, đền bù, và rồi thả nó đi. Chỉ khi ấy bạn mới hòng thoát khỏi tội lỗi, hằn thù, và phiền não!
Hãy đối diện với nó, tất cả chúng ta điều đã vấp ngã phải một niềm đau, nỗi bấn loạn hoặc lối sống mòn cũ. Nhưng cuộc đua còn chưa qua. Đức Chúa Trời không bằng lòng với cái cách mà chúng ta khởi chạy, vậy chúng ta phải kết thúc cuộc chạy như thế nào?
Những nỗi sợ cho tương lai
Bạn có thể lo lắng về tương lai bạn và ngại thay đổi. Tất cả chúng ta điều lo ngại về những điều mà chúng ta không thể kiểm soát được gì cả và không có năng lực để thay đổi. Dù tất cả chúng ta điều biết lo lắng tức là thiếu tin cậy vào Đức Chúa Trời.
Sự thật là, chúng ta không thể nói mà không nghi hoặc sợ, “ Chúa là Đấng giúp đở tôi vá tôi không e ngại chi về bất cứ điều gì mà chỉ con người có thể làm cho tôi” (HeDt He13:6 TLB)
Có thể bạn đã ở trong sự đau khổ, rối loạn, hoặc lối sống mòn quá lâu nó đã trở nênnét nhận dạng bạn. có thể bạn nghĩ: “ Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thật sự cho phục hưng một cơ hội? Tôi sẽ thay đổi chăng? Nếu tôi từ bỏ những nỗi đau, những vấn loạn tâm thần và những lối sống mòn cũ của tôi, tôi sẽ trở thành gì?
Có thể bạn đã lạm dụng rượu,thuộc chỉ định ( LND: “ Prescription drugs”, ở đây tác giả muốn nói cách nhẹ nhàng về việc dùng chất ma túy ), hoặc thức ăn. Bạn e ngại bạn sẽ làm gì nếu thiếu chất chọn của bạn.
Bạn có thể đã thêm năng lực cho ai đó trong mối quan hệ rối loạn chức năng qua nhiều năm. Có lẽ bạn tự hỏi, “ Điều gì sẽ xảy đến với tôi thay đổi và ông chồng rượu của tôi nổi điên với tôi?”
Đức Chúa Trời không muốn bạn đóng băng trong một mối quan hệ không lành mạnh hoặc là một thói xấu. Ngài muốn bạn làm phần việc của bạn để trở nên lành mạnh.
Ngay cả nếu quá khứ của bạn quá đau đớn, tuy nhiên, bạn có thể vẫn còn chống lại sự thay đổi và sự tự do mà bạn tìm được trong việc tiến hnàh chương trình nầy. Bởi vì nỗi sợ về cái không biết hoặc sự tuyệt vọng của chúng ta nên chúng ta đóng chặt tâm trí mình lại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng với bất cứ cái gì tốt hơn.
Khi bạn tiến hành các bước, hãy nhớ IGi1Ga 4:8 ( NCV) “ Tình yêu của Đức Chúa Trời ở đâu? Không có sư sợ hãy, vì tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời xua tan sợ hãi.”
Bạn không lầm khi ở đây tối nay. Căn phòng nầy những đời sống đã được thay đổi. Tôi cầu nguyện cho mỗi bạn để các bạn sẽ không cho những thất bại quá khứ hoặc nỗi sợ về tương lai ngăn trở bạn trong việc thật sự thử qua Dức dấy Phục hưng.
Có phải bạn đang mang một chiếc mặt nạ phủ nhận tối nay? Trước khi bạn có thể có bất cứ tiến bộ nào đó trong cuộc phục hưng của bạn, bạn cần phải đối diện với sự phủ nhận của bạn. Ngay khi bạn gở mặt nạ mình ra, sự phục hưng của bạn bắt đầu-hoặc lại bắt đầu! Không có vấn đề nếu bạn mới ở trong phục hưng hay đã ở trong phục hưng-tiến hành các bước đã nhiều năm. Phủ nhận có thể ngóc cái đầu xấu xí của nó lên và trở lại bất cứ lúc nào! Bạn có thể đổi các nghiện ngập hoặc dấn vào một mối quan hệ mới không lành mạnh trong một cách khác hơn cái trước. Vậy thì bài học nầy dành cho tất cả chúng ta.
Đâu đây chúng ta đã gặp một câu ngạn ngữ: “ Phủ nhận không chỉ là một dòng sông ở Aicâp.” Nhưng nó là gì?
Phủ nhận là gì? ( LND: “denial” đều có thể dịch là phủ nhận hay chối bỏ - danh từ )
Phủ nhận đã được định nghĩa là” một hệ thống các niềm tin giả không dựa trên thực tế” và “ một hành vi tự vệ giữ chúng ta khỏi đối diện một cách trung thực với sự thật”.
Hồi còn nhỏ, chúng ta cũng có học nhiều kỹ xảo giả vờ đa dạng. Chúng đến trong tầm tay khi chúng ta không nhận được sự chú ý mà chúng ta muốn từ cha mẹ hay những người khác hoặc muốn ngăn chặn niềm đau hay nỗi sợ của chúng ta.
Những hệ thống giả vờ nầy được tiến hành trong một thời gian. Nhưng khi năm tháng trôi qua thì chúng ta làm lộn xộn và mơ hồ cái nhìn của chúng ta về sự thật của cuộc sống chúng ta.
Khi chúng ta lớn lên, thì nhận thức của chúng ta về chính mình và ngưỡng vọngcủa ta vào những gì xung quanh chúng ta cũng lớn theo. Nhưng vì chúng ta giữ lại những phương pháp giả vờ trẻ con của mình, nhận thức về hiện thực của chúng ta càng trở nên không thực và méo mó hơn.
Kỹ xảo giả vờ của chúng ta tăng trưởng thành phủ nhận, và phần lớn các mối quan hệ của chúng ta kết thúc trong tan vở hoặc ít hiện thực hơn so với cái đáng lẽ chúng phải có.
Có bao giờ bạn phủ nhận cha mẹ bạn có những nan đề! Có bao giờ bạn phủ nhận bạn có những nan đề? Sự thật là, chúng ta có thể trả lời vâng với những câu hỏi nầy với mức độ nào đó. nhưng, đối với một vài người trong chúng ta, sự phủ nhận ấy trở thành hổ thẹn và tội lỗi.
Phủ nhận là “ Con voi hồng” ngồi giữa phòng khách. Không ai trong gia đình nói về nó hay nhận biết nó chút nào hết. Có lời nào trong những bình luận sau đây có vẽ quen thuộc với bạn không?
- “ Chúng ta không ngừng nói về nó được sao? Nó chỉ làm cho nó tệ thêm?”.
- “ Billy, bộ chúng ta không nói về nó thì nó sẽ bỏ đi sao?”
- “ Cục cưng, chúng ta hãy vờ như là chưa hề xảy ra chuyện ấy”.
- “ Nếu tôi nói với cô ấy rằng cô đã xúc phạm tôi khi cô nói như thế, tôi ngại cô ấy sẽ rời bỏ tôi”.
- “ Ông ấy có uống quá nhiều như thế đâu.”
- “ Không hề gì khi ông ấy làm thế, tôi khỏe”
- “ Paul uống nhiều hơn tôi khia.”
- “ Joan đã kết hôn ba lần; tôi mới chỉ có hai lần”
- “ Tôi ăn bởi vì anh làm cho tôi điên lên được”
- “ Phải chi đừng cằn nhằn tôi hoài, tôi đâu có …”
- “ Nhìn nầy cưng, anh có một việc làm khó khăn; anh làm việc vất vả.anh cần uống một vài ly để thư giản. Không hề có gì là nan đề đối với anh.”
Như tôi nói trước đây, trước khi chúng ta có thể đi bước đầu của cuộc phục hưng, trước hết chúng ta phải đối diện và thú nhận sự phủ nhận của chúng ta. Đức Chúa Trời phán trong Gie Gr 6:14( TLB), “ Con không thể chữa lành một vết thương bằng cách nói là không nó không có ở đó”.
Những tác động của phủ nhận
O.K, chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu ( acrostic) của tối nay.
Denial ( Phủ nhận)
Disables our feelings ( Làm tàn lụi cảm giác)
Energy lost ( Nghị lực mất đi)
Negates grawth ( Phủ định sự tăng trưởng)
Isolates us from God ( Tách biệt chúng ta với Đức Chúa Trời)
Alienates us from our relationships ( Làm chúng ta xa lánh các mối quan hệ)
Lengthens the pain ( Kéo dài nỗi đau)
( LND: như chúng ta thấy ở bài thi tiếng Anh trên: mẫu tự đầu của mỗi câu ráp lại với nhau theo thứ tự từ trên xuống thành một từ và từ nầy cũng là tựa của bài thơ. Đây là một hình thức của thơ “ acrortic” )
D trong denial đứng thay cho Disabbes our feelings. Dấu giếm của cảm xúc mình, sống trong phủ nhận sẽ làm đông lạnh cảm xúc, và trói buộc chúng ta. hiểu và cảm nhận những cảm xúc của chúng ta mới là nơi mà chúng ta tìm được tự do.
IIPhi 2Pr 2:19 (GNB) nói với chúng ta: “ Chúng ta hẹn họ tự do, trong khi chính chúng nó lại là nô lệ của những tập tính đem đến sự hủy hoại-vì một người là nô lệ cho bất cứ điều gì đã chinh phục được hắn”
Theo tôi, thử thách cơ bản của tự do không phải là điều gì tôi được tự do làm, mà là điều gì tôi không được tự do làm! Tôi không được tự do uống cái đó.
Chúng ta tìm được tự do để cảm nhận những cảm giác chân thật của mình khi chúng ta tìm thấy Christ và bước ra khỏi phủ nhận.
Mẫu tự kế trong denial là E, đứng thay cho ENERGY lost.
Một tác dụng-phụ quan trọng của phủ nhận là sự lo lắng. Lo lắng khiến cho chúng ta phung phí năng lực quí giá để xử lý với những thất bại, những niềm đau quá khứ và những nỗi sợ về tương lai. Khi bạn theo qua chương trình nầy, bạn sẽ học được rằng chỉ trong hiện tại sự thay đổi tích cực mới có thể xảy ra. Phiền não về quá khứ và kinh sợ tương lai khiến chúng ta không thể sống và vui hưởng chương trình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong hiện tại.
Chúng ta để cho sợ hải và lo lắng làm tê liệt, nhưng phương pháp duy nhất còn tồn tại mà giúp chúng ta có thể thoát khỏi chúng là giao phó chúng cho Đức Chúa Trời. Thi Tv 146:7(TLB) nói, “ Ngài giải phóng tù nhân… Ngài nhấc các gánh nặng khỏi những kẻ cong khom dưới sức nặng của chúng”. Nếu bạn chuyển năng lực cần có để duy trì phủ nhận sang việc học hỏi lẽ thật của Đức Chúa Trời, một tình yêu lành mạnh cho tha nhân và bản thân sẽ nảy sinh. Khi bạn nương tựa ngày càng nhiều hơn vào Quyền năng tối cao, Jêsus Christ, bạn sẽ thấy ánh sáng của lẽ thật và hiện thực.
Chúng ta hãy đi đến N trong denial.
Denial NEGATES growth
( Phủ nhận phủ định sự tăng trưởng).
Chúng ta cũng yếu đuối bệnh hoạn như những bí mật của chúng ta, và, lần nữa, chúng ta không thể lớn lên trong phục hưng cho đến khi chúng ta sẳn sàng bước ra khỏi phủ nhận đi vào sự thật. Đức Chúa Trời đang đợi để nắm tay bạn và đem bạn ra. Kinh thánh phán, “ Họ kêu la với Chúa trong thì khốn nạn, và Ngài giải cứu họ! Ngài dẫn họ ra từ nơi tối tăm và cánh bóng của sự chết và bẻ gãy xiềng xích họ” (107:13-14 TLB).
Khi bạn du hành trên con đường phục hưng, bạn sẽ đi đến chổ hiểu ra rằng Đức chúa Trời chưa hề phung phí một nỗi đau nào; Đức Chúa trời cũng sẽ không bao giờ phí bỏ bóng tối của bạn. Nhưng Ngài không thể sử dụng nó trừ khi bạn bước ra khỏi phủ nhận để đi vào ánh sáng của lẽ thật Ngài
Denial also ISOLATES us from God
( Phủ nhận cũng cách biệt chúng ta với Đức Chúa Trời).
A-đam và Ê-va là thí dụ mẫu cho thấy thế gian nào mà bí mật và phủ nhận phân cách chúng ta với một tương giao chân thật với Đức Chúa Trời. Sau khi họ phạm tội, bí mật của họ phân cách họ với Đức Chúa Trời. SaSt 3:7 bảo chúng ta rằng A-đam và Ê-va dấu mình khỏi Đức Chúa Trời hởi vì họ cảm thấy trần truồng và hổ thẹn.
Dĩ nhiên ông A-đam già cả cố biện bạch. Ong thưa với Đức Chúa Trời “ Người nữ mà Ngài đã đặt ở đây với tôi nàng trao cho tôi trái cây gì đó” (3:12). Trước hết ông muốn đổ tội cho Đức Chúa Trời, rằng, “ Người nữ mà Ngài đặt ở đây với tôi…” Kế đến ông cố đổ tội cho Ê-va: “ Nàng trao cho tôi trái cây gì đó”.
Nên nhớ ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu trên lẽ thật. Phủ nhận giữa chúng ta trong bóng tối. “ Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào hết. Nếu chúng ta nói mình kết giao với Ngài mà vẫn đi trong bóng tối, ấy là chúng ta nói dối và không sống bởi lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, như Ngài là ánh sáng, chúng ta giao kết với Ngài, và huyết Giê su, con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (IGi1Ga 1:5-7).
Phủ nhận không những cách biệt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, mà nó còn làm chúng ta xa lạ ( ALIENATES) với những mối quan hệ của chúng ta.
Phủ nhận bảo rằng chúng ta đang đi khỏi với nó. Chúng ta nghỉ không ai biết, nhưng họ biết. Trong khi phủ nhận có thể che chở chúng ta khỏi nỗi đau, thì nó cũng ngăn giữa chúng ta không thể giúp chính mình và những người mà chúng ta yêu thương nhất. Chúng ta không dám phơi bày bản ngã thật của mình với người khác vì sợ điều mà họ sẽ nghĩ hoặc nói nếu họ biết “ cái tôi” thật của chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ chính mình-những bí mật của chúng ta-với bất cứ giá nào. Vì vậy chúng ta tự cô lập mình, nhầm để giảm thiểu nguy cơ bị lộ ra và bị loại bỏ khỏi những người khác. Nhưng với gia nào? Rốt lại chúng ta đánh mất tất cả những mối quan hệ quan trọng.
Câu trả lời là gì? Hãy lắng nghe Eph Ep 4:25 ( LB). “ Đừng nói dối nhau nữa; hãy nói thật, vì chúng ta là những phần của nhau vậy nên chúng ta nói dối nhau là tự hại mình”.
Hãy nhớ lúc nào cũng vậy lời nói thật dù xấu đến đâu đi nữa còn tốt hơn lời nói dối hào nhoáng.
Cuối cùng, denial LENGTHENS the pain. ( phủ nhận kéo dài cơn đau).
Chúng ta có niềm tin sai lầm rằng phủ nhận bảo vệ chúng ta khỏi cơn đau. Thực ra, phủ nhận cho phép vết đau mưng mũ và lớn ra thành xấu hổ và tội lỗi. Phủ nhận kéo dài và mở rộng nỗi đau. Nó làm tăng thêm nan đề. Sự thật, giống như giải phẩu, có thể làm đau một lúc, nhưng lại chữa lành. Đức ChúaTrời hứa với chúng ta trong Gie Gr 30:17 ( TLB), “ Ta sẽ ban lại sức khỏe cho ngươi và chữa lành các vết thương cho ngươi”.
Đúc kết.
Tối nay tôi khuyến khích bạn hãy bước ra khỏi phủ nhận! Bước ra khỏi phủ nhận không phải dễ khó mà gỡ cái mặt nạ đó ra. Mọi điều về bạn dường như kêu lên “ Đừng làm bậy! Không an toàn đâu!” vậy mà lại an toàn. An toàn ở Dức dấy Phục hưng. Ơ đây bạn có những người lo lắng cho bạn và yêu chính cái con người mà bạn là-những người sẽ đứng bên cạnh bạn khi mà sự thật trở thành lẽ sống.
Giê su phán với chúng ta, “ Hãy biết lẽ thật, thì lẽ thật sẽ giải phóng con” (GiGa 8:32). Hãy bước ra khỏi phủ nhận để bạn có thể bước vào tình yêu và ân điển vô điều kiện của Giê su và bắt đầu cuộc hành trình Dức dấy Phục hưng.

BẤT NĂNG
Nguyên tắc 1.
Hãy nhận thức tôi không phải là Đức Chúa Trời. Tôi thú nhận tôi bất năng không thể chế ngự khuynh hướng trong tôi muốn làm điều sai quấy và cuộc sống tôi không thể điều khiển được.
Hạnh phúc thay cho những ai biết họ nghèo nàn thuộc linh
Bước 1:
Chúng ta thú nhận chúng ta bất lực đối với những nghiện ngập và những tập tính đam mê của chúng ta, và cuộc sống chúng ta đã trở nên không thể điều khiển.
Tôi biết rằng không có điều gì tốt sống trong tôi, nghĩa là, trong bản chất tội lỗi của tôi. Vì tôi có sự khát khao muốn làm điều chi tốt, nhưng không thể thực hiện nó (RoRm 7:18)
Giới thiệu:
Trong Nguyên tắc 1, chúng ta nhận thức chúng ta không phải Đức Chúa Trời. Chúng ta thú nhận chúng ta bất năng không thể chế ngự cài khuynh hướng muốn làm điều sai trái trong chúng ta và cuộc sống chúng ta trờ nên không thể điều khiển. Ngay khi chúng ta tiến hành bước nầy và thú nhận rằng chúng ta bất lực, sự thay đổi bắt đầu. Chúng ta thấy rằng đường lối cũ của mình nhằm cố gắng chế ngự những nỗi đau, rối loạn tâm thần, và những lối sống mòn cũ không đạt hiệu quả. Chúng bị chôn vùi bởi sự phủ định và bám viú lấy cái năng lực giả tạo của chúng ta.
Tối nay chúng ta sẽ nhấn mạnh trên bốn hành động: hai điều chúng ta phải dừng lại không làm nữa và hai điều chúng ta cần phải bắt đầu làm trong phục hưng. Chúng ta phải thực hiện bốn hành động nầy để hoàn tất nguyên tắt 1.
Bốn hành động
Trong bài một chúng ta đã nói về hành động đầu tiên mà chúng ta cần phải làm
1. Ngừng lại không phủ nhận nỗi đau
Chúng ta đã nói rằng phủ nhận có ít nhất sáu tác động tiêu cực: nó làm suy kiệt các cảm giác, tiêu hao năng lực, phủ định tăng trưởng, cô lập chúng ta với Đức Chúa Trời, làm chúng ta xa lạ với những mối quan hệ của mình, và kéo dài nỗi đau đớn.
Bạn sẵn sàng chấp nhận Nguyên tắc 1 khi niềm đau đớn hơn nỗi sợ. Trong Thi Tv 6:2-3 (TLB) Đa vít nói về thời gian ông đã cạn kiệt các nguồn lực thân thể cũng như cảm xúc: “ Oi Chúa, hãy thương xót tôi vì tôi yêú mòn. Xin chưã lành tôi, vì xác thân tôi bệnh hoạn và tôi bị rối loạn, xáo trộn. Tâm trí tôi đầy những sợ sệt và u sầu”. Khi niềm đau của ông cuối cùng lắng lướt nỗi sợ, Đa vít có thể đối diện với sự phủ định và cảm nhận hiện thực đau đớn của ông. Cũng vậy, nếu bạn muốn dứt bỏ nỗi đau, bạn phải đối diện nó và đi xuyên qua nó.
Hành động thứ hai mà chúng ta phải thực hiện là:
2. Ngừng lại không đóng vai Đức Chúa Trời nữa.
Chúng ta sẽ hoặc hầu việc Chúa hoặc bản ngã. Chúng ta không thể làm cả hai việc! Mat Mt 6:24 ( GNB) chép : “ Không ai có thể làm tôi hai chủ; hắn sẽ ghét người nầy và yêu người kia; hắn sẽ trung thành với người nầy và coi khinh người kia”. Một từ ngữ khác cho hầu việc “ chính chúng ta” là hầu việc “ xác thịt”. Flesh( xác thịt) là một chữ Kinh thánh dùng để chỉ bản chất con người bất toàn, bản chất tội lỗi của chúng ta.
Tôi rất thích minh giải nầy: nếu bạn bỏ h khỏi đuôi của flesh mà xáo trộn ngược lại thì bạn sẽ được chữ self ( bản ngã). Xác thịt ( flesh) là sự sống bản ngã ( self-life). Nó là cái mà chúng ta là khi chúng ta bị bỏ lại với những toan tính của riêng mình.
Quyển sách lớn của AA miêu tả người nghiện rượu như một nhân vật mà ý-chí-bản-ngã( self-will) của ông ta tự do hoành hành! Khi “ self” ( bản ngã, cái tôi) ở ngoài vòng kiềm chế, thì mọi cố gắng chế ngự của self ( bản ngã) hoặc của others ( tha nhân), đều thất bại. Đức Chúa Trời là Đấng nắm quyền kiểm soát.
Có hai công việc: việc của Đức Chúa Trời và việc của tôi! chúng ta đã và đang cố gắng làm công việc của Đức Chúa Trời, và chúng ta không thể làm!
Ngài sẽ không xen vào làm công việc của chúng ta. Chúng ta phải mời Ngài đứng ra làm chủ sự. Chúng ta phải thú nhận rằng chúng ta không phải là Đức Chúa Trời và rằng cuộc sống chúng ta là không thể kiểm soát được nếu không có Ngài. Lúc đó, khi chúng ta cuối cùng đã tự làm cho mình ra trống không, Đức Chúa Trời mới có chỗ ngự vào và bắt đầu công việc chữa lành của Ngài.
Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đến với hành động thứ ba mà chúng ta cần phải làm:
3. Bắt đầu công nhận sự bất năng cuả chúng ta.
Tham vọng quyền lực không những đâm rễ trong sức lực mà còn trong sự yếu đuối của chúng ta. chúng ta cần phải nhận thức được những yêú đuối mang tính người của chúng ta và thôi không cố gắng tự mình làm nữa. Chúng ta cần phải thú nhận rằng chúng ta bất lực và quay cuộc sống về Đức Chúa Trời. Jêusu biết điều nầy khó như thế nào. Ngài phán, “ với loài người điều nầy là không thể, nhưng đối với Đức Chúa Trời mọi việc đều có thể.” (Mat Mt 19:26). Khi chúng ta cứ làm những điều không muốn làm và không làm được những điều đã quyết định cần phải làm, chúng ta mới bất đầu thấy rằng thức ra chúng ta không có quyền năng thay đổi như vốn nghĩ là có. Cuộc sống nên càng cô đọng rõ rệt hơn bao giờ hết.
4. Bắt đầu thú nhận rằng cuộc sống chúng ta đã trở nên không điều khiển nổi.
Các lý do duy nhất khiến chúng ta cho rằng có điều gì đó sai trái, cần phải nói ra, hoặc cần phải thực hành bước nầy, là vì cuối cùng chúng ta đã có thể thú nhận rằng lãnh vực nào đó-hoặc tất cả mọi lãnh vực-của cuộc sống chúng ta đã trở nên không điều khiển được! Chính là do thú nhận nầy mà cuối cùng bạn nhận ra là bạn ở ngoài vòng kiểm soát và bất lực. Không thể làm bất cứ điều gì dựa vào sức riêng. Khi tôi đạt đến phần nầy của phục hưng, tôi đã đồng cảm với Đa vít như ông diễn tả trong Thi Tv 40:12 (TLB) “ Những nan đề quá khứ giải quyết chất cao hơn đầu tôi. Trong khi đó, các lỗi tôi quá nhiều không thể điếm đều đã bắt kiệp tôi nên tôi hổ thẹn không dám ngước mắt lên”.
Nghe quen quen phải không? Chỉ khi nào niềm đau lớn hơn nỗi sợ bạn mới sẳn sàng thành khẩn thực hành bước đầu tiên nầy, thú nhận rằng bạn bất lực và cuộc sống bạn là bất khả điều khiển.
Tối nay có một bài thơ chữ đầu ( acrortic) sẽ giúp chúng ta tóm tắc lại phân nữa đầu của nguyên tắc 1: bất năng.
Powerless ( bất năng)
Bài thơ chữ đầu của chúng ta tối nay trình bày những điều sẽ xảy ra khi chúng ta thú nhận chúng ta bất năng-Powerless:
Pride: Kiêu ngạo
Only if: Chỉ khi nào
Worry: Lo lắng
Escape : Tránh đi
Resentment: Bực bội
Loneliness: Cô đơn
Emptiness: Trống rỗng
Selfishness: Ích kỷ
Separation: Chia xa
Mẫu tự đầu trong bài thơ chơi chữ tối nay là P. Chúng ta bắt đầu thấy rằng chúng ta không còn mắc bẫy PRIDE ( sự kêu ngạo), “ Sự kêu ngạo kết thúc bằng sự sa ngã, trong khi khiêm nhường mang đến tôn trọng” (ChCn 9:23 TLB).
Dốt nát + quyền lực + kêu ngạo = một hỗn hợp chết chóc
Sự kêu ngạo xói mòn đức tin của chúng ta, cắt chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời và người khác. Khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời được hoan nghênh thì không có chỗ cho kêu ngạo bởi vì Ngài làm cho chúng ta ý thức được về bản ngã thật của mình.
Kế đến chúng ta bắt đầu tránh khỏi Only if ( chỉ khi mà). Bạn có khi nào gặp một trường hợp “ chỉ khi mà” không?
Chỉ khi mà họ đã không đưa ra …
Chỉ khi mà tôi đã bỏ rượu …
Chỉ khi mà nầy … chỉ khi mà kia …
Tâm trí chúng ta đồng ý với hiện thực cách miễn cưỡng làm sao. Nhưng khi chúng ta bắt đầu công nhận rằng mình bất lực, thì chúng ta bắt đầu bước đi trong sự thật, hơn là sống trong mảnh đất hoan tưởng của biện bạch.
LuLc 2:2-3 (GNB) chép rằng: “ Bất cứ cái gì được che đậy sẽ bị mở ra, và mọi bí mật sẽ được biết. Vậy thì, bất cứ cái gì ngươi đã nói trong bóng tối sẽ được nghe trong sáng tỏ ánh ban ngày”.
Mẫu tự kế trong powerless là W, nó đứng thay cho WORRYING ( lo lắng). Đừng nói với tôi rằng lo lắng không ích chi; tôi biết lắm. Những điều mà tôi lo lắng không bao giờ xảy ra!
Tất cả lo lắng điều là một hình thức của không tin cậy Đức Chúa Trời đủ! Thay vì lo lắng về những điều chúng ta không thể làm chúng ta cần tập trung vào cái gì Đức Chúa Trời có thể làm. Hãy giữ một bản sao của Bài Cầu nguyện Thanh thản trong túi và trong lòng để tự nhắc nhở bạn.
Qua thực hành chương trình nầy và hoàn tất các bước bạn có thể tìm được sự tin cậy và mối quan hệ với Đấng Quyền năng Cao cả duy nhất, Jêsus Christ, để sự lo lắng bắt đầu đi khỏi.
Mat Mt 6:34 (TLB) chép rằng, “ Đừng lo lắng về ngày mai. Đức Chúa Trời cũng sẽ chăm sóc ngày mai của các ngươi. Hãy sống ngày nào cho ngày ấy”.
Điều kế đến xảy ra khi chúng ta thú nhận rằng chúng ta bất năng là chúng ta thôi không cố gắng để ESCPE ( trốn tránh) nữa.
Trước khi thú nhận bất năng, chúng ta cố gắng trốn tránh và dấu mình khỏi những nỗi, những lối sống mòn cũ, và những rối loạn tâm thần bằng cách dấn thân vào những mối quan hệ không lành mạnh, bằng cách lạm dụng các chất ma túy như rượu chẳng hạn, bằng cách ăn hoặc là không ăn (LND: ở đây tác giả muốn nháy theo câu văn nổi tiếng của Shakerpear: “ to be or not to be ”, và v.v.
Cố trốn tránh đau đớn làm cạn kiệt nguồn nghị lực quí giá của chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hành bước 1 nầy, Đức Chúa Trời mở con đường trốn thoát thật để bày tỏ quyền năng và ân điển của Ngài. “ Vì ánh sáng có khả năng làm cho thấy rõ mọi vật về cái gì mà chúng ta thật là, thì nó cũng có thể biến những điều mà nó chiếu sáng trở thành ánh sáng”. (Eph Ep 5:13-14 Phillips).
Mẫu tự R trong poworless đứng thay RESENTMENTS ( sự bực bội).
Nếu họ bị trấn áp và chịu bóc lộc, hiếp đáp, sự bực bội sẽ hành động như một ung nhọt cảm xúc.
Phao lô bảo chúng ta trong 4:26-27: “ Trong cơn giận đừng phạm tội… đừng để mặt trời lặng xuống mà anh em vẫn còn giận, và đừng cho ma quỉ có chổ đặt chân”.
Khi bạn tiếp tục thực hành các nguyện tắc, bạn sẽ đi đến chỗ hiểu ra rằng trong việc để bực bội bỏ đi, bằng cách tha thứ cho những ai đã làm tổn thương bạn, chẳng những đem lại tự do cho người làm hại bạn, mà còn giải phóng chính bạn!
Nhưng nếu chúng ta khư khư giữ lấy cái năng lực giả tạo của mình, chúng ta sẽ trở nên bị cô lập và đơn côi. Đó là mẫu tự L trong LONELINESS ( cô đơn).
Khi bạn thú nhận rằng bạn bất năng và bất đầu đối diện với hiện thực, bạn sẽ tìm thấy rằng bạn không phải bị cô đơn.
Bạn có biết rằng cô đơn là một lựa chọn? Trong phục hưng và trong Christ, bạn sẽ không bao giờ bước đi một mình nữa.
Bạn có biết rằng chăm sóc người cô đơn có thể chữa khỏi cô đơn? Hãy dấn thân! Hãy dấn thân vào Hội thánh, hoặc trong vùng lân cận, hoặc ở đây-Dức dấy Phục hưng! Nếu bạn thường lệ đến đây, tôi bảo đảm bạn sẽ không cô đơn.
“ Hãy luôn yêu nhau với tình yêu anh em chân thật, đừng quên đối đãi tử tế với kẻ lạ, bởi vì có người làm điều nầy đã tiếp đãi thiên sứ mà không hay” (HeDt 13:1-2 TLB).
Khi thú nhận bất năng, bạn cũng từ bỏ sự trống rỗng, EMPTINESS. Khi cuối cùng thú nhận mình thật là vô năng, thì cái cảm giác trống vắng sâu bên trong-cái luồng gió lạnh thổi qua bạn-sẽ bỏ đi.
Jêsus phán, “ Mục đích của ta là ban cho sự sống đầy trọn” (GiGa 10:10 TLB). Vậy hãy để cho Ngài lấp đầy sự trống rỗng bên trong. Hãy thưa với Ngài bạn cảm thấy thế nào. Ngài sẽ chăm sóc!
Kế đến bạn sẽ thấy rằng bạn đang trở nên ít ích kỷ hơn.
Mẫu tự S đứng thay cho SELFSHNESS ( ích kỷ).
Tôi đã biết những người đã đi vào phục hưng nghĩ rằng Bài cầu nguyện của Chúa là, “ Cha chúng con ở trên trời… xin cho con… xin cho con… xin cho con! LuLc 17:33 (TLB) có chép “ Hể ai bám lấy sự sống mình sẽ mất nó, còn hể ai bỏ đi sự sống mình sẽ cứu nó”. Nói cách đơn giản, ích kỷ là nơi hội tụ của phần lớn những nan đề giữa con người với nhau.
Điều cuối cùng chúng ta từ bỏ khi thú nhận mình bất lực là SEPARATION ( chia cách).
Một vài người nói về “ tìm thấy” Đức Chúa Trời- như là Ngài có thể đã từng bị mất.
Sự chia cách khỏi Đức Chúa Trời có thể được cảm thấy thật, nhưng nó không bao giờ lâu dài. Nên nhớ, Ngài tìm kiếm kẻ bị mất. Khi chúng ta có thể tìm thấy Đức Chúa Trời, chúng ta nên tự hỏi, “ Ai duy chuyển?” Tôi xin gợi ý: - không phải Đức Chúa Trời!
“ Vì tôi tin chắc rằng không điều gì có thể chia cách chúng ta với tình yêu Ngài. Hoặc sự chết, hoặc sự sống, hoặc các thiên sứ, và tất cả các quyền lực của địa ngục chính nó cũng không thể giữ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời…” “ Không điều gì có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu của Đức Chúa Trời đã được Chúa Jêsus Christ chứng minh khi Ngài chết cho chúng ta” (RoRm 8:38-39 TLB).
Đúc Kết
Quyền năng thay đổi chỉ đến từ ân điển của Đức Chúa Trời.
Bạn sẵn sàng để thật sự bắt đầu cuộc hành trình phục hưng chưa? Bạn có dừng lại không nhủ nhận nỗi đau nữa không? bạn có sẵn sàng để bắt đầu thú nhận sự bất lực của mình không? Khởi sự thú nhận rằng cuộc sống của bạn là bất khả kiểm chưa? Nếu có, hãy chia sẽ với nhóm của bạn tối nay.
Tôi khuyến khích bạn hãy bắt đầu thực hành và sống chương trình nầy với sự thành khẩn. Nếu chúng ta thú nhận rằng mình bất lực chúng ta cần một quyền năng phục hưng lớn hơn chính chúng ta. Quyền năng đó là Quyền năng Tối cao của bạn-Jêsus Christ!
Chúng ta hãy kết thúc bằng cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính mến, lời Ngài dạy con rằng con không thể chữa lành những nỗi đau, những bấn loạn tâm thần, và những lối sống mòn cũ của mình bằng cách chỉ nói rằng không có chúng. Xin hãy giúp con! Một phần của đời sống con, hoặc tất cả nó, đều ở ngoài tầm kiểm soát. Giờ đây con biết rằng con không thể tự “ đặt” mình. Dường như con càng đấu tranh để làm điều phải thì càng khó thực hiện nó. Chúa ôi, con muốn bước ra khỏi phủ nhận để đi vào sự thật. Cầu xin Ngài chỉ con đường lối. Trong danh con Ngài. Amen .
Bài làm chứng ( Nguyên tắc 1)
Chào, tôi là John. Tôi là một tín đồ chiến đấu với tật nghiện rượu. Câu chuyện của tôi nhằm nói lên rằng Đức Chúa Trời đem tôi trở lại khi tôi đi đến nước cùng phải từ bỏ không còn hành xử theo cách riêng của mình nữa. Bạn biết, tôi vào đời rất may mắn. Lớn lên trong một gia đình Cơ đốc tin kính, tôi là đứa trẻ điển hình nổi bậc trong Hội thánh tôi, nhiều người nói rằng tôi sẽ thay thế Bill Graham khi ông ấy về hưu. Sau đó trong đời, tôi lấy bằng cao học ở chủng viện Fuller. Về cơ bản, tôi đã được huấn luyện cho cuộc đời chức vụ.
Tuy nhiên, tôi quăng bỏ tất cả điều ấy, để chạy theo cái mà Kinh thánh gọi là “ các dục vọng của xác thịt”, còn tôi thì cho là “ tiếng gọi của tự do”. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Như bạn sẽ thấy, tôi đã phạm một sai lầm khi nghĩ rằng mình đủ mạnh để sống một đời sống theo ý riêng.
Những kỷ niệm đầu đời của tôi là về Đức Chúa Trời và Jêsus. Tôi nhớ đã hỏi cha, “ Tại sao mọi người không tin Jêsus? Dễ quá mà”.( Lúc ấy tôi đang cầu nguyện cho Nikita Khrushchev, xin cho ông sẽ trở thành một Cơ đốc nhân). Cha tôi trả lời, “ Khi con lớn hơn, con sẽ hiểu. Tin Chúa không phải chuyện đơn giản như con nghĩ”. Nói như cha tôi cũng không hề gì, nhưng tâm trí của một đứa trẻ bảy tuổi vốn nhạy cảm. Tôi coi nhận xét của cha tôi như một lời ủy thác: không lâu sau đó, tôi mất dần niềm tin trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Trong bốn mươi năm kế đó, tôi luôn cố gắng tìm lại đức tin đơn sơ thời thơ ấu. Tôi sa vào nhậu nhẹt luông tuồng trong năm cuối đại học. Nhưng nhu cầu phải cố tìm cho được sự chấp nhận của Đức Chúa Trời vẫn còn. Nếu ai đó có thể làm cho Đức Chúa Trời hoan hô nhiệt liệt thì người ấy là tôi. Tôi cưới một nữ Cơ đốc nhân tin kính từ một gia đình Cơ đốc tin kính, và vào học ờ chủng viện Fuller. Tôi đã là một sinh viên chưa tốt nghiệp lười biếng. Bởi thế tôi có hai điều để chứng tỏ: Thứ nhất là tôi thật sự là gã khổng lồ thuộc linh mà cha tôi và những người khác đã luôn luôn mong đợi nơi tôi, thứ hai là kỹ năng trí tuệ tuyệt vời của tôi không ai bì kịp. Tôi tốt nghiệp Fuller với một 3.8 GPA, một bằng Cao học thần học, và vài cơn phiền não lớn. Bạn thấy đó, tất cả sự hiểu biết trí não ấy không có giá trị bởi vì tôi đang trình bày một tôn giáo cho Đức Chúa Trời thay vì có mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Sự tự nghi ngờ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã lan ra tới mọi lãnh vực đời sống tôi. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ cả nam tính của tôi, vậy nên tôi đi vào liệu pháp tâm lý. Qua đó tôi nhận thấy rằng phần lớn sự tự ti của tôi có thể được thanh minh bởi một “ cha bên trong” cường điệu luôn luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Tâm lý học nghe có vẻ có ích theo tầm mức của nó, nhưng nó thiếu hụt không đạt đến cái kết thúc giải cứu mà. Cuốn sách lớn nêu lên rằng tất cả chúng ta phải thực hiện: “… bất cứ cuộc sống nào mà chạy theo ý-chí-bản-ngã khó có thể thành công”. Jêsus đặt vấn đề nầy theo một cách khác trong Cuốn sách lớn thứ thiệt, Kinh thánh: “ Bất cứ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, nhưng bất cứ ai mất mạng sống mình cho ta hoặc cho phúc âm sẽ được cứu nó” (Mac Mc 8:35)
Sau khi theo học một chương trình tiến sĩ thần học sử, tôi rời Fuller và tham gia thế giới kinh doanh. Khoảng một năm sau, một người đàn bà như người mẹ thứ hai của tôi chết đột ngột bởi một khối u não ác tính. Mặc cho tôi van xin với Đức Chúa Trời, Jan mất đêm ấy, và tôi hoàn tất cuộc rời bỏ Đức Chúa Trời của tôi. thay vì quay sang Đức Chúa Trời trong thời gian mất mát nầy, tôi lấy cái chết của người đàn bà thân yêu ấy như là cái cớ để từ bỏ Đức Chúa Trời và thỏa mãn những khát khao dồn nén bấy lâu nay bằng rượu, đàn bà, và ca nhạc.
Tôi lên như diều vào năm 1984. Tôi có nhiều tiền, một cái nhà ở Anaheim Hills, và tôi bị vây quanh bởi những đàn bà lợi dụng lộ liễu. Tôi bắt đầu ngoại tình sau chín năm hôn nhân. Cái cớ để không chung thủy của tôi là vợ tôi không đủ “ hấp dẫn”. Viện cớ giúp tôi biện bạch một cuộc ly dị. Viện cớ và rượu luôn cho tôi một cách để phủ nhận nỗi đau đớn và phủ nhận hiện trạng của mình,- hoàn toàn vị kỹ. Tôi tìm được một người tình lộng lẫy trong hiền lành trên tay tôi, và tôi dấn vào cái mốt tiệc tùng để tìm sự quân bình của những năm 80. Rượu và cocain là thủ tục hằng ngày. Tin hay không tin, người đàn bà lộng lẫy đó cũng trở thành vợ tôi, và vẫn là vợ tôi cho đến ngày nay măc cho những nỗi đau lòng mà tôi đã gây ra trong cuộc đời nàng. Năm 1993 con gái chúng tôi sinh ra. Đứa con gái nhỏ của tôi bắt đầu làm tôi nhận thức rằng tôi không phải làtrung tâm vũ trụ. Tôi biết rằng gia đình tôi mới là trung tâm, nhưng tôi tiếp tục uống và hành động như thể tôi là một gã thiếu niên vô trách nhiệm.
Cuối cùng, đầu năm 1994, vợ tôi bảo tôi đủ lắm rồi. Đó là lời kêu gọi tôi thức tỉnh, và tôi phải sống phù hợp với gia đình hoặc mất cả vợ lẫn con, cả hai người mà tôi hết lòng yêu mến. Tôi không đi quán nữa nhưng vẫn uống ở nhà. Uống rượu đã trở thành một cách để ngất đi mỗi đêm và giữ cho tồn tại cái phủ nhận mà đã trở nên hiện thân của tôi.
Hai năm nữa trôi qua, vào tháng 3, 1996, do vợ tôi thúc giục, tôi tham dự Saddleback. Mỗi Chúa nhật, vẫn còn hơi rượu, tôi chịu cảm động đến chảy nước mắt bởi tiếng nhạc. Đức Chúa Trời, qua Mục sư Rick, đã đụng đến lòng tôi với lời nhận xét nào đó về Kinh thánh mà cả những kỹ năng nghiên cứu Kinh thánh “ khổng lồ” của tôi chưa từng vén mở trước đó. Một Chúa nhật, một người tên John khác thuộc nhóm Dức dấy Phục hưng của chúng tôi lên làm chứng. Cũng như tôi, ông là một người uống rượu ghiền. Câu truyện của ông và công vụ của Hội thánh nầy làm tôi lại lóe lên tia hi vọng có thể có một mối quan hệ với một Đức Chúa Trời yêu thương hơn là một Đức Chúa Trời đoán xét.
Ngày 11,6,1996 là ngày đầu tiên của tôi với đúng nghĩa của nó. Tôi đến buổi nhóm phục hưng với cảm giác là không còn nơi nào khác để đến. Nếu tôi nhắc tới tất cả những người đàn ông trong nhóm nầy đã giúp đỡ tôi trên con đường đến phục hưng, chúng ta sẽ mất rất nhiều thì giờ hơn tôi được cho phép! Tuy nhiên, tôi phải để cập đến anh trai tôi Kenny. Đêm đâù tiên ấy, với đầy tình thương chớ không phải nhiều giáo dục hình thức, Ken đã gíup tôi, ông trí thức, hòan tất câu bốn - chữ( LND: ở đây tác giả đề cập câu bốn-chữ xưng nhận đức tin trong tiếng Anh, I came to believe…( tôi tin )) khi tôi cố gắng cắt nghĩa tại sao tôi có mặt ở đó.
Vào ngày 8, tôi ghi vào nhật ký: “ Tôi vẫn đang tìm một Đức Chúa Trời mà tôi tin rằng ở đó có lẽ Đức Chúa Trời tôi quá nhỏ hoặc Ngài không có ở đó tôi nồng nhiệt hy vọng điều ấy không thật: tôi không còn nơi nào khác để đi đến”. Tôi biết không chút nghi ngờ nào rượu chỉ là một triệu chứng. Tôi đang sống-chết tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng có thể giúp tôi tìm được ý nghĩa cho đời mình.
Ngày 26, thấng, sau khi họp ngắn với Mực sư John, một câu mà ông chia xẻ với tôi cuối cùng đã cất đi sự phủ nhận của tôi. Đó là Thi Tv 46:10 “ Hãy yên lằng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời”, chứng như là Đức Chúa Trời đang phán với tôi. “ Hãy ngừng lại, cố đừng giữ vẻ bề ngoài nữa, hãdừng lại, đừng viện cớ biện bạch cho cuộc sống con, đó là lý do ta đã chết cho con, hãy yên lặng, thư thả, và nhận lấy món quà tự do của ta”
Trở về nhà với Abba tôi, người Cha thân yêu trên trời. Giống như đứa con trai hoang đàng cuối cùng nhận ra rằng làm một người đầy tớ trong nhà cha mình còn hơn nhiều sống cho riêng mình như một con heo. Cuối cùng, tôi thú nhận tôi rất cần Đức Chúa Trời để giúp tôi ổn định cuộc sống mình. Khi tôi trở về, Ngài hân hoan đón tôi, và bữa tiệc (LuLc 15:23) Đức Chúa Trời đãi tôi và gia đình tôi đầy tràn. Gần một tháng sau, vợ tôi và tôi cùng chịu báp tem bởi Mục sư John, gia nhập Hội thánh Saddleback, và dâng đức con gái chúng tôi cho Chúa.
Tôi tiếp tục kinh ngạc về sự bình an mà tôi cảm nhận khi tôi học từ bỏ sự kiềm chế của riêng mình và để cho Đức Chúa Trời hướng dẫn mình. Lần đầu tiên trong bốn mươi năm, tôi cầu nguyện bài cầu nguyện người lớn dựa vào bài cầu nguyện thời bảy tuổi. “ Lạy Đức Chúa Trời, con cám ơn Ngài, cuộc đời thật đơn giản khi con trao mọi sự cho Ngài.” Đức tin của một đứa trẻ, được tôi luyện qua bốn mươi năm cuộc đời, cho tôi sự bình an và yên tỉnh mà tôi chưa từng tưởng tượng là có thể có.Cám ơn các bạn.
KIÊN QUYẾT TIN RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆN HỮU, TÔI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGÀI, VÀ NGÀI CÓ QUYỀN NĂNG ĐỂ GIÚP TÔI PHỤC HƯNG
“HẠNH PHÚC THAY CHO NHỮNG AI THAN KHÓC, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC AN ỦI”

HI VỌNG
Nguyên tắc 2: kiên quyết tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, tôi quan trọng đối với Ngài, và có quyền năng để giúp tôi phục hưng.
Hạnh phúc thay cho những ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi.
Bước 2: Chúng ta đi đến chỗ tin rằng một quyền năng lớn hơn chính chúng ta có thể phục hồi chúng ta minh mẫn.
Vì Đức Chúa Trời Đấng hành động trong anh em để ( anh em) muồn và làm theo mục đích tốt lành của Ngài. Phi Pl 2:23
Giới thiệu:
Trong Nguyên tắc 2 chúng ta kiên quyết tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, chúng ta quan trọng đối với Ngài, và Ngài có quyền năng để giúp chúng ta phục hưng. HeDt 11:6 bảo chúng ta, “ bất cứ ai đến (vơí Đức Chúa Trời) phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài ban thưởng cho những ai thành khẩn tìm kiếm Ngài”. Thi Tv 62:5 nói, “ Hỡi linh hồn ta, hãy tìm kiếm sự an nghỉ chỉ trong Đức Chúa Trời mà thôi; hi vọng tôi đến từ Ngài.”
Ơ nguyên tắc đầu tiên, chúng ta thú nhận rằng chúng ta bất năng. Chính bởi thú nhận bất lực mà chúng ta có thể tin và nhận quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta phục hưng. Dầu vậy, chúng ta cần phải cẩn thận, đừng chỉ đậy cái hố sâu không đáy của những nỗi đau, những rối loạn tâm thần, và những lối sống mòn củ của chúng ta với những lớp phủ nhận, hoặc chỉ cố gắng sắp xếp qua loa. Thay vào đó, chúng ta cần phải giữ cho những nỗi đau đó phơi bày ra ánh sáng để mà qua quyền năng của Đức Chúa Trời chúng có thể được chữa lành thực sự.
Chính là qua nguên tắc thứ hai mà chúng ta đi đến chỗ tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, chúng ta quan trọng đối với Ngài, và chúng ta có thể tìm được một Đấng Quyền năng Tối thượng Chân thật Duy nhất, Giê su Christ! Chúng ta mới hiểu rằng Đức Chúa Trời muốn làm đầy cuộc sống chúng ta với tình yêu, sự vui mừng và sự hiện diện của Ngài.
Một trong những ẩn vụ mà tôi rất ưa thích nằm ở trong LuLc 15:1-32, câu chuyện về Đứa con Trai Hoang đàng. Mặc dầu câu chuyện nói về tình yêu của một người cha dành cho đứa con trai lạc mất của mình, nó thật là một hình anh về Đức Chúa Trời, tình yêu của cha dành cho bạn. Tình yêu của Đức Chúa Trời đang tìm kiếm bạn, dù cho bạn cảm thấy bị lạc loài như thế nào. Tình yêu tìm kiếm của Đức ChúaTrời có thể tìm được bạn, dù cho bao nhiêu lần bạn có thể đã sa vào tội lỗi. Bàn tay nhơn từ của Đức Chúa Trời đang giơ ra để nâng đở, để yêu, để tha thứ bạn.
Thưa qúi ông quí bà, đó là nơi mà quí vị sẽ tìm thấy hi vọng, và đó là lý do tại sao tôi gọi nguyên tắc 2 là nguyên tắc hi vọng.
Hi Vọng
Chúng ta hãy xem chữ HOPE ( hi vọng) có nghĩa là trong nguyên tắc 2.
Higher Power: Quyền năng tối cao
Openness to change: Trung thực thay đổi
Power to change: Quyền năng để thay đổi
Expect to change: Ước vọng để thay đổi
H đứng thay cho HIGHER power ( Quyền năng Tối cao). Quyền năg Tối cao của chúng ta là Quyền năng Tối cao chân thật duy nhất, Ngài có tên Jêsus Christ!
Trước đây có thể bạn đãtin vào sự hiện hữu của Chúa Jêsus và ngay cả đã đi nhóm ở nhà thờ đều đặn. Nhưng cái mà bạn sẽ tìm thấy trong nguyên tắc 2 là một mối quan hệ cá nhân với Christ; Bạn sẽ thấy rằng Chúa Jêsus muốn một mối quan hệ với chúng ta có tính thực hành, hằng ngày, và hằng lúc. Vì Ngài có thể làm cho chúng ta điều mà chúng ta chưa bao giờ có thể tự làm cho mình. RoRm 11:36 (TLB) chép, “ Mọi vật chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Mọi vật sinh tồn bời quyền năng Ngài”.
Nhiều người hôm nay tin những hoài nghi và nghi ngờ những niềm tin của họ! Bạn đã từng thấy một ý tưởng chăng, tình yêu chăng, đức tin chăng? Dĩ nhiên không. Có thể bạn đã thấy những hành vi đức tin và tình yêu, nhưng những thực tại- những thực tại trường tồn- trong thế giới lại là những thực tại thuộc linh vô hình.
Điều nầy dẫn chúng ta đến bốn chữ đầu của bước thứ hai “ We came to believe…” ( chúng tôi tin…). nói “ we came to believe” vào bất cứ điều gì nói lên một tiến trình. Tin vào kết quả của cân nhắc, hoài nghi, lý luận và kết luận.
Trong ICo1Cr 12:9 ( Phillips), Chúa Jêsus phán với chúng ta, “ An điển ta đủ cho con rồi: vì ở đâu có sự yếu đuối, thì quyền năng ta được tỏ ra trọn vẹn hơn”.
Ơ trang 1229, Kinh thánh phục hồi sự sống ( Life Recovery Bible) nêu lên, “ khả năng hình thành niềm tin và dấu hiệu của hình ảnh Đức Chúa Trời trong sự sống chúng ta. Nó đưa vào hành động”
Mẫu tự kế trong chữ Hope là O, nó đứng thay cho “ OPENNESS (sự cởi mở, thẳng thắng, trung thực) to change”, ( Trung thực để thay đổi). Tiền trình dẫn đến sự vững tin, điều đã đưa bạn tới sự thay đổi trong cuộc sống, là gì? Chúng ta hãy xem lại bốn chữ đầu trong hai bước: “ We came to believe…”
- “ We came ( chúng ta đã đến)…”. Chúng ta đã đi bước đầu đi dự buổi nhóm phục hưng đâù tiên!
- “ We came ( chúng ta đến để)…” . Chúng ta dừng lại không phủ nhận những nổi đau, lấn loạn tâm thần, và những lối sống mòn cũ của chúng ta nữa.
- “ We came to believe ( chúng ta đến để tin…)” chúng ta bắt đầu tin và nhận quyền năng của Đức Chúa Trời để giúp chúng ta phục hưng.
Hi vọng là mở lòng mình ra để thay đổi. Đôi khi chúng ta ngạy thay đổi dù rằng quá khứ chúng ta rất đau đớn,ê chề. Chúng ta chống lại sự thay đổi vì sợ cái không biết; vì thất vọng, chúng ta nghĩ mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt hơn.
Đây là tin lành: hi vọng mở cửa ra còn thất vọng khép cửa lại. Hi vọng khám phá cái có thể làm thay vì lầm bầmvề cái không thể làm.
Suốt đời bạn sẽ còn gặp nhiều đau thương, thử thách mà bạn không có năng lực để biến đổi, nhưng với sự giúp đở của Đức Chúa Trời bạn có thể mở lòng ra cho phép những tình huống và hoàn cảnh ấy biến đổi bạn-để làm cho cuộc sóng bạn tốt hơn chớ không đắng cay hơn (LND: tiếng Anh chơi chữ: better not litter )
Eph Ep 4:23 (TLB) đặt ra cho chúng ta một ccáh thức phải đạt đến cứu cánh đó, “ Vậy, thái độ và ý nghĩ của anh em phải luôn biến đổi tốt hơn… Anh em phải là một người mới khác hơn”.
Bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Mẫu tự P nói với chúng ta về POWER to change ( quyền năng để thay đổi)
Trong quá khứ, có thể chúng ta đã muốn thay đổi nhưng không có năng lực để làm như vậy; chúng ta không thể tự giải thoát những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, và lối sống mòn cũ của chúng ta. Trong nguyên tắc 2 chúng ta hiểu rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta và tình huống chúng ta. Phi Pl 4:13 (TLB) khẳng định điều nầy, “ Vì ta có thể làm mọi điều Đức Chúa Trời phán bảo tôi làm với sự giúp đở của Christ, Đấng ban cho tôi sức mạnh và quyền năng”.
Năng lực để thay đổi đến từ ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn thấy, hi vọng nhận lấy quyền năng của nó từ sự tin cậy sâu xa vào Đức Chúa Trời, như nhà Thi thiên đã viết, “ Xin dẫn đường tôi; dạy dỗ tôi; vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng ban cho tôi sự cứu rỗi. Tôi không có hi vọng gì ngoài Ngài” (Thi Tv 25:5 TLB).
Trong Nguyên tắc 2, chúng ta mới hiểu rằng quyền năng của Đức Chúa Trời có thể thay đổi chúng ta và tình huống chúng ta. Và một khi mà chúng ta bám lấy quyền năng ấy, những hành động đúng, những hành động giống như Christ- sẽ tự nhiên theo sau như sàn phẩm phụ của việc thực hành các nguyên tắc và đi theo Đấng Quyền năng Tối cao duy nhất, Jêsus Christ.
Mẫu tự cuối trong hope là E: EXPECT to change ( quyền năng để thay đổi).
Nên nhớ bạn chỉ mới đến nguyên tắc thứ hai. Đừng bỏ cuộc trước khi phép lạ xảy ra! Với sự giúp đở của Đức Chúa Trời, những thay đổi mà bạn hằng mong đợi chỉ còn cách vài bước. Phi Pl 1:6 (TLB) nói lên nỗi lòng tôi, “ tôi tin và chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày ấy khi Chúa Jêsus trở lại”.
Bạn biết, bạn không thể làm gì mà không bắt tay vào làm, vậy thì đức tin như thế nào mà bạn cần khi bạn khởi sự?
Mat Mt 17:20 phán với chúng ta, “ Nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được”
Vậy nên biết chắc rằng bạn không cần lượng đức lớn để bắt đầu tiến trình phục hưng. Bạn chỉ cần một lượng nhỏ, “ nhỏ như một hạt cải cay {mustard seed} tí hon”, để thực hiện thay đổi, để bắt đầu dời những ngọn núi đau khổ, rối loạn tâm trí, và lối sống mòn cũ của bạn đi xa.
Đúc Kết
Sự sống đời đời không bắt đầu với sự chết, nó bắt đầu với đức tin! HeDt 11:1 bảo cho chúng ta đức tin là gì: “ Đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong và không xem thấy”. Đức tin- dù là đức tin nhỏ như hạt cải cay, nhỏ tí ti đến nỗi ta không xem thấy- cũng là con đường lớn đến sự cứu rỗi. Chúng ta không thể tìm được cứu rỗi qua hiểu biết trí tuệ, những món quà tiền bạc, những việc thiện, hay là đi dự nhóm lại ở nhà thờ điều đặn. Không! Con đường tìm đến cứu rỗi, được diễn tả trong RoRm 10:9, “ Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”
Vâng, tất cả mà bạn cần chỉ là một chút đức tin. Bạn chỉ đặt đức tin mà bạn có trong Chúa Jêsus, và cuộc đời bạn sẽ được thay đổi! Bạn sẽ tìm được hi vọng trong Đấng Quyền năng Tối cao duy nhất, Jêsus Christ. Thánh linh Ngài sẽ đến với quyền năng siêu nhiên ngự vào lòng bạn. Điều nầy chỉ xảy ra với bạn! Nó đã xảy ra với tôi!
Tối nay tôi khích lệ bạn hãy nắm lấy bước đi hi vọng. Nó sẽ cho bạn can đảm để giơ tay ra nắm lấy tay Christ, đối diện hiện tại với niềm tin và tương lai với ước vọng thực tại.
Chỉ đơn giản đặt niềm tin; cuộc đời tôi không có Christ là một chấm dứt vô vọng; với Ngài là một hi vọng không cùng.

MINH MẪN
Nguyên tắc 2: Kiên quyết tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, tôi quan trọng đối với Ngài, và Ngài có quyền năng để giúp tôi phục hưng
Bước 2: Chúng ta mới hiểu ra rằng một quyền năng lớn hơn chính chúng ta có thể phục hồi chúng ta minh mẫn.
Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. ( Philíp 2:13;)
Giới thiệu
Tháng đầu tiên chúng ta đã qua Nguyên tắc 1. Cuối cùng chúng ta có thể đối diện với phủ nhận và thú nhận rằng chúng ta bất năng không thể chế ngự khuynh hướng làm điều sai trái và cuộc sống chúng ta là bất khả kiểm__ ở ngoài vòng kiểm soát.
Giờ đây chúng ta cần phải làm gì? Ơ đâu và cách nào mà chúng ta có thể nắm quyền kiểm soát? Câu trả lời là thực hành bước thứ hai trên hành trình phục hưng.
Bước thứ hai bảo rằng chúng ta đã đi đến chỗ tin vào một quyền năng lớn hơn chính chúng ta có thể phục hồi chúng ta minh mẫn. “ Chờ tí nào!”, bạn nói, “ tôi đã qua một tháng tròn để nghe nói rằng để khởi đầu phục hưng tôi phải đối diện và thú nhận sự phủ nhận của tôi. Bây giờ ông lại bảo rằng tôi ắt là điên dại? Rằng tôi cần phải được phục hồi sự minh mẫn, sáng suốt? Để tôi nghỉ xả hơi chút đã!”
Không, Bước 2 không nói là bạn điên đâu. Để tôi cố cắt nghĩa chữ minh mẫn có nghĩa gì trong bước nầy.
Như là kết quả của việc thú nhận bất năng trong Nguyên tắc 1, chúng ta có thể di chuyển từ hổn độn đến hi vọng trong Nguyên tắc 2. Chúng tôi đã nói về điều đó trong buổi họp giảng vừa rồi. Hi vọng đến khi chúng ta tin rằng một quyền năng lớn hơn chính chúng ta, Quyền năng Tối cao, Jêsus Christ, có thể và sẽ phục hưng chúng ta! Chúa Jêsus có thể cung ứng quyền năng đó nơi mà chúng ta bất lực đối với những nghiện ngập và tập tính đam mê. Chỉ có Ngài mới có thể phục hồi trật tự và ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. chỉ mình Ngài mới có thể đem chúng ta trở lại với sự minh mẫn.
Minh mẫn
Tình trạng mất trí đã được định nghĩa là “làm đi làm lại nhiều lần một việc với mong muốn là mỗi lần như vậy đều có kết quả khác trước”
Minh mẫn đã được định nghĩa như “ sự lành lặn của tâm trí; quyết đoán dựa trên sự thật”.
Chúa Jesus là quyền năng tối cao duy nhất có thể ban cho lẽ thật, quyền năng, đường lối và sự sống.
Bài thơ Alphabet sau đây, dùng chữ SANITY ( minh mẫn), trình bày những món qùa mà chúng ta nhận được khi chúng ta tin rằng Quyền năng Tối cao chân chính, Jesus Christ, có quyền năng và ý muốn phục hồi chúng ta minh mẫn:
Strength: sức mạnh
Acceptance: sự chấp nhận
New life: sự sống mới
Integrity: sự chính trực
Trust: sự tin cậy
Your Higher paker: quyền năng tối cao của bạn
Khi chúng ta chấp nhận Jesus như Quyền năng tối cao, chúng ta sẽ được sức mạnh để đôí diện với những sợ sệt mà, trong quá khứ, đã khiến chúng ta phải chiến đấu, chạy chốn, hoặc đông cứng. Giờ đây chúng ta có thể nói, “ Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân”. (Thi Tv 46:1) và, “ tâm trí và thân thể tôi có thê yếu đi, nhưng Đức Chúa Trời là sực mạnh tôi; Ngài là tất cả mà tôi cần” (73:26 GNB).
Dựa vào sực mạnh và quyền năng riêng là điều đã khiến chúng ta hiện ở đây trong chổ đâù tiên nầy. Chúng ta tin mình không cần sự giúp đở, sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời. Cũng gần giống như chúng ta bị cắt khỏi nguồn năng lực chân chính-Đức Chúa Trời!
Chọn lựa để cho cuộc sống của mình cuối cùng vận hành dựa vào năng lực của Đức Chúa Trời-không phải chỉ là năng lực có giới hạn, yếu đuối, cô thế, hay mặc cảm tự ti của tôi-đã tỏ ra là sực mạnh lớn nhát của tôi. Đức Chúa Trời ngự vào nơi mà tôi bắt đầu cô thế. Ngài cũng sẽ làm như vậy cho bạn!
Mẫu tự kế, A, đứng thay cho ACCEPTANCE ( sự chấp nhận).
RoRm 15:7( GNB) chép, “ Vậy, Hãy chấp nhận nhau vì vinh hiển Đức Chúa Trời như Christ đã chấp nhận anh em.”
Khi đi bước hai, chúng ta học để đặt hi vọng thực tế nơi chính mình, và những người khác. Chúng ta học không quan hệ với tha nhận theo cách xưa cũ, hy vọng một đáp ứng hay kết quả khác hơn là chúng ta đã cho chúng ta nhiều lần vẫn như cũ. Chúng ta khởi sự tìm sự minh mẫn hằng tìm kiếm chúng ta không quên cầu xin Đức Chúa Trời “ để thay đổi những điều có thể đổi thay và chấp nhận những điều không thể thay đổi.”
Khi chúng ta lớn lên và đạt hiểu biết tốt hơn về Quyền năng tối cao, thì sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để chấp nhận tha nhân như họ thật là, chớ không phải như chúng ta muốn họ là!
Tuy nhiên, trách nhiệm theo sau chấp nhận. Chúng ta thôi không đổ trút tội cho người khác về những hành động và nỗi đau quá khứ của mình.
Mẫu tự kế, N, thay thế cho NEW life ( sự sống mới).
Trong hố sâu của đau đớn, thói quen và khủng hoảng, chúng ta đã tận đáy. Chúng ta biết những cảm giác diễn tả ở ICo1Cr 1:8-9 (TLB): “ chúng tôi thật sự bị đè nát, áp đảo, và sợ rằng không thể sống sót. Chúng tôi cảm thất hầu chết và cảm thấy bất năng không thể tự giúp mình được; nhưng điều đó là tốt, vì khi ấy chúng tôi đặt mọi điều trong bàn tay của Đức Chúa Trời”.
Câu Kinh thánh trên tiếp tục, “ Đức Chúa Trời…một mình Ngài có thể cứu chúng tôi…và chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa.”
Hình phạt đối với tội lỗi chúng ta đã được trả đầy đũ bởi chúng ta trên thập tự giá. Hi vọng về sự sống mới là được tự do khỏi ách nô lệ! : “ Khi một người trở nên một Cơ đốc nhân người ấy sẽ được trở nên mới tinh khôi bên trong. Không còn như cũ nữaảmọ6t sự sống mới bắt đầu!” 5:17 TLB).
Phúc lợi kế đến của bước nầy là I trong santity: INTEGRITY ( tính chính trực trọn vẹn). Chúng đạt được chính trực khi chúng ta hoàn thành nhữnứaaaa nguyện của mình. Sứ đồ Giăng đánh giá cao sự chính trực: “ Không gì làm tôi vui mừng lớn hơn là nghe rằng các con ta đang noi theo đường lối của lẽ thật” (IIIGi 3Ga 1:4 NCV).
Nên nhớ, mọt sự thật nửa vừa là lời nói dối trọn vẹn, và sự dối trá là kết quả của yếu đuối và sợ hãi. Sự thật không sợ điều gì-không điều gì ngoài sự giấu giếm, che đậy! Sự thật làm đau, nhưng chính sự dối trá để lại sẹo vết.
Một người đàn ông hay phụ nữ chính trực và can đảm không ngạy nói ra lẽ thật. Và sự can đảm ấy đến từ một quyền năng lớn hơn chính chúng ta-Jesus Christ, đường đi lẽ THẬT, và sự sống.
T trong sanity thyay thế cho TRUST ( sự tin cậy).
Khi đi bước hai, chúng ta bắt đầu tin vào những mối quan hệ giữa chúng ta với tha nhân và Quyền năng Tối cao. “ Thật là nguy hiểm để bận tâm về điều gì mà tha nhận nghĩ về con, nhưng nếu tin cậy Chúa, con sẽ được an toàn”. (ChCn 29:25 GNB).
Khi chúng ta phó thác cho Đức Chúa Trời ( let go and let God) và thú nhận rằng cuộc sống chúng ta là bất khả kiểm và chúng ta bất lực không thể làm gì về nó, chúng ta học tập tin cậy vào chính mình và người khác. Chúng ta bất đầu kết bạn đích thực trong phục hưng, ở các nhóm, ở Càfê Vầng đá Chắc, và trong Hội thánh. Đây không chỉ là làm quen hoặc bãn qua đường mà chúng ta đã biết khi chúng ta còn lặn ngụp trong nghiện ngập và đam mê. Trong phục hưng, bạn có thể có những người bạn đích thực, những anh em trong Christ, đi bên cạnh bạn trên hành trình qua các bước-những người bạn mà bạn có thể tin cậy, chia xẻ, và cùng họ lớn lên trong Christ.
Mẫu tự cuối trong bài thơ alphabet tối nay là Y: YOUR Higher Power ( Quyền năng Tối cao CỦA BẠN) Jesus Christ, yêu bạn như bạn là! ( loves you just the way you are).
“ Trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Christ đã chết cho chúng ta” (RoRm 5:8)
Dù con đường bạn đi là gì đi nữa, bạn và Đức Chúa Trời có thể cùng nhau giải quyết nó. “ Đức Chúa Trời là thành tín, Ngaì chẳng hề cho anh em bị càm dỗ qúa sực mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được”. (ICo1Cr 10:13). “ Đáng ngợi khen Chúa thay, là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng ta, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi” (Thi Tv 68:19).
Khi chúng ta nhận Jesus Christ làm Quyền năng Tối cao và Cứu Chúa mình, không những chúng ta được bảo đảm sự sống đời đời, mà còn được Đức Chúa Trời bảo vệ trong kỳ thử thách. NaNk 1:7 nói, “ Đức Chúa Trời là thiện, một nơi nương náo trong kỳ hoạn nạn. Ngài chăm sóc những ai tin cậy Ngài”
Đúc Kết.
Phục hưng là một chương trình hàng ngày, và chúng ta cần một Quyền năng lớn hơn chính chúng ta-một Quyền năng Tối cao, Đấng đã cung cấp chúng ta sức mạnh, sự chấp thuận, sự sống mới, chính trực, và tin cậy hầu cho chúng ta có những quyết định sáng suốt dựa trên lẽ thật của Ngài!
Và nếu bạn hoàn tất nguyên tắc kế, nguyên tắc 3, tương lai của bạn sẽ được phước và an ninh. Mat Mt 6:34 ( TLB) phán, “ vậy nên đừng lo phiền về tương lai. Đức Chúa Trời cũng sẽ chăm sóc đến tương lai của các con. Hãy sống ngày nào nên ngày ấy”.
Chúng ta hãy kết thúc trong sự cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, con đã cố gắng để “ sắp xếp” và “ kiểm soát” những nỗi đau, những khủng hoảng tinh thần, và những lối sống mòn cũ tất cả bằng sức riêng của mình. Con thú nhận rằng con bất lực không thể thay đổi. Con cần phải bắt đầu tin nhận quyền năng của Ngài để giúp con phục hưng. Ngài đã yêu con đến nỗi đã sai con Một của Ngài đến thập tự giá để chết cho tội lỗi của con. Xin giúp con mở lòng ra để đón niềm hi vọng mà con chỉ có thể tìm thấy trong Đấng ấy. Xin giúp con bất đều sống ngày nào nên ngày ấy. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus. A. MEN.
BÀI LÀM CHỨNG ( Nguyên Tắc 2)
Xin chào, tôi tên là Judy, một đứa con vị thành niên của một người nghiện rươụ ( ACA). Tôi là một Cơ đốc nhân đấu tranh với những tác động của sự nuôi dưỡng hổn độn. Là đứa con trưởng của một sĩ quan không quân chuyên nghiệp, nên từ lúc còn rất trẻ tôi đã học không nên gắng bó với cái gì cả, vì good-byes ( chia ly) thường làm ta đau lòng. Tôi bắt đầu dựng lên những tường rào để giữ tha nhân ở ngoài.
Tôi yêu cha tôi lắm hưng ông vắng nhà trong phần lớn tuổi thơ ấu của tôi, bỏ anh em tôi trong sự chăm sóc của một người mẹ luôn nỗi giận và phê phán. Tôi lớn lên trong niềm tin rằng có cái gì đó không ổn về phía tôi, chớ không phải gia đình tôi. Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể làm điều gì hài lòng mẹ tôi. những bức tường ngăn cách mọc lên ngày càng đầy hơn và lớn hơn.
Em gái tôi, Jeri, sanh ra sau tôi một năm một ngày. Từ lúc đầu, tôi cảm thấy cạnh tranh với em gái. Mẹ cặp đôi chúng tôi đối nghịch với nhau. Nếu Jeri và tôi làm gì quấy, tôi bị phạt vì là đứa lớn nhất nên phải biết điều hơn. Nếu Jeri làm gì quấy, tôi vẫn bị phạt vì tôi lớn hơn và đáng lẽ phải giữ đừng cho nó gặp rắc rối. Giống như nuôi một thằng nhóc nghiện Cocaine! Nếu tôi khóc, liền bị đuổi về phòng riêng và không cho ra khỏi phòng cho đến khi có nụ cười trên mặt. Vậy nên, tôi tập đeo mặt nạ để không bao giờ để lộ nỗi đau bên trong.
Tôi mang siêu trách nhiệm khi lên năm; tôi phải tồn tại. Tôi tập không bào giở kêu cầu giúp đở, tập đoán trước mỗi cơn nóng giận của mẹ. Thậm chí tôi thấy có bổn phận phải bảo vệ các em gái và em trai của tôi khỏi những cơn giận của mẹ và an ủi chúng. Tôi cũng phải xử lý với tội lỗi của mình khi tôi mắc phải. Nhưng trên hết, chúng tôi phải có vẻ hoàn hảo đối với thế giới bên ngoài. Câu mẹ tôi thích nói nhất khi chúng tôi bị bắt gặp làm điều gỉ lỗi là, “ thiên hạ sẽ nghĩ gì?” Đến tuổi thiếu niên, tôi là mọt cô gái trẻ hay giận. Nhưng, dĩ nhiên, vì không thích hợp cho cac tiểu thư tỏ ra giận dữ nên tôi tập khóc để khỏa lấp. Hình thức phạt tôi khóc của tôi lúc ấy là viết một trăm lần “ Đức Chúa Trời giúp những ai tự giúp mình”.Y định của mẹ là để trị một đứa bé hay khóc. Nhưng tôi đi ra với cảm tưởng là Đức Chúa Trời chỉ giúp những người hoàn hảo mà tôi thì không được như vậy.
Tôi không biết nhiều về chuyện lớn lên trong Chúa. Nhà thờ là chuyện thất thường trong gia đình tôi. Dự nhóm ở nhàthờ chỉ là tượng trưng hơn là thờ phượng. Chúng tôi nói tạ ơn trước bữa ăn nhưng đó chỉ là nghi thức hơn là cầu nguyện. Tôi nhớ có hát những bài hát như “ Jesus yêu tôi”, “ Jesus yêu các con thơ”, nhưng lời chỉ là lời cho một bài hát. Chúng không có nghĩa gì đối với tôi. vì vậy khoảng thời gian tôi lên trung học cảm nhận của tôi về Đức Chúa Trời là một nhân vật xa xôi, sống trên trời với Con Trai là Jesus, và giúp người ta hoàn thiện khi nào không quá bận rộn.
Khi tôi học lớp tám, cha tôi bị gởi tới Việt Nam. Đó là cái năm tệ hại nhất của tôi, vì người yêu mến của tôi đã ra đi. Và người cha thân yêu không bao giờ trở lại.
O!, cha trở lại một năm sau đo, nhưng ông đã nghiện rượu nặng. Ong ở nhà, nhưng ông thu mình lại với cà nhà. Tôi nặng lòng về thái độ bác bỏ nầy của ông. Tôi cố nghĩ ra mình đã làm gì sai lầm cuộc sống gia đình trở nên một vòng điên rồ: cha càng uống thì mẹ càng giận dữ; mà bà càng thịnh nộ chừng nào thì ông càng uống nhiều chừng nấy.
Khi lên mười sáu, tôi đã khám phá bọn con trai. Tôi thấy ra rằng nếu ngủ với họ, họ sẽ nói, “ Anh yêu em” và bám lấy bạn, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, cái nỗi đau ê chề bên trong ấy sẽ ra đi. Khoảng năm học áp chót, tôi là một nữ sinh táo tợn với không ít tiếng tăm.
Cũng năm đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng cha mẹ tôi lúc trước buộc phải cưới nhau vì mẹ mang thai tôi. không lạ gì mẹ ghét tôi còn cha thì uống li bì. Tôi nghĩ, có phần nào là lỗi tôi. Sau đó không lâu mọi chuyện đi đến tột cùng. Cuộc sống gia đình, áp lực phải nên người hoàn hảo, và tập tính tình dục cộng lại đã quá sức chịu đựng. Tôi cố ý tự sát. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, tôi không hoàn thành được ý đó nhưng từ đó trở đi tôi mới cảm nhận được cuộc sống. Tôi đã thấm nhuần bài học: đừng nói, đừng tin, đừng cảm. Tôi sáng tạo ra một thế giới hoan tưởng dựa trên tư duy kỳ ảo và “ ước chi” để thay vào cái hiện thực của những giấc mơ và hứa hẹn đã đổ vỡ.
Mùa hè trước năm học cuối, tôi đi dự khóa bồi linh Hội thánh với một bạn học và tiếp nhận Christ làm Cứu Chúa mình. Ít nhất là tôi đi tơí trước và làm theo bài vì mọi người khác điều làm như vậy. Thậm chí tôi chịu phép báp tem. Tôi thật lòng tin là sự việc sẽ thay đổi. Chúng phải thay đổi! Khi mẹ hay việc tôi đã làm, bà nổi giận đùng đùng. Bà nói tôi phải xuống quả ngục vì làm như vậy. Tôi đã chịu phép báp tem từ lúc còn thơ ấu và điều tôi làm không thể tha thứ được. Vậy tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giúp tôi.
Nhưng rồi Chris bước vào đời tôi và tôi không cần Đức Chúa Trời. Không thành vấn đề khi kanh ấy hẹn hò với em gái tôi trước tôi. Tôi quyết phải thành công nơi mà em gái tôi đã chịu thất bại.
Nhưng ngôi sao điền kinh nầy có một nhược điểm nhỏ: tính khí hung dữ. Một ngày nọ tôi bị quăn ngang qua lớp học đến một chồng bàn viết. Tôi đi đến văn phòng nhờ giúp nhưng họ bảo không nên bịa chuyện về những người tử tế. Ngày đó tôi học được một qui luật quan trọng: người ta tin vào hình ảnh ( hình thức bên ngoài) hơn là sự thật.
Tôi ở lại với Chris, mặc dù anh ấy đập tôi hai lần nữa trước khi tôi tốt nghiệp. Rốt lại, tôi tin rằng đó là lỗi của tôi, và nếu tôi có thể được trọn vẹn, anh ấy sẽ không đánh tôi nữa. Chris đi Westpoint còn tôi đi William and Mary và sau khi tốt nghiệp chúng tôi cưới nhau. Trong đêm tân hôn, anh ấy đánh tôi dữ tợn bởi vì tôi không phải là trinh nữ. Sợ hãi và cô đơn tôi rút vào cái vỏ của mình. Tôi không thể về nhà để nói là tôi sai lầm; chút kiêu hảnh còn sót lại đã không cho phép tôi làm vậy. Vậy nên tôi chọn bước vào trong cái vòng mà hầu hết đàn bà móp méo ở trong đó: Nếu tôi đủ cố gắng, khi ấy thì sự điên rồ nầy sẽ dừng lại. Tôi nhận trách nhiệm về bạo lực trong hôn nhân. Tôi đem hết sức mình để làm hài lòng Chris, người đã trở nên vị thần của tôi. Chris càng dùng nhiều cần sa và rượu thì bạo lực càng tăng. Nó không dừng lại ở mức thân thể và lời nói, mà còn leo thang lên tới lạm dụng tình dục nữa. Một lần tôi đã cố trốn đi khi con trai tôi, Jeff, được sáu tháng tuổi ( bây giờ nó gần mười sáu tuổi). Chris về nhà, bắt gặp tôi muốn bỏ đi và tôi phải chịu trận đòn tệ hại chưa từng có. Khi nắm cổ dộng đầu tôi vào tường, anh ấy nói nếu tôi còn bỏ trốn nữa, không ai sẽ có thể tìm thấy tôi. Đoạn anh cười nói, “ Đi đi để kể ra. Không ai tin cô bao giờ đâu. Tôi là một viên chức hoàn hảo tốt nghiệp West Point. Họ sẽ nghĩ rằng cô điên”. Vậy nên tôi không bao giờ đi và không bao giờ kể. Tôi giấu những vết bầm và giấu linh hồn mình. Tôi bắt đầu thực sự tin rằng tôi không tỉnh táo và Đức Chúa Trời phạt tôi về mỗi gã mà tôi đã ăn ngủ với. Tôi tin tôi đáng chịu điều mà tôi đang nhận lấy, và khi biết ra rằng Chris đang phản bội, thì càng chứng tỏ là tôi không có giá trị và không đáng yêu. Nhưng, mặc cho những hỗn độn- rượu, ma túy, lang chạ, và bạo lực- chúng tôi là một cặp hoàn hảo đối với thế giới bên ngoài. Tôi đã học được rằng hình ảnh là tất cả (LND: trong nguyên bản tác giả dùng từ “ image” {hình ảnh, hình tượng}#) và đem hết sức mình để gìn giữ kinh nghiệm nầy ( không cho nó bị quên lãng).
Con trai trưởng tôi, Jeff, không miễn dịch với bạo lực. Nó có nhiều ký ức về tôi bị đánh đập. Tuy nhiên, phần lớn những kỷ niệm của nó là tiếng kêu đau đớn và nước mắt của tôi. Nó nghe bạo lực trong đêm rồi sáng ra tỉnh giấc thấy nụ cười trên gương mặt mẹ, chừng như đã không có gì xảy ra. Thành thật mà nói, tôi không biết con trai tôi có tất cả những kỷ niệm nầy. Khi Jeff được mười sáu nó bị đưa vào bệnh viện vì bị suy sụp, chán nản và dọa tự tử. Bác sĩ hỏi tôi về ký ức của Jeff để xác định bệnh. Tôi nghĩ rằng nó đã ngủ tôi nghĩ rằng tôi đã bảo vệ nó đôi chút vì cả cuộc sống nó là tiêu điểm của tôi: yêu nó với tất cả tấm lòng, bảo vệ nó khỏi bạo lực với bất cứ giá nào. Dù vậy, cả tình yêu và sự bảo vệ của tôi cũng góp phần vào sự hổn loạn trong đời sống Jeff. Tôi thường vào kiểm tra phòng của nó xem đã hoàn hảo chưa. Tôi thường làm lại các bài tập ở nhà và các đề án của nó để chắc chắn rằng chúng đều tốt. Tôi muốn làm cho mọi điều trong cuộc sống chúng tôi chắc chắn thióch ứng với những tiêu chuẩn của Chris. Động cơ của tôi là tình yêu, nhưng tôi đã dạy con tôi, qua hành động của mình, rằng nó không thể làm gì đúng.
Vào tháng chín, 1989, Jeff được chẩn đoán là mắc bệnh đái đường. Cũng tháng đó, chức việc thư ký của Chris bị sa thảy vì không hợp lệ chuyên nghiệp khi Chris bỏ ngay công việc làm ăn của họ để cộng tác với một người khác trong công ty của hắn. Vậy là quá sức chịu đựng và tôi lấy can đảm yêu câù Chris ra đi. Lần nầy, mọi sự xoay ngược, tôi có quyền lực: anh ấy van nài tôi đừng đá anh ra ngoài. Tôi biết bấy giờ anh vô vọng không thể giữ được hình ảnh của mình ở sở làm, nhưng tôi cũng nghĩ anh yêu tôi và thành thật tái cam kết. Vào tháng giêng 1990, tôi có thai Justin và lần đầu tiên trong đời tôi được hưởng hạnh phúc thật. Điều đó kéo dài chỉ được sáu tháng. Tháng thứ sáu mang thai tôi biết được rằng Chris tằng tịu một người khác. Bởi vì tôi mang thai, anh ấy không đánh tôi, nhưng anh ấy giận dữ làm tôi bị rối loạn đến nỗi bắt đầu có những cơn đau chuyển dạ. Rồi anh ấy đánh Jeff. Đến đây tôi lại ở tận đáy tối tăm quen thuộc của hổn loạn, chỉ có điều tôi không cô đơn. Tôi đã được mang đến những vật quí báo nhất trên thế gian đối với tôi-các con trai tôi.
Vậy, tôi mang chúng vào thế giới cô lập của tôi. Chúng tôi giấu mình khỏi thế giới bên ngoài và đóng lại hẳn với Chris. Tôi dạy Jeff kỷ lưỡng về cách đóng cảm xúc lại, đi trên những vỏ trứng và đừng nói, đừng tin cậy. Nó cũng học cách luôn giữ hình ảnh bằng mọi giá. Chúng tôi là những bạn đồng công đắc lực, mẹ và con; chúng tôi phải sinh tồn. Và trong tình trạng bừa bộn nầy, Justin gia nhập chúng tôi. Nó là trung tâm chú ý của mọi người vì với Justin bạn có thể quên đi sự hổn loạn và nỗi đau trong giây lát để nắm bắt lấy sự hồn nhiên thuần khiết.
Khi Justin được một tuổi, tôi nghe nói về ACA (ACA - Alcoholic Christ-centerd Anonymous- , hội cai nghiện rượu qui hướng Christ, LND ) phải mất sáu tháng tôi mới có đủ can đảm đi dự một Buổi Nhóm. Tôi còn nhớ rất nhiều về buổi nhóm đầu tiên đó vì nó tràn đầy quyền năng. Tôi đi vào và được tiếp đón thân mật.
Tôi thèm khát nụ cười làm sao! Giải pháp và nhận ra rằng đây là nơi mà tôi thuộc về. Dĩ nhiên, tôi chịu ấn tượng rằng sau một vài buổi nhóm nhanh chóng tôi sẽ được chửa khỏi. Khi người ta chia xẻ và tôi nghe được bao lâu mà một vài người trong số họ đã ở trong phục hưng, hi vọng về sự ổn thỏa nhanh chóng bị tan biến đi. Cái mà tôi nhớ nhiều nhất là các bước phục hưng. Và bước hai, “ chúng tôi đi đến tin rằng một quyền lực lớn hơn chính chúng tôi có thể phục hồi chúng tôi đến sự minh mẫn”. Tôi quyết định trao cho Đức Chúa Trời một cơ hội nữa-và đó là tất cả mà Ngài cần để bắt đầu làm việc. Tôi chỉ cần tin một chút.
Khi trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đối đầu với Chris và những công việc của anh ấy. Tôi yêu cầu anh rời bỏ những người bạn hiện thời và đi đến bàn luận với tôi. Chúng tôi đã có mười sáu năm hôn nhân và hai đứa con trai xinh xắn nên tôi đã có một tấm lòng sẵn sàng phấn đấu vì chúng tôi. Chris không đồng ý và vào 21, 4, 1992, anh ấy đã rời gia đình để mưu cầu hạnh phúc. Đức Chúa Trời đã làm việc đầy quyền năng trên gia đình tôi kể từ ấy. Năm đầu tiên ấy, tôi biết được Saddleback từ một người bạn cũ vừa chợt ghé thăm sau khi Chris ra đi. Bài giảng đầu tiên tôi nghe từ Mục sư Rich là “ Tại sao cuộc sống không tốt đẹp?” Tôi đã học và lớn lên qua Saddleback từ đó. Tôi tìm được một chuyên gia tuyệt diệu và vượt qua tiến trình ly hôn. Tôi cảm thấy như đã ở trên lằn đường cao tốc của Đức Chúa Trời khi tôi tái hiến dâng đời sống mình cho Ngài. Ngài mang tôi đến Dức dấy và tôi đã trở nên một lãnh đạo viên nhóm ACA vào tháng 3, 1993. Tôi theo học và tốt nghiệp một chương trình cao học về tâm lý học tư vấn. Hiện nay tôi là một bác sĩ thực tập nội trú MFCC thuộc tổ chức Dịch vụ xã hôị Lutheran. Cuộc sống còn chưa hoàn hảo, nó đã là một quá trình lâu dài và khó khăn của sự phục hưng gia đình và cá nhân.
Trẻ con thường dị ứng với bạo lực gia đình, chúng học từ nó. Năm rồi, Jeff lại bước vào tái lập cái vòng đó. Cậu ấy hăm dọa bạn gái mình và cô ấy móc ra một thể ủy thác cưởng chế trên cậu. Ngày kia cậu đi ngang qua cửa hàng nơi cô ấy làm việc và vào ở nhà thiếu niên hai tuần lễ. Cậu đã học nhiều từ cha mình và nghĩ rằng mình miễn dịch vơí những hậu quả. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Jeff đang học những bài học khách quan đầu đời. Các hậu quả đã là nhanh và khó chịu. Nhưng cậu ấy đang học- cách chậm rãi- để hóa giải những bài học quá khứ.
Mỗi bước trên đường, Đức Chúa Trời mang tôi đến những mức độ sâu hơn của sợ hãi và đau đớn, giúp tôi đối diện chúng, và làm sạch những vết thương. Ngài tặng cho tôi một bạn đồng công tương trách kỳ diệu nhất, đã ở đó để tương trợ, yêu tôi, và để cho tôi là tôi là. Đức Chúa trời trao cho tôi một gia đình ACA nơi tôi được bồi dưỡng và nâng đở mà tôi không nhận được từ gia đình mình. Họ cũng cung ứng cho tôi một chỗ yên ấm nơi mà tôi có thể cởi mặt nạ ra, và khóc lớn cho vơi niềm đau. Ngài ban cho tôi những người thuộc linh trong đời sống mình để mà tôi có thể học được rằng không phải tất cả đàn ông điều là ngu ngốc, và bạn có thể nhận những cái ôm chặt an toàn ở những nơi yên ấm với những người yêu bạn chỉ vì bạn là bạn. ngài cung cấp cho tôi dư dật vì Ngài biết rằng cơn bão lớn nhất của đời sống tôi vẫn còn ở phía trước- mà hiện nay tôi đang ở tâm bão. Tôi có thể nhìn lại bốn năm đã qua để thấy thế nào Ngài đã chuẩn bị tôi cho cơn bão nầy. Tôi đã nhận được một chiếc thuyền chắc tốt, và Ngài làm cho chắc chắn rằng tôi tin Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Vào ngày Người Mẹ năm rồi, khi về đến nhà sau khi đi thăm cha và mẹ kế, đứa con trai út của tôi, Justin, đã tiết lộ rằng cha nó đã ngược đãi nó. Tôi bàng hoàng trong một giây nhưng sau đó tới thẳng với Đức Chúa Trời để xin Ngài hướng dẫn. Tôi đã trãi qua đủ những cơn bão để biết đừng cố gắng tự mình chèo thuyền. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng tôi lần lược bàn luận cái gì cuốn tôi đến cơn bão hiện thời mà tôi đang khuấy động trong đó. Ngay bây giờ đối với tôi dường như tất cả cánh cửa đã đóng. Hình ảnh của Chris dường như mang một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với mọi người nói chuyện với anh ấy. Có những lúc tôi có cảm tưởng rằng tôi đã bị thua trong trường hợp nầy.
Nhưng Đức Chúa Trời đã soi một ánh đèn vào nỗi sợ của tôi. Ngày 31 tháng giêng, trong buổi nhóm thờ phượng giữa tuần Mục sư Tom nói về những tình huống bất khả. Thế nào mà Đức Chúa Trời yêu những tình huống bất khả vì Ngài dùng chúng để kéo giản ra đức tin chúng ta, cũng cố hi vọng chúng ta, và để chúng tỏ tình yêu vượt quá tưởng tượng của Ngài đối với chúng ta. Nhóm ACA của tôi biết tôi chiến đấu như thế nào với đức tin và hi vọng của tôi mấy tháng qua. Họ biết thế nào tôi đang chiến đấu với tứ duy kỳ ảo và những lời hứa đổ vở cũa tuổi trẻ tôi để đặt niềm tin chọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Ngài không dẫn tôi đến đây để giờ đây nhìn tôi bị ngã. Người ta sẽ đối xữ với bạn như vậy. ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG LÀM VẬY! Đối với tôi đứng trước bạn hôm nay là một bước nhảy đầy năng lực của đức tin. Đáng lẽ tôi ở an toàn đằng sau những vách tường của tôi và tin tưởng Đức Chúa Trời giúp tôi vượt qua nghi ngờ và sợ hãi của tôi. Khi tôi được yêu cầu làm chứng, tôi muốn lấy bước 3. Thực ra, tôi muốn đợi cho đến khi cơn bão lặng đi và lúc đó sẽ chia xẻ với bạn cái gì mà Chúa đã làm cho tôi sau sự kiện nầy. Nhưng tôi được khích lệ để chia xẻ hi vọng tôi và nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi làm chứng. Tin ở trong lòng rằng Chúa sẽ giải cứu là một chuyện, nhưng bước đức tin lớn hơn là nói với những người mà bạn tin cậy, “ tôi mong đợi một phép lạ”. Tôi đã được đẩy ra khỏi những bứt tường an toàn của tôi để công bố hi vọng của mình: Đức Chúa Trời của tôi là một Đức Chúa Trời của những tình huống bất khả và tôi đang thực sự chờ đợi một phép lạ. RoRm 5:3-5 nói, “ Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục, nhục sanh rèn tập, rèn tập sanh trông cậy. Vả, sự trông cậy không làm cho thổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rãi khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta”.
Một người bạn thường hỏi tôi khi nào tôi mới thấy nản lòng. “ Judy Lynn, Đức Chúa Trời của chị lớn như thế nào?” Ngài lớn đủ để giải thoát tôi khỏi sợ Chris, để kể lại những bí ẩn của qúa khứ, và để tin cậy ánh sáng của Ngài chiếu trên lẽ thật và đè nát những hình ảnh giả tạo. Ngài biết trận chiến xắp đến và Ngài đã chuẩn bị tôi cho nó: Ngài đã ban cho tôi dư dật suốt trong thời gian qua. Tôi vững tin vào một quyền năng lớn hơn chúng tôi có thể phục hồi gia đình tôi đến sự minh mẫn. Tên tôi là Judy, và tôi đang chiến thắng quá khứ của tôi qua Jesus Christ. Cám ơn đã cho phép tôi chia xẻ.

Tự nguyện phó thác cả cuộc sống và ý chí tôi cho Christ chăm sóc và kiểm soát.
“Hạnh phúc thay cho người nhu mì”

TRAO
Nguyên tắc 3.
Tự nguyện phó thác cả đời sống và ý chí tôi cho cho Christ chăm dóc và kiểm soát.
Bước 3.
Chúng ta quyết định trao cuộc sống và ý chí chúng ta cho Đức Chúa Trời coi sóc.
Vậy,hởi anh em, tôi lấy sự thương sót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 12:1
Nguyên tắc 3 nêu lên rằng chúng ta tự nguyện phó thác cuộc sống và ý chí chúng ta cho Christ coi sóc. Bước 3 trong 12 bước của AA nói ( AA ( Alcoholics Anonymous), Hội cai nghiện rượu ( nặc danh)), “ trao ý chí và cuộc sống chúng ta”. Tôi nghĩ ông Bill W …, sáng lập riêng của Alcoholics Anonymous, làm cho bước bầy trao quanh quẩn. Tôi nghĩ rằng trước tiên ta phải phó thác và dâng nộp cuộc sống chúng ta cho quyền năng tối cao chân chính, Jesus Christ, đoạn chúng ta mới có năng lực để trao ý chí mình cho Ngài. Tất cả các bạn đồng ý chớ?
Khi bạn lựa trọn sống theo nguyên tắc nầy, là bạn tự nguyện phó thác cuộc sống và ý chí mình cho Christ chăm sóc và kiểm soát.
Bạn làm điều đó cách nào? Làm sao bạn trao cuộc sống và ý chí mình cho Quyền năng Tối cao, Jesus Christ?
TRAO
Chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu tối nay để trả lời câu hỏi trên.
Trust: Tin cậy
Understand: Hiểu biết
Repent : Hối hận, ăn năn
New life: Sự sống mới
Bước nầy kết thúc với sự sống mới, nhưng trước hét bạn phải có ba hành động trước khi cuộc sống đó có thể là của bạn. Bạn phải tin cậy, hiểu biét và ăn năn.
Trước tiên chúng ta hãy nói về TIN CẬY.
Có bao giờ bạn ở đằng sau một xe tải hạng trung trên một con đường núi hai chiều? Mùa hè vừa qua Cheryl và tôi đi theo Quốc lộ 1 về Bắc Califernia. Chúng tôi ở trong các núi và phong cảnh rất đẹp. Ơ một điểm, chúng tôi đến một dốc rất đứng và phải có đến mười xe ô tô đằng trước chúng tôi. Tất cả chúng tôi bị kẹt đằng sau chiếc xe mười-tám-bánh chạy rất chậm.
Chiếc xe tải chạy bình bịch rất chậm lên ngọn đồi. Thình lình, tài xế xe tải đưa tay ra ngoài cửa sổ và ra hiệu cho các ô tô chạy lại gần ông ta. Bằng cử chỉ của cánh tay, ông đang bảo với chúng tôi là an toàn, không có xe ở đằng trước và chúng tôi có thể vượt qua ông. Người nầy đến người kia, các tài xế ô tô tin cậy giao mạng sống gia đình và xe của mình cho một người hoàn toàn xa lạ khi họ vượt lên và tin cậy mù quáng chạy qua chiếc xe tải chậm chạp.
Thình lình, tôi bị chạm! Không phải là chiếc xe tải
Không, tôi nhận thức rằng chúng ta phó thác cuộc sống mình cho những người hoàn toàn xa lạ hằng ngày.
Chúng ta tìn cậy rằng các xe ngược chiều sẽ dừng lại ở giao điểm. Chúng ta tin cậy rằng bánh ham bơ rơ mà chúng ta ăn ở các nhà hàng dã chiến sẽ không làm chúng ta bịnh.
Như vậy tại sao lại quá khó cho chúng ta để phó thác cuộc sống mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, Đấng luôn dõi mắt theo chúng ta? Không biết bạn thì sao chớ tôi thà đi với Đức Chúa Trời trong trũng bóng tối còn hơn đi một mình, hoặc với một người lạ trong ánh sáng.
Trong nguyên tắc 3, bạn quyết định dứt khoát Trao cuộc sống mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Đó là bạn lựa chọn, chớ không tình cờ, và sự lựa chọn ấy sẽ xác định vận mệnh của bạn. sự quyết định đó chỉ cần sự tin cậy, đặt đức tin bạn vào hành động!
Nhưng đức tin là gì? Đức tin không phải là giác quan, cảnh quan, hoặc lý do. Đức tin đơn gỉan là nắm lâý Đức Chúa Trời ở lời nói Ngài! Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta ở RoRm 10:9( GNB): “ Vậy nếu môi miệng người xưng ra, Jesus là Chúa, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu”
Đối với một số người cách ấy đơn giản quá. Họ muốn làm cho sự cứu rỗi khó khăn hơn nhiều. Nhưng không! Cảm ơn Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng ta dựa vào tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, chớ không phải tình yêu chúng ta cho Ngài.
Sau khi bạn quyết định tin cậy, bước kế tiếp là HIỂU. Chỉ dựa vào sự hiểu biết riêng đã đem phần lớn chúng ta vào phục hưng trong chỗ đầu nầy! Sau khi quyết định mời Jesus bước vào cuộc đời mình, bạn cần phải tìm cầu ý chỉ của Ngài cho cuộc sống trong tất cả quyết định của bạn. Bạn cần phải hiểu biết Ngài và điều gì mà Ngài muốn cho cuộc sống bạn.
ChCn 3:5-6 chép, “ Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê hô va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”
Bạn thấy, sự hiểu biết của chúng ta là trần tục. Nó amng tính con người đến tận xương tủy. Hạn chế. Chúng ta hoạt động trong một khía cạnh hoàn toàn khác với Chúa chúng ta. Ngài không có những giới hạn ấy. chúng ta thấy hiện nay; Đức Chúa Trời thấy mãi mãi!
Bạn biết điều đó thật lạ? Phải mất cả đời tôi mới hiểu rằng tôi không cần phải hiểu mọi điều.
ICo1Cr 13:9-13( GNB) nói với chúng ta, “ vì ân tứ tri thức… chỉ là cục bộ; nhưng khi mà cái trọn vẹn đến thì cái cục bộ sẽ mất đi… cái mà chúng ta thấy hiện nay giống như hình ảnh lờ mờ trong gương; khi ấy chúng ta sẽ thấy tận mặt. Cái chúng ta biết bây giờ chỉ là cục bộ; khi ấy nó sẽ trọn vẹn, trọn vẹn như Chúa biết chúng ta”
Ngày nào đó chúng ta sẽ thấy Chúa Jêsus mặt- tận- mặt. Lớp sương mù giải thích sẽ được vén lên, và sự hiểu biết của chúng ta sẽ được trọn vẹn.
Ngợi khen Đức Chúa Trời vì chúng ta không cẩn biết trọn vẹn về Ngài để mời Jêsus ngự vào cuộc sống mình như là Chúa và Cứu Chúa. tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời không dẫn dắt bạn năm qua năm. Cũng không ngày qua ngày. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta từng bước.
Mẫu tự thứ ba trong bài thơ chữ đầu của chúng ta là R, đứng thay cho REPENT ( ăn năn hối hận).
Một vài người ăn năn tội bằng cách cám ơn Chúa vì họ không xấu bằng phân nữa những người láng giềng họ. Đó không phải là ăn năn chân thật! An năn là thế nào mà bạn bắt đầu hưởng sự tự do của mối quan hệ yêu đương với Đức Chúa Trời. An năn chân thật ảnh hưởng đến cả con người chúng ta vàhay đổi hoàn toàn cái nhìn của chúng ta về cuộc sống. An năn là nhận lấy quan điểm của Đức Chúa Trời trên cuộc sống chúng ta thay cho quan điểm riêng của mình.
Để thành thật ăn năn bạn phải làm hai điều: Thứ nhất: xây khỏi tôi lỗi của bạn; Thứ nhì: quay hướng về Đức Chúa Trời. Kinh thánh nói nhiều về ăn năn:
“ Hãy xây khỏi tội lỗi các ngươi và hành động theo tin vinh quang nầy!” (Mac Mc 1:15 TLB)
“ Hãy ăn năn! Xây bỏ những vi phạm của các ngươi; vậy thì tôi lỗi sẽ không là cái cớ để làm cho các ngươi suy sụp. Hãy tự mình dứt bỏ các vi phạm mà các ngươi đã mắc phải, và nhận lấy lòng mới, tinh thần mới” (Exe Ed 18:30-31).
“ Đừng để cho thế gian quanh anh em nhồi nhét anh em vào cái khuôn của riêng nó, nhưng hãy để cho Đức Chúa Trời làm lại anh em để mà toàn bộ thái độ tâm trí anh em đừng thay đổi” (RoRm 12:2 Philíps).
Dường như phần lớn người ta ăn năn tội lổi của họ có phần vì sợ hình phạt hơn là sự thay đổi đích thực của tấm lòng. Nhưng ăn năn không phải là tự ghét bỏ mình; nó là yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không mong muốn trừng phạt bạn! Ngài hăm hở mở rộng đôi tay đón bạn quay trở lại với Ngài. Ngài sẽ vui mừng ban cho bạn cái gì mà mẫu tự cuối trong bài thơ chữ đầu tối nay thay cho: NEW life ( sự sống mới).
Sự sống mới mà bạn sẽ nhận là kết quả của việc thực hành ba hành động mà chúng ta vừa bao hàm: tin cậy, hiểu biết, và ăn năn.
Là một Mục sư, tôi đã được nghe nhiều định nghĩa khá buồn bả về đời sống. Sau đây chỉ là một vài câu:
“ Đời sống là một cái bệnh di chuyền”
“ Đời sống là cái án mà ta phải thi hành vì được sanh ra”
“ Đời sống là một tình trạng nan giải đi trước cái chết”
“ Đời sống là một vấn đề nghiệt ngã; mà một trăm năm đầu là gây go nhất”
Đây là những lời phiền muộn mà bạn có thể cảm thấy là chân thật nếu đời sống của bạn không bao gồm Chúa Jesus. Sau khi bạn, sau khi bạn mời Chúa Jesus ngự vào lòng, bạn sẽ có một sự sống mới! Bạn sẽ không còn bị ràng buộc với bản ngã tội lỗi cũ của bạn nữa. Bạn sẽ nhận một bản chất yêu thương mới ngự trong bạn từ Christ.
Đức Chúa Trời đã tuyên phán bạn “ vô tội”, và bạn không còn phải sống dưới quyền lực của tội lỗi nữa! RoRm 3:22 (TLB) nói rõ về điều nầy, “ bây giờ Đức Chúa Trời nói Ngài sẽ chấp nhận và tha bổng ( accept and acquit) chúng ta-tuyên bố chúng ta “ vô tội”-nếu chúng ta tin Chúa Jesus cất tội lỗi chúng ta đi”
IICo 2Cr 5:17 nói, “ Khi người nào được hợp nhất trong Christ, người ấy là một sinh vật mới ( a new being); cái cũ qua đi, cái mới đến”.
Bằng cách nào mà “ sự sống mới” ày tỏ chính nó trong chúng ta?
Cái “ ta cũ” đã nói: Hãy cứu lấy mình!
Cái “ ta mới” nói: Ngươi phải mất mạng sống mình để giữ được nó” (Mac Mc 8:35).
Lấy đi, lấy đi, lấy đi!: Hãy ban cho và sẽ được nhận lãnh (LuLc 6:38)
Lãnh đạo , với mọi giá: Phục vụ (GiGa 13:12)
Hãy nói dối sự thật chỉ làm sự việc rắc rối thêm thôi!: Hãy nói chân thật trong yêu thương (Eph Ep 4:29)
Hãy ghét kẻ thù: Hãy yêu kẻ thù (Mat Mt 5:44)
Bây giờ chúng ta hãy tóm tắt lại.
Đúc Kết.
Xin nhắc lại, chữ “ turn” trong nguyên tắc 3 bao gồm ba hành động rất quan trọng dẫn đến một sự sống mới trong Christ: tin cậy, hiểu biết, ăn năn.
Tin lành là: Trao cuộc sống bạn cho Christ là một sự giaophó một-lần -cho-cả đời. Một khi bạn nhận lấy Christ trong cuộc sống bạn, ấy là một thỏa thuận đã được thực hiện. Ê phê sô 1:13; nói sự cứu rỗi của bạn được “đóng dấu”. Bạn không thể mất nó! Nó được bảo chứng bởi Đức Thánh Linh.
Tuy nhiên, phần còn lại của nguyên tắc nầy, ý chí bạn cho Ngài, đòi hỏi tái thỏa thuận hàng ngày! Bạn có thể bắt đầu bằng cách đến với Kinh thán đều đặn, mở nó ra với lòng thầm nguyện, và đọc nó một cách hi vọng, và sống Kinh thánh cách mững rỡ!
Nếu bạn đã không mời Jesus Christ làm Quyền năng Tối cao của bạn, Chúa và Cứu Chúa của đời sống bạn, tôi khuyên bạn nên làm như vậy tối nay. Bạn còn chờ đợi gì? Hãy cầu nguyện theo bài cầu nguyện nầy.
Đức Chúa Trời kính yêu, con đã cố gắng làm tất cả điều nầy bằng sức riêng của mình, và con đã thất bại. Hôm nay, con muốn trao cuộc sống con cho Ngài. Con mời Ngài làm Chúa của con và Đấng Cứu chuộc con. Ngài là Đấng Quyền năng tối cao duy nhất! Con xin Ngài giúp con nghĩ ít hơn về con và ý chí con. Con muốn hằng ngày trao ý chí con cho Ngài, để hằng ngày tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài và sự khôn ngoan cho cuộc sống con. Xin Ngài tiếp tục giúp con khắc phục những nỗi đau, những rối loạn tâm thần, và những lối sống mòn cũ của con, để sự chiến thắng trên chúng có thể gíup những người khác khi họ thấy quyền năng của Ngài hành động trong việc thay đổi cuộc sống con. Xin giúp con luôn làm theo ý chỉ của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Jesus. A MEN.

HÀNH ĐỘNG
Nguyên tắc 3.
Tự nguyện giao phó cả đời sống và ý chí của tôi cho Christ chăm sóc và cai quản.
“ Hạnh phúc thay cho kẻ nhu mì ”
Bước 3
Chúng ta quyết định trao cuộc sống và ý chí mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời
Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. RoRm 12:1
Giới Thiệu
Khi chúng ta đến nguyên tắc 3, với sự giúp đở của Đức Chúa Trời chúng ta đã đem hết khả năng để đi qua hai nguyên tắc đầu. Chúng ta thú nhận cuộc sống mình ở ngoài tầm khống chế và là bất khả kiểm, và đã đi đến chỗ tin rằng Đức Chúa Trời có thể phục hưng mình.
Nhưng ngay cả sau khi đã qua hai bước đầu rồi chúng ta có thể vần còn bị vướng vào cái vòng thất bại kìm hãm chúng ta trong mặc cảm tội lỗi, giận hờn, sợ sệt, và phiền muộn. Tối nay chúng ta sẽ xem xét cách nào để thào gỡ.
Làm sao để chúng ta cho vào quá khứ những rào cản tiêu cực quen thuộc cũ- kiêu ngạo, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, lo lắng, và nghi ngờ- những rào cản đó đã kìm hãm chúng ta không cho đi bước nầy? Câu trả lời là hành động!
Cả Nguyên tắc 3 đều là về HÀNH ĐỘNG. Nó nêu lên: “ Chúng ta chọn để giao phó…”. Làm một sự chọn lựa đòi hỏi hành động.
Hầu như mọi người điều biết sự khác nhau giữa đúng và sai, nhưng phần lớn người ta không thích đưa ra quyết định. Chúng ta chỉ đi theo đám đông vì nó dễ hơn là đưa ra quyết định để làm điều gì chúng ta biết là đúng. Chúng ta lần nữa mãi chưa thật sự giao phó nên sự thay đổi vẫn không xảy ra đối với những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, và lối sống mòn cũ của chúng ta.
Bạn có thể biết rằng đối với một số người thì chỉ cái việc bỏ hay không không bỏ cái bàn chải đánh răng cũ cũng là một quyết định trọng đại? Một số khác lưỡng lự cho đến mỗi cái màu ưa thích nhất của họ là… sọc carô!
Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bạn có biết:- không quyết định là quyết định?
Bạn có biết bỏ qua quyết định tiếp nhận Jêsus Christ như là Quyền năng Tối cao, Chúa, và Cứu Chúa thực ra là đưa ra quyết định không chấp nhận Ngài?
Nguyên tắc 3 giống như mở ra cánh cửa: tất cà cái mà bạn cần là lòng sẳn sàng đưa raquyết định. Christ sẽ làm nốt phần còn lại!
Ngài phán, “ Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa cơm tối với người, và người với ta”. (KhKh 3:20)
Hành động
Chúng ta hãy nhìn bài thơ chữ đầu hôm nay: ACTION ( hành động)
Accept: Chấp nhận
Commit: Giao phó
Turn it over: Trao nó cho
It’s only the beginning: Đó chỉ là bắt đầu
One day at a time: Ngày nào nên ngày nấy
Next step: Bước kế tiếp.
Mẫu tự đầu tiên A, đứng thay cho ACCEP Jesus Christ như là Quyền năng Tối cao và Đấng Cứu Chuộc!
Hãy đưa ra quyết định một-lần-cho-cả đời là mời Chúa Jesus vào lòng bạn. Hãy đưa ra quyết định thiết lập mối quan hệ của riêng bản thân bạn với Quyền năng tối cao như Ngài mong muốn. Giờ nầy là thời điểm để chọn con đường giao phó đời sống bạn. Đức Chúa Trời đang nói hãy làm việc đó hôm hay! Satan nói hãy làm việc đó ngày mai.
Trong RoRm 10:9 ( GNB) lời Đức Chúa Trời phán cùng chúng ta, “ Nếu miệng anh em nói lên, Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại , anh em sẻ được cứu”.
Chỉ sau khi bãn đưa ra quyết định nầy mới có thể COMMIT( giao phó, phó thác) để bắt đầu tìm biết và làm theo ý chỉ của Ngài! Đó là mẫu tự C của chữ action.
Tôi dám chắc rằng tất cả chúng ta ở đây tối nay đã cố gắng lèo lái cuộc sống mình bằng sức và ý chí riêng để rồi nhận thấy rằng chưa được thành công. Trong nguyên tắc 3, chúng ta thay đổi định nghĩa vể năng lực ý chí. Năng lực ý chí trở thành lòng sẳn sàng tiếp nhận quyền năng của Đức Chúa Trời để hướng dẫn đời sống bạn. Chúng ta mới thấy ra rằng không có chỗ cho Đức Chúa Trời nếu chúng ta còn đầy bản ngã.
Chúng ta cần phải cầu nguyện như nhà Thi thiên, “ Xin hãy dạy tôi làm theo ý chỉ Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi; xin Đức Thánh Linh nhơn lành của Ngài dẫn tôi đi trên đất bằng phẳng” (Thi Tv 143:10).
Mẫu tự T trong action đứng thay cho TURN it over ( trao nó ( đời sống) cho).
“ Let go and let God” ( hãy để cho Đức Chúa Trời hành động, - bạn đã nghe thành ngữ nầy nhiều lần trong phục hưng. Nó không nói chỉ hãy giao phó một vài điều cho Đức Chúa Trời. Nó không nói chỉ giao phó, trao, những điều lớn lao.
Châm 3:6; ( TLB) bảo chúng ta, “ trong mọi việc con làm, hãy đặt Đức Chúa Trời ở hàng đâù, rồi Ngài sẽ hướng dẫn con, và ba mão miệng thành công cho những cố gắng của con”.
“ Trong mọi việc con làm”. không phỉa chỉ những việc lớn, không phải chỉ những việc nhỏ. Mọi việc ! Bạn thấy, Đức Chúa Jesus Christ không chỉ muốn một mối quan hệ với một phầncủa bạn. Ngài muốn một mối quan hệ với tất cả của bạn.
Những gánh nặng gì bạn đang mang tối nay mà bạn muốn trao cho Chúa Jesus? Ngài phán, “ Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các con nghỉ ngơi-hỡi tất cả các con ai người làm việc quá vất vả bên dưới một cái ách nặng nề. Hãy mang ách của ta-vì nó hoàn toàn vừa sức-và hãy để ta dạy dỗ các con; vì ta là diụ dàng và khiêm nhượng, nên các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho linh hồn mình; vì ta chỉ rao cho các con những gánh nhẹ nhàn” (Mat Mt 11:28-30 TLB).
Mẫu tự kế là I. IT’S only the beginning( nó chỉ là sự bắt đầu).
Trong Nguyên tắc 3 chúng ta đưa ra quyết định đầu tiên tiếp nhận Christ làm Cứu Chúa của bản thân mình. Vậy chúng ta đã đưa ra cam kết tìm kiếm và làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự sống bắt đầu với quyết định nầy và theo sau là một tiến trình tăng trưởng sự sống dài của một Cơ đốc nhân.
Phil 1:6; ( TLB) nói như thế nầy, “ Đức Chúa Trời, Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, sẽ tiếp tục giúp anh em lớn lên trong ơn Ngài cho đến khi công việc Ngài trong anh em được hoàn tất”.
Tôi thích so sánh nguyên tắc thứ ba với việc mua một cái nhà mới. Trước tiên bạn đưa ra quyết định mua caí nhà mới nầy. Nhưng đó chỉ là bắt đầu. Vẫn còn những bước nữa mà bạn cần phải đi cho đến khi bạn thật sự có thể dọn đến ở nhà ấy. Bạn cần phải đi đến ngân hàng để vay tiền. Bạn cần phải thương lượng giá cả. Bạn cần phải hoàn tất thủ tục sang nhượng. Bạn cần phải tiếp xúc với công ty vận chuyển. Bạn cần phải tiếp xúc với các công ta gia dụng-tất cả phải sẳn sáng trước khi bạn chuyển đến nhà mới.
Phục hưng không phải là một chương trình ba-nguyên-tắc! Nguyên tắc ba chỉ là sự khởi đầu thú vị của một đời sống mới-một cuộc sống mà chúng ta sống theo cách mới: ONE day at a time ( ngày nào nên ngày nấy).
Những sự phục hưng của chúng ta xảy ra ngày nào nên ngày nấy. Nếu chúng ta vẫn còn bị kẹt trong ngày hôm qua và luôn lo lắng về ngày mai, chúng ta sẽ phung phí thời gian quí báo ở hiện tại. Chỉ có ở hiện tại thì sự thay đổi và sự tăng trưởng mới có thể xảy ra. Bạn không thê thay đổi hôm qua và bạn chỉ có thể cầu nguyện cho nmgày mai. Chúa Jesus đã ban cho chúng ta những lời dạy dỗ về việc sống theo triết lý nầy: “ Đứng lo phiền về ngày mai. Đức Chúa Trời cũng sẽ chăm sóc cho ngày mai của các con. Hãy sống ngày nào nên ngày nấy” (6:34 TLB).
Tin tôi đi, nếu tôi có thể đi ngược thời gian và thay đổi quá khứ tôi sẽ làm nhiều việc theo cách khác. Tôi sẽ chọn dè sẻn cho gia đình tôi nỗi đau khổ cho tật uống rượu của tôi gây ra. Nhưng thực ra tôi không thể thay đổi ngay cả chỉ một điều gì đã xảy ra trong quá khứ tôi. Bạn cũng không thể. Tôi không thể sống ở một thời điểm nào đó trong tương lai bằng cách cứ mãi lo lắng liệu mà “ điều nầy hoặc điều kia” sẽ xảy đến không. Bạn cũng không thể. Tôi giao nó lên cho Đức Chúa Trời.
Nhưng tôi có thể và thực sự đang sống trong hôm nay! Và tôi có thể, với sự dìu dắt và hướng dẫn của Chúa Jesus Christ, làm ra một sự khác lạ trong lối sống của tôi hôm nay. Bạn cũng có thể làm như vậy. Bạn có thể làm một sự khác lạ ngày nào nên ngày nấy.
Đúc Kết
Cuối cùng chúng ta đến mẫu tự chót trong bài thơ chữ đầu. N thay thế cho NEXT step ( bước kế).
Bước kết là mời Chúa Jesus ngự vào đời sống bạn để trở thành Quyền lực tối cao của bạn. Cách nào? Thật đơn giản.
Mục sư Rich Warren đã hình thành một cách dễ dàng cho bạn để thiết lập một “ B.A.S.E thuộc linh” cho đời sống bạn (LND: B.A.S.E là một cách viết có ngụ ý của tác giả cho chữ BASE - nền tảng, căn cứ ). Hãy tự hỏi bốn câu hỏi sau đây, và nếu bạn trả lời vâng cho tất cả chúng, hãy cầu nguyện theo bài cầu nguyện sau đây. Nó vậy đó, Đó là tất cả. Đó là tất cả những gì mà bạn cần phải làm!
Có phải tôi.
- ( Believe) Tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã chết trên cây thập tự vì tôi và tự chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của mình.
- ( Accept) Chấp nhận sự tha thứ như không của Đức Chúa Trời cho tội lỗi tôi? (3:32)
- ( Switch) Chuyển đổi sang kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống tôi?
- ( Express) Nêu lên ước muốn của mình là để Christ làm người hướng dẫn cuộc sống tôi (12:2; Mac Mc 1:16).
Nếu bạn sẳn sàng nhận lấy bước nầy, trong một phút, chúng ta sẽ cầu nguyện với nhau. Nếu bạn đã trải qua bước nầy rồi, hãy dùng bài cầu nguyện nầy để tái giao phó, tiếp tục tiềm kiếm và đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời kính yêu, có vài người ở đây tối nay muốn đưa ra quyết định giao phó cuộc sống của họ vào trong tay Ngài, và mời Ngài ngự vào lòng họ như là Chúa và Cứu Chúa mình. Xin hãy ban cho họ sự can đảm để âm thầm làm như vậy ngay từ nay trong giây phút nầy. Đó là quyết định quan trọng nhất mà họ sẽ từng làm.
Xin cầu nguyện với tôi. Tôi sẽ nói từ câu và bạn sẽ lập lại trong lòng.
Đức Chúa Trời kính yêu, con tin rằng Ngài đã sai con Ngài, Chúa Jesus, đến để chết cho tội lỗi của con để con có thể được tha thứ. Con ăn năn tội lỗi của con, và con muốn sống quản đời còn lại của mình theo đường lối của Ngài. Xin ban Thánh Linh Ngài ngự trong sự sống con để hướng dẫn con. A MEN.
Nếu bạn quyết định mời Christ ngự vào đời sống mình, hãy nói cho người nào đó biết. Tôi rất thích được nói chuyện riêng với bạn sau thời gian tương giao chung nầy.
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 3)
Tôi tên là Brenda, và câu chuyện của tôi bắt đầu ở Miền Nam - Louisville , Kentucky, nói chính xác hơn- đó là nơi mà tôi được sanh ra trong một gia đình trắng- hết. Cái kiểu như Steve Martin nói trong cuốn phim, “ tôi sanh ra là một đứa bé da đen khốn khổ”, thì trái ngược với tôi: Tôi sanh ra là một đứa “ da trắng” khốn khổ; trong phim thì khó hiểu, nhưng trong cuộc sống tôi thì không ( có gì lạ khi nói như vậy).
Tôi đoán bạn đang ngạc nhiên tự hỏi: thế là thế nào? Nầy nhé, mẹ tôi lập gia đình và sanh một con, anh trai tôi: Bà làm ở hãng rượu ( Kentucky là thủ đô Whiskey của thế giới), và một đêm tan việc về, khi bà bước vào thang máy thì bị một gã da đen tấn công, đánh đập, và hãm hiếp. Au cũng là mệnh trời (bây giờ tôi biết vậy)!
Tôi đã tự hỏi nhiều lần hơn bạn có thể tưởng là tại sao mẹ tôi không bỏ tôi vì ở phương nam trong những năm đó quan hệ gia trắng- đen còn tệ hơn là “ no- no”. đây là câu chuyện về sự thiên kiến, nhưng nó rất phổ biến thời ấy, đặc biệt là ở phương nam, riêng với giới thất học. Vậy nên chắc chắn mẹ tội đã nhận thức được rằng sự ra đời của tôi trong gia đình gia trắng nầy sẽ gây ra điều rắc rối cho bà và dứt khoát là cho tôi.
Ngay từ đầu tôi đã bị ghét bỏ bời người đàn ông mà mẹ tôi kết hôn. Ong ta ngược đãi tôi ngay từ đầu. vào thời gian học lớp một tôi đã bị đòn ( ngoài việc đánh đập hàng ngày, tôi còn bị đốt, bị ném dao làm sóng mũi bị chẻ, bị bỏng bởi súp, bị nhốt trong tủ chứa đồ, và bị dậm ( theo đúng nghĩa) cho đến khi mất hết chức năng cơ thể ( chỉ khi tôi không nhớ nỗi một bài hát). Tôi bị đánh thức dậy vào lúc 3 giờ sáng để đem treo những điếu thuốc trên cây cho ông ta tập bắn, và ông ta thường bắn khi tôi chưa xuống khỏi cây. Dĩ nhiên tôi cũng bị lạm dụng tình dục nữa. Ong ta là một người rất bệnh hoạn. Bạn biết đấy, ông ta là một tay uống rượu, và đã chất khi tôi học lớp một. Mẹ tôi sanh tật tiếp hết tay bợm rượu nầy đến tay khác, dan díu sanh ra một con. Gã nào cũng lạm dụng bà và rồi chuồn. Sau đó bà vương víu với một đám bất nháo khác và rốt cuộc vào tù. anh em chúng tôi được đi ở với bà ngoại. Ngoại rất thân tình, hành xử như ý, và chăn nuôi chúng tôi khi mẹ xa nhà, nhưng bà không tâm lý mấy.
Và rồi có những người bà con khác, chú bác, anh em họ, hầu như để cho mấy đứa trẻ yên tâm- tất cả trừ tôi. tôi là cái đích cho quá nhiều lạm dụng tinh thần, cơ thể và tình dục bởi tất cả họ. thực sự, tôi thường nghĩ tôi có một dấu hiệu vẽ trên mình nói rằng, “ chọn tôi để mắng để phạt đi”, hoặc “ đá tôi đi”, “ đập tôi đi” hoặc “ tôi đây nè”, bởi vì đó là tất cả những gì mà tôi đã từng nhận chịu. không một tình thương. Không một lời tử tế, khích lệ và cũng không một biểu lộ âu yếm.
Vâng, không cần phải nói, tôi lớn lên rất ư là khó khăn và không may. Tôi đã phải phấn đấu để vượt qua mọi hoàn cảnh, thường xuyên tự vệ. Tôi không có nhiều bạn ở trường bởi vì đám trẻ không được phép lân la với một “ con đen”. Tôi là một đứa trẻ da đen duy nhất trong trường cho đến khi tốt nghiệp.
Phải nói với các bạn tôi rất thích đi đến trường, vì có lẽ ở đây nơi an toàn nhất. Không đâu tốt hơn ở nhà!! Thực ra, tôi rời nhà năm mười bốn nhưng gặp rắc rối phải trở lại với sự điên dại.
Dù sao, ở trường tôi tham gia thể thao nhiều- chạy đua là điểm mạnh của tôi- và tôi được bầu là “ nhà điền kinh xuất sắc nhất” năm cuối ở trường. Nhưng không một lần có ai trong gia đình đến xem tôi chạy. Không một lẩn!
Bởi vì quá nhiều người ghét bỏ tôi một cách thẳng thắng vì cớ màu da của tôi, tôi nhớ tôi đã nghĩ từ khi còn rất trẻ về một ngày nào đó tôi sẽ không còn chấp nhận cho người ta không ưa tôi, trừ khi họ cho tôi một cơ hội trước! Chỉ cho tôi năm phút. Một bạn không ưa tôi, tốt thôi, nhưng xin vui lòng cho tôi một cơ hội.
Tôi rất muốn được sống như những đứa khác và làm những điều bình thường- đi trượt tuyết, đi khiêu vũ,v.v… nhưng không bao giờ có vì không một ai muốn hoặc có thể đem một “ con đen” đi đâu trừ ra, nghĩa là, đằng sau những cánh cửa, vậy nên tôi quay sang, như họ nói, “ tìm kiếm tình yêu trong mọi nơi không đúng”. Tôi tìm được một nhóm không ai ưa giống như tôi để mà tôi có thể là một thành phần của nhóm. Chuyện nầy xảy ra trong những năm 70, kỷ nguyên ma túy lớn nhất xưa nay. Hãy tin tôi kể với bạn rằng tôi thử qua hết. Tôi lao theo cái mà tôi gọi là cái mốt ( mode) tự hủy hoại của tôi. Tôi gặp một gã, có chửa, và có một đứ con trai. Tôi có thể nói chắc chắn với bạn rằng con trai tôi là cứu tinh của tôi. Không nghi ngờ gì Đức Chúa Trời đã sai nó đến với tôi.
Tôi đã luôn được ban phước và có thể tìm được một hoặc hai việc làm. Thật ra, tôi có ba việc làm khi tôi mua căn nhà đầu tiên năm ba mươi ba tuổi. Tôi chuyển đến ở nhà ấy, trở nên một người luôn bán ma túy, và vẫn còn trong coi việc kinh doanh cũ. Tôi là loại người mà bạn có thể gọi là tay nghiện ma túy bậc cao. Tôi luôn có một việc làm, một ô tô, quần áo bảnh bao, và tiền.
Làm sao mà tôi có thể gặp một nan đề?
Vài năm sau đó, tôi chuyển đến Houston. Chính là ở đó mà tôi vướng váo cocaine; tôi bị chặn lại vì một vi phạm giao thông, bị lục soát, và họ tìm thấy một bánh một cân ( Anh) trong ví xách tay của tôi ( vì vào thời gian đó có lẽ tôi dùng tám cử một ngày). Tôi bị phạt thử thách, mà xét nghiệm ma túy là một phần của nó. Tôi cố bẻ chỉa bằng cách uống nước giấm trái cây. ( đừng thử dùng nó, không có tác dụng). Dù sao tôi cũng bị giam trong ba tháng vì vi phạm trong thời kỳ thử thách. Hãy nói về chuyện kêu gọi thức tỉnh! Đừng nghĩ là tôi thay đổi lập tức, nhưng lúc đó tôi biết là đây không phải cách mà tôi sẽ sống.
Tôi đã luôn gần gũi với mẹ, và tôi biết rằng bà luôn bảo vệ tôi với tất cả khả năng của mình. Bà là một người yêu tôi và người mà tôi tin cậy. Ngày tôi ra khỏi tù thì mẹ tôi qua đời. Tôi tan nát cõi lòng: người mà tôi tin cậy đã ra đi! Tôi thu dọn mọi vật và chuyển từ Houston đến California. Tôi đã phải qua thời gian quá độ của thử thách và tư vấn, và tôi tiếp tục phải ở trong một chương trình ( giám sát).
Sau khi gặp một người đàn ông ở đây, hắn lộ mặt ra là một kẻ lạm dụng, ( tôi không được phép ra ngoài trừ trường hợp đi làm và mua thực phẩm), tôi tình cờ xem chương trình của Fred Price trên TV. Qua ông, Đức Chúa Trời nói với tôi, cũng lớn tiếng như tôi đang nói chuyện với bạn. chắc chắn rằng Ngài đang nói trực tiếp với tôi. Ngài có nhiều điều để nói Chúa Nhật nầy qua Chúa Nhật kia, một khi mà Ngài đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài giúp tôi ra khỏi mối quan hệ nầy, và ý như vậy. Sáu tháng sau tôi được tự do. Tôi bắt đầu tham dự một Hội thánh khác và trao cuộc đời tôi cho Chúa hai tuần trước Ngày Năm Mới.
Và rồi, vào ngày Năm Mới, tôi bị hiếp dâm. Có một vài điều đã gắn bó với tôi trong cuộc sống Cơ đốc nhân, và một trong những điều ấy là “ tất cả điều lành đều đến từ trên”, vật tôi vẫn tin rằng tai nạn đó là một cú quất vào tôi từ Satan( chắc chắn chưa phải là cú cuối của hắn) bởi vì hắn không muốn buông tha tôi ra khỏi địa vị làm chiến sĩ của hắn.
Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã có một chương trình xuyên suốt cho tôi. Tôi tin rằng một phần của chương trình ấy là bắt đầu cuộc phục hưng của tôi lúc đó và ở đó. Tôi đã nhét tất cả những cảm nhận, tất cả những điều ghê gớm đã xảy đến với tôi thời trẻ con vào một “ cái hộp của Pendora”.
Một khi ở trên con đường đến phục hưng, tôi khám phá rằng tôi phải mở cái hộp ấy ra. Tôi phải lấy từng món ra và đôí diện nó, một món một lần. Tôi muốn nói với bạn rằng chuyện ấy dễ thôi, bởi vì nó đã không là vậy ( như tôi hằng tưởng) cũng đau đớn như lần đầu, nhưng tôi đã khám phá ra một điều hấp dẫn nhất: không kể đến tất cả những điều mà người ta đã làm đối với tôi hồi còn nhỏ và suốt cả đời, và cả những hành vi của tôi, tôi không có tội. Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi thật ra và thật sự không phải là nhân vật khủng khiếp và ghê tởm mà tôi đã nghĩ và cảm thấy tôi là. Thực ra, tôi có thể đứng đây hôm nay và nói với các bạn rằng Đức Chúa Trời đã khiến tôi thấy rằng tôi hoàn toàn không phải là một người xấu.
Khi có cơ hội để đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi đã thấy rằng cuộc đời tôi ( như nó là) là một phần của chương trình của Đức Chúa Trời từ ban đầu, hoàn toàn không phải để làm tổn thương, nhưng để định hình và để đúc tôi thành con người mà tôi là hôm nay.
Sau khi chữa trị theo biện pháp trong một chương trình ít năm, khi cũng là một Cơ đốc nhân, tôi biết rằng tất cả tình trạng điên loạn đó đã được cất khỏi cuộc sống tôi. Chính khi ấy tôi bắt đầu cầu nguyện cho một người đàn ông để ở với một người mà Đức Chúa Trời sẽ gởi đến tôi. Vài tháng sau tôi đã gặp người đàn ông mà sau đó chẳng lâu đã trở thành chồng tôi. Anh ấy là một gã thích đùa, một Cơ đốc nhân yêu mến Chúa.
Sau một gian ngắn, chúng tôi cưới nhau. Chúng tôi được ban phước gấp hai mươi lần từ buổi đầu. Đức Chúa Trời đổ ơn phước Ngài ra trên chúng tôi, ban cho chúng tôi một căn nhà xinh đẹp bên bờ hồ, những ô tô tốt, một salon lông thú. Đức Chúa Trời là thiện!
Sau tám tháng, chồng tôi bắt đầu đổi tanh-nhậu li bì và bỏ nhà đi một lần ba bốn ngày. Tháng ngày trôi qua, tôi khám phá ra rằng tôi đã, thực sự, kết hôn với một người nghiện rươụ.
Cũng vào thời đó một vài người bạn đã mời chún tôi đến Saddleback để nghe các con họ hát trong chương trình Giáng Sinh. Lúc đó chúng tôi đang tìm một Hội thánh nhà và cảm thấy không cần tìm nơi nào khác ngoài Saddleback sau đêm đó.
Trong một vài thời gian khó chịu mà chồng tôi giở chứng, tôi khám phá ra Dức dấy Phục hưng. tôi khuyên giục anh đi với tôi, anh ấy đi một vài lần nhưng ít khi ở lại họp tiểu nhóm.
Dù sau, cuối cùng tôi phải đưa ra quyết định cho tôi-vì tôi là người duy nhất mà tôi chịu trách nhiệm-đến và tự nguyện tham dự chương trình. Tôi không cần thiết phải nói với ai. Nan đề mà tôi đang gặp quyết định nhóm tôi tham gia và vì tôi cần cả hai tôi chọn nhóm cociine trong mối quan hệ với nhóm nghiện rươụ.
Tật của chồng tôi phát triển nhanh đến độ tôi hết chịu đựng nó nổi. Không cần nói, cuộc sống hôn nhân chúng tôi bị thương tổn nhưng tôi bền lòng cầu nguyện, yêu cầu người khác cầu thay, và tôi tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đáp lời tất cả.
Sau khoảng ba tháng, tôi được yêu cầu hướng dẫn nhóm, và với sự gíup đở của Đức Chúa Trời tôi đã làm chức vụ đó suốt cho đến tháng giêng, 1995.
Chính ở đây mà nguyên tắc 4 đến: Tự y chọn giao phó cả đời sống và ý chí tôi cho Christ chăm sóc.
IISa 2Sm 22:2 ( TLB) chép, “ Giê hô va là Hòn đá của tôi, thành lũy và Cứu Chúa tôi. Ngài là cái khiên và sự Cứu rỗi tôi, là ngọn tháp cao nơi tôi nương náo”.
Tôi hoàn toàn và hết sức kinh ngạc vì tôi có thể đjứng đây trước các bạn suốt buổi tối nầy để ngợi khen Đức Chúa Trời. Bạn biết không, nếu mà giao cho Satan, thì chắc tôi đã chết hồi tháng giêng vừa qua khi chồng tôi tấn công và đánh tôi rồi bỏ tôi lại nằm bất tĩnh. Chính là nhờ ơn Đức Chúa Trời mà tôi được hầu việc và nhờ danh Jesus Christ mà tôi đang đứng đây; vinh hiển thuộc về Chúa.
Khi tôi ôn lại những biến cố của ngày ấy và những tháng dài theo sau, tôi phải nói với bạn rằng Đức Chúa Trời thực hữu và tôi đã thấy mặt Ngài! Sau khi tôi bị đánh đập bất tĩnh ô tô của tôi bị đánh cắp. Cái ví, tiền bạc, các thẻ tín dụng, nữ trang, và mọi vật mà tôi xem là quí giá lúc bấy giờ đều bị lấy cắp. Thậm chí tôi phải rời khỏi căn nhà xinh xắn mà tôi yêu quí. Ngày đó tôi rời nhà đi bệnh viện chỉ với một túi xách quần áo, và quyển Kinh thánh. Tôi nghĩ thế là hết. Đây là lúc mà một vài phép lạ bắt đầu xảy ra.
Đầu tiên, Đức Chúa Trời sai Jesus Christ đến với tôi trong cuộc tấn công để phân tách Satan ra hầu cho tôi có thể thoát. Sau kinh nghiệm khủng hoảng tinh thần đó, Đức Chúa Trời bao bọc tôi với những Thiên sự trên đất. Một bạn gái cùng làm việc, dỗ dành, an ủi tôi và đưa tôi đi bệnh viện, lo thức ăn và khách sạn cho tôi qua đêm. Cô cũng hủy bỏ tất cả những thẻ tín dụng và ngân khoảng của tôi.
Kế đó một người bạn gái khác ( kết giao qua những nhà truyền giáo ở Châu phi) cùng làm việc với tôi đến khách sạn rước tôi. Cô trao cho tôi một ô tô để lái và một chìa khóa để vào căn hộ của cô, một nơi rất an toàn. Cô cũng đưa cho tôi một cái ví xách tay ( ha na!), mặc dù tất cả những gì mà tôi có thể nhét vào đó chỉ là một quyển Kinh thánh. Tôi càn cần gì nữa?
Tôi phải nghỉ làm một tuần vì những vết bầm ở thân thể và lòng tự trọng. Sau ba tuần tôi không trở về nhà cho đến khi một phép lạ khác xảy ra. Tôi rất xấu hổ về những gì đã xảy đến với mình, tuy vậy tôi biết tôi phải cẩn cấp di chuyển khỏi nhà. Cuối cùng, ngày mà tôi di chuyển, tôi gọi hai cú điện thoại cho những người trong ban hát lễ, tôi cũng đề cập tình trạng của mình với một đôi vợ chồng ở đội diễn tập Dức dấy Phục hưng của tôi. Tôi hoàn toàn bị sốc khi, lúc 9 giờ sáng thứ bảy, mười bảy người bước chân lên thềm nhà. Tám phụ nữ thu xếp đồ đạc như những tên cướp và những người đàn ông khiêng chúng ra xe tải. Một giờ chiều một đó tất cả đồ gi dụng của tôi được cất giữ. Thật là một phép lạ! Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm việc đó. Thậm chí tôi có thể đi nhà thờ tối hôm đó.Ba tuần sau tôi di chuyển một lần nữa và mọi người điều có ở đó một lần nữa.
Tôi nghĩ trong năm qua không có ngày nào trôi qua mà không có thử thách với hình thức nào đó, tôi phải xử lý với việc niêm phong nhà và các ngân khoảng, những người hợp đồng cho thuê nhà, cảnh sát điều tra, luật sư, và dĩ nhiên tôi còn phải làm việc và thực hiện một công iệc mà đôi khi rất căng thẳng! Cuôí cùng tôi nhận lại được chiếc ô tô của tôi từ một lô xe tịch thu ba tuần lễ sau đó. Nhờ ơn của Đức Chúa Trời và Thiên sứ canh giữ tôi, không có mọt vết trầy nào trên nó. Tất cả thiết bị âm thanh nỗi đều mát khỏi xe, điều ấy lại thành ra một ơn phước cải trang. Bạn thấy; trong những giờ khắc im lặng trong xe, Đức Chúa Trời và tôi có những cuộc nói chuyện thân thiết và thú vị. Tôi có nhiều thì giờ yên tĩnh hơn từng có trước đó. Tôi muốn quản lý căn nhà ở chổ của tôi với bộ sa lon bằng da thú và tất cả đồ trang trí nội thất ở trên. Tôi không làm được nhưng Đức Chúa Trời làm được.Người hợp đồng cho thuê căn nhà bận đi công việc vào tháng tám và với sự giúp đở của tất cả phụ nữ Dức dấy chúng tôi tách cửa hiệu qua một bên và đóng các cửa lại. Đức Chúa Trơì luôn có một con đường ở nơi dường như bí lối!
Mỗi khi ở Hội thánh có chuyện gì, tôi là người đầu tiên đến đó. Tôi có mặt ở đây vào thứ ba cho cả hai buổi diễn tập, thứ tư cho buổi nhóm giữa tuần, và tôi hát vào tối thứ năm ở lớp học Kinh thánh dành cho phụ nữ. Dĩ nhiên, tôi có mặt ở đây, vào những ngày thứ sáu và nếu ban đồng ca có hát, tôi cũng có ở đây vào thứ bảy và Chúa nhật.
Tôi cần Hội thánh nầy và gia đình hội thánh của tôi để giúp tôi đứng vững giữa những thử thách, hoạn nạn. Theo sự tình đã diễn ra, năm ấy là năm thành công chưa từng có của tôi trong công việc của tôi về phương diện tài chính và Đức Chúa Trờ vừa ban phước cho tôi một cái nhà mới. Lúc mới bị tai nạn tôi nghĩ rằng tôi đã mất tất cả. Nhưng không! Tôi đã nhận được nhiều hơn qua những thử thách so với những gì tôi đã mất! Tôi đã nhìn thấy mặt Chúa nhiều hơn là tôi đã cầu xin.
Nhìn lại năm rồi, tôi nghĩ bây giờ tôi có khả năng tốt hơn để chấp nhận những gì tôi không thể thay đổi, có can đảm để thay đổi những gì có thể thay đổi và tôi đã phấn đấu tìm sự không ngoan để biết điều mới lạ.
Tôi muốn nói vói bạn rằng cuộc hôn nhân của tôi tồn tại và hưng thịnh, nhưng rất tiếc tôi phải nói không. Việc ly dị của chúng tôi đã được phán quyết vào tháng giêng năm nay. Tôi đang hi vọng Đức Chúa Trời cũng sẽ dẫn dắt tôi qua giai đoạn nầy. Ngài đà hứa với tôi rằng Ngài sẽ không bao giờ rời xa tôi. Anh chi em thân mến, đối với anh chị em cũng như vậy. Chỉ hãy kêu cầu Ngài.
IICo 2Cr 4:8-9 chép: “ Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất” Thi Tv 147:3 ( K/V) nói” Ngài chữa lành tấm lòng tan vỡ và băng bó vết thương cho họ”, và RoRm 8:28 chép: “ Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”
Cám ơn bạn đã cho tôi chia sẽ.

Công khai xem xét và xưng nhận những khuyết điểm của tôi, với ĐỨC CHÚA TRỜI, và với một người nào đó mà tôi tin cậy
“Hạnh phúc thay cho người có lòng trong sạch”

ĐẠO ĐỨC
Nguyên tắc 4
Công khai xem xét và xưng nhận những khuyết điểm của tôi với chính tôi, với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà tôi tin cậy.
Bước 4
Chúng ta mạnh dạng rà xét lòng mình để tự kiểm về mặt đạo đức.
Chúng ta hãy xét thử lòng mình, trở về cùng Đức Giê hô va. CaAc 3:40
Giới Thiệu
Hôm nay chúng ta sẽ thật sự đào sâu và bắt đầu tiến trình tăng trưởng phục hưng. bây giờ, dẫu cho nguyên tắc 4 có thể đem đến những nỗi đau ray rứt nào đó, tối nay chúng ta sẽ nhìn vào những cách để khuốch đại sự tăng trưởng và giảm thiểu nỗi đau đến mức tối đa.
Ước chi tôi có thể nói rằng bạn có thể thoát khỏi hẳn nỗi đau của quá khứ bằng cách đi quanh nó hoặc nhảy qua nó. Nhưng phương cách duy nhất để vứt bỏ niềm đau quá khứ mà tôi biết là đi xuyên qua nó. Người ta thường nói, “ Chúng ta cần lấy quá khứ của mình làm ván nhún- chớ không phải tràng kỷ- cột hướng dẫn, chớ không phải cột buộc”.
Tôi biết một vài người đã bỏ cả đời mình để biện minh cho quá khứ, than phiền về hiện tại, và lo sợ tương lại. Dĩ nhiên, họ không phải đang xuôi theo con đường đi đến phục hưng. tuy nhiên, đến đây tối nay là bạn chọn tiếp tục đi tới. Và nêu bạn chọn bước vào cuộc mạo hiểm tự khám phá mình bắt đầu với nguyên tắc 4 và tiếp tục xuyên qua nguyên tắc 5, tôi bảo đảm với bạn rằng sự tăng trưởng sẽ xảy ra.
Nguyên tắc 4 bắt đầu với tiến trình “ trở nên sạch”. Mục sư Rich Warren gọi điều nầy làsự “ mục rữa sự thật”. Chính ở đây chúng ta công khai xem xét và xưng nhận những khuyết điểm của chúng ta với chính mình, với Đức Chúa Trơì, và với một người nào khác mà chúng ta tin cậy. Chúng ta lắt bỏ và rửa sạch cái hư hại của quá khứ đã hình thành theo năm tháng và giữ không cho chúng ta thực sự thấy được sự thật về quá khứ của mình và tình trang hiện taị.
Có lẽ bạn đang tự hỏi, “ làm sao tôi làm được cái việc gọi là kiểm điểm đạo đức?”
Từ “ đạo đức” làm vài người ngán sợ. Nó làm tôi ngán sợ khi tôi lần đầu thực hành bước nầy trong AA ( LND: xin nhắc lại đây là chữ viết tắc của Alcoholics Anonymous-hội những người cai nghiện rượu nạc danh ). Thực ra, từ “ đạo đức” chỉ đơn giản có nghĩa là chân thật!
Trong bước nầy, bạn cần phải kê ra, hoặc là kiểm điểm, tất cả những biến cố quan trọng-tốt và xấu-trong cuộc đời bạn cần phải hết sức chân thật để Đức Chúa Trời có thể ban cho bạn phần thưởng của bạn trong mỗi biến cố vù thế nào mà nó ảnh hưởng tới bạn và những người khác.
Bài thơ chữ đầu tối nay sẽ giải thích năm điều bạn cần làm để kiểm điểm MORAL ( Đạo đức).
Make time: Sắp xếp thời gian
Open: Mở ra
Rely: Nương cậy
Analyze: Phân tích
List: Liệt kê
Trước hết bạn phải sắp xếp thời gian MAKE time. Sắp xếp kỳ hẹn với chính bạn. dành rêing một ngày hoặc một tuần để ở riêng với Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Giop G 33:33 ( TLB): “ Hãy lắng nghe ta. Giữ im lặng rôì ta sẽ dạy ngươi sự khôn ngoan”.
Mẫu tự kế trong MORAR, O, thay cho OPEN.
Nhớ lại lúc còn thơ, bạn thường đi bác sĩ, và ông nói “ mở rộng ra”-bằng cái giọng nói như hát ngộ nghỉnh? Vâng, bạn cần mở rộng lòng và tâm trí mình ra cho những cảm giác mà nỗi đau quá khứ đã lấp kín hoặc khiến cho bạn phủ nhận. Sự phủ nhận có thể đã giữ bạn khỏi những cảm giác hoặc dồn nén niềm đau của bạn trong một lúc. Nhưng giờ đây nó lấp kín vù ngăn cản bạn phục hưng từ những nỗi đau, rối lạon tâm thần và những lối sống mòn cũ. Bạn cần phải “ mở rộn” để thấy sự thật đích thực.
Một khi bạn đã thấy được sự thật, bạn cần phải bày tỏ nó. Đây là điều mà Gióp đã nói về việc mở ra: “ hãy đẻ tôi bày tỏ nỗi đau khổ tột cùng của tôi. Hãy để cho tôi tự do nói ra sự cai đắng của linh hồn mình” (7:11 TLB). Có lẽ những câu hỏi sau đây sẽ giúp “ đánh thức” những cảm giác của bạn và khiến bạn bắt đầu kiểm điểm!
Hãy tự hỏi, tôi cảm thấy có tội về điều gì? Điều đầu tiên đến với tâm trí bạn là điều mà bạn cần phải nói đến đầu tiên trong kiểm điểm của bạn. Bạn đã hiểu biết mục đích của Đức Chúa Trời về tội lỗi chưa? Ngài muốn dùng tội lỗi để chỉnh chúng ta qua Thánh Linh Ngài khi chúng ta sai lầm. Điều ấy được gọi là sự kết tội ( conviction) và kết làm tổn thương!
Đừng lầm sự kết tội với sự đoán phạt ( Conviction/condomnation). RoRm 8:1 bảo chúng ta, “ Bây giờ không có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Christ”. Một khi chúng ta quyết định mời Jesus ngự vào lòng mình, một khi chúng ta xưng nhận điều sai trái của mình, tiếp nhận sự tha thứ hoàn toàn của Christ, và quay khỏi tội lỗi, đối với Đức Chúa Trời, mục đích của mặc cảm tội lỗi-làm cho chúng ta cảm thấy xấu xa về những gì chúng ta đã làm trong quá khứ-được chấm dứt. Nhưng chúng ta lại thích bám lấy nóvà tự đánh vào đầu chúng ta-liên hồi-với nó!
Đó là sự đoán phạt ( condemnation). Nhưng nó không đến từ Đức Chúa Trời, mà nó đến từ chính chúng ta. Nguyên tắc 4 sẽ giúp bạn dứt bỏ tội lỗi mình, một lần đủ cả.
Câu hỏi kế tiếp mà bạn cần phải hỏi là tôi bực bội về điều gì?
Sự bực tức là kết quả của việc vùi lấp niềm đau của chúng ta. Như vây nếu bực tức bị dồn nén, bị bỏ cho hư hoại, chúng gây ra sự giận dữ, nản lòng, và phiền muộn. Điều gì chúng ta không nói ra cách sáng tạo, thì chúng ta sẽ hàh động cách phá hoại.
Một câu hỏi lớn khác mà bạn cần phải công khai hỏi trong bước nầy là, những nỗi sợ của chúng ta là gì?
Riêng tôi, tôi sự đi đến nha sĩ. Nhưng dù cho tôi có thể bị đau đang ngồi trên ghế cho ông ấy tiến hành nhổ răng ra, tôi nghĩ còn sướng hơn nhiều ( là ở nhà để sợ).
Sợ sệt ngăn cản chúng ta không cho bày tỏ chính mình cách chân thât và thành tâm kiểm điểm đạo đức. Gios Gs 1:9 ( GNB) bảo chúng ta, “ Đừng e ngại kvà mất can đảm , vì ta, Đức Chúa Trời, Chúa các ngươi, ở với ngươi bất cứ nơi nào mà ngươi đi”.
Câu tự hỏi khó kế đến là “ phải chăng tôi bị kẹt trong sự than thân trách phận, viện cớ cáo lỗi ( alibi) hoặc/và suy nghĩ bất chính? Nên nhớ, sự thật không hề thay đổi, còn cảm xúc của bạn thì thay đổi!
Những câu hỏi nầy chỉ là sự bất đầu của kiểm điểm, nhưng đừng ngã lòng. Mẫu tự kế đưa ra lời nhắc nhở rằng bạn không phải đối diện với công việc nầy một mình.
Mẫu tự kế là R, đứng thay cho RELY ( nương tựa). Nương tựa vào Jesus để Ngài ban cho sự can đảm và sức mạnh mà bước nầy đòi hỏi. Đây là một gợi ý: khi đầu gối đang gõ, thì có thể giúp qùy trên chúng. EsIs 40:29 bảo với chúng ta rằng Jesus “ ban sức mạnh cho kẻ mệt mõi và gia tăng năng lực cho người yếu đuôí” bạn có thể làm điều nầy với sự giúp đở của Ngài.
Trước khi chúng ta đi xa hơn nữa, tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các nguyên tắc và các bước được sắp xếp thứ tự theo một lý do khác, chớ không phải để gíup chúng tôi tiện lợi trong việc sáng tác những bài thơ chữ đầu! Bạn cần phải hoàn tất nguyên tắc 3-trao cuộc sống và ý chí bạn cho Đức Chúa Trời-trước khi bạn có thể thực hành thành công nguyên tắc 4.
Một khi bạn biết được tình yêu và quyền năng của Đấng Quyền năng Tối cao Duy nhất, Jesus Christ, thì không còn cần phải ngán ngại nguyên tắc nầy: Thi Tv 31:23-24 (TLB) bảo chúng ta: “ Hãy yêu mến Chúa, hỡi tất cả các ngươi là dân sự Ngài; vì Đức Chúa Trời bảo vệ những kẻ trung tính với Ngài…Vậy nên hãy mững rỡ! Hãy lấy can đảm nếu các ngươi nương tựa nơi Chúa.” Nên nhớ, can đảm không có nghĩa là sự vắng mặt của sự sợ hãi mà là chinh phục nó.
Bây giờ bạn đã sẳn sàng để ANALYZE ( phân tích) quá khứ của bạn một cách chân thật.
Để thực hiện hành động kiểm điểm cách “ thấu suốt và không sợ hãi”, bạn phải bước ra khởi sự phủ nhận của bạn, vì chúng ta không thể đặc những lỗi lầm ở đằng sau cho đến khi chúng ta đối diện với chúng. Bạn đã nhìn xuyên qua sự phủ nhận của quá khứ đến sự thật của hiện tại-tức là những cảm giác, động lực, tư tưởng thật, và như trong phim chiến tranh Các vì sao Wan Kenobi nói, “ bề tôi” của bạn.
ChCn 20:27 ( CNB) nói, “ Chúa ban cho chúng ta tâm trí và lương tâm; chúng ta không thể trốn khỏi chính mình”. Hãy tin tôi, tôi biết! Tôi đã thử! Bà tôi thường bảo tôi, “ Johny, chỉ chân thật ban ngày thôi chưa đủ, vì ban đêm con cũng phải tự xử sự nữa!”
Vài bạn nghe nói đến chữ “ phân tích” là phát nóng lên, vì các bạn thích tách ra những chi tiết của một tình huống và nhìn vào các biến cố từ mọi góc cạnh của nó. Còn các bạn khác thì toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc phân tích bất cứ cái gì! Đối với những ai trong các bạn mà tim đang đập và lòng bàn tay nhớp nháp, hãy lắng nghe kỷ khi chúng tôi nói về mẫu tự L trong chữ MORAL : LIST ( liệt kê).
Kiểm điểm chủ yếu là một bản viết liệt kê những biến cố trong quá khứ-cả tốt và xấu. ( sự cân bằng là quan trọng). Nhìn thấy quá khứ trên mặt chữ mang bạn đến đối diện với thực tại của những khuyết tật tính nết của bạn. sự kiểm điểm của bạn trở nên một khám phá trắng-và-đen về bản chất sâu kính của bạn.
Nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào tất cả những điều xấu của quá khứ mình, bạn sẽ làm méo mó sự kiểm điểm và mỡ chính bạn ra cho nỗi đau không cần thiết. CaAc 3:40 bảo chúng ta “ Chúng ta hãy xem xét đường lối mình và thử chúng”, câu không nói “ chỉ hãy xem xét các đường lối xấu, tiêu cực của bạn”. bạn cần phải chân thật tập trung vào “ những cái riêng” và “ những cái chung” của quá khứ bạn!
Tôi biết những người đã sao lãng việc cân bằng sự kiểm điểm của họ và dính cứng vào sư phục hưng, thậm chí còn tệ hơn nữa là họ cho rằng chương trình nầy quá khó, quá đau và làm ngưng lại cả một hành trình phục hưng của họ-thế là họ tuột về phía sau đến với những nỗi đau, rối loạn tâm thần và lối sống mòn cũ của quá khứ.
Một lời cảnh báo quan trọng: Đừng bắt đầu bước này mà không có người bảo trợ hoặc một bạn đồng công tương trợ mạnh! Bạn cần một người nào đó mà bạn tin cậy để giúp bạn giữ được thăng bằng qua suốt bước nầy, chớ không phải để làm công việc nầy cho bạn. Không ai có thể làm việc đó được ngoài ra bạn. Nhưng bạn cần sự khích lệ từ một người nào đó mà sẽ ủng hộ sự tiến bộ và sẽ chia niềm đau của bạn. Đó là tất cả điều gì mà chương trình nầy nhằm vào.
Trong hai tuần nữa chúng ta sẽ xem xét cách nào để tìm được một người bảo trợ. Đó là bài tám trong hướng dẫn tham dự viên 2. Nó sẽ chỉ cho bạn một vài phẩm chất của người bảo trợ, công việc của người bảo trợ là gì, và một vài lời đề nghị về cách tìm một người bảo trợ hoặc một người đồng công tương trách. Nơi lý tưởng để bắt đầu là ở Bar-B-Que của phục hưng vào 6:00 tối thứ sáu và một lần nữa, tại sao phải đợi? Hãy bắt đầu ghé mặt tới Ca fe Vầng Đá Chắc vào lúc 9:00 tối nay. Đó là cách mà bạn bắt đầu nguyên tắc 4.
Đúc Kết
Ơ bàn thông tin, bạn sẽ tìm thấy tờ giấy để trắng để làm bài trong nguyên tắc 4. Vài tuần nữa, chúng ta sẽ nói về cách sử dụng chúng để giúp bạn thực hành bước mấu chốt nầy.
Tôi khuyên bạn nhận Hướng dẫn tham dự viên 2 tối nay nếu bạn đã hoàn tất nguyên tắc 3.
Hãy bắt đầu thực hành nguyên tắc 4. Bạn còn chờ đợi gì? Hãy bắt đầu làm chương trình nầy một cách nghiêm chỉnh.
Nếu bạn là mới với phục hưng hoặc đây là buổi nhóm phục hưng đầu tiên của bạn, chúng tôi vui mừng vì bạn có mặt ở đây. Hãy chọn tài liệu hướng dẫn tham dự viên thứ nhất, và khởi hành chuyến đi kỳ diệu nầy với Jesus Christ. Một chuyến đi chữa lành mà nó sẽ đưa bạn đến với tự do và lẽ thật. Và bởi lắng nghe suốt trong hai tháng tới, khi bạn sẳn sáng để bắt đầu nguyên tắc 4 bạn sẽ có lợi thế ban đầu. Bạn cũng sẽ hiểu biết về tầm quan trọng của nguyên tắc 4.
Chúng ta hãy câù nguyện.
Chúa kính yêu, Ngài biết quá khứ của chúng con, tất cả những điều tốt và điều xấu mà chúng con đã làm. Trong nguyên tắc nầy, chúng con xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh và sự can đảm để liệt kê chúng hầu cho chúng con có thể “ nên sạch” để đối mặt với chúng và sự thật. Xin giúp chúng con vươn ra đến với những người khác mà Ngài đã xếp đặt dọc theo “Con đường đi đến phục hưng” của chúng con. Cám ơn Ngài đã cung cấp họ để giúp chúng con giữ thăng bằng khi chúng con làm kiểm điểm. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus. A MEN.

BẢO TRỢ
Nguyên tắc 4.
Công khai xem xét và thú nhận những khuyết điểm của tôi với chính tôi, với Đức Chúa Trời, và với một người nào khác mà tôi tin cậy.
Hạnh phúc thay cho người có lòng trong sạch
Bước 4.
Chúng ta mạnh dạng tự kiểm sâu sắc về mặt đạo đức.
Chúng ta hãy xem xét các đường lối mình, thử chúng, và trở lại cùng Chúa. CaAc 3:40.
Giới Thiệu.
Tháng rồi, chúng ta nói về tầm quan trọng của việc có một mối quan hệ bản thân với Jesus Christ mà bạn tìm được khi bạn quyết định trao cuộc sống và ý chí của mình cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.
Giờ đây bạn sẽ thấy con đường đến phục hưng không có nghĩa là phải đi một mình. Bạn sẽ thấy bạn thực sự cần ba mối quan hệ. Quan trọng nhất là môí quan hệ với Jesus Christ. Thêm vào, bạn cần một mối quan hệ với nhóm phục hưng của bạn hoặc là một gia đình Hội thánh. Cuối cùng, bạn cần một người bảo trợ và/hoặc bạn đồng công tương trách. Nhận dạng một người bảo trợ là đặt biệt quan trọng trước khi bạn bắt đầu nguyên tắc 4 cho đến 6, qua đó bạn làm việc để trở nên thích đáng với Đức Chúa Trời, chính bạn, và người khác.
Chúng ta đã nói cách đây hai tuần về việc làm kiểm điểm về mặt đạo đức-bạn tự đánh giá về những điểm yếu ( thiếu sót) và những điểm mạnh của mình. Người ta thường nói rằng cố thử làm tự kiểm cũng vô tích sự như bóc vỏ một củ hành để lõi của nó. Khi bạn làm xong, ,không còn lại gì ngoài những vỏ đã được lột ra và nước mắt. Như tôi đã nói ở bài 7, cả nguyên tắc 4 nhằm để cắt bỏ “ cái mục sữa sự thật “ của chúng ta trở nên sạch! ChCn 15:14 bảo chúng ta, “ người khôn ngoan khát khao lẽ thật, trong khi kẻ ngu dại lấy mình bằng rác rến vô giá trị”, bạn có sẳn sàng để nuôi lấy mình bằng sự thật về đời bạn không? Vâng, đã đến lúc phải bỏ ra ngoài cái đồ rác rưởi!
Cái đồ vật dụng đó đôi khi có thể khá nặng nề, do đó tôi không muốn bạn xử lý nó một mình. Bạn cần một người hướng dẫn, huấn luyện viên, hoặc, nói theo ngôn ngữ phục hưng, một người bảo trợ thứ thiệt. Một vài vẫn còn chưa được thiết phục rằng mình thật sự cần cái nhân vật được biết đến như người bảo trợ, vì vậy tối nay chúng ta sẽ hỏi năm câu hỏi sau:
1.Tại sao tôi cần một người bảo trợ?
2. Những phẩm chất của người bảo trợ là gì?
3. Người bảo trợ làm gì?
4. Cách nào để tôi tìm được một người bảo trợ?
5. Sự khác nhau giữa người bảo trợ và người đồng công tương trách là gì?
Tại sao tôi cần một người bảo trợ?
Có ba lý do tại sao bạn cần một người bảo trợ.
Có một người bảo trợ hoặc một người đồng tương trách là theo Kinh thánh.
TrGv 4:9-12 (GNB) bảo với chúng ta: “ Hai thì tốt hơn một, bởi vì cùng nhau làm việc họ sẽ gặt hái kết quả nhiều hơn: Nếu người nầy ngã thì người kia sẽ đở lên. Còn nếu ai đó ở một mình…, thì không có ai giúp đở người ấy… Hai người đàn ông có thể thể kháng cự một cuộc tấn công, còn nếu một mình thì sẽ bị nó đánh lại”
ChCn 27:17 bảo chúng ta, “ như sắt mài bén sắt, cũng vậy một người đàn ông mài giũa một người khác.” Cụm từ “ một người khác” được dùng trong Tân ước hơn năm mười lần!
Có một người bảo trợ hoặc một người đồng công tương trách là một phần mấu chốt trong chương trình phục hưng của bạn.
Bạn có biết không, chương trình phục hưng của bạn có bốn yếu tố dẫn đến thành công. Nếu sự phục hưng của bạn bao gồm mọi khía cạnh nầy, là bạn đang thăng tiến trên con đường đi đến giải pháp, đến sự trọn vẹn.
Chìa khóa thứ nhất là duy trì cái nhìn đúng dắn về hiện thực khi bạn đi mỗi bước. Tôi chưa thấy chương trình nầy thất bại với một người nào có thể hoàn toàn chân thật với chính mình; Tuy nhiên tôi đã thấy vài người bỏ cuộc phục hưng vì họ không thể bước ra khỏi sự phủ nhận của họ để đi vào lẽ thật của Đức Chúa Trời. Có một người nào đó giúp bạn giữ chân thật là một lợi thế đích thực để thực hành thành công các bước.
Yếu tố chìa khóa thứ nhì là đặt sự tham dự các buổi họp nhóm phục hưng vào vị trí ưu tiên trong kế hoạch của bạn. Điều nầy không bao gồm việc bỏ nghỉ hè hoặc không đi đến một cuộc họp vì trời đang mưa. Đừng hiểu sai ý tôi, đi nghỉ hè là quan trọng, nhưng sau khi hai tuần đã hết, hãy trở lại với những cuộc họp của bạn. Nên nhớ những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, những lối sống mòn cũ của bạn không can dự tới việc nghỉ hè. Bạn cần phải làm cho những đêm thứ sáu nơi nầy với Dức dấy Phục hưng và những đêm hội họp khác mà bạn dự, thành một ưu tiên. Người bảo trợ có thể cổ vũ bạn đi dự họp.
Yếu tố thứ ba là giữ gìn chương trình thuộc linh của bạn với Jêsus Christ qua cầu nguyện, suy gẫm, và học lời Ngài. Chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào điều nầy trong nguyên tắc 7, nhưng bạn không cần phải đợi đến đó mới phát triển mối quan hệ của bạn với Christ. Người bảo trợ của bạn có thể cầu nguyện cho bạn và giúp bạn giữ tập trung và lời Đức Chúa Trời.
Yếu tố mấu chốt cuối cho chương trình thành công là góp phần tham gia trong sự hầu việc. Một khi bạn đã hoàn tất nguyên tắc 8, bạn sẽ có năng lực phụng sự như một người bảo trợ. Tuy nhiên, cho đến khi ấy, có nhiều cơ hội phục vụ khác để cho bạn bắt tay vào làm.
Bạn biết, phục vụ chẳng qua là tình yêu trong trang phục làm việc, và có nhiều cơ hội để “ ăn mặc thích hợp” như thế là Dức dấy Phục hưng. Chúng ta cần người giúp việc ở Bar-B-Que và Café Vầng Đá Chắc, để phân phát nội san, và nhiều việc khác nữa.Nếu bạn muốn tham gia, xin gặp tôi hoặc gọi cho tôi, cũng có thể nói với lãnh đạo viên nhóm nhỏ của bạn.
Không có ngoại lệ, mỗi người ở đây cần một người bảo trợ hoặc một bạn đồng công tương trách.
Có một người bảo trợ thế thủ tốt nhất đối với nguy cơ suy thoái và tái phát.
Bằng cách cung cấp ý kiến phản ánh để giữ bạn trên hành trình, người bảo trợ có thể thấy những kiểu tự thân hành bại và rối loạn chức năng cũ của bạn khi chúng mới vừa ló dạng và chỉ ra cho bạn biết. Ong ấy hoặc bà ấy có thể đối diện với bạn trong lẽ thật và tình yêu chớ không gây thổ thẹn hoặc mặc cảm tội lỗi.
TrGv 7:5 (TLB) bảo chúng ta, “ Thà bị một người khôn ngoan phê pháncòn tốt hơn là được khen ngợi bởi một kẻ ngu dại” Cái khó đối với phần lớn chúng ta là chúng ta thà bị hủy hoại bởi lời khen ngợi chớ không chịu được cứu bởi sự phê phán.
Những phẩm chất của một người bảo trợ là gì?
“ Dù lời khuyên tốt nằm sâu trong lòng một nhà mưu luận, người khôn ngoan cũng sẽ kéo nó ra ” (ChCn 20:5 TLB).
Khi bạn đang tìm một người bảo trợ hãy tìm kiếm những phẩm chất sau đây:
1. Liệu người ấy có “ năng thiết bất năng hành” không? (LND: Nguyên văn tiếng Anh : Does his walk match his talk? cái đi va cái nói của người đó có ăn khớp với nhau không? )
Tôi từng biết nhiều người thuộc làu làu 12 bước. Họ có thể trích dẫn Quyển sách lớn của AA ( LND: Tiếng Anh : The big Book of AA, quyển sách hướng dẫn, gần như là kinh điển, của Hội những người cai rươụ Nặc danh- Alocoholies Anonymous ) đến nỗi ghi cả số trang. Nhưng lối sống và lời nói của họ không thích ứng với nhau. Hãy chắc chắn rằng nhân vật mà bạn trọn làm người bảo trợ là một người mà cuộc sống của họ gương mẫu đáng cho ta bắt chước.
2. Người ấy có một mối quan hệ luôn tăng truởng với Christ không? Bạn có thấy tính chất của Christ hình thành và phát triển trong người ấy không?
3. Người ấy có bà tỏ lòng khao khát muốn giúp đở người khác trên con đường phục hưng không?
4. Người ấy có biểu lộ lòng trắc ẩn, chăm lo, và hi vọng, nhưng không phải là thương hại, không?Bạn không cần một người có lòng thương hại mình nhưng lại cần một người nhảy cảm với nỗi đau của bạn. Như Mục sư Rich ( Warren) nói, “ Người ta không lo về bạn biết bao nhiêu cho đến khi họ biết về bạn lo bao nhiêu!”
5. Người ấy có hay lắng nghe không? Bạn có cảm nhận rằng bạn có chân thành lo về chuyện bạn phải nói cái gì không?
6. Người ấy có đủ mạnh để đôí đầu với sự phủ nhận hay sự lần lựa của bạn không? Người ấy có chăm lo cho bạn và sự phục hưng của bạn đến nỗi phải thách thức bạn không?
7. Người ấy có đưa ra những đề nghị không? Đôi khi chúng ta cần được giúp đở để xem xét, lựa chọn một trong hai hay nhiều khả năng mà chúng ta không thể tự mình tìm ra được. Một người bảo trợ tốt có thể có một cái nhìn khách quan và đưa ra những đề nghị. Người ấy không nên ra lệnh!
8. Người ấy có thể chia xẻ với người khác về những gì mình đang tranh đấu hay không? Người ấy có để lòng mình cởi mở và trong suốt, sẳn sàng để bị công kích hay không? Không biết bạn thì sao, chớ tôi thì không thích một người bảo trợ nói rằng “ tôi đã thực hành các bước”. Tôi thích một người bảo trợ đang sống và thực hành các nguyên tắc mỗi ngày!
Vai Trò của người bảo trợ là gì?
Tôi xin trao cho bạn sáu điều mà người bảo trợ bạn có thể làm.
1. Người ấy có thể có mặt để thảo luận các vấn đề trong chi tiết qúa mang tính cá nhân hoặc bỏ ra nhiều thời gian để dự họp. Điều nầy đặc biệt đúng với nguyên tắc 4. Bạn không thể chia xẻ hết bản kiểm điểm của bạn trong bối cảnh của một nhóm.
“ Tôi là hình thức thấp nhất của sự sống trên đất”, đó là câu nói thường được lập lại bởi những người làm kiểm điểm. Còn những người khác thì phủ nhận, biện minh, và đỗ lỗi: “ tốt lắm, tôi công nhận là tôi đã làm như vậy, nhưng nào có phải là tôi đã giết ai đâu”, “ thì chắc chắn là tôi đã làm điêù a,b và c nhưng người bạn lứa đôi của tôi lại làm từ d đến z; so với bạn lứa đôi của tôi, tôi lại là một thánh nhân”; “ Tốt lắm, tôi công nhận điều đó, nhưng đúng lẽ tôi đã không làm thế nêú chủ tôi không phải là một kẻ ngu ngốc như vậy”.
Người bảo trợ có thể có ở đó để chia xẻ những kinh nghiệm của riêng mình nhằm cống hiến sức mạnh và hi vọng: “ Bạn nghĩ bạn như là một kẻ lang thang vô tích sự! Để tôi kể cho bạn nghe tôi cảm thấy như thế nào khi tôi làm kiểm điểm!” Vai trò của người bảo trợ là làm mô hình về ân điển, sự tha thứ của Christ và đem đến một triển vọng.
2. Người ấy là hữu dụng trong những lúc khủng hoảng hoặc có nguy cơ suy thoái đến tái phát. Tôi luôn nói với những người mới đến là tôi ủng hộ, “ Hãy gọi tôi trước khi bạn uống lần đầu. Bạn vẫn còn có thể uống sau khi chúng ta nói chuyện với nhau cơ mà, nếu bạn quyết định uống. Nhưng hãy gọi tôi trước đã!” Nên nhớ đến TrGv 4:12 ( GNB): “ Hai người có thể đánh bại một cuộc tiến công, nhưng nêú ở một mình thì sẽ bị nó thắng”.
3. Người ấy phục vụ như thế là một màn hướng âm ( Sounding board) bằng cách cung cấp một quan điểm khách quan. Điều nầy đặc biệt đúng ở nguyên tắc 6. Khi bạn đang đối xử với khía cạnh nhảy cảm với đền bù và tha thứ, bạn cần một màn hướng âm hay một nơi công bố tốt ( a good sounding board).
4. Ngươì ấy có mặt ở đấy để cổ vũ bạn thực hành các bước với tốc độ của bạn. Công việc của người ấy không phải để thực hành các nguyên tắc thay cho bạn. Người ấy có thể huấn luyện sự tiến triển của bạn, đối đầu với bạn khi bạn bị kẹt dính, và kềm bạn chậm lại khi bạn đi quá nhanh.
5. Quan trọng hơn hết, người ấy cố thử làm khuôn cho cái lối sống là kết quả của việc thực hành tám nguyên tắc. Khó mà gây cảm hứng cho người khác hoàn thành việc gì mà bạn chưa tự nguyện thử chính mình. Một người bảo trợ tốt sống theo các nguyên tắc.
Làm thế nào tôi tìm được một người bảo trợ?
Trách nhiệm tìm một người bảo trợ là của bạn, nhưng tôi xin trao cho bạn một vài hướng dẫn cuối để giúp bạn tìm kiếm.
1. Thứ nhất là trước hết: người bảo trợ của bạn PHẢI cùng phái với bạn. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. Tôi không nghĩ là tôi phải mở rộng phần nầy.
2. Bạn có thể liên hệ tới nhân vật của câu chuyện nầy không? Người ấy có đáp ứng được những phẩm chất của một người bảo trợ tốt mà chúng ta vừa bao hàm không?
3. Hãy đến với Bar-B-Que và Café Vầng Đá Chắc. Hãy đầu tư một thời gian nào đó cho việc kết bạn và tìm biết những người khác trong nhóm bạn. Đó là lý do chính khiến chúng ta tổ chức các sự cố kết giao nầy.
4. Nếu bạn yêu cầu một người nào đó bảo trợ bạn, và người đó nói không, thì đừng coi đó như là một từ chối cá nhân. Nên nhớ rằng sự phục hưng của họ phải đến trước. Hơn nữa, họ có thể đang nhận bảo trợ người khác rồi. Tôi biết một số đông trong các bạn đã yêu cầu lãnh đạo viên của nhóm bảo trợ mình. Tất cả họ đã bận bảo trợ những người khác, vì trách nhiệm của lãnh đạo viên là lớn. Nếu họ từ chối bạn, đó không phải là cá nhân. Đơn giản là dĩa của họ đã quá đầy! Nếu có người nào từ chối bạn, hãy yêu cầu người khác! Thậm chí bạn có thể yêu cầu một “ Người bảo trợ tạm thời.” Nên nhớ, sự bảo trợ không phải là sự ký thác cả đời.
5. Quan trọng nhất, hãy cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt bạn đến với người bảo trợ mà Ngài chọn. Ngài biết bạn và mọi người trong phòng nầy. Ngài đã định sẵn một người cho bạn. Bạn chỉ cần cầu xin!
Bạn đồng công tương trách là gì?
Trong khi người bảo trợ hành sử như là một loại “ huấn luyện viên” phục hưng, thì người hoặc nhóm đồng công tương trách ( accountability partner) là một “ đội” phục hưng. Bạn có thể nhập với một, hai, hoặc ba người khác và phân cho mỗi người chịu trách nhiệm về một vài lĩnh vực nào đó trong sự phục hưng hoặc những vấn đề như là dự họp, báo chí, và đại loại như vậy. Những bạn đồng công nầy có thể cùng trình độ hoặc khác trình độ về phục hưng so với bạn. Mục đích chính của mối quan hệ nầy là cùng động viên nhau.
Bạn có thể xúc tiến thành lập những nhóm tương trách trong các nhóm nhỏ của bạn tôi nay. Khi bạn chia xẻ, chỉ hãy hỏi xem có ai thích hay không. Hãy để cho Đức ChúaTrời làm việc và nhìn xem điều gì xảy ra. Tôi có thể đoán chắc điều nầy, nhưng sẽ không có điều gì xảy ra nếu bạn không cầu xin.
Hãy tiến hành tìm kiếm và xây dựng nhóm hổ trợ của bạn tối nay!
Chúng ta hãy kết thúc bằng cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, cảm tạ Ngài vì nhóm người chúng con có mặt ở đây để tuôn ra những nỗi đau, thói quen xấu, và những rối loạn tâm trí đã trói buộc chúng con. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con những lãnh đạo viên. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu tất cả chúng con, dù cho con đang ở đâu trong phục hưng đi nữa. Xin hãy tỏ cho chúng con biết người mà Ngài đã chuẩn bị để bảo trợ chúng con. Xin giúp chúng con thiết lập một mối quan hệ trong tình yêu và sự chân thật để làm sáng danh Ngài và giúp chúng con và những người bảo trợ càng lớn mạnh hơn trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. A MEN.
BÀI LÀM CHỨNG ( Nguyên tắc 4)
Xin chào, tôi là Dee. Tôi xin thưởng ở vùng ngoại ô Minneapolis. Tôi có một anh trai, một em gái, và hai em trai sinh đôi. Tôi lớn lên trong may mắn. Tôi có đàn piano, máy ghi âm từ, biết nhào lộn và vũ ba lê, và tôi là một Nữ Hướng đạo sinh. Chúng tôi lớn lên trong một căn nhà hai tầng xinh đẹp và còn có một chiếc thuyền và nhà nghỉ hè mà cha tôi đã xây dựng. Mẹ tôi ở nhà khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng khi anh tôi và tôi đã lớn đủ để chăm sóc mấy đứa em thì mẹ tôi đi làm cả ngày. Tôi cảm thấy lớn khôn tôi phải gánh nhiều trách nhiệm và đảm đương nhiều việc hằng ngày. Tôi chưa hề cảm thấy mình có thể làm hài lòng mẹ. Mọi việc phải được làm tươm tất, nếu không khi về đến nhà bà sẽ rất giận dữ. Chúng tôi chưa bao giờ được ban cho cơ hội để trò chuyện với bà. Bà dặn chúng tôi những việc sắp phải làm, rồi là đi ra. Tôi được dạy bảo đừng bao giờ hỗn xược, xấc láo, đừng ích kỷ. Bà thường nói “ Nếu con không thể làm gì đúng, thì đừng rớ tới nó” Tôi lớn lên thành một cô gái ngoan hiền. Tôi nghĩ nếu tôi làm mọi việc đều đúng đắn và nói những gì mà mẹ muốn nghe, thì bà sẽ không giận.
Cha tôi về hưu sau hai mươi năm ở trong hải quân. Ong ba mươi tám tuổi. Sau đó ông làm nghề bán rượu mùi, và công việc mua bán rất khấm khá. Chúng tôi dời nhà đi chỗ khác, ở đó hai năm, rồi lại di chuyển. Lúc đó tôi học năm áp chót bậc trung học. Căn nhà mới đồ sộ của chúng tôi tọa lạc bên một cái hồ xinh đẹp. Chúng tôi có một cầu tàu với hai chiếc thuyền và hai chiếc ô tô trong đường xe vào nhà. Vật chất luôn phong phú. Tôi thích thú theo học ở trường trung học thôn quê nhỏ mà tôi đã chuyển đến và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa theo khả năng mà tôi có. Tôi theo học vài khóa thư ký vì mẹ tôi đinh ninh rằng con gái không cần phải vào đại học: chúng sẽ kết hôn, gầy dựng gia đình, và làm việc văn phòng.
Tôi vẫn cảm thấy không thân mật với mẹ. Khi tôi xin mẹ cho tôi làm gì đó với các bạn, bà sẽ nói, “ Đi mà hỏi cha con á!”, hoặc, “ Mẹ không biết con hỏi mẹ làm chi; con muốn làm gì thì mà!” Tôi chưa từng cảm thấy được mẹ ủng hộ hay ưng thuận.
Khi được mười tám và tốt nghiệp trung học, tôi tìm được một chân thư ký tốt và vẫn sống ở nhà. Có một lần tôi chuyển ra ở ngoài nhà vì giận, nhưng nơi mà tôi chọn để chuyển đến lại không tốt, nên tuần sau tôi trở về nhà.
Một buổi chiều tháng giêng tôi đi trượt tuyết với một bạn gái, khi về đến nhà, tôi hay rằng em gái tôi, Linda, lúc ấy mười sáu tuổi, bị tai nạn ô tô. Chẳng bao lâu cha tôi từ bệnh viện trở về nhà nói rằng Linda sẽ ổn thôi, nhưng bác sĩ giữ em lại qua đêm để quan sát. Mẹ tôi ở lại với em.
Lúc 4:00 sáng, tôi nghe tiếng người nói chuyện ở nhà trước. Đó là cha mẹ tôi và Mục sư Hội thánh. Linda đã chết. làm sao như vậy được? Điều đó chỉ xảy đến với những gia đình khác mà! Cha tự chuốc lỗi về cái chết của Linda. Ong nói đáng lẽ ông phải trao cho cô ấy ô tô lớn hơn để lái một chiếc với dây lưng an toàn, thì cô ấy vẫn còn ở với chúng tôi. Chúng tôi không thể nói gì về cái chết của Linda. Mỗi người lặng lẽ với niềm đau buồn của mình.
Một năm rưỡi sau, chúng tôi chuyển đến California, tôi có một việc làm tốt, tự sống và tham dự trường đại học cộng đồng. Tôi gặp Butch, và một năm sau chúng tôi cưới nhau. Ba tháng sau đám cưới của chúng tôi, Butch được điều động tới Việt nam trong mười tháng. Tôi sống với gia đình anh ấy sáu tháng, nhưng sau đó về căn hộ riêng của tôi. Sống với cha mẹ chồng hoặc cha mẹ ruột đều không hay lắm!
Năm 1973 và 1974, hai đứa con trai của chúng tôi ra đời. Năm 1976, chúng tôi mua nhà riêng đầu tiên ở Mission Viejo. Vùng lân cận mới có nhiều gia đình trẻ như chúng tôi và chẳng lâu sau khi chúng tôi chuyển đến, một Mục sư cùng gia đình chuyển đến ở bên cạnh. Chúng tôi đi nhóm ở nhà thờ của họ, Butch và tôi chịu báp tem và làm lễ dâng hai đứa con trai cho Chúa. Tôi tham gia lớp Kinh thánh dành cho phụ nữ ở gần nhà, còn Butch cùng tôi tham gia khóa học Kinh thánh tối dành cho những cặp vợ chồng. Tôi rất cảm kích về điều nầy vì khi đối xử với các con trai, tôi thường nghe lòng mình phiền giận giống như mẹ tôi. Tôi bắt đầu đọc các sách của Tiến sĩ James Dobson về cách làm cha mẹ. Điều cuối mà tôi muốn là thăm dò ý kiến giống như mẹ.
Khi các con trai lớn lên, tôi cho chúng nó chơi bóng đá, bóng rổ, tham gia Tiểu liên đoàn ( Litte league), và Nam Hướng đạo sinh ( Boy Scouts). Tôi làm mẹ đở đầu đội, phó chủ tịch Hội phụ huynh học sinh, và chủ nhiệm Đội sói con (hướng đạo sinh) ( Cubmaster). Tôi thấy rằng bận rộn mãi sẽ giúp tôi khỏi phải cảm nghĩ. Butch đi nhiều, hoặc làm việc muộn, hoặc uống với bậu bạn. Chúng tôi thường nói về việc uống rượu của anh ấy, nhưng chưa hề có vẻ thay đổi gì. Khi tôi gọi Mẹ để nói chuyện, bà mời tôi qua bên ấy, thế là sau khi uống đôi chút, tôi lại thấy ổn.
Năm 1985, sau khi sống trong nhà cũ được chín năm chúng tôi quyết định mua một căn nhà lớn hơn. Tôi tìm được việc làm ở trường trung học mới, mở cửa vào mùa thu. Tôi đi đến buổi nhom họp đầu tiên ở đó để nghe một diễn giả nói về lạm dụng chất kích thích ở các khu trường học. Ông trao cho chúng tôi một tài liệu nói về những đặc tính của người nghiện rươụ. Tôi biết tôi đỏ mặt nhiều lần khi đọc tài liệu ấy. Vô đề rồi. Tôi vẫn nghĩ một tay bợm rượu là một gã lang thang ở nơi tụ tập loại vô lại. Tôi đã không biết đó có thể là một người nào đó trong gia đình mình.
Vào mùa thu năm 1985, chúng tôi dời về nhà mới. Tôi bắt đầu làm công việc mới, và ba tháng sau, tôi và hai đứa con trai ra khỏi nhà. Tôi tham dự một Hội thánh khác và tìm được một nhóm hổ trợ ở Hội thánh đó cho AA và Al-Anon. (LND: có lẽ Al-Anon là tổ chức cai nghiện rượu ( nặc danh) của phụ nữ ).
Butch và tôi xa cách nhau chỉ một tuần khi anh ấy nói rằng anh sẽ đi dự các cuộc họp AA. Chúng tôi làm việc nầy trong ba tháng, anh ấy ở AA, còn tôi ở Al-Anon, nhưng sau đó chúng tôi bỏ. Tôi tưởng nếu anh ấy không uống nữa, các nan đề của chúng tôi sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, khi tôi bắt đầu làm công việc mới ở trường trung học, thì sự tự ti bắt đầu hoành hành tôi. Tôi đang làm việc với những người có bằng cử nhân hoặc tiến sĩ, nên tôi cảm thấy rút kém hơn mọi người. Tôi thấy rất khó để nói chuyện với một nhân vật có thẩm quyền mà không khóc, và tôi không biết cách nào để nói không khi được hỏi xem tôi có thê làm điều gì đó không. Tôi luôn cười, trông vui vẻ, và hòa hợp với mọi người, và cố gắng làm tốt tất cả. Sự chấp thuận của họ là sự tự đánh giá của tôi.
Trong sự đánh giá của người giám sát tôi năm đó, bà ấy lo về tật hay khóc của tôi và nói rằng nó không bình thường. Bà đề nghị tôi nhờ giới chuyên môn giúp đở. Tôi đi ra và nghĩ, “ Ồ, mình không tệ như vậy đâu!” Mùa hè ấy tôi đọc một quyển sách nói về Tự-thân-hình-tượng( self-image) và qua mùa thu khi chúng tôi tựu trường, tôi bảo với bà rằng tôi ổn thôi.
Tôi bắt đầu đi chung xe với một bà, mà tôi mới vừa làm việc với, để đến dự các cuộc họp. Chúng tôi thường trò chuyện và lắng nghe một nhà tâm lý học Cơ đốc trên Radio; ông ta nói tới mọt ài điều có quan hệ đến tôi.
Vào tháng mười, 1992, tôi bắt đầu đến gặp một nhà tư vấn Cơ đốc theo sự giới thiệu của bà ấy. Chính là ở đây mà tôi học biết về nghiện cocaine. Bên cạnh cuộc gặp hàng tuần với bà ấy, tôi dự các cuộc hội thảo về nghiện cocaine và đọc một cuốn sách về chủ đề nầy ba lần! Tôi rất mừng vì cuối cùng tôi đã hiểu được mình. Người tư vấn của tôi đề nghị tôi tham gia một nhóm hổ trợ cho phụ nữ nghiện cocaine và giới thiệu tối thứ saú Dức dấy Phục hưng ở Hội thánh Saddleback.
Vào Đêm trước Noel 1992, chúng tôi lần đầu đi dự buổi lễ lều trại vào tháng giêng, 1993, tôi đến với Dức dấy Phục hưng. Tôi ngồi ở cuối trại, nhìn mọi người chào nhau và hát những bài ca vui vẻ. Tôi rất sợ về cái gì sẽ đến với mình, cảm thấy lẻ loi, và rất bực bội vì đã phải làm điều nầy.
Sau hai tháng gặp người tư vấn của tôi, Butch và tôi bắt đầu gặp chồng bà, ông cũng là một MFCC (LND: có lẽ là chữ viết tắt chỉ về nhà tư vấn tâm lý Cơ đốc ). Trong thời gian nầy mẹ tôi bị chuẩn đoán bệnh ung thư tủy xương, sắp phải sữa bằng quang tuyến X và hóa liệu pháp. Bà không khá mấy.
Tháng sáu, 1993, Ryan tốt nghiệp trung học, và đến tháng tám, chúng tôi gởi cả hai con trai đi học đại học ở miền bắc. Tôi duy chuyển chúng đến căn nhà nhỏ mới của chúng ở ngoài khuôn viên trường đại học và lái xe trở về Nam California, nhưng tôi không ở lại đây. Tôi bỏ việc, xếp hết đồ dùng cá nhân của tôi lại, và bỏ đi đến Bắc California chổ nhà anh tôi. Tôi rời bỏ bạn bè, công việc mà tôi yêu thích, và chương trình phục hưng. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, và cả hai đứa con trai đều đã đi, vậy tôi đâu còn gì ở đây. Chủ của tôi gọi lên niềm bắc gặp tôi, nói, “ Dee, tôi không thể giữ cho công việc của cô trống để chờ cô như tôi muốn. Chúng tôi xắp phải tìm một người thay thế lâu dài” tôi nói, “ Điều đó không cần thiết. Tôi đang trở lại”. Tôi nhận ra rằng tôi đã phạm sai lầm lớn. Một khi đã trở về nhà, tôi ở lại với các bạn thân yêu của tôi, những người không bao giờ răn bảo, mà chỉ ủng hộ. Tối thứ sáu đầu tiên tôi trở lại với Dức dấy Phục hưng, và thấy Btuch ở đó,-anh nói rằng anh thử cố gắng lần nữa.
Vâng, tôi trở lại đi làm, di chuyển về nhà, bắt đầu việc gì dó mới ở Dức dấy Phục hưng. Vào tháng chín họ một hội thảo viết, một tập san thuộc linh. Phải mất chín tháng mơí hoàn tất, đi dự mỗi tối thứ sáu, và làm mười hai bước trong sách bài tập. Khi thực hành chương trình mười hai bước, tôi nhận ra cái giận dữ và những nỗi sợ sệt mà tôi đã có, cộng với những cảm xúc mà tôi đã dồn nén.
Ơ Bước 4, Tôi làm việc xuyên qua nhiều cái giận mà tôi đã có đối với mẹ tôi, những buộc tội mà tôi đã đặt trên bà về những nan đề của tôi. Có nhiều đau đớn và tổn thương suốt trong sự kiểm điểm đạo đức nầy, và tôi biết rằng tôi đã đi quá xa nên không thể đi quanh quẩn nữa, nên tôi quyết định cứ tiến lên.
Khi đi hết chương trình mười hai bước, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi đang bắt đầu bày tỏ những cảm xúc của mình, ban đầu không tế nhị lắm, nhưng đã chạm được tới cảm giác của mình. Tôi đi xuyên qua những sợ sệt của tôi về những nhân vật có thẩm quyền. Hiện nay tôi có thể nói với họ cái gì tôi muốn và cần. Bây giờ tôi hiểu được những cảm giác buông xuôi của mình, và thật là tốt để biết rằng tôi không chịu trách nhiệm về mọi việc, tôi nói không được rồi!
Hôn nhân chúng tôi vẫn không hạnh phúc, và vào mùa thu năm 1994, tôi làm đơn xin ly dị. Chúng tôi đã lấy nhau hai mươi ba năm, nên đó không phải là điêù tôi muốn, nhưng tôi không thể lẩn quẩn ở đấy tí nào nữa. Qua chương trình (Dức dấy), tôi học được rằng tôi chỉ có thể thay đổi được chính mình, chớ không thể thay đổi được một ai khác. Tôi đã có nhiều năm để “ chấn chỉnh”, “cứu giúp” và “ giúp khả năng”, và cuối cùng là tôi đã phải tháo gở.
Bây giờ tôi gần với Đức Chúa Trời hơn và cảm thấy bình an khi Ngài kiểm soát và chăm sóc tôi. Qua chương trình của mình, tôi đã biết rằng tôi chỉ có thể sống cho ngày nào đủ cho ngày nấy. Khi đi dạo buổi chiều, tôi thường đem theo tập bài ca Dức dấy Phục hưng để hát những bài ca mà làm cho tôi cảm thấy sản khoái, và tôi thường dừngv lại nơi công viên để trầm tư trước khi về nhà. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt và bày tỏ ý chỉ của Ngài cho cuộc đời tôi. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và biết rằng tất cả rôì sẽ tốt đẹp.
Vào tháng mười một, Chúa nhật trước ngày Lễ Tạ ơn, tôi đặt một thẻ cầu nguyện trong giỏ nhận tiền dâng để yêu cầu nhóm cầu nguyện vui lòng cầu nguyện cho chồng tôi. Tôi cảm thấy anh ấy đang tự hủy hoại. Ba ngày sau, Butch trở lại với chương trình của anh.
Từ đó đến nay một năm rưởi đã trôi qua. Trong hai tuần lễ nữa, chúng tôi sẽ cử hành lễ kỷ niệm đám cưới năm thứ hai mươi lăm. Tôi tin rằng đó là do Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cho cuộc đời chúng tôi. nếu đi theo ý riêng, chúng tôi đã không ở đây-cùng nhau-hôm nay.
Ban đầu sự tăng trưởng thuộc linh của tôi xảy ra chậm. Tôi chiến đầu giữa “ Ý chí riêng và ý chỉ Đức Chúa Trời” ( Letting go and letting God). Tôi muốn sửa đổi những khuyết điểm trong đời sống tôi, và trong đời sống của mọi người khác. Sự tiến bộ của tôi là sản phẩm của sự giúp đở của Đức Chúa Trời và chương trình phục hưng qui hướng về Christ. Tôi đã học biết rằng sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời luôn luôn có sẳn cho tôi. tất cả điều gì mà tôi cần làm là lắng nghe, nhận lấy, và hành động không sợ hãi.
Thi Tv 27:1 nói, “ Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi tôi-tôi sẽ sợ ai? Chúa là thành lũy của mạng sống tôi-tôi sẽ e ngại ai?”
Cám ơn bạn đã cho tôi chia xẻ.

KIỂM ĐIỂM
Nguyên tắc 4
Công khai tra xét và xưng nhận những thiếu sót của tôi với chính mình, với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà tôi tin cậy.
Hạnh phúc thay cho những ai có lòng trong sạch.
Bước 4
Chúng ta mạnh dạng tự kiểm sâu sắc về mặt đạo đức.
Chúng ta hãy tra thử đường lối của mình và quay trở lại với Chúa. CaAc 3:40
GIỚI THIỆU
Tối nay chúng tasẽ xem xét cách thức để bắt đầu sự kiểm điểm của bạn, vậy hãy sẳn sàng để viết. Vâng, tốt lắm. Để kiểm điểm bạn cần một tờ giấy. Sự viết ( hoặc đánh máy) sẽ giúp bạn sắp xếp ý tưởng và tập trung hồi tưởng các biến cố mà có thể bạn đã nén lại. Nên nhớ bạn không phải đi bước nầy một mình. Bạn đã hìng thành nhóm hổ trợ để dẫn dắt bạn, và thậm chí còn quan trọng hơn nữa là bạn đang lớn lên trong mối quan hệ với Jêsus Christ!
KIỂM ĐIỂM
Eph Ep 4:31 bảo chúng ta: “ phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rên, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.” Những bản kiểm điểm năm-mục trong Hướng dẫn Tham dự viên 2 được hình thành nhằm giúp bạn làm công việc nầy. Chúng ta hãy xem xét mỗi một mục nầy.
MỤC 1 : “ Nhân Vật”
Trong mục nầy, bạn liệt kê nhân vật hoặc đối tượng mà bạn tức tối hoặc sợ hãi. Càng lùi xa vể quá khứ càng tốt. Nên nhớ rằng sự tức tối, bực bội phần lớn là sự sợ hãi và giận dữ không được biểu lộ.
Tin lành ở đây là khi bạn hoàn tất nguyên tắc 4, bạn sẽ thấy rằng những bực dọc của bạn phai dần khi mà ánh sáng của đức tin trong Jesus Christ được chiếu ra trên chúng!
Hãy nhớ liệt kê tất cả những nhân vật và sự việc mà bạn đang bực bội.
MỤC 2: “ Nguyên Nhân”
Người ta thường nói rằng “ Hại người người hại” ( Hurt people hurt people). Trong mục nầy, bạn sẽ liệt kê những hành động chi tiết riêng biệt mà người nào đó đã làm để hại bạn. Nhận vật ấy đã làm gì mà khiến bạn bực bội và/ hoặc sợ hãi? Thí dụ như một người cha nghiện rượu vô tình vô bổ đối với bạn khi bạn đang lớn lên. Một thí dụ khác làmột bậc cha mẹ cố nắm quyền kiểm soát và khống chế cuộc sống bạn. Cái nhìn phản hồi nầy có thể rất đau đớn, nhưng đó là lý do tại sao có một người bảo trợ và một đội tương trách là điều cốt yếu: Những người nầy sẽ hiện diện và cùng đi với bạn qua nỗi đau. Dĩ nhiên, Jesus cũng sẽ ở với bạn nữa. Đức Chúa Trời hứa trong EsIs 41:10: “ Đừng sợ, vì ta ở với ngươì; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đở ngươi.”
MỤC 3: “ Tác Động”
Trong mục nầy hãi ghi xuống thế nào mà hành động gây hại đặc trưng đó ảnh hưởng đến cuộc sống bạn cả ở quá khứ và hiện tại.
MỤC 4: “ Thiệt Hại”
Cái nào trong những bản năng gốc ( basic instincts) của bạn bị tổn thương?
Về xã hôị-Có phải bạn đã chịu tổn hại từ những mối quan hệ bị đổ vở, vu khống, hoặc lời đàm tiếu?
Sự an ninh-Có phải sự an ninh thân thể của bạn đã bị đe dọa? Bạn đã bị mất mát về ktài cánh chăng?
Tình dục-Có phải bạn là một nạn nhân trong những mối quan hệ lạm dụng? Có phải quan hệ mật thiết ( tình dục) và tin cậy đã bị thiệt hại và đổ vỡ? Dù cho bạn đã bị tổn thương như thế nào, dù cho có thể bạn cảm nhận mất mát như thế nào, Đức Chúa Trời vẫn muốn an ủi và phục hồi bạn. Hãi ghi nhớ Exe Ed 34:16( GNB): “ Ta sẽ tìm những kẻ bị mất, đem trở lại những tản lạc, băng bó hững người bị thương, và chửa lành cho những bệnh nhân.”
MỤC 5: “ Phần Tôi”
CaAc 3:40 nêu lên: “ Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê hô va.” Ơ đây không nói: Chúng ta hãy tra xét đường lối của họ. Bạn đã làm điều đó rồi trong bốn mục trước. Giờ đây bạn phải thành khẩn xác định cái phần của sự bực bôị ( hay tội lỗi và thương tổn khác nêú có) mà bạn chịu trách nhiệm. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tỏ ra cho bạn biết phần ( trách nhiệm) của bạn trong cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ bị thiệt hại hay đổ vỡ, một đứa con hay một bật cha mẹ xa cách, hoặc có thể một chân làm việc bị mất. ( Về sau bạn sẽ sử dụng mục năm trong Nguyên tắc 6 khi bạn thực hành việc tự nguyện đền bù).
Thi Tv 139:33 “ Oi Đức Chúa Trời, hãy tra xét tôi và biết tâm trí tôi; hãy thử tôi, dù tìm xem liêụ chăng có gì gian ác trong tôi, và dẫn dắt tôi trong con đường vĩnh hằng.”
Xin chú ý: Nếu bạn đã bị mắc vào một mối quan hệ lạm dụng, đặc biệt khi còn nhỏ, bạn có thể có nhiều tự do trong phần kiểm điểm nầy. Bạn thấy rằng KHÔNG có phần, KHÔNG có trách nhiệm về nguyên nhân của sự bực bội. Bẳng cách chỉ đơn giản viết : “ KHÔNG CÓ GÌ” hoặc “ KHÔNG CÓ TỘI” trong Mục 5, là bạn có thể bắt đầu được tự do khỏi mặc cảm tội lỗi và sự hổ thẹn không đúng chổ mà bạn hằng cưu mang. Dức dấy Phục hưng đã viết lại bước 4 cho những ai đã bị lạm dụng thân thể hoặc tình dục:
Hãy mạnh dạng tự kiểm sâu sắc về đạo đức, trong nhận thức rằng tất cả những điều sai quấy điều có thể được tha thứ. Hãy từ bỏ sự nói rằng sự lạm dụng là lỗi của chúng ta .
Đúc Kết
Có năm phương tiện để giúp chúng ta chuẩn bị cuộc kiểm điểm:
1.Ghi nhớ EsIs 1:18 (TLB): “ Hãy đến, chúng ta hãy bàn luận với nhau!” Chúa phán, “ dù cho vết nhơ của tội lỗi các ngươi có đậm đến đâu đi nữa, ta cũng có thể tẩy nó ra và làm cho các ngươi sạch như tuyết mới vừa rôi xuống. Thậm chí nếu các ngươi bị vấy bẩn đỏ thẫm, ta có thể làm cho các ngươi trắng như lông len!”
2. Hãy đọc “ các câu giúp cân bằng” ở trang 27 của hướng dẫn tham dự viên 2!
3. Hãy giữ cho sự kiểm điểm của bạn được cân bằng. Liệt kê ra cả điều tốt lẫn điều xấu!
4. Tiếp tục phát triển đội hổ trợ của bạn.
5. Cầu nguyện liên tục.
Đừng đợi mà hãy bắt đầu sự kiểm điểm của bạn. Đừng để cho bất cứ trở ngại nào ngáng đường bạn. Nếu bạn chưa có người bảo trợ, hãy nói với ai đó tối nay! Nếu bạn cần tài liệu hướng dẫn tham dự viên, hãy đến nhận ở bàn thông tin. Hãy đề ra một địa điểm và một thời điểm! Bạn có thể làm điều nầy!.

KIỂM ĐIỂM THUỘC LINH PHẦN 1
Nguyên Tắc 4
Công khai xem xét và xưng nhận những khuyết điểm của tôi với chính mình, với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà tôi tin cậy.
Hạnh phúc thay cho người có lòng thanh sạch
Bước 4
Chúng ta mạnh dạn tự kiểm sâu sắc về đạo đức.
Chúng ta hảy xem và thử đường lối mình, và trở lại cùng Chúa. CaAc 3:40
Giới Thiệu.
Tối nay chúng ta bắt đầu bài đầu của hai bài học về kiểm điểm thuộc linh, dùng “ Đánh giá thuộc linh” mà Mục sư Rich Warren đã hình thành cho bước nầy.(1)
Nguyên tắc 4 bắt đầu tiến trình tẩy thanh, nơi mà bạn mạnh dạn xem xét và xưng nhận những khuyết điểm của bạn với chính mình, với Đức Chúa Trời, và với một người khác mà bạn tin cậy.
Phần lớn chúng ta không thích nhìn sâu vào chính mình vì cùng một lý do:- chúng ta không thích mở một lá thư mà chúng ta biết có tin tức xấu. Nhưng hãy nhớ lại những gì mà chúng ta đã nói đến trong bài 9: bạn cần phải giữ cho sự đánh giá, sự kiểm điểm, của bạn được cân bằng. Cần phải bao gồm cả cái tốt và xấu ở trong bạn. Bây giờ hãy xem sự kiểm điểm, hoặc đánh giá, thuộc linh thật ra là về cái gì!
Lời của Đức Chúa Trời bảo chúng ta, “ Oi Đức Chúa Trời, hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử cái tư tưởng tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì mà Ngài tìm thấy trong tôi làm Ngài buồn lòng, và dẫn tôi theo con đường sống sự vĩnh cữu”. (Thi Tv 139:23-24 TLB).
Bạn có biết rằng mỗi người có ba tính cách:
(chú thích)
(1). tám lĩnh vực của kiểm điểm thuộc linh được viết bởi Mục sư Rich Warren. Với sự cho phép của ông, tôi đã đưa vào trong lời bình luận và chú thích của tôi khi giảng dạy.
1. Tính cách mà chúng ta phô bày.
2. Tính cách mà chúng ta nghĩ mình có.
3. Tính cách mà chúng ta thật sự có.
Không nghi ngờ gì, mỗi người điều có những phẩm chất tốt và xấu. Tối nay chúng ta sẽ xem xét một vài cái xấu, một vài tính chất thiếu xót và tội lỗi của chúng ta mà có thể ngăn cản chúng ta không thể nhận được trọn vẹn niềm vui của Đức Chúa Trời đã định. Tối nay chúng ta sẽ làm việc trong bốn lãnh vực của tính cách chúng ta, và ba cái nữa vào buổi họp tới. Bài tập nầy sẽ giúp bạn bắt đầu kiểm điểm khi bạn dò xét lòng mình.
Những mối Quan hệ với Tha nhân.
Trong Mat Mt 6:12-14 (TLB) Chúa Jesus dạy chúng ta cầu nguyện, “ Xin tha thứ cái tội lỗi của chúng con cũng như chúng con đã tha thứ những người đã phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin đừng đem chúng con vào sự cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi Ma Qủy ( LND: nguyên văn tiếng Anh : “ the Evil One” (kẻ gian ác, viét hoa tức thành từ riêng), chắc là danh từ của Satan.). Hãy tự hỏi các câu hỏi sau đây vễ những mối quan hệ của bạn với tha nhân:
1. Ai đã hại bạn?
2.Bạn đã và đang giữ lòng bực tức, hoặc hằn thù với ai?
Không cần phải là một bác sĩ mới có thể nói với bạn rằng bỏ hận thù tốt hơn nuôi dưỡng nó. Dù cho bạn đã nuôi một mối thù hằn, bực tức lâu như thế nào đi nữa, sự vệc sẽ không tốt hơn đâu. Viết nỗi thù hằn, bự tức của bạn xuống trong tờ kiểm điểm là bước đầu để xóa bỏ nó.
3. Ai mà bạn vẫn đang tìm cách trả thù?
Bạn có biết rằng tìm cách trả thù cũng giống như cắn một con chó chỉ vì nó đã cắn bạn? Không có ích gì cho bạn hoặc con chó!
4. Có phải bạn ghen tị với môt người nào đó?
trong Nha Dc 8:6, lòng ghen tị được cho là không khoan nhượng như mồ mả. Nó thiêu đốt như ngọn lửa hừng!
5. Bạn có thường chỉ trích hoặc đàm tiếu ai không?
Không khó để làm một cái đùn chuột chuĩ trở thành một ngọn núi ( to make a mountain out of a molehill= “ chuyện bé xé ra to”). Chỉ cần đắp một chút đất nhão lên nó. Đó là lời đàm tiếu-chỉ một ít chuyện ngồi lê đôi mách ác ý (LND: trong tiếng Anh tác giả dùng từ “ dirt”, có nghĩa là “ đất nhão”, cũng có nghĩa khác là “ chuyện ngồi lê đôi mách ác ý ”!
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cái lưỡi chỉ dài có 4 insơ lại thể tiêu diệt một người cao 6 bộ. Đó là lý do tại sao Gia cơ bảo chúng ta “ phải tra dây cương vào( kiềm chế) lưỡi mình.” (Gia Gc 1:26).
6. Bạn có cố biện minh cho thái độ xấu của mình bằng cách nói đó là “ lỗi của họ” không?
Tôi đã nhận thấy rằng khi tôi đang tìm ai đó để đổ lỗi thì tốt hơn nên hìn vào gương soi hơn là nhìn bằng ông nhòm. OsHs 4:4 ( NLT) bảo chúng ta, “ chớ chỉ ngón tay vào người nào khác mà cố chạy tội.
Những người mà bạn nêu tên trong lĩnh vựa nầy cũng được nêu ra trong mục 1 của kiểm điểm Dức dấy Phục hưng của bạn ( xem Hướng dẫn Tham dự viên 2 ).
Những ưu tiên trong cuộc sống bạn.
Chúng ta chỉ làm những điều gì mang tính quan trọng đối với chúng ta. Người khác thấy những ưu tiên của chúng ta qua hành động, chớ không phải lời nói của chúng ta. Riêng tôi, tôi thích thấy hơn là nghe bài giảng vào bất cứ ngày nào (không riêng ngày Chúa nhật).
Những ưu tiên trong cuộc sống bạn là gì?
Mat Mt 6:33 ( TLB) cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tôn Đức Chúa Trời làm ưu tiên số một của chúng ta: : “ Ngài sẽ ban…cho các ngươi nếu các ngươi dành cho Ngài chỗ đầu tiên trong đời sống mình và sống như Ngài muốn các ngươi sống”.
1. Sau khi quyết định trao cuộc sống và ý chí bạn cho Đức Chúa Trời, còn những lĩnh vực nào trong cuộc sống bạn mà bạn vẫn chưa đặt Đức Chúa Trời vào chỗ đầu?
Còn phòng kín nào mà bạn không cho Ngài vào để tẩy thanh?
2. Cái gì trong quá khứ bạn, đang xen vào trong việc bạn thực hành ý muốn của Đức Chúa Trời? tham vọng của bạn chăng?
Nó được lôi cuốn bởi hầu việc Đức Chúa Trời hay bởi lòng ghen tị?
Những thú vui nhục dục của bạn chăng? Nếu sự vui thú của bạn được tìm thấy nơi thế gian, ChCn 21:17 cảnh báo: “ Ai yêu thích vui chơi sẽ trở nên nghèo hèn”. Có phải thú vui của bạn bây giờ tìm thấy trong Christ? Thi Tv 16:11 ( NCV) bảo chúng ta, “ Ngài sẽ dạy tôi cách thức sống một đời sống thánh khiết. Ơ cùng Ngài tràn ngập vui thỏa trong lòng tôi, tại bên hữu Chúa tôi sẽ tìm được khoái lạc mãi mãi.”
3. Những ưu tiên trong công việc của bạn là gì? Tình bạn chăng? Những mục đích cá nhân chăng?
Phải chăng chúng chỉ là quy- ngã và vụ-ngã? ( self-centered and self-serving) tính vị kỷ biến cuộc sống thành một gánh nặng. Tính vị tha biến những gánh nặng thành sự sống.
4. Ai mà những ưu tiên của bạn ảnh hưởng tới?
Bạn biết, bạn sẽ không bao giờ làm giàu đến nỗi phải trả giá mất một bạn hàng.
5. Cái gì là tốt về những ưu tiên của bạn?
6. Cái gì là sai lầm về chúng?
Lĩnh vực kế của kiểm điểm thuộc linh là xem xét những thaí độ của chúng ta.
Thái độ của bạn.
Eph Ep 4:31 (GNB) nói, “ Hãy bỏ đi những cay đắng, mê đắm, và giận dữ. Đừng la lối hay lăng mạ nữa. Đừng căm ghét chi hết.”
1. Có phải bạn luôn luôn cố gắng có một “ thái độ biết ơn” hay là bạn luôn luôn thấy mình phàn nàn về những hoàn cảnh của bạn?
Lúc đêm đến cảm thấy mệt nhoài, có khi nào bạn nghĩ rằng đó có lẽ là do bạn làu bàu suốt ngày (LND: trong nguyên văn: mệt nhoài ( dog- tired) và làu bàu ( growl, cũng có nghĩa là tiếng gầm gừ của chó )?
2. Trong những lãnh vực nào của cuộc sống bạn mà bạn vô ơn?
Nếu chúng ta không thể biết ơn về những điều xấu trong cuộc sống mà chúng ta đã nhận, thì ít nhất chúng ta cũng biết ơn về những gì chúng ta đã thoát khỏi.
Và cái điều mà tất cả chúng ta có thể hết lòng biết ơn được tìm thấy trong ICo1Cr 15:57: “ Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời! Ngài ban cho chúng ta sự chiến thắng qua Jesus Christ, Chúa chúng ta”
3. Có phải bạn thường giận dữ hoặc dễ nổi đóa với người khác chăng?
4. Có phải bạn thường châm chọc?
Bạn có biết rằng sự châm biếm cũng là một hình thức lạm dụng bằng lời nói không?
5. Cái gì trong quá khứ bạn vẫn còn làm cho bạn sợ hãi và lo âu?
Như chúng tôi đã nói trước đây, sự sợ hãi giam hãm bạn; còn Đức tin giải phóng bạn. sự sợ hãi làm tê liệt; Đức tin ban năng lực; sợ hãi làm ngã lòng; đức tin khích lệ! Sợ hãi gây bệnh, còn đức tin chữa lành! Đức tin trong Jesus Christ sẽ cho phép bạn đối mặt với những nỗi sợ trong quá khứ của mình, và với đức tin bạn có thể được giải phóng khỏi những xiềng xích của sợ hãi. IGi1Ga 4:18 nói, “ Không có sợ sệt trong tình yêu. Nhưng tình yêu trọn vẹn đuổi sợ hãi đi, vì sợ hãi phải chịu sữa phạt. Ai sợ hãi thì không được làm cho trọn vẹn trong tình yêu.”
Tính chính trực của bạn.
CoCl 3:9 ( NCV) bảo chúng ta, “ Đừng nói dối nhau. Vì anh em đã rơì bỏ nếp sống tội lỗi cũ và những điều anh em đã làm trước kia.”
1. Trong sự xử sự ở quá khứ nào mà bạn đã bất chính?
Một người chân chính điều chỉnh ý tưởng của họ cho xứng hợp với lẽ thật; còn một kẻ bất chính văn vẹo lẽ thật cho thích ứng với những ý tưởng của hắn.
2. Bạn đã thường trộm cắp chăng?
Tôi đã bảo bạn rằng sự kiểm điểm của bạn sẽ không dễ dàng.
3. Bạn có cường điệu chính mình để tự làm cho bạn có vẻ tốt hơn không?
Bạn có biết, không có mức độ của “ chân chính”. Chỉ có bạn chân chính, hoặc là bạn bất chính.
4. Trong những lĩnh vực nào của quá khứ bạn đã sự dụng sự khiêm nhường giả vờ?
Bạn có biết rằng tính khiêm nhường không bao giờ do tìm kiếm mà được. Nghĩ rằng ta có nó là bằng chứng cho thấy ta không có nó.
5. Có phải bạn đã vờ sống theo một cách trước mặt các tín hữu cơ đốc à về nhà hoặc ở sở làm lại sống khác?
Có phải bạn là một Cơ đốc nhân Chúa nhật, hay là một môn đồ bảy-ngày, xuyên-suốt của Jesus Christ? Có phải bạn cố gắng thực hành tám nguyên tắc bảy ngày một tuần hay chỉ là ở chương trình Dức dấy Phục hưng tối thứ sáu nới đây?
Đúc Kết.
Vâng, làm việc như vậy là đủ cho một tuần, nhưng tuần tới chúng ta sẽ đào sâu và xem xét Phần 2 của kiểm điềm thuộc linh. Chúng ta sẽ khảo sát tỉ mỉ những nếp nghĩ cũ của chúng ta-tâm trí chúng ta, những cái cách mà chúng ta đã đối đãi hoặc bạc đãi đền thờ của Đức Chúa Trời-thân thể của chúng ta, thể nào mà chúng ta đã bước đi hoặc không bước đi bởi đức tin trong quá khứ, những mối liên hệ quan trọng của chúng ta với gia đình và Hội thánh.
Khi bạn khởi làm việc kiểm điểm thuộc linh, hãy nhớ hai điều. Thứ nhất, trong EsIs 1:18 (TLB) Đức Chúa Trời phán, “ Dù cho vết nhơ tội lỗi của các ngươi có đậm đến đâu, ta có thể tẩy nó ra, và làm cho các ngươi sạch như tuyết vừa mới rơi xuống.” Thứ nhì- tôi không thể nói lên hết điều nầy- hãy giữ cho cuộc kiểm điểm của bạn thăng bằng. Hãy liệt kê những mối quan hệ mới, tích cực mà bạn có, những lĩnh vực cuộc sống mà bạn đã có thể trao cho Đức Chúa Trời, thể nào mà thái độ của bạn được cải tiến kể từ khi bạn đã ở trong phục hưng, những cách mà bạn đã có thể bước ra khỏi phủ định để đi vào lẽ thật của Đức Chúa trời.
Chúng ta hãy cầu nguyện kết thúc.
Lạy Đức Chúa Trời là Cha chúng con, cảm ơn Ngài vì mỗi người trong chúng con có mặt ở đây tôi nay. Cám ơn Ngài đã cho chúng con sự can đảm để khời đầu cái bước khó khăn nầy là làm kiểm điểm. Xin hãy ban cho chúng con lòng khao khát và sức mạnh mà chúng con cần để tiến lên. Xin khích lệ và soi sáng đường lối chúng con với lẽ thật của Ngài. Trong danh bền vững của Chúa Jêsus chúng con cầu nguyện. AMEN.

KIỂM ĐIỂM THUỘC LINH PHẦN 2
Nguyên tắc 4
Công khai xem xét và xưng nhận những lỗi lầm của tôi với chính mình, với Đức Chúa Trời và với một người khác mà tôi tin cậy.
Bước 4
Chúng ta mạnh dạn tự kiểm sâu sắc về mặt đạo đức.
Chúng ta hãy tra thử đường lối mình và quay trở lại cùng Chúa CaAc 3:40
Giới Thiệu.
Tối nay chúng ta xem xét phần kiểm điểm thứ nhì, chỗ mà chúng ta cầu nguyện, “ Lạy Chúa xin dò xét tôi, và hiểu thấu lòng tôi; xin hãy tra thử những ý tưởng tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì Ngài tìm thấy trong tôi mà làm Ngài buồn lòng, và dẫn dắt tôi theo con đường của sự sống vĩnh hằng” (Thi Tv 139:23-24 TLB).
Tuần rồi chúng ta đã thảo luận phần kiểm điểm thứ nhất về bốn lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã tự hỏi một số câu hỏi khó.
Chúng ta xem xét những mối quan hệ với người khác, những ưu tiên, những thái độ, và sự chân chính của chúng ta. Chúng ta nói vể thế nào mà những hành động quá khứ của chúng ta trong mỗi lãnh vực nầy đã có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực trên cuộc sống của chúng ta hay của người khác.
Tối nay cuộc kiểm điểm thuộc linh của chúng ta sẽ được hoàn tất. Chúng ta sẽ tìm kiếm thêm một vài khuyết điểm hoặc tội lỗi nữa của mình đã ngăn cản Đức Chúa Trời không thể làm việc cách hiệu quả trên cuộc sống và sự phục hưng của chúng ta.
Đánh gía mỗi linh vực sẽ giúp bạn hoàn tất cuộc kiểm điểm của mình.
Bạn có biết điều khó khăn nhất để mở là một tâm trí khép kín?
RoRm 12:2 Ban cho chúng ta hướng dẫn rõ ràng về tâm trí : “ Đừng khuôn rập với thế gian nầy nữa, nhưng hãy biến đổ bởi sự đổi mới của tâm trí anh em. Lúc đó anh em sẽ có thể thử và chấp thuận điều gì là ý chỉ của Đức Chúa Trời-ý chỉ tôt lành, làm vui lòng, và hoàn hảo của Ngài.”
Một vài câu hỏi để bạn tự hỏi trong lĩnh vực nầy:
1. Trong quá khứ bạn đã canh giữ tâm trí bạn như thế nào? Bạn đã phủ nhận gì?
Một lần nữa bạn cần phải xem và kiểm tra thế nào mà những kỷ năng đối phó của bạn-sự phủ nhận-có thể bảo vệ bạn trách khỏi đau đớn và thương tổn trong quá khứ. Tuy nhiên, nó (sự phủ nhận của bạn) có thể đã làm như vậy bằng cách ngăn cản không cho bạn sống trong và đối xử vơí hiện thực. (LND: các dấu (…) có khi chỉ lời người dịch thêm vào để làm rõ nghĩa câu văn dịch sát theo nguyên ngữ ).
Chắc bạn biết rằng hai ý tưởng không thể chiếm một tâm trí cùng một lúc? Phần của bạn là phải chọn xem liệu mà những ý tưởng của mình sẽ có tính xây dựng hay phá hoại, tích cực hay tiêu cực.
2. Có phải bạn đã nhét đầy tam trí mình với những phim ảnh, chương trình TV, tạp chí, hoặc sách vở đầy dẫy (những hình ảnh) bạo lực và không lành mạnh?
Tai và mắt là cửa cái và cửa sổ của linh hồn. Vậy nên hãy nhớ “ rác vào thì rác phải ra” ( “garbage in, garbage out”).
Nếp sống ngay thẳng không thể đến từ nếp nghĩ cong quẹo. Hoàn toàn không thể xảy ra.
Hãy nghi nhớ ChCn 15:14 ( NLT): “ Người khôn ngoan đói khát lẽ thật, còm kẻ ngu dại nuôi mình bằng đồ rác rến”
3. Có phải bạn đã thất bại, không thể tập trung vào những lẽ thật hoàn toàn xác thực của Kinh thánh.
Tôi tin rằng ba trong những tội lớn nhất của thời đại là thờ ơ, sao lãng, và xem thường lời của Đức Chúa Trời. Bạn có dành riêng một thời gian tĩnh mịch hàng ngày để lĩnh hội sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trực tiếp cho đời sống bạn?
Kế đến, chúng ta hãy xem xét thế nào mà chúng ta đã đối xử vơí thân thể mình. Bạn có rằng nếu chăm sóc đúng thân thể con người có thể tồn tại trọn cả đời.
Thân thể bạn.
“ Há anh em chẳng biết rằng thân thể anh em là nhà của Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em, và Ngài sống trong bạn sao? Thân thể của anh em không thuộc về anh em. Vì Đức Chúa Trơì đã mua anh em với giá cao. Vậy hãy dùng mọi phần của cơ thể anh em để mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là chủ của nó. (ICo1Cr 6:19-20 TLB).
1. Trong những cách nào mà bạn bạc đãi thân thể mình?
Có phải bạn đã lạm dụng rươụ, ma túy, thực phẩm và tình dục? Điều nầy đã là, vẫn là, một khó khăn cho tôi. Trong đáy sâu của tật nghiện rươụ trọng lượng thân thể tôi sụt xuống chỉ còn 160 pao ( trọng lượng trung bình của tôi là 220 pao). Tôi hầu như chết. Tôi may đồ chật lại, cho đến khi thợ may bảo tôi rằng không thể may chật hơn nữa được, cộm túi quần sau rồi. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi lây lại sức khỏe và trọng lượng. Ngài thật sự ban phước cho tôi. Bạn ạ, Ngài đã ban phước cho tôi! giờ đây, đã đến lúc tôi phải ăn uống điều độ lại( vì tôi đã hơi quá mập).
Chính là qua thân thể hay xác thịt chúng ta mà Satan làm việc, nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời rằng thân thể của tính đồ là đền thờ của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển của Thần Ngài cách rộng rãi. Ngài quí chúng ta đến nỗi Ngài trọn để đặt Thần linh Ngài trong chúng ta. Chúng ta cần phải tôn trọng chính mình như Đấng tạo hóa đã tôn trọng chúng ta.
2. Những hoạt động và những thói quen nào đã gây tổn hại đến sức khỏe thân thể bạn?
Hãy nhớ, chính là Đức Chúa Trời của tạo vật đã làm ra bạn. Hãy xem Thi Tv 139:13-14, 16 “ Vì Ngài đã tạo nên hữu thể tột cùng của tôi; Ngài đã kết nên tôi trong tử cung mẹ tôi. Tôi ca ngợi Ngài vì tôi đã được tạo nên cách đáng sợ lạ lùng, các công việc của Ngài là kỳ diệu, tôi biết điều đó rõ lắm… Mắt Ngài thấy thân thể vô hình của tôi. Tất cả các ngày định cho tôi đã được ghi trong sách của Ngài trước khi có một ngày của chúng.”
Nhiều người nòi rằng họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn đối với thân thể họ. Mặc dù họ nghĩ đó là sự tự do nhưng thực ra họ chịu nô lệ cho dục vọng riêng của họ, và cuối cùng gây tổn thương nặng nề cho họ.
Gia đình bạn
Trong Cựu ước, một nhà lãnh đạo Israel, Giô suê, đã nêu ra một tuyên bố sắc nét về người nhà ông: “ Nếu các ngươi không sẳn lòng vâng phục Chúa, vậy thì hôm nay hãy quyết định xem các ngươi sẽ vâng phục ai… Nhưng về phần ta và gia đình ta, chúng ta sẽ phụng sự Chúa” (Gios Gs 24:15 TLB).
1. Bạn có bạc đãi người nào trong gia đình bạn không? Cách nào?
Có lẽ bạn đã đối xử không tốt với gia đình bạn về mặt vật chất hoặc tình cảm. Lạm dụng cảm xúc không cần biểu lộ với hình thức giận dữ, la hét hoặc quát mắng. Mà hạ bệ lòng tự trọng của vợ/ chồng hay con cháu mình và vô tích sự về mặt tình cảm đối với họ điều là những lối cư xử qua đó có thể bạn đã làm tổn thương những người thânn yêu của mình.
Đức Chúa Trời lập ra gia đình để làm chỗ ẩn núp an toàn của chúng ta giữa giông bão cuộc đời. Gia đình dựa vào bạn bao nhiêu, thì bạn cần phải cung cấp một tổ ấm cho họ bấy nhiêu. Nếu điều đó không thể có, và chính bạn cũng không thấy yên ấm ở đấy, thì hãy lấy Dức dấy Phục hưng làm gia đình của bạn.
2. Với bạn ai còn nợ để đền bù?
Giờ đây bạn phải nhận dạng họ và xúc tiến sẳn sàng sử lý với đền bù trong nguyên tắc 6. Tất cả những gì mà bạn đang thực sự tìm là phần (trách nhiệm) của bạn trong những mối quan hệ bị thiệt hại.
3. Cái gì là bí mật gia đình mà bạn đã và đang phủ nhận? Cái gì là “ con voi hồng” ở giữa phòng ngoài của gia đình bạn mà không ai nói tới? Đó là bí mật gia đình! Hãy ghi nhớ Gie Gr 6:14 (TLB) “ Ngươi không thể chữa lành một vết thương bằng cách nói không có.”
Hội thánh của bạn
Một trong những lý do chính khiến tôi khởi sự (thành lập) Dức dấy Phục hưng là (sự kiện) tôi thấy rằng phần lớn những thành viên của các nhóm 12- bước thế tục (LND: như đã chú thích trước đây, ta nên phân biệt chương trình phục hồi 12- bước Thế tục của AA với chương trình Dức dấy Phục hưng 12- bước qui- hướng- Christ của Saddleback ) biết bài cầu nguyện của Chúa nhiều hơn là biết Ngài.
“ Chúng ta đừng sao lãng sự nhóm lại của Hội thánh nhà, như một vài người thường làm, nhưng hãy cổ vũ và cảnh báo nhau, đặc biệt là hiện nay khi mà ngày tái lai Chúa đang đến gần” (HeDt 10:25 TLB)
1. Có phải bạn đang trung tính với Hội thánh của bạn trong quá khứ?
Hội thánh của bạn như một ngân hàng: bạn càng đặt vào nó nhiều bao nhiêu, thì lợi tức mà bạn đạt được từ nó nhiều bấy nhiêu.
2. Có phải bạn đang phê phán thay vì hoạt động?
Nếu bạn không thích điều gì đó trong Hội thánh bạn, hãy dấn thân vào để bạn có thể giúp thay đỗi nó hoặc ít nhất cũng hiểu nó nhiều hơn. Hãy biến lầm bầm thành phục vụ!
3. Có phải bạn đã ngăn cản những người trong gia đình bạn hổ trợ Hội thánh của họ?
Nếu bạn không sằn sàng dấn thân vào Hội thán nhà, đó là quyết định của bạn. Nhưng đừng ngăn cản những người còn lại trong gia đình kinh nghiệm những niềm vui và sự hổ trợ của một gia đình Hội thánh!
Đúc Kết.
Chúng ta đã đi qua tất cả tám lĩnh vực khác nhau để gíup bạn bắt đầu và hoàn thành cuộc kiểm điểm của mình.
Một lần nữa hãy lắng nghe EsIs 1:18. Hãy thuộc lòng câu Kinh thánh nầy! Đức Chúa Trời phán, “ Dù cho vết nhơ của những tội lỗi các ngươi có đậm đến đâu đi nữa, ta cũng có thể tẩy nó ra và làm cho các ngươi sạch như tuyết vừa rơi xuống”
Đôi điều cần nhắc trước khi chúng ta kết thúc:
- Hãy sử dụng những câu “ Cân bằng” tìm thấy trong Hướng dẫn Tham dự viên 2.
- Hãy giữ cho sự kiểm điểm của bạn thân bằng-liệt kê ra những điểm mạnh cùng với những điểm yếu của bạn.
- Hãy tìm một bạn đồng công tương trách hoặc một người bảo trợ. Tôi không thẻ nói lên hết điều nầy:
Con đường phục hưng không phải là một hành trình để đi một mình!
Đức Chúa Trời ban phước cho bạn khi bạn can đảm đương đầu với làm chủ quá khứ bạn. Hi vọng gặp bạn luôn!

THÚ NHẬN
Nguyên Tắc 4
Công khai xem xét và thú nhận những lỗi lầm của tôi với chính mình, với Đức Chúa Trời và với một người khác mà tôi tin tưởng.
Hạnh phúc thay cho người thanh khiết trong lòng
Bước 5
Chúng ta thú nhận với Đức Chúa Trời,với chính mình và với một tha nhân ( another human being) bản chất chính xác của những điêù sai trái chúng ta.
Do đó hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành. Gia Gc 5:16
GIỚI THIỆU
Ví dụ minh họa sau đây là một phần của sứ điệp ở bước 5, mà dĩ nhiên cũng tương quan tới Nguyên tắc 4 của chúng ta. Tôi nghe được nói ở Hội thánh Willow Creek, và không ngạc nhiên gì, nó là ví dụ minh họa tốt nhất mà tôi đã tìm được để trình bày nguyên tắc nầy
Cái tên Jessica Mc Clure có gợi nhớ trong tâm tư bạn điều gì không? Cô là đứa con gái mười tám tháng tuổi ở Midland, Texas, là đứa bé đã rơi xuống một lòng giếng sâu bỏ hoang cách đây vài năm. Khoảng 400 người đã tham gia trong một nổ lực cứu hộ bảy-mươi-tám-giờ, thúc dục bởi tiếng khóc kinh hoàn của em, vọng lên từ lòng giếng sâu, nghe rõ mồn một.
Giờ đây tôi mới cảm thấy hấp dẫn là ở một thời điểm người ta đã có một quyết định đáng kể. Những người cứu hộ quyết định rằng cuộc cứu hộ sẽ có hai giai đoạn: Giai đoạn một chỉ đơn giản là đưa một người nào đó xuống đấy, tiếp cận với đứa bé, càng sớm càng tốt; giai đoạn hai là thực sự kéo em lên khỏi giếng.
Giai đoạn một được lôi cuốn bởi sự hiểu biết rằng người ta thường có khuynh hướng làm và suy nghĩ những điều lạ lùng khi họ bị kẹt một mình ở một nơi tối tăm ghê rợn trong những khoảng thời gian dài. Họ bị bối rối, mất phương hướng, và nỗi hoảng sợ của họ bộc phát quá mức. Tâm trí họ đánh lừa họ. Đôi khi đâm ra làm những việc tự hủy hoại. Đôi khi họ chỉ còn có việc buông xuôi, phó mặc! Cho nên những chuyên viên cứu hộ quyết định rằng họ cần phải đưa một người xuống đó với đứa bé càng sớm càng tốt sau đó họ mới chú ý đến cách thức kéo em bé lên khỏi giếng. Phương án nầy đã có hiệu quả và rốt cuộc Jessica đã được cứu.
Nhưng cuộc cứu hộ Jessica Mcclure có liên quan gì tới bước 5?
Khi những người như chúng ta chú trọng vào phục hưng, về tăng trưởng thuộc linh, khi tiến hành cuộc phiêu lưu thuộc linh 12- bước, khi đi bước đầu tiên ấy, phải thừa nhận rằng có nhiều nan đềlàm cho cuộc sống chúng ta trở nên bất khả quản lý ( unmanageable). Khi quay sang thư với Đức Chúa Trời “ Chúa ôi, con cần Ngài giúp đở để giải quyết những nan đề đó”, thì chúng ta có thể cảm thấy như đang rơi tự do. Trong một ý nghĩa thì là vậy. Theo một cách chúng ta đang ở ngoài vùng kiểm soát. Chúng ta không thể kéo dài hơn nữa cài lối sống rất thân thuộc cũ. Lối cũ giờ đây chỉ còn là bế tắc.
Tình thế càng trở nên phức tạp khi chúng ta nhận thấy rằng cái nan đề mà chúng ta thừa nhận ở Bước 1 thực ra đang bị lôi cuốn bởi môt tạp hợp của những khuyết tính ( character clefect), mà đang phát triển ngấm ngầm bên dưới bề mặt của cuộc sống bạn. Và bạn phải nhận diện những khuyết điểm đó. Bạn cần phải kiểm điểm chúng, như chúng ta đã đề cập trong hai tháng qua. Bạn phải liệt kê chúng ra, thừa nhận chúng, và làm như chúng. Bạn cần phải chịu trách nhiệm về sự kiêu ngạo, giận dữ, ghen tỵ, dục vọng, tham lam, háu ăn, và lười biến của bạn. Chắc bạnừaaaa biết chúng, “ Bảy ông lớn” ( The big Seven).
Vậy nên, suốt trong cặp tháng qua, nếu bạn làm Bước 4 cách nghiêm chỉnh và chu đáo, có thể bạn đang cảm thấy chừng như bị kẹt dưới đáy một giếng sâu tăm tối. Nếu bạn ở đó vừa đủ lâu có lẽ bạn trở nên bối rối, mất phương hướng và hoan mang tại sao mình lại dấn vào cuộc hành trình phục hưng nầy. Bạn có thể cảm thấy như tới nơi mà mình phải an nhiên tại ngoại.
Bạn có thể đưa ra những câu như thế nầy: “ Bạn phải biết rằg tôi là người đán ông có nhiều sắc thái”.; “ Thật ra tôi là người đàn bà đa sắc đa diện”; “ Không ai có một tập hợp tội lỗi và khuyết tính xâú bằng của tôi”; “ Nếu có ai từng thấy được sự thật về tôi, họ sẽ không bao giờ can dự gì tới tôi trong quãng đời còn lại cũa họ”.
Một vài người trong các bạn đã đi tới chỗ đó và nói, “ Tại sao tôi không bước ra khỏi vỏng kềm tỏa của chương trình nầy, đơn giản thôi à? Tại sao vậy? Tôi chỉ cần quay lại với việc chiếu rọi ra một hình ảnh thích đáng với mọi người và đá động gì tới cái mơ bòng bong của sự thật về tôi cơ mà!.
Chính là tại cái điểm mốc nghặt nghèo trong tiến trình mà chúng ta cần phải có một tha nhân khác đến rong vai với ta trong cái giếng đó càng sớm càng tốt. Bạn cần phải có ai đó bên cạnh bạn trước khi bạn buông xuôi và trở vào phủ nhận. Theo cách riêng, Bước thứ năm nói rằng bạn chỉ có thể phát triển một mình có mức độ; rồi thì bạn phải đến cái điểm mà sự tiếp tục tăng trưởng và chữa lành sẽ cần sự gíup đở của một người khác.
Tối nay chúng ta sẽ ở ngay bước ngoặc quan trọng. Chúng ta ở cái điểm mà chúng ta được yêu cầu phải nên sạch bằng cách kể cho một tha nhân sự thật về ai chúng ta thật là ( tức con người thật của chúng ta). Nhưng bằng cách nào?
Thú Nhận.
Bước đầu tiên là THÚ NHẬN những sai trái của tôi. Bài thơ alphabet của tối nay sẽ cho bạn thấy rõ cách nào để làm điều đó.
Confees your shortcoming, resentments, and sins.
Thú nhận rằng thiếu sót, bực bôị, và tội lỗi của chúng ta
Obey God’s direction
Vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời
No more quilt
Không mặc cảm tội lỗi nữa
Face the pain
Làm dịu cơn đau
Stop the blane
Không còn đổ tội
Start accepting God
Khởi nhận Đức Chúa Trời.
Chữ C trong “ Confess” là “ CONFEST” ( thú nhận) những thiếu sót, bực bội, và tội lỗi của bạn. Đức Chúa Trời muốn chung ta nên sạch và thưà nhận sai trái là sai trái, và chúng ta, “ có tội như bị buộc tội” ( guilty as charged). Chúng ta cần phải “ lãnh đủ” những tội lỗi được khàm phá trong kiểm điểm của chúng ta.
Đối với người thú tội thì xấu hổ đã qua đi và những hiện thực bắt đầu. ChCn 28:19 bảo chúng ta, “ Người nào dấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng tội nó ra thì sẽ được thương xót”. Sự xưng tội là cần thiết cho sự giao hảo. Những tội lỗi của chúng ta đã dựng lên một rào cản giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.
Mẫu tự O trong confess thay thế cho “ OBEY” (vâng theo) sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Sự xưng tội ( confession) có nghĩa là chúng ta đồng ý với Đức Chúa Trời về tội lỗi của chúng ta. sự xưng tội phục hôì mối giao hảo của chúng ta ( với Đức Chúa Trời).
Nguyên tắc 4 tóm tắt cách thức để vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong việc xưng nhận tội lỗi của chúng ta. Trước hết chúng ta xưng nhận ( confess) ( thừa nhận( admit)) những lỗi lầm của chúng ta với chính mình, với Đức Chúa Trời, và với một người nào đó mà chúng ta tin cậy. “ Chắc chắn như ta là Đức Chúa Trời sống động, Chúa phán, mọi người sẽ quì lạy trước ta, vàmọi người sẽ xưng nhận ta là Đức Chúa Trời. Vậy, mọi người chúng ta sẽ phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (RoRm 14:11-12 CNB).
Như vậy chúng ta làm những gì chúng ta được dạy dỗ để làm trong Gia Gc 5:16: “ Hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành”
Mâũ tự kế là N: No more guilt ( không còn mặc cảm tội lỗi nữa).
Nguyên tắc nầy phục hồi niềm tin, những mối quan hệ của chúng ta, và cho phép chúng ta đi tiếp khỏi cái lối sống “ kính chiếu hậu” ( rear-view mirror way of living) mà đã làm cho chúng ta cứ nhìn lại đằng sau và hậu đoán ( second-guess) chính chúng ta vàngười khác.
Trong RoRm 8:1 ( GNB) chúng ta được cam đoan rằng “ Bây giờ không có sự đoán phạt nào cho những kẻ sống liên hiệp với Christ Jesus.” Thế thì sự định tội ở đâu! “ Tất cả đã phạm tội…tuy nhiên Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta ‘ vô tội’…nếu chúng ta tin cậy nơi Jesus Christ, người ta cất tội lỗi chúng ta đi cách nhưng không (3:23-24 TLB).
Như thế đó là cái ‘ C-O-N’ của “ confess”. Cái “ con” đã qua! Chúng ta đã đi theo những dạy dỗ của Đức Chúa Trời về cách thức để thú nhận những sai trái của chúng ta.
Sau khi “ fess” up ( xưng ra hết), chúng ta sẽ có bốn thay đổi tích cực trong đời sống mình. Thứ nhất là chúng ta sẽ có năng lực để FACE ( đối mặt) với sự thật. Người ta thường nói rằng “ thỉnh thoảng người ta bị vấp ngã bởi sự thật, nhưng thường thì họ sẽ tự đứng lên và đi tiếp” Phục hưng không làm như vậy. phục hưng đòi hỏi tính chân thật! “ Chúa Jesus phán ‘ Ta là ánh sáng của thế gian. Ai theo ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.??? (GiGa 8:12).
Mà có khi nào để ý thấy rằng một người mà nói sự thật thì luôn luôn ung dung, thư thái? Sự thay đổi tích cực kế tiếp mà sự thú nhận mang tới là: “ to ease” ( làm dịu) nỗi đau (LND: trong tiếng Anh “ ung dung” là “at ease” và “ xoa dịu” là “ to ease” ).
Chúng ta bị đau chỉ vì chúng ta cứ giữ lấy những bí mật của mình! khi chia sẽ những bí mật sâu kính nhất của mình, chúng ta bắt đầu phân chia nỗi đau và niềm xấu hổ của mình.
Một giá trị-bản-thân ( self-warth) thành hình, mà không cnà dưạ trên các tiêu chuẩn của thế gian nữa, nhưng dựa trên lẽ thật của Jesus Christ!
Đối với tất cả chúng ta, không ai trách khỏi bị đau đớn, nhưng sự khốn khổ còn tùy ở chúng ta. Thi Tv 23:3-5 ( TLB) nói, “ Đã có một thời gian tôi không thừa nhận mình là một tội nhân. Nhưng sự bất chính đã làm tôi khốn khổ và tràn ngập các ngày của tôi với sự chán nản …sức lực của tôi bốc hơi như nước ngày hè cho đến khi rốt cuộc đời thừa nhận tất cả các tội lỗi với Ngài và thôi không cố che dầu chúng nữa. Tôi tự nhũ ‘ tôi sẽ xưng chúng ra với Chúa’. Và Ngài đã tha thứ tôi! Tất cả tội lỗi tôi tiêu tan”
Mẫu tự S trong “ confess” nhắc nhở chúng ta rằng bây giờ chúng ta có thể STOP ( ngừng) sự đổ tội.
Người ta đã thường nói rằng một người mà có thể mỉn cười trước những sai quấy có thể vừa nghĩ đến một người nào đó mà hắn có thể dổ tội cho. Nhưng sự thật là chúng ta không thể tìm được bình an và yên ổn nếu cứ mãi để tội cho chính chúng ta hoặc những người khác. Những bí mật của chúng ta đã ngăn cách chúng ta với nhau vừa đủ lâu rồi! Chúng ta ngăn cản sự thân thiết trong tất cả môí quan hệ quan trọng của chúng ta.
Chúa Jesus với chúng ta trong Mat Mt 7:3 ( Philips) : “ Sao ngươi nhìn vào hạt mạt cưa trong mắt anh em mình mà không nhìn thấy tấm ván trong mắt mình? Sao ngươi lại nói với anh em mình ‘ hãy để tôi lấy cái hạt mạt cưa trong mắt bạn ra’, khi mà có một tấm ván ( a plank) trong mắt mình?… trước hết hãy lấy tấm án trong mắt ngươi ra, rối ngươi mới thấy rõ mà lấy ra hạt mạt cưa của anh em mình”.
Cuối cùng, chữ S cuối cho chúng ta thấy rằng đã đến lúc để START ( khởi động) nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời.Một khi đã chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể nhìn thẳng vào mắt người khác ( khi đối diện, nói chuyện). Chúng ta nhìn thấy chính mình và những hành động của chúng ta trong ánh sáng mới. Chúng ta có sẳn lòng khiêm tốn để trao đổi những thiếu sót của mình trong nguyên tắc 5.
“ Vì Đức Chúa Trời ở trong Christ, phục nguyên thế gian cho chính Ngài, không kể tội lỗi của con người để nghịch cùng họ nữa nhưng lại xóa chúng đi ( IICo 2Cr 5:19LB). Nếu bạn yêu cầu tôi tóm tắt những lợi ích của nguyên tắc 4 thì nó sẽ là câu nầy: trong thú nhận mở cuộc sống mình ra cho ân điển chữa lành, giải hòa, phục hồi, và nâng cao của Jesus Christ, Đấng yêu chúng ta bất chấp bản thân chúng ta( là tội lỗi).
GiGa 1:9 ( NCV) nhắc nhở chúng ta rằng, “ Nêú chúng ta xưng tội mình, thì Ngài sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta, bởi vì chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng làm điều công bình. Ngài sẽ làm sạch chúng ta khỏi mọi sai quấy mà chúng ta đã làm.”
Đúc Kết
Có lẽ tối nay bạn đến đây với một chút e sợ vì phải nghĩ về việc chia sẽ cuộc kiểm điểm của bạn. Tôi hi vọng bạn đã được khích lệ, và tin tưởng rằng bạn có thể thấy những lợi ích rõ ràng của công việc nầy. Lần sau chúng ta sẽ bàn bạc về những ách sẽ tìm một người mà bạn có thể chia sẽ cuộc kiểm điểm của mình. Chúng ta hãy kết thúc trong cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, cám ơn Ngài về việc Ngài hứa rằng nếu chúng con xưng tôị, Ngài sẽ nghe chúng con và tẩy thanh chúng con, xoa dịu nỗi đau và mặc cảm tội lỗi của chúng con. Cám ơn Ngài vì Ngài luôn làm điều công bình trong danh Jesus. A MEN.

THỪA NHẬN
Nguyên Tắc 4
Công khai xem xét và xưng nhận lỗi lầm của tôi với chính tôi, với Đức Chúa Trời, và với một người khác mà tôi tin cậy.
Hạnh phúc thay cho những người thanh khiết trong lòng.#
Bước 5
Chúng ta thừa nhận với Đức Chúa Trời, với chính mình, và với một tha nhân ( ano ther human being) cái bản chất đích thực của những lỗi lầm chúng ta.
Do đó hãy xưng tội với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành.
Giới Thiệu
Tuần lễ nầy chúng ta sẽ tẫp trung vào việc thú nhận ( thừa nhận) tỗi lỗi chúng ta, tất cả những bí mật tăm tối của quákhứ chúng ta, với một người khác.
Tất cả chúng ta điều đã nghe rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng bạn có thể đã không nghe những tiền công của tội lỗi ( the wager of sin) không bao giờ ổn định ( frozen) hoặc là chúng ta không bao giờ là đôí tượng của thuế lợi tức ( be subject to income taxes).
Một trong những lý do chính của điều đó là gì phần lớn những tiền công của tội lỗi đi biệt tâm biệt tích ( go unreported)! Vậy thì, nếu tiền công của tội lỗi là sự chết, thì bạn có nên chuồn trước ngày trả hay không?
Tại sao lại phải thừa nhận những sai quấy của tôi?
Nói một cách nghiêm chỉnh, phần nầy của nguyên tắc 4 thường gây khó khăn cho người ta. Tôi thường được hỏi thế nầy, “ mắc mớ gì mà ta lại phải thừa nhận những điều sai trái của ta trước một người khác?
Nhiều người trong chúng ta đã và đang giữ trong lòng những bí mật hầu như suốt cả đời. Một ngày những bí mật đó gây ra tổn thất, thiệt hại cho chúng ta. Sự thiệt hại chúng ta phải trả là mất lòng tự trọng và nghị lực, nô lệ cho những thói quen nghiện ngập cũ. Thừa nhận-lớn tiếng-những bí mật ấy tước mất quyền lực của chúng. Chúng mất quyền lực kiềm chế chúng ta khi chúng ta nói ra.
Nhưng chúng ta vốn ngại ngùng khi ngạy phải bộc lộ những bí mật của chúng ta với một người khác, thậm chí với một người mà ta tin cậy. Chúng ta cảm thấy thế nào ấy tựa như là chúng ta có mọi điều để mất và không có điều gì để được. Tối nay tôi muốn bạn nghe được lẽ thật. Bạn có biết cái gì chúng ta thực sự có để mất bởi việc kể ra những bí mật và tôị lỗi chúng ta với một người khác?
1.Chúng ta mất cảm thức cô lập ( sense of isolation) của mình.
Một người nào đó đang xuống cái giếng mà chúng ta nói tới cách đây hai tuần và ở bên cạnh chúng ta. Cảm thức cô đơn của chúng ta sẽ bắt đầu tan biến.
2.Chúng ta sẽ bắt đầu mất lòng không sẳn sàng tha thứ của chúng ta.
Khi người ta chấp nhận và tha thứ chúng ta, chúng ta mới thấy rằng chúng ta có thể tha thứ người khác.
3. Chúng ta sẽ mất tính kiêu ngạo giả tạo và thổi phồng của mình.
Nếu chúng ta thấy được và chấp nhận ai chúng ta là ( con người thật của chúng ta), chúng ta mới có được lòng khiệm tốn thật, vì lòng khiêm tốn thật liên quan tới việc chúng ta thấy được chính mình như chúng ta thực sự là và thấy được Đức Chúa Trời như Ngài thực sự là.
4. Chúng ta sẽ mất cảm thức phủ nhận của mình.
Thành thật với một người khác sẽ rứt ra sự phủ nhận của chúng ta. Chúng ta mới cảm thấy trong sạch và chân chính.
Bây giờ thì bạn đã biết những gì mà bạn có thể mất khi bạn thừa nhận những sai trái của mình với một người khác, nên tôi xin kể ra ba ích lợi mà bạn sẽ được:
1. Chúng ta được sự chữa lành mà Kinh thánh hứa.
Hãy xem Gia Gc 5:16 một lần nữa: “ Hãy xưng tôi với nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho anh em được chữa lành.” Chữ mấu chốt ở đây là được chữa lành. Câu nầy không nói, “ Hãy xưng tội với nhau và bạn sẽ được tha thứ.” Đức Chúa Trời đã tha thứ bạn khi bạn đã xưng nhận tội lỗi mình với Ngài. Bây giờ Ngài nói với bạn sẽ bắt đầu tiến trình lành bệnh khi bạn xưng nhận những tội lỗi của bạn với một người khác.
2. Bạn được sự tự do.
Những bí mật của chúng ta đã bị ở trong xiềng xích- bị trói buộc, làm đông cứng ( frozen), ( khiến chúng ta) không có năng lực để tiến tới trong bất cứ mối quan hệ nào của chúng ta với Đức Chúa Trời và người khác. Việc thừa nhận tội lỗi chúng ta bẻ gãy xiềng xích hầu cho quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời có thể khởi sự.
“ Trong hoạn nạn họ kêu cầu Đức Chúa Trời và Ngài giải cứu họ! Ngài dẫn họ ra khỏi nơi tối tăm và bóng sự chết, bẻ gãy xiềng xích họ” (Thi Tv 107:13-14 TLB). Tuy nhiên, tội lỗi không xưng ra là day dứt, mưng mủ. Trong 32:3-4 (GNB) Đavít kể cho chúng ta những gì xảy đến với ông khi ông đã cố giấu giếm tội lỗi của mình, “ Khi tôi không xưng những tội lỗi mình ra, tôi bị kiệt quệ vì than khóc cả ngày… sức lực tôi bị ráo cạn. Nên nhớ “ Sự cởi mở đối với sự trọn vẹn giống như như những bí mật đối với sự đau ốm.” Ông nội tôi thường nói, “ Muốn suối trong thì phải sạch nguồn” ( if you want to clear the stream you need to get the hog out of the spring). Hãy thừa nhận và xây khỏi các tội lỗi bạn. Hãy nhớ rằng tội lỗi duy nhất mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ là tội lỗi không được xưng nhận.
3. Chúng ta được sự ủng hộ.
Khi bạn chia xẻ sự kiểm điểm của bạn với một người khác, bạn được ủng hộ! Người đó sẽ giúp bạn tập trung và góp ý kiến phản ánh ( về việc kiểm điểm của bạn). Khi người bạn cũ của bạn, “ phủ nhận”, xuất hiện trở lại ( sau một thời gian vắng bóng) và bạn nghe Satan kể ra một loạt những lý do biện bạch, “ Thực ra không đến nỗi như thế,” “ họ đáng chịu thế,” “ Thực ra không phải là lỗi của tôi”- người hổ trợ bạn có thể có mặt để cáo ty ( ( từ luật)= challenge= take exception to= phản đối) bạn với sự thật. Nhưng hơn hết, bạn cần một người khác chỉ đề lắng tai nghe những gì mà bạn cần nói.
Tôi chọn một người bằng cách nào?
Không giống như Jessica, cô bé bị kẹt trong giếng mà chúng ta đã nói tới trong bài 12, bạn sẽ chọn nhận vật mà sẽ xuống giếng (để ở) với bạn, vậy nên hãy chọn cẩn thận nhé! Bạn không thích người nào mà nói, “ Bạn đã làm gì vậy?” hoặc “ Đáng lẽ bạn không nên làm như vậy?” Bạn không cần một quan tòa và bồi thẩm đoàn. Chúng ta đã bàn luận rồi về sự kết tội, tuyên án. Hãy nhớ RoRm 3:23-24 ( TLB): “ Tất cả điều đã phạm tội…dầu vậy giờ đây Đức Chúa Trời tuyên phán chúng ta ‘ vô tội’… nếu chúng ta tin cậy vào Jesus Christ, Đấng …cất những tội lỗi của chúng ta đi cách nhưng không ‘ và IGi1Ga 1:9: ‘ nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của chúng ta, thì Ngài là thành tính công bình, sẽ tha thứ những tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta sạch hết mọi điều không công bình’.
Bạn chỉ cần nhờ đó đề lắng nghe. Tôi thấy rằng tốt nhất nên chọn một Cơ đốc nhân trưởng thành và quen thuộcvới tám nguyên tắc hoặc mười hai bước.
1. Chọn người cùng phái với bạn mà bạn tin cậy và tôn trọng.
Nói bao nhiêu đủ rồi! ( đây là chuyện tế nhị).
2. Hỏi xem người đó đã hoàn thành Nguyên tắc 4 hoặc Bước 4 và năm chưa.?
Tiến trình nầy sẽ trôi chảy êm xuôi hơn nếu người ấy quen thuộc với những việc bạn đang làm. người đó cũng sẽ có một cảm thức tha giác ( a sense of empathy), và nếu nhân vật ấy có thể chia xẻ những kinh nghiệm cá nhân, thì bạn sẽ có một cuộc trao đổi lành mạnh.
3. Hãy đặt một hẹn ước với người đó, một thời gian không bị làm gián đoạn!
Hãy trách xa những cú điện thoại, những bạn bè, tất cả những gián đọan trong ít nhất hai tiếng đồng hồ. Tôi đã nghe về một vài cuộc kiểm điểm mà phải mất tám tiếng đồng hồ mới có thể chia sẽ hết. Điều đó có lẽ mang chút ít kịch tính.
Vài hàng hướng dẫn cho cuộc gặp mặt của bạn
1/ Hãy bắt đầu với sự cầu nguyện. Hãy câu xin sự can đảm, khiêm nhượng, và chân thật. Đây là một bài cầu nguyện đề nghị để bạn xem xét:
Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho con đầy sự bình an và sức mạnh suối trong cuộc chia xẻ kiểm điểm của con. Con biết rằng Ngài đã tha thứ cho con những sai lầm và tội lỗi của con trong quá khứ. Cám ơn Ngài đã ban con Ngài để trả giá ( chuộc tội)cho con hầu cho những tội lỗi con có thể được tha. Suốt trong cuộc họp mặt nầy xin giúp con trở nên khiêm nhượng và hoàn toàn chân thật. Cám ơn Ngài đã cung cấp cho con chương trình nầy và ______________( tên của người mà bạn đang cùng chia xẻ kiểm điểm). Cám ơn Ngài về việc cho phép những xiềng xích của quá khứ của con bị bẻ gảy. Trong danh Cứu Chúa con cầu nguyện. A MEN.
2/ Hãy đọc những câu trong ngiuyên tắc 4, trong 22, sách Hướng dẫn Tham dự viên 3, trở nên công bình với Đức Chúa Trời, với chính bạn, và với người khác.
3/ Hãy giữ cho sự chia xẻ của bạn được thăng bằng - những điểm yếu và những điểm mạnh!
4/ Hãy chấm dứt bằng sự cầu nguyện. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về những dụng cụ mà Ngài đã ban cho bạn, về sự tha thứ hoàn toàn tìm được trong Christ!
BÀI LÀM CHỨNG ( Nguyên tắc 4)
Tôi tên là John, một tín đồ và một người nghiện rượu đang phục hưng, đã nhận biết Jêsus là Đấng Quyền năng Tối cao của tôi. Tôi sẽ không làm phiền bạn với những chi tiết về hai-mươi-chín-năm-rưởi đam mê và luông tuồng trong rượu chè của tôi mà sự thiệt hại có thể được tóm lại như sau:
0 giá-trị-bản-thân ( self-worth)
1 gia đình bỏ lỏng và đổ vở
2 cuộc ly dị
3 502s hoặc DUIs
4 chuyến đi vô khám
5 năm không đóng lợi tức
6 chuyến đi đột xuất tới bệnh viện
Vô số những cố gắng để khống chế áp huyết sai rượu lên đến 190/165!
265 bảng Anh tiền rươụ Vodka loại rẽ và thuốc an thần Valium.
Tệ hơn tất cả điểu nầy, tôi đã vỡ nợ đạo đức và thuộc linh và đã thua trong “ ván chơi cuộc đơì” vào 7 tháng giêng, 1976, sau một mùa nghĩ hè say sỉn và một cuộc đương đầu đầy cảm xúc với mẹ và những thành viên khác trong gia đình tôi, “ khoảng khắc tỉnh táo” của tôi đã cho thấy rằng tôi không thể rướn tới nữa, và tôi gọi cho AA.
Xa lạ với tôi, cuộc hành trình thuộc linh lớn đã bắt đầu. Tôi không biết, cũng không thể hiểu những chữ trong Eph Ep 2:10: “ Chúng ta là tuyệt tác của Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong Christ Jesus để làm những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để cho chúng ta làm.”
Trong mười lăm năm sau đó, tôi thịnh vượng về mặt tài chánh và thân thể với chương trình AA thế tục của tôi. Khi tôi thực hành Bước 4, đó là “ mạnh dạng tự kiểm sâu sắc, thấu đáo về mặt đạo đức,” tôi chỉ mới viết, viết, và viết. Ba cuốn sỗ tay đầy những ghi chép có thể đúc kết lại như sau:
1. Với tôi, những hoài vọng mang tính thảm hại, mọt nỗi sợ thường trực về sự thất bại không thể đáp ứng được với những gì mà tôi đã cưu mang như là những niềm hi vọng mà những người khác đặt ở tôi từ hồi tôi còn thơ dại nhất. Cha tối mất năm tôi lên ba. Ong là một y sĩ lỗi lạc, khởi đầu sự nghiệp trpong thời gian cuộc “ Đại úy thoái ( kinh tế)” ( the Great Depression). Ong là niềm kêu hảnh của cả gia đình,và từ những ngày đầu tôi còn nhớ gia đình nói, “ Nhìn tay của John kìa, nó sẽ không trở lại nên một nhà phẩu thuật lỳ tài sao, giống hệt như cha,” “ John đã được “ đặt cọc” vào học nghành Y ở trường ruột của cha nó; nó sẽ y hệt cha”. (Alm Mater, trường học - nơi mình đã và đang học, LND )
Cả cái trách nhiệm mà những người khác đặt trên tôi đã biến thành mặt cảm tội lỗi và nỗi bực tức mà tôi chôn kín và cưu mang dài theo năm tháng.
2.Sự cô đơn hoặc nỗi sợ bị loại bỏ là bạn đồng hành với nỗi sợ không đáp ứng được với những hi vọng của người khác; mặt dù tôi muốn sự hợp thức hóa ( validation) (muốn hòa nhập với mọi người), nhưng tôi laị cảm thấy cô đơn và cô độc bởi vì tôi là đứa con độc sanh. Cho dù tôi luôn ở trong một đám đông hoặc một phần của nhóm, Bước 4 làm cho tôi nhận biết rằng tôi cô đơn. Tôi đã đẩy đi những người mà ở trong họ tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận. Lần lượt, tôi đã đánh mất những người mà lại là quan trọng đối với tôi. Tôi là một tay tổ về việc đổ lỗi cho người khác.
3.Tôi có thể đúc kết những lời bình luận về Bước 4 của tôi bằng cách nói lên rằng đang xuyên trong cả điều nầy là một nỗi sợ bị mất kiểm soát. Nhưng với rượu đầy đu, một “ nhân cách quyến rũ” và một số lượng công việc khó nào đó, làm (người khác)sẽ không bao giờ biết rằng tất cả điều nầy đang diễn ra bên trong tôi.
Nói chi đến việc tôi tự hành xác mình! tôi đang tự sát từng kỳ như mua trả góp, với hai-mươi-chín-rưỡi năm uống hằng ngày.
Với nguyên tắc thứ 4, cộng với nhiều ghi chép đầy các sổ tay, qua việc viết cho thấy tôi co thể nhìn biết sự việc như chúng thực là, chấp nhận hiện thực của đời sống tôi, và nhận lấy trách nhiệm ( quyền sở hưu) đối với tất cả sự thiệt hại tôi đã làm.
Chẳng bao lâu, tôi thực hiện Bước thứ 5 và thừa nhận bản chất đích thực của các lỗi lầm tôi với chính tôi và với một tha nhân. Vì chưng, như các bạn đã biết, Bước thứ năm nói rằng chúng ta thừa nhận bản chất đích thực của những lỗi lầm chúng tavới Đức Chúa Trời, với chính chúng ta, và với một tha nhân. Vào thời gian ấy tôi không có, cũng không muốn có, Đức Chúa Trời trong đời sống mình, do đó tôi bỏ Đức Chúa Trời ra ngoài vòng. Tôi đã chưa từng có thể tự tha thứ mình hoặc chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với những tội lỗi của tôi chống lại những ai mà tôi làm tổn hại. Như đã nói, tôi đã không sai rươụ ( rober) mười hai năm và đã thực hiện tốt chương trình Mười-hai Bước, có quan hệ mật thiết với H&I và công trình bướ-thứ-mười-hai khác, nhưng vẫn có một sự trống vắng luôn dày vò tôi. Tôi thường kêu lên, “ Với sự nghiêm túc chỉ có vậy thôi sao? Sống động hơn nầy mới phải chớ!” bạn biết không, có một điều mà tôi chưa bảo với bạn-tôi thuộc về CIA!
Vâng, CIA : catholic ( Công giáo), Irish ( người Ailen) và Alcoholic ( người nghiện rươu). Tôi nghĩ rằng Công giáo cứng nhắc, cố chấp, và Đức Chúa Trời đã chối bỏ tôi. Điều nầy không đúng. Như bạn biết, tất cả người Ailen đều bướng bỉnh, bảo thủ, và vốn hai cãi cọ ầm ĩ. Điêù nầy có thể đúng. Là một kẻ nghiện rượu đang phục hồi, tôi vẫn còn ở trong phủ nhận, và tôi đã phủ nhận việc tôi cần Đức Chúa Trời trong cuộc sống mình. Tất nhiên, tôi sai lầm. Một khoảng cách lớn vô danh nào đó đang bị đánh mất và tôi chịu khốn khổ. Tôi không thể phủ nhận việc tôi cần Đức Chúa Trời trong đời sống mình nữa, và phải tìm một Hội thánh.
Và lúc đó phép lạ xảy ra!
Khoảng một tuần sao khi quyết định tìm một Hội thánh, tôi tìm thấy một truyền đơn trên bậc cửa nhà tôi thông báo lễ Phục sinh năm 1991 ở Saddleback. Sau đó, tôi mới biết rằng đó là năm duy nhất Saddleback gởi thông tin bằng thiệp mời đến vùng thung lũng Capistrano ở cách xa khoảng hai mươi lăm dặm. Đây là sự trùng hợp chăng? Tôi nghĩ rằng không!
Ở lể Phục sinh 1991, tôi đã được nghe sứ điệp nầy:
Tin cậy Đức Chúa Trời-qúa khứ được tha thứ.
Tin cậy Đức Chúa Trời-hiện tại có thể quản ly, kiểm soát được.
Tin cậy Đức Chúa Trời-tương lai vững chắc.
Tôi tan vỡ và khóc suốt trong buổi giảng. Tôi cảm thấy sự hiện diện của Đức Thánh Linh hoan nghênh tôi về nhà, và sự cô đơn, sự sợ hãi của tôi biến mất. Tôi chạy về nhà và kể cho vợ tôi điều gì đã xảy ra, vàcô ấy có thể cảm thấy niềm vui, sự bình an, và sự hiện diện của Thánh linh của Đức Chúa Trời trong tôi. phần còn lại là lịch sử (là cả một câu chuyện kỳ diệu).
Tôi tham dự tất cả các lớp Saddleback, là thành viên, người trưởng thành, và hầu việc. Tôi chịu Báp tem váo tháng 9 năm 1991. Qua phỏng vấn hẩu việc( ministry interview), Mục sư Steve tống tôi tới Mục sư John Baker ở dưới Dức dấy Phục hưng, và tôi bắt đầu sắp xếp ghế vào tối thứ sáu hoặc làm bất cứ việc gì khác mà tôi có thể làm.
Tôi được yêu cầu làm lãnh đạo viên tiểu nhóm cho một nhóm đàn ông nghiện rươụ, tất cả điều mới đến với phục hưng. Chương trình chín mươi-ngày đầu tiên của chúng tôi đến nay đã được ba năm, và tôi được đặc quyền lãnh đạo hàng tá người đàn ông qua ba nguyên tắc đầu trong các hướng dẫn tham dự viên Dức dấy Phục hưng.
Cuộc sống hằng ngày của tôi giờ đây có liên quan mật thiết với những anh em Cơ đố đang Phục hưng thực hiện chương trình mười-hai-Bước-qui-hướng Christ, và vẫn sẳn sàng giúp việc nơi nào mà tôi có thể xem xét, theo nhiều cách, những mối quan hệ phục hồi, chữa lành, và những phép lạ mà chỉ có mối quan hệ với Jesus Christ mới có thể cung cấp.
Trong tiến trình 12-Bước-qui-hướng-Christ của bản thân, cuối cùng tôi đã có thê hoàn tất Bước 5, và nhận lấy tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, qua công việc của Christ trên thập tự giá. Các tội lỗi tôi được tha, mặc cảm tội lỗi và những nỗi sợ của tôi được cất bỏ. Tôi có thể thấy rõ ràng chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời tôi.
Để kết thúc, tôi xin trích dẫn một câu mà hiện nay tôi có thể thật sự hiểu và chấp thuận, IICo 2Cr 5:17 (TLB): “ Khi một người trở thành một Cơ đốc nhân, người đó sẽ rở nên một người mới tinh khôi ở bên trong. Người ấy không còn như cũ nữa. Một sự sống mới đã bắt đầu!”
Cám ơn bạn đã cho tôi chia xẻ một phép lạ nhỏ với bạn.

Tự Nguyện Phục Tùng Mọi Thay Đổi Đức Chúa trời Muốn Lám Ra Trong Cuộc Sống Tôi Và Khiêm Tốn Cầu Xin Ngài Cất Bỏ Những Khuyết Tính Của Tôi.
“Hạnh phúc thay cho những ai mà nỗi khát khao lớn nhất của họ là làm những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu”

SẲN SÀNG
Nguyên Tắc 5
Tự nguyện phục tùng mọi thay đổi Đức Chúa Trời muốn làm ra trong đời sống tôi và khiếm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những khuyết tính của tôi.
Hạnh phúc thay cho những ai mà nỗi khát khao lớn nhất của họ là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Bước 6
Chúng ta hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ những khuyết điểm nầy của tính cách chúng ta.
Hãy hạ mình trước Chúa, thì Ngài sẽ nâng anh em lên. Gia Gc 4:10
GIỚI THIỆU
Chúc mừng! Nếu bạn đã sẳn sàng cho nguyên tắc 5, thì bạn đã qua rồi những bước quan trọng trên con đường đến phục hưng. Bạn thú nhận bạn có một nan đề và bất lực đối với nó; bạn đi đến chỗ tin rằng có thể và sẽ giúp bạn; bạn tìm kiếm Ngài và trao cuộc sống và ý chí bạn cho Ngài chăm sóc và hướng dẫn; bạn đã viết một bài kiểm điểm thuộc linh và chia xẻ điều đó với Đức Chúa Trời và một người khác. Bạn đã phải bận rộn! Nhiều việc quá- việc khó!
Có lẽ bạn đang nghĩ rằng đã đến lúc phải nghỉ xả hơi và thư giãn đôi chút. Hãy nghĩ lại!
Trong tài liệu AA, Bước 6 ( Nguyên tắc 5) được đề cập đến như cái bước “ mà phân rẽ những người đàn ông khỏi những gã trai trẻ”! Vậy tối nay chúng ta sẽ hỏi câu hỏi, “ Hoàn tất sẳn sàng ( READY) có nghĩa là gì?”
Một trong những lý do mà Bước 5 “ phân rẽ những người đàn ông khỏi những gã trai trẻ” _ hoặc những người đàn bà khỏi các cô gái, cho vấn đề đó _ là vì nó nêu lên rằng chúng ta sẳn sàng để “ tự nguyện phục tùng mọi thay đổi Đức Chúa Trời muốn làm ra trong cuộc sống tôi.”
Phần lớn chúng ta, nếu không nói là tất cả chúng ta, sẽ rất sẳn lòng muốn một số khuyết tính nào đó ra đi. Càng sớm càng tốt! Nhưng chúng ta hãy đối diện chúng, một vài khuyết điểm khó mà chừa bỏ.
Tôi là một người nghiện rượu, nhưng đã có một thời gian trong cuộc đời tôi, một khoãng thời gian của sự minh mẫn, khi mà tôi biết rằng mình đã chạm tới đáy và sẳn sàng bỏ uống rượu. Nhưng tôi có sẳn sàng bỏ nói dối không? bỏ tham lam không? sẳn sàng để tống khứ những bực bội không? Tôi đã làm những điều nầy trong một thời gian dài. Giống như cỏ dại trong vườn, chúng đã bám rễ!
Chúng ta đã thành hình những khiếm khuyết của tính cách mình, những rối loạn tâm thần, những thói quen ( xấu) trong những giai đoạn mười, hai mươi, hoặc ba mươi năm. Trong nguyên tắc nầy bạn và Đức Chúa Trời-cùng nhau-đang săn đuổi những khiếm khuyết nầy. Tất cả chúng!
Bài thơ chữ đầu tối nay bày tỏ cho bạn cách nào để sẳn sàng ( READY) để cho Ngài làm điều đó.
Release control: buông thả kiểm soát
Easy does it: thoải mái thực hiện nó
Accept the change: chấp nhận sự thay đổi
Do replace your character defeets: thay thế những khuyết tính của bạn
Yield to the growth: nhường chỗ cho sự tăng trưởng
Mẫu tự đầu tiên hôm này đứng thay cho RELEASE control ( buông thả kiểm soát) Điều đó nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện mà tôi đã nghe.
Một người đàn ông tình cờ gặp một người bạn trong một quán rươụ. Anh ấy nói, “ Tôi ngỡ là anh đã bỏ rươụ. Chuyện gì thế, không tự chủ được à?” Người bạn đáp, “ Tôi đã tự chủ nhiều lắm đấy chứ. Chỉ phiền cái là tôi đà có cái ý chí quá mạnh mẽ để dùng nó!” Đức Chúa Trời rất là nhã nhặn va kiên nhẫn. Trong nguyên tắc 3, Ngài đã không áp đặt ý chỉ của Ngài trên chúng ta. Ngài chờ đợi bạn mời Ngài bước vào p(tâm hồn mình).
Bây giờ trong nguyên tắc 5, bạn cần phải “ hoàn toàn sẳn sàng”, tự ý để cho Đức Chúa Trời( ngự) vào trong mọi lãnh vực của đời sống bạn. Ngài sẽ không ngự vào và tẩy thanh mọi lãnh vực trừ khi bạn tự ý mời Ngài vào.
Người ta thường nói rằng “ sự sẳn lòng, tự nguyện là chiếc chìa khóa đút và ổ khóa và mở cánh cửa cái để cho Đức Chúa Trời bắt đầu cất bỏ những khuyết tính của bạn” Tôi rất thích cái cách mà nhà Thi thiên đã mời Đức Chúa Trời hành động trong cuộc sống ông: “ Xin giúp tôi làm theo ý Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Xin hãy dẫn tôi trong các lối tốt lành, vì Thần linh Ngài là thiện” (Thi Tv 143:10 TLB).
Nói đơn giản, chữ R-release control ( buông thả kiểm soát, quản lý)-là “ let go: let God” ( hãy buông xuôi để cho Đức Chúa Trời hành động).
Chữ E trong Ready đứng thay cho EASY does it ( thoải mái thực hiện nó). Những nguyên tắc và bước nầy không phải là những bộ lắp ráp nhanh! Bạn cần phải dành thời gian cho Đức Chúa Trời hành động trong đời sống bạn.
Nguyên tắc nầy đi xa hơn là chỉ giúp bạn bỏ rươụ. Hãy nhớ, tội lỗi là triệu chứng của khuyết tính.
Hãy để tôi nói rõ. Tội lỗi giống như là cỏ trong vườn. Nó sẽ luôn mọc lên ngoại trừ trường hợp nó bị nhổ tận gốc rễ. Và rễ là những khiếm khuyết thực sự gây ra tội cụ thể. Trong trường hợp tôi, tội lỗi chính yếu trong cuộc đời tôi là lạm dụng rươụ. Đó là hành vi, là tội. Cái khiếm khuyết của tính cách là sự thiếu mất cái ngã-ảnh ( self-image) tích cực nào đó của tôi. Như vậy, khi tôi thực hành Nguyên tắc 5, tôi đuổi theo cái khiếm khuyết-sự thiếu mất một ngã-ảnh tích cực của tôi-đã khiến tôi phạm tội bằng cách lạm dụng rươụ.
Điều đó tốn thời gian, nhưng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện nó. Ngài đã hứa “ Hãy phó thác mọi việc ngươi làm cho Chúa. Hãy tin cậy Ngài giúp đở bạn thực hiện điều ấy và Ngài sẽ làm” (37:5 TLB)
Mẫu tự kế là A: Accept the change ( chấp nhận sữ thay đôỉ).
Thấy nhu cầu về thay đổi và cho phép sự thay đổi xảy ra là hai điều khác nhau, và khoảng không giữa nhận biết và sẳn lòng có thể đầy sự sợ hãi. Bên cạnh đó, sợ hãi có thể bất ngờ làm bộc phát sự nương tưạ vào sự tự quản vốn đã có của chúng ta. Nhưng nguyên tắc nầy sẽ không hoạt động nếu chúng ta vẫn còn bị kẹt bởi bản-ý ( self-will) của mình. Chúng ta cần phải sẳn sàng để chấp nhận sự giúp đở của Đức Chúa Trời suốt trong thời chuyển tiếp. Kinh thánh làm rõ đều nầy trong IPhi 1Pr 1:13-14( GNB): “ Vậy, hãy khiến cho tâm trí anh em sẳn sàng để hành động . Hãy giữ cãnh giác và đặt hi vọng của bạn hoàn toàn trên phước hạnh sẽ được ban cho bạn khi Jesus Christ hiển lộ. Hãy vâng phục Đức Chúa Trời, đừng để cho cuộc sống của anh em bị định hình bởi những dục vọng ấy mà anh em vốn có khi anh em vẫn còn ngu ngơ không biết.”
Như tôi đã nói, tất cả những bước mà anh em đã thực hành trên con đường đến phục hưng đã giúp anh em xây dựng nền tảng cho sự “ Qui phục tột cùng” được tìm thấy trong Nguyên tắc 5.
Gia Gc 4:10, “ Anh em hãy tự hạ mình trước Chúa, thì Ngài sẽ nâng anh em lên.” Tất cả chúng ta cần là tấm lòng sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta trên con đường phục hưng.
Bây giờ hãi sẳn sàng tiến tới chữ D, là chữ tối quan trọng: DO thay thế cho những khuyết tính của bạn.
Bạn đã trải qua nhiều thời gian những bấn loạn tâm thần, những thúc bách,những mối ám ảnh và những thói quen (xấu) cũ của chúng ta. Khi Đức Chúa Trời dẹp bỏ một cái, bạn cần phải thay thế nó bằng một điều gì đó tích cực, chẳng hạn như là các buôỉ nhóm phục hưng, những hoạt động Hội thánh, dịch vụ bước-thứ-mười-hai, ,và những việc làm tình nguyện! Nếu không, (vô hình trung) bạn tự để hở cho một khuyết tính tiêu cực trở lại.
Hãy lắng nghe Mat Mt 12:43-45 ( GNB) : “ Khi một tà linh ra khỏi một người, nó đi qua miền quê khô cằn tìm một chỗ nghĩ ngơi. Nếu nó không thể tìm thấy một chỗ, bèn tự nhũ, ‘ ta sẽ trở về nhà mình’ vậy nó trở lại và thấy nhà bỏ hoang… thì nó bèn đi ra và rủ về bảy linh khác còn tệ hơn hính nó nữa, rồi chúng đến sống ở đấy’’
Tôi đã nói rằng một trong những khuyết điểm chính yếu của tính cách tôi là một ngã-ảnh tiêu cực, hoặc nói chính xác hơn là một lòng tự tôn hư không. Tôi phung phí nhiêù thời gian trong các quán rươụ, thử cố gằng làm át đi nó. Khi tôi khởi sự thực hành 12 Bước, tôi thấy là mình có nhiều thời gian trong tay. Tôi cố gắng lấp đầy( những khoảng trống thời gian đó) bằng cách làm những điều tích cực mà lại tô đấp lòng tự tôn của tôi, thay vì phá bỏ nó.
Thêm vào việc thực hiện chương trình của tôi và tham dự hết cuộc nhóm nầy đến cuộc nhóm khác, tôi giao hữu và làm việc với những người “ lành mạnh.” Tôi tự nguyện xung phong. Tháng nầy qua tháng kia, tôi càng quan hệ mật thiết vơí Hội thánh, nữa. Đó là khi Chúa kêu gọi tôi khởi sự xây dựng Dức dấy Phục hưng. Tôi bắt đầu đi tới xêmina ( cuộc thảo luận chuyên đề).
Bạn không cần phải khởi sự một công vụ, nhưng bạn lại cần thay thế khuyết tính tiêu cực của bạn bằng điều gì đó tích cực. Có rất nhiều cơ hội để hẩu việc và dấn thân vào ở Hội thánh.
Mẫu tự cuối là Y: YIELD to the growth ( nhường chỗ cho sự tăng trưởng.
Ban đầu, cái ngã-ảnh thấp kém và sự tự nghi ngờ của bạn có thể bảo với bạn rằng bạn không xưng đáng để được tăng trưởng va phát triển mà bạn đang tạo ra trong chương trình. Đừng nghe! Hãy nhường chỗ cho sự tăng trưởng. Đó là công việc của Đức thánh linh bên trong bạn.
“ Người nào mà được sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời thì không thực hành phạm tội, bởi vì giờ đây sự sống của Đức Chúa Trời ở trong người; vậy người ấy không thể tiếp tục phạm tội vì sự sống mới nầy đã được nhập thể vào người và quản lý, kiểm soát ngươ-ấy đã được tái sanh ” (IGi1Ga 3:9 TLB).
Đúc Kết.
Câu hỏi ở đây là, ( có phải bạn hoàn toàn sẳn sàng tự nguyện phục tùng bất cứ và tất cả những thay đổi nào mà Đức Chúa Trời muốn làm ra trong cuộc sống bạn?”
Nếu bạn sẳn sàng, vậy hãy đọc các câu Nguyên tắc 5a tìm thấy trong Hướng dẫn Tham dự viên 3 ở trang 23, và cầu nguyện như sau:
Đức Chúa Trời kính yêu, cảm tạ ơn Ngài đã mang con xa đến đây trong cuộc hành trình phục hưng của con. Giờ đây con cầu xin Ngài giúp con được hoàn toàn sẳn sàng để thay đổi tất cả những thiếu sót của tôi. Xin ban cho tôi sức mạnh để xử lý với tất cả những khuyết tính của con mà con đã trao cho Ngài xin hãy cho tôi chấp nhận tất cả những thay đổi mà Ngài muốn làm ra trong tôi. Xin hãy giúp con là con người mà Ngài muốn là con. Con cầu nguyện trong danh con Ngài. AMEN.

ĐẮC THẮNG
Nguyên tắc 5
Tự nguyện nhường chỗ cho mọi người thay đổi mà Đức chúa Trời muốn làm ra trong đời sống tôi và khiêm tốn cầu xin Ngài dẹp bỏ những kguyết tính của tôi.
Hạnh phúc thay cho những ai mà nỗi khao khát lớn nhất của họ là làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu.
Bước 6.
Chúng ta hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khuyết điểm nầy của tính cách
Hãy tự hạ mình trước Chúa, thì Ngài sẽ nâng anh em lên. Gia Gc 4:10
Bước 7
Chúng ta khiếm tốn cầu xin Ngài cất bỏ tất cả những thiếu sót của chúng ta.
Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín,sẽ tha tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. IGi1Ga 1:9
Giới Thiệu
Tối nay chúng ta sẽ nhìn bao quát Nguyên tắc 5. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi nầy, “ Làm sao bạn có thể đạt được sự đắc thắng trên những khuyết điểm về tính cách của bạn?”
Đắc Thắng
Chúng tasẽ dùng bài thơ chữ đầu VITORY ( sự đắc thắng).
Noluntarily submit: Tự nguyện giao phó
Identify character defects: Nhận diện các khuyết tính
Change your mind: Thay đổi tâm trí bạn
Turn over character defects: Trao lại những khuyết tính
One day at a time: Ngày nào nên ngày ấy
Recovery is a process: Phục hưng là một tiến trình
You must choose to change: (mà) bạn phải (quyết) định thay đổi
Chữ V là VOLUNTARILY ( tự nguyện).
Tự nguyện nhường chỗ cho mọi thay đổi mà Đức Chúa trời muốn làm ra trong cuộc sống tôi và khiêm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những thiếu sót của tôi. Kinh thánh phán rằng chúng ta phải dâng chính bản ngã của mình làm của lễ cho Đức Chúa Trời. “ Hãy dâng chính anh em làm của lễ sống cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho sự hầu việc và thỏa lòng Ngài… hãy để Đức Chúa Trời biến đổi bạn ở bên trong bằng sự thay đổi toàn diện của tâm trí bạn” (RoRm 12:1-2 GNB).
Khi chấp nhận Nguyên tắc 3, bạn đã thực hiện quyết định quan trọng nhất của đời bạn bằng cách chọn trao cuộc sống bạn cho ý chỉ của Đức Chúa Trời. Quyết định ấy thích ứng bạn với Đức Chúa Trời; bạn chấp nhận và kiên quyết theo Jêsus Christ còn Ngài như là Chúa và Đấng cứu chuộc bạn.
Kế đó bạn làm việc trên bạn (xử lý bạn). Bạn mạnh dạn tự kiểm về mặt đạo đức. Bước đầu trong bất cứ chiến thắng nào là nhận định kẻ thù. Sự kiểm điểm của tôi cho thấy rằng tôi là kẻ thù lớn nhất của tôi.
Bạn trở nên thánh khiết bởi thừa nhận và xưng nhận với chính bạn, với Đức Chúa Trời, và với một người khác những sai quấy và tội lỗi của bạn. Đây có lẽ lần đầu tiên trong đời, bạn có được năng lực để gỡ đi cái cặp kính lấm bùn của phủ nhận và nhìn vào hiện thực với một tiêu điểm trong và sạch.
Bây giờ bạn đang cân nhắc điều gì mà Nguyên tắc 6 nói: rằng bạn “ hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khuyết điểm về tính cách của bạn”. Bạn ở ngay chỗ trong phục hưng mà bạn nói, “ Tôi không muốn sống cách nầy chút nào nữa, tôi muốn bỏ đi những tổn thương, những bấn loạn tâm thần, những thói quen (xấu) của tôi. Nhưng làm sao tôi thực hiện điều đó được?”
Tin mừng ở đây là bạn không làm nó!
Bước 6 không đọc, “ bạn hoàn toàn sẳn sàng để cho bạn cất bỏ tất cả những khuyết điểm về tính cách của bạn”, phải không? Không, nó nói, “ Bạn hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ tất cả những khuyết điểm về tính cách của bạn.”
Vậy thì, làm sao bạn bắt đầu tiến trình để cho Đức Chúa Trời tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống bạn và cả bạn và Ngài đều khao khát?
Bạn khởi sự bằng cách thực hiện chữ I trong victory: IDENTIFY 9nhận diện),
Nhận diện những khuyết tính nào mà bạn muốn sử lý trước hết. Hãy trở lại với những sai trái, thiếu sót, và tội lỗi mà bạn đã khám phá trong cuộc kiểm điểm của bạn. Sự ngã xuống không hề làm bạn thất bại, (ngã rồi) cứ nằm mãi mới làm (bạn thất bại)! Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta thừa nhận những sai trái của mình. Ngài còn muốn làm cho chúng ta công bình! Ngài muốn ban cho chúng ta tương lai và hi vọng! Đức chúa trời muốn không chỉ tha thứ chúng ta. Ngài còn muốn thay đổi chúng ta! Hãy cầu xin Đức Chúa Trời trước hết cất bỏ những khuyết tính mà đã làm cho bạn đau đớn nhất. Hãy chi tiết và cụ thể! “ Lòng một người hoạch định hành trình mình, nhưng Chúa xác định những bước đi của người ấy” (ChCn 10:9).
Chúng ta hãy chuyển đến chữ C, nó đứng thay cho CHANGE your mind (thay đổi tâm trí bạn)
IICo 2Cr 15:17 bảo chúng ta rằng khi bạn trở thành một Cơ đốc nhân, bạn là một tạo vật mới, một con người mới nguyên si bên trong. Bản chất cũ đã mất đi. Những thay đổi sắp xảy ra là kết quả của một nổ lực đội. ( a team effort). Trách nhiệm của bạn là thực hiện hành động đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để thay đổi. Bạn đã để cho Đức Chúa Trời biến đổi bạn bằng cách lam mới lại tâm trí bạn.
Chúng ta hãy xem RoRm 12:2, “ Đừng rập khuôn theo thế gian nữa, nhưng hãy được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí bạn. Khi ấy bạn mới có khả năng thử nghiệm và chấp nhận cái gì mà ý chỉ Đức Chúa Trời - ý chỉ tốt lành, làm thỏa lòng và hoàn hảo của Ngài.”
Biến đổi một điều gì đó có nghĩa là thay đổi tình trạng, bản chất, và nét nhận dạng ( identity) của nó. Đức Chúa Trời muốn thay đổi nhiều hơn là chỉ những cách ứng xử của chúng ta. Ngài muốn thay đổi cái lối mà chúng ta tư duy. Chỉ thay đổi cách ứng xử ( tính cách) thì giống như tỉa cỏ vườn thay vì nhổ. Cỏ luôn mọc lại trừ khi chúng bị nhổ tận gốc rễ. Chúng ta cần để cho Đức Chúa Trời biến đổi tâm trí chúng ta!
Bằng cách nào? Bằng chữ T trong Victory: TURNING over ( trao),
Trao những khuyết tính của bạn cho Jesus Christ . Dựa vào sức mạnh ý chí riêng, sự bướng bỉnh ( self-will) (ngã ý) riêng, đã chặn đường phục hưng của bạn. Những nổ lực quá khứ của bạn nhằm thay đổi những nỗi đau lòng, những lấn lọan tâm trí, những thói quen (xấu) của bạn đã thành công. Nhưng nếu bạn., “ tự hạ mình trước Chúa,…thì Ngài sẽ nâng bạn lên” (Gia Gc 4:10).
Nhún nhường, hạ mình ( humility) không phải là một từ xấu, và có tính khiêm tôn không có nghĩa là yếu đuối. Sự khiêm nhượng giống như đồ lót: chúng ta nên có nó, nhưng không nên để cho nó lộ liễu. Khiêm nhường là đánh giá đúng về “ cái tôi” của mình hoặc tự thấy chính mình cũng như Đức Chúa Trời thấy mình. Bạn không thể tiến lên trong phục hưng cho đến khi bạn trao những khuyết điểm về tính cách của mình cho Jesus. “ Let go: let God!” ( hãy đi đi! Để Đức Chúa Trời hành động!).
Mẫu tự kế là O: One day at a time ( ngày nào nên ngày nấy).
Những khuyết tính của bạn không phải đã được hình thành qua đêm, vậy cũng không nên mong đợi chúng được cất bỏ tức thì. Phục hưng xảy ra ngày nào đủ cho ngày nấy! Những nỗi đau đớn, những rôi loạn tâm trí ( xấu) cả đời bạn cần được xử lý trong hai-mươi-bốn-giờ phụ trôị. Chắc bạn nghe lời nói sáo ( clich) xưa: “ Life by yard is hard, life by inch is cinch” ( Đời sống (tính) bằng yat ( thước Anh) thì vất vả; đời sống tính bằng insơ ( tấc Anh) thì êm xuôi). Jesus cũng đã nói lên điều nầy: “ Vậy nên đừng lo phiền vể ngày mai, Đức Chúa Trời cũng sẽ hăm sóc cho ngày mai của các ngươi nữa. Hãy sống ngày nào nên ngày nấy’ (Mat Mt 6:34 TLB)
Khi nào tôi vừa mới (cảm thấy) hối tiếc về quá khứ và lo sợ cho tương lai, tôi liền xem XuXh 3:14, chổ mà Đức Chúa Trới phán với chúng ta tên Ngài là “ Ta là”.
Tôi không rõ ai là người đưa ra sự minh họa sau đây, nhưng rất hay:
Đức Chúa Trời phán cùng tôi rằng khi tôi sống trong quá khứ với những lỗi lầm và hối tiếc của nó, thì đời sống là vất vả. Tôi có thể thỉnh Đức Chúa Trời đến đó để chữa lành tôi, để tha thứ tôi, để tha thứ tội lỗi tôi. Nhưng Ngài không hề nói, “My name is ‘ I was’” ( tên ta là “ ta đã là”); mà Ngài nói, “ My name is ‘ Im’” ( tên ta là “ ta là”). Khi tôi cố gắng sống trong tương lai, với những nan đề và nỗi sợ chưa biết của nó, cuộc sống là vất vả. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với tôi khi ngày ấy đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã không nói, “ My name is ‘ Iwill’ be” ( Ta tên là ‘ Ta sẽ là’); mà Ngài nói “ My name is ‘I m’” ( Ta tên là ‘ ta là’).
Khi tôi sống trong hôm nay, giây phút nầy, ngày nào nên ngày nấy, Đức Chúa Trời nói, “ Ta đây”; “ Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng, thì Ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ” (Mat Mt 11:28).
Chúng ta hãy nhìn vào mẫu tự R: RECOVERY ( sự phục hưng).
Sự phục hưng là một tiến trình, “ ngày nào nên ngày nấy” qua “ ngày nào nên ngày nấy”. Một khi bạn cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ những khuyết tính của mình, là bạn khởi hành một hành trình mà sẽ dẫn bạn đến sự tự do mới xa khỏi quá khứ. Đừng cầu toàn, thay vào, hãy vui vẻ hài lòng với sự phát triển bền vững và đều đặn. Cái mà bạn cần tìm là, “ sự cải tiền nhẫn nại”. Hãy nghe những lời khích lệ nầy từ lời Đức Chúa Trời: “ và tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Đầng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ vẫn tiếp tục giúp anh em lớn lên trong ơn Ngài cho đến khi công việc Ngài trong anh em được hoàn tất vào ngày ấy khi Chúa Jesus Christ tái lâm” (Phi Pl 1:6 TLB).
Mẫu tự cuối trong Victory là Y: YOU must choose to change, -bạn phải ( quyết) định thay đổi.
lâu mà bạn đặt sự tự lực, dựa vào sức mình, ở hàng đầu, thì không thể có sự chân thật nơi Jesus Christ. Bạn phải tự nguyện nhường chổ cho sự thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn làm ra trong cụôc sống bạn và khiêm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những khuyết điểm của bạn. Đức Chúa Trời đang chờ đợi để biến những yếu đuối của bạn thành mạnh mẽ. Tất cả điều mà bạn cần làm là khiêm tốn cầu xin!
“ Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho người khiêm nhường…vậy hãy khiêm tốn dâng chính anh em cho Ngài. Hãy chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy chốn khỏi anh em. Và khi anh em tiếp cận với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ tiếp cận với anh em” (Gia Gc 4:6 TLB).
Đúc Kết
Để tạo ra thay đổi trong cuộc sống chúng ta, tất cả mà tôi và bạn cần làm là hoàn toàn sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời đóng vai trò tác nhân thay đổi cuộc sống. Chúng ta không phải là ủy ban “ cách nào” và “ khi nào”. Chúng ta là ủy ban chuẩn bị: tất cả mà chúng ta cần là sẳn sàng!
Tối nay, Chúa Jesusu đang hỏi bạn, “ con muốn được chữa lành không? Con muốn thay đổi không?” bạn phải (quyết) định thay đổi. Đó là tất cả điều gì mà Nguyên tắc 5nói lên. Chúngta hãy kết thúc bằng cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính mến, xin hãy bày tỏ cho con ý chỉ của Ngài và xử lý những thiếu xót của con. Xin gíup con không chống lại những thay đổi mà Ngài đã định cho con. Con cần Ngài để “ hướng dẫn các bước con”. Xin giúp con ở trong Ngài hôm nay, không lê lết trở lại với quá khứ hoặc mất tích trong tương lai. Con xin Ngài cho con có năng lực và sự khôn ngoan để làm điều tốt nhất trong hôm nay mà con có thể làm. Trong Christ con cầu nguyện A MEN.
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 5)
Xin chào mọi người, tôi tên là Tom và Saddleback là gia đình Hội thánh của tôi. Tôi cũng là một tín đồ chiến đấu với tật nghiện rươụ.
Thực ra, hôm nay tôi đến đây để nói về những cuộc chiến đấu của tôi với sự nôn nóng, thiêú kiên nhẫn mà, riêng trong trường hợp tôi, thường đi đôi với sự giận dữ. Cách đây vài năm, tôi được vinh dự ban cho cái danh hiệu có uy tín là “ Người Giận Dữ Nhất từng sống” (LND: Ta nên nhớ rằng bài làm chứng, và hầu như cà cách nầy, đều được viết theo thể văn nói, mà trong văn nói tiếng Anh chỉ cần thay đổi vọng nói thì câu văn sẽ biến đổi ý nghĩa ngược hẳn, như trong trường hợp câu trên, có lẽ. Loại văn phong nầy được gọi là văn châm biếm ( sarcasm ). Nhưng hôm nay, tôi (có mặt) ở đây để chia xẻ về hi vọng và chiến thắng tìm được trong Christ.
Và nhiều năm tôi đã phấn đấu để kiên nhẫn chịu đựng những sự chọc giận và những mối phiền phức mà chúng ta điêù phải đối diện. Nhưng thay vì học tập trở nên kiên nhẫn, tôi lại chứng kiến sự giận dữ của tôi càng ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát cho đến rốt cuộc tôi đã mất tất cả.
Ngay cả khi còn trẻ, tôi nhớ giận dữ là cả một nhân tố át trội trong cuộc sống tôi. Với bốn anhem trai của tôi và chính tôi ở nhà, chúng tôi thường sợ hãi mỗi khi mẹ nỗi giận. Tôi nhớ có một lần tôi được cứu khỏi bị đánh vào đầu bằng cái bàn ủi. Cám ơn Chúa là nó vẫn còn được cấm vào ổ điện và dây cấm đã không cho bàn ủi vương tới tôi. Bạn ạ, theo tôi đã nghĩ lúc ấy là thường tình cuộc sống. Ngay cả còn trẻ, chỉ ở lứa tuổi mười mấy, sự giận dữ đến từ sự lo lắng đã khống ngự tư tưởng và sau đó là hành động của tôi. Trong tôi luôn âm ỉ một sự bồn chồn, nôn nóng, và bực bội. Nó gây ra một tình trạbng hỗn loạn bên trong đến nỗi tôi tìm cách làm át đi những cảm giác nầy với rươụ và ma túy. Khi ấy tôib được mười ba, lứa tuổi khá cứng cáp. Khi dông tố nỗi lên rong tôi, việc duy nhất để làm nó lắng dịu là dùng rượu và ma túy. Xem nào, đối với tôi, việc uống rươụ và sự dụng ma túy của tôi không thành vấn đề-nó là giải pháp . Chẳng qua tôi muốn được ung dung thoải mái như tôi đã thấy trong cụôc sống của những người khác. Sau một thời gian, sự thiếu kiên nhẫn dẫn đến giận dữ và giận dữ biến thành cuồn nộ.
Vào thời gian nầy, trong những năm đầu hai mươi của tôi, những cơn bộc phát của tôi đã làm cho tôi mất tất cả-việc làm, gia đình, Fiance ( ý trung nhân, vợ chưa cưới) và bạn bè. Tôi bị bỏ cô lập, và ma túy, rượu lại là nơi nương náo của tôi. Nhưng cuồn nộ vẫn tăng trưởng và uống váo bên trong tôi đã tăng sự giận dữ lên đến độ căm ghét cả cái nhân vật mà tôi đã trở nên và chết đi dường như là một điều được hoan nghênh trong cuộc sống tôi. Tôi nhớ là lần tôi gọi Mtthew, một trong rất ít bạn hữu vẫn còn nói chuyện với tôi, và tôi nói, : “ Matt, tao mệt mõi và tao muốn chấm dứt nó.” Nó nói, “ Tom, để tao hỏi mầy câu hỏi nầy? Mầy muốn chết hay chẳng qua là mầy muốn được hạnh phúc?” Vâng, tôi nghĩ, “ chết…hạnh phúc..chết…hạnh phúc.” Nầy, hạnh phúc là một lựa chọn không tồi chớ! Tôi chỉ muốn bình an.
Lúc đó, tôi đã cố gắng thống nhất hành vi của tôi, trước khi có những lời thề và quyết tâm. Nhưng tất cả những mật mã và triết lý mới nầy điều đã không làm việc (hiệu quả). Bạn thấy đó, ngay cả tôi là một người rất tự biết mình, và ngay cả những nguồn nghị lực con người mà tôi có, tôi vẫn thất bại thảm thương. Đơn giản chỉ vì không có đủ năng lực cần thiết. Chỉ có hành động của ơn Thiên hựu mới cứu nổi tôi.
Đó là lúc tôi tìm kiếm sự cứu gíup! Tôi tìm được một nhóm phục hưng mười-hai-Bước, và trong tiến trình (phục hưng) tìm thấy tôi cần Đức Chúa Trời, Đấng dẫn tôi đến thập tự giá. Ngợi khen Đức Chúa Trời! Ngợi khen Đức Chúa Trời về Dức dấy Phục hưng và về Hội thánh nầy. Ay là nơi tôi tìm thấy sự bình an. Chính là lòng nhơn từ, sự thương sót và ơn của Ngài đã cảm động tôi quay sang Chúa. Từ khi tôi dâng cuộc sống tôi cho Chúa, ba điều xảy ra:
Thứ nhất, tôi bắt đầu càng ngày càng nhìn cuộc sống từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Đúng là một phép lạ thế nào mà toàn bộ phối cảnh ( perpective) của tôi đã thay đổi. Chỉ biết Ngài ( nắm quyền) quản lý đủ làm cho tôi dễ chịu. Ít sợ hãi và phiền não hơn khiến không còn hiện hữu nguyện nhận gây giận dữ. Trong EsIs 41:10 Lời Ngài phán, “ Đừng sợ, vì ta ở với ngươi.” Cũng vậy, Phi Pl 4:7 nói về một sự bình an vượt quá sự hiểu biết cùa chúng ta. không phải là sự bình an tôi vốn có, mà là sự bình an Ngài đặt cho tôi.
Thứ nhì, tình yêu của Đức Chúa Trời đang thay thế sự giận dữ trong đời sống tôi. Cho tôi thấy rằng tôi có giá trị trong mắt Ngài. Ngài bày tỏ tình yêu ấy bởi việc chết trên thập giá cho tôi sự đáp ứng tình yêu của tôi là tin tưởng rằng đường lối của Ngài luôn luôn lớn hơn đường lối của tôi và sự tin cậy đó đã dẫn đến hành động qua sự cầu nguyện, kêu cứu lời Ngài, và bước đi trong đức tin bởi những đường lối chỉ đạo yêu thương của Ngài. Ngài đã biến đổi tâm trí tôi và đã làm cho tôi những gì mà tôi chưa từng có thể làm cho mình được. Và qua Thần linh Ngài, tôi tìm thấy sự an nhàn mà tôi đã hằng tìm kiếm. Ngài đã biến sự phiền não và tuyệt vọng của tôi thành hi vọng, sự sợ hãi của tôi thành đức tin, và nỗi đau đớn của tôi thành lòng trắc ẩn.
Cuối cùng, tôi đang dựa vào Christ mỗi ngày để Ngài giúp tôi kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình. Sự bình an mà tôi có chỉ đến từ việc có được một mối quan hệ hoàn toàn lệ thuộc vào Christ. Và tôi vui mừng vì mối quan hệ của tôi dựa trên sự thành tín của Ngài đối với tôi, chớ không phải sự thành tín của tôi đối với Ngài.
Bạn thấy đó, đôi khi tôi vẫn còn chiến đấu với sự thiếu kiên nhẫn. Mới hôm qua tôi đã suýt mất bình tĩnh, nhưng tôi đã không phản ứng giống như gã Tom giận dữ ngày xưa. Thay vào đó, tôi dựa vào những lời hứa của Ngài trong ITe1Tx 5:23-24 và Phi Pl 1:6.
Tôi không phải là tất cả mà tôi muốn là, tôi không phải là tất cả mà tôi có thể là, nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời, tôi không phải là con người giận dữ mà tôi đã thường là. Cám ơn các bạn đã cho tôi chia xẻ.

Tôi lượng giá những mối quan hệ của mình. Đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi, thực hiện đền bù cho thiệt hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm vậy sẽ gây hại đến họ hoặc người khác.
“Hạnh phúc thay cho những người có lòng thương xót”

“ Hạnh phúc thay cho những kẻ giảng hòa”

ĐỀN BÙ
Nguyên tắc 6
Tôi lượng giá những mối quan hệ của tôi. Đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi, thực hiện đền bù cho tai hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm vậy sẽ gây hại đến họ hoặc những người khác.
Hạnh phúc thay cho người có lòng thương xót. Hạnh phúc thay cho kẻ giảng hòa.
Bước 8
Chúng ta liệt kê danh sách tất cả những người mà chúng ta đã làm hại và tự nguyện thực hiện đền bù cho tất cả họ.
Hãy làm cho người khác như các ngươi muốn họ làm cho các ngươi. LuLc 6:31
Giới Thiệu
Tuần nầy, chúng ta sẽ nhắm vào Nguyên tắc 6. Thật ra, chúng ta sẽ dành hai tháng tới cho Nguyên tắc 6. Điều nầy cho thấy tầm quan trọng của nó trong cuộc phục hưng của chúng ta. chúng ta sẽ dùng một phần thời gian cho việc giảng dạy và chúng ta sẽ cử hành Bữa ăn tối của Chúa vào tuần sau để giúp chúng ta thật sự hiểu biết ý nghĩa chân thật của tha thứ, nhưng tôi rất thích dùng phần lớn thì giờ cho những bài làm chứng của bạn. Vui lòng cho tôi biết nếu bạn thích chia xẻ câu chuyện của bạn về thế nào mà Nguyên tắc 6 đã tác động cách tích cực đến cuộc phục hưng và những mối quan hệ của bạn.
Tối nay, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát về Nguyên tắc 6, mà tất cả là về đến bù “ Xin tha thứ tôi như tôi học tha thứ” ( có lẽ là câu nói) hầu như tóm tắc nó. Trước đây trong công cuộc phục hưng của mình, chúng ta bắt đầu thực hiện công việc sửa chữa về phương diện bản thân, riêng tư của cuộc sống chúng ta bằng cách thừa nhận sự bất lực của mình, trao cuộc sống và ý chí chúng ta cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời, thực hiện việc kiểm điểm đạo đức, chia xẻ về tội lỗi hoặc sai lầm của chúng ta và cầu xin Đức Chúa Trời cất bỏ chúng. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện công việc sửa chữa về phương diện quan hệ của cuộc sống chúng ta. Thực hiện đền bù là bước khởi đầu của giai đoạn cuối của sự cô lập khỏi Đức Chúa Trời và những người khác.
Một vài người trong chúng ta vẫn cón ngại ngùng về việc thực hiện đền bù. Chúng ta nghĩ, “ Nếu Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tôi, thì điều ấy chưa đủ sau? Bươi móc quá khứ mà làm gì? Với lại, thực hiện đền bù có vẻ mất tự nhiên làm sao ấy!”
Câu trả lời cho sự phản đối đó đơn giản thôi: thực hiện đền bù là hướng về tương lai hơn là lui lại với quá khứ. Trước khi bạn có được những mối quan hệ lành mạnh mà bạn ước muốn, thì bạn cần phải xóa sạch cái mặc cảm tôi lỗi, niềm hổ thẹn, và nỗi đau mà đã từng khiến cho nhiều mối quan hệ của bạn trong quá khứ phải chịu thất bại.
Vậy, theo cách nói của Bước 8, đây là thời gian để “ lập danh sách những người mà chúng ta đã gây hại và sẵn lòng tự nguyện thực hiện đền bù cho tất cả họ.” Ngay ở điểm nầy, bạn chỉ đang mong đợi sự sẵn lòng tự nguyện. Bước 8 chỉ yêu cầu chúng ta chỉ nhận dạng những ai mà chúng ta cần đền bù hoặc tha thứ.
LuLc 6:31 nhắc nhở chúng ta đối xử với người khác theo cách mà chúng ta muốn được đối xử. Đối với một vài người trong các bạn, điều ấy có thể rất khó. Bạn đã bị tổn thương thảm hại hoặc đã bị lạm dụng. Nhiều người trong các bạn đã không làm gì được với việc ác đã phạm nghịch cùng mình.
Tôi đã thường tư vấn cho người ta về Nguyên tắc 6 và về tầm quan trọng có tính quyết định của sự tha thứ, chỉ để nghe họ nói, “ Không bao giờ tôi tha thứ! Không, khi sự việc đã rồi!” Trong những trường hợp nầy việc quấy nghịch cùng cá nhân thường là sự xâm phạm trẻ con, lạm dụng tình dục, hoặc ngoại tình. Những tôi như thế là những vi phạm thâm thiểm, để lại những vết thương nhức nhối, nhưng chúng cũng là cội rễ của chứng loạn chức năng ( disfunetion) mà đã đem nhiều người đến với phục hưng.
Tha thứ cho thủ phạm ác ôn như vậy, thậm chí sau khi người bị đã xử lý với nỗi đau lòng, dường như không thể được. Chúng ta sẽ xữ lý đặt biệt với vấn đề nầy trong những bài học về ba loại tha thứ.
Còn bây giờ, hãy lắng nghe cách mà Dức dấy Phục hưng viết lại bước nầy cho thành viên của các nhóm lạm dụng thân thể/ tình dục:
Lập một danh sách của tất cả những người đã làm hại chúng ta và tự nguyện tìm kiếm sự giúp đở của Đức Chúa Trời trong việc tha thứ cho những kẻ phạm tội cùng chúng ta, cũng như trong việc tha thứ chính chúng ta. Hãy nhận thức rằng chúng ta cũng đã làm hại người khác và sẳn lòng tự nguyện thực hiện đền bù cho họ.
Chúng ta hãy nhìn phần thứ hai của Nguyên tắc 6: “ … thực hiện đền bù cho sự tổn hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm như thế sẽ gây hại cho họ hoặc cho người khác.”
Hãy lắng nghe khi tôi đọc Mat Mt 5:23-24: “ do đó, nếu ngươi đang dâng lễ vật nơi bàn thờ mà nhớ rằng anh em đã nghịch gì đó cùng mình, hãy để lễ vật lại ở trước bàn thờ.Trước hết hãy đi làm hòa với anh em mình, rồi trở lại dâng lễ vật”
Phần đầu của Nguyên tắc 6 xử lý với việc sẵn lòng tính đến việc tha thứ. Phần thứ hai của Nguyên tắc 6 kêu gọi chúng ta hành động khi chúng ta thực hiện đền bù và đề nghị tha thứ. Trở lại với ẩn dụ vườn, chúng ta cần phải nhổ cỏ dại trong những quan hệ đổ vỡ của chúng ta trong quá khứ hầu cho chúng ta có thể làm sạch cái nơi mà những mối quan hệ mới của chúng ta có thể được trồng hoặc phục tác một cách thành công. Đó là lý do tại sau Nguyên tắc 6 là rất quan trọng.
Trong Hướng dẫn Tham dự viên 3, trang 39, bạn sẽ tìm thấy danh sách đền bù (mẫu).
Cột một là nơi bạn liệt kê những nhân vật mà bạn cần tự nguyện thực hiện đền bù, những ai mà bạn đã làm hại. Cột hai dành cho những người mà bạn sẵn lòng đề nghị tha thứ. Hãy liệt kê họ trong tuần nầy.
Suốt hai tháng tới, hãy thêm vào danh sách mỗi khi Đức Chúa Trời tiết lộ cho bạn những người khác để đưa vào bản liệt kê của bạn. Hãy nhớ, tất cà việc mà bạn đang làm ở điểm nầy là ghi chúng (những cái tên đó) xuống.
Đền bù
Chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu tối nay và trả lời câu hỏi nầy, “ Tôi thực hiện đền bù ( AMENDS) theo cách nào?”
Admit the hurt and the harm: Thừa nhận nỗi đau đớn và sự tổn hại.
Make a list: Lập một danh sách
Encourage one another: Khích lệ nhau
Not for them: Không phải cho họ
Do it the right time: Thực hiện điều đó ở thời gian thích hợp (đúng thời cơ)
Start living the promises of recovery: Bắt đầu sống (thực hành theo) những lời hứa của phục hưng.
Chữ A là ADMIT the hurt and the harm
Thừa nhận nỗi đau đớn và sự tổn hại.
Nguyên tắc 4 cho chúng ta thấy việc mở (lòng) ra cho Đức Chúa Trời mà người khác là quan trọng như thế nào. Những cảm xúc của bạn đã bị đóng nút lại (trong chai) quá, quá lâu; điếu đó đã xen vào và gây cản trở đối với tất cà những mối quan hệ quan trọng của bạn. Trong bước nầy của phục hưng, bạn cần phải một lần nữa đối mặt với những nỗi đau, bực dọc va sai lầm mà người khác đã gây cho bạn hoặc là bạn đã gây cho người khác. Khư khư bám lấy những bực bội, tức tối không những ngán đường phục hưng của bạn mà còn che lấp sự tha thứ của Đức Chúa trời trong cuộc sống bạn.
LuLc 6:27 (GNB), “ Đừng xét đoán người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ không xét đoán ngươi; đừng kết tội người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ không kết tôi ngươi; hãy tha thứ người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ ngươi.”
Mẫu tự kế trong amands là M: MAKE a list ( lập một danh sách).
Thêm vào Bảng công tác đền bù trong Hướng dẫn Tham dự viên 3, bạn cũng sẽ tìm thấy Bảng kiểm điểm Dức dấy Phục hưng trong Hướng dẫn Tham dự viên 2. Bạn có thể dùng những bảng nầy để giúp bạn lập danh sách đền bù.
Trong cột một, về sự kiểm điểm, bạn sẽ tìm thấy bảng danh sách của những người mà bạn cần đề nghị tha thứ. Đây là những người đã làm tổn thưng bạn. Trong cột bốn, bạn sẽ tìm thấy danh sách những người mà bạn còn nợ phải đền bù. Đây là những người mà bạn đã làm tổn thương. Nếu đã qua một thời gian kể từ khi bạn thực hành kiểm điểm, Đức Chúa Trời có thể đã tiết lộ những người khác cho bạn mà bạn cần thêm vào danh sách. Đó là lý do quan trọng d0ể khởi đầu với bảng công tác đền bù.
Khi bạn đang lập danh sách đừng hoan mang về “ how- tos” ( những cách nào) trong việc thực hiện đền bù của bạn. Đừng hỏi những câu như “ Làm sao tôi có thề xin cha tôi tha thứ?” Làm sao tôi có thể đề nghị tha thứ cho em trai tôi về những gì mà nó đã làm?” Cứ tiến hành ghi tên nhận vật xuống danh sách của bạn, dù thế nào đi nữa. “ Hãy đối xử với người khác như các ngươi muốn họ đối xử với các ngươi.” (6:31 TLB).
Chữ E trong amends đứng thay cho ENCOURAGE one another ( hãy khích lệ lẫn nhau).
Ngươì ta thường nói rằng sự khích lệ là Oxygen cho linh hồn. Trước khi bạn đề nghị tha thứ và thực hiện đền bù cho người khác, bạn cần có một bạn đồng công tương trách hoặc một người hổ trợ, một người nào đó để cổ vũ bạn và cung cấp một màn hướng âm( soun ding loard). Y kiến phản đối của những người ấy có giá trị để bảo đảm rằng bạn thực hiện đền bù hoặc đề nghị tha thứ với động cơ đúng.
HeDt 10:24 nói, “ Vậy chúng ta hãy cân nhắc làm sao để khuyên giục nhau về tình yêu thương và các nghĩa cử.” Nếu bạn được yêu cầu làm người khích lệ, bạn đồng công tương trách, hay người hổ trợ, hãy lấy (điều ấy) làm vinh dự. Và nên nhớ, bạn không thể cầm đuối soi đường cho người khác mà không tỏa sáng riêng mình.
Chữ N trong amends là lý do thực hiện đền bù: NOT FOR THEM không phải cho họ (những người được đền bù).
Bạn cần tiếp cận với những ai mà bạn đang đề nghị tha thứ, hoặc thực hiện đề bù, cách khiêm tốn, nghiêm chỉnh, thành thật và tự nguyện. Đừng chạy lỗi hoặc cố biện minh cho hành động của bạn mà hãy tập trung hết vào phần bạn.
Năm chữ sau đây là bí quyết thực hiện đền bù có hiệu quả: Do not expect anything back! ( Đừng mong nhận laị gì!). Bạn đang thực hiện đền bù, không phải vì một phần thưởng, mà để được thoát khỏi những nỗi đau, những lấn loạn tâm trí, và những thói quen( xấu).
Nguyên tắc 6 nói rằng tôi có trách nhiệm. “ đền bù sự tổn hại mà tôi đã làm cho người khác.” Chúa Jesus phán, “ Hãy yêu các kẻ thù của con và làm điều lành cho họ; hã cho mà không mong nhận”. (LuLc 6:35 GNB). Đức Chúa Trời yêu chúng ta sâu rộng, ngay cả khi chúng ta còn tệ nhất. Đức Chúa Trời là nhân từ, chúng ta cần phải nhân từ!.
Bạn có biết rằng bạn có thể bị lạm với lòng đắng cay căm ghét, và thù hận, cũng y như bạn lâm vào rượu, ma túy, và những mối quan hệ ( không tốt). Một cuộc sống đặc trưng bởi cay đắng, căm thù và giận dữ sẽ giết bạn bằng xúc cảm (không gươm giáo) và làm khô héo tâm hồn bạn. Chúng sẽ làm cho nảy sinh ra “ ba cái Ds”:
Depression: Chán nản, phiền muộn
Derpair: tuyệt vọng
Discouragement: nản lòng
Một tấm lòng bất dung sẽ làm cho bạn càng thêm đau đớn và hư hoại hơn là nó sẽ có thể gây cho người đã làm hại bạn.
Chúng ta hãy chuyển tới chử D trong amends: Do it at the right time ( Thực hiện nó đúng lúc)
Nguyên tắc nầy không những đòi hỏi lòng can đảm, óc phán đoán sáng suốt và sự sẳn lòng, mà còn ( cần đến) cảm giác thời cơ nhạy bén! ( a careful sense of timing).
TrGv 3:1 (TLB) bảo chúng ta rằng “ điều nào cũng có thời cơ của nó” có một thời cơ để cho sự việc xảy ra và có một thời cơ làm cho sự việc xảy ra. Có một thời cơ đúng, và một thời cơ sai để đề nghị tha thứ và thực hiện đền bù.
Trước khi thực hiện đền bù, bạn cần phải cầu nguyện, xin Jesus Christ hướng dẫn bạn. Cầu xin sự hướng dẫn của Ngài, và sự quyết định thời cơ hoàn toàn chính xác của Ngài.
Nguyên tắc 6 tiếp tục nói, “ … trừ khi làm như vậy sẽ gây hại cho họ và người khác.”
Đừng đợi cho đến khi bạn cảm thấy thích thực hiện đền bù hoặc đề nghị tha thứ; sống (thực hành) nguyên tắc nầy đảm đương một hành động của ý chí! Hoặc có lẽ tôi nên nói một cơn khủng hoảng ( acrisis) ( một nỗi bức xúc) của ý chí. Thực hiện đền bù là một hành động của sự thuận phục Kinh thánh và sự sống còn bản thân.
Mẫu tự cuối trong amends là S: START livinh the promires of discovery ( khởi sự sống -trong- những lời hứa của phục hưng).
Nếu chúng ta đem hết khả năng của mình để thực hiện bước nầy, chúng ta sẽ kinh ngạc trước khi chúng ta qua nữa đoạn đường, khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết được sự tự do mới và một niềm hạnh phúc mới. Chúng tasẽ không còn hối tiếc quá khứ. Chúng ta có một sự am hiểu mới về sự thanh thản và bình an. Chúng tasẽ thấy những kinh nghiệm của chúng ta về những nỗi đau, những bấn loạn tâm thần, và những thói quen ( xấu) của chúng ta có thể mang lại lợi ích cho người khác như thế nào
Cái cảm giác ấy về sự vô tích sự và tự thương hại sẽ biến mất. Chúng ta sẽ mất hứng thú trong những việc ích kỷ và tìm được thích thú trong người khác, khiến cho sự tự tư tự lợi tuột đi. Toàn bộ thái độ và cái nhìn của chúng ta về cuộc sống thay đổi. Và bất chợt, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang làm cho chúng ta những gì mà chúng ta đã không thể làm cho chính mình! ( Diễn giải từ “ The Big Book AA” ( Quyển Sácg Lớn của AA, trang 83-84).
Đúc kết
Nnguyên tắc 6 dâng cho bạn sự tự do- sự tự do khởi xiềng xích của tức tối, giận dữ, và đau lòng, qua những đền bù cho sự tổn hại mà bạn đã gây ra cho người khác, để nhìn thẳng vào mắt họ, biết rằng bạn đang cộng tác với Đức Chúa Trời trong việc làm sạch phía lề lối của bạn (cleaning up your side of street) (tâm cảnh bạn).
Trong các nhóm nhỏ, tôi khuyên những bạn nào đã hoàn tất Bước 6 nên chia xẻ sự tự do và các ơn phước mà các bạn đã nhận được
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, con cầu nguyện cho sự sẵn lòng- sự sẵn lòng để đánh giá quá khứ và những mối quan hệ hiện nay của con. Xin chỉ cho con biết những người mà con đã làm tổn thương, và giúp con trở nên sẵn lòng để đề nghị đền bù cho họ. Cũng vậy, lạy Đức Chúa trời, xin ban cho con sức mạnh của Ngài để trở nên sẵn lòng đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương con. Con cầu nguyện xin Ngài ( tỏ cho con biết) sự quyết định thời cơ hoàn toàn chính xác của Ngài về việc thực hiện cái hành động mà Nguyên tắc 6 kêu gọi con làm. Con cầu xin những điều nầy trong danh con của Ngài. AMEN.

SỰ THA THỨ
Nguyên Tắc 6.
Lượng gía tất cả những mối quan hệ của tôi. Đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương tôi và thực hiện đền bù cho tai hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm như vậy vậy sẽ gây hại cho họ hoặc người khác.
Hạnh phúc thay cho những người có lòng thương xót. Hạnh phúc thay cho những kẻ giảng hòa
Bước 8
Chúng ta lập danh sách tất cả những người chúng ta đã làm hại vả trở nên sẵn lòng để thực hiện đền bù cho tất cả họ..
Hãy làm cho người khác như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi.
Bước 9.
Chúng ta thực hiện đền bù trực tiếp cho những người như vạy bất cứ khi nào có thể, trừ khi làm như thế sẽ làm tổn thương họ hoặc người khác.
Do đó, nếu các ngươi đang dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ rằng anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, hãy để của lễ các ngươi lại ở đó trước bàn thờ. Trước hết hảy đi giảng hòa với anh em mình,rồi mơí trở lại dâng của lễ. Mat Mt 5:23-24.
GIỚI THIỆU
Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục với việc đánh giá tất cả mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta sẽ đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng ta và khi có thể, thực hiện đền bù cho sự tai hại mà chúng ta đã làm cho người khác, không mong nhận lại điều gì.
Chúng ta đã bàn bạc cách thức để thực hiện đền bù, nhưng tối nay tôi muốn nói điều gì đó có thể ngăn chặn, trì hoãn, và thậm chí phá hoại sự phục hưng của bạn: sự thiếu khả năng để chấp nhận đề nghị tha thứ.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng sự tha thứ là một ý tưởng đẹp cho đến khi chúng ta phải thực hành nó.
Một người bạn có lần đã bảo tôi, “ John nầy, tớ sẽ không bựa gì đâu. Tớ xem mọi chuyện là bình thường. Tớ chưa từng bực tức hay thù hằn ai, thậm chí đồi với những người đã làm cho tớ những điều mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ.” Tốt!
Tôi đã thấy khẩu hiệu nầy trên một bảng thông báo công ty: “ Làm sai là bản tánh của con người; tha thứ không phải là chính sách của công ty”.
Vâng, có nhiều lời nói đùa về sự tha thứ, nhưng sự tha thứ không phải là điều gì mà những ai trong chúng ta trong phục hưng có thể xem nhẹ, vì sự tha thứ rõ ràng là phương thuốc của Đức Chúa Trời cho những người (có lòng) tan vỡ. Cho dù sự vi phạm hoặc lạm dụng có lớn đến đâu, dọc theo con đường dẫn đến chữa lành có tha thứ nằm chờ ở đó.
Chúng ta đều biết một trong những cội rễ của tập tính đam mê là nỗi đau lòng- nỗi đau chôn kín.
Trong Nguyện tắc 1 chúng ta đã học được rằng giả vờ không đau đớn hoặc rằng nó (niềm đau) không còn quấy rầy bạn nữa sẽ không giải quyết được vấn đề. Gie Gr 6:14 (TLB) nhắc nhở chúng ta, “ Ngươi không thể chữa lành một vết thương bằng cách nói rằng không có nó!”
Đối diện quá khứ, tha thứ chính bạn và những ai đã làm tổn thương bạn thực hiện đền bù cho nỗi đau mà bạn đã gây cho người khác là giải pháp bền vững duy nhất. Sự tha thứ đánh đổ chu trình (lề thói thường). Nó không giải quyết ổn thỏa tất cả những câu hỏi sự đổ lỗi, công lý hoặc sự công bằng, nhưng nó lại cho phép các mối quan hệ (đổ vỡ được) chữa lành và làm lại từ đầu.
Vậy nên tối nay chúng ta nói về ba loại tha thứ.
THA THỨ
Để được hoàn toàn tự do khỏi những sự bực tức, giận dữ, sợ sệt, xấu hổ, và mặc cảm tội lỗi, bạn cần phải cho và nhận sự tha thứ trong mọi lãnh vực của cuộc sống bạn. Nếu không, sự phục hưng của bạn sẽ bị trì hoãn và do vậy không hoàn thành.
Sự tha thứ trước hết và quan trọng nhất được triển khai từ Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Bạn đã tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời chưa? Bạn đã chập nhận công việc của Jesus trên tập tự giá chưa? Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, tất cả tội lỗi của chúng ta đã được xóa bỏ, đền trả trọn vẹn. Một tặng vật cho không cho những người nào tin nhận Ngài là Quyền Lực Tối Cao, Đấng Cứu Chuộc, và Chúa. Từ trên thập tự giá Chúa Jesus kêu lên, “ Xong rồi!” GiGa 19:30. Dù cho chúng ta có làm tổn thương người khác và chính mình nghiêm trọng như thế nào đi nữa ân điển của Đức Chúa Trời là luôn luôn đủ! Sự tha thứ của Ngài là luôn luôn trọn vẹn!
RoRm 3:22-25 (GNB) nói, “ Đức Chúa Trời xưng công bình cho người ta qua đức tin của họ trong Jesus Christ. Đức Chúa Trời làm điều nầy cho tất cả những ai tin vào Christ, vì không có phân biệt chi hết: mọi người điều phạm tội và xa cách khỏi sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi tặng phẩm cho không của ân điển Đức Chúa Trời tất cả điều được xếp vào công bình với Ngài qua Jesus Christ, Đấng giải phóng họ. Đức Chúa Trời ban cho Ngài hầu cho bởi cái chết hi sinh của mình Ngài trở nên cái phương tiện mà bởi đó tội lỗi của người ta được tha thứ qua đức tin của họ trong Ngài.”
Hãy nhớ, nếu Đức Chúa Trời đã không sẳn làng tha tội, thiên đàng sẽ trống vắng.
Loại tha thứ thứ nhì được triển khai từ chúng ta đến người khác. Bạn đã tha thứ cho người khác mà đã làm tổn thương bạn chưa? Kiểu tha thứ nầy là một tiến trình bạn cần phải sẳn sàng để sẳn sàng, nhưng để được thực sự tự do, bạn phải bỏ qua nỗi đau của sự tổn hại và lạm dụng quá khứ mà người khác đã gây cho bạn.
Tha thứ vỏn vẹn là bỏ qua. Bạn có nhớ trò chơi cuộc-chiến-kéo-dây hồi còn nhỏ? Khi nào cà hai bọn bên hai đầu dây đang kéo, bạn có một cuộc chiến. Bạn “ bỏ qua đầu dây thừng của bạn” khi bạn tha thứ người khác. Dù cho họ có kéo đầu dây của họ mạnh đến đâu, nếu bạn buông đầu dây của bạn, cuộc chiến đã qua. Xong rồi! Nhưng bạn còn là một tù nhân của chiến tranh khi nào mà bạn chưa buông nó. (đầu dây của bạn).
Hãy nghĩ về người nào mà sự giận dữ của bạn làm tổn thương nhiều nhất. Tôi xin có một gợi ý. Đó là bạn! Sự tha thứ cho bạn năng lực để trở nên hoàn toàn tự do khỏi sự giận dữ của bạn và cho phép bạn tiến tới cách tích cực trong những mối qua hệ ấy.
Kinh Thánh nói nhiều về sự tha thứ. 12:17-18 nói, “ Đừng lấy ác trả ác cho ai hết. Hãy cẩn thận làm điều phải trong mắt của mọi người. nếu có thể, thì hãy hết sức anh em mà ăn ở hòa thuận với mọi người.”
Gây ra một tổn thương đặt bạn bên dưới kẻ thù bạn. Trả thù tổn thương đặt bạn ngang hàng với hắn. Tha thứ kẻ thù đặt bạn lên trên hắn. Nhưng quan trọng hơn là nó giải phóng bạn tự do!
Dẫu sao, trong danh sách “ những người khác để tha thứ” của bạn, có thể bạn đã bỏ quên một người mà bạn cần phải tha thứ: Đức Chúa Trời. Vâng, bạn nghe đúng lời tôi nói. Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời không thể và không phạm tội. Chính bản chất của Ngài được đánh dấu bởi sự chí thánh trong mọi thái độ và hành động. Đức Chúa Trời trọn vẹn trong tình yêu, nhân từ, và ân điển. Nhưng nên nhớ là Ngài yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài ban chúng ta một ý chí tự do. Ngài không muốn chúng ta là những con gối của Ngài. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài theo sự chọn lựa của chúng ta. Bạn cần phải hiểu và tin rằng sự tổn hại người khác đã làm cho bạn là từ ý chí tự do của họ: Đó là sự lựa chọn của họ, chớ không phải của Đức Chúa Trời. Đó không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Một khi bạn hiểu được “ ý chí tự do” thì bạn sẽ hiểu rằng sự giận của bạn đối với Đức Chúa Trời đã bị đặt sai chổ.
Lời hứa của Ngài được tìm thấy trong IPhi 1Pr 5:10 ( Philips): “ Sau khi bạn tạm chịu khổ, thì Đức Chúa Trời của mọi ơn, Đấng đã kêu gọi anh em để cùng hưởng sự vinh hiển đời đời của Ngài qua Christ, sẽ đích thân làm cho bạn trọn vẹn, vững chắc, và mạnh mẽ.”
Nếu bạn đã là nạn nhân của lạm dụng tình dục, lạm dụng cơ thể, hoặc lạm dụng hay sao lãng xúc cảm trẻ thơ tôi xin thành thật tiếc nuối cho nỗi đau mà bạn đã phải chịu. Tôi đau đớn với nỗi đau của bạn. Nhưng bạn sẽ không tìm được sự bình an và tự do từ những người phạm tội cùng bạn cho đến khi bạn có thể tha thứ họ. Hãy nhớ, sự tha thứ cho họ không có gì là kể lể lỗi phải với họ về sự tổn hại mà họ đã gây cho bạn, nhưng nó sẽ buông tha anh em khỏi cái quyền lực mà họ đã có trên bạn. Tôi đã viết lại (theo hình thức khác) Bước 8 và 9 của 12 Bước cho bạn.
Bước 8. Lập một danh sách của tất cả những người đã làm hại chúng ta và trở nên sẳn lòng tìm kiếm sự giúp đở của Đức Chúa Trời trong việc tha thứ cho những người phạm tội cùng chúng ta, cũng như tha thứ cho chính chúng ta. Hãy ý thức rằng cũng đã làm hại người khác và trở nên sẳn lòng để thực hiện đền bù cho họ.
Bước 9. Triển khai sự tha thứ tới chính chúng ta và người khác mà đã phạm tội nghịch cùng chúng ta, nhận thức rằng đây là một thái độ của con tim, không phải luôn đối đầu. Thực hiện đền bù trực tiếp, cầu xin sự tha thứ từ những người mà chúng ta đã làm hại, trừ khi làm như thế sẽ gây tổn thương cho họ hoặc người khác.
John lại, chúng ta cần tiếp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời bằng cách tiếp nhận điều gì mà Chúa Jesus đã làm cho chúng ta trên thập tự giá, và chúng ta cần phải tha thứ, cũng như cầu xin sự tha thứ của người khác. Loại tha thứ cuối có lẽ là khó nhất đối với chúng ta khi triển khai.
Chúng ta cần tha thứ chính mình. Bạn đã tha thứ cho bạn chưa? Bạn có thể tha thứ cho người khác, bạn có thể chấp nhận sự tha thứ của Đức Chúa Trời, nhưng bạn cũng có thể cảm thấy mặc cảm tội lỗi và niềm hổ thẹn của quá khứ bạn là quá đáng để tha thứ.
Đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn xử lý với cái bóng tối của quá khứ bạn: “ Hãy đến, chúng ta hãy nói chuyện với nhau!, Đức Chúa Trời nói; dù cho viết nhơ của tội lỗi ngươi có sâu đậm đến đâu, ta cũng có thể xóa sạch nó và làm cho ngươi sạch như tuyết vừa mới rơi xuống. Thậm chí nếu ngươi bị dấu bẩn đỏ như son, ta cũng có thể làm cho ngươi trắng như bông len! Chỉ nếu ngươi để cho ta giúp ngươi!” EsIs 1:18-19 (TLB).
Dầu bạn có cảm tháy thất sưng và không ra gì đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn! Nhưng cảm giác của bạn về chính bạn không hề làm thay đổi tình yêu của Ngài đối với bạn chút nào.
Xin cho tôi hỏi bạn một câu: Nếu chính Đức Chúa Trời có thể tha thứ bạn, tại sao bạn lại từ khước tha thứ chính mình? Thực ra, tôi tin rằng chúng ta phải tha thứ chính mình trước khi chúng ta có thể nghiêm túc tha thứ cho người khác. Cái tên đầu tiên trong danh sách bền bù của bạn là Đức Chúa Trời, tên thứ hai phải là của bạn. Tại sao?
Câu trả lời được tìm thấy trong Mat Mt 22:36-40, chỗ mà Chúa Jesus được hỏi,
“ Điều răn nào là quan trọng nhất?” Chúa Jesus trả lời, “ Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, linh hồn và tâm trí.” Đây là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Điều răn quan trọng thứ nhì là tương tự: “ Ngươi yêu người lân cận nhiều như là ngươi yêu bản thân mình.”
Vậy làm sao bạn có thể yêu hoặc tha thứ người lân cận mình, nếu bạn không thể yêu hoặc tha thứ chính mình? Nếu bãn đã không tha thứ chính bạn, thì sự tha thứ của bạn cho người khác có thể là giả tạo, không trọn vẹn, và được làm vì các động cơ không đúng.
Tự-thân-tha-thứ ( Self-forgive ness) không phải là chuyện gán tội cho người khác nào đó và gỡ chính bạn ra khỏi cái móc. Nó không phải một giấy phép cho sự tắc trách. Nó chỉ là sự thừa nhận rằng bạn cũng là con người như mọi người khác và rằng đã đến cái giai đoạn trong cuộc hưng của bạn mà bạn phải có năng lực để ban cho mình sự tự trọng lớn hơn.
Đúc Kết.
Khi bạn thực hiện nhưng bước cần thiết của tha thứ, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đang bỏ qua mặc cảm tội lỗi và nỗi hổ thẹn. Bạn sẽ có thể nói, “ Tôi không trọn vẹn, nhưng Đức Chúa Trời và tôi đang xử lý tôi. Tôi vẫn ngã, nhưng với sự giúp đở của Cứu Chúa tôi, tôi có thể đứng dậy, phủi bụi bám trên mình tôi, và lại cố gắng.
Chúng ta ció thể nói, “ Tôi tha thứ chính tôi bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ tôi rồi, và với sự giúp đỡ của Ngài, tôi có thể tha thứ người khác.”
Khi bạn tha thứ chính bạn, bạn không thay đổi quá khứ, nhưng chắc chắn bạn làm thay đổi tương lai!

ÂN ĐIỂN
Nguyên Tắc 6:
Tôi đánh giá những mối quan hệ của tôi. Đề nghị tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi và thực hiện đền bù cho tổn hại tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm như thế sẽ gây hại cho họ hoặc người khác.
Hạnh phúc thay cho kẻ có lòng thương xót. Hạnh phúc thay cho người giảng hòa.
Bước 9.
Thực hiện đền bù cho những người như vậy bất cứ khi nào có thể, trừ khi như thế sẽ gây tổn hại cho họ hoặc người khác.
Do đó, nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều chi đó nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ ngươi lại ở trước bàn thờ, trước hết hãy đi giảng hòa với anh em mình, rồi mới trở lại dâng của lễ. Phi-e-rơ Mat 5:23-24;.
Giới Thiệu.
Tối nay, chúng ta sẽ chấm dứt bàn về Nguyên tắc 6. Chúng ta đã nói về cách nào để đánh giá tất cả những mối liên hệ của chúng ta, đề nghị tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng ta, và thực hiện đền bù cho sự tai hại mà chúng ta đã làm cho người khác khi có thể, và không trông mong nhận lãnh gì lại.
Khi chúng ta lớn lên (trong đời sống) Cơ Đốc nhân và tăng trưởng trong phục hưng, thì chúng ta muốn đi theo sự hướng dẫn vàcác phương hướng của Jesus Christ. Khi chúng ta biết Ngài nhiều hơn, chúng ta muốn làm theo những lời dạy dỗ của Ngài và làm theo những đường lối của Ngài. Chúng ta muốn trở nên giống như Ngài. Thành thật mà nói, nếu chúng ta muốn thực hiện Nguyên tắc 6 với tất cả khả năng của mình, chúng ta cần phải học làm theo ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng bằng cách nào?
Ân Điển.
Những câu chìa khóa của Dức dấy Phục hưng là Phi-e-rơ IICo 2Cr 12:9-10 (NCV): “ Nhưng Ngài phán cùng tôi, ‘ An điển của ta đủ cho ngươi rồi. khi ngươi yếu đuối, thì quyền năng của ta mới được làm cho trọn vẹn trong ngươi.’ Vậy tôi rất hạnh phúc để cưu mang sự yếu đuối của mình. Khi ấy quyền năng cùa Christ mới có thể sống trong tôi. Vì lý do nầy tôi cảm thấy hạnh phúc khi tôi có những yếu đuối, sỉ nhục, lúc khó khăn, chịu khổ, và mọi thứ phiền toái vì Christ. Bởi vì tôi yếu đuối là lúc tôi thật sự mạnh mẽ”.
Dức dấy Phục hưng được xây dựng và tập trung vào ân điển và tình yêu của Christ cho mỗi chúng ta.
Chúng ta hãy nhìn vào bài thơ chữ đầu tối nay: GRACE ( ân điển)
God’s gift: Quà tặng của Đức Chúa Trời
Received by our faith: Nhận được bởi đức tin của chúng ta
Accepted by God’s love: Được chấp thuận bởi tình yêu của Đức Chúa Trời
Christ paid the price:Christ đã trả cái giá (phải trả cho tội lỗi chúng ta)
Everlasting gift: Quà tặng cuộc đời
Chử G trong grace ( ân điển, ơn) là GOD’S gift: ( quà tặng, sự ban cho của Đức chúa Trời).
An điển là sự ban cho. An điển không thể bán. Nó được Đức Chúa Trời cho không bạn và tôi khi chúng ta đề nghị (trao) sự đền bù và không mong nhận lại, thì đó là món quà của chúng ta tặng cho những người chúng ta đã làm tổn thương.
RoRm 3:24 (NCV) bảo chúng ta, “ Tất cả cần phải được làm nên công bình với Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài, sự ban cho như không. Họ cần được giải phóng để được tự do khỏi tội lỗi qua Jesus Christ.”
IPhi 1Pr 1:13 (NCV) nói, “ Hãy chuẩn bị tâm trí anh em để hầu việc và hãy có sự tự chủ. Tất cả hi vọng của anh em phải hướng về sự ban cho của ân điển mà sẽ là của anh em khi Chúa Jesus Christ được bày tỏ với anh em.”
Nếu mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời lệ thuộc vào việc tôi được trọn vẹn, thì tôi sẽ gặp rắc rối trong tương giao với Đức Chúa Trời, hầu như mọi khi. Nhưng cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì mối quan hệ của tôi với Ngài được xây dựng trên ân điển và tình yêu của Ngài dành cho tôi. Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh để thực hiện đền bù và đề nghị tha thứ như Nguyện tắc 6 đòi hỏi.
Nhưng làm sao chúng ta nhận được sự ban cho ân điển của Đức Chúa Trời? Đó là chử R trong grace: RICEIVED by uor faith ( nhận được bởi đức tin của chúng ta).
Dù chúng ta có làm việc cật lực cho đến đâu, chúng ta cũng không thể tìm được đường vào thiên đàng. Duy bởi xưng nhận đức tin của chúng ta trong Jesus Christ như Chúa và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta thì chúng ta mới có thể nếm mùi ân điển của Ngài và có sự sống đời đời.
Eph Ep 2:8-9 nói, “ Vả, ấy là nhờ ân đển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, đều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ay chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”
Xin cho tôi chia xẻ một câu khác với bạn, Phi Pl 3:8-9 (TLB) nêu ra, “ Không còn kể việc được cứu là bởi được trọn lành hoặc bởi vâng theo những luật lệ của Đức Chúa Trời, nhưng bởi tin cậy Christ cứu tôi; vì đường lối của Đức Chúa Trời về việc làm cho chúng ta nên công bình với chính Ngài dựa trên đức tin- chỉ tính vào Christ mà thôi.”
Bạn và tôi là khuynh hướng quan tâm nhiều hơn đến cái gì chúng ta làm. Đức Chúa Trời lại quan tâm hơn đến cái gì chúng ta là.
RoRm 5:2 nói về Chúa Jesus, “… là Đấng đã ban cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình trong sự trong cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.”
Chỉ xin có một lời nhắc nhở: hãy “ ngôn hành như nhất” (LND: nguyên văn tiếng Anh, “ Our walk needs to match our tall” ‘ việc chúng ta đi pjải ăn khớp với việc chúng ta nói’ ). Người ta nhìn thấy đức tin và giá trị của chúng ta trong hành động của chúng ta. Và chính là qua đức tin của chúng ta trong Christ mà chúng ta có thể tìm được sức mạnh và sự can đảm cần thiết để hành động. Nguyên tắc 6 yêu cầu: thực hiện đền bù và đề nghị tha thứ.
Mẫu tự kế trong grace là A. Chúng ta được ACCEPTED ( chấp nhận) bởi tình yêu của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã yêu bạn và tôi trong khi chúng ta vẫn còn lạc loài trong tội lỗi. Rô 5:8; nói, “ Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Đến lượt chúng ta có thể yêu thương người khácbởi vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta cũng có thể tha thứ người khác bởi vì Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta trước. CoCl 3:13 (TLB) nói, “ Hãy hòa nhã và sẳn sàng tha thứ; đừng bao giờ giữ hằn thù. Hãy nhớ, Chúa đã tha thứ cho anh em, vậy anh em phải tha thứ người khác.”
Eph Ep 2:5 (NCV) nhắc nhở chúng ta rằng, “ Mặc dù chúng ta đã chết về thuộc linh do những việc mà chúng ta đã làm nghịch cùng Đức Chúa Trời, Ngài đã ban chochúng ta cuộc sống mới với Christ. Anh em đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời.”
Tôi không biết về bạn, nhưng tôi biết rằng tôi không xứng đáng với tình yêu thương của Đức Chúa Trời.Nhưng Tin Lành là Ngài chấp nhận tôi bất chấp chính tôi. Ngài thấy tất cả những hư hỏng của tôi; dù vậy, Ngài vẫn yêu. Và nói với bạn cũng thế.
HeDt 4:16 (NVC) bảo chúng ta, “ Vậy, chúng ta hãy đem lòng vững tin mà đến trước ngôi ân điển của Đức Chúa Trời. Ở đó chúng ta có thể nhận được ơn và sự thương xót để giúp chúng ta khi cần thiết.”
Chúng ta hãy tiến đến mẩu tự C trong chữ Grace: Christ paid the price. ( Christ đã trả cái giá -phải trả cho tội lỗi chúng ta-)
Chúa Jesus đãchết trên thập tự giá hầu cho tất cả tội lỗi, sai trái của chúng ta được tha thứ. Ngài đã trảcái giá (phải trả), hi sinh chính Ngài cho bạn và tôi hầu cho chúng ta có thể ở với Ngài mãi mãi. Khi chúng ta chấp nhận công việc của Christ trên thập tự giá, chúng ta được làm thành một tạo vật mới. Khi đó chúng ta có thể tin cậy vào sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có thể tha thứ những người đã gây tổn thương cho chúng ta. Chúng ta có thể hủy bỏ lòng ích kỷ của mình và nói lên lẽ thật trong tình yêu. Chúng ta chỉ tập trung vào phần của mình trong việc thực hiện đền bù hoặc đề nghị tha thứ (mà không mong đợi gì từ phía đối tượng).
Eph Ep 1:7 ( NCV) nói, “ Trong Christ chúng ta được giải phóng bởi huyết của sự chết Ngài và như vậy chúng ta được tha tội. An điển của Đức Chúa Trời sâu rộng biết bao.”
Một khi bạn đã chấp nhận Jesus Christ như là Đấng Cứu Chuộc và Chúa cứu bạn, thì sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là mãi mãi.
Tôi xin độc một lời trích từ Quyển Sách Lớn của AA ( The Big Book AA), trang 83-84: “ Một khi bạn đã hoàn thành Bước chín, thì bạn sẽ biết một sự tự do mới và một niềm hạnh phúc mới…bạn sẽ thấu hiểu chữ thanh thản và biết bình an… Bạn sẽ..nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang làm cho bạn cái gì mà bạn đã không thể làm cho chính mình.”
Và đây là một lời trích từ Quyển Sách Lớn thứ thiệt-quyển Kinh Thánh: “ Và tôi chắc rằng Đức Chúa Trời Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ cứ tiếp tục giúp anh em lớn lên trong ơn Ngài cho đến khi công việc của Ngài bên trong anh em cuối cùng được hoàn tất vào cái Ngài ấy khi mà Christ trở lại” (Phi Pl 1:6 TLB).
Cũng vậy, IITe 2Tx 2:16 ( NCV) nêu ra, “ Xin Chúa chúng ta Jesus Christ và Đức Chúa Trời cha chúng ta khích lệ và cũng cố anh em trong mọi việc lành anh em làm và nói. Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta, và qua ân điển, Ngài đã ban cho chúng ta một hi vọng và khích lệ lớn còn đến mãi mãi.”
Câu ruột của tôi là IPhi 1Pr 2:9-10 ( TLB), chỗ Đức Chúa Trời phán, “ Vì anh em đã được chính Đức Chúa Trờ chọn - anh em là thầy tế lễ của vua, anh em là thánh và khiết, anh em là vật sở hữu của Đức Chúa Trời - tất cả điều nầy hầu cho anh em có thể chứng tỏ với người ta rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em ra khỏi bóng tối để vào trong ánh sáng của Ngài. Ngày trước anh em không ra chi; giờ đây anh em ( John Beker) là một vật sở hữu của Đức Chúa Trời. Ngày trước anh em biết rất ít về sự nhơn từ của Đức Chúa Trời; âh giờ cuộc sống anh em đã được thay đổi bởi nó.”
Tôi đứng trước mặt các bạn như là một sảnn phẩm của ân điển Đức Chúa Trời. Trong mọi người có mặt ở đây tối nay, những ai để cho Christ ngự vào cuộc sống của mình, cũng là những sản phẩm của ân điển Đức Chúa Trời. Khi chúng ta làm theo ân điển nầy, chúng ta sẽ có thể thực hiện công việc mà nguyên tắc 6 đòi hỏi.
Chúng ta hãy kết thúc buổi tối hôm nay với CoCl 1:6: “ Đạo Tin lành đó ở giữa anh em cũng như trong cả thế gian; lại kết quả và tiến bộ cũng như trong anh em, từ Ngài mà anh em đã nghe rao truyền ơn của Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó…”
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 6)
Xin chào, tôi tên là Carrl và tôi có mặt ở đây bởi vì chương trình 12 Bước là một phần quan trọng trong đời sống Cơ Đốc Nhân của tôi.
Trước khi trao hết cuộc sống của tôi cho Đức Chúa Trời, cuộc sống của tôi đã bất khả quản. Cuối cùng tôi đã tìm tới đáy về phương diện thuộc linh và thừa nhận rằng tôi không hể qủan lý nổi cuộc sống riêng của mình. Tôi cầu xin Jesus Christ quản lý nó giùm tôi và làm Chúa của đời sống tôi. Tôi tìm kiếm trương trình của Đức Chúa Trời cho cuộc sống mình, và qua câù nguyện, học Kinh Thánh, và thờ phượng, tôi khởi sự tăng trưởng về phương diện thuộc linh.
Tôi biết rằng tôi vẫn còn một nan đề, nhưng không biết chính xác là gì, vậy nên năm rồi tôi quyết định xem xét chương trình 12 Bước của Dức dấy Phục hưng. Tôi lập tức thấy 3 bước mà tôi thật sự không muốn làm. Bước Bốn tự sự kiểm điểm đạo đức mạnh dạn và sâu sắc của chính tôi- đòi hỏi tôi nhìn vào tất cả những niềm đau, thói quen (xấu), và đau khổ của mình. Tại sao tôi không thể cứ bỏ dĩ vãng lại trong dĩ vãng? Bước Năm, xưng nhận những lấn loạn tâm thần, tra xét tất cả các mối quan hệ và sự bực tức của tôi, rồi thừa nhận bản chất thật của tất cả những sai trái của tôi với một người khác, cũng không có vẻ hấp dẫn lắm. Tôi sẽ kể cho họ nghe mọi điều sao? Còn cái Bước Chín nữa- trực tiếp đền bù cho tất cả những người tôi đã làm tổn thương, và đề nghị tha thứ cho những người đã làm tổn thương tôi- không đời nào tôi muốn làm điều đó!
Nhưng tôi rất muốn giải quyết những khuyết tính của mình. Các bạn mới của tôi trong Dức dấy phục hưng bảo tôi, “ sẽ ổn cả nếu bạn bắt tay vào làm,” và Mục sư John hứa với tôi rằng tôi sẽ tăng trưởng thuộc linh qua việc thực hành 12 Bước. Bởi vì 12-Bước dựa trên những nguyên tắc của Đức Chúa Trời từ Kinh thánh, nên tôi cam kết thực hành qua các bước.
Một trong những bạn mới của tôi, một người nghiện đang phục hưng, khuyến khích tôi cầu nguyện xin Chúa Jesus đồng đi với tôi qua 12 Bước, nhưng đừng cầu nguyện trừ khi tôi nghiêm túc về vấn đề nầy. Bạn bè đã khuyên nhủ và Chúa Jesus đã ở cùng tôi khi tôi thực hiện qua các bước, và chúng tôi chưa hề gián đoạn. Ngài là thành tín, và Ngài vẫn cùng đi với tôi hằng ngày trên con đường phục hưng của tôi.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không thể thực hiện chương trình nầy mà không có sự giúp đở của Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm điều gì về nó mà không dựa vào quyền năng của Đấng Quyền Năng Tối Cao của tôi, Jesus Christ.
Tôi thực hành kiểm điểm Bước Bốn, và Đức Chúa Trời đem đến tâm trí tôi mọi nhân vật tôi đã làm hại hoặc những ai đã hại tôi, và mọi sự thù hằn.Tôi tự tay liệt kê mọi gia đình, bạn bè, tình nhân cũ, đồng nghiệp. Mọi quan hệ quan hệ đáng kể ở tuổi người lớn mà tôi đã từng có. Nhìn lại phía sau, tôi thấy một dĩ vãng bừa bộn những mảnh vỡ mà tôi đã gây ra, một vệt dài của những người mà tôi đã làm hại và gây tổn thương. Thế là tôi đã cưu mang những hằn thù cùng với nhiều vết sẹo tình cảm và thuộc linh của riêng mình. Không phải là một bức ảnh đẹp! Cho nên tôi thật sự khiếp sợ Bước Chín, nhưng gì tôi nhiệt tình hoàn tất sự xưng tội của tôi ở Bước Năm, người hổ trợ tôi bảo đảm tôi rằng khi tôi đến Bước Chín, tôi cũng sẽ nhiệt tình như thế để thực hiện đền bù. Và ông ấy đúng!
Trong việc chuẩn bị bảng danh sách Bước Tám, tôi để Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi qua cầu nguyện, trong việc liệt kê chỉ những người mà tôi cần phải thực hiện đền bù. Danh sách đó không dài bằng bản kiểm điểm của tôi, nhưng nó dài vừa đủ.
Thật rõ ràng đối với tôi về lý do tại sao tôi cần sự tha thứ của hầu hết những người trong danh sách của tôi, nhưng có một vài người mà tôi chưa hiểu tại sao tôi nợ họ và phải đền bù. Rốt lại, họ đã làm tổn thương tôi, còn tôi, thậm chí, sau một cuộc kiểm điểm thấu đáo, tôi vẫn không thấy rằng mình đã làm hại họ, dù rằng bất cứ cách nào đi nữa. Ở điểm nầy, tôi phải xem lại Bước Ba và Bước Năm của tôi: tôi nên khăng khăng giữ ý mình và không liệt kê họ, hoặc tôi nên thuận theo ý của Đức Chúa Trời, Thêm tên vào danh sách của tôi và sẳn lòng thực hiện đền bù cho họ, ngay cả nếu tôi không hiểu tại sao? Tôi đã thêm tên của họ vào danh sách.
Qua nghiên cứu và ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời, tôi học được rằng sự tha thứ và sự giải hòa là thực sự quan trọng. Tôi phải cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ và đề nghị tha thứ cho người khác, và tìm cầu sự giải hòa. Và luôn luôn tôi phải là người hành động trước. Tôi sẽ không bao giờ phải tha thứ cho bất cứ ai nhiều hơn Đức Chúa Trời đã tha thứ tôi rồi về tội lỗi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ phải làm nhiều hơn Jesus đã làm rồi để phục hòa tôi với Đức Chúa Trời bằng cách chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi. CoCl 3:13 bảo chúng ta, “… hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ nhau thể ấy.”
Cách nào để tôi tha thứ tội lỗi từ quá khứ? Trong lòng tôi, tôi phải tha thứ, tha thứ, và tha thứ… bất cứ khi nào nỗi đau hay thù hằn nổi lên cho đến khi nó không còn nổi lên nữa, dù cho bao nhiêu lần cũng mặc.
Người hổ trợ của tôi đã cho tôi những chỉ dẫn hữu ích về thực hiện đền bù. Thứ nhất, hãy gải thích chương trình 12 Bước và lý do tại sao tôi thực hiện đền bù bằng cách nêu lên rằng tôi làm điều nầy đề nên công bình với Đức Chúa Trời. Thứ nhì, hãy tập trung về phần trách nhiệm của tôi, và đừng đá động gì tới phần của họ. Thứ ba, bảo với họ rằng tôi thật lòng hối tiếc vì đã làm đau lòng họ. Thứ tư, hãy bảo với họ rằng tôi muốn “ bôi bảng nợ” ( The slate wipte clean). Và thứ năm, đừng mong đợi sự đáp trả nào từ họ. Giải thích chương trình, tập trung về phần tôi, thật lòng hối tiếc, bôi sạch bảng (nợ), KHÔNG TRÔNG ĐỢI.
Cầu ngụyên là một phần rất quan trọng trong tất cả các bước của tôi, đặc biệt là sự đền bù. Tôi thường cầu nguyện nhiều lần nhiều ngày trước khi thực hiện đền bù, cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi yêu mến, và cầu nguyện cho nhận vật đó. Với một nhân vật nọ, tôi đã phải cắn răng cầu nguyện, “ CHÚA ÔI, XIN GIÚP CON YÊU THƯƠNG CÔ ẤY”. Tôi đã khám phá ra rằng tôi không thể thật lòng cầu nguyện cho người nào đó mà còn giữ sự bực tức đôí với họ. Và sự cầu nguyện của tôi đã có hiệu quả.
Phần lớn những sự đền bù của tôi đòi hỏi cầu xin tha thứ. Điều nầy có thể rất nhún nhường. Nhanh chóng thừa nhận khi tôi phạm lỗi, đã khiến tôi quay ngoắt đúng 180 độ để đi trở lại và thực hiện đền bù theo Bước Mười. Vâng, nhún nhường nhưng rất cần thiết. Đối với tôi, sự lưạ chọn không phải là thực hiện hay không thực hiện đền bù; mà đó là sống lành mạnh hay tự hủy hoại. Đơn giản như vậy.
Đền bù có thể đi chung với đề nghị tha thứ. Nhiều lần, sau khi tôi cầu xin tha thứ về những gì mà tôi đã làm, người đối tác nói, “ Tôi có bao giờ xúc phạm bạn không, vì nếu có, tôi không nhận biết được nó.” Lúc đầu, điều nầy thực sự làm tôi ngạc nhiên, và tôi nghĩ, “ Anh đang đùa giởn đấy chứ? Anh thực sự đã xúc phạm tôi! làm sao mà lúc đó anh không biết được!” Ngay giây phút đó Đức Chúa Trời kiềm chế tôi, bởi lẽ tuôn ra khỏi miệng tôi cách êm dịu, “ Nói thì nói vậy ấy mà; tôi anh, thế thì bảng đã sạch cho cả hai chúng ta” Tôi đã không làm điều đó bằng sực riêng của mình, mà là Đức Chúa Trời đang làm việc trong tôi. Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi về điều mà Chúa Jesus nói khi họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự giá: “ Lạy Chúa, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết điều mình đang làm” (LuLc 23:24).
Đền bù có thể là sự đề nghị thực hiện bối hoàn tài chánh. Một lần, Đức Chúa Trời mang đến tâm trí tôi đièu gì đó tôi đã làm và nói dối trước đây khoảng hia mươi năm mà dính líu đến việc gây thiệt hại tài sản của một người khác. Tôi thật sự không muốn xưng ra lời nói dối ấy, nhưng một lần nữa, trở lại với Bước Tám: Tôi có muốn trở nên sạch hay không? Tôi đã xư ng ta những việc mình đã làm, và đề nghị đền trả cho thiệt hại mà tôi đã gây ra.
Đền bù có thể làm bất cứ điều gì cần thiết nhằm khôi phục một mối quan hệ, làm cho nó đúng đắn. Sau khi phạm tội ngoại tình, nói dối, và hủy hoại hôn nhân của tôi, đền bù cho vợ tôi bao gồm việc cầu xin cô ấy, sau nhiều năm phân cách, đủ tin cậy để dám đi cùng tôi đến tư vấn hôn nhân Cơ Đốc. Bạn thấy, Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi rằng tôi phải làm mọi điều để phục hòa cuộc hôn nhân của tôi. RoRm 12:18 nói, “ Nếu có thể, hãy cố hết sức mà sống hòa thuận với mọi người.”
Để cho niềm tin cậy mà tôi đã làm tan vỡ được phục hồi, tôi phải chứng tỏ rằng tôi đã thật sự thay đổi. Tôi đã phải chờ đợi lâu như cần thiết. Tại sao Chúa ôi? Tại sao tôi đang mong đợi một cuộc hôn nhân mà tôi đã hủy bỏ, một tình yêu đã chết? Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi rằng Ngài chuyên về ( specialize) sự sống lại. Bao lâu, Chúa ôi, con phải chờ đợi bao lâu? Và Ngài phán với tôi, đơn gỉan và rõ ràng, “ Hãy đợi” trước hết, Côr 13 nói , “ Tình yêu thì kiên nhẫn…nó …luôn hi vọng, luôn bền chí. Tình yêu không bao giờ sao lãng ( thất bại).” Một lần nữa, tôi đang theo ý của ai, và tôi có sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện việc đền bù nầy?
Cô ấy có trông thấy điều hối hận và thay đổi nào trong tôi không? Hai ngày sau khi nghe tôi xưng tội công khai trước mười ngàn người nơi đây ở Saddleback, cô ấy đã đồng ý cùng đi với tôi đến tư vấn. Phần tôi bây giờ là duy trì làm mọi điều tôi có thể để phục hồi mối quan hệ đó. Và tôi phải tiếp tục sẳn lòng để cho Đức Chúa Trời thay đổi tôi trở thành người đàn ông và người chồng như ý Ngài muốn. Đối với tôi, điều đó bao gồm thực hiện một chương trình nghiêm trọng cùng với các bạn đồng công tương trách của tôi để cách giác với tội lỗi. Cám ơn các bạn nhé, các bạn đã làm nên một sự thay đổi lớn lao trong đời tôi.
Và Đức Chúa Trời phán cùng tôi, “ Ta sẽ chữa lành gia đình con.”
Nhưng đôi khi không có cách để thực hiện đền bù; (vô phương) để cầu xin tha thứ, để thực hiện bồi hoàn, để phúc hòa. Làm gì đây nếu không thể nào trò chuyện với nhân vật ấy? làm gì đây nêú tôi đã gây nên một sự thiệt hại vĩnh viễn? Hoặc tệ hơn nữa?
Khi tôi ở những năm đầu lứa tuổi hai mươi, tôi đã làm cho một phụ nữ mang thai. Vì những lý do ích kỹ của tôi, chúng tôi đã phá thai. Mặc dù lúc đó tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời phán rằng phá thai là sai trái, rằng đó là một tội lỗi.
Trong Bước Năm tôi đã ăn năn xưng nhận tội lỗi nầy, và nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời, nhưng tôi nói với ai để thực hiện đền bù cho tội lỗi nầy? Làm sao tôi có thể đền mạng cho đứa con chưa sanh của tôi? Sự bồi hoàn nào mà tôi phải dâng cho sinh mạng mà tôi đã lấy?
Câu trả lời là không có cách nào để thực hiện đền bù, để đền trả cho con tôi cái mạng sống mà tôi đã lấy. Vậy thì tôi có thể làm gì? Đức Chúa Trời truyền phán tôi phải viết một bức thư, vàsau khi viết xong, tôi cầu xin Đức Chúa Trời đọc nó cho con tôi ở Thiên đàng nghe. Bây giờ tôi xin đọc một phần của bức thư nầy cho bạn nghe:
Con yêu dấu,
Như một phần của chương trình 12 Bước của cha, dựa vào lời của Đức Chúa Trời cha chúng ta, tìm thấy trong Kinh Thánh, cha đã nhận ra rằng cha đã làm hại con và phải thực hiện đền bù, nhưng không có điều gì cha có thể làm, nghĩ, hay nói, có thể đền bù cho việc lấy mạng sống con mà cha đã phạm.
Con của cha, cha không muốn cố tình xin lỗi gượng gạo, sáo rỗng hoặc biện bạch, nhưng (thật tình) cha muốn nói với con rằng lúc đó cha vốn mù quáng đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chỉ đến gần đây cha mới tin chắc rằng một đứa bé (bào thai) là một con người và là một tạo vật tiền định của Đức Chúa Trời ngay từ lúc thụ tinh; kết thúc sự sống ấy một cách có chủ định là một tội lỗi. Lẽ thật nầy là vĩnh cửu, nhưng lúc đó cha không nhận biết được nó; nhưng bây giờ thì cha biết.
Cha mang mặc cảm tội lỗi, hối hận đã làm hại con. Cha đã cầu xin Đức Chúa Trời cha chúng ta tha thứ tội lỗi nầy. Cha đã hối cải về ý định và lối suy nghĩ sai lầm nầy và sẽ không bao giờ tái phạm.
Cha biết rằng cha sẽ gặp con ở Thiên đàng. Cha
Cám ơn vì đã cho phép tôi chia xẻ.

Dành riêng một thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện để biết Đức Chúa Trời, ý chỉ của Ngài cho cuộc sống tôi, và nhận được quyền năng để làm theo ý chỉ của Ngài.

GIAO LỘ
Nguyên tắc 7
Dành riêng một thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện để biết Đức Chúa Trời, ý chỉ của Ngài cho cuộc sống tôi, và nhận được quyền năng để làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Bước 10
Chúng ta duy trì thực hiện kiểm điểm bản thân và khi chúng ta phạm lỗi, lập tức xưng nhận lỗi.
Vậy, nếu anh em nghĩ mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo anh em bị ngã chăng! ICo1Cr 10:12
Giới Thiệu
Bạn đã đến một ngã rẽ quan trọng. Bạn đã đi một con đường dài, đòi hỏi bạn phải: đối diện với sự phủ nhận; giao nộp cuộc sống cho Jesus Christ; có cái nhìn chân chính vào đời sống bạn; liệt kê, xưng nhận, và chia xẻ tất cả sự làm điều sai trái của bạn; khiêm tốn đủ để cho Đức Chúa Trời thực hiện những thay đổi chính yếu trong bạn; trở nên sẳn lòng để tha thứ hoặc thực hiện đền bù; đề nghị tha thứ cho những ai đã xúc phạm bạn; thực hiện đền bù cho tất cả sự tai hại mà bạn đã gây cho người khác…
Chà! Thật là một chuyến đi ngoạn mục! Cách đây không lâu, phần lớn chúng ta ắt sẽ cho rằng không thể có chuyến đi như vậy, rằng chúng ta không bao giờ có thể thay đổi và tăng trưởng nhiều như thế, rằng chúng ta không bao giờ có thể làm được cái công việc màsáu nguyên tắc đầu đã đòi hỏi ở chúng ta.
Và chúng ta sẽ đúng. Chúng ta không bao giờ có thể tự đi suốt hành trình nầy dựa vào sức riêng. Thực ra, lý do duy nhất của việc chúng ta đã đi xa đến đây là vì trước đây trong chặng đường nầy, chúng ta đã đưa ra quyết định theo nguyên tắc 3 là trao cuộc sống và ý chí của chúng ta lại cho sự chăm sóc của Đức Chúa Trời.
Trong GiGa 8:32, Chúa Jesus đã cắt nghĩa điều ấy như thế nầy, “ Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” Kế đó, trong 14:6, Ngài định nghĩa chân lý bằng cách phán, “ Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống. Không ai có thể đến với Cha trừ ra qua ta.” Chúng ta đã được thả tự do khỏi những nghiện ngập và những tập tính đam mê của chúng ta do “ chân lý” mà chúng ta đã mời ngự vào lòng chúng ta, Jesus Christ.
Do quyết định làm thay đổi cuộc sống nầy mà bạn đã đưa ra, Jesus đã ngự vào- theo lời mời của bạn- và xây dựng lại nền tảng đời sống bạn.
Nguyên tắc 7 và Bước 10 là một bước ngoặt của cuộc phục hưng bạn nó không phải là chỗ dừng lại để nghỉ ngơi sau những thành tựu đã qua. Chúng ta cần phải cảm tạ Đức Chúa Trời đã đem chúng ta đi xa đến đây trong con đường phục hưng của chúng ta, ngợi khen Ngài cho nhiều chiến thắng trên những nỗi đau, bấn loạn tâm thần, và những thói quen (xấu) mà chúng ta đã thấy trong việc thực hiện chín bước đầu, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục thực hiện ba bước cuối với sự nhiệt tình và công hiến như đã từng đưa chúng ta đến điểm nầy trong cuộc phục hưng.
I Côr diễn tả như thế nầy, “ Vậy, nếu anh em tưởng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã!”
Phần lớn tài liệu phục hưng đề cập tới Bước 10- 12 ( Nguyên tắc 7,8) như là “ những bước duy trì”. Tôi không đồng ý với việc sử dụng từ “ duy trì” ( maintainance).
Tôi tin rằng chính là trong những bước và nguyên tắc nầy mà cuộc phục hưng, nếp sống mới của bạn, mới thực sự khởi sắc, thực sự mang trái của tất cả những thay đổi mà Đức Chúa Trời và bạn đã và đang cùng nhau làm.
Chính là trong các Nguyên tắc 7 và 8 mà bạn và tôi sẽ sống thể hiện sự phục hưng của chúng ta trên trái đất nầy- ngày nào nên ngày nấy! Điều nầy có ý nghĩa hơn, hơn “ duy trì” nhiều, các bạn ạ!
Bước Mười
Khi chúng ta bắt đầu thực hiện Bước 10(1), chúng ta sẽ thấy rằng nó bao gồm ba phần chính.
(1). Xin chú ý rằng mặc dù Nguyên tắc 7 khác nhau chút gì đó trong tiêu điểm của chúng, cả hai điều chỉ về một kết quả giống nhau: bản tính và hình ảnh của Christ trong đời sống hằng ngày của chúng ta Chương nầy sẽ nhấn mạnh về Bước hơn là Nguyên tắc, nhưng hoàn toàn không có ýxem nhẹ những lợi ích của Nguyên tắc 7 trong đời sống hằng ngày.
1. Phần Cái gì: “ Chúng ta tiếp tục thực hiện kiểm điểm bản thân…”
2. Phần Tại sao: “ … và khi chúng ta phạm lỗi….”
3. Phần Kế đó là gì: “ … lập tức thừa nhận nó.”
Tối nay chúng ta sẽ bỏ chút thì giờ xem xét mỗi phần của Bước 10. Hnẳ nhiên, chúng ta cần một bài thơ chữ đầu. Chữ của tối nay là TEN.
Take time to do a daily inventory: Dành thời gian để thực hiện kiểm điểm hằng ngày
Evaluate the good and the badĐánh giá cái đúng và cái sai
Need to admit our wrongs promply:Cần phải lập tức nhận lỗi
Chử T trả lời câu hỏi “ What” ( cái gì): TAKE time to do a daily in ventory ( dành thời thực hiện kiểm điểm hằng ngày).
Kiểm điểm điều gì đơn giản là tính toán nó. Việc kinh doanh thực hiện tính toán luôn luôn Nguyên tắc 7 nhắc nhở chúng ta “ dành riêng một thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.” Điều nầy cho chúng ta thời gian yên tĩnh để tính toán những việc tốt và xấu chúng ta đã làm trong một khoảng thời gian riêng biệt. CaAc 3:40 cổ vũ chúng ta “ xem xét đường lối mình và thử chúng, và … trở lại với Đức Chúa Trời.”
Chúng ta cần tự hỏi những câu hỏi sau:
- Điều tốt gì đã làm hôm nay?
- Trong những lĩnh vực nào mà tôi đã sai phạm hôm nay?
- Tôi có làm hoặc nói điều gì sai phạm đến ai hôm nay không?
- Tôi có nợ ai phải đền bù không?
- Tôi đã học được gì từ những hành động của tôi hôm nay?
Tôi làm việc nầy điều đặng hằng ngày. Tôi hồi tưởng xem ngày hôm nay tôi có làm hại một ai không, có hành động và phản ứng từ sự sợ hải và ích kỷ không, hoặc là có đi chệch ra ngoài con đường bày tỏ lòng nhơn từ của tôi không.
Khi chúng ta nhấn mạnh vào Nguyên tắc 4, những kiểm điểm hằng ngày của chúng ta cần phải cân bằng. Chúng ta cần phải xem xét những điều chúng ta đã làm đúng cũng như những lãnh vực chúng ta đã trật mục tiêu và sai phạm! Tin hay không tin, vào thời gian chúng ta đến với Nguyên tắc 7, chúng ta đã thật sự làm nhiều điều phải. Nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta có thể từ từ tuột hậu vào những thói quen cũ, những bấn loạn tâm thần, những rối loạn chức năng, do đó chúng ta cần phải duy trì kiểm điểm điều đặn.
Chữ E trong bài thơ chữ đầu của chúng ta trả lời câu hỏi “ Why” ( tại sao): Evaluate the good and the bad ( đánh giá cái tốt và cái xấu).
Bước nầy không nói, “… nếu chúng ta sai trái.” Chính vì vậy mà tôi ao ước nó nói, “ nếu tôi từng sai trái”… “ nếu có lẽ tôi đã vi phạm nó…” không, bước nầy nói “ khi tôi sai trái.”
Đôi khi thật lòng tôi không muốn thực hiện bước nầy. Nếu ép buộc tôi phải thừa nhận điều đó, điều đặn hằng ngày, tôi ắt sẽ bị sai trái, tôi ắt sẽ phạm sai lầm. Tôi đã chiến đấu với điều nầy nhiều năm trong buổi đầu phục hưng của tôi. Cho đến một hôm tôi thấy một biểu ngữ treo trong một buổi nhóm AA ở trung tâm thành phố Los Angeles. Biểu ngữ viết “ Bạn thích mình công bình… hay khỏekhoắn?”
Khỏe khoắn hay công bình bạn thích cái nào hơn?
IGi1Ga 1:8-10 (TLB) nói, “ Nếu chúng ta nói chúng ta không có tội, thì chỉ là chúng ta đang dối mình, và không muốn chấp nhận lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài có thể dựa vào đóđể tha thứ cho chúng ta và làm chúng ta sạch khỏi mọi điều sai trái. ( Và việc Đức Chúa Trời làm điều nầy cho chúng ta là hoàn toàn phải lẽ bởi vì Christ đã chết để rửa sạch tội lỗi chúng ta). Nếu chúng ta tự cho là chúng ta không có phạm tội, thì chúng ta đang nói dối và đang gọi Đức Chúa Trời là kẻ nói dối, vì Ngài phán: “ chúng ta đã phạm tội.”
Trong GiGa 3:21 Chúa Jesus phán với chúng ta, “ Ai sống bởi lẽ thật thì sẽ đi vào trong ánh sáng.” Bước 10 mang chúng ta, điều đặn hằng ngày, vào trong ánh sáng.
Một khi chúng ta thấy sự sáng, thì chúng ta có một lựa chọn.. Chúng ta có thể sao lãng nó, hoặc chúng ta có thể hành động trong nó. Nếu chúng ta hành động, là chúng ta đang sống phần cuối của Bước 10 và trả lời câu hỏi “ Kế đó là cái gì” Chúng ta cần ( NEED) phải thừa nhận những sai trái của chúng ta tức thì.
Trong nhiều năm tôi đã không thừa nhận lầm lỗi khi tôi vi phạm. Vợ tôi có thể bảo đảm cho điều đó! Tôi đã không thể thừa nhận những sai lầm của tôi. Việc từ chối tỏ ý sửa đổi của tôi đã chắn ngang một mối quan hệ của tôi, đặc biệt với gia đình. Khi tôi lớn lên và chín mùi trong lời và phục hưng, tôi đã nhận ra rằng tôi phải thừa nhận lỗi lầm và chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Tôi không thể làm điều đó nếu tôi không dành thì giờ hằng ngày để cho Đức Chúa Trời chỉ cho tôi nơi nào mà tôi trật mục tiêu (sai trái).
Có một chữ khác mà tôi ước ao đã được bỏ ra khỏi Bước 10, chữ “ lập tức” ( promptly). Đối với tôi thì thừa nhận những lỗi lầm tôi đã làm cách đây mười năm con dễ hơn là thừa nhận những lỗi lầm tôi mới vừa làm hôm nay. Nhưng Bước 10 nói, “ lập tức”. Vừa khi tôi biết rằng tôi sai phạm tôi phải nhận lỗi!
Trong Mat Mt 5:23-24 ( Sứ điệp), Chúa Jesus bảo chúng ta, “ Đây là thế nào mà tôi muốn các ngươi cư xử trong những chuyện nầy. Nếu các ngươi đi vào nơi thờ phượng, sắp dâng của lễ, mà chợt nhớ và bực tức về một người bạn (đã làm điều gì đó nghịch cùng ngươi), hãy bỏ của lễ, ra đi lập tức, đến nơi người bạn đó và dàn xếp mọi chuyện. Sau đó, chỉ sau đó, mới trở lại và thực hiện mọi việc với Đức Chúa Trời”.
Nói cách khác, thừa nhận lỗi lầm của bạn… lập tức!
Đúc Kết
Một cách để d6ẽ dàng theo dõi cách ứng xử tốt và xấu là làm một sổ nhật ký. Hướng dẫn Tham dự viên 4 có chừa một khoảng trống ở trang 19-25 cho bạn thực tập sử dụng nhật ký trong một tuần. Nầy nhé, nhật ký không phải là để ghi những calôri mà bạn đã có trong bữa ăn trưa hôm nay hoặc những điều linh tinh như vậy. Nhật ký là một phương tiện để bạn dùng vào việc ôn lại và ghi xuống những việc tốt và những việc xấu mà bạn đã làm trong ngày hôm nay.
Hãy trông chờ những mẫu tiêu cực, những vấn vấn đề mà bạn đang liên tục ghi xuống và đang phải lập tức thực hiện đền bù- lần nầy qua lần nọ. Hãy chia xẻ chúng với người hổ trợ hoặc bạn đồng công tương tác của bạn, và lập lên một kế hoạch hành động cho bạn, với sự giúp đở của Đức Chúa Trời, để chinh phục chúng.
Hãy cố gắng duy trì nhật ký của bạn trong bảy ngày. Hay khởi đầu bằng việc ghi xuống một điều mà bạn biết ơn từ những kinh nghiệm trong ngày. Điều ấy sẽ khích lệ bạn viết tiếp.
If đến bây giờ bạn vẫn chưa dùng nhật ký trong phục hưng, tôi tin rằng phương tiện phục hưng mới khám phá nầy sẽ giúp cho bạn nhiều!
Tuần tới chúng ta sẽ bàn về phương cách của Bước 10 và những đường lối ngằm tránh chuyện phải thường xuyên tỏ ý sửa chữa.

KIỂM ĐIỂM HẰNG NGÀY
Nguyên Tắc 7
Dành riêng một thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện nhằm để biết Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cho cuộc sống tôi và để nhận được quyền năng để đi theo ý định của Ngài.
Bước 10
Chúng ta tiếp tục thực hành kiểm điểm bản thân, và khi chúng ta sai trái, lập tức nhận tội.
Vậy, nếu anh em nghĩ mình đang đứng vững, hãy cẩn thận đừng để ngã. ICo1Cr 10:12.
Giới Thiệu
Tối nay chúng tôi muốn tập trung vào những phương cách của Bước 10. Nhưng trước hết, tôi muốn xem các bạn đã làm như thế nào với bảy ngày của việc viết nhật ký Bước 10. Tôi biết đối với nhiều người trong các bạn thì việc ghi chép những ý nghĩ của mình một cách điều đặn hằng ngày là một kinh nghiệm đầu tiên. Tôi nghĩ nếu hú họa kêu gọi một vài bạn lên đây để đọc chúng cho cả nhóm nghe thì chắc thích lắm. Đùa thôi nhé!
Nhưng tóm tắc ngày của chúng ta dưới hình thức viết là quan trọng- cái tốt và cái xấu, những thành công và những thời cơ khi chúng ta vi phạm. Đây là tại sao:
1. Khi bạn ghi xuống những lĩnh vực mà trong đó bạn mắc nợ phài đền bù, thì việc đó giúp bạn dự liệu những kiểu (nguy cơ) đang phát triển, do đó bạn có thể nhận dạng chúng và sử lý chúng với sự giúp đở của Jesus Christ và người hổ trợ bạn.
2. Bạn có thể rút ngắn bảng liệt kê những việc mà bạn nợ phải đền bù. Ngay sau khi ghi nhận một vấn đề, bạn có thể lên kế hoạch LẬP TỨC tỏ ý đền bù. Sau khi thực hiện đền bù bạn có thể đánh dấu xóa nó trong nhật ký của mình.
Kiểm Điểm
Một vài người trong các bạn có thể gặp khó khăn trong lúc bắt đầu viết nhật ký.
Tôi xin có ba gợi ý để giúp bạn khai bút.
1. Vừa qua chúng tôi đã nói về việc khởi sự bằng cách ghi xuống chỉ một điều đã xảy ra ngày hôm đó mà chúng ta biết ơn. Chỉ một điều có thể giúp bạn khởi đầu, và nó cũng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn đêm đó.
2. Hãy yêu cầu bạn đồng công tương trách/ người hỗ trợ của bạn giữ cho bạn có trách nhiệm với việc viết nhật ký mỗi đêm.
3. Đây là một điều mà thật sự có hiệu quả cho tôi! Hãy học thuộc lòng GaGl 5:22-23, “ bông trái của Thánh Linh: tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhẫn nại, tử tế, tốt bụng, trung tín, ôn hòa và tự chủ.”
Hằng ngày hỏi tự hỏi bất cứ câu nào trong những câu hỏi sau đây để gợi ý cho bạn viết, bắt đầu mỗi câu hỏi với chữ “ hôm nay”:
- Tôi đã biểu lộ tình yêu thương với người khác như thế nào?
- Tôi có hành động thiếu bình thường với ai không?
- Những người khác có thấy trong tôi niềm vui của việc có mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời không? Nấu không, thì tại sao không?
- Sự thanh thản, bình an của tôi ra sao? Có điều gì xảy ra mà đã khiến tôi mất nó không? Phần ( trách nhiệm) của tôi trong đó là gì?
- Tôi có nhẫn nại không? Điều gì đã làm cho tôi mất kiên nhẫn? Tôi có nợ ai phải đền bù không?
- Có người nào ( ắt) đã phải cho rằng tôi tử tế/ tốt bụng không? Trong những cách nào mà tôi đã hành động không tử tế?
- Sự trung tín của tôi ra sao?
- Tôi có giữ lời với mọi người không?
- Sự ôn hòa và tự chủ của tôi ra sao? Tôi có không nén giận được, nên nói lên lời không tốt và cay nghiệt, khe khắt với một người nào không?
Khi thực hành Bước 10 và Nguyên tắc 7, chúng ta bắt đầu chuyến đi áp dụng những điều chúng ta đã khám phá trong chín bước đầu. Chúng ta khiêm tốn sống mỗi ngày- trong hiện thực, không phủ nhận. Chúng ta đã cố gằng hết mình để đền bù quá khứ (tu chính, sửa đổi quá khứ) mình. Qua sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chọn lựa về những xúc cảm nào mà ảnh hưởng đến tư duy và hành động của mình. Chúng ta bắt tay vào hành động- hành động tích cực- thay vì phản ứng triền miên.
Trong Nguyên tắc 7 chúng ta khát khao phát triển hằng ngày trong sự tương giao mới với Jesus Christ và người khác. Thay vì cố thử để cai quản mọi tình huống và mọi người chúng ta tiếp xúc với họ, hoặc nối tiếp ra từ sự kiểm soát chính mình, con đường mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi. Nên nhớ, “ bản ngã dưới sự kiểm soát” là điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Bản ngã dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời là điều mà chúng ta đang phấn đấu (để vươn tới).
Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta một bảng liệt kê hằng ngày cho lối sống mới của mình. Nó được gọi là “ Điều răn lớn”, và nó được tìm thấy trong Mat Mt 23:37-40: Chúa Jesus nói, “ Hãy yêu Chúa Đức Chúa Trời với cả tấm lòng ngươi… linh hồn… và tâm trí. Đó là điều răn đầu tiên và lớn nhất. Và điều răn thứ hai giống nó: ‘ Hãy yêu kẻ lân cận như mình.’ Tất cả Luật pháp và Lời tiên tri tùy thuộc hai điều răn nầy.”
Khi làm kiểm điểm cá nhân hằng ngày, bạn hãy tự hỏi, “ Hôm nay, có phải những hành động của mình đã biểu hiện được cái điều mà điều răn lớn nhất thứ hai bảo mình làm? Tôi có yêu người lân cận ( người khác) như mình không?”
Khi chúng ta sống (thể hiện) hai điều răn bằng cách đặt các nguyên tắc và bước vào hành động trong đời sống mình, chúng ta sẽ trở nên càng giống Christ hơn. Chúng ta sẽ trở nên tác nhân của lời Đức Chúa Trời, chớ không chỉ là thính giả. Gia Gc 1:22 nói, “ Đừng chỉ nghe lời mà thôi, mà lừa dồi chính mình. Hãy làm điều gìlới nói.” Hành động của chúng ta phải phù hợp với lời nói của chúng ta. Bạn có thể là quyển Kinh Thánh duy nhất mà một người nào đó từng đọc. Đó là trở nên quyển “ Kinh Thánh sống” đích thực. Đó là thế nào mà sứ đồ Phao-lô đã sống. Ong nói trong ITe1Tx 1:5 (TLB), “ Chính đời sống chúng tôi là bằng chứng xa hơn cho anh em về lẽ thật của sứ điệp chúng tôi (tính chân thật của điều chúng tôi rao giảng). Người ngoài sẽ thấy lẽ thật của Đức Chúa Trời tỏ ra trong đời sống chúng ta.
Bước 10 không về việc làm kiểm điểm thường khi như thế nào, nhưng tôi xin có ba đề nghị mà có thể giúp chúng ta tiếp tục giữ con đường chính, con đường của Đức Chúa Trời dẫn đến phục hưng.
Hãy Liên Tục Kiểm Điểm.
Chúng ta tiếp tục giữ kiểm điểm suốt ngày. Thời điểm tốt nhất để thừa nhận chúng ta sai phạm là thời điểm chính xác mà chúng ta phát hiện nó. Tại sao lại đợi? Tôi xin cho bạn một thì dụ.
Trưa hôm qua, tôi đã gắt gỏng với con trai tôi. Tôi đã có thể công nhận rằng tôi sai, (“ Tôi không nên gắt gỏng với Johny; nó chỉ muốn chơi trò chơi bắt ( play catch), và thực hiện đền bù với nó, “ Johny, cha xin lỗi vì đã gắt gỏng như vậy; cha sai” ) hoặc tôi có thể chờ đến sau đó và tìm cách biện bạch (“ Nó thấy tôi bận rộn như thế; nó không có quyền hỏi tôi để chơi lúc đó”.
Bạn không cần phải đợi đến khi bạn về nhà, nấu cơm chiều, xem TV, rồi mới bắt đầu viết nhật ký. Nếu bạn duy trì kiểm điểm suốt ngày, thì bạn có thể giữ cho bảng liệt kê đền bù của bạn rất ngắn.
Hãy Kiểm Điểm Hằng Ngày
Cuối mỗi ngày, chúng ta nhìn lại những sinh hoạt thừng ngày của mình, điều tốt và điều xấu. Chúng ta cần phải rà xét nơi nào chúng ta có thể đã làm hại một người nào đó hoặc nơi nào chúng ta đã hành động giận dữ hay sợ sệt. Nhưng một lần nữa, hãy giữ cho kiểm điểm hằng ngày của bạn được thăng bằng. Cũng nên nhớ ghi lại những việc bạn đã làm phải trong ngày. Cách tốt nhất để làm điều nầy là viết nhật ký.
Tôi dành chừng mười lăm phút ngay trước khi đi ngũ, ghi lại những sự kiện trong ngày của tôi, cầu xin Đức Chúa Trời chỉ cho tôi những điều sai quấy mà tôi đã phạm. Rồi buổi sáng hôm sau ngay khi có thể, tôi thừa nhận chúng và thực hiện đền bù.
Hãy Kiểm Điểm Từng Kỳ
Tôi thực hiện kiểm điểm từng kỳ khoảng ba tháng một lần. Tôi lánh xa bằng một cuộc “ tạm rút lui”! Tôi xi khích lệ bạn làm điều nầy. Hãy mang theo nhật ký của bạn, và cầu nguyện khi bạn đọc qua suốt những mục nhật ký của chín mươi ngày đó. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tỏ ra cho bạn những lĩnh vực trong đời sống mà bạn có thể tiếp tục cải thiện trong chín mươi ngày kế tiếp và ca tụng những chiến thắng mà bạn đã thực hiện.
Bởi kiểm điểm liên tục, kiểm điểm hằng ngày, và kiểm điểm từng kỳ bạn có thể thực hiện Bước 10 với khả năng tối ưu của mình. với sự giúp đở của Đức Chúa Trời chúng ta có thể giữ lề phố của chúng ta sạch đẹp.
Sau là một ít câu gốc để học và làm theo trong Bước 10.
Người thông sáng suy nghĩ trước khi nói, điều họ nói vì vậy có sức thuyết phục hơn. ChCn 16:23 (GNB)
Chớ có lời nói tục tĩu hoặc làm ô uế nào, lời ác nào, lời không lành mạnh nào, hoặc lời vô giá trị nào ( từng) ra từ miệng anh em, nhưng chỉ những ( lời nói) như là tốt lành và có lợi cho sự phát triển thuộc linh của người khác. Eph Ep 4:29 ( Amplified (diễn ý))
Những người khôn ngoan, già giặn được biết đến và sự hiểu biết mình. Lời nói họ càng dịu dàng, càng dễ nghe (có sức thuyết phục) hơn. ChCn 16:21 (GNB).
Một lời khích lệ làm được những điều kỳ diệu! 12:25 (TLB).
Nếu tôi nói ân tứ có thể nói bằng ngôn ngữ khác chưa từng học, và có thể nói bằng mọi ngôn ngữ có trong cả trời và đất, nhưng không yêu người khác, thì chẳng khác nào tôi chỉ làm ồn mà thôi. ICo1Cr 13:1 (TLB).
Kế hoạch hành động hằng ngày Bước 10
1. Tiếp tục kiểm điểm hằng ngày, và nếu bạn có sai phạm, hãy lập tức thực hiện đền bù.
2. Hãy tóm tắc những sự kiện trong ngày của bạn vào nhật ký.
3. Đọc và nhớ những câu Nguyên tắc 7a
4. Thực hành tất cả các bước và Nguyên tắc với khả năng tối ưu của bạn.
Câu gốc cho bài nầy là Mac Mc 14:37: “ Hãy canh chừng và cầu nguyện hầu cho các ngươi không sa vào sự cám dỗ. Tinh thần muốn lắm, nhưng thân thể thì yếu đuối:” Chúng ta hãy kết thúc bằng cầu nguyện.
Đức Chúa Trời kính yêu, cám ơn Ngài cho hôm nay. Cám ơn Ngài vì đã ban cho con những phương tiện để thực hiện chương trình của con và sống đời sống khác xưa, tập trung trong ý định của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con thực hiện đền bù nhanh chóng và cầu xin tha thứ. Trong tất cả những mối quan hệ của con hôm nay xin giúp con thực hiện phần con trong việc làm cho họ lành mạnh và lớn lên. Trong danh Jesus con cầu nguyện. AMEN.
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 7a)
Tên tôi là Rosanne và tôi là một người nghiện rượu. Tôi lớn lên trong cái mà tôi gọi là “ một gia đình loạn chức năng.” Cha mẹ tôi ly dị khi tôi được khoảng sau tháng. Tôi có hai anh, một chị, và một em gái pha nữa dòng máu khác ( half- sister). Chúng tôi hầu như chỉ sống với mẹ trong tuổi thanh thiếu niên. Cha tôi luôn nhậu nhẹt cho đến khi cách đây khoảng hai năm ông trở nên chín chắn, không say rượu. Tôi không đổ lỗi cho một ai trong cha mẹ về tật nghiện rượu của mình. Cả cha lẫn mẹ tôi điều là người Do thái và dưỡng dục chúng tôi theo như vậy. Thậm chí tôi đã chịu cắt bì ( had my Bat Mitzvah) vào năm mười bảy tuổi. Cha mẹ tôi mỗi người điều kết hôn bốn lần, vậy nên chúng tôi có nhiều cha mẹ lởn vởn quanh nhà. khi tôi được mười tuổi, mẹ quyết định di chuyển đến Lake Tahoe, nơi không có ma túy hoặc rượu. Bà lo cho mấy đứa con trai. Đó là nơi tôi học được câu: “ Wherever you go, there you are” ( chạy trời không khỏi nắng). Bạn không thể thoát khỏi những nan đề của mình. Ở tuổi mười ba, tôi đã hút thuốc và kéo bình (thuốc lào, cần sa) với các anh. Thỉnh thoảng, tôi cũng thử những loại ma túy khác. Rượu không phải là loại gây nghiện mà tôi chon cho đến khi khoảng mười sáu tuổi. Tôi rong chơi với những thằng bạn “ tốt”, bạn biết, những ủng hộ viên và cầu thủ bóng đá, do đó tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp những nan đề. Nhưng khoảng hai mươi mốt tuổi, tôi là một người uống rượu hằng ngày. Ngày nào tôi cũng uống say khước và ói mửa. Mỗi buổi sáng tôi thường nói, “ mình sẽ không bao giờ uống rượu nữa,” nhưng mỗi đêm tôi lại rót rượu. Tôi không thể dừng lại.
Tôi không tụ tập nữa và kết hôn với một bượm rượu khác giống như tôi. Chẳng lâu sau khi chúng tôi lấy nhau, tôi mang thai. May thay, Đức Chúa Trời đã ban ơn cho tôi trong suốt thời gian mang thai tôi chỉ uống một cốc rượu vào mỗi tối thứ bảy. Đến hôm nay tôi biết đó là Đức Chúa Trời bởi vì tôi chưa bao giờ tự bỏ rượu được thậm chí chỉ một ngày. Tôi bắt đầu đến Al-Anon. Tôi không cảm thấy thích chút nào, nhưng tôi cần đi đến đấy. Tôi nghĩ những vấn đề là ở chồng tôi, chớ không phải tôi. Một khi con trai tôi sanh ra, tật uống rượu của tôi cũng khác đi. Chỉ có điều trước đấy tôi uống hằng ngày, thì bây giờ còn tệ hơn nữa.
Gần hai năm sau, tôi không thể chịu được nữa. Và quyết định thôi chồng. Ba tuần lễ sau, trong căn hộ mới với con trai hai tuổi, tôi nhận ra rằng vấn đề là ở chính tôi. Tôi vẫn còn uống như cũ, say khướt; chỉ muốn thay đổi tất cả, nhưng lại không làm được. Thật như sống trong địa ngục! Rượu quay lại tấn công tôi, không còn là bạn nữa. Tôi nói và làm những điều tôi sẽ không bao giờ làm khi ở trong tình trạng tỉnh táo.
Rốt lại, tôi có thể thừa nhận là tôi có một nan đề. Tôi nhớ tới buồi nhóm Al-Anon và buổi nhóm AA ở cạnh nhà. Tôi gọi cho AA và cuộc hành trình của tôi thật sự bắt đầu. Tôi được tiếp xúc nhồn nhiệt. Ơ AA họ nói về khái niệm “ Quyền năng Tối cao” và bảo với tôi rằng nhiều người gọi Quyền năng Tối cao của họ là Đức Chúa Trời. vì tôi là một người Do Thái và được dưỡng dục với tin vào Đức Chúa Trời. Vì vậy tôi cũng gọi Quyền năng Tối cao của tôi là Đức Chúa Trời. Một khi tôi thừa nhận tôi bất lực đối với bệnh nghiện ngập của tôi và cuộc sống mình đã trờ nên không thể kiểm soát được - hiểu điều đó có nghĩa là gì - tôi đã có thể bắt đầu cuộc phục hưng của tôi.
Bước kế tiếp, người hổ trợ của tôi bảo, là. “ Đi đến chỗ tin rằng một quyền năng lớn hơn chính tôi sẽ phục hồi tôi minh mẫn.” Tôi đã học được qua Bước 2 rằng nếu tôi cứ giữ nguyên một tập tính mà lại hi vọng những kết quả khác lạ, tôi hoàn toàn không tỉnh táo. Nhưng nếu tôi đến với Jesus Christ và cầu nguyện Ngài ban cho tôi sự can đảm, sức mạnh và sự sẳn lòng để thay đổi tính cách của mình, kết quả sẽ thay đổi. Với môi điều đã xảy đến với tôi trong (tình trạng) chín chắn, nếu tôi đã tiếp tục uống có thể bây giờ tôi đã chết. May thay, Đức Chúa Trời đã có một kế hoạch khác. Vì tôi đã tỉnh táo, không say rượu ( ngày đầu tiên nghiêm túc của tôi là ngày 1 tháng ba, ăm 1987), nên tôi ly dị người chồng đầu tiên, và kết hôn với người chồng hiện nay- anh ấy khác xa người chồng đầu tiên của tôi. Chúng tôi gặp nhau sau khi tôi bỏ rượu được ba năm. Điều nầy dẫn tôi đến chỗ tin rằng tôi đã biết tìm hiểu những gì tôi đã và đang làm, tại sao nó không có hiệu quả, và cách hành động mới. Thực ra, cái điều duy nhất mà tôi thực sự phải thay đổi trong tình trạng tỉnh táo là mọi điều.
Tôi nhận được hi vọng qua thực hành Bước 2. Trước hết, tôi đã đi. Sau đó, tôi đã đi đến. Và kế nữa, tôi đã đi đến chỗ tin; Jesus Christ đã tuôn đổ ơn phước của Ngài trên tôi trước khi tôi tin. Với sự giúp đở của Đức Chúa Trời, tôi đã có lòng sẳn sàng để thay đổi mọi điều mà tôi có thể và Ngài đã ban cho tôi quyền năng để thay đổi chúng. Tôi kiên trì nghe, “ Đừng bỏ cuộc trước khi phép lạ xảy ra; nó gần đến rồi đấy!” Tôi đã tin. Tôi vẫn tin và tôi còn hi vọng.
Tôi đã vượt qua những khó khăn về tài chính, kết hôn, có đứa con thứ hai, bị bệnh ung thư, mất một việc làm mà tôi đã giữ trong tám năm rưỡi, tìm được việc làm mới, và chiến đấu với căn bệnh gan bán sống bán chết. Qua tất cả những điếu đó, tôi không hề phải uống rượu, vì tôi đã được dạy dỗ trong Bước 12 là phải thay đổi tập tính của mình, rằng uống rượu hoặc sự dụng các chất ma túy sẽ không làm cho tình hình tốt hơn, mà còn xấu hơn. Tôi học “ xét lại về cái uống”.
Những câu Kinh thánh tôi thích nhất là Mat Mt 7:7-8, “ Hãy xin, se được; Hãy tìm , sẽ gặp; hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì ai xin, sẽ được, ai tìm, sẽ gặp, và cửa sẽ mở cho ai gỏ.”
Điều nầy thật sự đem tôi đến với Bước 10 “ Chúng ta tiếp tục kiểm điểm cá nhân và khi chúng ta sai phạm, hãy lập tức nhận lỗi.” Mỗi ngày, tôi không chỉ cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời, mà còn xin Ngài chỉ cho tôi những chỗ mà tôi đã làm sai với Ngài hoặc với người khác, hầu cho tôi có thể thực hiện đền bù và thay đổi tính cách mình. Tôi học được rằng có hai phần để thực hiện đền bù. Phần thứ nhất là nhận thức cái sai tôi đã làm và phần thứ nhì ( và quan trọng nhất) là thay đổi tập tính ứng xử của tôi. Có những ngày mà bước nầy rất khó thực hiện, nhưng tôi luôn luôn cầu xin Chúa cho tôi sự can đảm để nhìn thấy con người thật của mình, như là Ngài và người khác nhìn thấy tôi. Lời cầu nguyện đích thực mà tôi thường dùng là “ Lạy Chúa, xin hãy dò xét con, và hiểu thấu lòng con; xin thử con và biết những ý tưởng phiền não của con. Xin hãy xem thử trong con có đường lối nào sai phạm không, và dẫn con đi trong đường vĩnh cửu.” (Thi Tv 139:23-24).
Trong khi tôi đang thực hành Bước 11, “ Tìm kiếm qua cầu nguyện và suy gẫm để cải thiện mối tương giao có ý thức với Đức Chúa Trời, chỉ cầu xin được biết ý định của Ngài cho tôi và quyền năng để thực hiện điều đó,” tôi đã trở nên một Cơ Đốc nhân, nhận Jesus Christ làm Chúa và Cứu Chúa. Nhưng, đấy là một bài làm chứng khác…
Hiện nay, chồng, các con, và các con điều là thành viên của Saddleback. Chồng tôi hầu việc trong Dịch vụ Đất Thám hiểm với các trẻ hai tuổi vào những sáng Chúa nhật, còn tôi tham gia vào dịch vụ trung học. Ở một điểm cũng cảm thấy bất ổn vào những sáng Chúa nhật với các cô cậu như tôi cảm thấy hồi ở trung học. Tôi đi đến gặp một thành viên trong ban lãnh đạo của tôi và bảo với bà ấy rằng tôi không biết liệu có thể tiếp tục trong dịch vụ trung học hay không. Chúng tôi trò chuyện về “ niềm đam mê” của tôi, ấy là phục hưng. Bà yêu cầu tôi suy nghĩ về việc bắt đầu một dịch vụ cho các cô cậu ở trung học mà không nhất thiết là đã nghiện ma túy hay nghiện rượu chưa, nhưng có thể lái theo hướng đó. Tôi cầu nguyện nhiều về vấn đề nầy. Đã nghĩ ra cái tên ( tôi thích nhất tên tắt) - TNT- Nó tiêu biểu cho hai sự việc đi đôi. Thứ nhất, Teens ‘n’ Temptation ( Sự cám dỗ ‘n’ lứa tuổi thiếu niên). Sự cám dỗ có thể là thuốc lá, giới tính, rượu, ma túy, và ngay cả thức ăn. Vấn đề vẫn như thế và tiến trình phục hưng cũng vậy. Tôi muốn giúp các cô cậu nắm bắt phục hưng trước khi tự xúc phạm mình và người khác một cách quá quắt. Ý nghĩ khác của TNT, tất nhiên, là dịch vụ “ dynamite” ( ngòi nổ) (TNT là hình thức viết tắc của dynamite , LND) trong Hội thánh nầy cho các thiếu niên (thiếu niên trong tiếng Anh là Teens , LND)
Cám ơn các bạn đã nghe và cho tôi có cơ hội chia xẻ.

Dâng hiến chính tôi cho Đức Chúa Trời để được dùng vào việc mang Tin Lành đến cho người khác, cả bởi gương mẫu và bởi lời nói của tôi.
“Phước cho những ai bị truy hại bởi vì họ đã làm điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu.”

TRAO CHO
Nguyên tắc 8.
Dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời để được dùng vào việc mang Tin Lành đến cho người khác, cả bởi gương mẫu và bởi lời nói.
Phước cho những ai bị truy hại bởi vì họ đã làm điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu .
Bước 12
Đã có một kinh nghiệm thuộc linh như là kết quả của các bước nầy, chúng ta hãy cố gắng mang sứ điệp nầy đến cho người khác và thực hành các nguyên tắc nầy trong tất cả những sự việc của chúng ta.
Hỡi anh em, ví bằng có người nào phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. GaGl 6:1
Giới Thiệu
Tôi nghĩ rằng giả sử Đức Chúa Trời phải chọn nguyên tắc ưng ý nhất của mình, Ngài sẽ chọn nguyên tắc 8: “ Dâng hiến chính mình cho Đức Chúa Trời để được dùng vào việc đem Tin Lành đến cho người khác, cả bằng gương mẫu và bằng lời nói của mình.”
Tại sao tôi nghĩ Nguyên tắc 8 là Nguyên tắc ưng ý nhất của Đức Chúa Trời? Bởi vì nó đặt đức tin chúng ta vào hành động. Lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta trong Gia Gc 2:17, “ Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” Đức tin tích cực là quan trọng với Đức Chúa Trời!
Đừng hiểu lầm tôi, việc làm không cứu bạn. Chỉ có đức tin trong Jesus Christ như là Chúa và Cứu Chúa của bạn mới có thể làm điều đó. Tuy nhiên, chính là qua hành động mà chúng ta chứng tỏ xho Đức Chúa Trời và người khác thấy sự kết ước đức tin mà chúng ta có trong Đức Chúa Jesus Christ.
Vì thế tối nay, chúng ta sẽ bắt tay vào làm Nguyên tắc 8. Trong AA họ gọi bước tương ứng (với Nguyên tắc 8, Bước 12, là Bước “ mang sứ điệp”, Bước “ trao trả”. “ Trao trả” ( giving back) hàm ý gì? Thật ra “ trao” ( to give) có nghĩa là gì?
Để trả lời câu hỏi trên, tôi nghiên cứu chữ “ give” hoặc “ giving”. Trong Tân Ước, chữ “ give” có (tương đương) mười bảy từ Hê-bơ-rơ với mười bảy nghĩa khác nhau. Vậy tối nay, tôi trộm nghĩ chắc bạn cho rằng tôi lấy làm đắc ý để thuyết trình ra ba mươi phút cho mỗi một cách dùng của từ “ give” Đùa chút thôi nhé!
Có lẽ chúng ta sẽ có một cái nhìn thực dụng hơn về nghĩa của từ “ give” trong mối liên quan với Nguyên tắc 8, vì đó chính là tất cả cái gì mà Nguyên tắc 8 muốn nói lên.
Nguyên tắc 8 không bảo chúng ta trao nộp cho ( give in) những đường lối không lành mạnh, những đường lối mà sẽ gây tổn thương cho chúng ta hoặc khiến cho chúng ta trở lại những thói quen nghiện ngập. Không, Nguyên tắc 8 nói về sự trao mình ( give of oneself) lành mạnh, không nghiện ngập chẳng có chút dấu hiệu gì là mong nhận lại. Nên nhớ, không người nào đã từng được tôn trọng về cái mà họ nhận. Sự tôn trọng luôn là một phần thưởng về cái mà người ta trao.
Mat Mt 18:8 tóm tắc Nguyên tắc 8: “ Các ngươi đã được lãnh không, thì hãy cho không”.
Trong Nguyên tắc 8, chúng ta hiến dâng chính mình để được Đức Chúa Trời dùng để đem Tin Lành nầy cho tha nhân, bằng cả việc làm lẫn lời nói.
TRAO
Chính là trong Bước 8 chúng ta học về nghĩa thật của GIVE ( trao cho, ban cho)
God first: Đức Chúa Trời trước hết
I becomes we: Tôi trở thành chúng ta
Victories shared: Chia xẽ chiến thắng
Example of your actions: Gương mẫu cho hành động của bạn
Chữ G đứng thay cho GOD first ( Đức Chúa Trời trước hết)
Khi bạn đặt Đức Chúa Trời trên hết trong đờisống, bạn sẽ nhận thấy rằng mọi điều mà bạn có là sự ban cho của Ngài. Bạn nhận thấy rằng sự phục hưng của bạn không lệ thuộc vào hoặc dựa trên những điều thuộc vật chất, mà nó dựa trên đức tin và khát vọng muốn đi theo sự dẫn dắt của Jesus Christ.
RoRm 8:32 (GNB) nói, “ Đức Chúa Trời ( đã không tiếc chính con Ngài, nhưng ban sự sống ấy cho tất cả chúng ta! Ngài đã ban con Ngài cho chúng ta, thì Ngài sẽ không cho chúng ta tất cả mọi điều cách nhưng không sao?”
Chúng ta sẽ không bao giờ giống Đức Chúa Trời hơn là khi chúng ta trao- không chỉ có tiền bạc hoặc vật chất, nhưng là chính bản thân của chúng ta. Đó là điều Chúa Jesus đã làm cho chúng ta. Ngài đã trao cho chúng ta món quà lớn hơn tất cả- chính mình Ngài.
Mẫu tự thứ hai trong “ give” là I. Khi chúng ta trao, thì I ( tôi) trở thành We ( chúng ta).
Không có bước hoặc nguyên tắc nào bắt đầu chử “ I”. Chính chữ đầu tiên trong Bước 1 là “ We”. Thực ra, chữ “ We” xuất hiện trong 12 Bước mười bốn lần. Chử “ I” Không bao giờ xuất hiện thậm chí chỉ một lần trong bất cứ bước nào của 12 Bước. Con đường đến phục hưng không được định để đi một mình. Đây không là chương trình để được thực hiện riêng biệt.
Chúa Jesus phán, “ Hãy yêu Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, linh hồn, và tâm trí con.” Đây là điều răn đầu tiên và lớn hơn hết. Điều răn thứ hai cũng giống như vậy: ‘ Hãy yêu người lân cận như mình’.” (Mat Mt 22:37-39).
Khi bạn đã đến bước nầy trong phục hưng và có ai yêu cầu bạn làm người hổ trợ hoặc bạn đồng công tương trách, hãy nhận lời! Các phần thưởng là lớn và sự hổ trợ cũng là một cách để rao sứ điệp!
TrGv 4:9-12 (GNB) làm rõ nghĩa của khái niệm “ giving” ( trao): “ Hai người thì tốt hơn một người, bởi vì cùng nhau họ có thể làm việc hiệu quả hơn. Nếu người nầy ngã xuống, thì người kia có thể nâng lên. Nhưng nếu một mình… không có ai giúp đở… Hai người có thể chống lại một cuộc tấn công mà sẽ đánh bại một người riêng lẽ.”
Mẫu tự thứ ba đứng thay cho “ VICTORIES shared” ( chia xẻ chiến thắng).
Đức Chúa Trời không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ phung phí một nỗi đau! Ngài có thể lấy những nỗi đau của chúng ta và dùng chúng để giúp đở người khác. Nguyên tắc 8 cho chúng ta cơ hội để chia xẻ kinh nghiệm, sức lực và hi vọng của mình với người khác.
PhuDnl 11:2 phán bảo chúng ta phải nhớ những gì chúng ta đã học về Chúa qua kinh nghiệm của chúng ta với Ngài. Chúng ta khởi đầu bằng cách nói, “ Đối với tôi là như vậy; đây là cái kinh nghiệm của những gì đã xảy ra với tôi. Đây là thế nào tôi đã nhận được sức mạnh để bắt đầu cuộc phục hưng, và đó là hi vọng của bạn.”
IICo 2Cr 1:3 (GNB) khuyến khích chúng ta “ Cảm tạ Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Jesus chúng ta, Cha nhân từ, Đức Chúa Trời mà mọi sự giúp đở đều đến từ Ngài.” Ngài giúp chúng ta trong mọi sự hoạn nạn, khó khăn, hầu cho chúng ta có thể giúp đở người khác mà có đủ thứ hoạn nạn, rắc rối, dùng chính sự giúp đở mà bản thân chúng ta đã nhận được từ Đức Chúa Trời.”
Tất cả nỗi đau, tất cả tổn thương mà hai mươi năm rượu chè be bét đã gây ra, tất cả những sự hủy hoại mà tôi đã gây ra cho chính mình và những người tôi yêu mến, rốt cuộc lại có ý nghĩa khi tôi đến Nguyên tắc 8. Cuối cùng tôi hiểu được RoRm 8:28 (TLB): “ Chúng ta biết rằng mọi sự xảy đến điều nhằm tạo ra ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và thích ứng với kế hoạch của Ngài.” Ngài kêu gọi tôi theo kế hoạch của Ngài, và bởi vì tôi đáp ứng với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, nên tôi có thể đứng ở đây làm một thí dụ về việc Đức Chúa Trời thực hiện mọi điều tốt lành y theo mục đích của Ngài.
Sự vin hiển thuộc về Đức Chúa Trời!
Tôi muốn dùng quảng đời còn lại của mình làm công việc phục hưng. Bạn biết, dầu vậy, thực ra nó không phải là công việc. Nó là sự hầu việc, một sự hầu việc thỏa lòng.
Y tưởng nầy đưa chúng ta đến mẫu tự cuối cùng trong “ give”: Example of your actions ( gương mẫu cho hành động của bạn).
Các bạn điều biết rằng hành động nói lớn hơn (nói lên nhiều hơn) lời nói. Những ý định tốt sẽ tàn lụi đi nếu chúng ta không được thi hành.
Trong Gia Gc 1:22 chúng ta được cổ vũ để làm “ tác nhân cảu lời”. Tuy nhiên, muốn trở nên hữu ích cho người khác, chúng ta phải “ đem Tin Lành đến cho tha nhân” .
Đó là Bước 12 nói. Nó không nói đem một ít Tin Lành hoặc chỉ đem Tin Lành đến cho người khác mà ở trong phục hưng.
Chúng ta đều đã nghe từ ngữ “ Cơ Đốc nhân Chủ nhật.” Chúng ta đừng chỉ là “ những người sành phục hưng tối thứ sáu” ( Friday night recovery buffs).
Công việc, hành động, chớ không phải lời nói, là bằng chứng về tình yêu của bạn dành cho Đức Chúa Trời và một người khác. Đức tin không có việc làm giống như một xe ôtô không có xăng. IGi1Ga 3:18 (NEB) nói, “ Các con ta, tình yêu đừng chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi. Tình yêu phải chân thật, và tự biểu lộ bằng hành động”.
Trao cho và phục vụ là nhiệt kế tình yêu. Bạn có thể trao cho mà không yêu. Đó là điều mà đôi khi chúng ta làm trong một mối quan hệ nghiện ngập. Hoặc chúng ta trao cho vì chúng ta cảm thấy mình phải làm như vậy. Bạn có thể trao cho mà không yêu, nhưng bạn không thể yêu mà không trao cho.
Đúc Kết
Đức Chúa Trời trải sứ điệp của Ngài ra qua 8 Nguyên tắc và 12 Bước. Chúng ta là phương tiện để rao truyền Tin Lành. Cách sống của chúng ta chứng tỏ cho người khác sự ký thác của chúng ta với chương trình chúng ta, với Chúa, và với họ!
Chúng ta thảy điều đã nghe nghịch lý thiên thượng nầy ( câu nghịch lý của Chúa Jesus, LND), “ Con không thể giữ nó, nếu con không bỏ nó đi.” Đó là Nguyên tắc 8.
Tôi xin được chia tay với bạn bằng LuLc 8:16-19 theo bản The Message ( Sứ điệp): “ Không ai thấp một cái đèn rồi lấy chậu úp nó lại hoặc để nó đại dưới sàn giường ngủ. Không, người ta đặt nó trên một cái chân đèn để những ai đi vào phòng đều có thể thấy đường.”
Chúng ta không dấu giếm sự việc, chúng ta đem mọi việc ra chỗ thanh thiên bạch nhật. Do vậy nên cẩn thận kẻo mà chúng ta trở thành những kẻ bủn xỉn… Hào phóng sanh ra hào phóng. Hãy vui mừng rao Tin Lành!

VÂNG
Nguyên tắc 8
Hiến dâng chính mình để được Đức Chúa Trời sử dụng trong việc mang Tin Lành đến cho những người khác, cả bởi hành động và lời nói.
Phước thay cho những ai bị truy hại vì cớ họ làm điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu
Bước 12
Đã có một kinh nghiệm thuộc linh như là kết quả của các bước nầy, chúng ta hãy cố gắng mang sứ điệp nầy đến cho người khác và thực hành các nguyên tắc trong tất cả những sự việc của chúng ta.
Hỡi anh em, ví bằng có người nào phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại, chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng . GaGl 6:1
Giới Thiệu
Kỹ thuật hiện đại là chuyện gì đó khác nữa! Hãy lấy một lon Diet coke cũ nát- dơ dáy, móp méo, lỗ chỗ. Cách đây vài năm, nó chỉ phải quăng vào thùng rác, tưởng rằng vô dụng, không giá trị. Ngày nay, nó có thể được tái tạo, nấu chảy, tinh lọc, và làm thành một cái lon mới- lóng lánh, tinh sạch- có thể được dùng lại.
Tối nay chúng ta sẽ nói về sự tái tạo - tái tạo nỗi đau bằng cách cho lửa và ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu trên nó, làm tan chảy những nỗi đau cũ, những thói quen (xấu), và những bấn loạn tâm thần hầu cho chúng có thể được sử dụng lại theo cách tích cực. Chúng ta có thể được tái tạo để cho người khác thấy thế nào mà bạn đã thực hành các nguyên tắc và các bước với việc chữa lành của Chúa Jesus để trở thành dung dịch (giải pháp) và thế nào mà bạn đã đi qua bóng tôi của sự đau đớn trở thành sự tự do và ánh sáng vinh hiển.
Xã hội bảo chúng ta rằng đau đớn là vô dụng. Thực ra, người ta trở nên những người đau đớn vô dụng ấy! Ở Dức dấy Phục hưng, chúng tôi biết rằng sự đau đớn có giá trị, những người kinh nghiệm nó cũng vậy. Vậy trong khi thế gian bảo “ không”, tối nay chúng tôi nói “ Vâng”.
Vâng
Bài thơ chữ đầu tối nay không thể tích cực hơn chút nào nữa! Nó là chữ YES.
Yield myself to God: Dâng chính tôi cho Ngài
Example is what is important: Gương mẫu là điều quan trọng
Serve othersa as Jesus did: Phục vụ tha nhân như Christ đã làm.
Chữ Y chính là Nguyên tắc 8: YIELD (dâng) chính tôi cho Đức Chúa Trời để được dùng vào việc đem Tin Lành đến cho tha nhân, cả bởi gương mẫu và lời nói của tôi. Để chân thật thực hành nguyên tắc nầy, chúng ta phải trao cho Đức Chúa Trời sự tự do Ngài cần để sử dụng chúng ta như Ngài thấy thích hợp. Chúng ta làm điều đó bằng cách dâng lên mọi điều chúng ta có- thời gian, tài năng, và những điều quí báu cho Ngài. Chúng ta nới lỏng những gì mà chúng ta gọi là của riêng mình, nhận thức rằng tất cả đều đến từ tay Ngài. Khi chúng ta đã dâng hiến tất cả cho Ngài, Đức Chúa Trời co thể dùng chúng ta như là khí cụ của Ngài để mang sứ điệp đến cho người khác bằng lời nói và hành động.
GaGl 6:1-2 (TNB) bảo chúng ta: “ Nếu một Cơ Đốc nhân bị khuất phục bởi tội lỗi nào đó, hãy từ tốn giúp người ấy trở lại con đường đúng, nhớ rằng lần sau đó có thể một ai trong anh em cũng sẽ phạm sai lầm. Hãy chia xẻ những hoạn nạn và nan đề của nhau, như vậy mới là vâng theo mạng lệnh của Chúa.”
Người ta lấy gương mẫu của bạn làm nghiêm trọng hơn nhiều so với lời khuyên của bạn.
Điều đó dẫn chúng ta đến mẫu tự E trong chữ “ yes”: EXAMPLE is what is umportant ( gương mẫu là điều quan trọng).
Lời nói và hàng động phải đi đôi. Chúng ta thảy điều biết rằng lời nói thì rẻ tiền vì cung luôn luôn trội hơn cầu.
Như Mục sư Rich Warren nói, “ Nếu bạn muốn cho người ta thấy điều Christ đã làm cho họ, thì hãy cho họ thấy điều Christ đã làm cho bạn.”
Sau đây là câu để tự hỏi khi bạn đến với nguyên tắc nầy: phong cách sống của tôi có phản ánh điều tôi tin không? Nói cách khác, nó cho người khác thấy những khuôn mẫu của thế gian- ích kỷ, kiêu ngạo và tham dục- hay nó phản ánh tình yêu, sự sự khiêm nhường và tinh thần hầu việc của Jesus Christ?
“ Hãy khơi dậy một tình yêu đến từ tấm lòng tinh khiết, lương thức trong sáng, và đức tin chân chính.” (ITi1Tm 1:5 GNB).
Năm nay, chúng ta thảy điều được ban phước bởi những bài làm chứng can đảm và xuất sắc ở Dức dấy Phục hưng. Tôi mong muốn tất cả những ai đã làm chứng trong năm nay điều đứng vững. Những người nầy tin ở Nguyên tắc 8! Họ tin tưởng nó đến nỗi chẳng những chia xẻ trong các nhóm nhỏ yên ấm của họ mà còn với toàn thể gia đình phục hưng. Họ tin Jesus Christ đến nỗi họ chia xẻ đời sống mình với tha nhân. Họ đứng lên ở đây và chia xe những khuyết điểm cũng như những ưu điểm của họ vơi những người khác mà cũng chịu cùng một nỗi đau, những tổn thương, bấn loạn tâm thần và thói quen xấu. Họ trao cho tha nhân một mảnh trái tim của mình- chớ không phải một mảnh tâm trí của mình.
Một lần nữa mục đích của chúng ta cho năm tới là có hai bài làm chứng mỗi tháng khi chúng ta xử lý mỗi bước. Vậy, nếu bạn đang ở trong phục hưng một thời gian mà chưa chia xẻ câu chuyện của mình, xin bạn chịu khó viết ra, và mang đến tôi. Chúng tôi cần nghe và bạn cần chia xẻ điều kỳ diệu của mình trong năm tới.
Mẫu tự cuối trong “ yes” là S: SERSE ( phục vụ) tha nhân như Chúa Jesus đã làm.
Khi bạn tới Nguyên tắc 8, bạn đã sẳn sàng cầm lên “ cái khăn lau của Chúa”, cái khăn mà Ngài dùng để lau chơn các môn đồ trên phòng cao trong đêm trước khi Ngài bị đóng đinh.
Chúa Jesus nói, “ Vì ta, là Chúa và Thầy, đã rửa chân các ngươi, các ngươi cũng phải rửa chân lẫn nhau. Ta ban cho các ngươi một gương mẫu để noi theo: hãy làm như ta đã làm cho các ngươi.” (GiGa 13:14-15 TLB).
Không cần phải tất cả các bạn đều làm chứng trước ba trăm người để mà hầu việc. Mọi dịch vụ đều đồng đẳng Đức Chúa Trời. bạn có thể nói : y-e-s” với Nguyên tắc 8 bằng nhiều cách!
1. Làm một bản đồng công tương trách.
Tìm một người trong tiểu nhóm của bạn mà đồng ý để khích lệ bạn và ủng hộ bạn khi bạn tiến hành qua các nguyên tắc. Bạn cũng đồng ý làm như vậy cho họ. Các bạn cùng nhau chịu trách nhiệm về việc thực hiện một chương trình nghiêm túc.
2. Làm một người bảo trợ.
Người bảo trợ ( phải là) một người đã kinh nghiệm qua các bước. Công việc của họ là hướng dẫn người mơí đến trên hành trình của họ qua các bước. Họ có thể thúc dục cách nhẹ nhàng người được bảo trợ khi họ đang lần lữa và kiềm người đó chậm lại khi họ đang vội vã qua một bước. Người bảo trợ làm nhu vậy bằng cách chia xẻ kinh nghiệm, sức mạnh và những hi vọng của mình.
3. Trở thành người chào đón.
Người chào đón đến với Dức dấy Phục hưng vào lúc 6giờ 45 tối. Họ nghênh đón và hướng dẫn những người mới đến. Họ gây cho người mới đến một ấn tượng quan trọng về Dức dấy Phục hưng!
4. Giúp việc ở Càfê Vầng đá chắc.
Bạn cần đến nơi lúc khoảng 6 giờ tối để giúp xếp đặt. Nếu bạn không thể đến sớm thì sau giờ nghỉ, hãy nán lại vài phút để gíup dọn dẹp, rửa ráy. Bạn có thể nấu một cái bánh.
5. Giúp việc ở Bar-B-Que.
Chúng ta sẽ khai trương vào mùa xuân. Chúng tôi cần xếp đặt, lau rửa, và mọi việc chuẩn bị khác.
6. Mời thân hữu đến nhà thờ.
Mời người nào đó trong các nhóm ngoài đới hoặc láng giềng, bạn bè, và đồng nghiệp!
Thế gian đầy dẫy hai hạng người người- người trao và người nhận. Người nhận ăn ngon và người trao ngủ ngon. Hãy làm người trao. Có rất nhiều lãnh vực khác để hâù việc! Hãy ngỏ ý ! Hãy dấn thân!
Nguyên tắc 8 qui về điều nầy: Hãy làm việc gì bạn có thể, với cái gì bạn có, nơi bạn ở. Hãy làm cho cuộc sống bạn thành một sứ mệnh truyền giáo, chớ không phải là một khoảnh khắc ngừng nghỉ ( Make your life a mission, not an intermission!)
Đúc Kết.
Con đường phục hưng dẫn tới sự phục vụ. Khi bạn đạt đến Nguyên tắc 8, con đường chẻ hai ( xem biểu đồ ở phía sau). Một vài người trong các bạn sẽ chọn hầu việc ở Dức dấy Phục hưng. Những người khác sẽ chọn phục hưng trong các lãnh vực khác của Hội thánh. Thực sự mà nói, chúng ta cần cả hai.
Chúng ta cần các bạn chia xẻ kinh nghiệm, sức mạnh và hi vọng với những người mới đến đây vào những tối thứ sáu. Các bạn làm điều đó như một lãnh đạo viên, người bảo trợ, và bạn đồng công tương trách. Nhưng Hội thánh cũng cần sự hầu việc của bạn. Khi bạn phục vụ bên ngoài Dức dấy Phục hưng, bạn có thể chia xẻ với những người khác và đem họ vào phục hưng khi họ sẳn sàng xử lý những nỗi đau, những lấn loạn tâm thần, và những thói quen xấu của họ.
Mỗi buổi sáng, trước khi ra khỏi gường tôi cầu nguyện bài cầu nguyện Nguyên tắc 8 nầy: Jesus kính yêu, nếu Ngài đẹp lòng, hãy đưa đến cho con hôm nay ai mà con có thể hầu việc. A. MEN.
Bạn sẽ cầu nguyện như vậy trong tuần nầy chứ?
Bài Làm Chứng ( Nguyên tắc 8)
Tên tôi là Bob, và nhờ ơn của quyền năng Chúa và Cứu Chúa tôi, Jesus Christ, tôi đã phục hồi từ một tình trạng dường như tuyệt vọng của tâm trí và thân thể thường được biết như nghiện ma túy hoặc rượu. Tôi xin được chia xẻ với bạn về thế nào Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cuộc sống tôi, dẫn dắt tôi trong những đường lối tôi chưa hề mơ ước tới, và kết quả là tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống tôi.
Tôi ra đời trong một mái gia đình êm ấm nơi không có nghiện rượu hoặc bất cứ loại thói xấu nào. Lớn lên, tôi làm những điều bình thường như bao thiếu niên khác, và rất mê thể thao, nhất là bóng đá.
Mọi việc dường như tốt đẹp cho đến khi tôi lên trung học, đó là thời gia mà tôi bắt đầu tập tành ma túy và rượu. Tôi mê thích cảm giác mà lúc đó tôi cho là lâng lâng sảng khoái của chúng. Tôi mê cái mùi vị ấy cho đến nỗi bắt đầu hút, uống theo cữ. Điều đó cuối cùng dẫn đến nghiện ma túy và rượu nặng hơn. Kết quả của nó là nảy sinh ra nhiều nan đề trong đời sống tôi, như là bị đuổi học, cãi cọ trong gia đình, và triền miên thiếu hụt tiền bạc. Tôi thường xuyên sống trong cái tình trạng rối ren do cái tật rượu chè buông tuồng.
Mặc dù đã qua nhiều cuộc điều trị ở nhiều chương trình phục hồi, mà tôi đồng ý để làm hài lòng gia đình, tôi tiếp tục sống trong phủ nhận của nghiện ngập. Rượu và ma túy có lẽ như là một giải pháp của tôi đối với mọi vấn đề nảy sinh từ mặc cảm tự ti: Sau hai năm sống theo tập tính đó, gia đình tôi không thể chấp nhận được nữa; tôi đã trở nên mối nguy hiểm đối với gia đình và đồng nghiệp. Cuối cùng gia đình tôi đành phải quyết định loại tôi ra khỏi công việc gia đình và đuổi tôi ra khỏi nhà trừ khi tôi tĩnh táo, không say sưa nghiện ngập nữa. Nỗi sợ phải ra đi tay trắng, khiến tôi cố gắng tự tiết chế và định hướng laị đường lối mình, nhưng không có sự giúp đở của Jesus Christ tôi đã thất bại thảm hại, mang đến thêm đau đớn, nản lòng trong cuộc sống tôi. Mọi người thấy rõ rằng con đường mà tôi đang theo là con đường của khốn khổ và hủy hoaị, do tôi tự ý tạo ra cho mình. Phỉa nói rằng đường lối đầu tiên mà Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi là nhận ta tôi cần Ngài.
Kế đó, Đức Chúa Trời đưa tôi đến nhận thức rằng tôi thiếu năng lực để thay đổi các thói quen, nỗi đau, và lấn loạn đang tàn phá đời sống tôi. Đó là bước đầu tiên của tôi trên con đường phục hưng. Sau đó không lâu tôi đi dự một buổi nhóm AA và gặp một người đàn ông mời tôi đến Hội thánh nầy và Dức dấy Phục hưng. Chương trình nầy đã giúp tôi nhận thức rằng các buổi họp không đủ, sự phục hồi của tôi còn lệ thuộc vào mối tương giao của tôi với Jesus Chrsit. Chính lúc đó tôi đã cầu xin Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của tôi, Đấng hướng dẫn đời sống tôi. Ngài bắt đầu dẫn đưa tôi ra khỏi con đường cũ, về với Lời thánh của Ngài nơi mà tôi học được trong sách Châm ngôn rằng nếu tôi hết lòng tin cậy Ngài, không nương cậy vào sự hiểu biết riêng, nhận biết Ngài trong tất cả đường lối tôi, Ngài hứa làm cho đường lối tôi được ngay thẳng.
Khi tôi khởi đi theo con đường phục hưng mà Ngài đã họach định, Ngài ban cho tôi lòng khao khát sâu xa muốn phục hồi lại những hư hại của quá khứ qua công vụ Dức dấy Phục hưng do Mục sư John Baker lãnh đạo . Tôi thật lòng ao ước được phục vụ những người cũng mang gánh nặng nghiện ngập như tôi đã từng mang. Đướng lối Ngài cũng đưa tôi đến chổ hoàn thành một khóa nghiên cứu Kinh Thánh cho tân tín hữu, cần thiết để xây dựng một nền tảng vững chắc cho mối tương giao mới đầy hứng thú với Christ. Thêm vào việc đặt nền tảng mới nầy, Ngài cũng cảm động lòng tôi để tham dự các lớp 101, 201, và 301 ở Saddleback. Về sau, tôi chịu báp têm, trở nên một thành viên của Hội thánh, và tham dự lớp nghiên cứu Kinh Thánh phối cảnh sự sống, do Mục sư Tom Holladay, Kay Warren, và Tiến sĩ Ron Rhodes. Họ dạy thêm về tình yêu Đức Chúa Trời cho tôi và những kế họach mà Ngài có sẳn cho tương lai tôi.
Đi theo con đường mà Ngài đã hoạch định cho tôi đã làm cho mối tương giao của tôi với Ngài phát triển qua cầu nguyện và thường xuyên đọc lời Ngài. Đức Chúa Trời bắt đầu cho tôi thấy thế nào tôi có thể tạo ra một sự khác lạ đích thực với cuộc sống tôi bằng cách trở thành một lãnh đạo viên tiểu nhóm trong Dức dấy Phục hưng, nơi mà tôi có thể phục vụ những người tham dự các buổi nhóm của chúng tôi. Tôi cũng đã trở thành một Mục sư ủy nhiệm ( a lay pastor) ở Hội thánh chúng ta, nó cung cấp cho tôi thậm chí thêm cơ hội phục vụ ở ( dịch vụ) “ Bữa ăn tối” của Chúa, làm báp têm, và giúp đở những ai có cần. Cái khát vọng cháy bỏng nầy của tôi là được phục vụ đồng bạn của mình là một ơn mà chỉ có Jesus Christ mới có thể ban cho tôi. Ngài tiếp tục ban phước cho tôi bằng cách cho phép tôi chia xẻ tình yêu của Ngài các em nhỏ ở “ Đất thám hiểm”. Không những Ngài đã thành tính hướng dẫn tôi trong các công vụ mà còn dẫn dắt tôi trong các lãnh vực khác của cuộc sống chẳng hạn như đem vào đời sống tôi một phụ nữ chân thật, nhân từ và xinh đẹp, yêu mến Chúa cũng nhiều như tôi hoặc hơn tôi nữa. Còn về gia đình và việc làm của tôi, chẳng những không đuổi và quăng tôi ra khỏi nhà, hiện nay họ đang huấn luyện tôi để coi sóc việc làm ăn của gia đình.
Hơn hết, Đức Chúa Trời đã thấy thích hợp để dùng tôi trong việc mang những thành viên khác trong gia đình đến chổ nhận thức về sự cứu rỗi trong Jesus Christ và hiện nay họ là những thành viên tích cưc của Hội thánh nầy. Mẹ tôi, người mà chưa bao giờ thối chí về tôi và đã trung tín cầu nguyện cho tôi suốt 10 năm, đang chiến đấu với lần tái phát thứ tư căn bệnh ung thư của bà. Đức tin của bà càng lớn lên khi Đức Chúa Trời dùng bà để cổ vũ những người khác qua công vụ “ Coi sóc những trái tim” và “ Nhóm ủng hộ bệnh nhân ung thư”. Em gái tôi cũng tham gia vào công vụ “ Tuổi vị thành niên”.
Ngợi khen Đức Chúa Trời! mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và những ai đã được gọi theo mục đích của Ngài.
Mới chỉ một năm rưởi kể từ khi Chúa đã đem tôi ra khỏi con đường khốn khổ, hủy hoại và đặt tôi trên con đường phục hưng. Về sự tự ti, nó đã hoàn toàn tiêu mất khi tôi được đem vào hầu việc Đức Chúa Trời yêu thương, Đấng sẽ không bao giờ rời bỏ, cũng không bỏ rơi tôi. Ngài tiếp tục làm rõ ràng cuộc sống duy nhất đáng sống chỉ bởi ân điển qua đức tin trong Christ mà thôi. Hãy để Jesus Christ lèo lái cuộc đời bạn. Bạn sẽ không bị lạc mất. Ngài sẽ hướng dẫn bạn qua những khúc quanh cuộc đời. Đừng ngại phó thác đời bạn cho Đức Chúa Trời! Ngài hứa dẫn dặt chúng ta theo con đường công bình vì cớ danh Ngài-hiện nay và vào cõi đời đời.
Cám ơn đã cho tôi chia xẻ.

BẢY LÝ DO CHÚNG TA BỊ VƯỚNG MẮC
Giới Thiệu
Tối nay, tôi xin gọi là thời gian ngừng nghỉ chúng ta hãy dành một tuần để thảo luận và đánh giá nơi mình đang ở trên con đường cá nhân đi đến phục hưng. Tôi nghĩ là qúy biết bao nếu chúng ta dừng lại, thở phào, và ôn lại chương trình. Chúng ta cần dừng lại một thờin gian để cám ơn Chúa khi chúng ta nhìn lại quá trình phát triển của mình. Chúng ta cần phải đoan chắc rằng chúng ta đã tiến triển suốt qua các nguyên tắc và không bị vướng mắc ở một nguyên tắc riêng biệt nào.
Một vài bạn có thể chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình qua các nguyên tắc. Những người khác ở đâu đó giữa đường. Không thành vấn đề bạn đang ở tại nguyên tắc nào. Bất cứ ai cũng có thể đi lệch đường và bị vướng mắc.
Bảy lý do.
Tối nay chúng ta sẽ nói về bảy lý do làm cho chúng ta vướng mắc trong phục hưng.
1. Bạn chưa hoàn tất bước trước.
Có lẽ bạn đang vội vã đi qua các nguyên tắc. Hãy chậm lại! Hãy cho Đức Chúa Trời có thời gian để hành động. Chỉ biết tiến tới không phải lúc nào cũng là phát triển. Có khi nào phanh xe bị hỏng khi bạn đang thả dốc một ngọn đồi không? Có thể bạn đang đi nhanh, nhưng đó không phải là phát triển. Đó là kinh khiếp! Nên nhớ, chương trình nầy là một tiến trình. Nó không phải là một cuộc đua để xem ai về đích trước.
GaGl 5:25 nói, “ Vì chúng ta sống nhờ Thánh Linh, nên hãy đi ăn bước với Thánh Linh.”
Hãy dành thời gian thích ứng cho mỗi bước và cố hết mình thực hiện nó. Nên nhớ, nhiều người đã bị lạc mất trong khi đang cố thử tìm con đường khoảng khoát thay cho con đường thẳng và hẹp.
2. Có thể bạn chưa giao nộp hoàn toàn ý chỉ và đời sống bạn cho Chúa .
Nên nhớ, có hai phần trong Nguyên tắc 3. Phần đầu là mời Chúa Jesus Christ ngự vào lòng bạn như là Quyền năng tối cao, Chúa và Cứu Chúa của bạn. phần thứ hai là phấn đấu đi theo ý chỉ của Ngài cho cuộc đời bạn trong tất cả những quyết định của bạn. Có thể bạn đang giao phó cho Chúa Jesus những “ chuyện lớn”, nhưng bạn vẫn còn nghĩ là bạn có thể giải quyết những “ Chuyện nhỏ”.
ChCn 3:5-6 ( TLB) bảo chúng ta, “ Theo lý đoán và lẽ thường…hãy hoàn toàn tin cậy nơi Chúa; đừng bao giờ tin cậy chính mình. Trong mọi việc con làm, hãy đặt Đức Chúa Trời trên hết, thì Ngài sẽ hướng dẫn con và đội mũ miện thành công cho những nỗ lực của con.”
Phần nào trong cuộc sống của bạn mà bạn vẫn khư khư bám lấy? Những lãnh vực nào trong đời sống bạn mà bạn giữ laị đối với Đức Chúa Trời? bạn không giao phó cho Ngài điều gì?
3. Bạn chưa chấp nhận công lao của Chúa Jesus trên thập tự giá để được tha thứ tội lỗi.
Có thể bạn đã tha thứ người khác, nhưng bạn nghĩ tội lỗi bạn lớn quá nên không thể được tha thứ.
IGi1Ga 1:9 ( TLB) bào chúng ta, “ Nếu chúng ta xưng tội mình với Ngài, thì Ngài có thể dựa vào đó để tha thứ chúng ta và tẩy thanh chúng ta mọi sai quấy.” Mọi sai quấy! Không phải chỉ một vài điều trong những sai quấy của chúng ta, mà tất cả chúng! Hãy tin tôi, tội lỗi của bạn không phải là điều đặt biệt nầy, cũng không phải là cái khác lạ kia.
“ Sự nhơn từ của Ngài thật đầy tràn cho chúng ta cho đến nỗi Ngài cất bỏ tất cả những tội lỗi của chúng ta nhờ huyết của con Ngài, và bởi con ấy chúng ta được cứu” (Eph Ep 1:7 TLB). Câu trên nói, “ Tất cả những tội lỗi của chúng ta.” chớ không phải một vài điều nầy , một vài điều kia, nhưng dứt khoát là tất cả những tội lỗi của chúng ta.
Tôi nghĩ câu hỏi đích thực ở đây là “ bạn đã tha thứ cho bạn chưa?” Đó là chỗ mà tôi thấy hầu hết người ta đã bị vướng mắc trong phục hưng.
Đây là điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm đối với bóng tối của quá khứ: “ Hãy đến đây, để chúng ta biện luận cùng nhau,’ Đức Chúa Trời phán, ‘ dù các tội lỗi của con giống như màu hồng điều, sẽ trắng như tuyết; dù đỏ như son, sẽ trắng như bông len (EsIs 1:18).
4. Bạn chưa tha thứ cho những người đã làm hại bạn.
Bạn phải quên đi nỗi đau về sự xúc phạm và lạm dụng trong quá khứ. Cho đến khi bạn đủ sức miễn thứ nó, nó vẫn giữ bạn như là tù nhân của nó.
Người ta thường nói sự tha thứ là chìa khóa để mở cửa thù hận và cởi bỏ còng xích căm ghét. Nó là quyền năng để bẻ gãy dây trói cay đắng và còng ích kỷ.
Lời Đức Chúa Trời hứa trong IPhi 1Pr 10:11( TLB) “ Sau khi anh em đã chịu khổ ít lâu, Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng đầy lòng nhơn từ, qua Christ sẽ ban cho anh em sự vinh hiẻn đời đời của Ngài. Chính Ngài sẽ nâng anh em lên, ổn định và làm cho anh em mạnh hơn bao giờ hết.”
Bạn có biết rằng bạn có thể phải cầu xin tha thứ về việc đổ lỗi cho Đức Chúa Trời? Đừng phiền trách Ngài về những gì người khác đã cố tình gây ra cho bạn.
Có ý chỉ của Đức Chúa Trời, mưu toan của ma quỷ, và chí tự do của bạn, tất cả đều vận hành trên trái đất nầy. Nên nhớ, cái hại mà người khác gây ra cho bạn đền từ ý chí tự do của họ, không phải là ý trời.
5. Bạn e ngại khả năng bất trắc trong việc thay đổi cần thiết.
Có thể công bình mà nói vài người ở đây hôm nay hoãn lại sự thay đổi và lần lữa lâu chừng nào hay chừng nấy. Có nhiều lý do bê trễ để thay đỗi tích cực.
* Bạn có thể bị liệt kê do sợ thất bại
Nên nhớ, vấp ngã không làm bạn thất bại. Chính là sự trì trệ mới làm điều đó. Đây chính là nơi mà đức tin và lòng tin cậy vào Jesus Christ khởi động.
* Có thể bạn sợ thân mật vì ngại bị từ chối hoặc bị xúc phạm một lần nữa.
Đây là lý do tại sao rất quan trọng để tiến tới từ từ trong mối quan hệ mới, dành thì giờ để tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời, hình thành những ước vọng thực tế, và thiết lập những giới hạn thích hợp.
* Bạn có thể phản kháng sự thay đổi ( sự tăng trưởng) vì bạn sợ cái không biết. Cuộc sống tôi là một đống hỗn độn, các mối quan hệ của tôi là một mớ bòng bong, nhưng ít nhất tôi cũng biết nên biết nên hoài vọng ở cái gì. Vâng, hết thảy cùng nhau rối bung lên; nhưng nếu bạn hết lòng thực hiện các bước và các nguyên tắc để xử lý nỗi đau, lấn loạn, hoặc thói quen ấy, thì đời sống bạn sẽ thay đổi.
Vài người thay đổi việc làm, vợ/ chồng, và bạn bè, nhưng khôbng bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi chính mình. Lời Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta điều gì?
“ Đừng sợ, vì ta ở với con, chớ mất tinh thần…ta sẽ ban sức cho ngươi; sẽ giúp ngươi; sẽ ủng hộ ngươi với tay hữu chiến thắng của ta.” (EsIs 41:10 TLB).
“ Chúng ta có thể không nghi ngờ hoặc sợ hãi chi mà nói rằng, Chúa là Đấng giúp đỡ tôi, tôi không ngại điều chi người kia có thể làm cho tôi, vì hắn chỉ là một con người” (HeDt 13:6 TLB).
6. Bạn không sẳn lòng “ lãnh” trách nhiệm.
Không ai trong chúng ta chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta. Nhưng chúng ta lại chịu trách nhiệm về cái cách mà chúng ta phản ứng đối với chúng. Tôi xin cho bạn vài thí dụ.
Trong trường hợp lạm dụng, không cách nào mà nạn nhân laị có lỗi hoặc chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng.
Bước 8 viết lại cho trường hợp lạm dụng tình dục và thân thể nói như sau:
“ Lập một bản liệt kê tất cả những người đã xúc phạm chúng ta và trở nên sẳn lòng tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong việc tha thứ người phạm tội cũng như tha thứ chính chúng ta. Nhận thức rằng chúng ta cũng đã gây hại cho người khác và trở nên sẳn lòng để thực hiện đền bù cho họ.”
Các con tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng là con của một người nghiện rươụ, nhưng chúng chịu trách nhiệm về những hành động và sự phục hưng của chúng ta. Bạn cần phải nhận trách nhiệm về phần bạn trong một mối tương giao bị đứt đoạn, một tình bạn bị xâm hại, một người con hoặc cha/mẹ xa cách.
“ Oi Chúa, hãy tra xét tôi, và hiểu thấu tâm trí tôi; hãy thử tôi, để khám phá…liệu có gì gian ác trong tôi và dẫn dắt tôi trong con đường đời đời của Ngài” (Thi Tv 139:23 GNB).
Chúng ta tăng khả năng, sư ổn định và tinh thần trách nhiệm khi chúng ta tăng ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời.
7. Chúng ta chưa hình thành một đội ủng hộ có hiệu qủa.
Bạn có một người bảo trợ hoặc một bạn đồng công tương trách chưa? Bạn có những số điện thoại của những người khác trong tiểu nhóm của bạn chưa? Bạn có tình nguyện kết ước 12 Bước với nhóm ủng hộ của bạn chưa?
Có nhiều cơ hội để dấn thân phục vụ Dức dấy Phục hưng:
Đội quán Bar-B-que
Đội cafê Vầng đá chắc.
Đội thông tin cổ động ( phân phát thơ mời, nội san, thông báo cho các công vụ).
Những người đón chào
Những người bảo trợ
Những bạn đồng công tương trách
vv…
Chúng ta chỉ cần ngỏ ý!
“ Ở với người khôn, thì được khôn. Ơ với kẻ ác, thì trở nên ác.” (ChCn 13:20 TLB)
“ Anh em thân mến, anh em đã được ban cho quyền tự do, không phải quyền tự do làm điều sai quấy, mà là tự do yêu thương và phục vụ lẫn nhau “ (GaGl 5:13 TLB).
“ Hãy chia xẻ cho nhau những hoạn nạn, khó khăn của nhau, vì như vậy mới là vâng phục điều răn của Chúa” (GaGl 6:2 TLB).
Nên nhớ, rễ hạnh phúc ăn sâu nhất trong đất phục vụ.
Đúc Kết
Đến đây chúng ta đã biết bảy lãnh vực mà trong đó chúng ta có thể bị lún hay vướng mắc trong phục hưng. Làm sao tôi biết được chúng? Bời vì đâu đó trên con đường phục hưng của cá nhân tôi, tôi đã viếng thăm tất cả chúng.
Tuần nầy hãy dành thì giờ suy gẫm về sự tiến triển, tăng trưởng của bạn. Nếu bạn bị vướn mắc, hãy nói chuyện với bạn đồng công tương trách, người bảo trợ, và lãnh đạo viên tiểu nhóm của bạn. Hãy tìm ra lý do nào trong bảy lý do khiến bạn bị vướn mắc, rồi cùng nhau thi hành một chương trình hành động và tiến tới trên hành trình của bạn.
Hãy giữ Chương trình Hành động Hằng ngày cho lòng thanh thản của Dức dấy Phục hưng ( Trang 61 trong Hướng dẫn tham dự viên 4) chỗ mà bạn có thể thấy nó và ôn nó hằng ngày.
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HẰNG NGÀY CHO LÒNG THANH THẢN CỦA DỨC DẤY PHỤC HƯNG
1. Hằng ngày, tiếp tục thực hiện kiểm điểm. Khi bạn sai phạm, hãy lập tức nhận lỗi.
2. Hằng ngày, nghiên cứu và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời hướng dẫn và giúp đỡ bạn áp dụng sự dạy dỗ và ý chí Ngài trong đời sống bạn.
3. Hằng ngày, thực hành và sống thể hiện các nguyên tắc với khả năng tốt nhất của bạn, luôn luôn tìm kiếm cơ hội mới để giúp đỡ và phục vụ người khác-không chỉ ở các buổi nhóm phục hưng mà con trong tất cả những lãnh vực của cuộc sống bạn.
Ý CUỐI
Oi , Chúa chúng ta nhơn từ biết bao, vì Ngài đã tỏ ra cho tôi biết phải tin cậy Ngài à trở nên đầy dẫy tình yêu của Christ Jesus như thế nào. Chính thật như vậy, và tôi nức lòng muốn ai cũng biết chân lý nầy: Ay là Christ Jesus đã đến thế gian để cứu tội nhân-mà trong đó tôi là tội khôi. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhũ lòng thương xót tôi hầu cho Christ Jesus có thể dùng tôi như một biểu mẫu cho mọi người thấy. Ngài nhịn nhục như thế nào ngay cả đối với những tội nhân xấu xa nhất, để mà những người khác cũng nhận thức rõ rằng họ cũng có thể có sự sống đời đời. Vinh hiển và danh dự thuộc về Đức Chúa Trời mãi mãi vô cùng. Ngài là vua trải các thời đại, Đấng vô hình đã từng chết; chỉ mình Ngài là Đức Chúa Trời, và đầy dẫy khôn ngoan. Amen.
ITi1Tm 1:14-17 ( TLB)
Chúng ta đã đến phần cuối của tài liệu hướng dẫn lãnh đạo viên nầy, nhưng bạn sắp sửa bắt đầu phần quan trọng nhất-mở màn khai trương các công vụ có ý nghĩa nhất trong Hôị thánh bạn. Xin thoải mái dùng các tờ thông báo phát tay và tất cả hoặc bất cứ phần nào của các bài học.
Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn và cho chương trình phục hưng mới của bạn. RoRm 12:10-13 ( NCV) bảo chúng ta, “ Hãy yêu nhau như anh chị em ruột. Hãy tôn trọng nhau hơn bản thân mình. Đừng lười biến nhưng hãy làm việc cật lực, đem hết lòng mình hầu việc Đức Chúa Trời. Hãy vui mừng vì bạn có hi vọng. Hãy nhẫn nại khi gặp khó khăn, hoạn nạn, và cầu nguyện không thôi. Hãy chia xẻ với những ai trong dân sự Đức Chúa Trời cần giúp đỡ. Hãy đem người lạ có cần vào nhà mình.
Xin viết thư cho chúng tôi hoặc liên lạc trên mạng để chia xẻ những tiến bộ, đấu tranh, và đề mục cầu nguyện của bạn.
Xin viết cho:
John Baker
Celebrate Recovory Books
25422 Trahuco Rd. # 105-151
Lake Forest, Ca 92630
WWW. Celebrate Discovery.COM
Tôi luôn mong đợi sẽ hay biết về những cuộc đời được thay đổi và những gia đình được đoàn tụ qua chương trình phục hưng tập trung vào Christ mà bạn sẽ quyết định mở.
Mong gặp lại luôn!
John Baker

DỨC DẤY PHỤC HƯNG
GIAO ƯỚC LÃNH ĐẠO VIÊN
- Tôi đã đọc và đồng ý tuân theo Bản Điều lệ lãnh đạo viên Dức dấy Phục hưng.
- Tôi sẽ tham gia các buổi họp hàng tháng của các lãnh đạo viên Dức dấy Phục hưng
- Tôi sẽ cố hết sức để duy trì năm quy tắc của Dức dấy Phục hưng trong các buổi họp tiểu nhóm của tôi.
- Tôi sẽ cầu nguyện cho mỗi người trong nhóm của tôi.
- Tôi sẽ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, sự sống, và sự phát triển của Hội thánh.
- Tôi sẽ bóp nghẹt những chuyện tầm phào về lẽ thật.
- Tôi sẽ duy trì thực hành cuộc phục hưng cá nhân và đội ủng hộ của tôi.
- Tôi sẽ đạo tạo một người khác trở nên một huấn luyện viên phụ của tôi.
- Tôi sẽ tuân hành các Tiêu chuẩn Chấp sự Saddleback về việc giữ gìn sự trọn vẹn đạo đức
Ký tên:
Ngày:
* TIÊU CHUẨN CHẤP SỰ SADDLEBACK
Để Gìn Giữ Sự Chọn Vẹn Đạo Đức
Do Mục Sư Rich thiết lập ( 1986)
1. Ông bà sẽ không ghé nhà người khác giới tính ( đôí đẳng, opposite sex) khi họ ở một mình.
2. Ông/bà sẽ không khuyên bảo người khác giới tính một mình công sở.
3. Ông/bà sẽ không khuyên bảo người khác giới tính hơn một lần mà không có vợ/chồng người đó. (luôn) dựa vào (lứa đôi) họ ( mà khuyên bảo).
4. Ông/bà sẽ không đi ăn một mình với người khác giới tính.
5. Ông/(bà sẽ không hôn nất cứ tham dự viên khác giới tính nào hoặc biểu lộ tình cảm mà có thể đặt thành vấn đề.
6. Ông/ bà sẽ không bàn luận chi tiết các vấn đề thuộc về giới tính với người khác giới tính trong việc khuyên bảo. ( luôn) dựa vào ( lứa đôi) họ ( mà khuyên bảo).
7. Ông/bà sẽ không bàn luận những vấn đề hôn nhân của mình với một tham dự viên khác giới tính.
8. Ông/bà sẽ cần thận trong việc trả lời thiệp hay thư của người khác giới tính.
9. Ông/bà sẽ không biến thư ký của Ông/bà thành người liên minh bảo hộ của mình.
10. Ông/bà sẽ cầu nguyện cho tính liêm khiết ( sự trọn vẹn) của những thành viên ban chấp sự khác.
“ Nhưng ở giữa anh chị em phải không có ngay cả một gợi ý hay dấu hiệu nào của sự loạn luân, hoặc bất cứ loại bất khiết nào, hoặc của lòng tham lam, bởi vì những điều như vậy không thích hợp với dân thánh của Đức Chúa Trời.”
Eph Ep 5:3.
DỨC DẤY PHỤC HƯNG & CÀ PHÊ VẦNG ĐÁ CHẮC
Mỗi Tối Thứ Sáu
9.00 đến 10.30, tối, ở Phòng 402
- Tương giao bền sâu, tốt đẹp.
- Caphê ngon tuyệt.
- Âm nhạc tuyệt vời.
Caphê biếu tặng bởi Haute caphê
Giá trị biểu tặng 01 đôla.
DỨC DẤY PHỤC HƯNG
BAR-B-QUE
Thứ sáu : 6.00 đến 7.00 tối
Bữa Tôí Bar-B-Que
- NAI ĐỒNG QUÊ phục hưng 2.00 đôla
- XÚC XÍCH thanh thản 3.00 đôla
- BÁNH XĂNG UÝCH THỊT BÒ BĂM VIÊN phủ nhận 3.00 đôla
- GÀ 12 BƯỚC 3.00 đôla
Tương Giao Bền Đẹp
² Cơ hội tốt để chia xẻ 1 với 1
² Thời cơ thuận tiện để tìm một người bảo trợ hoặc một bạn đồng công tương trách
CÁC NHÓM PHỤC HƯNG
- Thiếu niên nghiện hóa tính ( Rươụ, ma túy…)
- Nam/ nữ nghiện hóa tính ( Rươụ, ma túy…)
- Nam/ nữ tha hóa tâm thần ( codenpendent).
- Rối loạn ẩm thực ( bội thực)
- Tuổi vị thành niên trong phục hưng- “ TNT”
- Dức dấy trẻ 5 đến 11 tuổi
- Phụ nữ trong phục hưng jvề lạm dụng thân thể/tình dục
- Đổi mới từ Medâm ( nhóm nam)
- Nhóm phục hưng cựu chiến binh
Bạn Có Đồng Công Tương Trách Chưa?
Chúng tôi khuyên bạn nên trao đổi số điện thoại
Tên
Số điện thoại
Thứ Sáu vào 7.00 tối ( hằng tuần)
Để biết thêm chi tiết gọi 581-9100x167
Saddleback Church
(714) 581-1689. Fax (714) 581-7614
Địa chỉ thư tín: 23456 Madero, Suite 100, Mission Viejo, CA 92691
Địa điểm Hội Thánh: 1 Saddback Parkway, Lake, Forest, CA 92630
DỨC DẤY: ÂN ĐIỂN TA ĐỦ CHO NGƯƠI…
An điển ta đủ cho ngươi rôì, vì nơi đâu có sự yếu đuối, nơi đó có quuyền năng ta biểu lộ trọn vẹn hơn. Vì vậy, tôi đã vui mừng quyết định khoe mình về sự yếu đuối của tôi, bởi vì chúng nói lên một kinh nghiệm sâu nhiệm hơn về quyền năng của Christ. Thậm chí tôi có thể vui thích trong yếu đuối, sỉ nhục, thiếu thốn, truy hại và khó khăn vì cớ sự của Christ, vì chính sự yếu đuối của tôi làm cho tôi mạnh mẽ trong Ngài.
IICo 2Cr 12:9-10 PHỤC HƯNG
ĐƯỜNG ĐẾN PHỤC HƯNG
8 Nguyên Tắc Dựa Trên Tám Điều Phúc Lớn
Bởi Mục sư Rick
R= realize ( nhận rõ) Tôi không phải Đức Chúa Trời. Tôi thừa nhận tôi không thể kiểm soát khuynh hướng muốn làm điều quấy của mình và cuộc sống tôi không thể kiểm soát được.
“ Hạnh phúc thay cho những ai biết họ nghèo khó về thuộc linh”
E= earnestly ( nghiêm chỉnh) tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu, tôi quan trọng đối với Ngài, và Ngài có quyền năng để giúp tôi phục hưng.
“ Hạnh phúc thay cho những người than khóc vì họ sẽ được an uỉ.”
C= consciously ( chú tâm) có ý định giao phó cả cuộc sống và ý chí của tôi cho Christ chăm sóc và quản trị.
“ Hạnh phúc thay cho người nhu mì”
O= openly ( công khai) tra xét và xưng nhận những lỗi lầm của tôi với chính tôi, với Đức Chúa Trời và với một người nào mà tôi tin cậy.
“ Hạnh phúc thay cho người có lòng thanh khiết”
V= voluntarily ( tình nguyện) phục tùng mọi thay đổi mà Đức Chúa Trời muốn làm ra trong cuộc sống tôi và khiêm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những khuyết tính của tôi.
“ Hạnh phúc thay cho những người mà khát vọng lớn nhất của họ là làm điều gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu”
E= evaluate ( đánh giá) tất cả những mối quan hệ của tôi. Ngỏ ý cho những người đã xúc phạm tôi và thực hiện đền bù cho tổn hại mà tôi đã làm cho người khác, trừ khi làm như vậy sẽ làm hại cho họ và người khác.
“ Hạnh phúc thay người có lòng nhơn từ.”
“ Hạnh phúc thay cho những kẻ giải hòa.”
r= reserve ( dành) một thì giờ hằng ngày với Đức Chúa Trời để tự xét mình, đọc Kinh Thánh, và cầu nguyện để biết Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài cho đời sống tôi và nhận được quyền năng để làm theo ý chỉ của Ngài.
Y= Dâng chính mình tôi cho Đức Chúa Trời để được dùng trong việc mang Tin lành đến cho những người khác, cả bởi hành động và bởi lời nói của tôi.
“ Hạnh phúc thay cho ai bị truy hại bởi vì họ làm theo điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu.”
DỨC DẤY PHỤC HƯNG
Mục đích của chương trình Dức dấy Phục hưng của Hội thánh cộng đồng Saddleback Valley là để thiết lập môí tương giao và dấy lên quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng ta qua tám Nguyên tắc và 12 Bước Tập trung vào Christ. Kinh nghiệm nầy cho phép chúng ta được thay đổi. Chúng ta mở cửa bằng cách chia xẻ kinh nghiệm, sức mạnh, và hi vọng của mình với một người khác. Bên cạnh, chúng ta trở nên sẳn lòng để tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời trong việc giải quyết những nan đề của đời sống chúng ta.
Bằng cách thực hành các bước và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh, chúng ta bắt đầu tăng trưởng thuộc linh. Chúng ta thoát khỏi các tập tính nghiện ngập, đam mê và loạn chức năng. Sự tự do nầy đem đến bình an, thanh thản, vui mừng, và quan trọng nhất, là mộ quan hệ cá nhân mạnh mẽ hơn với Đức Chúa Trời và người khác.
Khi phát triển qua các nguyên tắc, chúng ta tìm ra quyền năng tôi cao yêu thương và tha thứ của riêng cá nhân mình-Jesus Christ.
Hoan Nghênh Đến Với Cuộc Phiêu Lưu Thuộc Linh Kỳ Diệu.
* LỜI CẦU XIN THANH THẢN
Lạy Chúa,
Xin cho con lòng thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đôỉ, sự can đảm để đổi thay những gì con có thể đổi thay, và trí khôn ngoan để phân biệt việc bất thường. Sống ngày qua ngày. Tận hưởng từng giây phút; Chấp nhận gian truân như ngõ đến bình an.
Như Jesus đã từng chịu đựng, xin cho con xem thế gian tội lỗi nầy như đất khách tha phương. Tin cậy Ngài sẽ phán yên giông bão, khi mà con một dã thảo vâng, để đời nầy con tạm thời phúc hạnh, còn hạnh phúc đơì đời con sẽ hưởng ở nước cha. Amen
( phỏng dịch theo bài thơ cầu nguyện của Reinhld Nieebuhr)
* NHỮNG BÀI THƠ DỨC DẤY
Không Ai Giống Như Chúa
Không có ai
Không có ai
Không có ai giống Chúa
Không có ai
Không có ai
Không có ai giống như Chúa
Ngài là nhơn từ
Ngài là yêu thương
Ngài là nguồn hạnh phúc
Mà thế giới thường mơ ước đến
Ngài là cứu Chúa
Ngài là bạn hữu
Ngài là Thánh khiết
Ngài là ban cầu và cuối cùng.
- 1998 Nhạc bồi linh
rich Machow
Càng Cần Ngài Hơn
Càng cần Ngài hơn trong cuộc sống tôi
Càng cần Ngài hơn trong cuộc sống tôi
Tôi cần lời Ngài
Cần hơn vàng nhiều
Đời tôi không có gì bằng Ngài
DỨC DẤY PHỤC HƯNG
Diễn giả khách đặt biệt.
JOHN TOWNSEND
Tác giả của nhiều quyển sách kể cả các quyển sách bán chạy nhất:
“Nhân Tố Mẹ ”
“ Những Ranh Giới” và “ Những Mạo Nhận”
- Đề tài:
TÌM KIẾM Ý CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG CUỘC PHỤC HƯNG CỦA BẠN
Thứ sáu, 17 tháng 10
7.00 tối
Ở trung tâm thờ phượng
Hãy đến Bar-B-Que lúc 6.00 tối
Đừng bỏ qua!
DỨC DẤY PHỤC HƯNG
Những Cuộc họp Tiểu nhóm
- THỨ BA
7. 30 - 9. 30 tối. Ngày thứ nhất của 90 ngày
Nam Nghiện hóa tính
Bước 1-3 ….. Phòng 106
7. 30 - 9. 00 tối. Nam Nghiện hóa tính
Bước học- Bắt đầu …. Phòng 108
7. 30 - 9. 00 tối. Nam Nghiện hóa tính
Bước học- Bước 4-12 …. Phòng 110
7. 30 - 9. 00 tối. Bước học của nữ …. Phòng 104
7. 30 - 9. 00 tối. Ngày thứ nhất trong 90 ngày
ngày, Nhóm phụ nữ …. Phòng 203
- THỨ SÁU
7. 00 - 9. 00 ……………………………….. Dức dấy Phục hưng
- Thiếu niên nghiện hóa tính
- Nam nghiện hóa tính
- Nữ nghiện hóa tính
- Nhóm nữ tha hóa tâm thần
- Nữ tha hóa tâm thần trong mối quan hệ với nghiện hóa tính dâm nam
- Bội thực - Nhóm nữ.
- Mê dâm
- Phục hưng dưỡng lão
- Phụ nữ trong phục hưng từ lạm dụng thân thể/ tình dục
- Phụ nữ tha hóa/ tâm thần trong mối quan hệ với mê
DỨC DẤY PHỤC HƯNG:
NHỮNG ĐIỀU NHẮC NHỞ CỦA LÃNH ĐẠO VIÊN TIỂU NHÓM
1. Hãy giữ cho sự chia xẻ của bạn tập trung vào ý tưởng và cảm nghĩ của riêng bạn. Giới hạn trong 3-5 phút
2. Không nên nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng là khi hai người trò chuyện với nhau, bỏ ra ngoài tất cả những người khác. Mọi người có quyền tự do được phát biểu cảm tưởng mà không bị gián đoạn.
3. Chúng ta đến đây để ủng hộ người khác. Đừng cố tình “ chỉnh” họ
4. Tính nặc danh và tính kín nhiệm là những yêu cầu cớ bản. Cái gì được chia xẻ trong nhóm ở lại
trong nhóm!
5. Ngôn ngữ công kích không có chỗ trong một nhóm phục hưng tập trung vào Christ
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: HOAN NGHÊNH TÂN HỮU!
Mục đích của chương trình dức dấy phục hưng của Hội thánh cộng đồng Saddeback Valley là thiết lập sự tương giao và dấy lên quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống chúng ta qua tám nguyên tắc phục hưng tìm thấy trong tám phước Lớn và 12-Bước tập trung vào Christ. Kinh nghiệm nầy cho phép chúng ta được thay đổi. Chúng ta mở cửa bằng cách chia xẻ kinh nghiệm, sức lực, và hi vọng của chúng ta với một người khác. Thêm nữa, chúng ta trở nên sẳn sàng để tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời trong việc giải quyết những nan đề của đời sống chúng ta
Bởi thực hiện các bước tập trung vào Christ và áp dụng các nguyên tắc Kinh thánh tìm thấy trong Tám Điều Phúc Lớn, chúng ta bắt đầu tăng trưởng thuộc linh. Chúng ta thoát khỏi những tập tính nghiện ngập, đam mê, và loạn chức năng của chúng ta. Sự tự do nầy tạo ra bình an, thanh thản, vui mừng, và quan trọng nhất, là mối tương giao mạnh mẽ hơn của cá nhân chúng ta với Đức Chúa Trời và người khác
Khi chúng ta tiến triển qua các nguyên tắc và các bước, chúng ta tìm ra Quyền năng Tối cao yêu thương và tha thứ cho bản thân chúng ta- Jesus Christ.
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC PHIÊU LƯU THUỘC LINH KỲ DIỆU!
- Các tiểu nhóm Dức dấy Phục hưng CÓ THỂ
- Cung cấp cho bạn một nơi an toàn để chia xẻ kinh nghiệm, sức mạnh, và hi vọng của bạn với những người khác mà đang đi qua một cuộc phục hưng tập trung vào Christ.
- Cung cấp cho bạn một lãnh đạo viên, người mà đã kinh nghiệm qua cùng một nỗi đau, bấn loạn, hoặc thói quen như bạn, điều đó sẽ làm cho nhóm dễ dàng trong việc tập trung vào một nguyên tắc riêng biệt mỗi tuần. Người lãnh đạo nhóm cũng sẽ giúp duy trì “ năm nguyên tắc” của Dức dấy Phục hưng
- Khuyên nhủ bạn tham dự những buổi nhóm phục hưng tổ chức suốt trong tuần Các Tiểu nhóm Dức dấy Phục hưng sẽ KHÔNG:
- Mạo muội đưa ra bất cứ lời khuyên có tính chuyên khoa nào. Các lãnh đạo viên của chúng tôi không phải là những nhà tư vấn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một danh sách những trọng tài tư vấn có uy tín.
- Để cho các nhân viên cố tình “ chỉnh” người khác
DỨC DẤY PHỤC HƯNG:
MƯỜI HAI BƯỚC CHO LẠM DỤNG TÌNH DỤC & THÂN THỂ
- BƯỚC MỘT- Chúng ta thừa nhận chúng ta bất lực trong quá khứ và kết quả là cuộc sống chúng ta trở nên bất khả quản
- BƯỚC HAI- Tin rằng Đức Chúa Trời có thể phục hồi chúng ta đến sự trọn vẹn, và nhận rõ quyền năng của Ngài luôn luôn có thể được tin cậy để mang lại sự chữa lành và trọn vẹn trong cuộc sống chúng ta
- BƯỚC BA - Quyết định trao cuộc sống và ý chí chúng ta cho Đức Chúa Trời chăm sóc, nhận thức rõ chúng ta đã không luôn luôn hiểu được tình yêu vô điều kiện của Ngài. Đem lòng tin rằng Ngài thực sự yêu chúng ta, đáng được tin cậy, và sẽ giúp chúng ta hiểu Ngài khi chúng ta tìm kiếm lẽ thật của Ngài
- BƯỚC BỐN- Mạnh dạng tự kiểm điểm thấu đáo về mặt đạo đức, nhận thức rõ rằng lỗi lầm có thể được tha thứ. Từ bỏ lời nói dối rằng sự lạm dụng là lỗi của chúng ta.
- BƯỚC NĂM- Thừa nhận với Đức Chúa Trời, với chính chúng ta, và với một hữu thể con người khác bản chất thật của những lỗi lầm trong cuộc sống chúng ta. Điều nầy sẽ bao gồm những hành động phạm tội nghịch cùng tôi cũng như những lỗi lầm mà tôi đã phạm nghịch cùng người khác
- BƯỚC SÁU- Bằng cách chấp nhận sự tẩy thanh của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể từ bỏ sự sấu hổ của mình. Bây giờ chúng ta sẳn sàng để cho Đức Chúa Trời cất bỏ những dị dạng và những khuyết tật của tính cách nầy
- BƯỚC BẢY- Khiêm tốn cầu xin Ngài cất bỏ những thiếu sót, bao gồm tội lỗi chúng ta. Chúng ta giải thoát nỗi sợ của mình và quy phục Ngài
- BƯỚC TÁM- Lập danh sách tất kcả những người đã xúc phạm chúng ta và trở nên sẳn lòng tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong việc tha thứ cho những người phạm tội cùng chúng ta, cũng như tự tha thứ chính chúng ta. Nhận thức rõ rằng chúng ta đã xúc phạm những người khác và trở nên sẳn lòng thực hiện đền bù cho họ
- BƯỚC CHÍN- Trải sự tha thứ đến chính chúng ta và đến những người khác mà đã phạm tội nghịch cùng chúng ta, nhận thức rõ rằng đây là thái độ của con tim, không phải lúc nào cũng dè chừng. Thực hiện đền bù trực tiếp, cầu xin sự tha thứ từ những người mà chúng ta đã xúc phạm, trừ khi làm như thế sẽ gây tổn thương cho họ hoặc người khác
- BƯỚC MƯỜI- Tiếp tục tự kiểm bản thân khi mà những ký ức hoặc những vấn đề mới nảy sinh. Chúng ta tiếp tục từ bỏ những hổ thẹn và những mặc cảm tội lỗi của mình, nhưng khi chúng ta vi phạm thì lập tức xưng lỗi
- BƯỚC MƯỜI MỘT- Tiếp tục tìm kiếm Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và trầm tư để cải thiện dự thông hiểu của chúng ta về tính chất của Ngài. Cầu xin ( Ngài ban cho) sự hiểu biết về lẽ thật của Ngài trong cuộc sống chúng ta, ý chỉ của Ngài cho chúng ta, và quyền năng đề thi hành những điều ấy
- BƯỚC MƯỜI HAI- Đã có một sự tỉnh thức thuộc linh khi chúng ta tiếp nhận tình yêu và sự chữa lành của Đức Chúa Trời qua những bước nầy, chúng ta mang sứ điệp hi vọng của Ngài đến với tha
nhân. Thực hành những bước nầy khi những ký ức và vấn đề mới nảy sinh là mặc nhận lời hứa của Ngài ề sự phục hồi và trọn vẹn
DỨC DẤY PHỤC HƯNG:
MƯỜI HAI BƯỚC CỦA NGƯỜI ĐAM MÊ VÀ NGHIỆN NGẬP
BẢN “ NGƯỢC NGẠO”
1. Tôi ( không phải chúng ta) tuyên bố tôi hoàn toàn kiểm soát được sự đam mê/ nghiện ngập của tôi; cuộc sống của tôi tốt đẹp tuyệt vời-cám ơn các bạn nhiều lắm
2. Tôi luôn luôn biết rằng không có quyền năng nào lớn hơn chính tôi, nhưng tất cả các bạn cần phai được phục hồi đến sự minh mẫn
3. Tôi đi đến quyết định trao ý chí và cuộc sống của tôi cho sự chăm sóc của tập tính nghiện ngập/ đam mê của tôi bởi vì nó là sự vật duy nhất hiểu được tôi
4. Tôi thực hiện một sự kiểm điểm Vô Đạo Đức, hoang tưởng đa nghi ( pananoid) và giả tạo về bất cứ ai ngoài ra tôi
5. Tôi không bao giờ công nhận một điều gì đối với bất cứ người nào - không bao giờ
6. Tôi hoàn toàn sẵn lòng để cho Đức Chúa Trời phạt bạn vì tất cả những khuyết tính của bạn
7.Khiêm tốn cầu xin Ngài làm khó chịu ( bug) một người nào khác
8. Lập bản danh sách tất cả những người đã xúc phạm tôi và mang lòng sẵn sàng trả thù tất cả họ
9. Tôi trực tiếp trả thù bất cứ khi nào có cơ hội, đặc biệt là khi làm như vậy sẽ xúc phạm hoặc làm tổn thương họ hoặc người khác
10. Tôi tiếp tục thực hiện kiểm điểm người khác và khi họ phạm lỗi, lập tức hạch tội họ
11. Qua rươụ/ ma túy/ các quan hệ (bật chính)/ thức ăn/ tình dục… tôi tìm cách duy trì môí tiếp xúc vô thức với chính mình, chỉ cầu nguyện cho điều gì tôi muốn, khi tôi muốn và quyền năng để đạt được nó
12. Đã có một Sự Chết Thuộc Linh như là kết quả của các bước, tôi cố gắng mang thông điệp nầy đến với những người đam mê và nghiện ngập khác, và chiến hữu họ càng nhiều càng tốt theo khả năng tự thân của tôi
DỨC DẤY PHỤC HƯNG:
NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI LÀ
Một nơi an toàn để (thố lộ) chia xẻ
Một chốn ẩn náu
Một chổ để là thành viên
Một nơi để chăm lo cho tha nhân và được chăm lo
Nơi mà mỗi thành viên đều được tôn trọng
Nơi mà tính kín nhiệm được đề cao
Một nơi để học hỏi
Một chổ để tăng trưởng và lấy lại sức mạnh
Nơi mà bạn có thể gỡ cái mặt nạ của mình ra
Một nơi có những thách thức lành mạnh những liều lĩnh làm mạnh
Một ngả rẽ khả dĩ trong đời
NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TÔI KHÔNG LÀ:
Một nơi cho sự ích kỷ ngự trị
Liệu pháp tâm lý
Một nơi cho những bí ẩn
Một chốn hò hẹn
Một nơi để cứu nguy hoặc được người khác cứu nguy
Một nơi để câù toàn
Một kết ước dài hạn
Một nơi để đoán xét người khác
Một nơi chỉnh hình (lắp ráp)nhanh
DỨC DẤY PHỤC HƯNG:
BỆNH THA HÓA TÂM THẦN VÀ ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC
Bề ngoài, thông điệp tha hóa tâm thần ( codependency messages) có vẻ giống như giáo lý Cơ Đốc
“ Chủ thể tha hóa luôn đặt tha thể ở hàng đầu trước khi quan tâm đến bản thể” ( Cơ đốc nhân chẳng đặt tha nhân ở hàng đầu sao?)
“ Chủ thể tha nhân tự bỏ mình đi” ( Cơ đốc nhân chẳng nên làm như thế sao?)
“ Chủ thể tha hóa tự tuẫn tiết” ( Cơ đốc giáo tôn vinh những người tuận đạo của họ.)
BỆNH THA HÓA TÂM THẦN NÓI
- Tôi có ít giá trị hoặc không giá trị
- Những người và những tình huống khác chiếm hết thảy giá trị
- Tôi phải làm hài lòng người khác không cần biết cái giá phải trả bằng bản thân và phẩm giá của tôi
- Tôi phải đặt chính tôi cho người khác sử dụng mà không phản kháng
- Tôi phải bỏ “ cái tôi” đi
- Nếu tôi tuyên xưng quyền nào cho mình là tôi ích kỷ
- Chúa Jesus đã phán dạy về giá trị của cá nhân. Ngài dạy chúng ta phải yêu người khác bằng với yêu chính mình, không hơn. Tình yêu bản ngã làm nền tảng cho tình yêu tha nhân. Những sự khác nhau giữ một đời sống phục vụ và sự nô lệ gồm nhiều hình thức
- Động cơ khác nhau. Cá nhân tự nguyện phục vụ, hoặc dâng mình hay là bởi vì xem mình là không có giá trị? Ong ta có tìm cách “ làm hài lòng” người khác không? Có phải ông ta làm như vậy vì mặc cảm tôi lỗi hoặc sự sợ hãi không? Có phải ông ta hành động vì cần phải được cần ( có nghĩa là thực ra ông ta dùng người khác để đáp ứng nhu cầu của riêng ông ta; người được giúp đở trở thành đối tượng để giúp người giúp đở hoàn thành mục đích của riêng ông ta)
- Sự hầu việc là một lựa chọn mang tính thuần hành vi. Nhân vật hành động; người nô lệ nháy theo
- Tập tính tha hóa tâm thần nghiên về nghiện hơn là cân bằng. Sự nghiện ngập chế ngự nhân vật thay vì nhân vật nắm quyền kiểm soát cuộc sống riêng của mình
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: SỰ TIẾP TAY ( enabling) ( có tính tiêu cực)
Tiếp tay được định nghĩa như là phản ứng với một người theo một cách để mà che trở ông hoặc bà ấy khỏi phải lãnh đủ tác dụng cảu những hệ qủa tai hại của tập tính. Tiếp tai tập tính( enabling beharor) khác gíup đỡ ở chổ nó cho phép hoặc để cho nhân vật khỏi phải chịu trách nhiệm
Bảo Vệ khỏi những hệ quả tự nhiên của tập tính
Giữ Bí Mật về tập tính đối với người khác nhằm để giữ bình an ( thủ thân)
Biện Bạch cho người có tập tính ( trường học, bạn bè, thẩm quyền hợp pháp, sở làm, thành viên khác trong gia đình)
Cứu Khỏi khó khăn ( nợ nần, dàn xếp suất tiền luật sư, lo việc làm)
Trê Trách Người Khác về tập tính của người nghiện ngập ( bạn bè, giáo viên, chủ sở làm, gia đình)
Bản Tránh người nghiện hóa tính ( nghiện rươụ, ma túy) ( chemically deperdent perron) nhằm để thủ thân. ( khả thấy, khỏi nghĩ đến
Cho Tiền Bạc không xứng đáng/không do tay mình làm ra
Mạo Muội Khống Chế. ( vạch kế hoạch sinh hoạt, chọn bạn, lo việc làm.)
Đe Dọa không nên êm xuôi hoặc không ổn thỏa
Chăm Sóc cho người nghiện ( lệ thuộc) mang tính cách hóa chất. ( làm những gì mà ông bà ấy đáng lẽ phải tự làm
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: NHỮNG MẪU PHỤC TÙNG (XẤU)
- Tôi ( không phải chúng ta) tuyên bố rằng tôi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát tật nghiện/ đam mê của tôi, cuộc sống tôi tốt đẹp tuyệt vời
- Tôi cảm thấy mang tội về những tập tính và cảm xúc của người khác
- Tôi khó có thể nhận dạng điều mà tôi đang cảm nhận
- Tôi e sợ về sự giận dữ của tôi, dầu vậy thỉnh thoảng lại nỗi giận
- Tôi lo lắng về cách mà người khác có thể phản ứng với những cảm xúc, ý kiến, và tập tính của tôi
- Tôi khó đi đến quyết định
- Tôi e sợ bị xúc phạm và/ hoặc bị người khác từ chối
- Tôi giảm thiểu, thay đổi, hoặc phủ nhận cảm xúc thật của mình
- Tôi rất nhạy cảm với những cảm xúc của người khác và cũng cảm xúc như vậy
- Tôi e ngại bày tỏ ý kiến hặc cảm xúc bất thường
- Tôi đặt nhu cầu và khát vọng của người khác trước của tôi
- Tôi bối rối khi nhận được sự công nhận công lao và khen ngợi, hoặc tặng thưởng
- Tôi xét nét mọi điều tôi nghĩ, nói, hoặc cật lực làm, như là không bao giờ “ đủ tốt”
- Tôi có tính cần toàn
- Tôi cực kỳ trung thành, vẫn ở tại trong những tình trạng bị xúc phạm quá lâu
- Tôi không yêu cầu người khác đáp ứng với những nhu cầu hoặc những khát vọng của tôi
- Tôi không cảm nhận chính tôi như là nhân vật khả ái và xứng đáng
- Tôi sửa đổi những giá trị và sự trọn vẹn của mình để tránh sự từ chối hoặc sự giận dữ của người khác
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: BỆNH THA HÓA TÂM THẦN ( Codependency) LÀ GÌ?
( Đính chính của người dịch: từ đầu quyển sách nầy đến đây, có vài trường hợp nguyên văn tiếng Anh là “ Chemically Dependent” thực ra có nghĩa rộng hơn nghiên rượu,- nghiên hóa tính, tức là căn bệnh nghiện do lạm dụng những chất hóa học gây nghiện như rượu, ma túy, thuốc lá, trà, café v.v…Còn những từ mà tôi dịch là nghiện côcain “ codependent”, xin tạm sửa lại là tha hóa ( lệ thuộc) tâm thần, tức là chứng bệnh tâm thần của nhũng người mất tự chủ, lệ thuộc vào người khác về mặt tinh thần, triệu chứng của bệnh nầy được nêu ra rõ ràng trong phụ lục kế trước: “ Những Mẫu Phục Tùng”. Vì đây là vấn đề chuyên ngữ, xin thông cảm!)
- Những cảm nghĩ tốt đẹp của tôi về “ tôi là ai” đều đến từ nguồn gốc “ được bạn/ ( người khác) yêu thương”
- Những cảm nghĩ tốt đẹp của tôi về “ tôi là ai” đều đến từ nguồn gốc “ được bạn ( người khác) tán thành”
- Cuộc đấu tranh của bạn ( người khác) tác động đến sự thanh thản của tôi. Sự chú ý tinh thần của tôi tập trung vào việc giải quyết những nan đề hoặc xoa dịu những nỗi đau của bạn
- Sự chú tâm của tôi tập trung vào việc làm hài lòng bạn
- Sự chú tâm của tôi tập trung vào việc bảo vệ, bênh vực bạn
- Sự tự trọng của tôi được củng cố qua việc xoa dịu nỗi đau của bạn
- Những thú tiêu khiển và những mối qua tâm của tôi bị dẹp qua một bên. Thì giờ của tôi là để chia xẻ những mối quan tâm và những thú tiêu khiển của bạn
- Y phục và diện mạo cá nhân của bạn điều phụ thuộc vào ý muốn của tôi chừng như tôi cảm thấy bạn là một phản ảnh của tôi
- Hành vi cư xử của bạn đều phụ thuộc vào ý muôn của tôi chừng như tôi cảm thấy bạn là một phản ảnh của tôi
- Tôi không ý thức được tôi cảm thấy thế nào ( nhưng lại) ý thức được bạn cảm thấy thế nào
- Tôi không ý thức được tôi muốn gì nhưng lại hỏi bạn muốn gì. Tôi không ý thức- tôi thừa nhận
- Mơ ước tương ali của tôi gắn liền với bạn
- Nỗi sợ bị từ chối ấn định điều tôi nghĩ hoặc làm
- Nỗi sợ của tôi về sự giận dữ của bạn ấn định điều tôi nói hoặc làm
- Tôi sử dụng việc ban cho như một phương cách để cảm thấy an toàn trong mối quan hệ giữa chúng ta
- Giới xã hội của tôi bị thu hẹp lại khi tôi tự mình dính líu với bạn
- Tôi đặt những giá trị của tôi qua một bên để liên kết với bạn
- Tôi qúy ý kiến và lối làm việc của bạn hơn của tôi
- Phẩm chất cuộc sống của tôi liên hệ trực tiếp với phẩm chất cuộc sống của bạn
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: ĐỔI MỚI TỪ MÊ DÂM ( R. S. A)
Đổi mới từ Mê dâm ( Renewal from sexual Addiction ( R. S. A)) là một nhóm phục hưng tập trung vào Christ cho nam giới tìm cách phục hồi từ dâm dục và những thói xấu mê dâm. Đá góc nhà của sự phục hưng của chúng ta là quyền năng và tình yêu của Jesus Christ. “ Căn nhà” phục hưng của chúng ta được xây dựng trên tình giao hữu của nhóm, có một chỗ an toàn để chia xẻ những tranh đấu, nỗi đau, và những chiến thắng, tính tương trách của nhóm và sự hổ trợ của các thành viên nhóm suốst cả tuần
Làm sao bạn biết liệu R.S.A có thích hợp với bạn hay không? Chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét sau đây về điều gì là thật cho chúng ta. Chúng tôi chia xẻ một kinh nghiệm thường tình về việc lâm vào những tập tính tình dục mang tính loạn luân, làm mất phẩm giá cho chúng ta và một người khác, và chúng ta không thể dừng nó lại, thậm chí bất kể những hệ quả có hại đối vớ I cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã hi sinh những mối tương giao, việc làm, hoặc nhân phẩm của chúng ta; dầu vậy, chúng ta vẫn cứ dấn vào những tập tính mê dâm và tổn hại nầy
Nhiều người trong chúng ta cùng chia xẻ một tình tiết về một kiểu lạm dụng hay xâm phạm trẻ em nào đó. Chúng ta bị hét vào mặt hoặc bị mắng nhiếc rằng chúng ta thiếu phẩm chất, hoặc ngu xuẩn, xấu xa. Ngày nay chúng ta nhận ra những điều trên là xâm phạm cảm xúc. Chúng ta bị khinh khi, hạ gục, hoặc đánh đập. Ngày nay chúng ta nhận ra những điều trên là xâm phạm thân thể. Điều cuối, chúng ta bị sờ mó, quờ quạng, và ép buộc hoặc cưỡng ép vào những sinh hoạt tình dục. Ngày nay chúng ta gọi điều trên là lạm dụng tình dục. Dù cho đã bị loại lạm dụng, xâm phạm nào đi nữa, chúng ta cũng học được rằng để tồn tại chúng ta phải tìm ra cách để tránh cảm nhận nỗi đau buốt không thể chịu đựng được nầy.
Theo bản năng chúng ta xây những bức tường xung quanh trái tim mình. Dục vọng là một bức tườngkỳ ảo trong ý nghĩa là nó đem đến cho chúng ta một ảo giác về sự liên kết. Vì vậy, chúng ta cảm thấy an toàn, nhưng chúng ta vẫn cô độc bên trong ngục tù của mình. Một cách vô thức, chúng ta biết rằng chúng ta thiếu sót thế nào đó, nhưng chúng ta khác với những hữu thể con người khác và không bình thườngDâm dục với chính chúng ta hoặc với người khác cho chúng ta cái ảo giác về sự chiếm đoạt và như vậy là cách chữa trị sự vô giá trị của chúng ta. Chúng ta cần một nguồn cung cấp thường xuyên của sinh hoạt tình dục để duy trì tình trạng được chữa trị. Tham dục là tham sống
Tham dục đã trở nên điều quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta. Một vài người trong chúng tasẳn sàng liều bỏ tất cả để chiếm đoạt và hưởng thụ nó. Chừng nào chúng ta đối diện với sự thật rằng dục vọng là kẻ lừa dối, chừng đó chúng ta mới lìa bỏ nó. Dục vọng hứa hẹn liên kết chúng ta với người khác và làm cho chúng ta trọn vẹn. Nhưng nó không bao giờ thực hiện lời hứa đó
Hi Vọng Của Chúng Ta:
Chúng ta đã chấp nhận rằng chúng ta không thể kiểm soát những ý nghĩ và tập tính dâm dục bằng sức riêng. Chúng ta học được rằng qua quyền năng của Jesus Christ chúng ta có thể sống tỉnh táo, từng phút từng ngày đủ cho một lần. Nếu bạn có cùng những vấn đề trên, và nếu bạn đã mệt mỏi qua trang đấu, vậy thì chúng tôi mời bạn kết giao với chúng tôi khi chúng tôi hằng ngày tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên cuộc hành trình Đổi mới từ Mê dâm của chúng tôi
Đúc kết và trích dẫn từ tài liệu của chương trình R. S. A “ Nan đề và giải pháp”
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: NHÓM RỐI LOẠN ẨM THỰC MỚI
- Những ý nghĩ về thức ăn có chiếm nhiều thì giờ của bạn không?
- Bạn có bận tâm với ước muốn trở nên ốm hay không?
- Có phải bạn đã cố thử kiêng ăn liên tiếp nhưng chỉ gây khó khăn thêm cho việc sụt cân không?
- Có phải bạn tập thể dục thái quá để tiêu hao bớt năng lượng không?
Có một giải pháp!
NHÓM PHỤC HƯNG TƯƠNG TRÁCH VÀ KHÍCH LỆ TẬP TRUNG VÀO CHRIST VỀ RỐI LOẠN ẨM THỰC
Khai trương 3, tháng 3, 1995
7.00 tối. Phòng 302
Sau Diễn giả khách TS Henry Cloud
Có giữ trẻ
Hỏi thêm thông tin gọi 581.9100 Ext 150
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: NHÓM RỐI LOẠN ẨM THỰC
Xin chào!
Mục đích của nhóm phục hưng nầy là để khắc phục những tác dụng đau đớn của rối loạn ẩm thực. Nhằm đạt đến cứu cánh đó, chúng ta ủng hộ nhau như trong gia đình. Chúng ta tìm cách áp dụng những đạo lý Kinh thánh trong Tám Nguyên tắc và 12 Bước cho cuộc sống và những mối quan hệ của chúng ta
Chúng tôi xin hoan nghênh bạn. Chúng tôi không thể ổn định những nan đề của bạn, và sẽ không tìm cách lèo lái cuộc đời thay cho bạn. Chúng tôi chấp nhận và yêu thương bạn. Đây là một nơi an toàn
Khi chúng ta dự bủi6 hợp đầu tiên, nhiều người trong chúng ta có những cảm nghĩ khác nhau. Chúng ta được an ủi khi tìm được một nơi mà người ta có thể hiểu được niềm đau và nỗi thất vọng của chúng ta. Chúng ta bực bội vì phải cần đến sự giúp đở và không thể xoay xở một mình cái mảnh nầy của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cảm thấy cô độc và hổ thẹn về cái lối mà cuộc sống chúng ta đã đi vào. Chúng ta có những bí mật mà chúng ta bất đắc dĩ thố lộ
Nhóm chúng ta không phải là nhóm liệu pháp tâm lý hoặc một nhóm nghiên cứu. Nó là một nhóm phục hưng tập trung vào Christ. Chúng ta không cố vấn. Chúng ta chia xẻ với nhau kinh nghiệm, sức mạnh, và hi vọng
Ơ đây chúng ta học một lối sống mới. Chúng ta học, theo tầm mức riêng của mình, để kinh nghiệm một lối sống lành mạnh, thân thiết và chia xẻ với nhau, chúng ta học tin cậy, đòi hỏi những nhu cầu của mình được đáp ứng, và nói “ không” khi “ không” là thích hợp bày tỏ những cảm nghĩ của mình, và đi la cà khi không còn gì để làm. Ở đây không ai làm chúng ta ngượng ngùng về những gì chúng ta đã làm hoặc vẫn còn đang làm. Ở đây chúng ta có một nơi trú ẩn an toàn để ở trong đó chữa bệnh, và an dưỡng. Yêu cầu duy nhất để trở thành thành viên của nhóm là lòng khao khát thay đổi những tập tánh ăn uống có hại cho sức khỏe của chúng ta
Những ai trong chúng ta đã kinh qua sự thay đổi đời sống qua chương trình nầy ngỏ ý thách thức bạn. Chương trình nầy có tác dụng khi chúng ta hoàn thành công việc với sự giúp đở và giám sát của một người bảo trợ hoặc bạn đồng công tương trách. Nếu bạn không có một người bảo trợ hoặc bạn đồng công tương trách, tôi khuyên bạn nên nhờ vào một người , hãy hoàn thành công việc viết lách trong các sách Hướng dẫn Tham dự viên Dức dấy Phục hưng, và chia xẻ công việc của bạn với người bảo trợ hoặc bạn đồng công tương trách của bạn
Chúng tôi rất vui mừng về sự có mặt của bạn ở đây. Chúng tôi khuyên bạn dành một ngày một lần và hẹn gặp lại. Thành công nhé!
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: “HOAN NGHÊNH VỀ NHÀ”
Cựu Chiến Binh Trong Phục Hưng Từ Rối Loạn Đột Loạn Hậu-Khủng-Hoảng
( Recovery from post traumatic Stress Disorder( PTSD)
Những triệu chứng chính trong rối loạn tột lạon hậu khủng hoảng: có một số các phản ứng chủ yếu của PTSD mà chúng tôi trình bày ở đây ( nói về các VETS ( cựu chiến binh Mỹ)) nhjư là kết quả của những kinh nghiệm của chúng tôi ở Đông Nam Á và trở lại trong nước Mỹ( hoặc Canada). Các nhà tâm lý học và tâm thần học làm việc với “ Chương trình Cựu chiến binh Mỹ Tàn phế Mở rộng”
Biên soạn một bản liệt kê theo phần lớn cựu chiến Mỹ từ chiến tranh Việt Nam chỉ cho thấy một vài phản ứng trong số đó. Các phản ứng trọng yếu trong số đó là
- Chán nản, phiền muộn
- Tính vô sĩ ( cynicism) và nghi kỵ chính phủ và nhà cầm quyền
- Giận dữ
- Sự làm cho xa lánh, giận ghét ( alienation)
- Chứng rối loạn giấc ngủ
- Sự bận tâm về các giá trị nhân bản bị phủ mờ bởi chủ nghĩa khoái lạc
- Khuynh hướng phản ứng với khủng hoảng thần kinh ( stress) bằng chiến thuật tồn tại ( survival tactics)
- Tê liệt tâm lý hoặc cảm xúc
- Tự ảnh tiêu cực ( tự ti) ( negative self-image)
- Suy yếu trí nhớ
- Thu hẹp cảm xúc
- Tính bội cảm ( hypersensity) với công lý
- Mất hứng thú trong công việc hoặc sinh hoạt
- Nan đề với những mối quan hệ thân mật
- Mặc cảm tội lỗi người sống sót
- Khó khăn với những nhân vật cầm quyền
- Cảnh giác thái quá ( hyper-alertness)
- Tránh những sinh hoạt khơi dậy ký ức về những khủng hoảng trong vùng chiến
- Xa cách xúc cảm với vợ con và tha nhân (tính lãnh đạm)
- Tư tưởng và cảm xúc tự tử
- Những cảnh hồi tưởng về Việt Nam
- Hoang tưởng về những cuộc đánh trả và hủy diệt
- Những kiểu tập tính tự dối mình và tự trừng phạt, như là mất khả năng nói về những kinh nghiệm chiến tranh, sợ mất người khác và khuynh hướng lên cơn cuồng nộ
- Một vài phản ứng đột loạn tàn dư nầy ( cleayed stress resporses) có thể có vẽ gần gũi với bạn và những người kế cận bạn. Nhưng bạn và họ thậm chí có thể phủ nhận những phản ứng nầy khi chúng ta xuất hiện
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: PHỤC HƯNG VỚI CÁC CON
LARRY Hamilton, M.A, M.F.C.C
Hội thảo sáu tuần RIÊNG CHO BẬC CHA MẸ
Tám Tháng Năm
Biến giận dữ thành ranh giới, hạn chế và xác định
Mười Lăm Tháng Năm
Biến tôi lỗi thành xưng nhận, tha thứ và hướng dẫn
Hai Hai Tháng Năm
Biến bất lực và kiểm soát thành kiểm tra hiện thực
Năm Tháng Sáu
Biến sợ hãi thành thanh thản
Mười Hai Tháng Sáu
Biến những cảm nghĩ từ bỏ, buông thả thành đối đầu và trung thực
Mười Chín Tháng Sáu
Biến cảm tưởng về sự vô dụng và tình trạng bất khả ái thành sự chấp nhận và tình yêu
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: PHỤ NỮ ĐỒNG NGHIỆN ( co-addited women)
(codependent women, phụ nữ mắc bệnh tha hóa tâm thần) Trong Mối Quan Hệ Với Nam Mê Dâm-Cosa
Mê dâm ( sexual addiction) là gì và điều gì gây ra nó, nhiều người hầu như không biết. Trong nhóm nầy chúng ta sử dụng Tám Nguyên tắc và 12 Bước để những người đồng nghiện có thể đối diện với sự phủ nhận và tập tính của riêng họ trong khi đạt được sự thông biết và am hiểu về sự mê dâm của người bạn đời của họ
Những người đồng nghiện có thể cùng có những kinh nghiệm sau
- Có một bạn lứa đôi hầu như liên tục đòi hỏi tình dục
- Có một bạn lứa đôi đang có và đã có chuyện tình lăng nhăng
- Họ, chính họ, đang có một chuyện tình lăng nhăng
- Những vấn đề nẩy sinh từ việc ứng xử với sự lạm dụng và cưỡng dâm từ người bạn lứa đôi
- Bạn lứa đôi của họ có những cuộc đồng tình luyến ái lăng nhăng
- Bạn lứa đôi của họ xem băng Video sex người lớn và mua báo ảnh khiêu dâm ( tạp chí)
- Bạn lứa đôi của họ làm tình với gái bán dâm
- Bạn lứa đôi của họ bị ám ảnh bởi tình dục cho đến nỗi tự làm tổn thương chính mình. Qua nhóm phục hưng tập trung vào Christ, người đồng nghiện có thể đạt được những điều sau
1. Cho phép người đồng nghiện được nghe những cuộc tranh đấu và niềm tin sai lầm của những người đồng nghiện khác
2. Học được những giá trị Cơ đốc, lành mạnh cho những vai trò và quy tắc gia đình
3. Nhận được thông tin về những mối quan hệ và bản năng sinh dục lành mạnh
4. Phá vở sự phủ nhận và những kiểu mẫu gia đình khác
5. Sự khích lệ từ nhóm để tìm được sự bình an, sức mạnh, và ân điển qua mối quan hệ cá nhân với Jesus Christ
6. Xây dựng những mối quan hệ lành mạnh bởi tìm được tình yêu thương và sự đồng tình trong một nơi “ an toàn” để chia xẻ
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: NAM TRONG PHỤC HƯNG
TỪ LẠM DỤNG TÌNH DỤC/ THÂN THỂ
Đây là một nhóm phục hưng tập trung vào Christ cho nam giới trong phục hưng từ lạm dụng tình dục và/ hoặc thân thể ở quá khứ. Một trong những bí quyết để thành công trong các chương trình phục hưng là sự hội kiến của những người có bối cảnh tương tự và cũng có chung mục đích. Bối cảnh chung của chúng ta là một lịch sử lạm dụng và mục tiêu của chúng ta là đi vào hoặc duy trì phục hưng. Phục hưng đối với chúng ta là một vấn đề gấp đôi. Chúng ta cần được chữa lành khỏi những cơn sốc gây ra cho chúng ta vào lúc nào đó trong quá khứ, và càng cần được chữa khỏi ảnh hưởng của những kinh nghiệm quá khứ đó mà vẫn còn tác động đến cuộc sống hiện tại của chúng ta
Đối với tân hữu, chương trình nầy có thể là một nơi để nhận ra và đồng nhất hóa những vấn đề cốt lỗi nảy sinh từ sự lạm dụng trong quá khứ. Tân hữu có thể nhận được sự hợp thức hóa và hiểu biết ( sự thông cảm), và khi thực hành các bước và các nguyên tắc Cơ đốc nhân khác, họ có thê gặt hái được sự hiểu biết mà sẽ giúp họ chọn ra những hành động thích hợp để đáp ứng với những hoàn cảnh sống của mình.
Đối với “ những người kỳ cựu”, tức là những người có những vấn đề tương tự nhưng đã khởi hành trên con đường phục hưng rồi, nhóm phụv hưng nầy có thể cung cấp một nơi chốn để tục tiến trình phục hưng của họ
Một trong những mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường giúp đở an toàn
Một mình hướng dẫn viên mà thôi không thể bảo đảm điều đó, mà phải là nổ lực của một nhóm. Chúng tôi ton trọng và thừa nhận quyền củ mỗi người được ở nơi nào cần ở trên con đường phục hưng riêng của họ. Chúng tôi thừa nhận chúng tôi phải có sự nhạy cảm cần thiết đối với mỗi thành viên của nhóm nầy. Do vậy, chúng tôi xin có một vài điều nhắc nhở mà không có ý định xúc phạm nhưng để bảo đảm cho sự an toàn và nặc danh của mỗi người hiện diện. “ Điều gì bạn nghe ở đây, hãy để cho nó ở lại đây”
Còn với bất cứ nhòm phục hưng tập trung vào Christ nào khác, chúng tôi tin rằng bởi sự tham dự của chúng tôi qua việc tích cực lắng nghe, chia xẻ, và áp dụng các bước và nguyên tắc vào cuộc sống, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng tôi đi xa hơn nữa trong sự hiểu biết, chữa lành, và trọn vẹn.
Chúng tôi có mặt ở đây không phải để diễn thuyết, giảng dạy, chỉnh sửa, hoặc đưa ra liệu pháp, nhưng để kể lại câu chuyện của mình. Chúng ta đến với nhau để cùng chia xẻ trong sự yếu đuối, vì chính trong sự yếu đuối mà chúng ta nhận được sức mạnh. Truyền 4:9-12; nói, “ Hai người thì tốt hơn một người, bởi vì họ có thể đáp ứng tốt cho công việc: nếu một người ngã xuống, người khia sẽ đở dậy. Nhưng tội nghiệp cho người nào ngã mà không có ai để đở họ dậy! Cũng thế, nếu hai người nằmchung với nhau, họ sẽ giữ hơi ấm cho nhau. Nhưng làm sao người ta có thể giữ hơi ấm một mình? Dù cho một người thì không đủ sức, hai người có thể bảo vệ nhau. Một sợ dây ba tau khó mà bức đức nhanh được.”
Sự tương trách là một lợi thế khác trong việc với nhau thành một nhóm. Chúng ta có thể trông cậy vào người khác để thành thật cho chúng ta biết chúng ta đang hành động ra sao trong cuộc phục hưng của mình. “ Những người kỳ cựu” hoặc những người bảo trợ có thể giúp chúng ta thấy nơi nào chúng ta có thể bị kẹt hoặc có thể cung cấp cho chúng ta một “ tấm chắn âm” an toàn để chúng ta có thể nghe được chính tiếng nói của mình.
Thành hình một hệ thống ủng hộ là cần thiết cho sự trọn vẹn của chương trình. Chúng ta thấy rằng mình không cô đơn. Những người khác thố lộ những câu chuyện tương tự. Sự ủng hộ có thể mở rộng đến hình thức liên lạc điện thoại với những thành viên sẳn lòng khác nhóm. Sự ủng hộ cũng bao gồm việc tìm ra một người bảo trợ để giúp cổ vũ thêm.
Một thuận lợi quan trọng là ủng hộ bằng cầu nguyện chúng ta có thể liên kết cùng nhau trong sự cầu nguyện để chống lại bất cứ một thành lũy nào của Satan mà có thể kiềm chế chúng ta không cho trưởng thành trong đời sống Cơ đốc nhân hoặc giới hạn sự phục hưng của chúng ta
Khi đến với nhau, chúng ta chia xẻ cho nhau các ân tứ thuộc linh.
Lợi thế cuối cùng là cùng nhau chúng ta có thể nhân lên sự làm chứng về Christ. Chúng ta không phải là một kẻ may mắn tình cờ. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để phản ánh ân điển và tình yêu của Jesus Christ khi chúng ta kinh qua phục hưng.
DỨC DẤY PHỤC HƯNG: NỮ TRONG PHỤC HƯNG #
Từ LẠM DỤNG TÌNH DỤC/ THÂN THỂ
Đây là một nhóm phục hưng tập trung vào Christ cho phụ nữ trong phục hưng từ lạm dụng tình dục và/ hoặc thân thể ở quá khứ. Một trong các bí quyết để thành công trong các chương trình phục hưng là những người có bối cảnh tương tự và cũng có cùng mục đích đến với nhau. Bối cảnh chung của chúng ta là một lịch sử về lạm dụng và mục đích của chúng ta là bước vào hoặc duy trì phục hưng. Phục hưng đối với chúng ta là một vấn đề gấp đôi. Chúng ta cần sự chữa lành từ những cú sốc đã gây cho chúng ta ở thời điểm nào đó trong quá khứ, và cũng cần chữa lành khỏi ảnh hưởng của những kinh nghiệm quá khứ đó mà vẫn còn tác động đến cuộc sống hiện tại của chúng ta. Đối với tân hữu, chương trình nầy có thể là một nơi để nhận ra và đồng nhất hóa những vấn đề cốt lõi nảy sinh từ sự lạm dụng trong quá khứ. Tân hữu có thể nhận được sự thông cảm, và biết phải hành động như thế nào qua việc thực hành các nguyên tắc và các bước giữa những phụ nũ Cơ đốc khác. Đối với “những người kỳ cựu”, tức là những người đàn bà có cuỳng những vấn đề những đã khởi hành trên con đường phục hưng rồi, nhóm phục hưng nầy có thể cung cấp một nơi chốn để tiếp tục tiến trình phục hưng của họ.
Một trong những mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường giúp đở an toàn. Một mình lãnh đạo viên không thể bảo đảm điều đó, cần phải có sự nỗ lực của một nhóm. Chúng tôi tôn trọng và thừa nhận quyền của mỗi phụ nữ được ở nơi nào cần ở trên con đường phục hưng riêng của họ. Chúng tôi thừa nhận chúng tôi phải có sự nhạy cảm cần thiết đối với mỗi thành viên của nhóm nầy. Do đó, chúng tôi có một vài điều nhắc nhở mà không phải có ý định xúc phạm nhưng để bảo đảm cho sự an toàn và nạc danh của mỗi phụ nữ có mặt. “ Điều gì bạn nghe ở đây, hãy để cho nó ở lại đây.”
Còn với bất cứ nhóm phục hưng vào Christ nào khác, chúng tôi tin rằng bởi sự tham gia của chúng tôi qua tích cực lắng nghe, chia xẻ, và áp dụng các bước và nguyên tắc cho cuộc sống của mình, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng tôi xa hơn nữa trong sự hiểu biết, chữa lành, và trọn vẹn.
Chúng tôi có mặt ở đây không phải để diễn thuyết, giảng dạy, và đưa ra liệu pháp nhưng để kể lại câu chuyện của mình. Chúng ta đến với nhau để chia xẻ trong sự yếu đuối, vì chính trong sự yếu đuối mà chúng ta nhận được sức mạnh. TrGv 4:9-12 nói, “ Hai người thì tốt hơn một người, bởi vì họ có thể đáp ứng tốt cho công việc: nếu một người ngã xuống, người kia sẽ đở dậy. Nhưng tội nghiệp cho người nào ngã mà không có ai đở họ dậy! Cũng thế, nếu hai người nằm chung với nhau, họ sẽ giữ hơi ấm cho nhau. Nhưng làm sao người ta có thể giữ hơi ấm một mình! Dù cho một người thì không đủ sức, hai người có thể bảo vệ nhau. Một sơi dây ba tau khó mà bứt đứt nhanh được.”
Sự tương trách là một lợi thế khác trong việc đến với nhau thành một nhóm. Chúng ta có thể trông cậy vào người khác để cho biết chúng ta hành động ra sao trong cuộc phục hưng. “ Những người kỳ cựu” hoặc những người bảo trợ có thể giúp chúng ta tháy nơi nào chúng ta có thể bị kẹt hoặc cung cấp cho chúng ta một “ tấm chắn âm” an toàn để mà chúng ta có thể nghe được chính tiếng nói của mình.
Một lệ thế khác là sự chia xẻ khích lệ. Trung tâm của sự khích lệ ( ewcoragement) là chữ can đảm ( courage). Đôi khi chúng ta cần có những người khác ở chung quanh chúng ta vì sự có mặt của họ sẽ cho chúng ta sự can đảm để ở nơi chúng ta ở hoặc hành động.
Thành hình một hệ thống ủng hộ là cần thiết cho sự trọn vẹn của chương trình. Chúng ta thấy rằng mình không cô đơn. Những người khác chia xẻ những câu chuyện tương tự. Sự ủng hộ có thể mở rộng đến hình thức liên lạc điện thoại với những thành viên sẳn lòng khác của nhóm. Sự ủng hộ cũng có thể bao gồm việc tìm ra một người bảo trợ để khích lệ thêm.
Một lợi thế quan trọng khác là ủng hộ bằng cầu nguyện chúng ta có thể liên kết cùng nhau trong sự cầu nguyện để chống lại bất cứ một thành lũy nào của Satan mà có thể giam hãm chúng ta không cho trưởng thành trong đời sống Cơ đốc nhân hoặc giới hạn sự phục hưng của chúng ta.
Khi đến với nhau, chúng ta chia xẻ cho nhau các ân tứ thuộc linh.
Một lợi thế cuối cùng là cùng nhau chúng ta có thể nhân lên sự làm chứng về Christ. Chúng ta không phải là một kẻ may mắn tình cờ. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để phản ánh ân điển và tình yêu của Jesus Christ khi chúng ta kinh qua phục hưng

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-5-2020 11:23 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách