† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3463|Trả lời: 0

SỰ TÁI SINH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-7-2011 20:20:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

SỰ TÁI SINH

I. Năm sự nhận biết đưa chúng ta đến kinh nghiệm “tái sanh” bởi sự tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa

A. Tôi là một tội nhân

Người tín hữu mới cần phải nhận biết rằng mình là người có tội, và tất cả mọi người đều là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời vì tất cả đều đã thiếu hụt “sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

RoRm 3:23 - “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

IGi1Ga 1:8 - “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.”

B. Tôi không thể tự cứu lấy mình

Bài học này mong ước đưa tân tín hữu đến chỗ nhận biết chính bản chất tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Các việc làm tội lỗi của chúng ta là chứng cớ về sự hiện hữu của bản chất tội lỗi. Tôi không thể cố gắng làm bất cứ điều gì để tự có được món quà cứu rỗi của Chúa. Nếu tôi có thể nổ lực để có được sự cứu rỗi thì nó sẽ không phải là một sự ban cho. Án phạt của tội lỗi là sự chết, nhưng Đức Chúa Trời đã mở cho tôi một con đường hầu thoát khỏi án phạt đó bởi đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus Christ, là quà tặng tuyệt diệu của Ngài ban cho loài người. Chúa Jêsus đã chết để trả án phạt cho tôi lỗi. Vì Chúa đã sống một đời sống hoàn hảo vô tội nên Ngài có thể thỏa mãn án phạt đối với tội lỗi. Đấng vô tội đã phó sự sống Ngài hầu cho những kẻ có tội có thể nhận được sự tha thứ chỉ bởi việc tiếp nhận sự hy sinh của Ngài như là giá chuộc tội của chính mình.
RoRm 6:23 - “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

HÌNH ẢNH MINH HỌA về những hoa cỏ ngoài đồng có nụ trổ hoa cần phải được nhổ tận gốc rễ mới mong trừ diệt cỏ dại đi. Nếu chúng ta chỉ bẻ đi phần ngọn thì sẽ không giải quyết được vấn đề, vì rễ ở dưới đất sẽ mọc lên cây khác và tiếp tục nở hoa. Các gốc rễ cũng giống như bản chất tội lỗi của chúng ta, cứ tiếp tục lan tràn và sinh sôi nảy nở. Phần nở hoa trên mặt đất giống như những hành động tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải đào thật sâu dưới mặt đất nếu muốn giải quyết vấn đề tận gốc rễ.

Eph Ep 2:8-9 - “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó
không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải
bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để có được sự cứu rỗi, ngay cả bởi các việc lành của mình cũng không thể được, vì đó là một quà tặng của Đức Chúa Trời. Tôi không thể tự kiếm được sự cứu rỗi dù tôi có cố gắng khó nhọc đến đâu đi nữa. Sự cứu rỗi tôi nhận được là nhờ ân điển bởi đức tin hầu cho không ai có thể khoe mình đã tìm kiếm được sự cứu rỗi bởi các việc lành mình đã làm.

C. Chỉ nhờ Chúa Jêsus Christ mà thôi - không bằng cách nào khác hay bởi con người nào khác

Điều mong ước ở đây là để đảm bảo người tín hữu mới hiểu được rằng không có danh nào khác bởi đó con người có thể tìm được sự cứu rỗi khỏi tội lỗi và nhận được món quà của sự sống đời đời. Chúa Jêsus là Đấng duy nhất sống lại từ trong kẻ chết để sống đời đời. Tất cả các thần khác đều hoặc đã chết hoặc không hề sống động thực sự. Do đó, Chúa Jêsus là Đấng duy nhất cứu chuộc chúng ta.

Cong Cv 4:10-12 - “thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. 11 Jêsus nầy là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”

GiGa 3:16 - “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

D. Đức tin ở trong lòng và môi miệng xưng ra sẽ được cứu rỗi

Ở đây chúng ta muốn cho tín hữu mới hiểu rằng chính lời nói của môi miệng xưng ra việc tin nhận Chúa trong tấm lòng sẽ bảo đảm cho chúng ta sự cứu rỗi. Sự xưng nhận đức tin là điều quan trọng nhất vì chúng ta phải sẵn sàng xưng Chúa ra trước mặt mọi người hiện nay nếu chúng ta muốn được Chúa xưng nhận chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha ở trên trời. Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng của một người chứ không nhìn vào vẻ bề ngoài của người ấy. Mối giao thông của chúng ta với Đấng Christ đặt nền tảng trên thái độ của tấm lòng chúng ta. Nếu tấm lòng chúng ta dành hướng về Ngài chúng ta sẽ ao ước nói cho người khác biết về Chúa để họ cũng nhận được sự tha thứ và lời hứa ban sống đời đời của Ngài.

RoRm 10:9-13 - “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. 11 Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. 12 Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

Mat Mt 10:32-33 - “Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; 33 còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.”

ISa1Sm 16:7 - “Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.”

E. Giờ đây tôi được “Sanh Lại”

Chúng ta cho tân tín hữu biết câu chuyện Chúa Jêsus nói với Ni-cô-đem. Chúa Jêsus vạch rõ điều kiện tiên quyết để được hưởng nước của Đức Chúa Trời.

GiGa 3:1-7 - “Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 2 Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. 3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: {Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.} 4 Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: {Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.} 6 {Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.} 7 {Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.}”

Sự tái sanh có nghĩa gì? Chúa Jêsus phán chúng ta phải sanh lại bằng nước và bằng Đức Thánh Linh. Khi chào đời theo công lệ tự nhiên, tôi đã được sanh ra trong tình trạng xa cách Đức Chúa Trời bởi bản chất tội lỗi di truyền từ cha mẹ mình. Đó là sự sanh ra lần thứ nhất . Sự sanh ra lần thứ hai là khi nhân linh của tôi được Đức Thánh Linh làm cho sống động trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa ban cho thân thể hay chết của tôi sự sống bất diệt trong cõi đời đời khi tôi tiếp nhận Đấng Christ và Đức Thánh Linh ngự vào lòng tôi.

Con người là một hữu thể gồm có ba phần: thân thể, hồn và linh (1 Tê-sa 5:23;). Thân thể là dáng vẻ bên ngoài của chúng ta. Hồn là nơi ngụ của ý chí, tình cảm và nhận thức của chúng ta. Nhân linh là ý thức về Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi mẹ tôi sanh tôi ra thì phần thân thể và hồn của tôi sống động đối với thế giới tôi đang sống. Tuy nhiên, nhân linh của tôi đã chết đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi không có mối giao thông với Đức Chúa Trời hằng sống vì bản chất tội lỗi của tôi và Đức Chúa Trời thì chẳng hề giao thông với tội lỗi. Nhân linh tôi có khả năng giao thông với Chúa nhưng cho đến hiện nay nhân linh đó đã chết đối với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Khi tôi tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa, Ngài ban Thánh Linh của Ngài ngự vào lòng tôi. Đức Thánh Linh làm cho nhân linh tôi trở nên sống động đối với Đức Chúa Trời. Theo cách đó tôi đã được sanh lại trong nhân linh mình vì nó đã được làm cho sống động trước mặt Đức Chúa Trời.

RoRm 8:11 - “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”

ICo1Cr 6:19-20 - “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

IICo 2Cr 5:17 - “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”SỰ SỐNG ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

Mục đích của bài học này là giúp cho tân tín hữu hiểu rằng họ đã hoán đổi sự sống của mình cho Đấng Christ. Chúng ta không còn sống cho chính mình nữa nhưng đúng hơn chúng ta sống sao cho Đấng Christ có thể sống qua chúng ta. Chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, vì Ngài đã mua chuộc chúng ta bằng chính sự sống của Ngài. Giờ đây tôi từ bỏ mọi quyền hạn của mình để Đấng Christ có thể sống qua tôi. Do đó, “Đấng Christ là sự sống của tôi”!

II. Tôi hoán đổi sự sống của mình để nhận lấy sự sống của Đấng Christ

A. Giờ đây đối với tôi Đấng Christ là sự sống của tôi
Khi Chúa Jêsus bước lên thập tự giá để chịu chết vì tội lỗi của tôi, Ngài đã làm việc đó để thế chỗ của tôi. Ngài đã phó chính mạng sống của Ngài vì tôi, hầu cho tôi có thể nếm trải được sự sống đời đời với Ngài. Mục đích sống của tôi là để những người khác nhìn thấy Đấng Christ sống trong tôi. Vì vậy tôi chết đối với chính mình (với bất cứ quyền hạn nào mà tôi nghĩ là mình có), và học tập bước đi theo Đức Thánh Linh đặng người khác có thể nhìn thấy Ngài ở trong tôi. Tôi cũng được ích lợi bởi vì tôi có thể cảm nhận quyền năng và sự hiện diện của Ngài hành động qua tôi.

Phi Pl 1:21 - “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.”

GaGl 2:20 - “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

B. Giờ đây tôi được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt

Là môn đồ của Đấng Christ tôi được dẫn dắt bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong lòng tôi. Công tác của Ngài là dạy dỗ và dẫn dắt tôi vào mọi lẽ thật của Đấng Christ. Điều này xảy ra khi tôi đầu phục Đức Thánh Linh và để Ngài chiếm hữu đời sống tôi. Tôi càng đầu phục Đức Thánh Linh để Ngài hành động trong tôi thì tôi càng nhận thức rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Ngài làm chứng trong lòng tôi.

RoRm 8:14-16 - “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
C. Ba điều đã xảy ra kể khi tôi hoán đổi sự sống mình để nhận lấy sự sống của Đấng Christ:

1. Đấng Christ sẽ bởi Thánh Linh Ngài ngự vào lòng tôi và tôi trở nên đền thờ của Ngài và được Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Giờ đây tôi thật sự là con của Đức Chúa Trời bởi sự tái sanh.

ICo1Cr 6:19-20 - “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

Chúa ngự trong tôi và bởi đó nơi nào tôi đi đều có sự hiện diện của Chúa đi với tôi.

HeDt 13:5 - “Chớ tham tiền;hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.”

2. Giờ đây tôi đã được đặt vào trong Chúa Jêsus Christ.

Điều quan trọng chúng ta cần nhận biết là Đấng Christ sống trong tôi bởi Thánh Linh của Ngài. Và tôi cũng ở trong Ngài như là một phần của thân thể ngài. Thân thể Chúa bao gồm tất cả tín hữu trên khắp thế giới. Khi tôi tin nhận Chúa Cứu Thế tôi được báp tem vào trong thân thể Ngài. Được báp tem có nghĩa là được đặt vào trong. Tôi dược đặt vào trong thân thể Đấng Christ như là một chi thể của thân Ngài. Đây là một thân thể thuộc linh nhưng cũng là một thân thể sống động được tạo thành bởi tất cả các tín đồ trên mặt đất này. Tất cả chúng ta là chi thể của nhau và là một phần của Đấng Christ trên thế gian này.

ICo1Cr 12:12-14 - “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. 14 Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể.”

3. Tôi trở nên một tạo vật mới trong Chúa Jêsus Christ

Tôi được báp-têm, nghĩa là được đặt vào trong Thân thể của Đấng Christ. Vì vậy khi Đức Chúa Cha nhìn thấy tôi thì Ngài nhìn thấy Đấng Christ. Tôi là một tạo vật mới, quá khứ của tôi đã qua rồi, những gì thuộc về quá khứ đã được xóa sạch. Giờ đây tôi có thể bước đi trong sự sống mới. Tôi đã được giải thoát khỏi qua khứ và không cần phải là con người như trước đây tôi đã từng sống. Khi tôi đầu phục công tác của Đức Thánh Linh sự thay đổi này sẽ trở nên ngày càng rõ ràng hơn với bản thân tôi và những người khác.
IICo 2Cr 5:17 - “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

III. Giờ đây tôi có sự sống vì Đấng Christ chính là sự sống

A. Khi tôi không có Đấng Christ thì tôi chết. Giờ đây tôi có Đấng Christ và có sự sống (sự sống của Đấng Christ - sự sống Đời đời). Sự cứu rỗi cho phép tôi dự phần vào sự sống mà Đức Chúa Trời sống.
Hãy nhớ là tất cả những việc này là bởi đức tin và sự trông cậy của tôi nơi Đấng Christ, chứ không phải là bởi các việc lành đâu - “Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống.”

IGi1Ga 5:11-13 - “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. 12 Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. 13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.”

B. Giờ đây sự sống tôi được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời
CoCl 3:3 - “vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”
Sự sống cũ của tôi là quá khứ đã qua rồi, nó đã được Đức Chúa Trời xử lý qua Đấng Christ và sự sống mới của tôi ở trong Đấng Christ. Tôi không còn bước đi trong con người cũ mà sống cuộc sống mới.

C. Địa vị của chúng ta trong Đấng Christ:
Trên 120 lần trong Tân Ước chúng ta thấy lặp lại những cụm từ như: “Trong Đấng,” ”Trong Ngài,” “Thuộc về Ngài,” “Trong Đấng Christ.” Những điệp ngữ này cho chúng ta biết về những điều chúng ta hiện có vì chúng ta ở trong Ngài.
Một số ví dụ từ thư Ê-phê-sô:

Eph Ep 1:4 - “trước khi sáng thế , Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ , đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời,”

IITi 2Tm 1:9 - “Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng.”

Eph Ep 1:7 - “Ấy là trong Đấng Christ , chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,”

1:11 - “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp , như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán,”
1:13 - “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa ”

Eph Ep 2:6 - “và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ ”

2:21-22 - “cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa . 22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.”

3:12 - “trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ .”

D. Giờ đây chúng ta có tình yêu của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ - không gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu đó.

Là một tín đồ trong Đấng Christ, tôi phải được bảo đảm về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Sự chết của Đấng Christ là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Tình yêu của Ngài không giống với tình yêu mà chúng ta kinh nghiệm ở trên đất này. Ngài luôn thành tín, luôn hiện diện bên chúng ta, luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn sẵn sàng đến gần chúng ta. Đức Chúa Trời bởi chính bản tánh của Ngài là một Đức Chúa Trời đầy yêu thương. Tình yêu của Chúa trường tồn bất diệt!

RoRm 8:35-39 - “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. 37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. 38 Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.”

5:8 - “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

IGi1Ga 3:16 - “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy.”

4:9 - “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.”


BƯỚC ĐI TRONG SỰ VÂNG PHỤC VÀ THÁNH KHIẾT

PHÂN RẼ KHỎI SỰ SỐNG CŨ

IV. Lời Chúa phán chúng ta nên bước đi như thế nào ?

A. Bước đi trong sự vâng phục

Chúa đã ban cho chúng ta sự sống mới ở trong Đấng Christ. Giờ đây chúng có thể tỏ bày tình yêu của chúng ta đối với Ngài bằng việc bước đi trong sự vâng giữ Lời Ngài.

SaSt 17:1 - “ . . . Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.”

EsIs 30:21 - “Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng: Nầy là đường đây, hãy noi theo!”

Mỗi cơ-đốc-nhân cần học biết lắng nghe tiếng Chúa. Đây sẽ không phải là một tiếng phán chúng ta nghe được bằng lỗ tai bình thường mà là tiếng Chúa phán trong tâm linh của chúng ta.

ISa1Sm 15:22 - “. . . Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ . . .”

Chúa luôn ưa thích chúng ta vâng lời Ngài hơn là chúng ta mang của lễ đến cho Ngài hoặc cầu xin sự tha thứ. Khi chúng ta học tập vâng lời Chúa thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ là một cuộc sống đắc thắng và đầy quyền năng.

B. Bước đi trong sự sáng Đức Chúa Trời ban cho

Chúa Jêsus là gương mẫu cho chúng ta noi theo. Chúng ta có thể và cần tự hỏi: “Chúa Jêsus sẽ làm gì trong tình huống này?” Vì vậy, khi chúng ta đọc Lời Ngài thì Lời ấy trở thành ánh sáng cho đường lối của chúng ta và chúng ta có thể thông hiểu được đường lối của Chúa. Chúng ta càng nhận được nhiều sự sáng hơn thì trách nhiệm của chúng ta càng lớn lao hơn.

IGi1Ga 1:7 - “ . . . nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau. . .”

Chúng ta chỉ có thể giao thông với Đức Chúa Trời và với nhau khi chúng ta bước đi trong sự sáng. Khi chúng ta bước đi trong tội lỗi thì điều đó sẽ phá vỡ mối giao thông giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và với anh chị em trong Đấng Christ. Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa không bị tội lỗi phá vỡ nhưng mối tương giao thì bị phá vỡ bởi tội lỗi. Khi tôi phạm tội, tôi vẫn là con của Đức Chúa Trời nhưng mối tương giao giữa tôi với Chúa bị gián đoạn cho đến khi tôi xưng thú tội lỗi mình và ăn năn. Lúc đó tôi có thể nhận được sự tha thứ của Chúa và mối tương giao giữa tôi với Chúa được phục hồi trở lại.

Thi Tv 19:105 - “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.”

Bất cứ khi chúng ta thắc mắc không biết phải làm gì và phải xoay hướng về đâu, chúng ta nên tìm kiếm lời Đức Chúa Trời để được Ngài dẫn dắt. Nếu chúng ta học tập nương cậy vào Ngài và Lời của Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn đường lối của chúng ta.

C. Bước đi bởi đức tin:

Một phần của việc học hỏi để trở nên một Cơ đốc nhân đắc thắng là phải biết học tập vận dụng đức tin. Đức tin là tin tưởng và bày tỏ chứng cớ về những điều chưa xảy ra và hy vọng về những điều mình chẳng xem thấy (HeDt 1:1). Đức tin là tất cả mọi điều liên hệ đến đời sống Cơ đốc của chúng ta. Thế gian hoạt động trên những gì họ nhìn thấy và cảm nhận, còn Cơ đốc nhân chúng ta phải học tập bước đi trong đức tin không phải bởi mắt thấy hoặc bởi cảm nhận.

IICo 2Cr 5:7 - “vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.”

HeDt 11:6 - “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài;vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

11:1 - “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”

D. Bước đi trong sự sẵn sàng chờ đợi thử thách xảy đến

Làm một Cơ đốc nhân không phải dễ và chẳng ai ưa thích phải trải qua thử thách, khó khăn. Lời Chúa dạy rõ rằng chúng ta nên sẵn sàng chờ đợi thử thách xảy đến. Khi chúng ta đương đầu với những thử thách cách đúng đắn thì những thử thách đó sẽ giúp chúng ta lớn lên trong đức tin, đem đến cho chúng ta cơ hội để gần gũi tương giao với Chúa sâu đậm hơn. Thử thách giúp cho chúng ta trở nên hoàn thiện hơn nếu chúng ta sẵn lòng chịu học tập từ những thử thách ấy.


Một ví dụ từ cuốn sách “Tiến đến sự thành công trọn vẹn”


1. Một người đang đi ở mức độ “x” trong mối tương giao với Chúa.

3.Một mức độ mới trong mối tương giao với Chúa
V

xxxxx xxxxx


TTT vvvvvvv

Thình lình có một thử thách “T” xảy đến, và người ấy cảm thấy mình rơi xuống vực thẳm của sự hoạn nạn. Người ấy kêu la cùng Chúa và cầu xin Ngài giải cứu khỏi sự hoạn nạn mình. Đôi khi Đức Chúa Trời nhậm lời và chúng ta trở lại mức độ cũ trong mối tương giao với Chúa như trước khi xảy ra thử thách. Tuy nhiên nếu chúng ta nói: “Chúa ôi, xin dạy dỗ con qua thử thách này để con có thể học được điều gì từ nó và tránh phải gặp lại điều này lần nữa.” Rồi khi chúng ta đã học được bài học của mình (tức là những điều “v” trong thử thách), Đức Chúa Trời có thể nâng chúng ta lên một mức độ mới “V” trong mối tương giao đắc thắng và hiểu biết ở trong Ngài. Đó là mức độ cao hơn nơi chúng ta đã từng ở trước khi gặp thử thách.

Giop G 5:7 - “Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó,
Như lằn lửa bay chớp lên không.”
Gia Gc 1:2-4 - “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.”

Chúa Jêsus hứa ban đắc thắng cho những ai vượt qua cơn thử thách. Ngài phán kẻ nào thắng sẽ:
KhKh 2:7 Ăn trái của cây sự sống
2:11 Chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai
2:17 Ăn ma-na giấu kín và được ban cho hòn sỏi trắng
2:26 Quyền trị các nước
3:5 Được mặc áo trắng và được xưng nhận trước mặt Đức Chúa Cha
3:12 Làm trụ trong đền Đức Chúa Trời
3:21 Ngồi trên ngôi với Đấng Christ
Chúng ta nên ghi nhớ Chúa không cho phép thử thách làm cho cuộc sống của chúng ta thêm khó khăn nhưng để làm cho chúng ta trở nên hoàn thiện hơn và khiến chúng ta giống với ảnh tượng của Ngài hơn. Sách Gióp là một bài học về một người công bình từng trải qua những thử thách nhưng cuối cùng đắc thắng.
E. Bước đi trong Đức Thánh Linh

GaGl 5:16-17 - “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.”

Mỗi ngày chúng ta có sự chọn lựa hoặc bước đi theo Đức Thánh Linh, vâng theo tiếng Chúa hoặc bước đi theo sự tham muốn riêng của xác thịt. Khi chúng ta bước đi theo xác thịt chúng ta đã lờ đi tiếng phán và sự cáo trách của Đức Thánh Linh.
Eph Ep 5:18 - “. . . phải đầy dẫy Đức Thánh Linh.”

Khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh chúng ta nhận lãnh trọn vẹn Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh là phát tỏa sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta làm điều này bởi sự đầu phục ý muốn của mình trước ý muốn của Chúa Thánh Linh để Ngài tự do hành động trong đời sống của chúng ta.

RoRm 8:1 - “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Sự cám dỗ tự nó không phải là tội lỗi, nhưng khi chúng ta chìu theo xác thịt mở lối cho cám dỗ vào trong lòng của chúng ta, thì chúng ta đã phạm tội mặc dầu chúng ta chưa làm điều đó.

Gia Gc 1:13-16 - “Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. 15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. 16 Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình.”

ICo1Cr 10:13 - “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.”
Tội lỗi là điều có thể chọn lựa. Nó không phải là một điều vượt quá sự kiểm soát của chúng ta. Với mọi sự cám dỗ ma quỉ đem đến, Đức Chúa Trời luôn cung cấp một lối để chúng ta thoát ra. Chọn lựa phạm tội hoặc trốn tránh khỏi tội lỗi là tùy thuộc nơi chúng ta. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Không ai khác chịu trách nhiệm, không ai khác làm cho tôi phạm tội. Tôi chọn phạm tội hơn là vâng lời Chúa. Nếu tôi phạm tội, tôi cần xưng tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Nên nhớ là Chúa đã biết việc phạm tội của chúng ta. Không gì có thể che giấu khỏi mắt Chúa. I GiGa 1:9 cho tôi biết rằng nếu tôi xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho tôi và làm cho tôi sạch mọi điều gian ác. Xưng tội có nghĩa là đồng ý với Chúa một cách hoàn toàn liên quan đến mọi tội lỗi tôi đã phạm, ăn năn tội, xoay khỏi tội và bước đi theo hướng trái ngược với con đường cũ.

RoRm 6:11-23 - “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. 12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Tín đồ của Đấng Christ thôi phục tội lỗi mà phục sự công bình. 15 Vậy thì làm sao! Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! 16 Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? 17 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình! 18 Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. 19 Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối.
Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy. 20 Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. 21 Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. 22 Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

Sự tranh chiến với tội lỗi là điều xảy ra trong phạm vi của ý chí và linh hồn chúng ta. Phao-lô dạy chúng ta không nên đầu hàng trước những ham muốn của tội lỗi nhưng đầu phục ý muốn của chúng ta trước Đức Chúa Trời. Chúng ta cần lưu ý khi chúng ta đầu phục ai, chúng ta sẽ phục vụ người đó. Chớ làm nô lệ cho tội lỗi!

V. Xác thịt trái ngược với Thánh Linh
A. Định nghĩa
Xác thịt chỉ bản tánh tội lỗi cũ của chúng ta mà Đấng Christ đã trả giá thay trên thập tự. Chúng ta gọi nó là xác thịt hay “con người cũ” vì nó nói đến cuộc sống của chúng ta trước khi tiếp nhận Đấng Christ.
Thánh Linh chỉ đời sống mới của chúng ta trong Đấng Christ được ban cho quyền phép bởi sự hành động của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta khi Ngài làm cho nhân linh của chúng ta trở nên sống động trước mặt Đức Chúa Trời. Giờ đây nhờ sự hiện diện ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng mình, chúng ta có năng lực để bước đi trong Thánh Linh và không chìu theo sự ham muốn của xác thịt.

B. Trận chiến
Dầu “con người xác thịt tội lỗi cũ” của chúng ta đã được trả giá thay và đã bị đóng đinh với Đấng Christ trên cây thập tự, và sự sống của chúng ta cũng đã được Chúa ghi nhận trên thiên đàng, Chúa kể nợ tội của chúng ta đã được trả xong rồi; song chúng ta vẫn cảm nhận những ảnh hưởng của sự hiện diện của tội lỗi trong cuộc đời này. Mặc dầu nợ tội của con người cũ đã được trả trọn vẹn, nhưng nó vẫn tranh chiến với Thánh Linh của Đấng Christ bên trong lòng chúng ta.

RoRm 6:6 - “Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”

Tuy nhiên, xác thịt vẫn là một phần trong sự hiện hữu của chúng ta trên đất này và hiện đang tranh chiến với Thánh Linh trong chúng ta. Sự sống mới của chúng ta trong Đấng Christ ban cho chúng ta năng quyền bởi sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng. Khi chúng ta vâng theo thì năng quyền này của Đấng Christ giúp chúng ta có thể thắng hơn sự lôi kéo của xác thịt và bước đi trong Đức Thánh Linh.

Sự ban cho quyền năng này liên quan đến sự vận dụng ý chí của chúng ta. Sự kiểm soát ý chí của chúng ta là nơi trận chiến thật sự xảy ra. Khi tội lỗi hiển nhiên rõ rệt trong đời sống của chúng ta, tức là chúng ta đã chọn lựa phạm tội. Giờ đây bởi quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa làm điều đúng.

C. Phao-lô mô tả trận chiến này
7:15-25 - “Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. 16 Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. 17 Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. 18 Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; 19 vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. 20 Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy.
21 Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. 22 Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; 23 nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. 24 Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? 25 Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!
Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi.”

Phao-lô giải thích rằng chúng ta có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì vậy chúng ta phải bước đi trong Đức Thánh Linh chớ không bước đi theo xác thịt nếu chúng ta muốn đắc thắng. Hãy để ý trong phân đoạn Kinh thánh này là Phao-lô thấy chính mình như là hai con người. Một con người muốn bước đi theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời và con người kia muốn bước đi theo xác thịt. Ông thấy chính mình như là con người thuộc linh và xác thịt của tội lỗi hành động trong ông không phải là con người thật sự của ông trong Đấng Christ.

8:5-13 - “Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. 6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 7 vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. 11 Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.
12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.”

Ở đây Phao-lô chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể làm chết những sự ưa muốn của xác thịt bởi việc bước đi trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

VI. Làm thế nào bước đi cách đắc thắng trong Thánh Linh
Nếu chúng ta phó dâng ý chí mình cho tiếng phán của Đức Thánh Linh, Ngài sẽ khiến cho bông trái của Thánh Linh nẩy nở và phát triển trong đời sống của chúng ta. (Nếu chúng ta thả một miếng chì xuống nước, theo khuynh hướng tự nhiên nó sẽ chìm xuống; nhưng nếu chúng ta đặt miếng chì trên gỗ, nó sẽ nổi trên mặt nước vì nó đã được thoát khỏi sức hút tự nhiên của nó.)

GaGl 5:16-26 - “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. 17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.
18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.
19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.
22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 Không có luật pháp nào cấm các sự đó. 24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tư giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.
26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.”

“hãy tìm kiếm những điều ở trên … hãy cởi bỏ… hãy mặc lấy. . .” Ở đây Phao-lô dạy dỗ chúng ta những điều chúng ta cần mặc lấy trong đời sống mình và những điều chúng ta cần cởi bỏ khỏi đời sống mình.

CoCl 3:1-17 - “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; 3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: 6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. 8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. 11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. 12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. 15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. 16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”

Phi Pl 1:6 - “tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.”

Địa vị của tôi ở trong Đấng Christ cho phép Đức Chúa Cha nhìn thấy tôi trong sự công bình của Đấng Christ. Đấng Christ đã thắng hơn tội lỗi thay cho tôi và giờ đây Ngài ban cho tôi năng lực để làm cho chết sự biểu lộ của tội lỗi trong thân thể tôi.Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

VII. Hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời
A. Giới thiệu
1. Câu hỏi đặt ra không phải là - “Đức Chúa Trời có Dẫn dắt dân sự Ngài
hay không?” vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ ý muốn của Ngài nhiều hơn là chúng ta tìm kiếm để biết được ý muốn của Chúa. Câu hỏi chúng ta thật sự cần hiểu là: “Đức Chúa Trời dẫn dắt dân sự Ngài như thế nào?”

2. Cơ đốc nhân, nhận biết rằng Cha trên Trời muốn bày tỏ ý muốn của Ngài, chỉ cần biết lời giải đáp cho câu hỏi: “Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi trong tình huống này là gì?”

3. Câu hỏi thứ ba để xem xét trong việc tìm hiểu ý muốn của Chúa là:
“Chúa có chương trình đặt biệt nào cho đời sống tôi hay không?”

B. Chúa có một chương trình dành cho đời sống tôi hay không?

1. Thật là hợp lý khi nghĩ như vậy bởi vì Đức Chúa Trời là Chúa của sự
trật tự và hoạch định.

ICo1Cr 14:40 - “Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.”

2. Kinh nghiệm cho thấy rằng Đức Chúa Trời có một chương trình dành
cho con cái Ngài:
Trong đời sống riêng mình, mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm khi Đức Chúa Trời dường như đang dẫn dắt chúng ta, và khi chúng ta vâng theo sự dẫn dắt đó thì mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.

3. Thánh Kinh cho thấy Chúa có một chương trình dành cho chúng ta:

a. Gie Gr 29:11-14a - “Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. 12 Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. 14 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về.”

b. ChCn 3:5-6 - “Hãy hết lòng tin cậy ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”
C. “Ý muốn của Đức Chúa Trời” có nghĩa gì ?

1. Ý muốn Tuyệt đối của Đức Chúa Trời = Kinh thánh dạy mọi điều xảy ra đều nằm trong sự hoạch định tối hậu và sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Ý muốn của Ngài là tuyệt đối. Ngài đã quyết định những điều nào đó sẽ xảy ra. Chẳng hạn như việc tái lâm của Đấng Christ. Con người hoặc Sa-tan không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản Ngài hoàn tất phần việc này trong kế hoạch tối hậu của Ngài. Ngài đã có ý định tối cao rằng điều này sẽ xảy ra ngay cả trước khi thế gian được dựng nên. Ngài cũng làm mọi điều theo ý chỉ của chính Ngài.
Ngài làm như vậy:

a. Song không hề phạm tội
b. Song không hề vi phạm ý chí tự do của con người
c. Song không hề ngăn trở con người vận dụng ý chí tự do

Sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời có nghĩa là Chúa có thẩm quyền và năng quyền để hoàn thành ý muốn của riêng Ngài. Thánh Kinh tuyên phán rõ ràng về điều này:

DaDn 4:35 - “Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?”

Eph Ep 1:11 - “Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán.”

2. Ý muốn về đạo đức của Đức Chúa Trời = Những mạng lịnh về đạo đức của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Lời Ngài dạy chúng ta phải tin và sống như thế nào.
Ví dụ: Lời Chúa bày tỏ rõ ràng Cơ-đốc-nhân không được kết hôn với người chưa tin Chúa, nhưng Lời Thánh Kinh không chỉ rõ tôi phải kết hôn vói ai. Vì vậy, quyết định của cá nhân tôi khi chọn người để kết hôn phải phù hợp với Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bao giờ dẫn dắt chúng ta làm một điều gì Ngài đã cấm trong Lời Ngài. Một số ví dụ về ý muốn về đạo đức của Chúa được bày tỏ trong Thánh Kinh là:

IICo 2Cr 6:14 - “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?”

ITe1Tx 4:3 - “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế.”
3. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho mỗi Cá nhân = là chương trình Đức Chúa Trời đã hoạch định cho mỗi cá nhân. Sự dẫn dắt này được ban cho chúng ta qua việc ngự trị của Đức Thánh Linh, Đấng liên tục bày tỏ trong lòng chúng ta chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống mình.
Việc hiểu biết ý muốn Chúa dành cho cá nhân tôi không phải là “việc cố gắng tìm cây kim trong đống rơm.” Chúng ta phải biết rằng Chúa chẳng hề được lợi gì khi làm cho ý chỉ của Ngài quá khó khiến chúng ta không hiểu biết được.

CHÚA MONG MUỐN CHÚNG TA BIẾT Ý CHỈ CỦA NGÀI
CoCl 1:9 - “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa.”

VIỆC KHÁM PHÁ RA Ý CHỈ ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ MỘT QUÁ TRÌNH THĂM DÒ VÀ THỬ NGHIỆM ĐỂ ĐI ĐẾN MỘT KẾT QUẢ CHẮC CHẮN .
RoRm 12:2 - “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

c. “HIỂU ” CÓ NGHĨA LÀ - KẾT HỢP LẠI VỚI NHAU
Eph Ep 5:17 - “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.”
Từ Hy-lạp “hiểu” có nghĩa là “ để chung lại với nhau,” nói lên một quá trình tập họp và phân tích các dữ kiện rồi đi đến quyết định về ý muốn của Chúa.

SỰ HƯỚNG DẪN CÁCH CÁ NHÂN
Thi Tv 32:8 - “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.”
ChCn 16:9 - “Lòng người toan định đường lối mình;
Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.”

D. Đọc những Dấu hiệu Bên Đường
1. Lời Chúa : Kinh thánh không bày tỏ ý muốn của Chúa cho mỗi cá nhân, nhưng kinh thánh bày tỏ ý muốn của Chúa liên hệ đến lãnh vực đạo đức. Ý muốn của Chúa dành cho mỗi cá nhân sẽ luôn nằm trong ý muốn về đạo đức của Chúa.
2. Hoàn cảnh : Là Cơ đốc nhân, chúng ta tin rằng không có hoàn cảnh nào xảy ra một cách ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời, trong sự tể trị tuyệt đối của Ngài, hành động qua những hoàn cảnh. Cánh cửa mở hay đóng lại là hai trong những cách rõ ràng nhất Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài.
CÁNH CỬA MỞ
ICo1Cr 16:8-9 - “Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ tuần, 9 vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch.”

b. CÁNH CỬA CHƯA MỞ
CoCl 4:3 - “Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.”

CÁNH CỬA MỞ NHƯNG KHÔNG BƯỚC VÀO
IICo 2Cr 2:12-13 - “Lại khi tôi đã đến thành Trô-ách đặng giảng Tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó, 13 mà vì tôi không gặp anh em tôi là Tít, nên chẳng được yên lòng. Vậy sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua xứ Ma-xê-đoan.”
Chúng ta không cần phải bước qua mọi cánh cửa mở, nhưng cần cầu xin Chúa xác quyết với chúng ta ý muốn của Ngài.

CÁNH CỬA ĐÓNG
Cong Cv 16:6-7 - “Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si. 7 Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus không cho phép.”

e. DÙNG LỐT CHIÊN
Ghê-đê-ôn đã sử dụng lốt chiên bởi vì ông thiếu đức tin và sợ hãi, nhưng Chúa vẫn dùng nó để bày tỏ ý muốn của Ngài. (Cac Tl 6:15-37). Chúng ta nên nhớ Ghê-đê-ôn đã biết ý muốn của Chúa rồi nhưng Chúa vẫn tôn trọng ông và cho phép ông dùng lốt chiên để khám phá ra ý chỉ của Ngài. Chúa cũng tôn trọng cách dùng lốt chiên của người đầy tớ Áp-ra-ham trong SaSt 24:1-67. Ngày nay chúng ta có thể dùng lốt chiên để tìm biết ý Chúa theo những chỉ dẫn sau đây:
Chỉ dùng nó như là một phương cách cuối cùng
Trong suốt một thời gian cầu nguyện khẩn thiết, hết lòng và làm theo ý Chúa qua dấu hiệu Chúa bày tỏ
Chọn dấu hiệu rõ ràng, chính xác và hiếm khi xảy ra
Chỉ dùng phương cách này cho những quyết định quan trọng nhất

3. SỰ LÀM CHỨNG BÊN TRONG CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Một trong những chức vụ của Đức Thánh Linh là dẫn dắt Cơ đốc nhân:

GiGa 16:13 - “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.”
RoRm 8:14 - “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.”

“Tiếng phán bên trong,” “lời chứng bên trong,” “tiếng phán êm dịu, nhỏ nhẹ,” “gánh nặng trong lòng,” hoặc “sự bình an trong lòng” giúp chúng ta cảm nhận đúng về nguồn hành động nào đó.
CoCl 3:15 chép rằng “hãy để sự bình an của Đức Chúa Trời cai trị trong lòng anh em.”

Ở đây động từ “cai trị” nghĩa là làm trọng tài phân xử. Khi chúng có sự bình an của Chúa chúng ta có thể cảm thấy tin chắc. Khi chúng ta thiếu sự bình an thì đó là một dấu hiệu nguy hiểm.

4. LỜI KHUYÊN TRƯỞNG THÀNH CỦA CÁC CƠ ĐỐC NHÂN KHÁC :

Thường các Cơ đốc nhân trưởng thành (không chỉ khôn ngoan do lớn tuổi) có thể rút ra từ sự hiểu biết và kinh nghiệm riêng của họ cùng sự sâu nhiệm về Lời Chúa để giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta, nhưng chắc chắn họ cũng có những sai lầm.

5. NHỮNG AO ƯỚC RIÊNG CỦA CHÚNG TA :
Chúng ta cần nhớ rằng tấm lòng chúng ta là “dối trá xấu xa” và không đáng tin cậy; nhưng mặt khác, một tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời có thể có sự ao ước của chính Ngài. Đấng Christ phải làm Chúa trong lòng chúng ta và khi Đấng Christ là Chúa thì mong ước của Ngài sẽ trở thành mong ước của chúng ta.

6. LÝ LẼ THÔNG THƯỜNG (LƯƠNG TRI ):

Đức Chúa Trời đã định ý là chúng ta dùng lý lẽ thông thường của mình để nhận biết rằng đường lối của chúng ta không phải luôn luôn là đường lối của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như, nếu Nô-ê đã dựa vào lý trí thường tình của con người, rất có thể ông sẽ không bao giờ đóng tàu. Sự chỉ dẫn đi ngược với lý lẽ thông thường của con người thường có thể đến từ Đức Chúa Trời.

7. SỰ DẪN DẮT SIÊU NHIÊN :
Đa số Cơ đốc nhân không bao giờ nghe được tiếng Chúa phán trực tiếp hoặc nhìn thấy thiên sứ, v. v. . . Nhưng chúng ta không được loại trừ khả năng này bởi vì Đức Chúa Trời tể trị tuyệt đối.

TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI CẦN PHẢI PHÁN VỚI NGƯỜI KHÔNG CẦU NGUYỆN HOẶC KHÔNG VÂNG LỜI ?
E. Kết quả là gì?

1. Kết quả tích cực là sự khích lệ và gây dựng niềm tin cho chúng ta.

2. Trong ý muốn của Chúa, những khó khăn thử thách là phương tiện để thử nghiệm đức tin của chúng ta. Hãy xem xét, cân nhắc kỹ càng trước khi chúng ta có quyết định dứt khoát đó không phải là ý Chúa.

3. Khi chúng ta không làm theo ý Chúa, nên nhớ là Chúa nhìn thấu trong lòng chúng ta. Khi rõ ràng là chúng ta không thấy Ngài bởi đã đi bước trước, không cầu hỏi Ngài, Ngài thật đầy ân điển và cho phép chúng ta học bài học của mình trước khi hướng chúng ta trở lại con đường đúng.

4. Chúa có thể đóng cánh cửa chúng ta chuẩn bị bước qua hầu ngăn chúng ta khỏi tai họa nhưng chúng ta không nên mong chờ Ngài tiếp tục đóng những cánh cửa để giữ chúng ta khỏi sự ngu dại của chính mình.

F. Sự Cầu nguyện, Thông công và Ở trong Chúa

1. 90% những người không thể biết được ý muốn của Chúa đơn giản là vì họ không dành đủ thì giờ để kêu cầu Đức Chúa Trời trong sự khẩn nguyện và tìm kiếm Ngài qua Lời Ngài.

2. Đừng bỏ qua sự nhóm lại, mối thông công với anh em là quan trọng. Khi đến với anh em hãy khích lệ nhau, gây dựng nhau và cầu nguyện cho nhau.

3. Không gì có thể thay thế được sự gần gủi với Chúa. Đó là một mối tương giao riêng tư; càng gần Chúa chúng ta càng hiểu biết ý muốn của Ngài. Ngài đã thực hiện hai bước đầu trong việc ban cho chúng ta Lời Ngài và Thánh Linh Ngài, giờ đây Ngài đang đứng ngoài cửa thực hiện bước thứ ba là “gõ cửa” - chúng ta phải mở cửa lòng ra sẵn sàng dành thì giờ tương giao mật thiết với Ngài.

GiGa 15:4-5 - “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.”


BA PHÉP BÁP-TÊM DÀNH CHO CƠ ĐỐC NHÂN

VIII. Phép Báp-têm vào thân thể Đấng Christ:

ICo1Cr 12:12-31 - “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. 14 Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. 15 Nếu chân rằng: Vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. 16 Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. 17 Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? 18 Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. 19 Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? 20 Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. 21 Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chân rằng: Ta chẳng cần đến bay. 22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. 23 Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn, 24 còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn, 25 hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. 26 Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cùng vui mừng. 27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. 28 Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. 29 Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? 30 Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? 31 Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.”

Phép báp-têm vào thân thể Đấng Christ diễn ra khi một người được cứu. Điều này nói đến việc chúng ta được đặt vào thân thể Đấng Christ như là chi thể của thân Ngài. Đây là công việc của Đức Chúa Trời, Đấng đặt chúng ta vào trong Thân thể của Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh. Mỗi chi thể trong thân có một chức năng để thực hiện vì lợi ích của toàn thân. Khi một chi thể của thân chịu đau đớn, tất cả chúng ta là các chi thể khác trong thân đều đau đớn. Điều này cho thấy các thành viên trong thân cần phải có sự quan tâm và tôn trọng đối với nhau.
IX. Phép Báp-têm bằng Nước:

Phép báp-têm bằng nước được những người hầu việc Chúa thực hiện sau khi một người được cứu (đôi khi một tín hữu khác - chứ không nhất thiết phải là một mục sư - có thể làm báp tem cho người mới tin Chúa trong những trường hợp đặc biệt không có mục sư). Đây là một biểu tượng, một dấu hiệu bên ngoài, về sự tự đồng hóa chính mình với Đấng Christ trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài.

Những Sự kiện liên quan đến phép Báp-têm bằng nước:

A. Đây là một mạng lệnh:

Chúa Jêsus đã truyền trong Mat Mt 28:19 rằng chúng ta phải “đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ.”

Mac Mc 16:16 - {Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.}

Chính mình Chúa Jêsus đã vâng phục trong việc nhận phép báp-têm bàng nước để có thể đồng nhất hóa hoàn toàn với con người và để “làm trọn mọi sự công bình.” Chúa Jêsus đã nêu một gương cho tất cả chúng ta noi theo.

Mat Mt 3:16-17 - “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. 17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.”

B. Phép báp-têm là một dấu hiệu bên ngoài của một công tác bên trong đã xảy ra trong tấm lòng. Phép báp-têm cho thấy sự hiệp nhất giữa chúng ta với Đấng Christ. Bởi đức tin chúng ta được đồng nhất với Đấng Christ trong phép báp-têm, y như qua sự sinh ra thuộc thể chúng ta đồng nhất với A-đam vậy. Vì chúng ta đã rơi vào tội lỗi và bị phục dưới sự chết trong A-đam, vậy nên giờ đây chúng ta đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ - đó là biểu tượng của phép báp-têm bằng nước.”

ĐỐI VỚI NGƯỜI TÍN ĐỒ:
* Chúng ta đã đồng bị đóng đinh với Ngài.
* Chúng ta đã đồng chết với Ngài.
* Chúng ta đã đồng chôn với Ngài.
* Chúng ta đã đồng sống lại trong đời sống mới với Ngài.

C. Phép Báp-têm bằng Nước, tự nó, không cứu được bạn: Nó không thiết yếu đối với sự cứu rỗi. Bạn không cần phải chịu báp-têm bằng nước để được lên thiên đàng. Điều này cần được làm sáng tỏ kẻo chúng ta đặt hy vọng sai trật vào việc chịu báp-têm đơn thuần mà thôi. Chỉ bởi đức tin vào Đấng Christ và công tác chuộc tội của Ngài trên thập tự giá mới cứu được chúng ta.

Eph Ep 2:8-9 - “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.”

Đấng Christ tha thứ tội lỗi mà không cần chúng ta phải chịu báp-têm bằng nước .

Chúa Jêsus bảo tên cướp trên thập tự giá rằng: “Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” LuLc 23:43

D. Có nên làm Báp-têm cho trẻ con không?

Hội thánh chúng ta không làm phép Báp-têm cho trẻ con vì không có nền tảng Thánh Kinh cho việc này, cũng không có một ví dụ nào trong Thánh kinh ghi lại việc thực hành nghi thức này.

Phép Báp-têm cho trẻ con đem đến cho cha mẹ một sự xác quyết sai trật là con mình đã được cứu. Việc dâng con cho Chúa là đúng theo lời Kinh thánh dạy, và Hội thánh khắp nơi đều thực hiện. Đồng thời cũng phải dạy cho cha mẹ biết rằng không phải bởi đó mà con họ được cứu, song cha mẹ cần phải theo dõi dạy dỗ con cái để chúng biết Chúa và kính sợ Chúa, đặt đức tin nơi sự chết thay của Chúa Jêsus cho chính bản thân chúng trong suốt những năm sau đó.

E. Cách làm Phép Báp-têm:

Hiện nay có ba cách làm phép báp-têm:
1. Rảy nước lên
2. Đổ nước lên
3. Dìm xuống nước

Có sự tán đồng chung là từ “báp-têm” có nghĩa là nhúng hay dìm xuống nước. Cùng từ này trong tiếng Hy-lạp được dùng khi một người ngâm quần áo trong nước để nhuộm nó sang màu khác. Hơn nữa, lịch sử biện hộ cho việc báp-têm dìm mình xuống nước. Việc rảy nước và đổ nước sở dĩ thực hiện là do thiếu nước để làm báp- têm và để thuận tiện cho những người bệnh tật, già yếu không thể xuống nước được. Kinh Thánh ghi chép khá rõ ràng. Trong Cong Cv 8:38 chúng ta thấy khi Phi-líp làm báp-têm cho hoạn quan Ê-thi-ô-bi, cả hai người đều xuống nước.

8:38-39 - “Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm cho hoạn quan. 39 Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.”

Mat Mt 3:16 - “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.”

X. Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh

Đây là một kinh nghiệm xảy ra sau khi một người đã được cứu (và thường là sau khi một người dâng hiến cuộc đời cho Chúa ). Việc này do chính Đấng Christ thực hiện .

Mat Mt 3:11 - “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.”

A. Tất cả tín đồ đều có Đức Thánh Linh

ICo1Cr 6:19-20 - “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 20Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

B. Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh khác với việc trở lại đạo:

GiGa 20:22 - “Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.”

Tại đây Chúa Jêsus hà hơi trên các môn đồ và ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng họ. Cho đến thời điểm này Đức Thánh Linh chưa ngự trong con người. Thời Cựu Ước Đức Thánh Linh chỉ giáng xuống và ban quyền phép cho người nào Chúa chọn làm công việc Ngài và khi công việc hoàn tất Thánh Linh sẽ lìa khỏi người đó.

Ở đây Chúa Jêsus ban cho họ sự hiện diện của Đức Thánh Linh; tuy giờ đây họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng họ phải chờ đợi được Báp-têm bằng Đức Thánh Linh và năng quyền khoảng 50 ngày sau đó vào ngày lẽ Ngũ Tuần.

LuLc 24:49 - “còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.”

Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh là sự ban cho quyền năng để hầu việc Chúa. Chúa không kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài mà không ban khả năng cho chúng ta.

C. Chứng cứ Đầu tiên của Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh:

Một đời sống thân mật với Chúa và bước đi bởi năng quyền của Đức Thánh Linh là những chứng cứ rõ ràng nhất cho thấy một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vào ngày lễ Ngũ Tuần Đức Chúa Trời đã ban cho một chứng cứ không thể lầm lẫn được của việc báp-têm bằng Đức Thánh Linh khi tất cả môn đồ đều nói tiếng mới khi họ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

1. Việc nói Tiếng Mới vào Ngày lễ Ngũ Tuần

Trong Công vụ 2, chúng ta đọc phần ký thuật về các môn đồ đều nói tiếng mới khi họ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh lần đầu tiên. Trường hợp này, Đức Thánh Linh ban cho họ khả năng nói các thứ tiếng khác mà những người ngoại quốc có mặt tại Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ có thể hiểu được, như là một dấu hiệu cho mọi người rằng Đức Thánh Linh đã được ban cho.

Cong Cv 2:5-8 - “Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem. 6 Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. 7 Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? 8 Vậy thì, sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ?”

2. Tại nhà Cọt-nây người ngoại bang cũng nhận được ân tứ này:
10:44-47 - Các môn đồ ngạc nhiên khi họ nghe những người đó nói tiếng mới và ngợi khen Đức Chúa Trời. Nói tiếng mới là chứng cứ đầu tiên của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

10:44-47 - “Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. 45 Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46 Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Chúa Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?”

Tôi mong ước vạch rõ rằng tôi dạy phân đoạn kinh thánh này vì những người Ngoại bang đang được báp-têm bằng Đức Thánh Linh chung với việc nhận lãnh Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng ngay cho dù đoạn này không đặc biệt nói đến sự kiện này là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi tin điều này phù hợp với sự giảng dạy của Phao-lô về phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta xem sự kiện này như là việc những người Ngoại chỉ đang nhận lãnh Thánh Linh ngự trong lòng, là điều xảy ra cho mọi tín đồ, thì điều đó cũng hàm ý là tất cả mọi tín đồ đều sẽ nói tiếng lạ. Hay nói cách khác, nếu ai không nói tiếng lạ người đó sẽ không được cứu. Quan điểm này không phù hợp với sách Công vụ hay sự giảng dạy của Phao-lô. Vì vậy, tôi tin rằng đây là phần ký thuật của cả hai sự kiện (nhận lãnh Đức Thánh Linh và được báp tem bằng Đức Thánh Linh) xảy ra cùng một lúc. Chúng ta phải nhớ rằng cho đến thời điểm này những người Ngoại tin Chúa chưa hề nghe nói rằng Đức Thánh Linh đã được ban cho. Việc làm của họ là một sự đáp ứng của đức tin đối với Lời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho họ.

3. Mục đích của việc nói tiếng lạ:

Lý do quan trọng nhất là sự ban cho năng quyền để làm chứng .

LuLc 24:49 - “còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.”

Cong Cv 1:8 - “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

D. Phao-lô nói gì về tiếng lạ?

1. Trước tiên Phao-lô không muốn chúng ta thiếu hiểu biết

ICo1Cr 12:1 - “Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng.”

2. Thứ nhì Phao-lô chia sẻ rằng Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh ân tứ “nói các thứ tiếng ”

12:28 - “Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng.”

Việc “nói các thứ tiếng” có thể hàm ý vài điều khác nhau:

a. việc sử dụng khác nhau: nơi riêng tư, nơi nhóm lại, hát ngợi khen

b. nói các ngôn ngữ khác nhau 13:1 “ngôn ngữ của loài người hoặc thiên sứ”

c. để thông hiểu về những lãnh vực xa lạ mình chưa từng biết (lời chứng của Justus du Plessis)
3. Thứ ba Phao-lô nói rằng TÌNH YÊU THƯƠNG là quan trọng nhất

13:1 - “Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.”

4. Thứ tư , Phao-lô nêu lên rằng việc ban cho nói tiếng lạ , các lời tiên tri và sự thông biết sẽ qua đi khi sự trọn lành đến .

13:8-10 - “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ.”

Dường như rõ ràng là Phao-lô đang nói đến một thời điểm trong tương lai vì việc nói tiếng lạ lúc đó vô cùng phổ biến trong hội thánh. Câu nói “sự trọn lành” dường như là trọng tâm đối với thời gian biểu để những việc này thôi xảy ra. Chúng ta có thể nhìn vào thế giới ngày nay để thấy rằng việc nói tiếng lạ vẫn đang tiếp diễn, người ta vẫn nói tiên tri rao giảng Lời Đức Chúa Trời để gây dựng thân thể của Đấng Christ, và cuối cùng chúng ta đang sống trong thời đại sự hiểu biết gia tăng đến nỗi người dân bình thường không thể nắm bắt được tất cả sự tiến bộ của khoa học. Vì vậy, “sự trọn lành” vẫn chưa đến. Sự trọn lành Phao-lô nói có thể là:

a. Sự hiện đến lần hai của Đấng Christ khi Ngài thành lập vương quốc của Ngài trên đất.
b. Nó có thể nói đến vương quốc đời đời trên Thiên đàng khi chúng ta có sự thông hiểu trọn vẹn và đồng trị với Đấng Christ.

5. Thứ năm , Phao-lô khuyên chúng ta nên ao ước các sự ban cho thiêng liêng (các ân tứ thuộc linh ):

14:1-5 - “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri. 2 Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu (ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm); 3 còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. 4 Kẻ nói tiếng lạ, tự gây dựng lấy mình; song kẻ nói tiên tri, gây dựng cho Hội thánh. 5 Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho Hội thánh được gây dựng.”

a. hãy ao ước các ân tứ thiêng liêng
b. sự ban cho nói tiên tri là điều cần hơn
c. việc nói tiếng lạ liên quan đến tâm thần một người nói những điều mầu nhiệm mà con người không hiểu được
d. việc nói tiếng lạ là sự giao thông của con người và Đức Chúa Trời
e. việc nói tiên tri là ngôn ngữ bình thường của chúng ta mà mọi người hiểu được, do đó gây dựng mọi người
f. việc nói tiếng lạ có người thông giải cũng tương đương với ơn nói tiên tri

6. Kế tiếp Phao-lô chia sẻ rằng việc cầu nguyện bằng tiếng lạ liên hệ đến việc cầu nguyện trong tâm linh con người dầu cho người đó không hiểu và chúng ta có thể chọn cầu nguyện hoặc hát trong tâm linh (bằng tiếng lạ) hoặc chọn cầu nguyện hay hát trong sự thông hiểu (bằng ngôn ngữ bình thường của chúng ta).

14:14-15 - “Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. 15 Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn.”

7. Giờ đây Phao-lô hướng đến về việc sử dụng các ân tứ trong buổi nhóm chung của hội thánh .

14:23-33 - “Vậy, khi cả Hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ, mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? 24 Song nếu ai nấy đều nói tiên tri, mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục, và bị mọi người xét đoán, 25 sự kín giấu trong lòng họ đã tỏ ra; họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời, và nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. 26 Hỡi anh em, nên nói thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. 27 Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên hai hoặc ba người là cùng; mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có một người thông giải. 28 Nếu không có ai thông giải, thì người đó phải làm thinh ở trong Hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. 29 Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. 30 Song, nếu một người trong bọn người ngồi, có lời tỏ sự kín nhiệm, thì người trước nhứt phải nín lặng. 31 Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. 32 Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. 33 Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ.”

a. Nói tiếng lạ với người thiếu hiểu biết hay với người chưa tin Chúa không được người ta thông hiểu thì sẽ bị xem là rối loạn và không có trật tự (xin lưu ý người thiếu hiểu biết có thể có nghĩa là người tin Chúa nhưng chưa hiểu biết về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh)

b. Nói tiên tri bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta được mọi người thông hiểu là lời chứng mạnh mẽ gây dựng người khác.

c. Câu 26: tất cả chúng ta đều có thể đến buổi nhóm thờ phượng tại nhà thờ bằng một bài hát, nói tiếng lạ hoặc nói tiên tri . . .

d. Trong một buổi nhóm không nên có quá hai hay ba người nói tiếng lạ và phải có người thông giải tiếng lạ.

e. Nói tiên tri cũng không nên quá ba người và các lời tiên tri cần được xem xét có phải đến từ Đức Chúa Trời hay không.

f. Ghi nhớ: Tâm thần các tiên tri suy phục các tiên tri.

8. Cuối cùng , Phao-lô kết luận bằng cách nêu lên rằng chúng ta những người thiêng liêng nên nhận biết những gì ông vừa dạy dỗ là đến từ Chúa , song nếu có người nào muốn bỏ qua những điều này chúng ta không nên tranh luận với họ và cứ để mặc họ với sự thiếu hiểu biết của mình .

Ngoài ra chúng ta nên khao khát trông mong ơn nói tiên tri và cũng không nên ngăn trở việc nói tiếng lạ nhưng mọi việc nên làm cho phải phép và có trật tự.

14:37-40 - “Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa. 38 Mà nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua! 39 Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri, và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. 40 Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.”


VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẦY TỚ

XI. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐẦY TỚ

A. Đức Chúa Trời đã mặc lấy hình một tôi tớ

Phi Pl 2:5-8 - “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”

B. Bốn bước để trở nên người đầy tớ

1. Tự bỏ mình đi , trở nên không có danh tiếng gì - có nghĩa là không tìm kiếm sự vinh hiển cho chính mình nhưng tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. GiGa 5:44 - “Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?”

Thay vì tìm kiếm sự vinh hiển từ con người chúng ta nên tìm kiếm sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự tôn vinh đến từ nơi Ngài.

2. Cần có hành động - IGi1Ga 3:18 - “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”

ICo1Cr 15:58 - “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

3. Tự hạ mình xuống - Phi Pl 2:3 - “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

4. Vâng phục - ISa1Sm 15:22 - “Sa-mu-ên nói: ĐỨC GIÊ-HÔ-VA há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.”

Cong Cv 5:29 - “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.”

XII. CHÚA JÊSUS LÀ GƯƠNG MẪU CỦA CHÚNG TA

GiGa 13:1-17 - “Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. 2 Đương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn), 3 Đức Chúa Jêsus biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, 4 nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. 5 Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho. 6 Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. 8 Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. 9 Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa! 10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả. Vả, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. 11 Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: Các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.
12 Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? 13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy. 14 Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. 15 Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. 16 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. 17 Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.”

Chúa Jêsus đã thực hiện bốn bước để trở nên người tôi tớ

1. Ngài đã tự bỏ mình đi -Ngài yên lặng đứng lên khỏi bàn, thậm chí không ai để ý Ngài đang làm gì.
2. Ngài hành động - Chúa rửa chân cho các môn đồ
3. Ngài tự hạ hạ mình xuống - Rửa chân là công việc của người đầy tớ chứ người chủ hay người thầy không bao giờ làm cả.
4. Ngài vâng phục - Việc Chúa Jêsus làm bày tỏ Ngài như một tôi tớ hầu việc Đức Chúa Cha nêu gương cho chúng ta trong sự phục vụ lẫn nhau.

GaGl 5:13 - “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.”

6:2 - “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”
XII. TINH THẦN HẦU VIỆC SẼ ĐEM ĐẾN KẾT QUẢ

A. Việc cứ ở trong Đấng Christ sẽ sinh ra kết quả
GiGa 15:1-5 - “{Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho.} 2 {Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.} 3 {Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.} 4 {Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.} 5 {Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.}”

Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ chúng ta sẽ sinh ra kết quả. Kết quả là một chứng cớ của việc chúng ta ở trong Đấng Christ.

B. Bông trái Đức Thánh Linh được biểu hiện trong người hầu việc Chúa
GaGl 5:22 - “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”
Nếu chúng ta muốn bông trái Đức Thánh Linh được biểu hiện trong đời sống của mình thì chúng ta cần trở nên một tôi tớ theo gương mẫu của Đấng Christ.

C. Phục vụ Chúa qua sự truyền giảng
Mat Mt 28:16-20 - “Mười một môn đồ đi qua xứ Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Jêsus đã chỉ cho. 17 Khi môn đồ thấy Ngài, thì thờ lạy Ngài; nhưng có một vài người nghi ngờ. 18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: {Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.} 19 {Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,} 20 và {dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.}”
1. Trước hết chúng ta phải sống đời sống Đấng Christ đã từng sống (để người khác nhìn thấy Đấng Christ qua đời sống của chúng ta).
2. Chia sẻ sự sống của Đấng Christ cho người khác: làm một chứng nhân cho Chúa.
3. “Hãy đi khắp thế gian” - mỗi người chúng ta hoặc đi ra rao giảng hoặc hỗ trợ tiền bạc cho người khác đi ra; nếu có thể được thì làm cả hai việc

D. Hầu việc Chúa qua việc dâng hiến
1. Mẫu mực Tân Ước - LuLc 6:38 - “{Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.}”
IICo 2Cr 9:6-7 - “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.”

2. Dâng 1/10 của tổng lợi tức trước khi nộp thuế
LeLv 27:32 - “Còn về một phần mười của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chi đi ngang dưới gậy, con thứ mười sẽ là thánh, biệt riêng ra thánh cho ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.”
MaMl 3:8-11 - “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. 9 Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. 10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Nếu chúng ta sử dụng 1/10 của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạy dỗ trong thánh kinh là khi trả lại phải nộp thêm 1/5 của 1/10. Nói cách khác là 20 % tiền lời.
LeLv 27:31 - “Nếu ai muốn chuộc lại vật chi về một phần mười của mình, thì phải phụ thêm một phần năm.”

E. Hầu việc Chúa qua sự tham gia vào những sinh hoạt thuộc linh chung

1. Sự nhóm lại gây dựng thân thể Đấng Christ mạnh mẽ
HeDt 10:25 - “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”
2. Việc cầu nguyện cùng nhau cho phép chúng ta chia xẻ những nhu cầu và do đó làm trọn luật pháp của Đấng Christ trong việc mang lấy gánh nặng cho nhau .
Cong Cv 12:12 - “Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện.”
3. Việc cùng nhau ngợi khen cho phép chúng ta thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời -
Exo Er 3:11 - “Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.”
4. Việc cùng nhau cảm tạ cho phép chúng ta chúc tán ngợi khen và cảm tạ vì những nhu cầu của chúng ta đã được Chúa đáp ứng .
HeDt 13:15 - “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra.”
Eph Ep 5:20 - “Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.”

XIII. KINH THÁNH
A. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

1. Lời Đức Chúa Trời không chỉ là một quyển sách thuộc vật chất mà là một sự gặp gỡ thiên thượng . Khi đọc và nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời chúng ta sẽ nhận biết Chúa Jêsus. Vì vậy, kinh thánh không đơn thuần chỉ là một quyển sách để đọc mà thật sự là một nơi gặp gỡ giữa con người và Đức Chúa Trời.
a. GiGa 5:39 - “Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.”
b. Mat Mt 4:4 - “Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.”

2. Chính Lời Đức Chúa Trời hướng chúng ta đến với Đấng Christ . Khi chúng ta đọc và nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời thì Lời Chúa bày tỏ cho chúng ta đặc tính và con người của Chúa Jêsus. Ngài là gương mẫu của chúng ta, vì vậy, càng học biết về Chúa tường tận hơn thì chúng ta sẽ càng được trang bị tốt hơn để đem người khác về với Đấng Christ. Lời Đức Chúa Trời sẽ là một ngọn đèn soi dẫn chúng ta trong con đường của sự sống. Cho nên chúng ta phải biệt riêng thì giờ mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời.

B. NGUỒN GỐC VÀ TÍNH CHẤT CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

1. Sự Hà hơi thiên thượng của Kinh Thánh . IITi 2Tm 3:16

a. Kinh Thánh được “Đức Chúa Trời hà hơi” và từng lời từng chữ đều được Đức Chúa Trời chọn lọc mặc dù Chúa sử dụng tính cách của con người để viết ra lời Ngài.
b. 3:16 - “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.”
c. IIPhi 2Pr 1:21 - “Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.”
2. Tính chất Đáng tin cậy Trọn vẹn của Kinh Thánh . Thi Tv 19:7

a. Lời Đức Chúa Trời “trọn vẹn” trong sự chính xác của Lời ấy và “chắc chắn” trong tính chất đáng tin cậy của Lời ấy.
b. 19:7 - “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.”

3. Nội dung của Lời Chúa là đầy đủ trọn vẹn . ChCn 30:5-6
a. Kinh Thánh là đầy đủ, trọn vẹn, đáng tin cậy, và đủ để trả lời bất cứ điều gì chúng ta cần biết về sự cứu rỗi và sự khôn ngoan trong thực tế liên quan đến các mối quan hệ, đạo đức, tính cách, và cách cư xử ở đời.
b. 30:5-6 - “Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. 6 Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.”

4. Chúa Jêsus và Lời Thánh Kinh . LuLc 16:17
a. Chúa Jêsus khẳng định rằng mọi lời của Thánh kinh đều do Đức Chúa Trời ban cho và mọi phần trong đó đều không thể nào sai trật hoặc lầm lẫn cả.
b. LuLc 16:17 - “Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi.”

5. Cách thức Lời Đức Chúa Trời phải được dạy dỗ . IICo 2Cr 3:5-8

a. Lời Đức Chúa Trời phải được dạy dỗ trong tinh thần của Lẽ thật và Sự Sống. Lời Ngài được ban cho để gây dựng con người thuộc linh của chúng ta. Khi chúng ta được gây dựng trong tâm linh, con người bề trong của chúng ta được làm cho mạnh mẽ. Chúng ta trở nên kẻ dự phần trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và rồi có thể bày tỏ vinh hiển của Chúa cho người khác.
b. 3:5-8 - “Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. 7 Vả, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, 8 phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao!”

C. VỊ TRÍ THIẾT YẾU VÀ QUYỀN NĂNG CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.
1. Quyền năng tái tạo của Lời Đức Chúa Trời . IPhi 1Pr 1:23
a. Đức tin nơi Lời Đức Chúa Trời đem đến sự sống mới thuộc linh vì con người chưa tin Chúa đã chết về phần tâm linh.
b. 1:23 - “anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời.”

2. Thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời đối với đời sống chúng ta . Thi Tv 119:89-91
a. Là những người “thuộc linh” chúng ta phải khước từ những khuynh hướng “tự nhiên” của con người sa ngã, thay vào đó phải dành chỗ cho việc lắng nghe và đầu phục trước thẩm quyền của Lời Chúa.
b. 119:89-91 - “Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời: 90 Sự thành tín Chúa còn đời nầy đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. 91 Tùy theo mạng lịnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay; Vì muôn vật đều hầu việc Chúa.”

3. Lời Đức Chúa Trời để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta . PhuDnl 8:3
a. Sự ứng dụng Lời Chúa thường xuyên khiến cho sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta chân thật.
b. 8:3 - “Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.”

4. Lời Đức Chúa Trời cung cấp sự dẫn dắt thực tế đem lại đời sống kết quả . Thi Tv 119:105
a. Việc ứng dụng Lời Đức Chúa Trời thường xuyên là con đường dẫn đến thành công và sự thạnh vượng trong cuộc sống.
b. 119:105 - “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
Ánh sáng cho đường lối tôi.”

5. Sự Tăng trưởng thuộc linh thực sự đòi hỏi phải có Lời Đức Chúa Trời . ICo1Cr 3:1-5
a. Nếu chúng ta muốn tăng trưởng về phần thuộc linh chúng ta phải ăn nuốt Lời Đức Chúa Trời vì Lời Chúa là nguồn hy vọng và sức lực của chúng ta.
b. 3:1-5 - “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. 2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. 3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? 4 Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? 5 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người.”

6. Là một môn đồ của Đấng Christ tôi cần phải yêu mến Lời Ngài . GiGa 14:21
a. Việc đi theo Chúa Jêsus và nhận biết Đức Chúa Trời đòi hỏi một sự cam kết, hứa nguyện học hỏi và vâng giữ Lời Ngài.
b. 14:21 - “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.”

7. Lời Đức Chúa Trời khiến chúng ta được tinh sạch để có đời sống Thánh khiết . Gia Gc 1:23-25
a. Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta đời sống của Đấng Christ và nắn đúc chúng ta trở nên giống như Ngài.
b. 1:23-25 - “Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”

8. Lời Đức Chúa Trời phải được rao giảng ra . EsIs 55:10-11
a. Việc rao truyền Lời Chúa và việc làm trọn những khả năng cá nhân của chúng ta trong Đấng Christ đến bởi Lời Đức Chúa Trời.
b. 55:10-11 - “Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, 11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.”
9. Lời Đức Chúa Trời : Hãy đọc ! Hãy nghiên cứu ! Hãy ghi nhớ Lời ấy !
- IITi 2Tm 2:15 -
a. Lời Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất của sự khôn ngoan, tri thức, và thông sáng thật.
b. 3:15 - “và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

BÀI HỌC KINH THÁNH

I. KINH THÁNH:

Việc đọc kinh thánh hàng ngày rất quan trọng để bạn có thể tăng trưởng trong những điều thuộc về Đức Chúa Trời .
Đức Chúa Trời hứa gì với bạn liên quan đến Lời Ngài?
ChCn 1:23 __________________________________________________
________________________________________________________________

b. ITi1Tm 3:16 nói gì với bạn về Lời Đức Chúa Trời?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

c. Theo IIPhi 2Pr 1:20-21, tại sao chúng ta có thể tin cậy Lời Đức Chúa Trời?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

d. Trong Cong Cv 17:10-11 Lời Đức Chúa Trời nói đến một nhóm người gọi là người Bê-rê. Những người Bê-rê nổi tiếng về điều gì ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Chúng ta phải yêu mến Lời Đức Chúa Trời
Tác giả Thi-thiên vui mừng về điều gì? Thi Tv 1:1-2
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b. Vua Đa-vít đánh giá Lời Chúa như thế nào?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c. 119:1-176 nói đến Lời Đức Chúa Trời và liệt kê những tình cảm khác nhau nào của Vua Đa-vít đối với Lời Đức Chúa Trời?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Việc học thuộc lòng Lời Chúa là chìa khóa để có đời sống đắc thắng
Làm thế nào bạn có thể giữ cho đời sống được tinh sạch? 119:9, 10
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Làm thế nào bạn có thể giữ mình khỏi làm theo ý riêng không nhờ cậy Chúa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Khi bạn sống trong Lời Chúa sẽ được ích lợi gì? IITi 2Tm 3:14-15
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tại sao bạn cần ghi nhớ Lời Chúa? IPhi 1Pr 3:15
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Việc suy gẫm Lời Chúa khác với việc Ghi nhớ Lời Chúa .
Sự suy gẫm Lời Chúa liên quan đến nổ lực và lòng khao khát thôi thúc một người tìm kiếm của báu giấu kín. Việc ghi nhớ Lời Chúa sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn Ngài là Đấng như thế nào và cuối cùng sẽ trở nên một phần đầy trọn trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của bạn.
Gios Gs 1:8 cho chúng ta thấy thì giờ thuận tiện để suy gẫm Lời Chúa là khi nào?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Điều gì xảy ra nếu bạn suy gẫm Lời Chúa thường xuyên như 1:8 đòi hỏi?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d. Ai là người thầy sẽ giúp Cơ đốc nhân học hỏi Lời Chúa? GiGa 14:26
________________________________________________________________
________________________________________________________________

e. Tại sao việc suy gẫm Lời Chúa là quan trọng? IITi 2Tm 3:16-17
________________________________________________________________
________________________________________________________________

f. Liệt kê những kết quả của việc suy gẫm Lời Chúa:
Gios Gs 1:8 _____________________________________________________
Thi Tv 1:2-3 ___________________________________________________
63:5-6 ___________________________________________________
19:9, 11 _____________________________________________________
119:98 ______________________________________________________
119:99 _______________________________________________________
119:165 ______________________________________________________
ChCn 16:22 _____________________________________________________
ITi1Tm 4:15 __________________________________________________

Tầm quan trọng của việc vâng giữ Lời Chúa
Làm thế nào bạn có thể biết mình là bạn của Đấng Christ? GiGa 15:4
________________________________________________________________
Lời Chúa tồn tại bao lâu? Mat Mt 24:35
________________________________________________________________
Vua Giô-si-a đã ảnh hưởng trên dân sự như thế nào và bạn có thể là một gương mẫu như thế nào? IIVua 2V 23:2-3
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d. Tôi cần phải đáp ứng lại Lời Chúa như thế nào? XuXh 24:7 ________________________________________________________________
e. Một trong những kết quả của việc vâng giữ Lời Đức Chúa Trời là gì? Gios Gs 1:7
________________________________________________________________

Lời Chúa có quyền năng trọn vẹn
Vua Đa-vít khẩn cầu Lời Chúa. Vì lý do gì ông khẩn cầu Lời của Chúa? Thi Tv 119:49-50 ___________________________________________________
________________________________________________________________
Tại sao vua Sa-lô-môn khẩn cầu Lời Chúa? IVua 1V 8:26
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Khi Hội thánh đang trải qua sự bắt bớ, họ khẩn cầu Lời Chúa. Cong Cv 4:23-31
________________________________________________________________________________________________________________________________
Tiên tri Ê-sai cũng cảm thấy việc khẩn cầu Lời Chúa là quan trọng. EsIs 40:8
________________________________________________________________

HeDt 4:12 có ý nghĩa thế nào đối với bạn ?
________________________________________________________________________________________________________________________________
Nếu bạn cứ ở trong Lời Chúa, Ngài phán chúng ta sẽ là gì? GiGa 8:31-32
__________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Việc giảng dạy Lời Chúa vô cùng quan trọng cho sự sống
PhuDnl 6:6-9 bảo chúng ta cần phải làm gì với Lời Chúa?
________________________________________________________________
Sáu điều cần thiết phải làm với Lời Chúa
1._______________________________________________
2._______________________________________________
3._______________________________________________
4._______________________________________________
5._______________________________________________
6._______________________________________________
Exo Er 7:10 nói gì với chúng ta về việc giảng dạy Lời Chúa?
________________________________________________________________

8. Một số bí quyết cho việc đọc Kinh thánh :
Hãy luôn đọc Kinh Thánh trong ngữ cảnh của những câu Kinh thánh xoay quanh phần Kinh thánh bạn đang đọc. Sau đó đọc cả đoạn, sách và liên hệ đến toàn bộ Kinh thánh.
Hãy đọc với nghĩa đen trong trí trừ phi văn cảnh cho thấy có những từ biểu tượng, hình bóng.
Hãy ghi nhớ rằng khi một điều gì đó được lặp lại có nghĩa là người viết đang nhấn mạnh tầm quan trọng của ý đó.
Nên nhớ Kinh thánh tự nó không bao giờ mâu thuẫn. Nếu bạn rối trí hoặc có điều gì đó dường như mâu thuẫn trong ý nghĩ, hãy đọc câu Kinh thánh trong ánh sáng của tất cả các câu Kinh thánh xoay quanh nó.

9. Một số bí quyết cho việc nghiên cứu Kinh thánh :
Hãy thu thập các tài liệu cơ bản cho việc nghiên cứu Kinh thánh:
Thánh Kinh Phù Dẫn: Thánh Kinh Phù Dẫn giống như một sách “Mục lục Kinh thánh.” Nó liệt kê địa chỉ những từ được tìm thấy trong Kinh thánh và cho bạn ý nghĩa nguyên thủy của những từ ấy.
Kinh thánh: Thu thập một số bản dịch Kinh thánh khác nhau chẳng hạn như Thánh Kinh diễn ý, Thánh Kinh nhuận chánh, Thánh Kinh hiện đại…
Tự điển Kinh Thánh
Sách Giải nghĩa Kinh thánh
Tập vở ghi chép, bút màu và bút chì

10. Nghiên cứu một câu Kinh thánh mẫu
Hãy đọc chương 1 của sách Giô-suê để bắt đầu tìm hiểu bối cảnh ai đang nói và nói về đề tài gì. (Hãy ghi nhớ là bạn phải bảo đảm đọc cả sách.)
Trên trang đầu của tập ghi chép, bạn có thể ghi tựa đề “Nghiên cứu Gios Gs 1:8” và chép câu 8 vào vở.
Bạn có thể muốn tra từ “suy gẫm” trong Thánh Kinh Phù Dẫn. Bạn sẽ thấy nó được liệt kê theo thứ tự chữ cái.
Tất cả các câu có từ “suy gẫm “ được dùng trong Kinh thánh đều sẽ được liệt kê .
Những số biểu thị trong cột bên tay phải (ví dụ: 1897, 7878, 3191, 4304) biểu thị nơi các từ gốc Hy-bá-lai hoặc Hy-lạp được liệt kê trong tự điển tương ứng của chúng ở mặt sau của sách Thánh Kinh Phù Dẫn của Strong.
Ghi chú số biểu thị cho 1:8, “1897.” Số này sẽ cho chúng ta nhận biết từ gốc Hy-bá-lai và ý nghĩa của nó đã được dịch là “suy gẫm.”
Tra cứu số 1897, nó được tìm thấy trong “Tự điển Hy-bá-lai và Canh-đê” ở mặt sau của Thánh Kinh Phù Dẫn của Strong. (trang 32)
Bạn sẽ thấy từ gốc có ý nghĩa là “nói lẩm nhẩm (trong cơn vui mừng hay tức giận); bao hàm ý ngẫm nghĩ.” Những từ khác được liệt kê là những cách dịch khác nhau của từ này xuất hiện trong những câu Kinh thánh khác.
Thay thế từ “ngẫm nghĩ” trong câu thay vì từ “suy gẫm” và đọc lại nó.
Tra từ “suy gẫm” và từ “ngẫm nghĩ” trong từ điển và viết ra ý nghĩa của chúng trong vở ghi chép.
Đọc lại câu Kinh thánh bằng cách thay thế các ý nghĩa của các từ này.
Tra cứu một số câu Kinh thánh khác có từ suy gẫm, đặc biệt các từ này được dịch bởi cùng từ Hy-bá-lai, số biểu thị khác với 1897 là Thi Tv 1:2, 63:6, 77:12.
Những câu Kinh thánh này nói gì về sự suy gẫm? Hãy viết tóm tắt ý của những câu Kinh thánh này.

Bạn có thể tiếp tục xem các từ khác trong cùng một câu hoặc nghiên cứu thêm các câu Kinh thánh khác có từ giống nhau được sử dụng hoặc có ý nghĩa tương tự, chẳng hạn như “sự suy gẫm.” Điều này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ những điều Đức Chúa Trời đang phán với bạn.
Tiến trình tương tự có thể được dùng để nghiên cứu các từ trong Tân Ước sử dụng Từ điển Hy-lạp ở mặt sau của Thánh Kinh Phù Dẫn.
Đây chỉ là phần nghiên cứu sách, nó có thể giúp bạn gia tăng sự hiểu biết nhưng không thể thay đổi được đời sống và nhân cách của bạn, vì vậy hãy cẩn thận.

II. SỰ CỨU RỖI:

Dàn bài giảng dạy

A. CON NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG NÊN LÀ MỘT HỮU THỂ CÓ BA PHẦN .
Phần Kinh thánh trưng dẫn:
ITe1Tx 5:23
SaSt 2:7
Con người gồm có linh, hồn và thân thể.

B. VỀ MẶT TÂM LINH CON NGƯỜI BỊ PHÂN CÁCH VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG VƯỜN Ê-ĐEN .
2:9
2:15-17
3:1-7

C. CHÚA JÊSUS LÀ SINH TẾ CHUỘC TỘI CHÚNG TA - NGÀI PHỤC HỒI MỐI TƯƠNG QUAN CỦA CHÚNG TA VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI QUA SỰ CHẾT , SỰ CHÔN VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA NGÀI .
RoRm 3:10
3:23
5:12 ; 5:8
6:23
10:13
10:9-10

D. SÁU YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA ĐỨC THÁNH LINH :
Con người được dựng nên để lệ thuộc vào Đấng Christ chứ không phải để độc lập với Ngài.
Sự cứu rỗi -10:9-10, GiGa 3:5, RoRm 6:5-6, 11
2. Hiệp một trong Thánh Linh - ICo1Cr 6:17 “được kết hiệp” 2853 - kollao - dính chặt, bám vào, dán chặt với nhau, hay liên kết nhau.

3. Được ấn chứng - Eph Ep 1:13-15 “Được ấn chứng” 4972 - sphragizo - sự thực hiện đã hoàn tất, quyền sở hữu, sự an ninh và sự bảo vệ.
Chúng ta được ấn chứng ở trong Ngài
CoCl 2:10 - trong Đấng Christ chúng ta được đầy dẫy mọi sự
IICo 2Cr 5:21 - trong Ngài chúng ta được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời
Eph Ep 2:6 - Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đấng Christ.
IICo 2Cr 5:17 - Nếu ai ở trong Đấng Christ thì được dựng nên mới, những sự cũ sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới.

Được an ninh - không phải bởi việc làm hay bởi sự nổ lực . Eph Ep 2:8-9
Việc làm - lao động cực nhọc mà không có phần thưởng thỏa đáng.
Sự nổ lực - hoàn thành như là một bổn phận hay là sự bắt buộc

Người được chọn
1. GiGa 15:15-16 Chúa Jêsus đã chọn chúng ta

2. PhuDnl 7:6 Vì chúng ta là một dân thánh, Ngài chọn chúng ta trong muôn dân trên mặt đất làm dân thuộc riêng về Ngài
3. Thi Tv 4:3 Chúa sẽ nghe chúng ta
4. ICo1Cr 1:26-27 Chúa chọn sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn
5. Eph Ep 1:4 Trước khi sáng thế Chúa chọn chúng ta trong
thế gian
6. Gia Gc 2:5 Người nghèo trở nên giàu
7. IPhi 1Pr 2:9-10 Chức thầy tế lễ, dân thánh

5. Được chấp nhận - Với tình yêu vô điều kiện
Tình yêu có điều kiện nói : “ Tôi sẽ yêu anh nếu anh____________.”
Tình yêu không điều kiện là tình yêu Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong GiGa 3:16. Ngài ban cho chúng ta mọi điều một cách nhưng không
Eph Ep 1:6
GiGa 15:4, 5, 7, 8, 15, 16
IPhi 1Pr 2:9-10; RoRm 8:1, 37-39
6. Sự đầu phục Trọn vẹn . 12:1-2
Chúa Jêsus đầu phục trọn vẹn trong Mat Mt 27:50-51; LuLc 23:46
Lời cầu nguyện thuận phục hoàn toàn theo ý chỉ của Cha

NHỮNG CÂU THÁNH KINH XƯNG NHẬN TỘI LỖI
(ChCn 18:21 , Gia Gc 3:2 , Mat Mt 12:36)

I. ĐỨC CHÚA TRỜI PHÁN NGÀI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO

Eph Ep 2:14 Mat Mt 5:48 XuXh 34:14 Gie Gr 32:17
CoCl 1:15 IGi1Ga 4:8 RoRm 16:27 IPhi 1Pr 5:10
CoCl 2:9, 11 Thi Tv 111:9 RoRm 2:11 IGi1Ga 1:5
IITe 2Tx 3:3 Thi Tv 105:1-45 EsIs 40:28 Gia Gc 1:27
Thi Tv 46:1 EsIs 48:17 EsIs 49:26 Thi Tv 68:20
EsIs 45:21 HeDt 3:12 EsIs 45:11 KhKh 5:12
Thi Tv 69:16 IGi1Ga 3:3 EsIs 44:6 HeDt 3:4

II. ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ LÀM NHỮNG GÌ NGÀI PHÁN

IICo 2Cr 9:8 Phi Pl 2:13 Mat Mt 19:16 GaGl 4:6
Phi Pl 3:21 IPhi 1Pr 5:10 Eph Ep 2:4-7 Phi Pl 4:19
Thi Tv 84:11 Eph Ep 3:20 ITe1Tx 5:9-10 Thi Tv 37:4-5 Phi Pl 1:6 ITe1Tx 5:24 CoCl 3:4 IGi1Ga 1:7-9
IITe 2Tx 3:5 IITe 2Tx 3:6 IITi 2Tm 2:7 IGi1Ga 3:8, 22
HeDt 2:18 Thi Tv 34:19 Mat Mt 6:33 IGi1Ga 5:11, 14
EsIs 45:7 Gia Gc 1:5-7 KhKh 21:4-5, 18, 20 Giu Gd 1:24 EsIs 48:17 Gia Gc 3:1; 2:13 Thi Tv 91:11, 12, 14-16
ICo1Cr 10:13 Gia Gc 3:8-10 KhKh 3:20-21 Gia Gc 1:12-13

III. TÔI LÀ NGƯỜI THEO NHƯ CHÚA PHÁN BẢO VỀ TÔI

GaGl 2:20 Eph Ep 2:19-22 HeDt 2:11 Thi Tv 139:14
GaGl 3:26, 27 Phi Pl 1:21 Phi Pl 3:3, 14 Gie Gr 17:8
GaGl 4:7 EsIs 43:4 Eph Ep 2:6 GaGl 4:5
Eph Ep 2:10 GaGl 4:14 Eph Ep 4:24 EsIs 41:10
EsIs 49:5

IV. TÔI CÓ NHỮNG GÌ CHÚA PHÁN BẢO TÔI CÓ

ITe1Tx 5:9 Phi Pl 3:20 RoRm 13:12 Eph Ep 1:3, 4, 7 11-13;
CoCl 1:20 IITi 2Tm 1:7 HeDt 6:5 Eph Ep 3:12
CoCl 2:10 IICo 2Cr 5:18 Phi Pl 4:6 Eph Ep 6:14-17
CoCl 1:13-14 HeDt 4:14-16 EsIs 52:7 Eph Ep 2:14
CoCl 2:12 RoRm 6:4 IITe 2Tx 2:13 Eph Ep 5:27
CoCl 1:22 IITi 2Tm 1:7 HeDt 10:19-23 Eph Ep 6:11-13
CoCl 3:1 EsIs 59:17 Mac Mc 16:19 RoRm 8:16
CoCl 2:13 CoCl 1:14 Cong Cv 3:16 LuLc 11:22
CoCl 3:4 CoCl 1:11 RoRm 8:34 IIPhi 2Pr 1:11
GiGa 14:27 HeDt 12:2

V. TÔI CÓ THỂ LÀM NHỮNG GÌ CHÚA PHÁN BẢO TÔI CÓ THỂ LÀM

Phi Pl 3:7-10 ITi1Tm 1:18 ITe1Tx 4:4 ITi1Tm 6:11-12
Phi Pl 4:13 EsIs 43:2 CoCl 4:5 CoCl 1:10-15
ICo1Cr 12:9 ITe1Tx 5:16-18 EsIs 52:10 ITe1Tx 2:12
ITe1Tx 1:5 GaGl 5:22-25 IIPhi 2Pr 1:21 Thi Tv 4:8
ITe1Tx 4:4 IITi 2Tm 2:22 EsIs 26:3 EsIs 55:1-13
ITi1Tm 4:7, 12 CoCl 3:2, 10, 12-17, 23


LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU PHỤC HOÀN TOÀN

Kính lạy Cha trên Trời ,

Con đã sống cuộc đời của riêng mình cho đến giờ phút này , con cảm thấy trống rỗng và vô vọng không có tình yêu của Ngài đụng chạm đến tâm hồn con. Con đã đi đến quyết định sẵn sàng trao phó cuộc đời của con cho Ngài.

Con xin dâng cho Ngài mọi điều sau đây mà con tưởng rằng mình có quyền kiểm soát: (Con đã chọn từ bỏ quyền làm chủ những điều này và trao cho Ngài cai quản kể từ giờ phút này trở đi.)

Lạy Cha , con xin dâng cho Ngài quyền làm chủ tâm thần, linh hồn và thân thể của con. Con xin dâng cả ý chí, tâm trí, tình cảm, những hy vọng về tương lai, những ước mơ và những mong muốn của con cho Ngài. Con xin trao cho Ngài quyền quyết định việc hôn nhân cũng như việc có con cái của con. Con xin dâng cho Ngài người bạn đời của con, con cái, nghề nghiệp, sức khỏe, nơi ở, thời giờ giải trí, những kế hoạch nghỉ hè và những điều mà con ao ước được Ngài chấp thuận.

Con xin dâng hiến cho Ngài những thành công lẫn thất bại của con trong quá khứ, thói quen của con, tiền bạc và tình trạng tài chánh của con, nan đề và các mối quan tâm của con, thì giờ của con, sự ngay thẳng và tính nết của con, thái độ của con, công việc kinh doanh và các mối quan hệ của con, việc bước đi trong Chúa của con và thái độ của con đối với các bậc có thẩm quyền trong xã hội.

Lạy Chúa , con cũng xin dâng cho Ngài làm chủ những điều này mà con cảm thấy là mình đã có “QUYỀN” một cách vị kỷ khi còn đang sống trong vương quốc của sự tối tăm. Vì vậy, con không có quyền gì cả vì con đã dâng quyền làm chủ cuộc đời con cho Ngài, như một đứa con yêu dấu của Đức Chúa Trời chí cao.
Quyền đối với mọi tài sản: đồ trang sức, xe cộ, nhà cửa, quần áo…
Quyền đối với tài chánh : tiền tiết kiệm, các hợp đồng buôn bán, sự đầu tư vốn…
Quyền để có một danh tiếng tốt: thường đòi hỏi sự thỏa hiệp.
Quyền được người khác chấp nhận: muốn được mọi người ưa thích, yêu mến.
Quyền hưởng những hoàn cảnh tiện nghi thoải mái: sự ích kỷ
Quyền được thành công: tự cho mình có giá trị do những gì mình thực hiện/ kiêu hãnh
Quyền được tự do kết hôn
Quyền ở độc thân hay thoát khỏi một cuộc hôn nhân đầy phiền phức.
Quyền ra lệnh cho Chúa phải làm gì trong đời sống của con và cần làm những điều đó khi nào.
Quyền đối với sắc đẹp và sức lực của con: thay đổi hay sửa đổi các phần của cơ thể.
Quyền có các mối quan hệ bạn bè.
Quyền có lời nói cuối cùng trong mọi tình huống.
Quyền muốn người khác nghe lời đề nghị và phê phán của mình.
Quyền làm mất lòng ai hay nuôi dưỡng sự không tha thứ cho người khác.
Quyền tránh gặt hậu quả từ những gì mình đã gieo.
Quyền muốn thấy kết quả ngay tức khắc.
Quyền sai bảo người khác những gì phải làm và phải làm như thế nào.
Quyền cho rằng đường lối của mình là đường lối đúng đắn duy nhất
Quyền _______________________________________________________________
Quyền _______________________________________________________________

Lạy Chúa , Con xin trao cho Ngài quyền quyết định làm bất cứ điều gì Ngài muốn làm trên đời sống của con, trong con và qua con. Con đã từng cho mình có quyền đối với mọi thứ kể trên, nhưng giờ đây, con xin đặt chúng dưới sự cai quản của Ngài. Ngài có thể làm bất cứ việc gì mà Ngài đẹp lòng với những điều trên, vì con tin cậy Chúa luôn quan tâm đến điều lợi ích nhất cho con và mong muốn đem đến cho con điều tốt nhất. Con tự nguyện làm sự cam kết này trong danh và quyền của Đức Chúa Jêsus Christ. Giờ đây con đã dâng trọn quyền làm chủ cuộc đời con cho Ngài. A-men.
Ký tên ___________________________________ ngày________________________

SỰ CAM KẾT ĐẦU PHỤC CHÚA HOÀN TOÀN DÀNH CHO THIẾU NIÊN

CON CHỌN DÂNG CHO NGÀI :

Tâm linh, Linh hồn và Thân thể của con, hy vọng tương lai cùng những ước mơ và dự tính của con. Con xin dâng cho Chúa nơi riêng tư của con (phòng ngủ của con), cha mẹ của con, bạn trai/bạn gái của con, tình trạng độc thân của con, con cái của con. Con cũng xin dâng cho Ngài khu hàng xóm nơi con ở, thì giờ, danh tiếng, nhân cách, thái độ của con, cách cư xử của con ở nhà trường và sự đáp ứng của con đối với các thầy cô giáo, việc bước đi theo Chúa của con và thái độ của con đối với tất cả các bậc có thẩm quyền.

Lạy Chúa,
CON CŨNG XIN TRAO CHO NGÀI MỌI “QUYỀN ” SAU ĐÂY :

Quyền đối với mọi vật sở hữu như quần áo, ti-vi, ra-đi-ô, xe cộ, đồ trang sức, máy tính, tiền bạc…
Quyền được có một danh tiếng tốt.
Quyền được người khác chấp nhận và được mọi người ưa thích, yêu mến.
Quyền được thành công trong những việc con làm.
Quyền có những hoàn cảnh tiện nghi thoải mái.
Quyền có một quan hệ tình cảm hoặc lập gia đình.
Quyền ra lệnh cho Chúa về ý chỉ của Ngài dành cho đời sống con.
Quyền đối với sắc đẹp, vẻ ưa nhìn bề ngoài, sức khoẻ, vóc dáng thon gầy. . .
Quyền có các mối quan hệ bạn bè.
Quyền làm mất lòng ai hay nuôi dưỡng sự không tha thứ.
Quyền tránh gặt hậu quả về những việc làm sai trái của mình.
Quyền cho mình là đúng và là người luôn nói lời cuối cùng.
Quyền nhìn thấy kết quả (ngay tức khắc).
Quyền sai khiến người khác những gì phải làm và làm như thế nào.
Quyền_________________________________________________________________
Quyền ________________________________________________________________

Lạy Chúa , Con xin dâng cho Ngài quyền làm bất cứ điều gì Ngài muốn trên đời sống con, trong con và qua con. Con xin tuyên bố những điều kể trên đã từng là của con, giờ đây chúng thảy đều thuộc về Ngài và ở dưới sự cai quản của Ngài. Chúa có quyền làm bất cứ điều gì tùy theo ý Ngài muốn. Con tự nguyện làm cam kết này trong danh và quyền của Đức Chúa Jêsus Christ và con nhận biết rằng đây là một giao ước được lập với Ngài và không bao giờ có thể bị phá vỡ. Giờ đây con đã dâng quyền làm chủ cuộc đời con cho Ngài, và vì Chúa quá đỗi yêu thương con nên Ngài sẽ không bao giờ trả lại cho con những gì con đã hứa nguyện dâng lên cho Chúa.

Ngày________________________________
Ký tên ____________________________________

BÀI HỌC VỀ SỰ CỨU RỖI

Bài học 1

SỰ CỨU RỖI QUA ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST

1. GiGa 3:16 - “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài; hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

2. Mong muốn của Đức Chúa Trời là phục hồi chúng ta trở lại mối quan hệ thánh khiết và trọn vẹn với Ngài mà Chúa đã dự định khi Ngài tạo dựng nên chúng ta.

3. ITi1Tm 2:3-4 - “Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật.”

4. GiGa 10:9 - “Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi …”

5. Để nhận sự sống mới trong Đấng Christ, chúng ta phải chết đối với những đường lối vị kỷ cũ của mình và tiếp nhận sự thanh tẩy bởi sự tha thứ của Ngài.
“Khi Đấng Christ kêu gọi một người đến với Chính mình Ngài , Ngài muốn người ấy phải chết đối với con người cũ khi đến theo Ngài .”

6. Nhiều người cảm thấy mình là những người “tốt” và đã sống đời sống “tốt,” trong khi nhiều người khác cảm thấy mình đã làm những điều quá xấu xa gớm ghiếc đến nỗi không bao giờ họ có thể được tha thứ.

7. Đức Chúa Jesus đã phán trong Mac Mc 10:18: “Chỉ có một Đấng nhơn lành, là Đức Chúa Trời” và trong EsIs 53:6 cho chúng ta biết: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc.”

8. Tội lỗi đã phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời. IGi1Ga 1:9 nói: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

“Sự kết tội không có giá trị cho đến khi nó được biến thành tư cách đạo đức .” (Thomas Carlyle )

9. RoRm 6:23 - “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

10. Bảy nguyên tắc dẫn đến sự cứu rỗi :

(1). Nhận biết tội lỗi :
Thi Tv 51:4; EsIs 53:6
Tôi đã phạm tội nghịch cùng ai?___________________________

b. RoRm 3:23
Ai đã phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời?_________________
c. 6:23
Kết quả của tội lỗi tôi là gì? ______________________________
______________________________________________________
d. Thi Tv 14:3
Tôi và tất cả những tội nhân khác đã làm gì?_________________
______________________________________________________

(2). Buồn rầu vì cớ tội lỗi
38:17-18
Tội lỗi của tôi khiến tôi phải làm gì ? ______________________
______________________________________________________
IICo 2Cr 7:9
Nỗi buồn rầu của tôi khiến tôi phải làm gì ? _________________
______________________________________________________
c. Thi Tv 32:3-5
Những hậu quả của tội lỗi xuất hiện trong đời sống của Đa-vít (và cũng có thể xuất hiện trong đời sống của tôi) là gì? ____________________________________________________________________________________________________________
d. IVua 1V 8:37-40
Dân Y-sơ-ra-ên được hướng dẫn cách xử lý tội lỗi của họ. Tôi có thể làm theo mẫu mực này như thế nào ?____________________
______________________________________________________

(3). Xưng thú tội lỗi
Thi Tv 32:5
Tôi cần phải xưng tội lỗi của mình với ai?___________________
______________________________________________________
b. DaDn 9:3-5
Tôi sẽ làm theo gương của Đa-ni-ên như thế nào? ____________
______________________________________________________
c. Gia Gc 5:16
Tôi cần phải xưng tội của tôi với ai nữa?____________________
_____________________________________________________
d. IGi1Ga 1:9
Kết quả việc xưng tội của tôi là gì ?________________________
______________________________________________________

(4). Từ bỏ tội lỗi
Thi Tv 24:3-4
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những hạng người nào ?_________
______________________________________________________
b. 34:13-14
Những sự hướng dẫn này có ý nghĩa gì đối với tôi?____________
______________________________________________________
c. 119:9-11 (Hãy viết lại bằng lời của chính mình)_______
_____________________________________________________
_____________________________________________________
d. ChCn 28:13
Những gì sẽ xảy ra với người từ bỏ tội lỗi? ?_________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e. Exe Ed 18:31
Tôi được hướng dẫn như thế nào liên quan đến vấn đề tội lỗi?
______________________________________________________________________________________________________________
f. EsIs 1:16
Tiên tri Ê-sai nói gì về việc xây bỏ khỏi tội lỗi ?_____________
______________________________________________________
______________________________________________________

(5). Cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi
DaDn 9:19
Theo gương mẫu của Đa-ni-ên, tôi cần phải nài xin Chúa điều gì?
______________________________________________________
______________________________________________________

Mat Mt 6:9-13
Lời Cầu nguyện của Chúa nói gì về sự tha thứ ?
______________________________________________________
______________________________________________________
LuLc 18:10-14
Sự khác nhau giữa người Pha-ri-si và người thâu thuế trong lời cầu nguyện của họ với Đức Chúa Trời là gì ?_________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(6). Sự hứa nguyện
Thi Tv 37:5
Câu này nói gì về sự hứa nguyện ?_________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
RoRm 12:1-2
Là một Cơ đốc nhân tôi cần phải thực hành những điều gì?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(7). Đức tin
Thi Tv 121:1-8
Liệt kê một số cách Đức Chúa Trời bày tỏ sự chăm sóc của Ngài
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. Gie Gr 17:7-8
Khi tôi tin cậy Chúa kết quả sẽ ra sao ?_____________________
______________________________________________________ ______________________________________________________
c. EsIs 7:9
Khi tôi không tin cậy nơi Chúa thì kết quả sẽ ra sao?__________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
d. HeDt 11:6
Câu này áp dụng cho cá nhân tôi như thế nào?________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
e. 10:38
Tôi sẽ sống cuộc đời mới trong Đấng Christ như thế nào?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Bài học 2

1. Hai phương cách để phát triển sự bảo đảm và sự bình an về tính chất xác thực của sự cứu rỗi bạn .

Ngoại chứng :
Bạn có thể thẩm định bạn là con của ai bằng cách kiểm tra giấy tờ hợp pháp được gọi là giấy khai sinh.

Giấy tờ hoặc tư liệu hợp pháp của Cơ đốc nhân là Lời của Đức Chúa Trời.
Những lời hứa dễ dàng ghi nhớ:
Gia Gc 1:12
3:16
RoRm 10:13
IGi1Ga 5:13

Nội chứng :
Những chứng cớ bên trong bắt đầu bày tỏ trong đời sống của một người được cứu:
- một sự khao khát mới mẻ được học biết nhiều hơn về Đấng Christ và Lời Ngài.
- một sự thu hút trong lòng hướng đến mối thông công với các tín hữu khác.
- chúng ta có một bản chất mới bên trong muốn sống ngay thẳng và mục đích sống của chúng ta là tôn cao danh Chúa.

2. Tội lỗi làm buồn lòng Chúa
A. Hãy xưng tội lỗi của chúng ta với Chúa thì Ngài sẽ lập tức tha thứ cho chúng ta.

B. Bản chất mới trong chúng ta tiếp tục đói khát những điều thiêng liêng của Chúa, ngay cho dù chúng ta có thể vẫn còn phạm tội.

3. Những tính cách đặc trưng “bị ám ảnh không cưỡng lại được ” thường có đối với sự cứu rỗi .

Tôi e rằng tôi không đủ đức tin. Mac Mc 9:24, “Tôi tin; xin Chúa giúp cho sự không tin của tôi.”

Tôi ngại mình không phó thác đủ. Không ai trên đời này đã từng hoàn toàn tin cậy phó thác đối với bất kỳ điều gì, cũng không ai phó thác hoàn toàn mọi lãnh vực trong cuộc sống của mình cho Đấng Christ.
Eph Ep 2:8-9
Tit Tt 3:5
Tôi sợ mình đã không ăn năn đủ.
Đức Chúa Trời không bao giờ định ý sự ăn năn là một việc tách rời khỏi kế hoạch cứu rỗi đơn giản bởi đức tin của Ngài.
Từ ăn năn đơn giản có nghĩa là một sự thay đổi tâm trí hay tấm lòng.

Tôi đã không cầu nguyện đủ. Không có nơi nào trong Thánh Kinh bảo chúng ta phải cầu nguyện một số lượng thời gian nhất định hay là phải “cầu nguyện suốt” để được cứu. GiGa 1:12.

Tôi ngại mình cần phải chuộc lỗi lầm trước khi Chúa có thể chấp nhận tôi.
Phi Pl 2:12-13 chỉ rõ rằng chúng ta phải “làm nên” sự cứu chuộc mình (điều suy ra là điều này xảy ra sau khi chúng ta đã nhận sự cứu rỗi) vì chính Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Sau khi tin nhận Chúa Xa-chê mới làm sự bồi thường chớ không phải trước khi tin Chúa. (LuLc 19:8-9).

Tôi chưa làm báp-têm.
Phép báp-têm là một bằng cớ hoặc là lời chứng về sự cứu rỗi chớ không phải là một điều kiện để được cứu.

4. Kinh thánh để nghiên cứu

1. IGi1Ga 5:13 - Ngoại chứng nào cho thấy rằng bạn có thể được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. RoRm 10:13 - Lời Đức Chúa Trời hứa điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta ngay
khi chúng ta kêu cầu danh Chúa để được cứu? ________________________
______________________________________________________________ ______________________________________________________________

GiGa 5:24 - Chúng ta có được những lời hứa nào nếu chúng ta nghe Lời Chúa rao giảng về Đấng Christ và lấy đức tin mà tin nhận Ngài? ______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

10:28 - Trong câu này những từ nào đem đến sự an ninh cho người
tin Chúa?_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
IPhi 1Pr 2:2 - Chứng cớ nội tại nào của sự sống mà một em bé lẫn một tân tín hữu đều có?__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

IGi1Ga 3:14 - Sự thay đổi bên trong nào khác phát triển trong đời sống của những người tin Chúa thật?________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

HeDt 7:25 - Chúa cứu chúng ta trong bao lâu và một trong những sự bảo đảm cho sự cứu rỗi của chúng ta là gì ?______________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Kế hoạch cá nhân:
Những yếu tố có thể khiến cho người ta Trả lời dựa vào những câu Kinh
nghi ngờ sự cứu rỗi thánh được liệt kê ở trên
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bài học 3

1. Nghiên cứu thêm

GiGa 10:27-31 cung cấp một trong những lời phát biểu mạnh mẽ nhất về sự an
ninh của Cơ đốc nhân:

Liệt kê tất cả những lý do Chúa Jêsus nêu ra để chúng ta cảm thấy an ninh trong mối tương quan của chúng ta với Đức Chúa Trời.
Dựa vào khúc Kinh thánh này hãy xem thử những hạng người nào có quyền cảm thấy được an ninh.
Chúa Jêsus đang nói gì ở đây về các chứng cớ cho sự cứu rỗi?

2. Bảng chỉ đường từ sách Rô-ma

Năm phần Kinh thánh từ sách Rô-ma:

RoRm 3:23 - Tất cả mọi người đều phạm tội
6:23 - Sự sống đời đời là sự ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời
5:8 - Bởi vì tình yêu, Chúa Jêsus đã chịu chết vì tội của chính bạn
10:9-10 - Hãy xưng nhận Chúa Jêsus là Cứu Chúa và tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại.
10:13 - Cầu xin Đức Chúa Trời cứu bạn và Ngài sẽ nhậm lời.

3. Định nghĩa các thuật ngữ Cơ đốc :

Sự thay thế: Một người thế chỗ của một người khác.
Sự cứu chuộc: Mua lại hoặc trả lại tình trạng ban đầu của sự việc.
Tế lễ vãn hồi: Sự thỏa mãn những đòi hỏi công bình của Đức Chúa Trời.
4. Sự giải hòa: Sự thù nghịch đổi thành tình bằng hữu; việc làm của Đức Chúa Trời giúp con người có thể tái lập mối thông công với Ngài.
5. Sự tha thứ: Tha lỗi và không còn giận dữ hay căm ghét đối với người khác, kể cả việc quên đi các tội lỗi trong quá khứ.
6. Sự xưng nghĩa: Sự thiết lập một mối quan hệ đúng đắn giữa con người và Đức Chúa Trời trong đó Đức Chúa Trời tuyên bố con người là vô tội, như thể con người chưa hề phạm tội vậy.
7. Sự nên thánh: Được làm nên thánh và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời.
8. Sự sống đời đời: Sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời là điều không bị ảnh hưởng bởi những giới hạn của sự sống trên trần thế này.

SỰ CẦU NGUYỆN

Dàn bài giảng dạy

A. Đức Chúa Trời đã thiết lập những định luật vật lý .
1. Định luật về Trọng lực (lực hút của trái đất)
2. Định luật về Vận tốc (tốc độ và sự chuyển động)
3. Định luật về Tình trạng Phi Trọng lượng. Những dãi ngân hà trong không gian.
4. Định luật về việc Con người cần đến khí ô-xy.
5. Định luật về việc Con người cần thiết phải tiêu thụ và bài tiết thực phẩm.
B. Nếu Đức Chúa Trời đã thiết lập những định luật vật lý thì Ngài cũng đã thiết lập những định luật thuộc linh .
Sự cầu nguyện là một Định luật thuộc linh được Đức Chúa Trời thiết lập.
C. Vì thế phải chăng Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự ?
1. Đúng như vậy
2. Nhưng, Ngài đã chọn hành động trong phạm vi những định luật và nguyên tắc riêng biệt, cụ thể mà Ngài đã thiết lập.
3. Chúa Jêsus là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời nhưng khi còn tại thế Ngài đã sống theo Định luật của Con người. Phi-líp 2:5; - Sự tự làm nên trống không của Đấng Christ.
Chúa toàn tại trong lãnh vực thần linh chứ không toàn tại trong lãnh vực thể chất.
D. Nếu chúng ta không cầu nguyện , Chúa sẽ không hành động . Không phải là Chúa không thể hành động , song Ngài chọn không hành động .

E. Đức Chúa Trời sẽ hành động với điều kiện chúng ta phải cầu nguyện :
1. IISu 2Sb 7:12-15 - “Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta…”
2. Gie Gr 29:10-13 - “. . . vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi. . .”
3. 33:3 - “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn . . .”
4. Thi Tv 50:15- “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng Ta: Ta sẽ giải cứu ngươi …”
5. EsIs 58:9 - “Bấy giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng …”
F. Chúng ta thật sự đang nói gì trong một đời sống không cầu nguyện ?
1. Khi chúng ta chọn không cầu nguyện, chúng ta giới hạn những điều Chúa sẽ thực hiện trên đất này.
2. Khi chúng ta không cầu nguyện, chúng ta thật sự đang nói rằng những gì tôi đang làm bây giờ là quan trọng hơn Đức Chúa Trời.
3. Chúng ta thà để cho công việc dở dang thất bại hơn là bỏ qua thì giờ cầu nguyện.
4. Nếu sự cầu nguyện khiến Đức Chúa Trời hành động trên đất, thì sự không cầu nguyện ngăn trở Chúa tiến hành những công việc trên thế gian này.
5. Nếu chúng ta từ chối cầu nguyện tức là từ chối chính Đức Chúa Trời.
6. Khi hội thánh cầu nguyện, những hoạch định của Đức Chúa Trời sẽ thắng hơn; khi hội thánh không cầu nguyện, những hoạch định của Đức Chúa Trời sẽ bị ngăn trở không phát triển được.

G. Sự cầu nguyện là gì ?
1. GiGa 15:7 - “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”
2. Sự cầu nguyện là sản phẩm của việc cứ ở trong Chúa và Lời của Ngài ở trong bạn.
3. Sự cầu nguyện bắt đầu bằng một sự bộc lộ của con người cần tương giao với một Đức Chúa Trời hằng sống nhằm tạo nên sự can thiệp thiên thượng ngõ hầu ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện.

H. Phần Kinh thánh về sự cầu nguyện
EsIs 64:4 - “Từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay vì kẻ trông đợi mình mà làm những sự thể ấy.”

EsIs 65:24 - “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi.”

Mat Mt 7:8-9 - “Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở. 9Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?”

21:22 - “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.”

LuLc 11:9 - “Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

GiGa 11:22 - “mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho.”

14:14 - “Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.”
Eph Ep 3:20 - “Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”

IGi1Ga 5:14 - “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.”

BÀI HỌC VỀ SỰ CẦU NGUYỆN
Bài học 1

Sử dụng bài cầu nguyện mẫu Chúa Jêsus đã dạy chúng ta

Sáu phần của bài cầu nguyện từ Mat Mt 6:9-15, “Vậy các ngươi hãy cầu NHƯ VẦY …”

Ngợi khen : Tôi bắt đầu bằng____________________________

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời , danh Cha được tôn thánh …”

a. Sự tôn thờ - ca ngợi Đức Chúa Trời vì những thuộc tánh của Ngài.
b. Sự cảm tạ - ca ngợi Đức Chúa Trời vì những gì Ngài đã làm.
Thi Tv 100:4 - “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.”
Làm thế nào để ngợi khen Chúa:

Khi bạn đọc Kinh thánh, hãy liệt kê các đặc tính của Chúa mà bạn khám phá và sau đó xem lại khi bạn cầu nguyện.
Ví dụ:
Đức Chúa Trời nhịn nhục, chậm nóng giận Dan Ds 14:18
Đức Chúa Trời nhơn từ, đầy lòng thương xót 14:18
Đức Chúa Trời giàu lòng tha thứ 14:18
Đức Chúa Trời biết mọi sự ISa1Sm 2:2
Đức Chúa Trời đầy yêu thương IGi1Ga 4:8

Hãy ghi nhớ và tin chắc các lời Chúa đã hứa ẩn chứa trong ý nghĩa của các danh xưng Ngài.
Tám danh xưng của Đức Chúa Trời bằng tiếng Hy-bá-lai tuyên bố Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào:

Jehovah-Shammah - “ Đức Chúa Trời hiện diện với tôi.”
(Giê-hô-va Sa-ma) - Ngài ở đây. Tôi không cô đơn
Exe Ed 48:35

Jehovah-Rohi - “Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn giữ tôi.”
(Giê-hô-va Rô-hi) - Ngài dẫn dắt, nuôi nấng và bảo vệ tôi.
Thi Tv 23:1
Jehovah-Jireh - “Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp của tôi.”
(Giê-hô-va Di-rê) - Ngài thấy những gì tôi cần trước khi tôi cầu
xin Ngài. SaSt 22:14
Jehovah-Rophe - “Đức Giê-hô-va là Đấng chữa lành của tôi”
(Giê-hô-va Rô-phe) - Ngài có thể chữa lành thân thể, tình cảm
và các mối quan hệ của tôi.
XuXh 15:26

Jehovah-Tsidkenu - “Đức Chúa Trời là sự Công bình của tôi.”
(Giê-hô-va Si-kê-nu) - Chúa chấp nhận và tha thứ cho tôi bởi vì
cớ Chúa Jêsus. Gie Gr 23:6

Jehovah-m’Kiddish - “ Đức Chúa Trời là sự nên thánh của tôi”
(Giê-hô-va Mê-ki-đít) - Chúa khiến tôi nên thánh và giống như
Chúa Jêsus. LeLv 20:8

Jehovah-Shalom - “Đức Chúa Trời là sự bình an của tôi.”
(Giê-hô-va Sa-lôm) - Chúa ban cho tôi sự bình an bất chấp
hoàn cảnh ra sao. Cac Tl 6:24

Jehovah-Nissi - “Đức Giê-hô-va là Cờ xí của tôi.”
(Giê-hô-va Nít-si) - Chúa là sự chiến thắng của tôi trong chiến
trận. XuXh 17:15

Liệt kê tất cả những điều bạn cảm tạ Chúa và rồi ôn lại khi bạn cầu nguyện.

Mục đích :

Tôi phó thác chính mình __________________________________

“Nước Cha được đến , ý Cha được nên , ở đất như trời . . .”

Cầu xin ý của Chúa được thực hiện . . . trong gia đình, hội thánh, chức vụ, việc làm, tương lai, thành phố, quốc gia của tôi và trên toàn thế giới.

RoRm 12:2 “. . . Hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”

Sự cung cấp :

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời _________________________________

“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ dùng . . .”

Tôi có thể cầu nguyện cho những nhu cầu nào?________________
Phi Pl 4:19
Gia Gc 4:2
Hãy ghi lại những điều bạn cầu xin, với một lời hứa bạn mong muốn nhận được từ Kinh thánh, và trông đợi sự đáp lời của Chúa.
Phi Pl 4:6

Sự tha thứ :

Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ___________________________

“Xin tha tội lỗi cho chúng tôi …”

Bốn bước để nhận được sự tha thứ:

(1). Cầu xin Đức Thánh Linh _____________mọi tội lỗi.
Thi Tv 139:23-24
(2). Xưng ra mọi tội
ChCn 28:13
(3). Làm ________ với người khác khi cần thiết.
Mat Mt 5:3-24
(4). Bởi đức tin,____________ sự tha thứ của Đức Chúa Trời.
IGi1Ga 1:9
Người khác :
Tôi cầu thay cho_______________________
“như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi .”

ITi1Tm 2:1
Nếu bạn muốn biết làm thế nào để cầu thay cho người khác…
(Eph Ep 1:15-19; CoCl 1:3-12; ITe1Tx 1:2-3; IITe 2Tx 1:11-12)

Hãy liệt kê tên những người bạn muốn cầu thay. Bạn có thể cầu thay cho những người khác nhau vào những ngày khác nhau trong tuần.

Sự bảo vệ :
Tôi cầu xin cho_______________________
“Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ , song cứu chúng tôi khỏi điều ác .”
Là những người tin nơi Chúa Jêsus Christ, chúng ta đối diện với những chiến trận thuộc linh mỗi ngày. Kẻ thù (Sa-tan) không thể cướp mất sự cứu rỗi đời đời của chúng ta, nhưng nó muốn ngăn trở chúng ta tiến tới trên bước đường theo Chúa. Điều quan trọng là chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những mưu kế của kẻ thù.
IGi1Ga 4:4

Bài học 2

Sự cầu nguyện : Hãy cam kết thực hiện sự cầu nguyện vì đó là lời lẽ quan trọng nhất một người từng thốt ra.

2. Sáng sớm là thời gian tốt nhất để cầu nguyện .

Thi Tv 63:1 - Một thi-thiên mà Đa-vít đã sáng tác khi ông ở trong đồng vắng của xứ Giu-đa.
“Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khao khát Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa.”

ChCn 8:17 - “Ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.”

Việc tìm kiếm Chúa vào lúc sáng sớm giúp chúng ta sửa soạn tấm lòng và tâm linh cho cả ngày đó, nếu không thì chúng ta sẽ bước vào một ngày uể oải và mệt mỏi.

3. Hãy làm một cuốn sổ nhật ký cầu nguyện .

ISa1Sm 1:27 - “Vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài.”
An-ne cầu xin Đức Chúa Trời một đứa con trai - bà cầu nguyện cách cụ thể, không dùng những lời lẽ trừu tượng chung chung, mà đúng hơn bà đã cầu xin cách chính xác điều mình ao ước nơi Đức Chúa Trời.

TrGv 5:2 - “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.”
Chúng ta không cần phải cầu nguyện thật hùng hồn để gây ấn tượng với Chúa hoặc cầu nguyện theo một thói quen tôn giáo nào đó để được Chúa nghe. Thực ra, Lời Chúa phán trong Mat Mt 23:14 rằng: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài, mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn.”

4. Lời cầu nguyện không tự cho mình là trung tâm

GiGa 4:3 - “Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.”
Chúng ta cần cẩn thận không nên chỉ tìm kiếm Chúa khi chúng ta mong muốn cho chính mình, nhưng “trước hết hãy tìm kiếm nước thiên đàng.”

Hãy bắt đầu bằng sự ngợi khen và thờ phượng.

Tiếp theo hãy xưng tội và cầu xin sự tha thứ.

Kế đó hãy cầu xin những điều đẹp lòng Chúa, rồi cầu thay cho nhu cầu của người khác và cuối cùng cho nhu cầu của chính mình.

Hãy luôn cầu nguyện theo ý Chúa chứ không theo ý mình.
IGi1Ga 5:14-15 - “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.”

5. Cầu xin bởi đức tin , với lòng dạn dĩ và tin chắc nơi Đức Chúa Trời .

Mat Mt 21:22 - “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.”
Cầu nguyện bởi đức tin rất quan trọng và chúng ta không nên để cho sự nghi ngờ cướp mất phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta.

Mac Mc 11:22-24 - “Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. 23 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải cất mình lên, và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. 24Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”

Nghi ngờ nói “Tôi không thể” ; nhưng đức tin nói Phi Pl 4:13
Nghi ngờ nói “Tôi không có” ; nhưng đức tin nói 4:19
Nghi ngờ nói “Tôi không có đủ đức tin” ; nhưng đức tin nói IITi 2Tm 1:7
Nghi ngờ nói “Tôi không có đủ đức tin” ; nhưng đức tin nói RoRm 12:3
Nghi ngờ nói “Tôi yếu đuối” ; nhưng đức tin nói Thi Tv 27:1;
DaDn 11:32
Nghi ngờ nói “Sa-tan mạnh hơn tôi” ; nhưng đức tin nói IGi1Ga 4:4
Nghi ngờ nói “Tôi thiếu khôn ngoan” ; nhưng đức tin nói ICo1Cr 1:30 và Gia Gc 1:5
Nghi ngờ nói “Tôi bị thua bại” ; nhưng đức tin nói IICo 2Cr 2:14
Tôi cầu nguyện để chúng ta đừng cho phép sự nghi ngờ cướp đi phước hạnh của chúng ta, song chúng ta sẽ hướng đến Lời Chúa và ghi nhớ Mat Mt 21:22 - “Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.”

HeDt 4:15-16 - “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Lòng tin chắc:
IGi1Ga 5:14-15 - Từ “biết”: hoàn toàn vượt xa khỏi bóng của sự nghi ngờ.
Chúng ta biết rằng khi chúng ta cầu xin theo ý Chúa thì Ngài nghe chúng ta!

Hãy cầu nguyện liên tục - cho đến khi được Chúa đáp lời

5:14-15 - Từ “cầu xin” trong tiếng Hy-lạp là từ “aieto” có nghĩa là “cầu xin liên tục” và được dùng lại trong câu 15.
LuLc 18:1
GaGl 6:9

Chúa mong muốn chúng ta tiếp tục cầu xin theo ý Ngài cho đến khi được Chúa nhậm lời.
Hãy ghi nhớ:

1. An-ne đã cầu xin Chúa một người con trai.
2. Gia-cốp đã vật lộn với Đức Chúa Trời và không để Ngài đi cho đến khi Chúa ban phước cho ông.
3. Người góa phụ đi đến cùng vị quan án liên tục cầu xin cho đến khi cuối cùng vị quan án cũng xét lẽ công bình cho bà vì bà đã quấy rầy ông bởi sự bền lòng cầu xin của mình.

Dành thì giờ yên tĩnh trước mặt Chúa

a. Thi Tv 46:10 - “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời . . .”

b. Hãy dành thì giờ lắng nghe tiếng Chúa - thường thì chúng ta dành toàn bộ thời gian cầu nguyện thưa chuyện với Chúa, nhưng không bao giờ dành thì giờ lắng nghe Đức Chúa Trời phán với lòng chúng ta.

Hãy cầu nguyện với thái độ đúng đắn .

Mat Mt 6:5-8 (câụ5) “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy.”

Bài học # 3

“Tôi cố tìm cách nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời và đã leo lên tháp chuông cao nhất; Nhưng Đức Chúa Trời phán: Hãy đi xuống lại - vì Ta ngự giữa loài người. ” John Henry Newman

2. Sự cầu nguyện là Hơi thở và Sự sống của Linh hồn .
Hãy đọc Đa-ni-ên 6
1. Sự cầu nguyện quan trọng như thế nào đối với Đa-ni-ên?
____________________________________________________________________________________________________________________________
2. Điều gì đã xảy ra bởi vì ông cầu nguyện?
____________________________________________________________________________________________________________________________
3. Tôi có thể áp dụng điều này vào đời sống mình như thế nào?
____________________________________________________________________________________________________________________________

ITe1Tx 5:17
Sự cầu nguyện cần phải quan trọng thế nào trong đời sống của tôi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Trận chiến được đắc thắng bằng sự cầu nguyện .
SaSt 32:24-30
1. Tại sao Gia-cốp đã vật lộn cùng thiên sứ?
_____________________________________________________________
2. Khúc Kinh thánh này bày tỏ nguyên tắc gì về sự cầu nguyện?
_____________________________________________________________

DaDn 10:12-14
- Có một lý do nào khiến cho lời cầu nguyện của Đa-ni-ên không được đáp lời ngay tức khắc?
______________________________________________________________________________________________________________________________

Chúa Jêsus nêu tấm gương về sự cầu nguyện
LuLc 11:1
Các môn đồ yêu cầu Chúa làm gì và tại sao đây là điều quan trọng bạn cần phải biết?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Những câu Thánh Kinh này cho chúng ta thấy những điều khác nhau nào về đời sống cầu nguyện của Chúa Jêsus?
Mat Mt 14:23 _________________________________________________
Mac Mc 1:35 _________________________________________________
6:46 _________________________________________________
LuLc 6:12 _________________________________________________
Hiện nay Chúa Jêsus đang làm gì cho chúng ta?
RoRm 8:34____________________________________________________
HeDt 7:25 _________________________________________________

Một số điều tôi có thể cầu nguyện là :
a. HeDt 4:16 _________________________________________________

b. Phi Pl 4:6-7 _________________________________________________

c. LuLc 11:13 _________________________________________________

d. 21:34-36 _________________________________________________

e. Mat Mt 26:42 _________________________________________________

f. 6:9-13
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________
4.__________________________________________________
5.__________________________________________________
6.__________________________________________________
7.__________________________________________________

g. GiGa 16:24 __________________________________________________
________________________________________________________________

6. Một vài cách thức Thánh Kinh dạy tôi cầu nguyện là :

Cầu nguyện trong nơi kín nhiệm
Cầu nguyện chi tiết rõ ràng
Cầu nguyện một cách dạn dĩ
Cầu nguyện cách bền đổ
Cầu nguyện theo ý muốn của Chúa
Cầu nguyện bởi đức tin
Cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus
Cầu nguyện với một tấm lòng trong sạch
Cầu nguyện khẩn thiết
PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

A. CÂU GỐC :

Cong Cv 2:4 - “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh , khởi sự nói các thứ tiếng khác , theo như Đức Thánh Linh cho mình nói .”

B. LẼ THẬT TRỌNG TÂM:

Sự cứu rỗi là món quà của Đức Chúa Trời ban cho thế gian, cho những kẻ có tội. Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài, những người tin nhận Đấng Christ.

C. LỜI TIÊN TRI

Gio Ge 2:28-29; Cong Cv 2:17-19; XaDr 10:1; OsHs 6:3 nói tiên tri rằng trong những ngày sau rốt . . .

1. Việc Xức dầu của Đức Chúa Trờ i sẽ gia tăng bội phần.

2. Thần của Đức Chúa Trời sẽ được tuôn đổ trên mọi loài xác thịt (tất cả các quốc gia, tất cả mọi người, tất cả các hệ phái).

3. Các Ân tứ của Đức Thánh Linh sẽ được bày tỏ nhiều hơn.

4. Đây sẽ là những ngày mà con cái Đức Chúa Trời sẽ nhận được Các Khải tượng (Điềm lạ) và Chiêm bao thuộc linh - Sự bày tỏ gia tăng.

5. Các Dấu lạ, Phép lạ và Điềm lạ sẽ gia tăng.

6. Đây sẽ là thời kỳ của Chức vụ gồm “Những Việc Làm Lớn Lao hơn. ”

7. Chức vụ Tiên tri và Ân tứ nói Tiên tri sẽ nhân lên gấp bội.

8. Chức vụ Gấp năm lần - Các tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho một sự xức dầu bội phần hơn.

9. Trong những ngày sau rốt này Kinh Thánh hứa người tin Chúa sẽ nhận được MỘT PHẦN GẤP ĐÔI về quyền năng của Đức Chúa Trời .

D. MỤC ĐÍCH CỦA PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH LÀ NĂNG QUYỀN.

1. Mục đích của việc nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là nhận lãnh quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta.
Cong Cv 1:8

Chúng ta nhận quyền năng để :

sống một đời sống đắc thắng.
làm chứng cho Chúa Jêsus.
hoàn thành trọng trách lớn Chúa đã giao phó.
chữa lành những kẻ đau và đuổi quỉ.

2. Năm phần Kinh thánh nói về quyền năng:

a. ICo1Cr 4:20 - “Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói , mà ở tại năng lực .”

“NƯỚC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ”: Sự cai trị hiện nay của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ qua đời sống của Cơ đốc nhân được trợ giúp bởi quyền năng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh đem đến một năng lực tinh thần mà Phao-lô có thể sử dụng khi cần thiết.

(1). Đức tin tin và tập trung rao giảng Lời của Đức Chúa Trời không hạn chế.
(2). Chúng ta phải nhận biết rằng chức vụ hầu việc vương quốc của Chúa bao gồm các dấu kỳ và phép lạ để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời.

b. Eph Ep 3:20 - “Vả , Đức Chúa Trời , bởi quyền lực cảm động trong chúng ta , có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng .”

ICo1Cr 2:4-5 - “Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan , nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép ; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người , bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời .”

(1). Phao-lô không rao giảng để phô trương khả năng hùng biện của ông và thu hút sự chú ý đến bản thân mình, nhưng ông giảng với “sự sợ hãi và run rẩy.” Đây là lối giảng dạy biểu hiện sự tương phản với lòng tự tin của riêng ông.

(2). Cụm từ “Sự tỏ ra của Thánh Linh và quyền phép” không những ám chỉ sự kiện là có các dấu kỳ phép lạ cặp theo việc giảng dạy của Phao-lô (IICo 2Cr 12:12) mà còn ám chỉ quyền năng biến đổi của Đức Thánh Linh trong đời sống cá nhân của người Cô-rinh-tô vào thời điểm họ trở lại đạo. Đó không chỉ là một sự nhận biết của lý trí, song họ đã gặp gỡ chính Đức Thánh Linh.

d. GiGa 14:12 - “Quả thật , quả thật , ta nói cùng các ngươi , kẻ nào tin ta , cũng sẽ làm việc ta làm ; lại cũng làm việc lớn hơn nữa , vì ta đi về cùng Cha .”

(1). Vì cớ Chúa Jêsus bị đóng đinh nên chức vụ trên đất của Ngài bị giới hạn trong một vài năm mà thôi.

(2). Sau khi Chúa phục sinh và sau lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã ban năng quyền cho người tin Chúa ngày nay để tiếp tục chức vụ của Đấng Christ.

(3). Các việc làm của chúng ta là: Rao giảng Tin Lành đưa đến kết quả là sự xưng nghĩa bởi đức tin, sự phục hoà, và Đức Thánh Linh ngự trong mỗi cá nhân.

(4). Từ trọng tâm trong sách tin lành Giăng là “TIN,” đức tin giúp chúng ta hiểu biết Lời Chúa và khiến quyền phép của Đức Thánh Linh được phát tỏa trong đời sống của chúng ta. Đức tin, giống như tình yêu thương, tự bày tỏ trong sự vâng phục. Đức tin giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ để nhận từ Ngài mọi nhu cầu của chúng ta.

e. Cong Cv 1:8 - “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi , thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép , và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem , cả xứ Giu-đê , xứ Sa-ma-ri , cho đến cùng trái đất .”

(a). GIẢI NGHĨA TỪ HY-LẠP

1. Định nghĩa: QUYỀN NĂNG nghĩa là . . . 1411- DUNAMIS

(1). quyền phép trong hành động trong việc thực thi phép lạ, năng lực để hoàn thành hay thực hiện điều gì.
(2). khả năng thiên thượng; những việc làm lớn lao, năng lực kỳ diệu; sức mạnh siêu nhiên.
(3). từ Hy-lạp là “dunamis”; từ tiếng Anh “dynamite” ra từ đó.

2. Định nghĩa: LÀM CHỨNG . . . 3144 - MARTUS

(1). nêu chứng cứ hoặc là bằng chứng; người cung cấp chứng cứ.
(2). người bày tỏ, chứng minh, hoặc xác minh lời chứng của mình với chứng cứ rõ ràng.

E. TÁM ĐIỂM VỀ PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

1. Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh là một sự trang bị siêu nhiên với quyền phép từ trên cao để ban cho Cơ đốc nhân năng quyền làm chứng và hầu việc Chúa một cách hiệu quả.

2. Điều này được chứng tỏ bởi việc người tín đồ được Đức Thánh Linh ban cho nói bằng một thứ tiếng mà người ấy không hề biết đến.

3. Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh giúp người tín đồ có thể gây dựng đời sống thuộc linh của chính mình bởi sự giao thông trực tiếp với Đức Chúa Trời và là con đường dẫn đến chín ân tứ siêu nhiên của Thánh Linh.

E. W. Kenyon đã nói: “Một phép lạ từ trời có giá trị như một ngàn bài giảng !!”

Người ta đã chán ngán tôn giáo. Họ đang tìm kiếm thực tại. Họ đang đói khát quyền phép siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Người ta đã chán ngấy những bài giảng không có sức sống và những bài diễn thuyết hùng hồn. Họ đang khao khát sự bày tỏ của Đức Thánh Linh và quyền phép!

4. Trong Hột thánh thời Tân Ước, kinh nghiệm báp-têm bằng Đức Thánh Linh là điều BÌNH THƯỜNG đối với mọi tín đồ TRONG ĐẤNG CHRRIST và là BƯỚC KẾ TIẾP sau khi được tái sanh.

LuLc 24:48a-49 - “ta đây , sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa , còn về phần các ngươi , hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao .”

Cong Cv 1:8 - “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi , thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép , và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem , cả xứ Giu-đê , xứ Sa-ma-ri , cho đến cùng trái đất .”
5. Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh sẽ khiến bạn ĐƯỢC MẶC LẤY quyền năng để làm những công việc của Chúa Jêsus trên đất này.
GiGa 14:12; Mat Mt 11:4-5; LuLc 4:18

6. Phép Báp-têm bằng Thánh Linh sẽ ban cho bạn sự xức dầu và khả năng thiên thượng để hành động trong các ân tứ của Thánh Linh.

7. Bởi phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh chúng ta nhận được quyền phép của Đức Chúa Trời:

để chữa lành những kẻ đau
để đuổi quỉ
để làm các phép lạ siêu nhiên
để làm chứng và giành lấy những kẻ hư mất về cho Chúa
để dạn dĩ rao giảng Tin lành
để các ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh tuôn tràn trong đời sống chúng ta

GiGa 7:37-38 - “Ngày sau cùng , là ngày trọng thể trong kỳ lễ , Đức Chúa Jêsus ở đó , đứng lên kêu rằng : ‘Nếu người nào khát , hãy đến cùng ta mà uống . Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình , y như Kinh Thánh đã chép vậy .”

8. Quyền phép của Đức Chúa Trời dành cho mọi tín đồ trong Đấng Christ đang khao khát.

Cong Cv 1:8 nói . . “ CÁC NGƯƠI SẼ NHẬN LẤY QUYỀN PHÉP”

Chúng ta cần được mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh trong những ngày sau rốt này.

Tôn giáo không thể nào giải thoát thế hệ của chúng ta khỏi các tà linh của quỉ dữ hoặc những việc làm của ma quỉ - chúng ta cần có quyền năng của Đức Thánh Linh!

F. BỐN LÝ DO VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI MONG MUỐN BẠN TUÔN TRÀN NĂNG QUYỀN CỦA NGÀI

1. Để bày tỏ tình yêu và lòng thương xót rất lớn của Ngài trong việc đáp ứng nhu cầu của nhân loại khổ đau - những kẻ đau yếu bịnh tật, những người hư mất, những kẻ bị quỉ ám, những người bị hà hiếp, những kẻ đau buồn sầu não, và những kẻ khốn cùng tuyệt vọng.

2. Để rao giảng cho thế giới, và đi đến những nơi chưa từng nghe biết về Tin lành.

3. Để hủy phá công việc của ma quỉ và giải phóng người ta khỏi ách nô lệ cùng quyền lực của quỉ vương.

4. Để gây dựng, làm cho hội thánh mạnh mẽ trong lãnh vực thuộc linh.

G. NHỮNG SỰ KIỆN CHỦ YẾU TRONG KINH THÁNH VỀ PHÉP BÁP- TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

1. Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm riêng biệt và xảy ra sau khi một người được cứu.
8:12-17

2. Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là một món quà nhưng không sẵn sàng ban cho mọi Cơ đốc nhân và được nhận lãnh bởi đức tin.
LuLc 11:13; Cong Cv 2:38-39

3. Chúa Jêsus Christ là Đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Mat Mt 3:11

4. Chúa Jêsus hứa ban cho sông nước hằng sống cho tất cả mọi kẻ tin - từng trải trong Kinh Thánh về việc được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.

GiGa 7:38 - “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình , y như Kinh Thánh đã chép vậy .”

Món quà của Đức Chúa Trời ban cho thế gian, tức kẻ có tội, là sự cứu rỗi và sự sống đời đời trong Đấng Christ.

Món quà của Đức Chúa Trời ban cho Hội thánh Ngài, tức mọi Cơ đốc nhân, là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh với bằng chứng của việc nói tiếng lạ.

5. Việc nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh được kèm theo bởi việc người tín đồ nói bằng những thứ tiếng mới.
Cong Cv 10:44-46; 19:6

2:4 - “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh , khởi sự nói các thứ tiếng khác , theo như Đức Thánh Linh cho mình nói .”


H. SỰ KÝ THUẬT CỦA TÂN ƯỚC CHO THẤY RÕ RẰNG VIỆC BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH VÀ VIỆC NÓI TIẾNG LẠ CÓ LIÊN QUAN VỚI NHAU.

1. Vào ngày lễ Ngũ Tuần 120 tín hữu được đầy dẫy Thánh Linh và nói tiếng lạ.

2:4 - “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh , khởi sự nói các thứ tiếng khác , theo như Đức Thánh Linh cho mình nói .”

Lưu ý: Họ đã nhận lãnh Đức thánh Linh, và họ nói các thứ tiếng mới.

2. Tám năm sau lễ Ngũ Tuần, những người mới theo đạo ở Sa-ma-ri đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ. 8:12-19

Các Cơ đốc nhân ở Sa-ma-ri đã nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh bởi sự đặt tay.
Mặc dầu việc “nói tiếng lạ” không được đề cập đến, song chúng ta biết rằng Si-môn đã “thấy” chứng cớ siêu nhiên là các tân tín hữu đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh.

3. Tại Đa-mách, ba ngày sau khi được tái sanh, Phao-lô đã nhận lãnh Đức Thánh Linh và nói tiếng mới. 9:17-18

Phao-lô đã nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh bởi sự đặt tay, và mặc dầu tiếng lạ không được đề cập đến, song chúng ta biết rõ từ kinh thánh là ông đã có nói tiếng lạ. ICo1Cr 14:18

4. Mười năm sau lễ Ngũ Tuần, Cọt-nây và những người ngoại đã nhận báp-têm bằng Đức Thánh Linh và đã nói tiếng lạ. Cong Cv 10:44-46

Cọt-nây và cả nhà ông đã nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh bởi nghe giảng dạy về Lời Đức Chúa Trời.

5. Hai mươi năm sau lễ Ngũ Tuần, các tín hữu tại Ê-phê-sô đã nhận phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ. 19:1-6

Bởi việc đặt tay, các môn đồ tại Ê-phê-sô đã nhận được báp-têm bằng Đức Thánh Linh, nói các thứ tiếng mới, và nói tiên tri.

Lẽ thật chủ yếu : Việc nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh luôn kèm theo chứng cớ của việc nói các thứ tiếng mới .
I . BẢY LỢI ÍCH CỦA VIỆC NÓI TIẾNG LẠ

Việc nói tiếng lạ là phương tiện siêu nhiên để giao thông trực tiếp với Đức Chúa Trời . ICo1Cr 14:2

Việc nói tiếng lạ giúp cho chúng ta có năng lực để cầu thay cho chính chúng ta và cho người khác một cách có hiệu quả , theo ý muốn của Đức Chúa Trời . RoRm 8:26-27

Việc nói tiếng lạ cho chúng ta khả năng Thờ phượng Chúa trong một cách thức KHÔNG GIỚI HẠN .
ICo1Cr 14:15-17; GiGa 4:24; Cong Cv 10:46

Việc nói tiếng lạ là một phương tiện siêu nhiên để soi sáng và gây dựng đời sống thuộc linh của chúng ta, nó giữ cho tâm linh của chúng ta mạnh mẽ trong Đức Chúa Trời. ICo1Cr 14:4; Giu Gd 1:20

Việc nói tiếng lạ giúp chúng ta chống lại sự cám dỗ và chiến thắng xác thịt một cách hiệu quả.

GaGl 5:16 - “Vậy tôi nói rằng : Hãy bước đi theo Thánh Linh , chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt .”

5:25 - “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống , thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy .”

Việc nói tiếng lạ mang lại sự tươi mới thuộc linh , sự đổi mới và sự yên nghỉ cho những kẻ mòn mỏi . EsIs 28:11-12

Việc nói tiếng lạ khiến cho các ân tứ , quyền năng và sự xức dầu của Đức Chúa Trời được phát tỏa trong đời sống bạn.
GiGa 7:38; ICo1Cr 12:1-11

Cong Cv 19:6 - “Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên , thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng , cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri .”

Hãy lưu ý là có một sự liên lạc thiên thượng giữa việc nói tiếng lạ và việc thực hiện các ân tứ của Thánh Linh.

Kenneth E. Hagin đã nói: “Kinh nghiệm đã cho thấy rằng bạn càng nói tiếng lạ nhiều chừng nào thì những sự bày tỏ của các ân tứ Thánh Linh sẽ thực hiện qua bạn nhiều chừng ấy, và bạn càng nói tiếng lạ ít đi, thì các ân tứ sẽ thực hiện ít đi.”
Việc nói tiếng lạ là cửa ngõ đưa đến cả chín ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh .

Việc nói tiếng lạ THÁO MỞ các sông phước quyền năng siêu nhiên trong đời sống của người tin Chúa.

* Việc Giao thông Siêu nhiên với Đức Chúa Trời

* Phương tiện Thiên thượng của Sự Soi Sáng Thuộc linh

* Giúp chúng ta Chiến thắng Xác thịt

* Cho chúng ta Sự Tươi mới Thuộc linh

* Giúp chúng ta có thể Cầu nguyện theo Ý muốn Đức Chúa Trời

* Khiến cho Sự Thờ phượng Đức Chúa Trời được Tuôn tràn Không Giới hạn

* Mở cánh cửa dẫn đến các Ân tứ của Thánh Linh

J. BA MỨC ĐỘ CỦA VIỆC NÓI TIẾNG LẠ

Chứng cứ ban đầu trong Kinh Thánh của việc nhận lãnh ân tứ Đức Thánh Linh. Cong Cv 2:4

Ngôn ngữ để cầu nguyện - việc nói tiếng lạ nhằm gây dựng tâm linh và nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Đây là ngôn ngữ cầu nguyện để bạn tĩnh nguyện riêng tư. ICo1Cr 14:2-4

Ân tứ nói tiếng lạ giữa hội chúng - việc nói một sứ điệp bằng tiếng lạ, cùng với sự thông giải cho hội chúng để gây dựng hội thánh.
14:26-27

a. Câu Gốc: Cong Cv 19:6 - “Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên , thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng , cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri .”

b. Lẽ thật Chủ yếu: D.L. Moody nói: “Một người thở mà không có không khí còn dễ dàng hơn một Cơ đốc nhân sống mà không có Đức Thánh Linh .”

K. SỰ ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH

1. Kinh nghiệm thứ hai theo sau sự cứu rỗi, món quà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài một cách nhưng không, được gọi là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Mat Mt 7:11; LuLc 11:13; Cong Cv 2:38-39

2. Từ Báp-têm có nghĩa là:

được chìm ngập, được mặc lấy, được đầy dẫy đến nỗi tuôn tràn, được hoàn toàn bao phủ.

được tràn ngập bởi, được dìm trong hoặc được dìm dưới.

3. Eph Ep 5:18 “Hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh ”

Điều này có nghĩa là được đổ đầy (PLEROO), đầy đến nỗi không còn chỗ nào trống trong chiếc bình chứa. Nó cũng có nghĩa là liên tục được đổ đầy và kiểm soát bởi Đức Thánh Linh.

(b) Kể từ ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên mọi loài xác thịt.
Cong Cv 2:16-18, 32-33

(c) Lời hứa về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh dành cho mọi Cơ đốc nhân đã được tái sanh.
2:38-39 - “Phi-e-rơ trả lời rằng : Hãy hối cải , ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm , để được tha tội mình , rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh . 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi , con cái các ngươi , và thuộc về hết thảy mọi người ở xa , tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi .”

L. KẾT QUẢ CỦA VIỆC BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

1. Chúng ta được ban cho quyền năng siêu nhiên để làm chứng cho Chúa Jêsus. Cong Cv 1:8

2. Kinh Thánh trở nên một quyển sách sống động, và Chúa Jêsus trở nên thực hữu hơn đối với chúng ta.
GiGa 16:13-14; ICo1Cr 2:12-13

3. Chúng ta được xức dầu bằng “Khả năng Thiên thượng” để làm những công việc của Chúa Jêsus. GiGa 14:12; LuLc 4:18
4. Đời sống cầu nguyện của chúng ta có một chiều kích mới mẻ và sâu sắc hơn. RoRm 8:26-27

5. Chúng ta được trang bị để các ân tứ của Thánh Linh tuôn tràn qua chúng ta nhằm lật đổ vương quốc của Sa-tan và xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Mac Mc 16:17-20

M. VIỆC THỰC HIỆN PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

1. Phép Báp-têm bằng Đức Thánh Linh có thể xảy ra cho từng người một, cho các nhóm nhỏ, hoặc cho tập thể lớn như 120 môn đồ đã nhận lãnh vào lễ Ngũ Tuần.

Cong Cv 2:38-39 - “Phi-e-rơ trả lời rằng : Hãy hối cải , ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm , để được tha tội mình , rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh . 39 Vì lời hứa thuộc về các ngươi , con cái các ngươi , và thuộc về hết thảy mọi người ở xa , tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi .”

Mat Mt 3:11 - “Về phần ta , ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn ; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta , ta không đáng xách giày Ngài . Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa .”

Cong Cv 1:5 - “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước , nhưng trong ít ngày , các người sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh .”

2. Kinh nghiệm của lễ Ngũ Tuần này được gọi là:

việc nhận lãnh ÂN TỨ của Đức Thánh Linh.

việc nhận lãnh PHÉP BÁP-TÊM bằng Đức Thánh Linh.

N. CÁCH THỨC CÁC TÍN ĐỒ ĐÃ NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH TRONG SÁCH CÔNG VỤ

1. 120 môn đồ đã nhận lãnh vào ngày lễ Ngũ Tuần.
2:1-4

Lưu ý: Các môn đồ đã nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói.

2. Những người mới theo đạo tại Sa-ma-ri đã nhận lãnh qua việc Phi-e-rơ và Giăng đặt tay trên họ.
8:5-8, 12-17

3. Cọt-nây và những người ngoại bang đã nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh qua sự rao giảng Lời Chúa của Phi-e-rơ.
10:44-46

4. Phao-lô đặt tay trên các tín hữu tại Ê-phê-sô và họ đã nhận lãnh báp tem bằng Thánh Linh.
19:6

* Tất cả các câu kinh thánh này đều được viết bởi những Cơ đốc nhân đã nói tiếng lạ.

* Mọi tín đồ trong Đấng Christ đều cần được báp-têm bằng Đức Thánh Linh với chứng cứ trong Kinh Thánh là việc nói các thứ tiếng khác.

* Việc nói tiếng lạ là việc bạn cầu nguyện và thưa chuyện với Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ cầu nguyện của Thánh Linh - tâm linh bạn đang nói với Chúa, là một Thần Linh. Đó là mối giao thông của linh với Linh.

O. CÁCH THỨC ĐỂ NHẬN PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

1. Chúa Jêsus Christ là Đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh .
Mat Mt 3:11; Mac Mc 1:8; LuLc 3:16; GiGa 1:33

Hãy đến với Chúa Jêsus với đức tin giống như con trẻ và cầu xin Ngài báp-têm cho bạn bằng Đức Thánh Linh.

2. Theo sau sự cứu rỗi , món quà của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi tín đồ là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh .
LuLc 11:13; GiGa 7:37-39; Cong Cv 2:38-39

a) Sự cứu rỗi là món quà Đức Chúa Trời ban cho tội nhân liên quan đến việc tái sanh bởi Đức Thánh Linh.
GiGa 3:3-5

b) Đức Thánh Linh là món quà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài liên quan đến việc được báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Công 1:5;

3. Khi chúng ta được báp-têm bằng Đức Thánh Linh , chúng ta sẽ nhận được chứng cứ của việc nói các thứ tiếng khác trong Kinh Thánh .
Cong Cv 2:4 - “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh , khởi sự nói các thứ tiếng khác , theo như Đức Thánh Linh cho mình nói .”

Hãy lưu ý cẩn thận: Tất cả các tín đồ đều được đầy dẫy Thánh Linh và tất cả đều nói các thứ tiếng khác.

Việc nói tiếng lạ là bạn đang nói ra một ngôn ngữ mà bạn không biết. Đó là tâm linh của chúng ta đang giao thông trực tiếp với Đức Chúa Trời, vượt khỏi tâm trí xác thịt, tự nhiên của con người.

GiGa 7:38 - “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình , y như Kinh thánh đã chép vậy .”

Nước hằng sống là con sông của Đức Chúa Trời tuôn chảy từ trong tâm linh của bạn.
“Nước hằng sống” là khi Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng chúng ta, dâng lên trong chúng ta, đến môi miệng của chúng ta và ban cho chúng ta một ngôn ngữ mà chúng ta phải nói ra bởi đức tin.

Chúng ta phải thực hành nói tiếng lạ thường xuyên!
ICo1Cr 14:2, 4

4. Chúng ta phải cất bỏ mọi chướng ngại để nhận báp-têm bằng Đức Thánh Linh .

Ví dụ :
Sự thiếu hiểu biết hoặc giáo lý sai trật .(“Việc nói tiếng lạ đã qua đi rồi!)
Sự kiêu ngạo
Sự sợ hãi (“Có thể tôi sẽ bị một tà linh hay một điều gì đó giả dối ám vào.”)
Đã từng liên quan tới những điều huyền bí trước đây (Điều này phải bị loại bỏ. Ví dụ: hội Tam Điểm)
Tâm trí tự nhiên của chúng ta có thể xen vào chặn lối và trở nên một chướng ngại vật . (“Việc nói tiếng lạ là do tôi mà thôi! Đó chỉ là những lời nói lắp bắp vô nghĩa, mumbo-jumbo.”)
Sự vô tín

P. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

Đây là sự hướng dẫn nhằm giúp tín hữu nhận được báp-têm bằng Đức Thánh Linh! CHÚNG TA HÃY KHUYÊN BẢO HỌ:

Ăn năn tội và được tái sanh bởi sự tiếp nhận Jêsus Christ làm Chúa và Cứu Chúa của bạn .

Được báp tem bằng Đức Thánh Linh bởi việc cầu xin Chúa Jêsus làm báp-têm cho bạn bằng Đức Thánh Linh như Ngài đã làm cho các môn đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần .

Tôi sẽ đặt tay trên bạn và quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đến trên bạn . NGAY BÂY GIỜ .

Bạn phải mở miệng và nói ra một ngôn ngữ khác (không phải là tiếng mẹ đẻ ), ngôn ngữ Đức Thánh Linh ban cho bạn nói .
Đó là tiếng nói của bạn, môi miệng của bạn; bạn nói ra các từ ngữ và các âm thanh - bạn dâng giọng của bạn cho Đức Thánh Linh điều khiển bạn nói. Hãy để cho nó tuôn chảy từ bạn giống như sông nước hằng sống đang tuôn chảy. Hãy dạn dĩ và nói một cách trôi chảy.

* Đừng đứng đó với môi miệng khép chặt lại.

* Đừng đứng đó ca ngợi Chúa bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, vì bạn không thể nói hai ngôn ngữ cùng một lúc.

* Bạn phải nói những âm tiết, những âm thanh từ tâm linh của bạn bởi đức tin.

* Hãy quyết định nói tiếng mới và nói ra - cùng cộng tác với Đức Thánh Linh.
Hãy khuyến khích người đang nhận Thánh Linh nói lớn và nói nhanh. (Đừng để tâm trí hay tư tưởng của họ chi phối trở nên một chướng ngại vật.)
Hãy khuyến khích họ đừng ngưng nói tiếng mới, song cứ tiếp tục nói tiếng mới MỘT CÁCH TỰ DO và trôi chảy.

Q. CÁC BƯỚC TRONG VIỆC NHẬN BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH
Ăn năn và xưng nhận Jêsus Christ làm Chúa và Cứu Chúa của mình.
Cầu xin Chúa Jêsus làm báp-têm cho bạn bằng Đức Thánh Linh.
Bời đức tin, hãy tin bạn nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh.
Như là một hành động của đức tin, bạn hãy mở miệng và bắt đầu nói ra một ngôn ngữ mới - nói ngôn ngữ mà Chúa cho bạn nói.
Cong Cv 2:4 - “Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh , khởi sự nói các thứ tiếng khác , theo như Đức Thánh Linh cho mình nói .”
10:46 - “Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời .”

R. LỜI CẦU NGUYỆN ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁP TEM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

“Lạy Cha yêu dấu, con tin lời Ngài là chân thật. Con sẽ chỉ tin lời Chúa với đức tin giống như con trẻ. Trong Lời Chúa phán rằng nếu con cầu xin Đức Thánh Linh và chỉ tin vào lời Ngài thì con đã nhận được Ngài. Con đang cầu xin Chúa đổ đầy Thánh Linh quý báu của Ngài trong con.

“Lạy Chúa Jêsus, lời Chúa nói rằng Ngài là Đấng làm báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Cầu xin Chúa báp-têm cho con bằng Thánh Linh yêu quý. Con tin con đang nhận Đức Thánh Linh ngay bây giờ. Ngài đang ngự trong con. Bởi đức tin, con xin tiếp nhận Ngài.

“Giờ này xin Chúa Thánh Linh tuôn tràn trong con khi con ngợi khen Đức Chúa Trời của con. Con mong chờ nói tiếng mới khi Ngài ban cho con khả năng nói.”

BÂY GIỜ HÃY NÓI

Bạn hãy nói những lời đến trong ý nghĩ của bạn. Hãy nói những lời ấy thật lớn. Đức tin là một hành động. Chúa Jêsus đã kêu gọi chúng ta bước đi trên mặt nước. Đừng cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ hoặc một ngôn ngữ mà bạn biết. Hãy nói những âm tiết trên môi bạn. Bạn đang nói một ngôn ngữ mới.

Âm thanh của nó dường như lắp bắp? Có phải nó lặp đi lặp lại? Đừng để bị dẫn dắt bởi âm thanh của nó như thế nào hoặc nó có vẻ ra sao. Hãy bước đi theo những gì Kinh thánh nói về nó. Đó là một lời hứa . Nó thuộc về bạn. Bạn đã làm những gì Kinh thánh bảo bạn làm. Hãy cứ tiếp tục cầu nguyện với Chúa trong tiếng mới và trông đợi để kinh nghiệm Đấng Yên Ủi, Đấng cầu thay, Đấng khuyên bảo, Đấng bào chữa, Đấng bổ sức, Đấng sắm sẵn và Nguồn của quyền năng.

Lời của Chúa là hạt giống. Sa-tan là chim trời cố cướp đi hạt giống (Math 13:4;). Nói cách khác, thỉnh thoảng nó sẽ đến trong ý nghĩ của bạn, nó cố thuyết phục rằng kinh nghiệm của bạn không xác thực, đáng tin. Hãy đứng vững bởi những gì Kinh thánh bảo bạn, không phải những gì mà suy nghĩ của bạn, bạn bè, hoặc cả đến hội thánh của bạn nói về điều đó.

Chúa Jêsus đã phán như một mạng lệnh đơn giản:

“Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người . Vậy những kẻ tin SẼ được dấu lạ nầy : lấy danh ta mà trừ quỉ , DÙNG TIẾNG MỚI MÀ NÓI .”

BÀI TẬP VỀ PHÉP BÁP-TÊM BẰNG ĐỨC THÁNH LINH

Giăng nói ai sẽ làm báp tem cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh? Mat Mt 3:11
Xin đọc GiGa 14:16-17 và trả lời những câu hỏi sau đây:
Chúa Jêsus cầu xin điều gì?
Ngài sẽ ở lại trong bao lâu?
Ngài sẽ giúp đỡ ai?
Ngài sẽ làm những gì?
Liệt kê một số điều Đức Thánh Linh sẽ làm trong 14:26.
Có nhiều điều xảy ra cho các Cơ đốc nhân đầu tiên sau khi được đổ đầy Đức Thánh Linh.
Cong Cv 5:42
9:36-42
10:45-46
20:22-24
6:10
4:32-33
4:31
Nguyên do chính vì sao các Cơ đốc nhân đầu tiên nhận được Đức Thánh Linh là gì?
1:8
Việc giảng dạy của Phi-e-rơ sau khi được đầy dẫy Thánh Linh có kết quả như thế nào ?
2:37, 41
Đọc GiGa 16:7, 13, 14
Tại sao Chúa Jêsus nói Ngài sẽ ra đi?
Hãy kể ra một số kết quả của việc Đức Thánh Linh đến để thay thế vào chỗ của Chúa Jêsus?
Lời hứa về Đức Thánh linh sẽ được ban cho ai? Cong Cv 2:39

Tại sao tôi cần phải được đầy dẫy Thánh Linh?
LuLc 11:13
Eph Ep 5:18
ICo1Cr 4:20
IITi 2Tm 1:7
Cong Cv 4:31
4:8, 13

Tôi sẽ nhận được lời hứa bởi:
2:38
GiGa 7:37-38
Cong Cv 5:32
LuLc 11:9-13
Cong Cv 8:15-17
V. HỘI THÁNH:
Dàn bài giảng dạy

NĂM KHÍA CẠNH CỦA HỘI THÁNH

Thân thể của Đấng Christ

Một Đội quân Chiến thắng

Một Cộng đồng các Tín hữu

Một Tập thể Tín hữu có Trật tự

Một Hội chúng Địa phương

Thân thể của Đấng Christ:

Hội thánh được gọi là gì? Eph Ep 1:20-23

Ai là đầu của Hội thánh? 4:15

Làm thế nào bạn biết mình là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời? RoRm 8:15-16

Theo câu này chúng ta là những chi thể của gì? 12:5

Chúa hứa gì khi chúng ta nhóm nhau lại? Mat Mt 18:20

Trong câu này Cơ đốc nhân được gọi là gì? ICo1Cr 12:27

g. Đây là một số câu Kinh thánh cũng chỉ về Hội thánh:

ITi1Tm 3:15 ___________________________________

Eph Ep 2:22 ___________________________________

2:20-21 ___________________________________

IPhi 1Pr 2:5 ___________________________________

5:2 ___________________________________

Đội quân chiến thắng

Những chiến sĩ trong đội quân của Đức Chúa Trời có nhiều đặc tính. Hãy kể ra một số đặc tính từ IITi 2Tm 2:3-4 và Eph Ep 6:13-18
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trong 6:11-12, chúng ta đánh trận trực tiếp cùng ai?
______________________________________________________

Theo LuLc 10:19, hội thánh được ban cho quyền gì?
______________________________________________________

Cộng đồng các Tín hữu

a. Chúng ta nên cư xử với nhau như thế nào trong Thân thể của Đấng Christ? Phi Pl 2:3-4 _____________________________________
______________________________________________________

Cá nhân bạn sẽ áp dụng RoRm 12:10 với các tín hữu khác trong hội thánh như thế nào?
_______________________________________________________

Khi đọc GaGl 6:2 câu kinh thánh này nói gì với tấm lòng bạn?
______________________________________________________

Kinh Thánh định nghĩa sự tin đạo tinh sạch trong Gia Gc 1:27 như thế nào? _______________________________________________
_______________________________________________________

e. Những cách thực tế nào có thể bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa? Mat Mt 25:34-40 ______________________________
_______________________________________________________

Là một cộng đồng, lợi ích lớn nhất đối với hội thánh là gì?
Cong Cv 4:32, 34, 35
_______________________________________________________

h. Phước hạnh của việc phục sự các thánh đồ là gì ? HeDt 6:10
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Một Tập thể Tín hữu có Trật tự

Trong Eph Ep 4:11-13 Đấng Christ đã ban cho hội thánh Ngài các loại chức vụ nào?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b. Những chức vụ này được ban cho với mục đích gì?
_______________________________________________________

c. Nếu các chức vụ này được thực hiện đúng đắn thì sẽ đem đến những kết quả và lợi ích nào?
_______________________________________________________

d. Đấng Christ đã lập nên các loại chức vụ lãnh đạo nào khác trong Hội thánh? Cong Cv 14:23____________________________________
_______________________________________________________

Trách nhiệm của các trưởng lão là gì? 20:28 và HeDt 13:17
_______________________________________________________

Trách nhiệm của một chấp sự là gì?
_______________________________________________________

Chúng ta sẽ phải xử sự thế nào với một anh em hoặc chị em trong Chúa cứ tiếp tục sống một lối sống tội lỗi? ICo1Cr 5:9-13
_______________________________________________________

Gia Gc 5:19-20 cho chúng ta một số lợi ích của việc chú ý quan tâm lẫn nhau, hãy kể ra một vài lợi ích đó?
_______________________________________________________

Một Hội chúng Địa phương

HeDt 10:24-25 cho chúng ta những lý do vì sao chúng ta cần nhóm lại với nhau________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Hãy đọc ICo1Cr 12:14-21 và trả lời các câu hỏi sau đây:

Thân thể được tạo nên bởi các phần nào?
________________________________________________

Nêu một vài lý do vì sao bạn được cần đến trong thân?
_________________________________________________

Các chi thể khác nhau có thể nào hoạt động một mình không? Vì sao ?____________________________________
_________________________________________________

Chúa Jêsus sẽ trở lại với loại hội thánh như thế nào? Eph Ep 5:27
_______________________________________________________

Chúa Jêsus dạy chúng ta thế nào về việc dâng hiến?
Cong Cv 20:35; IICo 2Cr 9:7 và Mat Mt 10:8
_______________________________________________________
_______________________________________________________

MỘT PHẦN MƯỜI
Dàn bài giảng dạy

Chúa Jêsus dạy chúng ta thế nào về việc dâng hiến? Cong Cv 20:35

Chúng ta nên có thái độ như thế nào trong việc dâng hiến? IICo 2Cr 9:27; Mat Mt 10:8

Hãy đọc MaMl 3:8-10 và trả lời các câu hỏi sau đây:

Làm thế nào một người có thể ăn cắp của Chúa?

Khi vâng lời Chúa thì được ích lợi gì?

Câu Thánh kinh này ra lệnh cho chúng ta phải làm gì?

Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta không vâng lời?

Ngoài một phần mười ra, chúng ta nên dâng cho Chúa điều gì khác?

Trong LuLc 6:38 chúng ta thấy điều gì xảy ra khi chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời?

Chúng ta có bổn phận dâng hiến cho ai?

Dan Ds 18:21-24
_____________________________________________________
MaMl 3:8-10______________________________________________
Mat Mt 5:42 _____________________________________________________
19:21 _____________________________________________________
RoRm 12:20 ___________________________________________________
12:13
___________________________________________________

MỘT PHẦN MƯỜI

Bài học # 1

Cương vị quản lý - ICo1Cr 4:2

Cương vị quản lý đúng đắn bắt đầu khi chúng ta nhận biết mọi sự đều thuộc về Chúa. Thi Tv 24:1

Nó cũng bao gồm thực tế là chúng ta chịu trách nhiệm về mọi sự chúng ta sở hữu.

Nên nhớ trong sự đầu phục hoàn toàn, chúng ta đã từ bỏ “QUYỀN” của chúng ta về tài chánh. (Xem bài sự cứu rỗi phần sự đầu phục hoàn toàn).

Hầu hết những vấn đề liên quan đến một phần mười thường là do việc giảng dạy và hiểu biết lời Chúa chưa thấu đáo, hoặc là do ước muốn nắm giữ lại những gì chúng ta nghĩ là thuộc quyền sở hữu của chúng ta.

Một phần mười đã bắt đầu từ khi nào ?

Đức Chúa Trời đã truyền mạng lệnh này cho A-đam. SaSt 4:3, 4

4:3, 4 nói về “những hoa quả đầu mùa” dâng lên cho Chúa.
Ca-in và A-bên đã đem dâng cho Chúa “sản vật đầu mùa” của công sức lao động của họ.

14:20 nói đến việc Áp-ra-ham đã dâng “một phần mười của tất cả mọi thứ ” cho Mên-chi-xê-đéc, Vua của Sa-lem.

Gia-cốp đã lập một lời thề với Chúa hứa nguyện dâng một phần mười cho Chúa. 28:22.

Một phần mười là gì ?

ChCn 3:9 (hoa lợi và sản vật đầu mùa)

LeLv 27:30 ( ấy là một vật Thánh biệt riêng ra cho Chúa)

27:30 (thuộc về Chúa)

Mục đích của một phần mười ?

Một phần mười là phương tiện của sự thờ phượng Chúa. ChCn 3:9

Nó gây dựng đức tin của bạn. Nó giúp chúng ta vững lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta chứ không phải khả năng hay năng lực riêng của chúng ta. MaMl 3:10

Một phần mười cung cấp sự hỗ trợ về tài chánh cho người hầu việc Chúa. Dan Ds 18:24 (ngày nay người Lê-vi là các mục sư, truyền đạo).

Một phần mười cung cấp sự hỗ trợ về tài chánh cho hội thánh. MaMl 3:10

Một phần mười có bị xóa bỏ trong Tân ước ?
Mặc dù Đấng Christ đã chuộc chúng ta ra khỏi sự rủa sả của Luật pháp và đã xoá bỏ những đòi hỏi về lễ nghi liên quan đến việc dâng tế lễ, những sự hạn chế của việc kiêng ăn, việc tẩy uế, phép cắt bì, các ngày thánh, và rất nhiều những sắc lệnh khác. Chúa đã không xóa bỏ sự đòi hỏi về đạo đức của Luật pháp.

Mặc dù chúng ta không còn ở dưới ách nô lệ của Luật pháp Môi-se (GaGl 4:5) hoặc được xưng công nghĩa bởi các việc làm của Luật pháp (2:16), song Tin lành ân điển đã không hủy bỏ trách nhiệm của Cơ đốc nhân chúng ta là sống theo tinh thần của Luật pháp hay những đòi hỏi công bình của luật pháp.

Chúng ta đã được kêu gọi để làm trọn “những đòi hỏi công bình của Luật pháp” (RoRm 8:4) bởi việc bước đi theo Thánh Linh chứ không theo xác thịt.

Lời hứa của Chúa cho người dâng phần mười :

Phước hạnh vật chất và thuộc linh. MaMl 3:10; IICo 2Cr 9:6; ChCn 11:25; LuLc 6:38
Sự bảo vệ thiên thượng. MaMl 3:10

Phần thưởng đời đời. Mat Mt 6:19-21

Những câu hỏi phổ biến

Tôi cần phải dâng một phần mười trên tổng thu nhập của tôi hay là phần thực thu nhập sau khi đã nộp thuế?

Một phần mười cần phải dựa vào tổng số thu nhập của chúng ta.

Tôi có nên chi trả các khoản chi phí trước tiên không?

Một phần mười thuộc về Đức Chúa Trời chớ không phải các chủ nợ của chúng ta. Việc có quá nhiều hóa đơn có thể cho thấy một cương vị quản lý tồi và các thứ tự ưu tiên sai trật. Hãy kiểm tra xem bạn đã tiêu xài tiền ở đâu và tiêu vào việc gì.

Nếu tôi không thể nào có đủ khả năng hay đủ điều kiện để dâng phần mười thì sẽ như thế nào?

Thật ra, một Cơ đốc nhân không thể không có một phần mười để dâng.
LuLc 21:1-4; 6:38; MaMl 3:10

Nếu tôi không dâng phần mười trước đây, bây giờ tôi có thể trả lại một phần mười đó được không?

Điều quan trọng là chính bạn cam kết hứa nguyện dâng một phần mười cho Chúa cách trung tín, bền đỗ ngay bây giờ.

Nếu tôi lập gia đình với người chưa tin Chúa, tôi cần phải dâng một phần mười không?

Mặc dù bạn không chịu trách nhiệm về một phần mười của chồng hay vợ bạn, nhưng bạn có trách nhiệm về một phần mười của tiền trợ cấp cá nhân, tiền chi tiêu, hoặc lợi tức do làm việc hay các nguồn khác từ bên ngoài đem đến.

*Thực tế thì việc Cơ đốc nhân lập gia đình với người chưa tin Chúa vốn đã là điều sai trật trước mặt Chúa rồi!

-----------------------o0o------------------------


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 9-8-2020 07:29 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách