† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3917|Trả lời: 0

Thư Ê - Phô - Sô ( giản lược )

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-7-2011 08:50:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Thư Ê - Phô - Sô ( giản lược )

LỜI MỞ ĐẦU
Kinh Thánh: Eph Ep 1:1-14
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Êphêsô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ”. 1:1
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. TRƯỚC GIẢ
. Trong loạt bài học nầy, chúng ta sẽ nghiên cứu bức thư được sứ đồ Phao Lô viết cho một Hội Thánh của Đức Chúa Jesus. Đó là thư Êphêsô.
Giáo viên: Hãy chỉ thành phố Êphêsô trên bản đồ bạn đã sử dụng để dạy sách Công vụ: Bản đồ có ghi rõ các hành trình truyền giáo của Phao Lô.
1. Bối cảnh:
. Sứ đồ Phao Lô đã ghé thăm Êphêsô một thời gian ngắn trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai. Xin đọc Cong Cv 18:19-21.
. Phao Lô trở lại Êphêsô trong chuyến hành trình truyền giáo thứ ba. Ông đã lưu lại đây trong ba năm. Dù Phao Lô đã trải qua nhiều nỗi khó khăn, bắt bớ, nhưng nhiều người đã tin nhận Chúa Jesus và Hội Thánh của Đấng Christ tại Êphêsô đã được thành lập. Xin đọc 19:1, 8-10.
Sau cuộc gây loạn của Đêmêtriu, Phaolô đi qua xứ Maxêđoan. Cuối cùng, trên đường trở lại Giêrusalem, ông cho mời các trưởng lão ở Êphêsô tới một nơi gọi là Mi-lê ở gần bờ biển. Tại đó, Phaolô nhắc nhở họ nhớ lại cách sống của ông trong thời gian ba năm ông ở với họ, và khuyên bảo họ chăm sóc con cái Chúa trong Hội Thánh một cách trung tín. Xin đọc Cong Cv 20:17-23, 31-38.
Sau khi gặp gỡ các trưởng lão Hội Thánh Êphêsô ở Mi-lê, Phao lô lên đường đến Giêrusalem và chính tại nơi này ông đã bị bắt. Ông bị giam giữ ở Sêsarê trong hai năm trước khi bị đưa đi Rôma xét xử. Trong khi bị giam giữ ở Rôma, Phaolô viết thư cho các tín hữu ở Êphêsô. Đức Thánh Linh đã soi dẫn Phaolô trong khi viết thư này, đó chính là sứ điệp của Đức Chúa Trời gửi cho tín hữu ở Êphêsô, và đó cũng là Lời của Đức Chúa Trời gửi cho tất cả chúng ta hôm nay.
2. Sứ đồ của Chúa Cứu thế Jesus: Xin đọc Eph Ep 1:1. Từ ngữ “sứ đồ” nghĩa là gì? Tại sao Phaolô tự xưng là sứ đồ?
Giáo viên: Nghĩa của các từ ngữ “sứ đồ,” “thánh đồ,” ân-điển,” và “bình an” được dạy trong sách Rôma. Nếu các tín hữu không thể trả lời các câu hỏi về từ ngữ này, quý vị hãy giải thích lại cho họ nghe dựa trên căn bản của bài 1 trong sách Rôma và áp dụng trực tiếp với họ.
Phaolô viết rằng ông “. . . là sứ đồ của Chúa Cứu thế Jesus theo ý muốn của Đức Chúa Trời. . . ” Phaolô được Chúa chọn và sai đi làm sứ giả giảng Tin Lành cho mọi người.
Phaolô trở thành sứ đồ không phải do sự chọn lựa và ý muốn cá nhân. Ông được chọn và được sai đi do sự chọn lựa và ý định của Đức Chúa Trời. Quý vị có nhớ Chúa bảo Anania điều gì khi Ngài sai ông ta tìm gặp Phaolô ở thành Đamách không? Xin đọc Cong Cv 9:15.
Giáo viên: Ghi chú GaGl 1:1.
II. ĐỘC GIẢ
1. Các thánh đồ: Phaolô viết “. . . gởi cho các thánh đồ ở thành Êphêsô . . . ” “Thánh đồ” nghĩa là gì? Ai là “thánh đồ”?
Giáo viên: ‘Thánh đồ’ có nghĩa là ‘người được biệt riêng ra’. Ngay lúc chúng ta nghe về Chúa Cứu thế Jesus và vâng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để tin nhận Ngài làm Chúa Cứu thế của mình, Đức Chúa Trời đã biệt riêng chúng ta cho Ngài để chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
2. Những kẻ trung tín: Chẳng những Phaolô gọi họ là thánh đồ mà ông còn gọi họ là “. . . những kẻ trung tín trong Chúa Cứu thế Jesus. ” Phaolô đã gửi thư cho những người tin cậy Chúa Cứu thế Jesus.
Giáo viên: Từ ngữ “những kẻ trung tín” chú trọng vào sự kiện họ đã tiếp tục đặt đức tin nơi Chúa Cứu thế Jesus. Họ là những người có đức tin và là những người đáng tin cậy.
. Nếu quý vị đi xa nhà lâu ngày, quý vị sẽ ủy thác nhà cửa, gia súc cho bà con hay bạn bè, phải không? Cũng vậy, nếu quý vị tin tưởng người khác giữ gìn của cải tài sản của quý vị, thì những tín hữu ở thành Êphêsô cũng đặt đức tin mình trong sự giữ gìn của Chúa Jesus vì nhận biết Chúa là Đấng Thành tín. Họ đã trung tín trong việc đặt đức tin mình nơi Chúa Jesus dù họ phải đối diện nhiều bắt bớ, hoạn nạn.
. Ngoài ra, trung tín là đức tính tuyệt vời mà mỗi Cơ Đốc nhân phải có, một đặc tính của Cơ Đốc nhân thật. Người ta có dám tin cậy bạn chăng? Chúa có thấy bạn trung tín để Ngài giao nhiều sứ mạng hơn cho bạn chăng? Hãy giữ chặt và phát triển đức tin nơi Chúa nhờ sự học biết Chúa và vâng lời Ngài (GiGa 14:21; RoRm 10:17) trong mọi lãnh vực của cuộc sống, để bạn cũng được biết, như các tín hữu Êphêsô là những người “trung tín trong Chúa Cứu thế Jesus”.
3. Trong Chúa Cứu thế Jesus: Trong thư này cũng như các thư khác của ông, Phaolô đã đề cập đến các tín hữu là người ở trong Đấng Christ. Trước khi chúng ta tin Chúa, chúng ta ở trong Ađam, nhưng ngay lúc chúng ta tin cậy Chúa Jesus, Đức Thánh Linh đã làm Báptem cho chúng ta, nghĩa là đặt chúng ta trong Đấng Christ. Bấy giờ Đức Chúa Trời đã nhận chúng ta như Ngài nhận Đấng Christ và chúng ta đồng dự phần mọi sự với Ngài.
. Việc được Đức Chúa Trời nhìn nhận và giải cứu khỏi quyền lực của Sa-tan, tội lỗi và sự chết không tùy thuộc vào điều kiện chúng ta là ai, chúng ta làm công việc gì. . . Chỉ cần chúng ta “ở trong Đấng Christ ”.
. Đức Chúa Trời đã kết hợp tín hữu với Chúa Jesus. Chúng ta là Thân-thể Ngài, nên chúng ta đồng dự phần mọi sự với Ngài. Xin đọc RoRm 6:3, 4. Giáo viên: Ghi chú ICo1Cr 15:22; 12:23
4. Lời chúc phước: Xin đọc Eph Ep 1:2. Tại sao Phaolô mong muốn các tín hữu này được ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời? Họ chưa được cứu sao? Họ chưa hiệp nhất với Đức Chúa Trời sao? Họ còn là kẻ thù nghịch với Ngài sao?
Giáo viên: Chẳng những nhờ ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta được cứu khi hãy còn là kẻ thù nghịch với Ngài, mà chúng ta cũng phải nhờ ân điển của Ngài mỗi ngày để được dạy dỗ và được ban thêm sức để sống trong sự vâng phục Lời Ngài (Phi Pl 4:7-8).
Dù bây giờ chúng ta đã được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, nhưng có lúc chúng ta vẫn còn băn khoăn, lo nghĩ. Đôi khi chúng ta lo lắng thay vì tin cậy vào sự chăm sóc của Chúa. Đức Chúa Trời muốn tín hữu luôn bình an vì tin chắc rằng Ngài là Cha của họ và Ngài đang chăm sóc họ.
III. NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Ngợi khen Đức Chúa Trời: Xin đọc Eph Ep 1:3. Phaolô dạy rằng Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen. Điều này có nghĩa là chúng ta nên ngợi khen Đức Chúa Trời, là Đấng chẳng những là Đức Chúa Trời mà còn là Cha của Chúa Cứu thế Jesus chúng ta và từ khi chúng ta được tái sanh, Ngài cũng là Đức Chúa Trời và là Cha chúng ta.
. Khen ngợi một người can đảm, một người tốt là việc đáng làm, nhưng thật quan trọng hơn nhiều khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, vì ngoài Ngài không có ai là Đấng diệu kỳ, nhân từ, yêu thương, giàu lòng thương xót, công bình, thánh khiết như Ngài. Vì Ngài là Đấng diệu kỳ, Ngài đã ban mọi phước thiêng liêng cho những ai thuộc về Đấng Christ, thuộc về Thiên đàng bởi Đức Thánh Linh.
2. Cha Chúa Cứu thế Jesus: Phaolô xem Đức Chúa Trời “. . . là Đức Chúa Trời và là Cha của Chúa Cứu thế Jesus. . . ” Chúa Jesus là Đức Chúa Trời vì vậy Ngài bình đẳng với Cha Ngài. Nhưng Chúa Jesus đã giáng thế, và sinh ra làm một con người bình thường. Vì thế, Ngài cũng gọi Đức Chúa Trời là Cha Ngài và là Đức Chúa Trời của Ngài.
Giáo viên: Ghi chú sách GiGa 20:17
3. Đã ban mọi ơn phước thuộc linh: Tại sao Phaolô ngợi khen Đức Chúa Trời? Xem lại Eph Ep 1:3. Mọi sự mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đấng Christ là “. . . mọi thứ phước thiêng liêng. . . ” Chúng ta nhận được phước nhờ Đức Thánh Linh ở trong chúng ta.
. Phước hạnh này không thuộc về vật chất chẳng hạn như tiền bạc, thực phẩm, quần áo, gia súc, đất đai, sức khỏe hoặc một cuộc sống tự do thoải mái. Phước thuộc linh này không xuất phát từ thế gian, cũng không phải là mọi vui thú mà con người tội lỗi đang hưởng thụ. Phước thiêng liêng này được ban cho chúng ta từ trên trời.
. Nhiều con cái Chúa ở trong tình trạng rất cơ cực và có người còn phải chịu cảnh bệnh tật, đau buồn. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào trên thế gian này, họ vẫn được Đức Chúa Trời ban cho sự giàu có ở trên trời là sự giàu có tốt hơn bội phần so với sự sung túc tạm thời trên thế gian này. Phước hạnh mà Chúa ban cho tất cả con cái Ngài trong Đấng Christ là phước hạnh vô hạn vì do Ngài ban cho. Có nhiều phước hạnh Chúa ban cho khi chúng ta còn sống trên thế gian nhưng cũng có phước hạnh chúng ta chỉ hưởng được khi ở cùng Ngài trên Thiên đàng.
4. Trong Đấng Christ: Mọi phước hạnh Ngài ban cho chúng ta “. . . trong Đấng Christ. . . ” Chúng ta sẽ không có một phước hạnh nào hết nếu Chúa Jesus không giáng thế, chịu tội thay cho chúng ta. Khi chúng ta ở trong Ađam, người đại diện thứ nhất của chúng ta, chúng ta phải chịu chung tội lỗi và sự chết của đời này. Vì bây giờ chúng ta ở trong Chúa Jesus, chúng ta hiệp nhất với Ngài trong mọi sự nhờ Đức Thánh Linh là Đấng Chúa Jesus sai xuống thế gian để sống trong chúng ta.
CÂU HỎI
1. Có phải Phao Lô là người thành lập Hội Thánh Êphêsô không? Dù khi Phao Lô đến Êphêsô, có lẽ Abôlô đã hướng dẫn được 12 người tin Chúa, nhưng Phao Lô mới chính là người thành lập Hội Thánh trong hành trình truyền giáo thứ ba khi ông lưu lại đây trong khoảng ba năm (Cong Cv 19:1-41; 20:31).
2. Phao Lô nói gì về ông? Phaolô viết rằng ông “. . . là sứ đồ của Chúa Cứu thế Jesus theo ý muốn của Đức Chúa Trời. . . ” Phaolô được Chúa chọn và sai đi làm sứ giả giảng Tin Lành cho mọi người.
3. Phao Lô nói gì về độc giả tại Êphêsô? Phaolô gọi họ là thánh đồ và ông còn gọi họ là “. . . những kẻ trung tín trong Chúa Cứu thế Jesus. ”
4. Phaolô có ý nói gì khi ông nói rằng chúng ta ở trong Đấng Christ? Trước khi chúng ta tin Đấng Christ, chúng ta ở trong Ađam. Nhưng ngay khi chúng ta tin nhận Đấng Christ, Đức Thánh Linh làm Báptem cho chúng ta, tức là đặt chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận như Ngài chấp nhận Đấng Christ, và chúng ta đồng dự phần với Ngài trong mọi sự. Xem RoRm 6:3-4.
5. Tại sao Phaolô mong muốn các tín hữu này được ân điển và bình an của Đức Chúa Trời? Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta được cứu khi hãy còn là kẻ thù nghịch với Ngài nhưng chúng ta cũng phải nhờ ân điển của Ngài mỗi ngày để được dạy dỗ và được ban thêm sức để sống trong sự vâng phục Ngài (Phi Pl 4:7, 8). Dù đã được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời, nhưng có lúc chúng ta vẫn còn băn khoăn, lo nghĩ. Chúng ta cần tin chắc rằng Ngài là Cha và Ngài đang chăm sóc chúng ta .
6. Tại sao Phaolô nói rằng chúng ta phải ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Cứu thế Jesus về những điều kỳ diệu và lớn lao của Ngài? Vì Đức Chúa Trời thực sự diệu kỳ, vì bởi Đức Thánh Linh, Ngài đã ban cho chúng mọi phước thiêng liêng ở trên trời cho bất cứ ai ở trong Đấng Christ. Xem Eph Ep 1:3
7. Thế nào là ơn phước thuộc linh? Phước hạnh này không thuộc về vật chất, không xuất phát từ thế gian, cũng không phải là mọi vui thú mà con người có thể hưởng thụ. Phước thiêng liêng này được ban cho chúng ta từ trên trời, là phước hạnh vô hạn. Có nhiều phước hạnh Chúa ban cho khi chúng ta còn sống trên thế gian nhưng cũng có phước hạnh chúng ta chỉ hưởng được khi ở cùng Ngài trên Thiên đàng.
ƠN PHƯỚC THUỘC LINH
Kinh Thánh: 1:3-14
Chủ đề: Những ơn phước thuộc linh của người ở trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời”. 1:3
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
A. BÀI CA ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
I. ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ SỰ TUYỂN CHỌN
1. Được chọn trong Đấng Christ: Xin đọc 1:4. Ơn phước thứ nhất mà Phaolô đề cập trong thư ông là chúng ta dự phần với Chúa Jesus trong sự chọn lựa của Đức Chúa Trời.
2. Được chọn trước khi sáng thế: Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ trước khi dựng nên thế gian, vì Ngài biết hết mọi sự trước khi việc đó xảy ra.
. Trước khi sáng thế, Ngài biết Ađam sẽ bội nghịch cùng Ngài và Ngài biết chúng ta sẽ được sinh ra trong tội lỗi vì cớ Ađam. Vì thế, Đức Chúa Trời đã không chọn chúng ta trong Ađam, bởi Ađam là kẻ có tội, Đức Chúa Trời từ bỏ ông và mọi sự thuộc về ông.
. Nhưng Chúa Jesus xuống thế gian để trở thành Chúa Cứu thế chúng ta. Ngài là Đấng vô tội (trái với Ađam là kẻ có tội), là Đấng vâng phục Cha (trái với Ađam là kẻ bội nghịch). Ngài làm vui lòng Đức Chúa Trời và được chọn làm “Đầu” hay nói khác hơn, làm người Lãnh đạo dân sự Ngài.
. Vì Chúa Jesus được Đức Chúa Trời chọn, nên tất cả những ai tin nhận Ngài và hiệp nhất với Ngài cũng được Đức Chúa Trời chọn. Câu 4 nói điều gì? Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ: Đức Chúa Trời chọn bất cứ ai trong Đấng Christ trước khi Ngài dựng nên thế gian. Đức Chúa Trời từ bỏ chúng ta trong Ađam, nhưng Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ.
Giáo viên: Ghi chú EsIs 42:1
2. Được chọn đặng làm nên thánh: Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ “. . . đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời trong tình yêu thương của Ngài. ” Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Chúa Jesus bởi vì Ngài có chương trình biệt riêng chúng ta cho Ngài. Trong Ađam, chúng ta bị tội lỗi cai trị, bị ma quỷ sử dụng, nhưng Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ, biệt riêng chúng ta ra để chỉ được Ngài sử dụng, để chúng ta sẽ làm đẹp lòng Ngài như Chúa Jesus đã làm đẹp lòng Ngài trọn vẹn vậy.
. Thí dụ quý vị muốn đan một cái giỏ, nên đi vào rừng và tìm chọn những lá cọ tốt nhất. Khi về đến nhà, quý vị đem phơi những lá cọ đã chọn. Nếu có một cháu bé nào nhặt những lá ấy đem chơi thì quý vị sẽ nói gì? “ Để yên đấy ! Tôi đã chọn lựa những lá ấy và đã để riêng ra để đan giỏ. ”
II. ÂN ĐIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ SỰ TIỀN ĐỊNH
1. Tiền định làm con nuôi của Đức Chúa Trời: Xin đọc Eph Ep 1:5. Phước hạnh thứ nhì mà Phaolô đề cập đến là một phước hạnh được làm con nuôi của Đức Chúa Trời: Vì tình yêu thương của Cha dành cho chúng ta, nên trước khi sáng thế, Ngài đã xác định địa vị làm con trưởng thành trong nhà Đức Chúa Trời cho những ai ở trong Đấng Christ.
. Theo luật Lamã, người con nuôi được hưởng mọi địa vị, quyền lợi giống như con ruột: Chúng ta cùng dự phần trong địa vị làm con cái Đức Chúa Trời với đủ đặc quyền và trách nhiệm như Chúa Cứu thế Jesus.
Giáo viên: Đức Chúa Trời dẫn dắt các tín hữu, có nghĩa là mọi tín hữu có Đức Thánh Linh ngự trị, là những con cái trưởng thành của Ngài (IPhi 1Pr 2:2; IGi1Ga 3:12). Ngay lúc chúng ta được sanh lại trong nhà Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ giống như con trẻ kém hiểu biết. Tuy nhiên, Chúa ban cho chúng ta địa vị làm con trưởng thành trong nhà của Ngài.
2. Được chấp nhận trong Con yêu dấu của Ngài.
a. Trong Ađam, bị từ bỏ: Xin đọc Eph Ep 1:6. Đức Chúa Trời từ bỏ chúng ta
khi chúng ta ở trong Ađam nhưng bây giờ chúng ta được Ngài hoàn toàn chấp nhận vì chúng ta ở trong Chúa Jesus là Con Yêu dấu của Ngài.
b. Trong Đấng Christ, chúng ta được tiếp nhận: Quý vị có nhớ việc gì xảy ra sau khi Chúa Jesus chịu Báptem không? Xin đọc Mat Mt 3:17. Bởi lòng nhân từ, Đức Chúa Trời khiến chúng ta hiệp nhất với Chúa Jesus và Ngài coi chúng ta cũng là con cái yêu dấu của Ngài.
Tôi xin kể cho quý vị nghe về một người nghèo khổ ở Palawano muốn gặp Tổng thống ở Manila. Cho dù ông ta tìm mọi cách, cũng không thể nào được cho vào vì những người bảo vệ dinh Tổng thống không ngừng xua đuổi. Nhưng cuối cùng ông ta đã được chấp nhận cho phép gặp Tổng thống, đó là vì ông ta đi cùng với con trai ông Tổng thống ấy. Ông ta được chấp nhận là nhờ con trai của Tổng thống. Cũng vậy, chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận làm con cái Ngài vì Ngài phủ che chúng ta bằng sự công bình của Con Ngài là Chúa Cứu thế Jesus. Xin đọc RoRm 5:1.
B. ÂN ĐIỂN TRONG CHÚA JESUS
I. ĐƯỢC CỨU CHUỘC VÀ ĐƯỢC THA TỘI.
1. Được cứu chuộc bởi huyết Chúa Jesus: Xin đọc Eph Ep 1:7. Kinh Thánh có ý gì khi nói chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Chúa Cứu thế Jesus?
Giáo viên: Để giảng về sự cứu chuộc, xem phần ghi chú bài học ở RoRm 3:24. Bởi vì A-đam bội nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta đều sinh ra làm nô lệ cho tội lỗi và Satan. Chúng ta không có cách gì để thoát khỏi sự kiểm soát của chúng. Chúng ta giống như nô lệ ở các chợ. Nhưng khi Chúa Jesus giáng thế, giống như Ngài vào các chợ nô lệ để mua chuộc chúng ta cho chính Ngài (HeDt 9:12; IPhi 1Pr 1:18).
Giá cứu chuộc Ngài phải trả chính là huyết báu của Ngài. Ngài mua chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi sự cai trị của tội lỗi và Satan.
2. Được tha tội nhờ ân điển: Tội lỗi là xúc phạm, chống nghịch và chọc giận Đức Chúa Trời, nhưng vì ân điển dư dật, Ngài tha tội cho chúng ta một cách trọn vẹn nhờ sự trả thay án phạt của Chúa Jesus trên Thập tự giá.
. Ân điển lớn lao và dư dật của Đức Chúa Trời đối với chúng ta có thể minh họa bằng cách này: Hãy tưởng tượng có một cơn đói kém và chỉ còn một người là có rất nhiều gạo. Ông ta là một người tốt bụng và rất giàu có. Ở gần nhà ông ta có một người rất cùng khổ, là người đã từng làm nhiều điều xấu xa với ông ta trong thời gian trước. Một ngày nọ, con người xấu xa này tìm đến nhà ông để nài xin sự tha lỗi và hỏi xin một ít thực phẩm. Người giàu có nọ phải có sự chọn lựa: Ông ta có thể đuổi kẻ thù nghịch mình đi, hoặc là cho anh ta một chút thức ăn rồi đuổi đi. Nhưng người giàu có này làm gì? Chẳng những không đuổi đi và cũng không bố thí một chút thức ăn mà thay vào đó, mang anh ta vào nhà và nói rằng,“Tiền của của tôi là của anh. Tôi tha thứ mọi lỗi lầm của anh và tôi sẽ chia xẻ với anh mọi thứ mà tôi có được”. Rồi người giàu có đem ra nào thực phẩm, quần áo, chăn mền và nhiều thứ khác cho người láng giềng của mình. Thí dụ này nhắc nhở chúng ta về ân điển dư dật của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời giống như người giàu có nọ đem hết những thứ mình có cho kẻ thù nghịch. Ngài chia xẻ mọi sự với chúng ta là những kẻ bội nghịch cùng Ngài.
II. ĐƯỢC BAN SỰ KHÔN NGOAN THÔNG SÁNG
1. Khả năng thông hiểu tương lai: Xin đọc Eph Ep 1:8-10. Một phước hạnh khác mà Đức Chúa Trời ban cho mọi con cái Ngài là khả năng thông hiểu được chương trình của Ngài trong tương lai.
. “Khôn ngoan” là hiểu biết những điều quý giá nhất, là câu trả lời cho những vấn đề muôn đời về sự sống, sự chết, Thượng Đế, con người, thời gian. . . Trước khi tin Chúa, chúng ta sống trong sự tối tăm, không biết Lẽ Thật, và cũng không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Mỗi ngày chúng ta sống trong sự sợ hãi không biết ma quỉ sẽ làm gì với chúng ta, cũng như không biết việc gì sẽ xảy ra cho chúng ta và cho thế giới này.
. “Thông sáng” là hiểu biết thực nghiệm những điều trực tiếp liên quan đến cách sống, sự phán đoán đúng sai. . . “Thông sáng” khiến chúng ta có thể đối diện và giải quyết những nan đề thực tế của cuộc sống.
2. Tầm quan trọng của sự thông hiểu: Khi Chúa Jesus bị những nhà lãnh đạo Giuđa xét xử, họ cố tìm lý do để đóng đinh Ngài, các thầy tế lễ đã hỏi Ngài câu hỏi này, “. . . Ấy chính ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đáng ngợi khen phải không? ”. Chúa Jesus đã trả lời như thế nào và thầy tế lễ thượng phẩm và các người lãnh đạo Giuđa đã làm gì? Xin đọc Mac Mc 14:62-65. Họ rất tức giận vì họ cho rằng Chúa Jesus đang nói dối. Họ ở trong sự tối tăm, không biết chương trình của Đức Chúa Trời trong tương lai, không biết Chúa Jesus sẽ trở thành Vua cai trị mọi sự và mọi người. Ngay cả những người cùng thời với chúng ta cũng không biết điều này, nhưng chúng ta lại biết. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời nhân từ và yêu thương đã ban cho chúng ta sự hiểu biết này.
Giáo viên: Ghi chú ICo1Cr 2:6-10.
III. ĐƯỢC DỰ PHẦN KẾ NGHIỆP VỚI CHÚA JESUS
Giáo viên: Câu Kinh Thánh này được phiên dịch và giải thích theo hai cách khác nhau. Có sự giải thích cho rằng quan điểm của Phaolô là chúng ta là người thừa kế của Đức Chúa Trời. Có người giải thích rằng chúng ta nhận phần thừa kế trong Đấng Christ. Bản dịch Kinh Thánh lần đầu tiên (1611) đã dựa theo hai sự nghiên cứu này.
1. Kế nghiệp với Đấng Christ: Xin đọc Eph Ep 1:11. Đức Chúa Trời là Cha đã định trước rằng: Khi Chúa Jesus trở thành Vua cai trị mọi sự và mọi người thì chúng ta sẽ đồng dự phần trong mọi sự với Chúa Jesus.
. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã ban cho Ađam quyền quản trị thế giới và Ngài đã tạo dựng Êva bằng một xương sườn của Ađam. Đức Chúa Trời định trước cho Êva dự phần trong mọi sự mà Ađam có. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã định trước Chúa Jesus sẽ có mọi quyền trên thế gian. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự định trước này và không ai, không việc gì có thể ngăn trở chương trình của Ngài. Lúc ấy chúng ta sẽ dự phần trong mọi sự mà Chúa Jesus có.
2. Để Danh Chúa được tôn vinh: Xin đọc 1:12. Khi Chúa Jesus trở thành Vua đầy quyền năng cai trị toàn cõi thế gian, chúng ta cũng đồng dự phần với Ngài, lúc ấy không phải chúng ta mà là Danh Đức Chúa Trời được ngợi khen và tôn vinh.
. Mọi phước thiêng liêng chúng ta có được là do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta không có lý do gì để khoe khoang hay khoác lác. Chính Chúa mới là Đấng duy nhất đáng được ngợi khen.
C. ÂN ĐIỂN TRONG ĐỨC THÁNH LINH
I. ĐƯỢC ẤN CHỨNG BẰNG ĐỨC THÁNH LINH.
1. Chúa ban Đức Thánh Linh: Xin đọc Eph Ep 1:13. Phaolô nói rằng một phước hạnh khác Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho người Êphêsô ngay giây phút họ tin nhận Ngài, và Ngài cũng ban Đức Thánh Linh cho chúng ta ngay giây phút chúng ta tin nhận Chúa Jesus làm Chúa Cứu thế của mình.
2. Đức Thánh Linh là ấn chứng: Gia súc của quý vị như là bò, trâu đều có dấu hiệu trên tai hay trên lưng chúng. Nếu có người trộm gia súc của quý vị, quý vị có thể nhận ra gia súc của mình nhờ những dấu riêng ấy. Đức Chúa Trời cũng đánh dấu chúng ta là tài sản mà Ngài đã mua chuộc bằng huyết của Chúa Jesus, Con Ngài. Ngay lúc chúng ta tin nhận Chúa Jesus, Đức Chúa Trời đã ấn chứng chúng ta để cho người khác biết rằng chúng ta thuộc Ngài. Ấn chứng biểu hiện chúng ta thuộc về Ngài chính là Đức Thánh Linh. Bấy giờ Satan sẽ không bao giờ có thể hành quyền trên chúng ta nữa. Xin đọc RoRm 8:38-39.
II. ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH BẢO ĐẢM
1. Phước hạnh tương lai: Xin đọc Eph Ep 1:14. Chẳng những Đức Thánh Linh là ấn chứng của Đức Chúa Trời để chứng tỏ rằng chúng ta thuộc Ngài, Đức Thánh Linh còn là ấn chứng của sự bảo đảm, xác chứng rằng chúng ta sẽ được Ngài cất lên Thiên đàng là nơi không có tội lỗi, không có bệnh tật và sự chết.
. Khi thân thể chúng ta được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi tội lỗi, bệnh tật và sự chết, chúng ta sẽ được biến hóa để giống như Chúa Jesus và được Ngài đem chúng ta về Thiên đàng. Chúng ta sẽ cảm tạ và ngợi khen Ngài về những việc lớn lao và diệu kỳ của Ngài.
2. Của đặt cọc: Thí dụ như một hôm nào đó quý vị trông thấy một món đồ quý giá và muốn mua. Nhưng vì không đủ tiền, nên quý vị để hết số tiền quý vị đang có trong túi như một dấu chứng sẽ trở lại và giao phần tiền còn lại để mang món đồ về nhà.
. Mặc dù Chúa Jesus đã trả thay án phạt của chúng ta khi Ngài đổ huyết trên thập tự giá, thân thể của chúng ta cũng còn gặp phiền phức do tội lỗi, bệnh tật, và sự chết. Nhưng Đức Thánh Linh là bảo chứng để khi Chúa Jesus trở lại, Ngài sẽ giải cứu thân thể chúng ta khỏi tội lỗi, bệnh tật và sự chết, làm thân thể chúng ta giống như Ngài. Rồi Chúa Jesus sẽ mang chúng ta về nhà Ngài để ở cùng Ngài đời đời. Xin đọc RoRm 8:11.

CÂU HỎI
1. Câu 4 có nói Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Ađam không? Không. Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ. Xem Eph Ep 1:3.
2. Đức Chúa Trời đối với Ađam và người ở trong Ađam như thế nào? Vì Ađam là kẻ có tội, Đức Chúa Trời từ bỏ ông và mọi sự thuộc về ông ta.
3. Đức Chúa Trời chọn mọi người ở trong Đấng Christ khi nào? Trước khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian. Xem 1:4.
4. Tại sao Đức Chúa Trời có thể chọn chúng ta trong Đấng Christ? Vì Chúa Jesus làm đẹp lòng Ngài trọn vẹn, Đức Chúa Trời chọn Ngài và mọi người ở trong Ngài. Đức Chúa Trời từ bỏ Ađam mà chọn chúng ta trong Đấng Christ.
5. Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ để làm gì? “. . . đặng làm chúng ta được nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. ” Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Chúa Jesus vì Ngài có chương trình biệt riêng chúng ta cho Ngài. Khi chúng ta còn ở trong Ađam, chúng ta chịu sự cai trị của tội lỗi, nhưng khi Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ, Ngài có chương trình biệt riêng chúng ta để Ngài sử dụng. Xem 1:5.
6. Đức Chúa Trời có chương trình gì với người ở trong Đấng Christ trước khi tạo dựng thế gian? Đức Chúa Trời định trước rằng mọi người ở trong Đấng Christ sẽ được địa vị làm con cái trưởng thành của Ngài trong nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta đồng dự phần với Chúa Jesus về quyền lợi và trách nhiệm trong nhà Chúa. Xem1:5.
7. Đức Chúa Trời chấp nhận tín hữu một cách trọn vẹn như thế nào? Bằng cách để họ trong Đấng Christ, Con Yêu dấu của Ngài. Xem 1:6.
8. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta khả năng thông hiểu điều gì trong tương lai? Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự thông hiểu để chúng ta biết rằng Chúa Jesus sẽ tiêu diệt Satan và những ai theo nó. Chúa Jesus sẽ là Quan-án và là Vua quyền năng sẽ cai trị toàn cõi thế gian. 1:10.
9. Chúng ta sẽ ngợi khen Ai về việc chúng ta được cứu? Sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Xem 1:12.
10. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chứng cớ gì để chứng tỏ chúng ta là con cái Ngài và thuộc về Ngài? Ngài để Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Xem 1:13.
11. Phaolô có ý nói điều gì khi ông nói Đức Thánh Linh là “. . . Đấng làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. ” Ông có ý nói rằng Đức Thánh Linh là Đấng bảo đảm cơ nghiệp chúng ta, cho đến khi Chúa Jesus trở lại cất chúng ta lên trời và cùng ở với Ngài trên Thiên đàng. 1:14.
LỜI CẦU XIN KIẾN THỨC
Kinh Thánh: 1:15-23
Chủ đề: Phaolô cầu nguyện cho tín hữu ở Êphêsô lần thứ nhất.
Câu gốc: “Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài”. 1:17
Ôn các câu hỏi bài 2
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. PHAO LÔ CẢM TẠ CHÚA
A. Cảm tạ Chúa về đức tin anh em: Xin đọc 1:15-16. Phaolô cảm tạ và ngợi khen Chúa vì ông đã nghe tín hữu ở Êphêsô bền vững và mạnh mẽ trong đức tin nơi Chúa Jesus.
Đức tin rất quan trọng đối với con cái Đức Chúa Trời. Đức tin giáo điều kéo con người xa rời thực tế (ẩn tu), xa rời con người (người Pharisi), nhưng đức tin thật kéo chúng ta đến gần Chúa, yêu Chúa và yêu người khác. Thật là vô lý nếu không tin cậy vào Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài. Ai từ chối, không tin Đức Chúa Trời, là đang xem Ngài như thể là một người lừa dối. Chính nhờ đức tin vào Phúc Âm mà chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời, và cũng nhờ đức tin trong Chúa và tin vào lời hứa Ngài ban mà chúng ta sống mỗi ngày với Chúa giữa mọi khó nguy của cuộc đời.
B. Cảm tạ Chúa về tình yêu anh em: Phaolô cũng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì tín hữu ở Êphêsô yêu mến các thánh đồ - là con cái của Đức Chúa Trời là những người Ngài đã biệt riêng ra khỏi tội lỗi để chỉ sống cho Ngài.
Tín đồ ở Êphêsô yêu mến lẫn nhau bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vẫn yêu con người trong khi con người không yêu Ngài, lời nói và việc làm của họ cũng chống nghịch lại Ngài. Tại sao các tín hữu ở Êphêsô có thể yêu mến lẫn nhau được như vậy? Bởi vì họ đã để cho Đức Chúa Trời cai trị đời sống họ qua Đức Thánh Linh là Đấng đang ngự trong lòng họ.
Giáo viên: Tình yêu được đề cập ở đây là tình yêu “agape”. Đó là tình yêu siêu phàm, là trái của Đức Thánh Linh được kết quả ở trong lòng tín hữu. Xem GaGl 5:22
II. PHAO LÔ CẦU NGUYỆN CHO TÍN HỮU ÊPHÊSÔ
A. Cầu nguyện cho họ có thần trí khôn sáng để nhận biết Đức Chúa Trời trọn vẹn. Phaolô đến với Đức Chúa Trời của Chúa Cứu thế Jesus (Đức Chúa Trời Hằng hữu đã ban Chúa Jesus cho chúng ta) cũng là Cha vinh hiển (Cha cao quý, Đấng mà mọi vinh hiển phải quy thuộc Ngài, cũng là Cha của những người được Chúa làm cho vinh hiển) để cầu nguyện cho các tín hữu Êphêsô.
[gr8 1. Tầm quan trọng của sự hiểu biết: Xin đọc Eph Ep 1:17. Mặc dù tín hữu ở Êphêsô có đức tin mạnh mẽ và đã bày tỏ tình yêu với mọi người, Phaolô vẫn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha dạy dỗ họ để họ biết Ngài, để hiểu đường lối Ngài và để biết Ý muốn Ngài cho họ như thế nào.
. Chúa muốn chúng ta lớn lên trong sự nhận biết Ngài mỗi ngày. Khi được tái sinh, chúng ta vẫn chưa thể ngay tức khắc sống giống như những người con trưởng thành thuộc linh và hưởng đươc mọi sự Chúa ban, vì chúng ta chỉ là những con đỏ trong sự hiểu biết thuộc linh.
2. Nhu cầu tăng trưởng sự hiểu biết: Điều gì phải xảy ra cho con nhỏ của quý vị trước khi chúng hiểu làm thế nào để hành động như người lớn? Vâng, sự hiểu biết của chúng cần phải tăng trưởng. Nếu không chịu học tập để hiểu biết như người lớn, chúng sẽ không thể nào làm mọi việc như quý vị có thể làm.
Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể trở nên con trưởng thành trong nhà Đức Chúa Trời khi được Ngài dạy dỗ qua Đức Thánh Linh để hiểu biết chính Ngài và đường lối Ngài, vì Ngài ban cho chúng ta thần trí khôn sáng, hiểu biết mọi sự Ngài muốn và làm theo Lời Ngài.
Đối với Phaolô, nhận biết Chúa là điều quý tột bậc (Phi Pl 3:8). Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể lớn lên trong sự hiểu biết Cha Thiên thượng nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh dạy dỗ. Đó là lý do tại sao Chúa Cứu thế Jesus sai Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta. Xin đọc GiGa 14:16, 17, 26; 16:12-14. Vì vậy, chúng ta phải cầu xin Chúa dạy dỗ chúng ta qua Đức Thánh Linh những điều mà Phaolô cầu nguyện cho tín hữu ở Êphêsô.
B. Cầu nguyện để họ biết trông cậy về sự kêu gọi của Ngài.
1. Điều trông cậy của tín hữu: Phaolô tiếp tục cầu nguyện cho tín hữu Êphêsô trong câu 18. Ông cầu nguyện, “lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là như thể nào. . . ”. Các tín hữu ở Êphêsô đã mong đợi và biết chắc trong lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều lớn lao và lạ lùng cho họ, nhưng Phaolô cũng cầu nguyện xin Chúa dạy dỗ để họ biết càng ngày càng hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho họ trong tương lai khi Chúa Jesus trở lại và đem họ lên Thiên đàng với Ngài.
. Khi tin nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu thế của mình, quý vị cũng được ban sự hy vọng, sự biết chắc ở trong lòng, rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời và sẽ đem chúng ta lên Thiên đàng với Ngài. Như vậy tất cả chúng ta đều càng phải biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và mọi sự Ngài hứa để hy vọng trong lòng chúng ta càng trở nên mạnh mẽ.
2. Thí dụ minh họa: Hy vọng trong lòng chúng ta có thể minh họa bằng thí dụ về một người thanh niên đã gặp một thiếu nữ mà anh ta muốn kết hôn. Khi thấy cô ấy mĩm cười với anh, anh sẽ có hy vọng trong lòng rằng cô ấy sẽ đồng ý kết hôn với anh. Tiếp theo việc ấy, anh đi cùng vài người bạn đến nhà cô ta. Do cô ấy đối xử thân thiện với anh và cha mẹ cô ấy cũng mến anh, hy vọng kết hôn với cô ấy tăng thêm mạnh mẽ. Vì có hy vọng này, anh bắt đầu hỏi ý kiến các người bạn và rồi thưa chuyện với bố mẹ mình. Khi họ tỏ vẻ đồng ý với việc xin kết hôn với cô gái mà anh đã chọn, hy vọng của anh càng mạnh mẽ thêm, vì thế anh xin bố mẹ thưa chuyện với bố mẹ của cô gái để tìm hiểu xem sính lễ cô dâu là gì. Khi bố mẹ anh trở về với tin vui vì bố mẹ cô gái đồng ý cho hôn nhân này, lòng chàng thanh niên tràn đầy hy vọng và biết chắc rằng chẳng bao lâu cô gái sẽ là vợ mình. Có được cô gái ấy làm vợ là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Đó là hy vọng lớn nhất trong đời anh. Anh mong đợi ngày ấy cả ngày lẫn đêm. Hy vọng lớn nhất của chúng ta hôm nay là gì?
3. Bí quyết gia tăng sự trông cậy: Cũng vậy, chúng ta đã học Lời Đức Chúa Trời về Chúa Jesus, chúng ta tin cậy Ngài là Chúa Cứu thế của mình và chúng ta cũng muốn ở với Ngài trên Thiên đàng. Càng học nhiều về Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài, sự biết chắc về ngày Chúa Jesus trở lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, vì lúc ấy chúng ta sẽ được ở với Ngài và giống như Ngài mãi mãi.
Giáo viên: Ghi chú sách HeDt 6:18-20; IGi1Ga 3:2-3; Phi Pl 3:12-14.
C. Cầu nguyện để họ biết sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển:
1. Quyền kế nghiệp: Xin đọc Eph Ep 1:18. Trong câu 11, chúng ta biết mình có dự phần kế nghiệp như Chúa Jesus, dự phần trong mọi sự thuộc về Chúa Jesus vì chúng ta hiệp nhất với Ngài. Nhưng trong câu 18 này, Phaolô nói rằng chúng ta là kẻ kế nghiệp của Chúa Jesus, chúng ta trở nên rất quí báu đối với Ngài. Vì thế, Phaolô cầu nguyện cho tín hữu sẽ hiểu rõ mình được quý chuộng thể nào khi hưởng cơ nghiệp Ngài ban.
2. Vui hưởng cơ nghiệp: Nếu Đức Thánh Linh không dạy dỗ chúng ta những điều lạ lùng thì chúng ta sẽ không biết chúng ta quan trọng như thế nào đối với Ngài. Chúng ta sẽ cứ mãi bận tâm với những việc chúng ta trông thấy hằng ngày hay việc phục vụ cho đời sống vật chất. Kết quả là, mọi sự Đức Chúa Trời đã dạy dỗ đã bị để qua một bên và không còn là điều quan trọng nhất trong đời sống chúng ta nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta nên cầu xin Đức Chúa Trời dạy dỗ để biết rằng chúng ta không thuộc về chính mình nữa mà là kẻ kế nghiệp của Ngài, vui hưởng cơ nghiệp và chỉ sống cho Ngài.
D. Cầu nguyện để họ có thể biết được quyền vô hạn của Chúa:
1. Quyền vô hạn của Chúa: Điều sau cùng mà Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ để họ biết quyền năng cao cả mà Đức Chúa Trời hành động trong họ bởi Đức Thánh Linh. Xem Eph Ep 1:19-20.
Nếu quý vị chưa bao giờ trông thấy một chiếc phi cơ đang bay trên trời mà chỉ thấy nó đậu dưới đất, thì chắc quý vị khó có thể tin rằng nó có thể bay cao hơn cả hàng cây và hơn nữa, có thể bay cao trên những đám mây. Tuy nhiên, vì quý vị đã trông thấy năng lực của động cơ làm cho phi cơ có thể bay thì quý vị biết và tin rằng nó có thể bay vút lên trời xanh, và nếu quý vị ngồi trong phi cơ ấy quý vị cũng sẽ bay cao lên mây như thế.
2. Đức tin kinh nghiệm quyền năng: Đối với người chưa tin, người tín hữu Cơ Đốc chúng ta sẽ có vẻ ngớ ngẩn khi nói rằng mặc dù thân xác chúng ta chết đi, Đức Chúa Trời sẽ làm chúng ta sống lại từ kẻ chết. Ngài sẽ biến hóa để thân xác chúng ta không còn tội lỗi và bệnh tật hay là sự chết. Và họ cũng nghĩ rằng chúng ta là những kẻ khờ dại khi nói rằng Chúa Jesus sẽ đem chúng ta lên Thiên đàng với Ngài và Satan sẽ không bao giờ có thể cám dỗ chúng ta hay làm chúng ta bất an.
Mặc dù mọi sự chúng ta hy vọng có vẻ ngớ ngẩn đối với kẻ chẳng tin, nhưng đối với con cái Đức Chúa Trời thì không như vậy. Tại sao không? Vì chúng ta biết rằng dù Chúa Jesus đã chịu chết và chôn. Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời là Cha, bằng quyền năng cao cả của Ngài đã đem Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại và biến hóa để thân thể Ngài trở nên bất diệt. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời vô đối của chúng ta cũng đem Chúa Jesus lên Thiên đàng và ban cho Ngài mọi quyền năng ở Thiên đàng và trên thế gian.
Bây giờ nếu trong lòng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã làm mọi sự cho Chúa Jesus, thì chúng ta cũng tin chắc rằng bằng quyền năng cao cả của Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, Ngài cũng sẽ làm như thế cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tin rằng dù khi chết đi, Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng ta từ kẻ chết bởi quyền năng Đức Thánh Linh và thân thể chúng ta được biến hóa để được giống như thân thể Chúa Jesus đã được biến hóa. Chúng ta cũng tin chắc rằng Ngài sẽ đem chúng ta lên Thiên đàng và đồng dự phần trong quyền năng Ngài.
Thế nên, chúng ta cũng phải cầu xin Cha Thiên thượng dạy dỗ chúng ta hiểu biết quyền năng Ngài bởi Đức Thánh Linh lớn lao như thể nào và quyền năng ấy đang hành động trong chúng ta cũng sẽ tiếp tục hành động cho đến khi chúng ta cùng ở với Chúa Jesus trên Thiên đàng. Xin đọc RoRm 8:11.
III. ĐỊA VỊ CỦA CHÚA JESUS CHRIST ĐƯỢC TÔN CAO.
A. Danh cao hơn hết mọi danh: Trong phần cuối của đoạn Kinh Thánh này, Phaolô tiếp tục nói về địa vị cao trọng mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Cứu thế Jesus sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Xin đọc Eph Ep 1:21. Đức Chúa Trời làm cho danh Chúa Jesus cao trên hết mọi danh như các thiên sứ, Satan, ma quỉ, hay con người cho đến đời đời.
B. Đầu của Hội Thánh: Đức Chúa Trời cũng ban cho Chúa Jesus địa vị làm Đầu Hội Thánh Ngài, mà Hội Thánh cũng chính là Thân Thể Ngài. Xin đọc 1:22-23. Hội Thánh được thành lập vào ngày Lễ Ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh ngự trong lòng con cái Đức Chúa Trời. Tất cả các tín hữu lúc ấy đều là thành viên của Hội Thánh. Chúng ta là thành viên của Thân thể Ngài, và Ngài là Đầu Hội Thánh. Như vậy có nghĩa là Chúa Jesus là Đấng Lãnh đạo , có quyền tuyệt đối trên Hội Thánh Ngài.
CÂU HỎI
1. Phaolô đã nghe được điều gì về các tín hữu ở Êphêsô làm cho ông luôn cảm tạ Đức Chúa Trời? Phaolô đã nghe nói về đức tin trong Chúa Jesus của họ và về tình yêu thương của họ đối với con cái Đức Chúa Trời. Xem 1:15-16.
2. Chúng ta cần làm gì để có thể sống như con trưởng thành trong nhà Đức Chúa Trời và hưởng mọi phước thiêng liêng mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Jesus? Chúng ta cần Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta hiểu biết chính Ngài và đường lối Ngài cũng như ban cho chúng ta thần trí khôn sáng trong mọi việc Ngài muốn chúng ta biết và làm theo. 1:17.
3. Tín đồ có hy vọng lớn lao nào mà chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Trời làm cho nó được mạnh mẽ trong lòng? Đó là hy vọng Chúa Jesus sẽ trở lại và chúng ta sẽ cùng ở với Ngài và giống như Ngài cho đến đời đời.
4. Cơ nghiệp của Chúa Jesus là gì? Là con cái mà Ngài đã mua bằng chính huyết báu Ngài. Xem 1:18.
5. Quyền năng cao cả nào đang hành động trong từng con cái Đức Chúa Trời? Quyền năng cao cả của Đức Thánh Linh là Đấng làm Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết và ban cho Chúa Jesus địa vị ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cai trị Satan, ma quỉ, mọi thiên sứ, loài người và Hội Thánh. Xem 1:19-23.
6. Chúa Jesus là Đầu Hội Thánh, là Thân-thể Ngài nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là Chúa Jesus là Chủ, là Đấng Lãnh đạo , có quyền năng tuyệt đối trên mọi tín hữu.
ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: 2:1-10
Chủ đề: Quá khứ, hiện tại và tương lai của tín hữu.
Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” 2:10
Ôn các câu hỏi bài 3
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. BỨC TRANH QUÁ KHỨ CỦA TÍN ĐỒ.
1. Chết vì lầm lỗi và tội ác: Trong đoạn 2 câu 1, Phaolô nói rằng, “. . . anh em chết vì lầm lỗi (trespasses) và tội ác (sin). ” Trước khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu thế, đối với Đức Chúa Trời, chúng ta đã chết. Xin đọc RoRm 5:12; 6:23.
. “Chết” ở đây là xa cách khỏi Đức Chúa Trời, không thể hiểu biết Đức Chúa Trời và đường lối Ngài. Kết quả là chúng ta đã không thể yêu mến Đức Chúa Trời, và chúng ta không thể vâng phục Ngài.
a. Động từ “lầm lỗi” (trespass) có nghĩa là quay đi, hoặc là không đi trong đường lối ngay thẳng mà Đức Chúa Trời đã ban trong Lời Ngài. Nó có nghĩa là đi theo ý riêng thay vì ý của Đức Chúa Trời (EsIs 53:6).
. Ađam và loài người đã không đi theo đường lối mà Đức Chúa Trời dạy họ phải đi. Đó là lý do tại sao chúng ta đi lạc - xa cách khỏi Đức Chúa Trời hay là đối với Ngài chúng ta đã chết.
Giáo viên: Ghi chú IGi1Ga 3:4.
b. “Tội ác” có nghĩa là quý vị không nhìn xem mục đích mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải đạt tới. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã thất bại, không đạt được tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời lập ra cho chúng ta trong Lời Ngài.
Đối với Đức Chúa Trời chúng ta đều chết, vì Ađam tổ phụ chúng ta và vì mọi người chúng ta không nhìn xem những điều Ngài phán dạy. Mục đích mà lẽ ra mọi người phải nhằm vào là gì? Là làm theo mọi điều Đức Chúa Trời dạy dỗ và hoàn thiện như Ngài. Ngoại trừ Chúa Cứu thế Jesus, không ai có thể làm trọn theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời. Xin đọc RoRm 3:23.
2. Sống theo thói quen đời này: Trong câu 2, Phaolô nói rằng, “đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này . . . ” Chúng ta bị thói quen, thành kiến, và mục đích của thế gian cai trị, nên chúng ta xa cách khỏi Chúa và đường lối Ngài. Xin đọc 12:2. Chúng ta không nên sống rập khuôn theo đời này. Đừng để thế gian ảnh hưởng đến tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta.
3. Sống dưới sự cai trị của Satan: Ai đang cầm quyền cai trị thế gian nầy? Đó là Satan. Xin đọc Eph Ep 2:2. Trước khi được Chúa Jesus giải cứu, chúng ta cũng ở dưới quyền lực của Satan. Nó hướng dẫn tư tưởng chúng ta và dẫn chúng ta đến sự bội nghịch Đức Chúa Trời.
. Phaolô gọi Satan là “. . . vua cầm quyền chốn không trung. . . ” Satan và ma quỉ ở trên không trung chung quanh trái đất. Chính ở chốn không trung, chúng hành động để cai trị thế gian.
4. Sống trong sự bội nghịch với Đức Chúa Trời: Xin đọc 2:2. Phần cuối của câu này Phaolô nói rằng chúng ta là “các con bạn nghịch. ” Chúng ta đang sống trong sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
5. Sống theo sự sao chép của lòng gian ác: Vì chúng ta là con cái của Ađam, chúng ta sinh ra trong tư dục, theo ý tưởng tội lỗi. Vì thế trước khi được tái sanh, lời nói, tư tưởng, và hành động chúng ta cũng bị sự gian ác dẫn dắt và cai trị. Xin đọc RoRm 8:5-9.
6. Chịu sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời: Kết quả, chúng ta cũng là “ . . con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. ”. Chúng ta chịu sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời chẳng những vì chúng ta là con của sự bội nghịch mà vì chúng ta cứ tiếp tục sống bội nghịch cùng Đức Chúa Trời.
Giáo viên: Ghi chú GiGa 3:36, “. . . nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. ”
II. ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST
A. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời: Tình trạng trước kia của chúng ta thật buồn bã và không còn một hy vọng nào (như Giôna ở trong bụng cá). Nhưng hiện nay thì sao? Bây giờ quý vị đang có hy vọng không? Ai làm ra sự khác biệt này? Chính Đức Chúa Trời đã thay đổi chúng ta. Xin đọc Eph Ep 2:4-6.
B. Chúng ta đồng ngồi trong các nơi trên trời: “Nhưng Đức Chúa Trời ” ( bởi sự thương xót và tình yêu vô hạn của Ngài) đã cứu chúng ta khỏi sự chết và làm cho chúng ta sống với Chúa Cứu thế Jesus, và “. . . đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Cứu thế Jesus. ”
1. Hiệp nhất với Đấng Christ: Mọi sự Phaolô giảng trong câu 4-6 cũng được giảng trong Rôma 6. Khi Chúa Jesus chịu chết vì chúng ta, chúng ta được đồng chết với Ngài, đồng chịu chôn với Ngài. Khi Ngài sống lại, chúng ta cũng đồng sống với Ngài. Khi Chúa Jesus ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, chúng ta cũng được đồng ngồi với Ngài.
Nhưng có thể quý vị đang suy nghĩ như thế này:“Hiện giờ tôi đâu có đang ở Thiên đàng và hưởng mọi phước hạnh ở đó. Tôi hiện đang ở trên thế gian và lắm khi phải chịu nhọc nhằn, bệnh tật, đói khát và buồn thảm”. Đúng vậy, nhưng quý vị còn nhớ Phaolô đã viết gì cho người Rôma không? Xin đọc RoRm 8:17-18. Khi chúng ta còn ở trên thế gian, chúng ta không thể hưởng trọn mọi phước hạnh thuộc về Chúa Jesus, nhưng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ đem chúng ta lên Thiên đàng với Ngài đời đời.
2. Ý nghĩa của sự đồng ngồi. . : Để minh họa, thí dụ trong làng thường có cơn lũ lụt làm thiệt hại nhà cửa, vườn tược. Vì lý do này, các ông chồng đều bảo vợ con rằng, “Tôi sẽ đi tìm chỗ ở mới. Khi tìm được chỗ tốt, tôi sẽ cất nhà và làm vườn và khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi sẽ trở về rước bà và các con cùng đi. ” Khi người chồng ra đi tìm nơi ở tốt hơn, thì người vợ ở lại chỗ cũ trong hoang tàn đổ nát vì lũ lụt, nhưng tin rằng ở chỗ chồng họ có đầy đủ mọi sự và chồng họ không bao giờ quên họ. ”
. Với địa vị mới trong Đấng Christ, chúng ta đã được giải cứu khỏi quyền lực của Satan, tội lỗi và sự chết. Chúng ta là những người tự do, những người quản trị thế giới. Vì thế đây là địa vị hiện tại của tín hữu.
3. Giá trị của sự đồng ngồi: Thư Phaolô cho chúng ta biết địa vị của tín hữu trong quá khứ và hiện tại. Nhưng còn tương lai thì sao? Eph Ep 2:7.
. “. . . hầu về đời sau. . . ” có nghĩa là đời sống tương lai trong thiên hy niên, trên Thiên đàng, Cha Thiên thượng của chúng ta sẽ bày tỏ cho chúng ta biết về tình yêu và sự chăm sóc vô biên của Ngài vì chúng ta ở trong Đấng Christ. Chúng ta sẽ tiếp tục nhận lãnh mọi phước thiêng liêng trên trời nhờ Chúa Cứu thế Jesus. Đức Chúa Trời yêu thương Chúa Jesus và ban mọi sự cho Ngài và tất cả chúng ta là người hiệp nhất với Ngài.
. “. . . hầu về đời sau. . . ” còn có nghĩa là đời sống phước hạnh của các tín hữu sẽ là bài làm chứng cho các thế hệ hầu đến.
C. Được cứu rỗi
1. Được cứu nhờ ân điển Chúa: Xin đọc 2:8-9. Không ai xứng đáng
trước ơn tha tội và cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Mọi cá nhân được cứu rỗi là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng bị Đức Chúa Trời quở phạt, nhưng vì tình yêu và sự thương xót cao cả của Ngài, Ngài đã tha tội cho chúng ta và nhận chúng ta làm con cái Ngài.
2. Được cứu bởi đức tin: Chúng ta nhận lãnh sự giải cứu của Đức Chúa Trời như thế nào? Ấy là bởi đức tin, sự nhờ cậy hoặc, lệ thuộc vào Chúa Jesus. Chúng ta có phương cách gì để tự cứu mình không? Không! Sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời theo chương trình của Ngài dành sẵn cho chúng ta. Xin đọc RoRm 6:23.
D. Được trở nên tạo vật mới: Xin đọc Eph Ep 2:10.
1. Được Chúa tái tạo: Chúng ta do Tay Ngài làm ra. Có hôm nào đó tôi đi vào rừng và gặp một khúc gỗ, tôi nghĩ rằng nó chỉ đáng làm củi thôi. Nhưng những nhà chế tạo tài ba thấy khúc gỗ sần sùi ấy sẽ có thể được sử dụng để làm ra chiếc ca-nô tuyệt diệu. Khi làm xong, tôi không còn nhận ra khúc gỗ sần sùi mà tôi định chẻ làm củi kia nữa.
2. Trở nên hữu dụng: Người chủ chiếc ca-nô ấy đã thiết kế và biến đổi khúc gỗ có vẻ vô ích kia thành vật dụng có ích cho chính ông ta và người khác. Mỗi người chúng ta đều giống như vậy. Trước khi được cứu, chúng ta giống như những khúc gỗ sần sùi đáng ném vào lửa địa ngục đời đời. Nhưng Chúa trông thấy chúng ta và có chương trình cứu rỗi chúng ta, biến đổi chúng ta trở nên giống như Con Ngài là Chúa Jesus. Chúng ta do Tay Đức Chúa Trời làm ra. Mỗi ngày, Ngài hành động trong đời sống chúng ta để chúng ta trở nên mẫu người Ngài đã định. RoRm 8:28-29.

CÂU HỎI
1. Kinh Thánh có ý gì khi nói trước khi được cứu, chúng ta đều đã chết? Kinh Thánh có ý nói rằng dù thân thể chúng ta còn sống nhưng đối với Đức Chúa Trời chúng ta đã chết, đã xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể biết và hiểu được Đức Chúa Trời và đường lối Ngài. Chúng ta không yêu mến Ngài và không vâng phục Ngài.
2. “Lầm lỗi” (trespass) có nghĩa là gì? Có nghĩa là quay đi, đi lạc, xa cách đường lối phải lẽ mà Đức Chúa Trời ban cho trong Lời Ngài. Cũng còn có nghĩa là đi theo đường lối riêng thay vì đường lối Đức Chúa Trời.
3. Quý vị có thể dùng minh họa nào để giải thích ý nghĩa của từ ngữ “lầm lỗi” khi quý vị giảng dạy người khác? Đó là nói về một người cố ý quay lưng khỏi đường lối mà họ được dạy phải theo.
4. Động từ”phạm tội” nghĩa là gì? Có nghĩa không đạt được mục đích mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải vươn tới. Nghĩa là chúng ta thất bại trong việc đạt tới tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho chúng ta trong Lời Ngài. Xem 3:23.
5. Quý vị có thể dùng minh họa gì trong đời sống để giải thích ý nghĩa của từ ngữ “tội ác”? Thí dụ như khi tôi nhắm ngọn mác vào con lợn hoặc chĩa mũi súng vào con chim để bắn nhưng không thành công.
6. Ai ảnh hưởng và hướng dẫn tư tưởng, hành động , lời nói của chúng ta trước khi chúng ta được sanh ra trong nhà Đức Chúa Trời? Người trên thế gian là những người xa cách khỏi Đức Chúa Trời và Satan là kẻ cầm quyền kẻ không tin đã hướng dẫn và ảnh hưởng chúng ta. Xem Eph Ep 2:2.
7. Phải chăng chỉ một mình Satan là kẻ dẫn dắt ta chống nghịch Đức Chúa Trời khi chúng ta chưa được cứu, hay là chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi tư dục của chính mình? Ngoài Satan, chính tư dục chúng ta cũng xui ta luôn chống nghịch cùng Đức Chúa Trời và đường lối Ngài. Vì chúng ta là con của Ađam, chúng ta dược sanh ra bởi tư dục xác thịt mình.
8. Cá nhân nào trong Cựu-ước là người ở trong tình trạng không ai giúp đỡ và mất hy vọng, dùng để nhắc nhở chúng ta tình trạng trước khi chúng ta được cứu? Giô-na. Ông tuyệt vọng và không nhờ cậy được ai để thoát khỏi bụng cá, chỉ duy Đức Chúa Trời giải cứu ông. Chúng ta cũng vậy, đang bơ vơ, tuyệt vọng vì quyền lực của Satan và tội lỗi. Chỉ duy một mình Chúa mới có thể giải cứu chúng ta thôi.
9. Mặc dù thân thể chúng ta ở trên thế gian này nhưng ở nơi nào khác chúng ta là một thể với Chúa Jesus? Chúng ta đồng ngồi với Chúa Jesus trên Thiên đàng. Xem 2:6.
10. Cha Thiên thượng sẽ bày tỏ gì cho chúng ta về đời sau? Ngài bày tỏ tình yêu và sự chăm sóc lớn lao cho chúng ta vì chúng ta ở trong Đấng Christ.
11. Có phải chúng ta nhận lãnh sự giải cứu của Đức Chúa Trời là nhờ việc làm của chúng ta không? Không ! Chính nhờ ân điển mà chúng ta
nhận lãnh bởi đức tin - tin cậy và lệ thuộc vào Chúa Jesus. Xem 2:8-9.
12. “Chúng ta do Tay Ngài làm ra” có nghĩa gì? Trước khi chúng ta trở thành Cơ Đốc-nhân, Chúa nhìn thấy chúng ta và có chương trình giải cứu chúng ta, rồi làm cho chúng ta trở nên giống như Con Ngài là Chúa Jesus. Chúng ta do Đức Chúa Trời làm ra. Ngài hành động hằng ngày trong đời sống chúng ta để làm cho chúng ta được nên theo ý muốn Ngài. Xem 2:10; RoRm 8:28-29.
HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: Eph Ep 2:11-22.
Chủ đề: Tín đồ dân ngoại và dân Giu-đa hiệp một trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời”. 2:19
Ôn câu hỏi bài 4
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. ĐỊA VỊ TRƯỚC KIA CỦA TÍN HỮU DÂN NGOẠI
Phao-lô, đại sứ được Đức Chúa Trời chọn đặc biệt, nhận sứ mạng đem Tin Lành đến cho dân ngoại, đã nhắc nhở các tín hữu thuộc dân ngoại ở Êphêsô về tình trạng trước kia của họ khi họ chưa nghe giảng Tin Lành và tin cậy Chúa Jesus làm Chúa Cứu thế của mình:
1. Không chịu cắt bì: Xin đọc 2:11. Đầu tiên, Phaolô đề cập đến vấn đề cắt bì vì điều này rất quan trọng đối với con cháu Ápraham. Chịu cắt bì là dấu hiệu Đức Chúa Trời ban cho Ápraham để chứng tỏ dòng dõi ông là dòng dõi được Ngài tuyển chọn và đó cũng là dấu hiệu Ngài ban xứ Palestine cho họ. Xin đọc SaSt 17:1-11.
. Dân ngoại là dân tộc không thuộc dòng dõi Ápraham và không được ban cho dấu hiệu này, vì không được Đức Chúa Trời tuyển chọn cũng như không được dự phần vào giao ước của lời hứa. Đức Chúa Trời không lập giao ước với bất cứ một quốc gia nào khác ngoài con cháu Ápraham.
2. Không có Đấng Christ: Xin đọc Eph Ep 2:12. Người Giuđa đã trông đợi
Đấng Christ là Chúa Cứu thế hàng trăm năm trước khi Ngài được sanh ra; và Ngài đã được sanh ra bởi Mari là một thiếu nữ đồng trinh người Giuđa.
. Chúng ta là dân ngoại không có cùng một hy vọng như người Giuđa, trông đợi một Chúa Cứu thế từ Đức Chúa Trời. Ngay cả tổ tiên của chúng ta cũng không hề nhận thức được điều gì về Đấng Christ là Đấng sẽ đến thế gian. Trước khi nghe giảng về Ngài qua Kinh Thánh, chúng ta không thể biết Ngài là Chúa Cứu thế của tội nhân, là Đấng mà Đức Chúa Trời hứa ban ngay từ lúc khởi đầu sáng thế, sau khi loài người phạm tội.
3. Không có quyền công dân trong dân Ysơraên: Dân Ysơraên là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã quở phạt xứ Êdíptô và các nước khác là các nước đã bạc đãi dân Ysơraên, tuyển dân của Ngài. Các dân tộc khác đều được coi là ngoại bang đối với dân Ysơraên.
4. Không được dự vào giao ước của lời hứa: Khi kêu gọi Ápraham, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban một Chúa Cứu thế cho tội nhân. Xin đọc SaSt 12:1-3. Đó chính là Chúa Jesus, thuộc dòng dõi Ápraham, để mọi dân trên đất đều được phước.
Giáo viên: Ghi chú GiGa 8:56; GaGl 3:8.
. Sau đó Chúa còn ban cho dân Ysơraên rất nhiều lời hứa khác liên quan đến sự ra đời của Chúa Cứu Thế thuộc dòng dõi vua Đavít vĩ đại của họ. Trong khi đó, Ngài không ban một lời hứa nào cho dân ngoại về một Chúa Cứu thế sẽ đến trong thời kỳ Cựu-ước.
Giáo viên : Ghi chú RoRm 9:3-5.
5. Không có hy vọng: Đức Chúa Trời dạy dân Ysơraên rằng chỉ một mình Ngài là có thể tha tội và chỉ có một con đường duy nhất để đến với Ngài. Ngài dạy họ làm hòm giao ước rồi Ngài chọn Arôn và dòng dõi ông dâng của lễ bằng huyết từ năm này qua năm kia cho đến khi Chúa Cứu thế đến để trả thay tội lỗi một cách trọn vẹn. Bởi đó, dân Ysơraên có một hy vọng: Họ mong đợi một Chúa Cứu thế sắp đến.
. Còn dân ngoại vẫn đi trong sự tối tăm và không hiểu biết. Satan đã dùng quyền lực giữ họ trong sự sợ hãi ma quỉ để kiểm soát mọi hành vi cử chỉ trong đời sống họ. Dân ngoại không có hy vọng thoát khỏi quyền lực của ma quỉ.
6. Không có Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho Ápraham, Ysác, và Giacốp. Ngài bày tỏ Chính mình Ngài cho người Ysơraên và cũng bày tỏ quyền năng cao cả của Ngài qua tôi tớ Ngài là Môise. Nhưng dân ngoại không có Đức Chúa Trời. Họ không biết có một Đức Chúa Trời Chân thật và Hằng Sống. Họ thờ lạy hình tượng bằng gỗ, bằng đá do chính tay mình làm ra, và họ cũng thờ mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hay muông thú. . .
. Vì thế, trong thời Cựu Ước, phương pháp duy nhất để dân ngoại bang có thể đến với Đức Chúa Trời là phải cải đạo sang Do Thái giáo, bằng cách chịu cắt bì và tuân theo luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ysơraên. Ngoại trừ Ysơraên, dân ngoại không có cách nào được cứu.
II. HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST
1. Nhờ huyết Chúa Jesus được gần: Trong Eph Ep 2:1-3, Phaolô đã mô tả tình trạng của tín hữu trước khi Chúa cứu họ, và kế đến trong câu 4, ông nói,“Nhưng Đức Chúa Trời. . . ” Chính Đức Chúa Trời đã làm ra sự khác biệt này. Đức Chúa Trời cứu mọi tín hữu bằng sự thương xót và tình yêu lớn lao của Ngài mà Ngài bày tỏ cho chúng ta qua Chúa Cứu thế Jesus.
Xin đọc Eph Ep 2:13. Những tín hữu dân ngoại là “những người xa cách Đức Chúa Trời ” nay “. . đã gần rồi. . . ” nhờ huyết Chúa Cứu thế Jesus là huyết đã đổ ra để đền tội thay cho - cả dân Giu-đa lẫn dân ngoại.
2. Hiệp một nhờ Đấng Christ: Xin đọc 2:14. Chỉ duy có Chúa Jesus mới có thể làm hòa hiệp dân tộc Giu-đa và dân ngoại. Cả hai đều được đến gần Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Jesus.
. Trong Công vụ 10 Chúa ban cho Phi-erơ một khải tượng: Vì Chúa Jesus đến và đền tội thay cho cả dân Giuđa và dân ngoại, nên ai tin Ngài sẽ được thánh sạch bởi Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận như nhau.
3. Được hòa thuận với Đức Chúa Trời: Trong thư Phaolô gửi cho người Rôma, ông nói rõ rằng cả dân ngoại lẫn dân Giuđa đều đã bị Đức Chúa Trời định tội. Xin đọc RoRm 2:12; 3:9, 10, 19. Nếu thế thì Chúa Jesus có làm cho cả dân Giu-đa lẫn dân ngoại hiệp thành một thể và hòa thuận với Đức Chúa Trời không? Xin đọc Eph Ep 2:15-17.
. Chúa Jesus xuống thế gian là hoàn toàn vâng theo luật pháp Đức Chúa Trời. Ngài phải chịu đoán phạt do sự không biết Chúa của dân ngoại và Ngài cũng chịu đoán phạt thay cho dân Giuđa, vì họ biết luật mà không vâng theo luật. Chúa Jesus chết thay cho cả dân Giu-đa lẫn dân ngoại để mọi tín hữu được tha tội và được hòa thuận với Đức Chúa Trời.
4. Trở nên một người mới trong Chúa: Tín đồ dân ngoại và dân Giuđa đều hiệp một trong Đấng Christ, vì vậy họ hoàn toàn được dựng nên mới. Trong Đấng Christ, họ không còn là Giu-đa hay dân ngoại. Họ là “một người mới ”.
Xin đọc Eph Ep 2:18. Dân Giuđa và dân ngoại bây giờ được hiệp nhất trong Đấng Christ và được Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Đức Chúa Trời là Cha chấp nhận họ một cách công bằng. Tín đồ dân Giu-đa và tín hữu dân ngoại bây giờ có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài.
5. Trở nên người nhà của Đức Chúa Trời: Trước khi Chúa Jesus giáng thế chết thay cho dân Giu-đa và dân ngoại, không có một người ngoại nào khi chưa chịu cắt bì có thể đi cùng với một người dân Giu-đa vào bên trong Đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Người ngoại chỉ được phép ở ngoài Đền thờ, hoặc trong hành lang dân ngoại.
. Nhưng khi Chúa Jesus chịu chết, Đức Chúa Trời đã xé bức màn ngăn cách nơi chí thánh để cả dân ngoại lẫn dân Giu-đa đều biết rằng họ đều được Ngài đón tiếp, được trực tiếp trò chuyện và được thờ phượng Ngài.
Quý vị và chúng tôi, là những người ngoại đều không được phép đến gần Đức Chúa Trời của Ápraham, của Ysác và Giacốp nhưng bây giờ trong danh Chúa Jesus, chúng ta có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta trong mọi lúc.
6. Trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời: Xin đọc 2:19-22. Có nhiều công trình kiến trúc vào thời điểm Kinh Thánh được ghi chép, kể cả Đền thờ ở Giêrusalem, đều được xây dựng bằng đá. Phaolô đã dùng loại đá này làm minh họa cho Đền thờ mới mà Đức Chúa Trời đang xây dựng.
Giáo viên: Cho xem tranh một tòa nhà bằng đá giống như loại nhà thời kỳ Kinh Thánh được ghi chép.
Phaolô nói rằng tất cả các tín hữu - cả dân Giu-đa lẫn dân ngoại - đều là những viên đá hiệp nhau bởi Đức Thánh Linh để làm một Đền thờ thánh vĩ đại cho Chúa. Hội Thánh là Thân thể Đấng Christ, là Đền thờ của Chúa, nhưng mỗi đời sống con cái Chúa cũng được biệt riêng ra khác với người thế gian để làm Đền thờ của Chúa, nơi Chúa ngự trên đất. Như thế, Đức Chúa Trời sẽ được thờ phượng, sẽ được tôn cao, quý trọng, chiêm ngưỡng, tôn vinh và yêu mến. Xin đọc 2:21-22.
. Các sứ đồ và tiên tri là nền nhà của Đền thờ, vì tất cả tín hữu ở trong Đền thờ Đức Chúa Trời đều nhờ vào sự dạy dỗ của các sứ đồ và tiên tri đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời và tình yêu Ngài dành cho chúng ta đều đã được ghi trong Lời Ngài bởi các sứ đồ và các tiên tri.
. Chúa Jesus là Hòn đá Góc nhà (chief cornerstone). Hòn đá góc nhà là hòn đá đầu tiên được đặt xuống và là công tác khởi điểm của căn nhà. Hòn đá góc nhà được đặt tại chỗ liên kết của hai bức tường và chính hòn đá này giúp cho hai bức tường liên kết nhau. Chúa Jesus là Hòn Đá đầu tiên được đặt trong Đền thờ Chúa, và tất cả chúng đều được xây chung quanh Ngài.
Giáo viên: Ghi chú IPhi 1Pr 2:5-7.
. Đền thờ Chúa sẽ được hoàn tất chứ? Vâng, một ngày nào đó Đền thờ Chúa sẽ hoàn tất, và lúc ấy Chúa Jesus sẽ trở lại, đem chúng ta đi cùng với Ngài lên Thiên đàng. Chúng ta cần làm hết sức để đem Lời Chúa đến với mọi người ở khắp nơi để Đền thờ Ngài sẽ chóng hoàn tất và Chúa Jesus sẽ trở lại và đem chúng ta về ở với Ngài.
CÂU HỎI
1. Tình trạng của tín hữu trước khi được cứu là gì? Họ:
a. Không chịu phép cắt bì là dấu hiệu thuộc về Đức Chúa Trời. Xem Eph Ep 2:11.
b. Không biết Chúa Cứu thế sẽ giáng sinh.
c. Không được kể là dân Ysơraên là dân Đức Chúa Trời cai trị.
d. Không được dự phần trong lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho dân Ysơraên.
e. Không có hy vọng có sự cứu rỗi đời đời.
f. Không biết có một Đức Chúa Trời Hằng Sống và có Thật. Xem 2:12.
2. Ai đã biến đổi tình trạng này cho dân ngoại? Đức Chúa Trời đã biến đổi tình trạng của họ bằng cách ban Chúa Jesus. Xem 2:13.
3. Mối tương giao giữa tín hữu dân Giu-đa và dân ngoại bây giờ như thế nào? Tín đồ dân ngoại và dân Giu-đa bây giờ hiệp một. Họ được đến gần Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus. Xem 2:14-16.
4. Đền thờ Đức Chúa Trời bây giờ còn làm bằng đá hay không? Không! Phaolô nói rằng mọi tín hữu - dân ngoại và dân Giu-đa - giống như các hòn đá hiệp lại với nhau bởi Đức Thánh Linh để tạo thành một Đền thờ lớn là Đền thờ Đức Chúa Trời, nơi Ngài được tôn thờ.
5. Ai là nền của Đền thờ Đức Chúa Trời? Các sứ đồ và tiên tri.
6. Tại sao các sứ đồ và tiên tri được gọi là nền của Đền thờ Đức Chúa Trời? Vì mọi tín hữu là Đền thờ Đức Chúa Trời phải nhờ vào sự dạy dỗ của các sứ đồ và tiên tri được ghi chép trong Kinh Thánh. Những gì chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời và tình yêu Ngài dành cho chúng ta đều đã được ghi trong Lời Ngài bởi các sứ đồ và các tiên tri.
7. Ai là Hòn Đá chính ở góc nhà trong Đền thờ Đức Chúa Trời? Chúa Cứu thế Jesus.
8. Tại sao Chúa Jesus được gọi là Hòn Đá chính ở góc nhà? Hòn đá góc nhà là hòn đá đầu tiên được đặt làm thành phần cấu trúc của nền nhà. Đó là khởi điểm của việc xây dựng một ngôi nhà. Hòn đá góc nhà được đặt chỗ nối nhau của hai bức tường chính để giúp cho hai bức tường liên kết với nhau. Chúa Jesus là Hòn Đá đầu tiên được đặt trong Đền thờ Đức Chúa Trời, và chúng ta được xây dựng chung quanh Ngài.
9. Khi nào thì quý vị trở thành thành phần của Đền thờ Đức Chúa Trời? Khi chúng ta được tái sanh trong quyền năng của Đức Thánh Linh và Ngài đặt chúng ta vào Đền thờ của Ngài.
10. Hiện giờ Đền thờ Chúa đã hoàn tất chưa? Chưa! Mỗi ngày có nhiều người nghe giảng và tin vào Lời Đức Chúa Trời và được thêm vào Đền thờ Chúa bởi Đức Thánh Linh.
11. Ai có trách nhiệm nói về Lời Chúa để càng ngày càng có nhiều người tin Chúa thêm vào Đền thờ Chúa? Đó là trách nhiệm của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.
12. Đền thờ Chúa sẽ được hoàn tất không? Có. Đền thờ Chúa sẽ được hoàn tất khi Chúa Jesus sẽ trở lại đem chúng ta lên Thiên đàng với Ngài.
LỜI CẦU XIN KHÔN NGOAN
Kinh Thánh: 3:14-21
Chủ đề: Lần thứ nhì Phaolô cầu nguyện cho tín hữu ở Êphêsô.
Câu gốc: “Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng”. 3:16
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. ĐỐI TƯỢNG LỜI CẦU NGUYỆN
Giáo viên: 3:1-13 là đoạn giữa. Phaolô bắt đầu câu 1 bằng cách nói “Ấy bởi điều đó. . . . ” Rồi kế đó ông ngừng nói và giải thích khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho ông, về đặc quyền, về trách nhiệm làm sứ đồ của Đấng Christ cho dân ngoại. Ông nối tiếp dòng tư tưởng của mình mà ông đã ngưng ở 2:22 bằng nói lại “Ấy là vì cớ đó. . . ” trong 3:14.
1. Đức Chúa Trời là Cha: Xin đọc 3:14, 15. Khi Phaolô nói rằng ông quì gối trước mặt Cha, ông có ý nói rằng ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Cha Yêu thương đầy lòng nhân từ. Người Giuđa thường quì gối khi cầu nguyện để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Chúa Trời.
. Đức Chúa Trời là Cha vì Ngài đã sanh dựng nên loài người chúng ta (LuLc 3:38). Hơn nữa, Ngài còn tái sanh chúng ta trở nên con cái Ngài bởi Đức Thánh Linh khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus (GiGa 1:12; 3:5).
2. Đức Chúa Trời là Chủ tể: “. . Cả nhà trên trời. . . ” là nhà Đức Chúa Trời - cả dân Giuđa và dân ngoại - tất cả những ai đặt đức tin và tin nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu thế và được sanh ra trong nhà Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh. Có một số người trong nhà Chúa vẫn còn ở trên đất nhưng phần lớn đang ở cùng Ngài trên Thiên đàng.
. Đối với người Do Thái, khái niệm “đặt tên” là khái niệm về quyền sở hữu. Tất cả các thành viên trong nhà Cha đều thuộc về Cha vì Ngài đã mua họ bằng chính huyết Ngài (Cong Cv 20:28). Xin đọc Eph Ep 2:19. Chúng ta đều cùng có một Cha và là người cùng một nhà.
II. LỜI CẦU NGUYỆN LẦN THỨ NHÌ
Đây là lần cầu nguyện thứ nhì cho tín hữu ở Êphêsô. Ông cầu nguyện:
1. Để họ được mạnh mẽ ở trong lòng bởi Đức Thánh Linh: Xin đọc 3:16. Phaolô cầu xin Đức Chúa Trời là Cha sẽ làm cho họ “mạnh mẽ. . . ” Chúng ta đều cần mạnh mẽ mỗi ngày để đứng vững trước cám dỗ và để vâng phục Chúa trong mọi sinh hoạt của cuộc sống. Chúa có đủ quyền phép để khiến chúng ta có thể làm đẹp lòng Ngài khi gặp khó khăn, thách thức trong đời sống.
. Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ “. . tùy sự giàu có vinh hiển Ngài. . ” Đức Chúa Trời không bao giờ thiếu bất cứ điều gì chúng ta cần. Ngài là Đấng giàu có, đã mang chúng ta là những kẻ nghèo khó vào nhà Ngài và hứa rằng mọi điều chúng ta cầu xin Ngài sẽ ban cho.
. Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho chúng ta bằng cách nào? Bởi Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng ta. Nếu chúng ta để Đức Thánh Linh cai trị “. . trong lòng. . . ” (trong trí và lòng), chúng ta sẽ có sự mạnh mẽ của Đức Chúa Trời để vâng phục Ngài giữa mọi cám dỗ, khó khăn.
2. Để Đấng Christ ngự trong lòng nhơn đức tin: Trong câu 17, Phaolô tiếp tục cầu nguyện “ . . đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em. . . ” Chúa Jesus đang ở với tín hữu ở Êphêsô qua Đức Thánh Linh. Phaolô không cầu nguyện để Ngài ngự vào lần nữa, nhưng để làm Chủ hoàn toàn trong đời sống họ.
Khi quý vị đến thăm nhà một người nào đó, quý vị sẽ ngồi nơi dành cho khách và có cử chỉ của một người khách, khác với khi về nhà mình, quý vị có thể làm gì tùy ý. . . Chúng ta cũng cần cầu nguyện cho chính mình: Xin Chúa Jesus ngự trong đời sống chúng ta không phải như một người khách, mà chúng ta phải đón tiếp Ngài và mời Ngài làm Chủ mọi lãnh vực của đời sống chúng ta. Chúa Jesus đã mua chúng ta bằng chính huyết báu của Ngài, nên chúng ta tiếp đón Ngài vào lòng như một Vị Chủ nhà có trọn quyền làm Chủ là rất phải lẽ.
3. Để họ được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương: Xin đọc 3:17. Nếu Chúa ngự vào lòng và cai trị đời sống chúng ta như nhà riêng của Ngài, Ngài sẽ hướng dẫn và ban ơn dư dật cho chúng ta trong tình yêu Ngài, khiến cuộc đời chúng ta sẽ đầy niềm vui, phước hạnh Thiên đàng.
. Khi chúng ta để Chúa Jesus sử dụng thân thể chúng ta làm nhà của Ngài, tình yêu Ngài sẽ kiểm soát tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta, chúng ta sẽ được “. . đâm rễ vững nền trong sự yêu thương ”.
. Đời sống chúng ta sẽ mạnh mẽ và vững vàng như một cây có rễ mọc sâu dưới đất và chắc chắn hay như một ngôi nhà có nền tảng vững vàng. Khi cám dỗ và khó khăn bỗng nhiên có cơn gió bão thổi ập tới, chúng ta vẫn đứng vững vàng bằng quyền năng của Chúa Tình yêu.
4. Để họ biết được tình yêu của Đấng Christ: Xin đọc 3:17-19. Tình yêu lớn lao của Đấng Christ dành cho mọi người là một điều phổ quát. Tuy nhiên, khó có thể có người hiểu rõ tình yêu Ngài một cách trọn vẹn. Vì thế chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ qua Lời Ngài để có thể hiểu tình yêu Ngài, tình yêu kỳ diệu của Đấng Christ dành cho con cái Ngài và mọi người khác, càng ngày càng hơn.
Nhưng chẳng những chúng ta cần phải hiểu biết về tình yêu Ngài trong tâm trí mà còn phải kinh nghiệm tình yêu Ngài trong đời sống. Chúng ta sẽ được tăng trưởng trong kinh nghiệm về tình yêu Ngài dành cho chúng ta một cách cá nhân qua những gì Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong đời sống chúng ta. Chịu đựng sự khó khăn xảy đến thì không dễ dàng gì nhưng Đức Chúa Trời có thể dùng các khó khăn ấy để dạy chúng ta nhiều hơn về tình yêu Ngài dành cho chúng ta.
5. Để họ được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời: Xin đọc 3:19. Càng hiểu biết và kinh nghiệm tình yêu của Chúa Jesus, đời sống chúng ta càng ngày càng trở nên giống như Ngài. Được biến hóa giống như Ngài, chúng ta sẽ được “. . . đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời ”, vì Chúa Jesus chính là mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Giáo viên: Ghi chú IICo 2Cr 3:18.
. Đời sống chúng ta dần dần được đầy dẫy, hoặc nói một cách khác là được cai trị bằng tình yêu, như tình yêu cai trị đời sống Chúa Jesus, chúng ta sẽ yêu mọi người giống như Đức Chúa Trời yêu họ. Chúng ta sẽ được “. . . đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. ” Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu khiến Ngài bằng lòng phó chính Con mình, sẽ hướng dẫn đời sống chúng ta để chúng ta không sống theo ý riêng, mà sống vì Chúa và vì lợi ích của người khác.
III. LỜI KẾT LUẬN
1. Xác định lòng tin: Xin đọc Eph Ep 3:20. Phaolô kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng cách ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng làm trổi hơn vô cùng trong đời sống của tất cả con cái Ngài hơn cả những điều chúng ta cầu xin, suy tưởng hoặc hành động. Bằng cách nào Ngài làm được như vậy? Bằng quyền năng cao cả của Ngài hành động trong con cái Ngài. Và quyền năng đó là gì? Đó cũng chính là quyền năng đem Chúa Jesus từ kẻ chết sống lại và khiến Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, có toàn quyền cai trị Satan, ma quỉ, thần linh và mọi người. Đó cũng là quyền năng của Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng mỗi con cái Đức Chúa Trời. Xin đọc 1:19-23.
2. Lời ca ngợi Đức Chúa Trời: Xin đọc 3:20-21. Đây chính là mục đích cuối cùng của lời cầu nguyện được dâng lên. Phaolô cầu xin nhiều điều cho tín hữu Êphêsô, không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu tâm linh của họ mà để cuối cùng Danh Đức Chúa Trời được vinh hiển trong Hội Thánh Ngài, cũng như đã được vinh hiển trong Đức Chúa Jesus trải các thời đại, đời đời vô cùng. Đây phải là mục đích của mỗi một lời cầu nguyện của chúng ta.
CÂU HỎI
1. Phaolô có ý nói gì khi nói rằng ông quì gối trước mặt Đức Chúa Trời? Ông có ý nói ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thường quì gối khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
2. Phaolô muốn ám chỉ ai khi ông nói “. . . cả nhà trên trời và dưới đất. . ”? Ông muốn ám chỉ nhà Đức Chúa Trời - cả dân Giu-đa lẫn dân ngoại-tất cả những ai đặt đức tin và tin nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu thế và được sanh lại trong nhà Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh.
3. Làm sao Đức Chúa Trời có thể khiến chúng ta mạnh mẽ để sống vâng phục Ngài bất chấp mọi khó khăn cám dỗ? Nhờ Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta để Đức Thánh Linh kiểm soát “. . . trong lòng. . . ” nghĩa là cai trị trí và lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có năng lực mạnh mẽ của Đức Chúa Trời để vâng phục Ngài.
4. Phaolô có ý gì khi cầu nguyện, “. . . đến nỗi Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em. . . ”? Phaolô có ý nói Chúa Jesus không muốn làm người Khách trong lòng tín hữu, nhưng muốn họ đón tiếp Ngài để Ngài ngự trị và cai quản thân thể họ như là nhà riêng của Ngài.
5. Quý vị sử dụng minh họa nào theo văn hóa riêng để chứng tỏ sự khác biệt giữa việc Chúa Jesus ở trong lòng chúng ta như một người Khách hay là ngự vào lòng chúng ta như Vị Chủ nhà?
Giáo viên: Theo minh họa sử dụng trong bài học.
6. Tại sao đời sống chúng ta được đâm rễ vững nền trong sự yêu thương của Đấng Christ là quan trọng? Để đời sống chúng ta được mạnh mẽ và bền vững như một cây có rễ khoẻ và ăn sâu trong lòng đất hay như một ngôi nhà có nền móng đặt sâu trong đất. Khi có cám dỗ hay khó khăn thình lình xảy đến giống như gió bão ập tới, chúng ta vẫn đứng vững bằng quyền năng trong tình yêu của Đấng Christ.
7. Làm thế nào để chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu Đấng Christ dành cho chúng ta và mọi người? Bằng cách luôn luôn nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta về Lời Ngài qua những việc Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trong đời sống chúng ta.
8. Làm thế nào để chúng ta trở nên “. . . đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. . . ”? Bằng cách nhờ Đức Thánh Linh dạy dỗ để chúng ta hiểu biết về tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho chúng ta và mọi người.
9. Chúa có thể làm ơn cho chúng ta đến mức độ nào? Trổi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Xem 3:20.
10. Bằng quyền năng nào Chúa có thể làm cho chúng ta “. . . trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. . . . . ” ? Bằng quyền năng mà Đức Chúa Trời khiến Chúa Jesus sống lại từ kẻ chết và ngồi bên hữu Ngài, ban quyền năng cai trị Satan, ma quỉ, thần linh, và mọi người. Quyền năng cao cả đó là quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trong lòng mỗi con cái Đức Chúa Trời. Xem 1:19-23.
HIỆP MỘT TRONG THÁNH LINH
Kinh Thánh: Êphêsô 4: 1-7.
Chủ đề: Sự hiệp một của Hội Thánh.
Câu gốc: “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh”. 4:2-3
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. LỜI KHUYÊN SỐNG HIỆP MỘT
1. Nền tảng lời khuyên: Xin đọc 4:1. Khi viết thư cho tín hữu Êphêsô, Phaolô là một tù nhân. Suốt ba đoạn đầu, Phaolô dạy dỗ những điều diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả tín hữu ở trong Đấng Christ.
a. Trong đoạn 1, Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ. Xin đọc 1:3.
b. Trong đoạn 2, Phaolô viết rằng Ngài làm cho chúng ta đồng ngồi với Đấng Christ trên Thiên đàng. Xem 2:5, 6. Ông cũng dạy rằng tín hữu dân Giu-đa lẫn dân ngoại đều hiệp một trong Đền thờ Đức Chúa Trời là nơi Ngài ngự trị bởi Đức Thánh Linh. Xin đọc 2:22.
Trên nền tảng những điều diệu kỳ mà Đức Chúa Trời đã ban cho mọi tín hữu, Phaolô nài khuyên chúng ta phải có đời sống thánh khiết. Chúng ta nên sống như người được phước thuộc linh, ngồi nơi thiên thượng trong Đấng Christ và hiệp một trong Đền thờ Đức Chúa Trời ngự bởi Đức Thánh Linh. Xin đọc 4:1 một lần nữa.
Chúng ta có thể minh họa sự giảng dạy của Phaolô bằng cách này:
Quý vị hãy tưởng tượng quý vị đang đi trong rừng thì bỗng nhiên nghe có tiếng lạ. Khi đến nơi để xem xét, quý vị trông thấy một đứa bé gầy guộc dơ bẩn và không mặc quần áo đang nằm ở dưới đất. Nó đang ăn một khúc rễ cây có lẽ do lợn rừng bỏ sót lại. Trông nó giống như một thú rừng. Vì không biết cha mẹ nó là ai, nên quý vị mang nó về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp cho nó, quý vị cho nó ăn, và vì tình yêu, quý vị nhận nó làm con - cho nó có cùng quyền lợi như những đứa con ruột của quý vị, cũng cho nó nệm và chăn màn để ngủ. Nhưng sáng hôm sau, đứa trẻ đã ra đi. Khi quý vị tìm thấy nó thì một lần nữa, nó lại không quần áo, dơ bẩn, và đi tìm thức ăn thừa của thú rừng để ăn. Quý vị lại đem nó về nhà rồi bảo với nó: “Ta đã nhận con làm con nuôi, con có đủ mọi thứ như các con ruột của ta. Vì vậy ta muốn con đừng trở về rừng và sống như trước đây nữa. Bây giờ con là thành viên của gia đình, vì thế con phải sống giống như chúng ta”.
Câu chuyện trên đây giải thích những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Khi Chúa Jesus tìm thấy chúng ta, chúng ta đang ở sống dưới quyền của Satan, và sự chết, nhưng Ngài cứu chúng ta bằng quyền năng Ngài. Chúng ta được sanh lại trong nhà Ngài, Ngài mặc áo công bình cho chúng ta và ban cho chúng ta mọi thứ mà Con Ngài là Chúa Jesus có được. Bây giờ qua sứ đồ Phao-lô, Đức Chúa Trời dạy chúng ta đừng bao giờ trở lại con đường cũ là lối sống trước khi được Chúa Jesus cứu. Bây giờ chúng ta ở trong nhà Đức Chúa Trời nên chúng ta phải sống giống như Đức Chúa Trời và Chúa Jesus. Xin đọc RoRm 12:1, 2.
2. Khuyên sống hiệp một: Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống như thế nào? Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời không muốn con cái Ngài tranh chiến với nhau, Ngài muốn nhà Ngài sống hiệp một. Xin đọc Eph Ep 4:1-3.
Quý vị có thích con cái mình cãi vã và tranh luận với nhau không? Không! Một gia đình như thế là gia đình không hạnh phúc. Vậy nên mỗi cá nhân phải có thái độ nào để nhà Chúa được bình an và hạnh phúc?
a. Điều đầu tiên Phaolô đề cập đến là khiêm nhường. Lời khuyên này có nghĩa là chúng ta không nên đánh giá không chính xác về mình và nghĩ rằng chúng ta có khả năng trổi hơn người khác. Chúng ta nên hạ mình trước người khác, tôn trọng ý kiến của họ và việc họ làm. RoRm 12:3.
b. Chúng ta cũng nên mềm mại. Có nghĩa là chúng ta phải có thái độ sẵn lòng nghe sự dạy dỗ và hướng dẫn của người khác và phải biết rằng
chúng ta cần học hỏi thêm nhiều.
c. Điều cần thiết kế đến là chúng ta phải sống hòa bình với nhau, vì con cái Đức Chúa Trời phải đối xử nhẫn nại với nhau. Khi có người làm điều gì chúng ta không thích hay nói điều gì làm xúc phạm chúng ta, nếu chúng ta cư xử như lúc chưa được cứu thì không khó. Như vậy chúng ta phải phản ứng như thế nào? Thường chúng hay nổi giận và đáp lại bằng những lời lẽ cay độc, hoặc là chúng ta toan tính chờ ngày trả đũa người làm tổn thương mình. Đôi khi con cái Chúa cứ tiếp tục đi theo đường cũ, nhưng Đức Chúa Trời dạy chúng ta nên sống đời sống mới Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Cứu thế Jesus. Chúng ta sẽ nhẫn nại với nhau, “. . . lấy lòng yêu thương mà chìu nhau. . . ” Cho dù có tín hữu Cơ Đốc khác đôi khi làm phiền quý vị, chúng ta phải chấp nhận lẫn nhau vì tình yêu thương.
Hành động được như vậy thì không dễ đâu. Bản chất đối kháng của chúng ta là trả đũa khi chúng ta bị tổn thương và chống lại người làm chúng ta phiền hà. Làm thế nào chúng ta có thể khiêm nhường, sẵn lòng nghe sự chỉ bảo của người khác và nhẫn nại với bất cứ ai làm ta tổn thương hay bực bội? Chỉ có một cách duy nhất thôi. Phaolô dạy chúng ta phương pháp ấy trong Rôma 6.
Giáo viên: Ôn các bước trong Rôma 6 làm căn bản cho sự chiến thắng trên bước đường theo Chúa của tín hữu Cơ Đốc. Điều quan trọng là chúng ta phải mang các nguyên tắc ấy trở lại với Lẽ thật căn bản để sự biến đổi không phải là do nỗ lực bản thân mà là sự nhờ cậy vào Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng.
Khi chúng ta mời Đức Chúa Trời cai trị thân thể mình, Đức Thánh Linh sẽ kiểm soát đời sống chúng ta. Chỉ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể làm được những gì Chúa phán truyền trong Lời Ngài. Xin đọc Eph Ep 4:3. Chúng ta nên cố gắng hết sức mình để có thể sống hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau, vì tất cả con cái Đức Chúa Trời đều được hiệp một bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta được ràng buộc lẫn nhau qua một Đức Thánh Linh là Đấng ngự trị trong lòng mỗi người chúng ta.
Có thể so sánh sự khuyên dạy ấy với dòng huyết lưu thông trong người quý vị. Nếu quý vị để tay lên ngực, quý vị có thể nghe tim đập. Nó đang đem máu đi nuôi cơ thể quý vị. Huyết của quý vị có mặt ở đầu, tay, chân, và mọi bộ phận khác trong cơ thể. Đức Thánh Linh cũng vậy, Ngài ở cùng mỗi con cái Đức Chúa Trời, và chính Ngài đã gìn giữ chúng ta trong hòa bình , hay là trong hiệp nhất.
3. Trách nhiệm giữ sự hiệp một: Chúng ta có trách nhiệm “. . . giữ. . . ” sự hiệp một mà Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không nên gây khó khăn, hoặc sự chia rẽ không cần thiết giữa chúng ta với bất cứ con cái nào khác của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng nên tránh làm điều gì đem lại sự bất đồng giữa bất cứ thành viên nào trong nhà Chúa.
II. BẢY YẾU TỐ CỦA SỰ HIỆP MỘT
Xin đọc 4:4. Bắt đầu bằng câu này, Phaolô liệt kê ra 7 yếu tố khiến con cái Đức Chúa Trời được hiệp một.
1. Một Thân thể: Thứ nhất là “. . một Thân thể. . . ” Con cái Đức Chúa Trời hiệp một với nhau bởi Đức Thánh Linh thành một thân thể. Chúa Jesus là Đầu, chúng ta là các bộ phận của Thân thể.
Chúng ta làm thế nào để trở thành bộ phận của Thân thể Đấng Christ? Của Hội Thánh? Chúng ta được Báptem trong Chúa Jesus bởi Đức Thánh Linh ngay lúc chúng ta tin nhận Ngài làm Chúa Cứu thế của chúng ta. Xem RoRm 6:3.
2. Một Thánh Linh: Thứ nhì “. . . một Thánh Linh. . . ” Chỉ có một Đức Thánh Linh duy nhất, và Ngài sống trong lòng mỗi con cái Đức Chúa Trời. Xin đọc 8:9.
3. Một sự trông cậy: Thứ ba là “. . . một sự trông cậy. . . ” Sự trông cậy của con cái Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi trên thế giới là gì? Đó sự hy vọng Chúa Jesus sẽ trở lại và họ sẽ ở cùng Ngài và giống như Ngài đời đời. Xin đọc 8:23-25, 10, 11.
Giáo viên: Sách 8:23-25, 10, 11 không kể theo thứ tự kế tiếp và đây là thứ tự tôi muốn ghi ra ở đây.
4. Một Chúa: Xin đọc 4:5, 6. Thứ tư là “. . một Chúa. . . ” Dù các tín hữu có ở nhiều nơi khác nhau, có màu da và tiếng nói khác nhau, họ chỉ hầu việc một Chúa - là Chúa Cứu thế Jesus.
5. Một đức tin: Thứ năm là “. . . một đức tin. . . ” Tất cả con cái thật của Đức Chúa Trời, không kể họ ở nơi nào đều có một đức tin. Họ đều tin cậy cùng một Chúa Jesus trên nền tảng của Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời.
6. Một phép Báptem: Thứ sáu là “. . . một phép Báptem. . . ” Mọi tín hữu được Đức Thánh Linh làm Báptem vào trong Thân thể Đấng Christ. Báptem bằng nước chỉ là một minh họa, hoặc là hình ảnh về Báptem của Đức Thánh Linh.
7. Một Đức Chúa Trời: Thứ bảy là “một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. . “ Tất cả tín hữu đều có một Cha: Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta trở nên con cái Ngài khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus làm Chúa Cứu Thế và được sanh lại bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Xin đọc RoRm 8:14-16.

CÂU HỎI
1. Hoàn cảnh Phaolô ra sao khi ông viết thư cho người Êphêsô? Ông bị bắt giam ở Rôma. Xem Eph Ep 4:1.
2. Quý vị sẽ minh họa yêu cầu của Phaolô với các tín hữu ở Êphêsô như thế nào khi ông khuyên họ nên sống thánh khiết vì họ được hưởng mọi phước thuộc linh, được đồng ngồi với Chúa Jesus ở trên trời và được làm Đền thờ Đức Chúa Trời ngự bởi Đức Thánh Linh?
Giáo viên: Dùng sự minh họa cho 4:1 trong bài học.
3. Phaolô nói tín hữu nên “dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” Ông có ý nói gì? Ông có ý nói chúng ta không nên gây khó khăn hay những sự chia rẽ không cần thiết giữa các con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta nên tránh làm điều gì gây sự bất đồng giữa các thành viên trong nhà Đức Chúa Trời.
4. Chúng ta nên có thái độ nào để có sự hòa bình và vui vẻ với các thành viên trong nhà Đức Chúa Trời?
a. Chúng ta nên khiêm nhường. Có nghĩa là chúng ta không nên có sự đánh giá sai lệch về chính mình và không nên nghĩ rằng chúng ta trội hơn người khác. Chúng ta nên hạ mình trước người khác, lúc ấy chúng ta sẽ đánh giá cao ý kiến và việc làm của người khác. Xem RoRm 12:3.
b. Chúng ta phải mềm mại. Có nghĩa là chúng ta sẵn sàng học và nghe người khác hướng dẫn.
c. Chúng ta phải chìu nhau. Nghĩa là chúng ta phải có lòng nhẫn nại với nhau. Xem Eph Ep 4:2.
5. Làm thế nào chúng ta có thể khiêm nhường, mềm mại và chìu nhau khi bản chất đối kháng của chúng ta là trả đũa và loại bỏ người nào làm tổn thương và phiền toái cho mình? Chỉ có một cách: Thực hiện những bước mà Phaolô giảng dạy trong Rôma 6.
6. Hãy kể tên và giải thích bảy yếu tố Phaolô đã kể ra để ràng buộc con cái Đức Chúa Trời với nhau?
a. Một Thân-thể. Con cái Đức Chúa Trời được kết hợp nhau bởi Đức Thánh Linh vào trong một Thân-thể. Chúa Jesus là Đầu, và chúng ta giống như các bộ phận khác của Thân-thể.
b. Một Thánh Linh. Chỉ có một Đức Thánh Linh và Ngài đang sống trong lòng mỗi con cái Đức Chúa Trời.
c. Một hy vọng. Hy vọng của mọi tín hữu là Chúa Jesus sẽ trở lại và con cái Chúa sẽ được ở với Ngài và giống như Ngài đời đời.
d. Một Chúa. Mặc dù các tín hữu ở nhiều nơi, khác màu da, khác tiếng nói, nhưng họ chỉ hầu việc một Chúa -là Chúa Cứu thế Jesus.
e. Một đức tin. Mọi con cái thật của Đức Chúa Trời, bất kể nơi nào, đều có một đức tin. Họ đều tin cậy cùng một Chúa Jesus dựa trên Lời Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh.
f. Một Báptem. Tất cả mọi tín hữu đều được Báptem bằng Đức Thánh Linh trong Thân-thể Chúa Jesus. Báptem bằng nước chỉ là một minh họa, một hình ảnh của Báptem bằng Đức Thánh Linh.
g. Một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Tín đồ ở nơi đâu đều có một Cha. Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta trở thành con cái Ngài khi chúng ta tin cậy Chúa Jesus và được sanh lại bởi quyền năng Đức Thánh Linh Xem 4:4-6.
TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: Eph Ep 4:11-16.
Chủ đề: Sự trưởng thành của Hội Thánh.
Câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”. 4:13
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. HIỆP MỘT NHƯNG NHIỀU ÂN TỨ
1. Chính Đấng Christ ban ân tứ: Mặc dù chúng ta được hiệp một trong Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh và chúng ta chỉ có một Cha, nhưng Ngài ban cho chúng ta nhiều ân tứ khác nhau hay nói cách khác là nhiều khả năng khác nhau để chúng ta có thể làm mọi công tác thuộc linh cho Ngài trong Hội Thánh Ngài.
Xin đọc 4:7. Chính Chúa là Đấng đã ban cho con cái Ngài nhiều khả năng khác nhau và chính Chúa cũng ban cho chúng ta năng lực và khôn ngoan để sử dụng các khả năng này.
2. Nhiều ân tứ khác nhau: Như thân thể chúng ta có nhiều bộ phận, và mỗi bộ phận có công việc riêng để làm cho thân thể hoạt động, thì cũng vậy, Chúa Jesus đã ban cho mỗi thành viên trong Thân thể Ngài nhiều khả năng khác nhau để thực hiện nhiều chức năng khác nhau. Chương trình của Ngài là các thành viên dùng ân tứ Ngài ban để giúp đỡ lẫn nhau cũng như góp phần khiến Thân thể được phát triển mạnh mẽ.
II. NĂM ÂN TỨ CĂN BẢN
1. Ơn làm sứ đồ và nói tiên tri: Xin đọc 4:11-12 Hai ân tứ đầu tiên được đề cập ở đây là ơn làm sứ đồ và ơn nói tiên tri. Trước đó Phaolô có nói những vị này là nền tảng của Hội Thánh, vì qua họ Chúa Jesus đã ban Lời Ngài, nhờ đó chúng ta hiểu biết về Đức Chúa Trời, về phương cách được giải cứu và được sống làm con cái Đức Chúa Trời. Xin đọc 2:19-20. Sau khi Lời Đức Chúa Trời được hoàn tất, Đức Thánh Linh không ban thêm ân tứ làm sứ đồ và nói tiên tri cho bất cứ người nào nữa. Ân tứ làm sứ đồ và nói tiên tri trong Hội Thánh không còn cần thiết nữa vì nền tảng mà Đức Chúa Trời gây dựng Hội Thánh Chúa trên đó đã được hoàn tất.
2. Ân tứ làm thầy giảng Tin Lành: Phaolô nói rằng Đức Thánh Linh cũng ban ân tứ khác cho một số tín hữu là ân tứ truyền giáo. Từ ngữ này có nghĩa là sứ giả của Tin Lành.
3. Ân tứ làm mục sư và giáo sư: Cuối cùng, Phaolô còn nói rằng Đức Thánh Linh cũng ban cho một số người khác làm mục sư đồng thời cũng là giáo sư. Từ ngữ “mục sư” có nghĩa là “người chăn chiên”. Chúa Jesus là“Đấng chăn chiên hiền lành”( GiGa 10:11) hay là“Đấng làm Đầu các kẻ chăn chiên” (IPhi 1Pr 5:4), và người mà Ngài giao công việc chăm sóc chiên của Ngài là người chăn chiên hay còn gọi là mục sư.
Giáo viên: Ghi chú 5:1-4.
Nơi nào mà người ta tin cậy Chúa Jesus qua sự giảng dạy của sứ đồ
Phaolô thì ông tập họp họ lại, gây dựng thành Hội Thánh của Chúa Jesus ở nơi đó. Sau đó, Phaolô chọn người hầu việc Chúa là những người được trang bị bởi Đức Thánh Linh để đào tạo nên các mục sư giảng đạo - các trưởng lão - của Hội Thánh đó.
Quý vị còn nhớ trong Công vụ các sứ đồ, trên đường trở về Giêrusalem sau khi hoàn thành hành trình truyền giáo lần thứ ba, Phaolô dừng chân tại một nơi gần bờ biển có tên là Mi-lê?
Giáo viên: Chỉ cho xem vị trí thành Mi-lê trên bản đồ.
Xin đọc Cong Cv 20:17. Những người Phaolô mời đến Mi-lê là các trưởng lão của Hội Thánh Êphêsô. Trưởng lão ở đây không cần thiết là những người cao tuổi nhất trong Hội Thánh, nhưng là những người Đức Thánh Linh giao cho trách nhiệm làm trưởng lão, hay là lãnh đạo ở Hội Thánh Êphêsô.
Xin đọc 20:28. Phaolô cũng gọi các trưởng lão này là kẻ coi sóc, vì họ là những người lãnh đạo công việc của Hội Thánh. Cũng trong câu này, Phaolô dạy các trưởng lão để họ làm công việc chăm sóc đàn chiên của Đức Chúa Trời. Làm thế nào để những trưởng lão này chăm sóc chiên của Chúa Jesus ở Êphêsô? Phaolô bảo họ “chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời. . ” Các mục sư trong Hội Thánh sẽ phải chăn con cái Đức Chúa Trời bằng sự giảng dạy họ về Lời Chúa. Trong Kinh Thánh đã cho biết rõ ràng về những người bởi Đức Thánh Linh có ân tứ làm trưởng lão, cũng được gọi là kẻ coi sóc hay còn gọi là mục sư.
III. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC BAN ÂN TỨ
1. Để sự phục vụ Chúa được trọn vẹn: Xin đọc Eph Ep 4:11-13. Tại sao Chúa Jesus ban cho Hội Thánh những người có ân tứ này? “. . để các thánh đồ được trọn vẹn. . . ” Đức Thánh Linh ban cho con người ân tứ này để họ có thể giảng dạy và trang bị Hội Thánh để mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau và gây dựng cho nhau trong sự hiểu biết về Chúa và ý muốn Ngài.
2. Để Hội Thánh được hiệp một: Khi chúng ta được sanh ra trong nhà Đức Chúa Trời, Chúa ban cho chúng ta địa vị làm con trưởng thành, nhưng chúng ta chưa thể phục vụ Ngài như là người lớn được, vì chúng ta còn đang là con đỏ trong sự hiểu biết và kinh nghiệm.
Giáo viên: Trách nhiệm giảng dạy con cái Đức Chúa Trời để họ lớn lên và trưởng thành trong đức tin và sự hiểu biết như là con trưởng thành được Chúa giao cho những người có ân tứ Chúa ban trong Hội Thánh Ngài. Quý vị giáo viên cũng được hiệp tác với các Mục sư trong công tác nầy.
Các ân tứ khác nhau trong Hội Thánh không phải để chia rẽ do ảnh hưởng của những người có ân tứ (như Hội Thánh Côrinhtô), nhưng khi mỗi người khiêm nhường góp phần mình để bổ khuyết cho nhau, Hội Thánh sẽ phát triển trong sự hiệp một của Đức Thánh Linh.
3. Để mỗi tín hữu được trưởng thành: Xin đọc 4:14. Tín đồ không lớn lên và trưởng thành trong đức tin do thiếu hiểu biết rất dễ bị tôi tớ Satan gây ảnh hưởng với mục đích dạy chúng ta làm sai ý nghĩa Lời Đức Chúa Trời. Trẻ con hầu như có thói quen tin vào bất cứ điều gì chúng ta dạy bảo chúng. Tương tự như vậy, con trẻ thuộc linh cũng dễ dàng bị lừa dối và bị lầm lạc trong sự dạy dỗ sai lệch.
Phaolô ví sánh một con cái Đức Chúa Trời không được học và chưa trưởng thành như một con thuyền không cánh buồm, hoặc là không có tay chèo trên biển cả trong cơn bão. Con thuyền bị đưa đẩy từ hướng này sang hướng kia và đôi khi còn quay vòng. Tín đồ Cơ Đốc chưa trưởng thành không biết tin vào điều gì và phải tin ai. Lúc đầu, họ sẽ tin vào một giáo sư giả và sau đó quay đi và bị một giáo sư giả khác là người của Satan tiếp tục lừa dối. . .
IV. KẾT QUẢ NẾP SỐNG TRƯỞNG THÀNH
1. Mỗi tín hữu liên hiệp sống động với Đấng Christ: Như vậy thì mục đích của Đức Chúa Trời dành cho con cái Ngài là gì? Xin đọc 4:15. Chẳng những Ngài muốn chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết về Chúa mà còn phải biết Chúa Jesus là Chúa của mọi hoạt động trong mỗi đời sống chúng ta.
Biết Chúa Jesus một cách mật thiết là mục đích, là đối tượng của đức tin và sự trưởng thành. Càng biết nhiều về Ngài, chúng ta càng có thể bày tỏ Lẽ thật cho người khác bằng lời nói và việc làm trong sự yêu thương của chúng ta.
2. Hội Thánh được hài hòa và phát triển: Xin đọc 4:16. Xin hãy quan sát thân thể của chính quý vị. Thân thể quý vị được kết hợp với đầu bởi cái cổ. Tay và chân cũng nối liền với thân thể quý vị. Quý vị cũng thấy bàn chân và bàn tay cũng kết hợp với tay và chân. . . Có chi thể nào của quý vị có thể nào làm việc mà không cần nối liền thân thể quý vị không? Chẳng những các bộ phận thân thể phải kết hợp nhau để hoàn thành mục đích trong thân thể, mà mỗi bộ phận còn phải hoạt động chính xác để cả thân thể chúng ta làm trọn chức năng của nó.
Tương tự như vậy, Đấng Christ là Đầu, và chúng ta là các bộ phận khác nhau trong Thân-thể Ngài. Chúng ta được kết hợp với Ngài nhờ Đức Thánh Linh. Nhưng chúng ta không thể làm việc Đức Chúa Trời giao cho nếu tất cả chúng ta không biết Ngài là Đầu và tất cả chúng ta đều tùy thuộc Ngài.
. Chẳng những chúng ta biết rằng mình đã được kết hợp với Chúa Jesus và tùy thuộc Ngài trong mọi sự, chúng ta còn phải biết chúng ta cần lẫn nhau. Mỗi bộ phận trong Thân-thể phải làm chính xác và làm trọn chức năng của mình để Thân-thể được lớn lên mạnh khỏe và vui vẻ.
CÂU HỎI
1. Cho dù chúng ta được hiệp một với Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh và chúng ta chỉ có một Cha, chúng ta có cùng một ân tứ và sẽ hầu việc Chúa cùng một công việc hay không? Không! Đức Chúa Trời ban nhiều ân tứ khác nhau để chúng ta có thể làm nhiều công việc khác nhau để hầu việc trong Hội Thánh Ngài.
2. Ai có thể làm cho chúng ta có khả năng sử dụng ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho chúng ta? Chúa sẽ ban cho chúng ta năng lực và sự khôn ngoan để sử dụng khả năng mà Ngài đã ban cho chúng ta. Xem 4:7.
3. Bốn khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho con người để giảng dạy cho Hội Thánh và làm cho Hội Thánh lớn lên trọn vẹn trong sự hiểu biết Chúa Jesus là gì? Đó là khả năng làm sứ đồ, làm tiên tri, làm nhà truyền giáo và làm mục sư giảng đạo. Xem 4:11-13.
4. Hội Thánh ngày nay nên cầu xin Đức Chúa Trời ban cho thêm nhiều người có ân tứ nào? Mục sư giảng đạo.
5. Các tên khác của “mục sư” là gì? Trưởng lão và Giám mục.
6. Công việc chính của trưởng lão trong Hội Thánh là gì? Là giảng dạy và trang bị Hội Thánh để mọi người có thể chăm sóc nhau và gây dựng cho nhau trong sự hiểu biết về Chúa và ý muốn Ngài. Xem 4:11-13.
7. Phaolô so sánh tín hữu hay bị ảnh hưởng của các giáo sư giả là tôi tớ của Satan với điều gì? Với con thuyền không cánh buồm hoặc không có tay chèo trên biển cả trong cơn gió bão. Xem 4:14.
8. Minh họa về một tín hữu chưa được dạy dỗ và chưa trưởng thành như thế nào? Họ là người không biết phải tin vào điều gì và tin ai. Lúc đầu họ nghe theo các giáo sư giả và sau đó thì quay đi và nghe theo sự dối trá của giáo sư giả khác là giáo sư của Satan.
9. Mục đích của Đức Chúa Trời cho con cái Ngài là gì? Ngài muốn chúng ta học về Chúa Cứu thế Jesus trong Lời Ngài để biết Chúa một cách mật thiết và để mời Ngài làm Chúa trong đời sống chúng ta.
10. Kết quả của việc biết Chúa một cách mật thiết và để Ngài cai trị chúng ta là gì? Để chúng ta bày tỏ Lẽ thật với người khác trong sự yêu thương bằng lời nói và việc làm của mình.
11. Thân thể chúng ta nhắc chúng ta nhớ đến Đấng Christ và Thân-thể Ngài là Hội Thánh như thế nào?
a. Vì các bộ phận của thân thể chúng ta kết hợp để hình thành một thân thể và thân thể lại kết hợp với đầu, vì thế chúng ta cũng kết hợp nhau lại và với Đấng Christ là Đầu.
b. Khi các bộ phận thân thể lệ thuộc lẫn nhau, chúng ta cũng thuộc về Chúa Jesus và lệ thuộc lẫn nhau.
c. Vì thân thể chúng ta chỉ có thể thi hành chức năng một cách chính xác nếu mỗi thành viên làm phận sự riêng của mình, vì thế các bộ phận của Thân-thể Đấng Christ phải thực hiện chức năng một cách chính xác và làm trọn công việc được giao cho để Hội Thánh Chúa phát triển, và được mạnh mẽ vui vẻ.
LỘT BỎ NGƯỜI Cũ TRONG AĐAM
Kinh Thánh: Eph Ep 4:17-32.
Chủ đề: Tín hữu Cơ Đốc phải dứt khoát với bản chất và lối sống cũ để sống như một người mới trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo Lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus), rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành”. 4:21-22
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. KHÔNG CÒN THEO LỐI CŨ
Xin đọc 4:17. Vì mọi sự Chúa đã làm cho tín hữu và vì địa vị mới mà Ngài ban cho họ trong Chúa Jesus, Phaolô nài khuyên họ không nên sống như người ngoại -- là người của thế gian và không có Chúa.
1. Không theo sự hư không của ý tưởng mình: Người ngoại có đời sống như thế nào? Phaolô nói “. . họ sống theo sự hư không của ý tưởng mình. ”. Sự hiểu biết và tư tưởng của người thế gian là hư không và vô ích. Tâm trí họ đầy dẫy những ước muốn xấu xa và đường lối họ không bao giờ mang lại sự vui mừng và bình an lâu dài. Họ suy nghĩ, lập kế hoạch làm cho mình được sung sướng, an toàn, thanh thản nhưng đa số đều có đời sống đầy sự buồn rầu, sợ hãi, và đôi khi, ngay lúc họ hưởng thụ cảm giác an toàn và vui vẻ, tư tưởng tội lỗi dẫn họ tới sự quở phạt đời đời là nơi đầy sự buồn rầu và sợ hãi đời đời.
Quý vị còn nhớ không khi quý vị còn là con cái của Satan, quý vị đã từng suy nghĩ và đặt kế hoạch để thỏa mãn những ước vọng xấu xa của mình? Nhưng quý vị có được thỏa mãn không? Không! Ý tưởng quý vị hư không và vô ích. Chúng không thể đem đến bình an và vui mừng như quý vị tưởng. Đó là lý do vì sao Phaolô cảnh báo chúng ta bây giờ ở trong Đấng Christ chớ nên đi theo đường lối thế gian như trước khi tin Chúa. Xin đọc RoRm 12:1, 2 .
2. Không còn đi trong tối tăm: Xin đọc Eph Ep 4:18. Trong câu này Phaolô tiếp tục nói cho chúng ta biết vì sao chúng ta không được theo lý luận của người đời. Sự hiểu biết của họ tối tăm, tâm trí của những người chưa được cứu mù tối trước Lẽ thật.
Quý vị còn nhớ những lời khuyên dạy của Phaolô trong các đoạn Kinh Thánh đầu tiên của sách Rôma có liên quan đến người thế gian? Xin đọc RoRm 1:18. Đức Chúa Trời bày tỏ Lẽ thật nhưng người thế gian cố ý chối bỏ. Kết quả ra sao? Xin đọc 1:21, 22, 28; 3:11. Con người dại dột làm sao, khi có mắt sáng mà không nhìn biết Đức Chúa Trời, lại tin cậy vào sự dẫn dắt của người mù. Chúng ta là những người được tái sanh và được Chúa Jesus ban cho sự sáng. Chúng ta được ban trí khôn mới để có thể biết và hiểu Lẽ thật. Chúng ta sẽ rất dại dột nếu để cho sự hiểu biết và tư tưởng thế gian dẫn dắt vì trí khôn họ tối tăm không nhìn biết Lẽ thật!
3. Không còn cứng cỏi: Phaolô còn mô tả thêm về những người thế gian chưa được cứu trong câu 18 “. . bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. . ” Lòng người chưa được cứu cứng cỏi. Vì luôn luôn từ chối nghe Lời Chúa, trí họ không cảm biết tiếng Ngài, vì vậy họ xa cách Đức Chúa Trời và sự sống đời đời mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho.
4. Không để lương tâm chai lỳ: Xin đọc Eph Ep 4:19.
Giáo viên: Cụm từ được dịch trong câu 19 là “mất cả sự cảm biết” có nghĩa là “trở nên nhẫn tâm, vô tình với sự đau khổ, không biết cảm thông. ”
Chúng ta có thể minh họa lòng con người trở nên cứng cỏi và thờ ơ với Lời Chúa bằng cách này: Khi trở thành người lớn, chân chúng ta sẽ cứng cáp hơn và thường bị chai. Khi gặp phải đá hay vật nhọn trên đường đi chúng ta sẽ không có cảm nhận như khi còn nhỏ. Kết quả của đời sống người thế gian, có lòng cứng cỏi không chấp nhận Lẽ thật của Đức Chúa Trời là gì? Xin đọc RoRm 1:28-32.
Vâng đó là cách sống của của con cái Satan. Nhưng còn con cái Đức Chúa Trời thì sao? Chúng ta có nên sống như vậy không? Không! Không bao giờ!
II. TỪ BỎ NGƯỜI CŨ VÀ MẶC LẤY NGƯỜI MỚI.
1. Lý do:
a. Anh em đã nghe và tiếp nhận đạo Ngài: Xin đọc Eph Ep 4:21 Trước khi nghe Lời Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh dạy dỗ để hiểu và tin vào Lẽ thật thì lòng chúng ta cũng cứng cỏi và đời sống chúng ta đầy sự độc ác. Chúng ta xa cách đời sống Đức Chúa Trời qua sự cứng lòng và sự tối tăm của lòng độc ác. Nhưng cám ơn Chúa, Ngài đã ban ánh sáng Lẽ thật soi sáng khi chúng ta nghe, hiểu và tiếp nhận đạo Ngài, tiếp nhận chính Ngài cho tâm linh, cho cuộc đời chúng ta.
b. Anh em học biết Đấng Christ: Xin đọc 4:20 Nhờ Lời Chúa, chúng ta biết Đấng Christ (RoRm 10:17), tin nhận Ngài và bước vào kinh nghiệm biết Chúa một cách cá nhân khi chúng ta tin cậy Chúa, yêu mến Chúa và vâng phục Ngài (GiGa 14:21). Bây giờ chúng ta hiệp một cùng Chúa Jesus và Đức Thánh Linh dạy chúng ta, đưa chúng ta vào mọi Lẽ thật (16:13). Đời sống chúng ta phải mỗi ngày được hoàn toàn thay đổi đúng theo kinh nghiệm biết Chúa của mình.
2. Ba điều phải thực hiện: Những tín hữu ở thành Êphêsô cũng như chúng ta hôm nay cần học ba điều quan trọng: Xin đọc Eph Ep 4:20-24.
a. Phải dứt khoát với người cũ: Họ được dạy rằng giây phút trở thành con cái Đức Chúa Trời, mọi tín hữu đều đã dứt khoát từ bỏ con người tội lỗi trong Ađam.
b. Phải làm nên mới trong tâm chí mình: Họ cũng được dạy rằng Đức Chúa Trời đang trên tiến trình làm họ được mới lại - hoàn toàn thay đổi tâm trí họ, nghĩa là thay đổi thái độ cư xử, tư tưởng, ý nghĩ - để họ không bao giờ trở lại nếp sống cũ.
. Đức Chúa Trời làm công việc đổi mới hoàn toàn tư tưởng của con cái Ngài như thế nào? Ngài thực hiện công việc này bằng Lời Ngài khi Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta.
c. Phải mặc lấy người mới: Chúa cũng dạy họ rằng khi họ được Báptem trong Chúa Cứu thế Jesus, hoặc nói một cách khác là được đặt vào trong Chúa Jesus bởi Đức Thánh Linh, họ đã “. . . mặc lấy. . . ” con người mới - con người mới mà Đức Chúa Trời đặt trong Đấng Christ. Con người mới nầy được Đức Chúa Trời tạo ra để được nên thánh và công bình như Ngài (Đức Chúa Trời tái tạo để chúng ta có tư tưởng và hành động nên thánh giống như Ngài).
Từ buổi sáng thế, khi Đức Chúa Trời tạo ra con người đầu tiên là Ađam giống như hình ảnh Ngài. Ngài tạo một Ađam có tri thức, có tình cảm và vâng phục Đức Chúa Trời. Nếu Ađam không phạm tội, chúng ta đã được sanh ra với khả năng hiểu biết, yêu thương và vâng phục Đức Chúa Trời. Nhưng Ađam, tổ phụ chúng ta, đã phạm tội, vì thế tất cả chúng ta đều phải xa cách Đức Chúa Trời. Kết quả ra sao? Chúng ta được sanh ra giống như Ađam, tổ phụ chúng ta. Chúng ta không biết Ngài, không có tình yêu thương và không vâng phục Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta được sanh lại rồi! Chúa đã đổi mới con người chúng ta theo hình ảnh công bình và thánh khiết của Ngài. Bây giờ chúng ta biết Đức Chúa Trời, yêu Ngài và vâng phục Ngài. Vì chúng ta đã từ bỏ người cũ trong Ađam và mặc lấy người mới trong Đấng Christ, nên tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta phải khác với người thế gian.
Quý vị có thể tưởng tượng có một người hành khất nghèo khổ, áo quần rách tả tơi được đưa vào nhà một người giàu có. Người giàu có nọ đã trao cho người hành khất một số áo quần rất đẹp rồi bảo ông ta trút bỏ hết những quần áo rách nát bẩn thỉu kia và mặc đồ mới vào, đồng thời mời ông ta sống trong căn nhà mới của mình với đầy đủ mọi tiện nghi. Sau khi trút bỏ quần áo cũ chỉ đáng bỏ đi, liệu người hành khất có thể trở lại mặc quần áo rách nát như xưa kia nữa không? Dĩ nhiên là không! Nếu là người khôn ngoan, ông ta sẽ vứt bỏ mớ quần áo cũ đó và sẽ mặc vào-và luôn mặc những áo quần mới. Khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus là Chúa Cứu thế, chúng ta sẽ từ bỏ lề thói cũ, giống như mớ quần áo cũ, từ bỏ con người cũ, là con người đã đồng chịu đóng đinh với Đấng Christ, và chúng ta mặc vào con người mới, như mặc áo quần mới đẹp đẽ. Vì thế đời sống chúng ta phải hoàn toàn khác trước kia.
CÂU HỎI
1. Tại sao Phaolô nài khuyên tín hữu không nên sống giống như người thế gian là người không có Chúa? Vì mọi sự Ngài ban cho tín hữu và vì địa vị mới mà Ngài ban cho họ trong Chúa Jesus.
2. Tình trạng thuộc linh của những người chưa được cứu trên thế gian này là gì? a. Sự hiểu biết của họ hư không và vô ích. Trí họ đầy những ước muốn độc ác và đường lối thế gian, là đường lối không bao giờ mang lại sự bình an và vui mừng. (Eph Ep 4:17). b. Trí họ tối tăm. Trí của người chưa được cứu mù tối không nhìn thấy Lẽ thật. c. Họ không có sự hiểu biết Chúa vì lòng họ cứng cỏi và từ chối Lẽ thật. Vì thế, họ bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời và sự sống đời đời mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể ban cho. (4:18). d. Họ không còn quan tâm đến điều phải, điều trái, và do đó họ làm bất cứ điều gì mà lòng độc ác của họ muốn.
3. Ba điều quan trọng Đức Chúa Trời dạy các tín hữu ở Êphêsô là gì?
a. Đó là ngay lúc họ trở thành con cái Đức Chúa Trời, họ chỉ cần từ bỏ dứt khoát con người tội lỗi trong Ađam trước kia. Xem 4:22.
b. Chính Đức Chúa Trời đang trên tiến trình làm mới lại tín hữu - đó là thay đổi hoàn toàn tâm trí, thái độ, tư tưởng, lời nói - để họ sẽ không bao giờ theo đường lối cũ. Xem 4:23.
c. Khi họ được Báptem trong Chúa Jesus, nghĩa là khi họ được ở trong Đấng Christ bởi Đức Thánh Linh, họ đã mặc lấy người mới mà Đức Chúa Trời đã tạo ra trong Đấng Christ. Xem 4:24.
4. Làm thế nào để trở thành người mới là người hiện nay ở trong Đấng Christ? Chúng ta trở thành người mới bằng cách phải tái sanh. Đức Chúa Trời tái tạo chúng ta trở nên giống như Ngài, để chúng ta có thể biết Ngài, yêu thương và vâng phục Ngài.
5. Chúng ta đã từ bỏ người cũ trong Ađam và mặc lấy người mới bởi Đức Chúa Trời tạo dựng trong Đấng Christ. Như vậy thì cách sống của chúng ta có kết quả gì? Lời ăn, tiếng nói và việc làm của chúng ta phải khác với người chưa được cứu.
MẶC LẤY NGƯỜI MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: Eph Ep 4:17-32.
Chủ đề: Bổn phận của tín hữu Cơ Đốc là sống như một người mới mà Đức Chúa Trời gây dựng trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của Lẽ thật. ” 4:23-24
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. MẶC LẤY NGƯỜI MỚI
1. Người đã được dựng nên mới: Xin đọc 4:24 Ngay giờ phút hết lòng ăn năn tội và tin nhận Chúa Jesus làm Chúa Cứu Thế của riêng mình, chúng ta đã được Đức Thánh Linh tái sanh chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời (GiGa 1:12; 3:5). Tuy nhiên, nhờ liên tục ở trong Đấng Christ, chúng ta sẽ kinh nghiệm đời sống mới của một người được “dựng nên mới” (IICo 2Cr 5:17).
2. Giống như Đức Chúa Trời: Khi được Chúa tái sanh, chúng ta tiếp nhận một bản tánh mới, sự sống mới của Thiên đàng, sự sống của con cái Đức Chúa Trời, khiến chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động giống Đức Chúa Trời là Cha của mình. Chúa Jesus có lần đã gọi người Giuđa là con cái ma quỷ vì họ hành động giống y như ma quỷ (GiGa 8:44).
a. Trong sự công bình: Công bình là đứng ở một địa vị đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã xưng công bình chúng ta, đặt chúng ta vào địa vị mới của những người được kể sự công bình của Đấng Christ cho mình. Từ đó, Chúa ban năng lực để chúng ta bước đi như một người công chính trước mặt Ngài.
b. Và sự thánh sạch của Lẽ Thật: Xin đọc IPhi 1Pr 1:15-16 Là con cái hay vâng lời của Đấng Thánh, chúng ta sẽ được Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi ô uế, đưa chúng ta vào sự thánh khiết: Chúng ta phải sống giống như Cha mình trong sự thánh sạch như chính Chúa là Lẽ Thật, nhờ lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh (GiGa 15:3; 17:17).
II. NHỮNG ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Trong các câu Kinh Thánh sau đây, Phao lô khuyên tín hữu chúng ta nên làm điều gì và không nên làm điều gì, vì chúng ta đã từ bỏ cách sống cũ trong Ađam để mặc lấy người mới trong Đấng Christ.
1. Không được nói dối: Chúng ta không được nói dối với nhau. Xin đọc Eph Ep 4:25. Tội nói dối thường dễ vấp, và được xem là tội nhỏ, nhưng lại bị Kinh Thánh lên án rất nặng vì nó là bản chất tội lỗi của Satan (GiGa 8:44), sẽ nhận số phận dành cho Satan (KhKh 21:8).
Chúng ta phải nói thật với mọi người, vì mọi sự người tín hữu làm đều ảnh hưởng đến các thành viên khác trong Thân thể Đấng Christ.
Câu hỏi thường được đặt ra là tại sao Đức Chúa Trời ban phước cho các bà mụ xứ Êdíptô và kỵ nữ Raháp khi họ nói dối để cứu con dân Chúa? Chúng ta cần lưu ý:
. a. Đức Chúa Trời ban phước cho họ không phải vì họ nói dối mà vì họ kính sợ Đức Chúa Trời của Ysơraên (XuXh 1:21).
. b. Đức Chúa Trời đối xử với mỗi người tùy theo sự mặc khải mà Ngài ban cho họ. Ngài không dùng luật pháp để định tội đối với những người không có luật pháp.
2. Không được căm giận: Chúng ta chỉ nên giận đối với tội lỗi và mọi sự nghịch lại với Đức Chúa Trời và Lẽ thật, nhưng chúng ta chớ nên căm giận, ảnh hưởng đến hành động và lời nói, gây hại cho người khác. Xin đọc Eph Ep 4:26.
Giáo viên: Ghi chú Mac Mc 3:5. Cơn giận thánh khiết của Chúa Jesus dành cho những người biết Lời Chúa mà vẫn cứng cỏi chống nghịch Đức Chúa Trời, những người thi hành luật pháp mà lại đi ngược lại luật pháp.
Chúng ta chớ nên để sự buồn giận trong lòng lâu dài. Chúng ta phải nhớ rằng tức giận theo đường lối tội lỗi là một phần của con người cũ mà chúng ta từ bỏ khi được cứu, vì thế, nếu vấp phạm, chúng ta phải xưng nhận tội mình với Chúa và với người nào mà chúng ta đã phạm lỗi.
Thánh Kinh cảnh cáo chúng ta đừng giận bậy (SaSt 4:7), đừng giận nhanh (ChCn 15:18; 16:32), đừng giận dữ (17:4), và đừng giận dai, sinh ra cay đắng, có hại cho chính mình và dễ dẫn đến trả thù.
3. Không cho Satan cơ hội: Xin đọc Eph Ep 4:27. Nếu chúng ta tiếp tục để cho lối sống tội lỗi mà chúng ta đã từ bỏ khi trở thành tín hữu Cơ Đốc chế ngự đời sống mình, thì chúng ta đã cho Satan cơ hội để nó có thể tái kiểm soát và hủy diệt đời sống chúng ta cũng như đời sống của các thành viên khác trong nhà Chúa.
4. Không được trộm cắp: Trộm cắp là một thói xấu của nếp sống cũ, bắt nguồn từ lòng tham và tánh ích kỷ. Người ta phạm tội trộm cắp trực tiếp khi lấy cắp một điều gì của người khác, hoặc gián tiếp khi thu hoạch những lợi tức không ngay thẳng, không chính đáng. . .
. Khi còn ở trong Ađam, chúng ta quen trộm cắp, nhưng bây giờ chúng ta phải thay thế cách sống ấy bằng cách làm việc khó nhọc và chia xẻ với người khác là những người đang thiếu thốn. Xin đọc Eph Ep 4:28.
5. Không được nói lời dữ: Lời dữ là lời nói xuất phát từ suy nghĩ, tấm lòng xác thịt, không theo sự hướng dẫn của Chúa, gây tổn thương, làm hại người nghe. Thí dụ: Những lời mĩa mai, trêu chọc. . . , lời dối trá, vu khống, nói xấu, nhục mạ người khác. . .
. Khi còn sống theo con người cũ trong Ađam, lời nói thường khi độc ác và không thích hợp, làm tổn thương người khác nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã biến đổi chúng ta thành con người mới, chúng ta chỉ nói những lời lành, những lời ân hậu (CoCl 4:6), những lời đúng lúc, đáng nói, đem lại khích lệ, làm lợi cho người khác. Xin đọc Eph Ep 4:29.
III. LỜI KẾT LUẬN VỀ NẾP SỐNG MỚI
1. Chớ làm buồn Đức Thánh Linh: Xin đọc 4:30. Thân thể của chúng ta bây giờ là Đền thờ Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta là dấu hiệu cho biết khi chúng ta qua đời này, Đức Chúa Trời sẽ biến hóa thân thể chúng ta sống lại từ kẻ chết khi Chúa Jesus trở lại. Vì thế chúng ta không nên để cho thói hư tật xấu của đời sống cũ kiểm soát thân thể chúng ta. Thí dụ như chúng ta tiếp tục thốt ra những lời độc ác giống như trước lúc trở thành con cái Đức Chúa Trời là chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh đang ngự ở trong chúng ta.
Khi người quý vị yêu thương chẳng hạn như con cái hay vợ hoặc chồng mình làm hay nói điều gì sai trật với quý vị, quý vị có bị tổn thương không? Quý vị có cảm thấy buồn không? Tôi biết là có. Đức Thánh Linh cũng có cảm thấy như thế nếu quý vị để cho tội lỗi sử dụng thân thể mình. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời đang ngự trong lòng chúng ta, rất yêu thương chúng ta. Ngài ban Con Ngài chết thay chúng ta, và bây giờ chúng ta là con cái Ngài. Chúng ta không được làm Đức Thánh Linh buồn lòng do cách sống giống như người thế gian.
2. Phải dứt khoát hoàn toàn với tội ác: Xin đọc 4:31. Một phần y phục cần phải ném bỏ khi chúng ta được sanh trong nhà Đức Chúa Trời là những lời nói cay đắng và buồn giận. Quý vị còn nhớ quý vị thường làm gì khi có người gây xúc phạm cho quý vị? Nhưng bây giờ quý vị nên làm gì, theo lời Phaolô nói trước đây trong câu 24, Khi quý vị “. . . mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của Lẽ thật . ” ?
3. Phải sống yêu thương: Xin đọc 4:32. Phaolô dạy tín hữu phải:
a. Hãy ở với nhau cách nhơn từ: Nhơn từ là chủ động làm điều tốt cho người khác. Triết lý Cơ Đốc là “Hãy làm cho người khác điều mình muốn người khác làm cho mình” (Mat Mt 7:12).
b. Đầy dẫy lòng thương xót: Thương xót là đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và cứu giúp. Đây chính là điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta (Thi Tv 103:13-14), là điều người Samari nhơn lành đã làm cho kẻ bị cướp. . . Chúng ta thường dễ đòi hỏi người khác, hoặc dễ lên án người khác hơn là cảm thông với hoàn cảnh của họ để có một quyết định đúng đắn, đem phước hạnh đến cho anh chị em mình.
c. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta: Đôi khi chúng ta nhận thấy quá khó khi phải tha thứ một người nào gây xúc phạm cho mình, phải không? Chúng ta nghĩ rằng họ không xứng đáng được tha thứ. Nhưng hãy nghĩ xem: Chúng ta có đáng được Đức Chúa Trời tha thứ hay không? Không! Chúng ta chỉ xứng đáng chịu sự quở phạt đời đời mà thôi. Nhưng Đức Chúa Trời sai Chúa Jesus chết thay cho chúng ta, và Ngài tha thứ mọi tội lỗi chúng ta. Tình yêu đó cũng là tình yêu Đức Chúa Trời phán truyền cho chúng ta bày tỏ với mọi người. Chúng ta nên tha thứ họ và đối xử với họ trong tình yêu thương như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Bây giờ quý vị có thể làm được như thế không? Được chứ ! Tại sao có thể làm được? Bởi vì khi được cứu, chúng ta đã từ bỏ con người cũ trong Ađam, và mặc lấy con người mới, thánh khiết và công bình mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong Đấng Christ.
CÂU HỎI
1. Trong câu 26, ý nghĩa trong lời yêu cầu “ Ví bằng anh em đương cơn
giận, thì chớ phạm tội. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn” là gì?
a. Chúng ta chỉ nên tức giận tội lỗi và mọi sự nghịch lại với Đức Chúa Trời và Lẽ Thật, nhưng chúng ta không nên tức giận với ý hướng làm điều có hại cho người khác. Xem Eph Ep 4:26.
b. Không được tức giận theo đường lối tội lỗi, cũng không được kéo dài sự buồn giận của mình. Chúng ta phải sớm nhận ra rằng buồn giận là một phần của con người cũ mà chúng ta từ bỏ khi được cứu, và chúng ta cũng phải xưng nhận tội lỗi với Chúa và với người khác.
2. Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho ai làm chủ đời sống mình nếu chúng ta tiếp tục cho đường lối tội lỗi cũ kiểm soát chúng ta? Satan. Xem 4:27.
3. Chúng ta sẽ làm Ai buồn nếu chúng ta tiếp tục nói hay làm điều độc ác như trước khi chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời? Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Xem 4:30.
4. Tình yêu nào mà Đức Chúa Trời phán truyền cho chúng ta bày tỏ cho người khác bằng cách tha thứ họ? Tình yêu ấy giống như tình yêu tha tội mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta qua Chúa Jesus.
5. Tại sao chúng ta có thể có tình yêu giống như tình yêu của Đức Chúa Trời? Vì chúng ta được tái sanh. Chúng ta đã từ bỏ con người cũ trước kia và mặc lấy con người mới, thánh khiết và công bình mà Đức Chúa Trời tạo ra.
BÀI HỌC ÔN
Kinh Thánh: 1:1-4:32
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ
Câu gốc: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”. 4:32
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
Chọn 50 câu trong số 100 câu trắc nghiệm của 10 bài học để ôn thi cho học viên. Gợi ý: Bài thi sẽ gồm có 50 câu đã ôn và 5 câu gốc học thuộc lòng.
ĐÁP ÁN BÀI TRẮC NGHIỆM
Lưu ý:
1. Xin các giáo viên tự làm bài trắc nghiệm trong tập học viên trước khi xem đáp án.
2. Học viên tự nghiên cứu và làm bài trước khi vào lớp. Người phụ giáo có thể chấm bài làm ở nhà của học viên trong khi giáo viên dạy bài học (Hoặc cho học viên trao đổi bài để tự chấm điểm theo đáp án của giáo viên).
Bài 1
1d - 2a - 3d - 4d - 5c - 6a - 7d - 8d - 9c - 10d
Bài 2
1d - 2d - 3d - 4a - 5d - 6a - 7a - 8d - 9b - 10d
Bài 3
1b - 2a - 3d - 4c - 5d - 6c - 7d - 8d - 9a - 10d
Bài 4
1d - 2d - 3a - 4d - 5d - 6a - 7c - 8a - 9a - 10d
Bài 5
1c - 2b - 3c - 4d - 5d - 6a - 7d - 8d - 9c - 10c
Bài 6
1d - 2d - 3c - 4d - 5a - 6c - 7c - 8b - 9d - 10c
Bài 7
1d - 2d - 3d - 4c - 5b - 6b - 7a - 8d - 9b - 10d
Bài 8
1a - 2d - 3d - 4d - 5e - 6d - 7d - 8b - 9d - 10d
Bài 9
1a - 2a - 3d - 4d - 5c - 6c - 7d - 8b - 9d - 10d
Bài 10
1a - 2d - 3d - 4d - 5d - 6d - 7d - 8d - 9d - 10a
BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: Eph Ep 5:1-7
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. ” 5:1
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. HÃY TRỞ NÊN KẺ BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI.
1. Bắt chước Đức Chúa Trời: Chúng ta cần phải nhìn lên Chúa, xem cách Chúa suy xét, xử sự và hành động để mình cũng theo đó mà làm theo. Muốn biết cách suy xét, hành động của Chúa, chúng ta phải học biết Ngài, thân quen với Ngài qua hai phương pháp:
a. Qua Lời Chúa là Kinh Thánh: Chúng ta sẽ làm quen với cuộc đời Chúa Jesus, những lời Ngài dạy, những ý muốn Ngài cho chúng ta…
b. Qua sự cầu nguyện: Qua mối tương giao mật thiết với Chúa, chúng ta sẽ học biết tâm tình của Chúa, kinh nghiệm quyền năng của Chúa, để được biến đổi trở nên giống như Ngài.
2. Tại sao phải bắt chước Chúa? Chúng ta phải bắt chước Chúa vì:
a. Chúng ta là con cái của Chúa: Nhờ sự tái sanh bởi Đức Thánh Linh, chúng ta đã được biến đổi trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta đã từ bỏ người cũ trong Ađam và mặc lấy người mới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong Đấng Christ.
. Khi chúng ta còn là con cái của Satan, chúng ta theo hắn trong sự bội nghịch với Đức Chúa Trời và có cách sống độc ác và ích kỷ. 2:1-3.
. Nhưng chúng ta đã ra khỏi nhà của Satan và bây giờ được tái sanh trong nhà Đức Chúa Trời.
. Cha nào con nấy, Chủ nào tớ nấy, Thầy sao trò vậy ! Là con cái Chúa chúng ta phải giống như Chúa là Cha của mình, vừa để bày tỏ Cha, vừa để làm rạng Danh Cha.
b. Chúng ta là con cái rất yêu dấu của Ngài: Chúng ta là những người được Chúa yêu dấu (ITe1Tx 1:4), rất yêu dấu (CoCl 3:12). Càng được Chúa yêu, chúng ta lại càng phải sống xứng đáng với tình yêu của Ngài, làm đẹp lòng Ngài bằng đời sống giống như Ngài.
II. BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG SỰ YÊU THƯƠNG
1. Bí quyết sống yêu thương: Bây giờ chúng ta là con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta không nên bắt chước đường lối của Satan nữa, nhưng chúng ta phải bắt chước đường lối yêu thương của Đức Chúa Trời là Cha chúng ta hiện nay,
Chúng ta có thể minh họa sự giảng dạy của Phaolô theo cách này: Cách sống, việc làm, cách ăn mặc, phong tục và cách dạy con cái của người ngoại quốc khác hẳn với người Việt Nam chúng ta. Bây giờ một người ngoại quốc sẽ phải thay đổi cách sống như thế nào nếu muốn trở thành một người Việt Nam? Người đó cần phải học nhiều điều mới lạ và phải thay đổi cách sống, phải không? Thay vì cứ tiếp tục có tư tưởng, hành động và lời nói như trước kia, người đó cần phải bắt chước cách sống của chúng ta. Thay đổi lối suy nghĩ và sống theo cách người Việt Nam thật sự có dễ đối với người đó không? Không!. Không dễ dàng chút nào!
. Nhân loại đã là thành viên của nhà Satan. Họ có tư tưởng, lời nói và hành động theo đường lối của nó. Lối sống tội lỗi trở thành tự nhiên đối với họ. Vì thế, thật rất khó cho họ khi phải từ bỏ đường lối cũ và bắt chước đường lối Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm sự đổi thay đó, vì chúng ta được tái sanh trong nhà Đức Chúa Trời, được trở thành người mới theo hình ảnh Cha mới của chúng ta và có Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng. Eph Ep 4:24.
2. Mẫu mực của tình yêu: 5:1, 2. Tình yêu của Đức Chúa Trời là mẫu mực bây giờ chúng ta phải bắt chước, được thể hiện rõ ràng qua Chúa Jesus:
a. Ngài phó mình cho Đức Chúa Trời làm của dâng: Ngài tận hiến đời sống để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời (GiGa 4:34), vâng phục Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (Phi Pl 2:8).
b. Ngài phó mình làm của tế lễ: Ngài chịu chết như một sinh tế, chịu án phạt thay cho tội lỗi chúng ta.
. Trong thời kỳ Cựu-ước, dân Ysơraên thường dâng con sinh làm của tế lễ cho Đức Chúa Trời, nhưng các của tế lễ ấy không làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Khi Chúa Jesus đến, Ngài dâng chính mình làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Của lễ mạng sống của Chúa Jesus như một thức hương có mùi thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là Cha hoàn toàn hài lòng về Chúa Jesus khi Ngài sẵn lòng và hết lòng phó chính mình Ngài dâng lên Cha để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta vì tình yêu.
3. Áp dụng: Cũng vậy, chúng ta phải sẵn lòng và hết lòng dâng chính mình lên Cha để tình yêu của Chúa Jesus sẽ cai trị tư tưởng, hành động và lời nói của chúng ta. Nếu tình yêu của Chúa Jesus kiểm sóat đời sống chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và do đó người khác sẽ nhận biết Ngài qua chúng ta.
Giáo viên: Ghi chú IICo 2Cr 2:15.
III. BẮT CHƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG SỰ THÁNH KHIẾT
1. Thánh khiết trong hành động: Eph Ep 5:3. Chúng ta là thánh đồ. Chúng ta đã được thánh hóa - được Đức Chúa Trời biệt riêng để chỉ phục vụ Ngài mà thôi. Vì thế, chúng ta không bao giờ cho phép tội lỗi là ông chủ cũ sử dụng thân thể mình nữa. RoRm 6:12, 13.
2. Thánh khiết trong lời nói: Eph Ep 5:4. Lưỡi của chúng ta cũng phải để Đức Thánh Linh cai trị. Thay cho những lời nói giễu cợt, dại dột và lời gợi ý về giới tính và sự vui thú trong tội lỗi, miệng lưỡi người tín hữu phải đầy sự khen ngợi và cảm tạ Đức Chúa Trời về tình yêu và ân điển Ngài ban cho chúng ta qua Chúa Jesus Christ.
3. Khác hẳn người thế gian: 5:5. Đời sống người bị tội lỗi cai trị thì luôn hướng về tội lỗi và làm việc ác. Đây là lý cớ chứng tỏ họ không phải là con cái Đức Chúa Trời. Con cái Đức Chúa Trời có thể phạm tội, nhưng họ sẽ không luôn sống miệt mài trong tội lỗi, vì họ đã được tái sanh và Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng họ.
Có những lúc tôi đi bị trợt chân và ngã xuống chỗ bùn đất, thì tôi không ngồi yên tại chỗ đó, tôi đứng lên và nhanh chóng phủi sạch bùn đất trên tay, chân và quần áo. Bạn cũng vậy, có thể tay chân bạn bị lấm bụi đất khi đi ngoài đường, nhưng khi về đến nhà, thì bạn phải rửa tay chân. Bản chất con người không bao giờ thích sống trong bùn đất. Nhưng con lợn bạn nuôi thì sao? Nó thích bùn không? Vâng, có đấy chứ! Nó rất thích thú khi nằm trong vũng bùn và thỉnh thoảng lăn tròn trong đó. Dù bạn có mang nó đi tắm, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ trở lại chỗ bùn đất đó. Thí dụ này minh họa được sự khác biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái Satan. Đôi khi con cái Chúa bị sa chân vào vũng bùn của tội lỗi, và có khi họ quyết định chọn đời sống trong vũng bùn. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã thay đổi họ từ bên trong, họ sẽ không vui vẻ gì khi ở trong vũng bùn đó. Con cái Satan thì khác hẳn, họ yêu thích tội lỗi và cứ sống trong đó theo bản chất tội lỗi của họ.
4. Phải dứt khóat với tội lỗi và ma quỷ: 5:6. Có người nghĩ rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài sẽ không đưa họ vào lửa địa ngục đời đời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ đóan phạt đời đời những ai có đời sống bội nghịch mạng lịnh Ngài ban trong Lời Ngài. Đức Chúa Trời chứng tỏ Ngài không ưa thích và đã đóan phạt tội lỗi bằng cách hủy diệt những kẻ không tin trong thời Nô-ê. SaSt 6:5-7. Và Ngài cũng hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ vì sự gian ác của họ. 18:20, 21; 19:24-25.
Giáo viên: Ghi chú IIPhi 2Pr 2:1-9; 3:3-7.
Eph Ep 5:7. Bạn sẽ nghĩ gì khi con cái mình chọn kẻ thù làm bạn và tham gia mọi hoạt động với họ? Bạn không cảm thấy mình bị phản bội ư? Một người đàn ông cảm thấy thế nào khi phát hiện vợ mình tư tình với một người đàn ông khác? Cũng vậy, Đức Chúa Trời không thể nào yêu thích khi con cái Ngài thông đồng mọi hoạt động chống lại Đức Chúa Trời và mạng lịnh Ngài. Chúng ta không nên thông đồng với kẻ nghịch cùng Đức Chúa Trời để bội nghịch cùng Ngài, nhưng phải chuyên tâm suy nghĩ lại những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta. RoRm 12:1, 2.
Giáo viên: Ghi chú Gia Gc 4:4, 5.
BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG
Kinh Thánh: Eph Ep 5:8-14
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng. ” 5:8
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. MẠNG LỆNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Phải nhận thức mình là ai? 5:8a. Chúng ta cũng từng là những kẻ sống trong tối tăm. Bóng tối chỉ về sự thiếu hiểu biết Chân lý và về những việc làm gian ác: Chúng ta đã từng không biết lẽ thật và sống trong sự gian ác vì đời sống chúng ta bị Satan và tội lỗi cai trị.
. Nhưng tất cả đều được thay đổi. Chúng ta bây giờ là “. . . con cái của sự sáng láng. ” Đức Thánh Linh đã tái tạo chúng ta nên con cái của sự sáng vì Đức Chúa Trời là Cha chúng ta là Sự Sáng thật và Ngài khiến chúng ta trở nên người mới theo hình ảnh Ngài. 4:24. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta về lẽ thật, vì Ngài là Thần Lẽ Thật.
2. Phải bước đi như các con sáng láng: Chúng ta sẽ phạm sai lầm trầm trọng nếu trở lại đi trong con đường tối tăm, làm đầy tớ của tội lỗi và không nhận biết điều gì là đúng. Chúng ta phải ra giới lệnh cho chính mình là:làm người biết về lẽ thật và đồng công với Chúa Jesus vì Ngài là Lẽ thật. RoRm 13:12-14:
a. Phải bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, làm việc công chính không có gì phải giấu diếm, và làm trọn công việc Chúa đã giao phó cho mình phải làm.
b. Phải mặc lấy áo giáp sáng láng: Về phương diện tích cực, chúng ta phải mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, để vẻ đẹp của Chúa Jesus lộ ra bằng đời sống vâng phục Chúa, để Chúa toàn quyền điều khiển mọi lãnh vực của cuộc đời.
. Về phương diện tiêu cực, không được chìu theo tư dục xác thịt, nộp mình dưới ách nô lệ của say sưa, buông tuồng, bậy bạ…
II. ÍCH LỢI CỦA SỰ BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG
1. Sinh ra những bông trái sáng láng: Eph Ep 5:9. Nếu chúng ta sống trong sự sáng, nghĩa là sống theo lẽ thật, đời sống chúng ta sẽ giống như một cây cho kết quả tốt về “. . . trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhơn từ, công bình và thành thật. ”:
a. Nhơn từ là chủ động làm điều tốt cho người khác dù có được kêu nài hay không. Người nhơn từ sẽ hết lòng quan tâm đến nhu cầu thật của anh em để đáp ứng.
b. Công bình là đúng và công bằng. Người bước đi trong sự sáng sẽ biết đối xử đúng đắn và công bằng đối với mọi người.
c. Thành thật: Đức Chúa Trời là Đấng Chân thật, nên con cái Ngài phải sống chân thật. Phao Lô bảo tín hữu phải chừa sự nói dối, phải nói thật với kẻ lân cận mình.
2. Biết phân biệt phải trái:
a. Phương diện tích cực: 5:10. Chúng ta không sống như người thế gian không nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nên học biết và chấp nhận chương trình tốt đẹp Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong mọi hoạt động trong đời sống mình. Chúng ta sẽ khám phá và tiếp nhận chương trình tốt đẹp Đức Chúa Trời dành cho mình nếu chúng ta vâng theo lẽ thật.
b. Phương diện tiêu cực: 5:11. Con cái của Đức Chúa Trời không được thông đồng với người chưa được cứu bằng đường lối độc ác của họ, vì họ giống như giống cây không sinh trái. Không có việc gì con cái Satan làm mà Đức Chúa Trời có thể chấp nhận. Nếu bạn trông thấy một cây trồng giữa vườn mà không có trái, bạn sẽ chặt bỏ nó đi, phải không? Giăng Báptít nói rằng đó là điều mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện với người không phải là con cái Ngài, còn họ thì cứ sống trong tối tăm, ngu dại và tội lỗi. & Mat Mt 3:10.
3. Phơi bày tội lỗi: Chúng ta phải làm gì thay vì thông đồng với đường lối tội lỗi của người thế gian? Chúng ta phải khiển trách họ và chỉ ra tội lỗi của họ, để họ nhận rõ chính mình như Đức Chúa Trời nhìn rõ họ vậy. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách nào?
a. Bằng cách sống thuận phục theo Lời Chúa. Khi chúng ta làm được như vậy, người có tội sẽ nhận xét và thấy đời sống chúng ta khác với đời sống họ, và đời sống gian ác của họ sẽ bị bày tỏ và khiển trách.
b. Hơn nữa, chúng ta sẽ khiển trách và nói ra tội lỗi của người chưa được cứu ra bằng cách nói lên Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật.
. Eph Ep 5:12. Mặc dù con cái Đức Chúa Trời phải nói ra tội lỗi của người thế gian để khiển trách và để tội lỗi được phơi bày, nhưng cách sống không trong sạch của người chưa được cứu không nên làm đề tài thảo luận của con cái Đức Chúa Trời. Họ chỉ nên nói ra những điều hổ thẹn này khi hoàn toàn cần thiết nhằm mục đích nói ra để người chưa được cứu phải ăn năn.
4. Thay đổi cuộc đời: 5:13. Chúng tôi đã làm gì khi đến sống với các bạn ở ngôi làng này? Chúng tôi có thông đồng với những điều độc ác mà Satan đã dạy cho tổ phụ các bạn làm và đường lối gian ác mà bạn đang theo không? Không! Chúng tôi đã sông giống như bao nhiêu con cái Đức Chúa Trời nên sống và giảng dạy Lời Đức Chúa Trời để bạn thấy được tình trạng tội lỗi của mình. Khi bạn nghe giảng, Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời Đức Chúa Trời để phơi bày sự gian dối của Satan và đời sống tội lỗi của bạn. Khi bạn nghe và hiểu Luật Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ phơi bày tội lỗi bạn ra để bạn biết tội lỗi của mình như thế nào trước mắt Đức Chúa Trời. Kết quả sẽ ra sao? Bạn sẽ thừa nhận rằng mình là kẻ có tội và sẽ bị Chúa quở phạt. Lẽ thật của Đức Chúa Trời cho bạn biết tình trạng tội lỗi của mình trước mắt Ngài.
Một trong những lý do Chúa Jesus sai Đức Thánh Linh đến thế gian là để chỉ ra tội lỗi và quở trách nó, để thế gian biết về tình trạng tội lỗi của họ. GiGa 16:7-11. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời là người sẽ giảng dạy Lời Đức Chúa Trời và chống lại tội lỗi trên thế gian như Nôê đã làm trước khi Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian bằng cơn hồng thủy. Đức Thánh Linh dùng Lời Đức Chúa Trời, là Lời mà con cái Ngài đang giảng dạy để cho mọi người biết về tình trạng tội lỗi của họ như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời
Nhưng có phải Đức Chúa Trời muốn chúng ta phơi bày tội lỗi ra để rồi để họ cứ sống trong sự đau buồn, không người giúp đỡ và mất hy vọng không? Bạn có từng trải điều đó chưa? Khi biết mình có tội, bạn vẫn không có hy vọng được cứu, phải không? Không! Chẳng những chúng ta nói ra tội lỗi của người khác, chúng ta cũng phải nói cho họ nhận thức được tình trạng tội lỗi của mình, biết rằng nhờ Chúa Jesus họ được đem ra khỏi sự tối tăm và sự chết. Mặc dù họ xa cách khỏi Đức Chúa Trời và không có sự hiểu biết về Ngài, họ có thể nhận được sự sáng, tức là sự hiểu biết về Ngài và một đời sống mới trong Chúa Jesus Christ.
III. BÍ QUYẾT ĐỂ BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG
1. Thức dậy khỏi giấc ngủ: Eph Ep 5:14. Đừng để ma quỷ, thế gian và tư dục ru ngủ chúng ta trong một đời sống bình an giả tạo.
2. Vùng dậy từ trong đám người chết: Cần dứt khóat với cuộc sống cũ với lòng ăn năn thống hối, ghê tởm cuộc sống tội lỗi xấu xa và đoạn tuyệt với mọi môi trường có thể đưa chúng ta vào cám dỗ.
3. Hướng mặt về Đấng Christ: Cần chạy đến với Chúa Jesus, Chúa Cứu thế đã trả giá chuộc cho tội lỗi chúng ta với lòng ăn năn và đức tin, tiếp nhận Chúa Jesus làm Chúa Cứu thế và làm Chủ của đời sống mình.
. Trong mối tương giao sống động với Chúa Jesus là Sự Sáng của thế gian, chúng ta sẽ được thanh tẩy và chiếu sáng trong vinh quang Chúa.
SỐNG KHÔN NGOAN
Kinh Thánh: Eph Ep 5:15-21
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ .
Câu gốc: “Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. ” 5:17
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. MẠNG LỆNH CỦA CHÚA
1. Phải thận trọng về cách sống: 5:15. Đây là lần thứ năm trong phần áp dụng thực tế Phao Lô dùng chữ “bước đi” (ăn ở). Phao Lô dạy: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em”. Vì cớ chúng ta đã được biến đổi trở nên người sáng sáng trong Chúa, là các con sáng láng (5:8), nên chúng ta phải cẩn trọng trong cách sống để xứng đáng với địa vị mới, bản chất mới Chúa ban và để bày tỏ Cha Sáng láng của chúng ta cho thế gian, hầu họ có cơ hội quay về với Chúa.
2. Chớ cư xử như người dại dột: Con cái Đức Chúa Trời sẽ không sống vô ý thức như người tội lỗi vì họ không có sự khôn ngoan thiên thượng. Họ không biết ý muốn Đức Chúa Trời và cũng không quan tâm đến điều đó. Trong cuộc sống giữa xã hội, chúng ta phải tránh những tư tưởng ô uế, lời nói bậy bạ, hành động thiếu suy nghĩ, không theo ý muốn Chúa…
3. Hãy sống khôn ngoan: Đức Chúa Trời là Đấng Khôn ngoan nên: “Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan”. Con cái Đức Chúa Trời khôn ngoan là khi học biết và cẩn thận vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời trong Lời Ngài.
II. SỐNG KHÔN NGOAN
1. Biết sử dụng thì giờ: 5:16. Tín đồ Cơ Đốc khôn ngoan sẽ sử dụng mọi cơ hội để làm tất cả mọi điều Chúa dạy qua Lời Ngài vì chúng ta đang ở trong một thế gian chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Satan là thần cai trị thế gian, và nó sẽ lãnh đạo thế gian chống nghịch lại ý chỉ Đức Chúa Trời. Vì thế, “những ngày là xấu” nghĩa là mọi thời kỳ đều bại hoại về tinh thần, gây trở ngại lớn lao cho con đường phục vụ Chúa của chúng ta. Những cơ hội để đưa con người trở về cùng Sự Sáng rất ít ỏi, vì thế, chúng ta cần phải nắm lấy mọi cơ hội xuất hiện.
2. Biết rõ ý muốn Chúa: 5:17. Phao Lô nhấn mạnh “Vậy chớ nên như kẻ dại dột”: Đã được giải thóat khỏi bóng tối tội lỗi, chúng ta không thể quay lại với thói quen điên dại, vô ý thức cũ, nhắm mắt đưa chân vào sự không phân biệt phải quấy.
. Chúng ta phải có trí óc minh mẫn Chúa ban để phân biệt đâu là ý muốn của Chúa cho mình. Nhưng làm sao để có được điều đó? Chúa Jesus đã dạy rằng nếu chúng ta cứ ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong chúng ta thì mọi điều chúng ta cầu xin sẽ được Chúa nhậm lời (GiGa 15:7), nghĩa là chúng ta sẽ biết cầu xin đúng theo ý muốn Chúa. Vì thế, bí quyết để hiểu biết ý muốn Chúa là cứ ở trong Chúa và Lời Chúa ở trong chúng ta, khi chúng ta học biết và làm theo Lời Chúa trong mối tương giao sống động với Chúa từng giây phút. Ngoài ra Chúa sẵn sàng ban sự khôn ngoan cho những ai cầu xin Ngài (Gia Gc 1:5), nhất là để hiểu biết ý muốn Ngài.
3. Đầy dẫy Đức Thánh Linh:
a. Đừng say rượu: Eph Ep 5:18a. Khi người ta say rượu họ thường làm điều dại dột và thiếu suy nghĩ. Chắc chắn không có người nào vô ý thức bằng kẻ say sưa, không có gì làm cho người ta điên cuồng bằng rượu mạnh. Sự vô độ khiến người ta “luông tuồng”, nghĩa là đam mê, phóng túng, ở mọi hình thức quá độ. Con cái Đức Chúa Trời không bao giờ để cho Satan cơ hội như thế này trong đời sống của mình. Eph Ep 4:27
b. Phải liên tục đầy dẫy Đức Thánh Linh: Thay vì để cho sự say rượu làm chủ mình, Đức Chúa Trời phán truyền chúng ta phải luôn luôn được Đức Thánh Linh cai trị. RoRm 6:11-13. Khi chúng ta vâng theo Lời Đức Chúa Trời, chúng ta được Đức Thánh Linh cai trị. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta làm theo bất cứ sự dạy dỗ nào được ghi chép trong Lời Ngài.
. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là một kinh nghiệm thần bí bất thường trên một số người đặc biệt mà là một kinh nghiệm bình thường của mỗi một Cơ Đốc nhân, khi ăn năn mọi tội lỗi và lấy đức tin mời Chúa chiếm hữu đời sống mình.
. Đầy dẫy Đức Thánh Linh không phải là một kinh nghiệm một lần đủ cả, mà là một kinh nghiệm liên tục.
4. Biết ca ngợi Chúa: Eph Ep 5:19-21. Trong các câu Kinh Thánh này, Phaolô nói lên vài hoạt động sẽ làm chứng cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân khi chúng ta được Đức Thánh Linh cai trị.
. Trước tiên chúng ta sẽ đối đáp nhau bằng “. ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng. ” Khi chúng ta gặp nhau trong Hội Thánh hay trong hoạt động hằng ngày, chúng ta nên khuyên dạy nhau, khích lệ, an ủi nhau bằng sách Thi-thiên trong Kinh Thánh Cựu-ước và những bài thánh ca.
. Khi chúng ta được Thánh Linh cai trị, chẳng những chúng ta hát ngợi khen Đức Chúa Trời khi tụ họp nhau, nhưng lòng chúng ta lúc nào cũng đầy dẫy sự khen ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể thờ phượng Chúa trong nhà khi chuẩn bị bữa ăn hay lúc nghỉ ngơi. Chúng ta có thể ngợi khen Ngài khi đang làm việc hoặc khi câu cá ở bờ sông. Qúy phụ nữ có thể thờ phượng Chúa và hát ngợi khen Ngài khi giặt giũ. Chúng ta không hát để cho người khác nghe, nhưng chỉ hát cho Chúa mà thôi. Ngài sẽ yêu thích khi nghe chúng ta hát ngợi khen Ngài cho dù chúng ta hát không hay lắm !
5. Biết cảm tạ Chúa: Eph Ep 5:20. Thứ hai, khi chúng ta được Thánh Linh cai trị, chúng ta sẽ nhơn danh Chúa Jesus mà cảm tạ Đức Chúa Trời trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù đang gặp khó khăn bối rối, chúng ta vẫn cảm tạ Chúa vì biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có lý do khi cho phép sự khó khăn xảy ra cho chúng ta để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Jesus hơn. RoRm 8:28, 29.
6. Biết vâng phục nhau: Eph Ep 5:21. Thứ ba, ai được Đức Thánh Linh cai trị sẽ có lòng khiêm nhường vâng phục nhau như vâng phục Chúa vậy. Họ không phải là người bướng bỉnh hay tự cao, tự phụ. Họ sẽ nghe và học hỏi các tín hữu, và hãy nhớ rằng chính Chúa là Đấng dạy dỗ họ. 4:1-3.
NGHĨA VỢ CHỒNG I
Kinh Thánh: Eph Ep 5:21-33
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ: Bổn phận của một người vợ Cơ Đốc.
Câu gốc: “Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. ” 5:25
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. NỀN TẢNG LỜI KHUYÊN DẠY
1. Đời sống con cái Đức Chúa Trời: Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống giống như Cha mình. Chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời trong sự yêu thương, thánh khiết và khôn ngoan. Trong câu 22, Phaolô bắt đầu dạy con cái Đức Chúa Trời nên giao cho Đức Thánh Linh kiểm sóat như thế nào để đời sống có kết quả trong sự vâng phục, yêu thương và quan tâm trong mối tương giao vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng như giữa tớ và chủ.
2. Đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh: Trong 5:18, Phao Lô dạy “. . . phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. . . ” có nghĩa là được Đức Thánh Linh cai trị, rồi Phao lô đề cập đến vài điều mà chúng ta sẽ thực hiện khi đời sống chúng ta được Đức Thánh Linh điều khiển:
- Chúng ta sẽ đối đáp với nhau bằng “. . ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng . . . ”
- Lòng chúng ta luôn ngợi khen và tôn thờ Đức Chúa Trời.
- Chúng ta sẽ cảm tạ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Chúng ta sẽ vâng phục lẫn nhau như vâng phục Chúa vì Phaolô nói trong câu 21, “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. ”
Mối quan hệ đầu tiên Phaolô đề cập là mối tương giao giữa vợ chồng. Phao lô dành sự khuyên dạy đầu tiên cho người vợ.
II. MẠNG LỆNH CỦA CHÚA CHO NGƯỜI VỢ
1. Vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa: 5:22. Người vợ phải vâng phục chồng như thế nào? Họ sẽ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Vợ sẽ phải chấp nhận quyền làm chồng của chồng mình để vâng phục họ, vì Chúa dạy như vậy và chúng ta vâng theo sự phán dạy của Ngài.
. Vì kính sợ Chúa, vợ sẽ vâng phục chồng mình vì biết rằng hôn nhân do Chúa thiết lập và mình đã thề hứa trước mặt Chúa sẽ vâng phục và trung thành với chồng.
. Sự vâng phục nầy phải là một sự vâng phục tự nguyện. Kinh Thánh không hề cổ súy cảnh “chồng chúa, vợ tôi” mà khẳng định mối liên hệ thiêng liêng, tự nguyện trong một gia đình hạnh phúc.
. Theo IPhi 1Pr 3:1-6 dường như sự vâng phục có liên quan đến tiết hạnh và bao gồm sự dịu hiền và tinh thần yên lặng. Bà Sara được dùng làm ví dụ về sự vâng phục khi bà gọi Ápraham là “chúa”. Như thế vâng phục có liên quan đến sự vâng lời.
. Theo Eph Ep 5:31-32 và IPhi 1Pr 3:7 sự vâng phục có liên quan đến sự hòa hợp (harmony) và sự hiệp nhất (unity) giữa vợ chồng trong gia đình Cơ Đốc. Họ không những hiệp một trong thể xác mà còn hiệp một trong tinh thần và nhất là trong mọi vấn đề tâm linh để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
2. Vợ phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự: Eph Ep 5:24. Như vậy có nghĩa là người vợ phải nghe theo chồng mình cho dù họ bắt buộc làm điều gì đó hoàn toàn chống nghịch cùng Lời Đức Chúa Trời phải không? Không! Theo sách Rôma, chúng ta phải vâng phục nhà cầm quyền trong nước. RoRm 13:1. Nhưng các sứ đồ đã làm gì khi nhà cầm quyền ra lệnh cho họ không tuân theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời là đi truyền rao Phúc-âm cho mọi người? Cong Cv 5:28, 29. Vì thế vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự, ngoại trừ việc nào hoàn toàn chống nghịch lại mạng lịnh của Lời Đức Chúa Trời.
. Như thế, vợ phải phục dưới quyền chồng mình theo ý của Chúa. Chúa mới thật sự là Chủ của gia đình và Ngài muốn vợ và chồng phải làm đúng và làm trọn chức năng của mình trong gia đình.
. Thật ra, một người phụ nữ bình thường không bao giờ đòi hỏi sự bình đẳng nam nữ trong gia đình (dù có thể tranh đấu bình đẳng trong xã hội). Họ muốn làm một người vợ có thể tin cậy và giao thác mọi sự trong tay chồng mình. Họ muốn tìm thấy sự yêu thương, bảo vệ, che chở, dẫn dắt nơi người chồng biết làm trọn thiên chức Chúa ban cho mình.
3. Vợ phải kính chồng: Eph Ep 5:33 Muốn vâng phục trọn vẹn thì vợ phải kính chồng. Muốn có sự vâng phục nhau thì vợ chồng phải có sự tôn trọng nhau trong sự kính sợ Chúa (5:21).
III. LÝ DO VỢ PHẢI VÂNG PHỤC CHỒNG
1. Chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là Đầu Hội Thánh: Tại sao vợ phải vâng phục chồng? 5:23. Vì Đức Chúa Trời cho phép người chồng làm đầu, có nghĩa là người có quyền làm chồng, là người bảo hộ che chở của người vợ. Giống như Chúa Jesus có quyền trên Hội Thánh, và chúng ta là người trong Hội Thánh nên chúng ta phải vâng phục Ngài, thế nên vợ phải biết vâng phục chồng mình.
. Bất cứ một tổ chức nào trong xã hội đều cũng phải có tôn ti trật tự. Gia đình là đơn vị căn bản của xã hội phải có trật tự đó. Chính Chúa là Đấng thiết lập trật tự vì Ngài là Chúa của trật tự. Vì thế, vợ vâng phục chồng là vâng phục trật tự mà Chúa đã đặt, là vâng theo ý muốn Chúa.
2. Đáp ứng tình yêu của chồng: Phaolô nói rằng “. . và Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. . . ” Chúa Jesus yêu thương chúng ta và phó chính mình Ngài để cứu chuộc chúng ta khỏi án phạt đời đời. Ngài sẵn sàng hy sinh ngôi trời vinh quang, sự vinh hiển trên Thiên đàng, trở nên một Con Người để phục vụ con người và chịu chết vì con người chúng ta trên thập tự giá. Vì thế, Chúa Jesus được Đức Chúa Trời lập làm Đầu và làm Cứu Chúa của Hội thánh. Cũng vậy, người chồng được Đức Chúa Trời lập là đầu và là người che chở cho vợ mình, phải thể hiện tình yêu, sự hy sinh để sống vì người mình yêu. Một người chồng như thế sẽ khiến vợ sung sướng, hãnh diện để vâng phục trong mọi sự.
3. Vì chồng và vợ đều là các chi thể của Thân Chúa: Hội Thánh là Thân Thể Chúa và Chúa là Đầu. Mỗi tín hữu là một chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm nầy, được Chúa sắp đặt vào đúng vị trí để hoàn thành tốt chức năng của mình. Các chi thể phải biết yêu thương, lo tưởng đến nhau (ICo1Cr 12:25) và nhất là hai chi thể đó là chồng và vợ của nhau.
. Đây là lý do mà Phao Lô đã dạy: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau”. Gia đình được thành lập không chỉ bởi hai thành viên mà là ba: Đấng Christ là Đầu, là Chủ gia đình và hai vợ chồng cần phải yêu thương, tôn trọng nhau và vâng phục nhau vì kính sợ Chúa.
. Đây chính là bí quyết gia đình hạnh phúc: Khi cả hai vợ chồng đều kính sợ Chúa, tôn Chúa làm Chủ gia đình mình, hết lòng tìm kiếm ý muốn của Chủ để vâng phục thì chính Chúa sẽ dạy dỗ, dẫn dắt họ trong tình yêu, trong sự thánh khiết, khôn ngoan của Ngài để ban cho họ một gia đình thật sự hạnh phúc, vì đó là ý muốn của Ngài khi thiết lập hôn nhân.
4. Cảm hóa chồng: IPhi 1Pr 3:1-6 Phierơ không cổ súy việc lấy chồng ngoại đạo rồi cảm hóa chồng, nhưng ông chỉ nhấn mạnh đến trường hợp người vợ tin Chúa một mình. Dầu vậy, những người đi theo ý riêng lấy chồng ngoại cũng có thể áp dụng lời khuyên của Phierơ sau một thời gian chịu đựng đau khổ vì quyết định sai lầm của mình.
. Phierơ dạy rằng người chồng ngoại đạo sẽ được cảm hóa, không phải bằng lời khuyên, lời lý luận thuyết phục, mà bằng cách ăn ở vâng phục chồng trong sự thánh khiết, dịu dàng, tinh thần yên lặng trang sức người bề trong cách cung kính trước mặt Chúa của người vợ Cơ Đốc.
. Sách Châm ngôn nói rằng thà sống trong sa mạc hay trên xó nóc nhà còn hơn sống chung với một người đàn bà hay gây gổ. Vì thế, tinh thần vâng phục dịu dàng đúng là giá qúy trước mặt Chúa, được sử dụng để cảm hóa người chồng ngoại đạo.
. Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập hôn nhân và Ngài muốn con dân Ngài được vui hưởng hạnh phúc trong gia đình. Ngài có những giáo huấn cần thiết cho những người bước vào hôn nhân gia đình và mọi mạng lệnh của Ngài cần được cẩn thận làm theo. Hãy tìm biết tình trạng của gia đình bạn cùng những nguyên nhân đưa đến tình trạng đó và hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn làm trọn phần của mình để bạn có thể kinh nghiệm một gia đình hạnh phúc.
NGHĨA VỢ CHỒNG II
Kinh Thánh: Eph Ep 5:21-33
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ: Bổn phận của một người chồng Cơ Đốc.
Câu gốc: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh. ” 5:25
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. MẠNG LỆNH CHÚA TRUYỀN
1. Chồng phải yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội thánh: 5:25. Điều quan trọng là người chồng phải chú ý đến mạng lịnh của Đức Chúa Trời đối với người làm chồng trong câu này, hơn là cứ nhấn mạnh vào sự hoàn toàn vâng phục chồng của người vợ. Người vợ sẽ rất dễ dàng vâng phục chồng hơn nếu người chồng biết yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu thương Hội-thánh.
. Cần lưu ý mức độ tình yêu mà Chúa đòi hỏi người chồng phải yêu vợ mình là chính tình yêu của Đấng Christ đối với Hội Thánh. Tuy nhiên, người làm chồng có thể thực sự yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu thương Hội-thánh không?
. Hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ ban một mạng lệnh mà con dân Ngài không thể thực hiện. Dĩ nhiên, người chồng sẽ không bao giờ làm nổi điều nầy bằng sức riêng, nhưng nếu họ dâng mình cho Đức Chúa Trời và mời Thánh Linh cai trị, Ngài sẽ đổ đầy trong đời sống họ chính tình yêu của Đức Chúa Trời để họ có thể yêu như Đấng Christ đã yêu.
2. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình: 5:28-30. Tại sao người chồng phải yêu người vợ? Nếu nói yêu bằng môi miệng thì có đủ không? Không! Chúa Jesus có yêu chúng ta bằng lời nói không? Không! Ngài yêu thương và cũng chăm sóc chúng ta cách chu đáo nữa.
. Ngài che chở và ban ơn cho chúng ta mỗi ngày như là chi thể trong Thân-thể Ngài. Ngài thay đổi đời sống chúng ta bằng Lời Ngài và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Vì thế, người chồng cũng phải chăm sóc vợ mình trong tình yêu thương và không bao giờ bỏ rơi họ.
Giáo viên: Thảo luận với tín hữu các phương pháp thực tế theo văn hóa phong tục của ho, theo đó người chồng có thể bày tỏ tình yêu và chăm sóc vợ mình. Bạn có thể đặt câu hỏi về cách đối xử với vợ của họ. Thí dụ như người vợ có thể bị buộc phải làm hết mọi việc trong khi người chồng chỉ ngồi chuyện trò với bạn bè không? Nhưng hãy cảnh giác để khỏi áp đặt họ trong việc bày tỏ tình yêu đối với vợ theo tập quán phương Tây mà điều này thực sự không được đề cập trong Kinh Thánh. Thí dụ như theo văn hóa phương Tây, người chồng thường thường mở cửa cho vợ và để cho vợ đi trước vì đây là cách chăm sóc vợ được chấp nhận theo văn hóa của họ. Văn hóa của các bộ tộc có lẽ không có những thái độ bề ngoài để bày tỏ sự yêu thương đối với vợ mình, nhưng theo văn hóa riêng, họ có thể bày tỏ tình yêu với vợ mình nhiều hơn là người phương Tây vốn hay có cử chỉ bề ngoài do phong cách lịch sự được chấp nhận theo văn hóa họ.
II. ĐẶC TÍNH TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI CHỒNG
1. Tình yêu hy sinh của Đấng Christ: 5:25-27. Hội-thánh mà Chúa Jesus đã phó mình đền tội thay bắt đầu thành lập vào ngày lễ Ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh đến ngự trong lòng con cái Đức Chúa Trời. Hội-thánh bao gồm những người đặt đức tin nơi Chúa Jesus là Cứu-Chúa của mình. Có một số người như Phaolô, đã được ở Thiên-đàng trong khi còn nhiều thành viên của Hội-thánh Đấng Christ hãy còn sống ở thế gian. Chúa Jesus cứu Hội-thánh Ngài khỏi án phạt đời đời bằng cách phó chính mình Ngài để trả thay án phạt của tội lỗi.
. Sự hy sinh của Chúa Jesus cho Hội Thánh được thể hiện qua:
a. Sự nhập thế và nhập thể của Ngài, khi Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng Ngài tự làm ra mình trống không (Phi Pl 2:7), tự hạ mình xuống làm một Con Người, giáng sinh trong máng cỏ chuồng chiên nghèo nàn, sống làm nghề thợ mộc. Khi thi hành chức vụ, Ngài không có “chỗ gối đầu”, không có thuyền, không có tiền để nộp thuế…
b. Sự vâng phục Cha: Ngài vâng phục Cha một cách tuyệt đối, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự (2:8), để đền tội thay cho chúng ta là con cái Ngài, là Hội Thánh của Ngài.
. Ngài cũng đã sống lại và thăng thiên về trời để tiếp tục bày tỏ tình yêu cho Hội Thánh bằng cách chăm sóc, cầu thay và tể trị để khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài…
2. Tình yêu thánh khiết của Đấng Christ: Chương trình của Chúa Jesus không phải chỉ để cứu chúng ta khỏi án phạt sau này, rồi lại cho phép chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi. Chương trình của Ngài là thay đổi đời sống chúng ta để lời nói, tư tưởng và hành động của chúng ta phải được thánh khiết như chính Ngài vậy. Chúa Jesus đang chuẩn bị giờ Ngài trở lại vì chúng ta và đem chúng ta lên ở với Ngài đời đời trên Thiên-đàng.
. Chúa Jesus thay đổi Hội-thánh để làm chúng ta thánh khiết như thế nào? Ngài sử dụng Lời Ngài. Eph Ep 5:26. Một trong những lý do mà Chúa Jesus sai Đức Thánh Linh xuống thế gian là để Ngài có thể dùng Kinh Thánh để thay đổi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Nghĩa là khi chúng ta nghe giảng hay xem Lời Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta chưa giống Chúa Jesus về phương diện nào. Khi chúng ta hiểu được sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, Ngài nhắc nhở chúng ta về Lời Đức Chúa Trời để chúng ta biết chắc rằng chúng ta được giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi qua sự đồng chết và đồng sống lại với Đấng Christ. Khi chúng ta tin theo Lời Đức Chúa Trời dạy dỗ và dâng mình cho Ngài thì Đức Thánh Linh sẽ cai trị đời sống chúng ta và hướng dẫn tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta trong sự vâng phục Lời Đức Chúa Trời. Chúa Jesus dùng cách này để biệt riêng chúng ta cho Ngài để thân thể chúng ta sẽ không bị làm đồ dùng của tội lỗi nữa.
. Khi chúng ta đi theo ý riêng, chìu theo tư dục và phạm tội cùng Chúa, Ngài vẫn yêu. Ngài làm đủ mọi cách để cáo trách, khuyên nhủ và kêu gọi chúng ta trở về. Khi chúng ta ăn năn xưng tội mình, Ngài thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác (IGi1Ga 1:9).
. Cuối cùng, Ngài sẽ trình diện Hội Thánh trước mặt Cha như một cô dâu đẹp đẽ thánh khiết (KhKh 21:2). Ngài khiến chúng ta là con dân Ngài sẽ đứng trước mặt vinh hiển Ngài cách rất vui mừng, không chỗ trách được (Giu Gd 1:24).
3. Tình yêu chăm sóc: Eph Ep 5:29-30 Bạn còn nhớ Đức Chúa Trời dựng nên Ađam là con người đầu tiên, trước khi Ngài dựng nên Êva để làm vợ Ađam chăng? Đức Chúa Trời tạo dựng Ađam bằng bụi đất. Ngài có tạo dựng Êva giống như vậy không? Không! SaSt 2:21, 22. Êva được dựng nên từ một phần của thân thể Ađam. Vì thế Ađam không những phải chỉ yêu thương chăm sóc và che chở cho chính thân thể mình, mà còn chăm sóc cho Êva vốn là một phần của thân thể mình nữa.
. Không ai ghét chính thân thể mình thì chồng cũng không thể nào ghét vợ mình, trái lại, phải hết lòng yêu thương vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh.
. Bạn có bạc đãi hay từ chối không chăm sóc phần nào của thân thể mình không? Bạn có nói với chân mình rằng: “Anh không phải là một chi thể của thân thể tôi. Tôi sẽ không che chở và chăm sóc cho anh. ” không? Không ! Không ai bạc đãi chính thân thể mình thì người chồng cũng phải hết lòng chăm sóc, quan tâm đến từng nhu cầu thiết thực của vợ như Đấng Christ đối với Hội Thánh.
4. Tình yêu liên hiệp: Eph Ep 5:31. Khi người nam và nữ kết hôn với nhau, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ làm hai người trở nên một. Vì thế họ chớ nên nghĩ rằng họ là hai người nữa mà chỉ là một mà thôi. Sự liên hiệp nầy không phải chỉ trong thân xác, mà là sự hiệp một trong mọi vấn đề tinh thần, nhất là vấn đề tâm linh:
. Hai người phải lìa mọi ràng buộc, mọi sự điều khiển từ bên ngoài, ngay cả từ phía cha mẹ, để nhờ ơn Chúa xây dựng một đơn vị xã hội mới, độc lập, một gia đình có Chúa làm Chủ.
. Dầu cả hai đều phải tôn trọng và gìn giữ sự liên hệ tốt đẹp với đôi bên cha mẹ, nhưng không được phân biệt đối xử, nhưng xem hai gia đình cha mẹ đều là của riêng mình, vì cả hai đã trở nên một.
. Không ai có thể tìm được một người hoàn toàn giống mình trong tính tình, sở thích … Tuy nhiên, trong gia đình, dưới sự điều khiển của Chúa, hai người sẽ tìm được tiếng nói chung. Tình yêu trong Chúa sẽ khiến họ “hy sinh” những điều dị biệt không cần thiết, học tập những điều tốt của nhau để hai người thật sự là một ở trong Chúa.
. Bất khả phân ly: 5:32. Chúng ta không thể hiểu hết chân lý “bất khả phân ly” giữa Đấng Christ và Hội-thánh, nhưng nhờ Lời Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng điều đó có thật, và chúng ta ngợi khen Chúa vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho chúng ta. Trong Mat Mt 19:6 Chúa Jesus dạy rằng loài người không được phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp, và Ngài không cho phép ly dị. Chỉ có một trường hợp có thể chấp nhận cho việc ly dị là khi một trong hai người phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, ly dị chỉ là giải pháp cuối cùng khi không còn phương hàn gắn mà thôi. Nếu mỗi tín hữu đều xây dựng gia đình trong sự dẫn dắt của Chúa và vâng phục Ngài thì ý tưởng ly dị không thể hiện hữu.
III. KẾT LUẬN
Eph Ep 5:33. Phaolô khép lại bài giảng có liên quan đến sự tương giao giữa chồng với vợ bằng cách nhắc chúng ta nhớ trách nhiệm của họ đối với nhau khi họ được Đức Thánh Linh cai trị. Người chồng phải yêu vợ mình và người vợ phải vâng phục chồng mình và chấp nhận địa vị làm đầu của chồng vì Đức Chúa Trời ban cho người chồng địa vị làm chồng và là người che chở vợ mình trong sự yêu thương.
CHA MẸ VÀ CON CÁI
Kinh Thánh: 6:1-4
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ: Mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái.
Câu gốc: “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhứt, có một lời hứa nối theo. ” 6:1-2
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
A. BỔN PHẬN CON CÁI
I. MẠNG LỆNH CỦA CHÚA CHO CON CÁI
1. Phải vâng phục cha mẹ mình trong Chúa: Điều kế tiếp Phaolô nói đến là mối quan hệ của người tín hữu có đời sống được Đức Thánh Linh cai trị, có sự vâng phục cùng sự quan tâm chăm sóc giữa cha mẹ và con cái.
a. Vâng phục cả cha lẫn mẹ: 6:1. Đức Chúa Trời phán dạy con cái phải nghe theo sự dạy bảo của cha mẹ và vâng phục cả cha lẫn mẹ.
. Một đứa trẻ tín hữu sẽ vâng lời cha mẹ mình nếu được Đức Thánh Linh cai trị. Trẻ con cần phải biết rằng khi vâng lời cha mẹ, là các cháu vâng lời Chúa. Không vâng phục cha mẹ là hoàn toàn chống nghịch lại Chúa.
b. Trong Chúa: Nhưng điều đó có phải là các cháu phải vâng theo cha mẹ làm những việc hoàn toàn trái nghịch với Lời Đức Chúa Trời hay không? Không! Không phải thế. Câu Kinh Thánh này nói rằng “Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình TRONG CHÚA. . . ” Những gì các sứ đồ nói với người cầm quyền thời bấy giờ cũng có thể áp dụng cho các cháu, “. . . Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. ”
Giáo viên: Ghi chú Cong Cv 5:28-29. Thảo luận vài trường hợp đặc biệt mà trẻ con có thể gặp khó khăn trong việc vâng lời cha mẹ là những người chưa tin Chúa. Dùng sự khôn khéo của mình trong việc hướng dẫn các cháu trong tình huống này để sự sốt sắng về Chúa của chúng không tạo nên khó khăn không cần thiết và là hàng rào ngăn cản giữa chúng và cha mẹ là những người chưa tin Chúa.
2. Hiếu kính cha mẹ: Eph Ep 6:2, 3. a. Tôn trọng thẩm quyền: Con cái phải tôn kính cha mẹ bằng cách yêu thương, kính trọng và vâng lời vì họ là cha mẹ của các cháu, là người nuôi nấng, che chở các cháu và là người Đức Chúa Trời lập ra để có quyền làm cha mẹ của các cháu.
b. Hiếu thảo: ITi1Tm 5:4: Phao Lô dạy con cái phải bày tỏ lòng hiếu thảo và báo đáp cha mẹ, ông bà. Không thể nào kể xiết tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ đối với con cái. Vì thế, con cái cần:
. Bày tỏ tình yêu đối với cha mẹ bằng cách làm đẹp lòng cha mẹ. Có nghĩa là khi cha cháu nhờ làm việc gì thì cháu sẽ làm ngay và không phàn nàn gì. Và cũng có nghĩa là khi mẹ cháu nhờ cháu giúp việc nhà thì cháu sẽ không chạy đi chơi, nhưng sẽ vâng lời lập tức làm ngay những gì mẹ sai bảo.
. Bày tỏ lòng quan tâm đến từng nhu cầu của cha mẹ, những ưu tư, suy nghĩ của cha mẹ, những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần … (5:8).
. Bày tỏ sự tôn trọng đối với cha mẹ cho dù khi cha mẹ già yếu, lẩm cẩm… không còn minh mẫn nữa, và nhất là đừng cho cha mẹ già có cảm giác họ là người dư thừa, là gánh nặng cho con cháu.
II. LÝ DO
1. Đó là điều phải lẽ: Eph Ep 6:1 Vâng phục cha mẹ là điều phải lẽ của mọi thời đại trong xã hội loài người, dù cho đó là những người không tin Chúa. Đây là dấu vết của hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người do Chúa tạo dựng. Tình yêu đối với cha mẹ là điều thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đặt trong mỗi tấm lòng con người. Vì thế, vâng phục cha mẹ là điều phải lẽ.
2. Đó là điều răn của Đức Chúa Trời: 6:2. Trong mười điều răn của Chúa ban cho Môise thì hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ năm, là điều răn đầu tiên trong bổn phận đối với người khác. Vì thế, đây là ý muốn của Chúa cho mỗi người trên đất.
3. Có một lời hứa cặp theo: 6:3. Người hiếu kính cha mẹ sẽ được lời hứa được phước và được sống lâu trên đất:
a. Mọi phước hạnh thật đều đến từ Chúa. Vì thế, Chúa chắc chắn sẽ ban phước cho những người làm theo ý muốn Ngài trong sự hiếu kính cha mẹ. Người như thế sẽ không cần tìm kiếm phước nhưng phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đuổi theo người đó (Thi Tv 23:6).
b. Sống lâu trên đất: Lời hứa nầy trước tiên được ban cho dân Ysơraên khi họ còn ở trong đồng vắng. Chúa hứa rằng Ngài sẽ cho họ sống lâu trong miền đất hứa Ngài sẽ ban cho họ, nghĩa là họ sẽ kinh nghiệm đầy trọn phước hạnh Ngài ban trên đất. Mặc dù sự vâng lời và không vâng lời cha mẹ không phải là yếu tố duy nhất để có tuổi thọ lâu hay mau, nhưng bất hiếu với cha mẹ thường dẫn đến một đời sống luông tuồng và tội lỗi, hoàn toàn trái nghịch với Lời Đức Chúa Trời. Như vậy hậu quả thường là không sống lâu, và kẻ bất hiếu thật không đáng sống !. .
Giáo viên: Ghi chú: LeLv 19:1-3. Lời phán truyền, “. . . Hãy nên thánh, vì Ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. ” có thể được coi là có ý nghĩa tổng quát mà trong đó điều răn hiếu kính cha mẹ được nêu lên trước tiên.
B. CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI
I. ĐỪNG CHỌC GIẬN CON CÁI
1. Giải thích: Eph Ep 6:4. Bậc cha mẹ chớ nên kích động con cái để nó tỏ vẻ bất mãn và giận hờn. Đôi khi chúng ta có thái độ như vậy vì:
a. Quá độc tài, không cho phép con cái có ý kiến riêng.
b. Thiếu kiên nhẫn và đòi hỏi chúng làm quá sức của chúng.
c. Nói năng thiếu thận trọng, to tiếng hay là dùng lời khó nghe với con cái thay vì biết giữ gìn lời nói để dạy bảo chúng trong sự yêu thương.
d. Luôn đe dọa và quấy nhiễu chúng như một “hung thần”!
e. Quá nghiêm khắc, quá hung dữ trong việc sửa phạt, khiến người ngoài có thể mĩa mai là “cuộc chiến không cân sức”!!!
f. Dạy chúng phải làm điều đáng làm trong khi bản thân không thực hiện được hoặc làm gương xấu cho chúng nó khi sống ngược lại lời mình dạy.
2. Lý do: Nếu chúng ta mong đợi các con yêu thương, kính trọng và vâng lời mình thì chúng ta phải đối xử với chúng như Cha thiên thượng đối đãi mình. Chúng ta không nên đối xử với con cái mình một cách hà khắc, hung bạo, hay là bất công, vì con cái sẽ đáp ứng với cha mẹ theo cách cha mẹ đã đối xử với chúng.
II. PHẢI DÙNG SỰ KHUYÊN DẠY CỦA CHÚA
1. Cha mẹ dạy dỗ bằng gương mẫu sống: Người làm cha nên dạy con theo gương sống thánh khiết của mình, bằng sự dạy dỗ hằng ngày và bằng sự khích lệ trong Lời Chúa. Những gì con cái thấy nơi cha mẹ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc đời chúng nó. Vì thế, cha mẹ cần dạy dỗ con bằng đời sống gương mẫu theo Lời chúa dạy.
. Người làm mẹ cũng dự phần trong sự dạy dỗ, nhưng đúng ra, người làm cha phải giữ nhiệm vụ gia trưởng trong việc dạy dỗ con cái. Có nhiều người làm cha giao sự dạy dỗ con cái cho người mẹ, và đôi khi các bà làm mẹ lại giành trách nhiệm dạy dỗ con cái và không cho phép người cha có quyền làm cha đối với con cái. Đó không phải là cách dạy dỗ theo ý Đức Chúa Trời. Người chồng là đầu của người vợ, và người cha có trách nhiệm dạy dỗ con cái. Người mẹ chỉ giúp đỡ và theo gương chồng trong việc dạy dỗ và gây dựng con cái. Đừng cho con cái thấy sự mâu thuẫn của cha mẹ trong cách dạy dỗ chúng.
2. Dạy dỗ Lời Chúa cho con cái: Người làm cha có trách nhiệm dạy dỗ con cái và khuyến khích chúng vâng phục Lời Đức Chúa Trời. Các ông không nên nghĩ rằng chỉ những nhà truyền giáo, trưởng lão trong Hội Thánh hay người nào khác có trách nhiệm dạy dỗ con cái mình. Đức Chúa Trời dạy các ông phụ trách việc này. Thật là phước hạnh khi mỗi ngày người cha tụ họp gia đình nhau lại và dạy con cái Lời Đức Chúa Trời trong giờ “Gia đình lễ bái”. Các ông có thể hát một thánh ca, đọc Lời Đức Chúa Trời cho cả nhà nghe và dạy dỗ đường lối của Chúa (theo tài liệu Trường Chúa nhật hoặc Sống với Thánh kinh), rồi cả nhà có thể trình bày vấn đề cầu nguyện và cầu thay cho nhau.
Giáo viên: Tổ chức thảo luận với các tín hữu, hướng dẫn một vài nguyên tắc có liên quan đến thì giờ thích hợp cho việc đọc Kinh Thánh hằng ngày. Cũng nên cho thêm vài hướng dẫn để họ có thể dạy con cái họ học Kinh Thánh theo trình tự thời gian. Người cha sẽ phải dạy cho gia đình phần Kinh Thánh mà họ học ở Hội Thánh. Nếu họ trung tín dạy dỗ gia đình mình, họ sẽ phát huy khả năng dạy và như vậy họ được trang bị tốt hơn để dạy người khác.
III. PHẢI DÙNG SỰ SỬA PHẠT CỦA CHÚA ĐỐI VỚI CON CÁI
1. Không kiêng sự sửa phạt: HeDt 12:6 Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Sự sửa phạt xác định mối liên hệ giữa Chúa với chúng ta thể nào (12:5-6) thì sự sửa phạt đúng đắn cũng xác định mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái cũng thể ấy.
. Người Việt Nam chúng ta có câu: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Muốn con nên người, cha mẹ không thể nào kiêng roi vọt. Tuy nhiên phải sửa phạt con cái đúng theo ý muốn của Chúa.
2. Nhưng sửa phạt theo gương của Chúa:
a. Sự sửa phạt do động cơ tình yêu: “Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu”. Động cơ sửa phạt con cái phải là tình yêu, mong muốn con cái trở nên một người con thật của Chúa, đi trong đường lối của Chúa.
. Đừng bao giờ sửa phạt con cái chỉ vì muốn chứng tỏ uy quyền, vì thật ra chúng ta đang nuôi dạy một người con của Chúa mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài.
. Cũng đừng sửa phạt con cái vì giận do cảm thấy bị xúc phạm. Cơn giận của người ta không thể làm nên sự công bình. Vì thế, hãy để cơn giận lắng xuống trước khi sửa phạt con cái.
. Hãy cho con cái thấy rằng chính mình cũng đau đớn khi thấy nó chịu đau đớn của sự sửa phạt (EsIs 63:9).
b. Sự sửa phạt đúng đắn, công bình: Cần sống trong sự tương giao với Chúa để xác định đâu là đúng, đâu là sai. Cần đặt mình vào vị trí của con cái để cảm thông và giúp đỡ như Chúa đã đối xử với chúng ta (Thi Tv 103:14). Đừng sửa phạt cách sai lầm tạo sự uất ức trong con cái và cũng đừng quên khen ngợi khi chúng làm điều tốt.
. Đừng bao giờ bày tỏ sự thiên vị trong cách đối xử với các con, mà phải đối xử công bình, bày tỏ sự cảm thông đối với những đứa trẻ kém thông minh hơn…
c. Sự sửa phạt để giải cứu: Chúa không bao giờ sửa phạt để loại bỏ, mà Ngài sửa phạt để đưa chúng ta bước lên chốn cao hơn khi chúng ta thật lòng ăn năn, sửa đổi. Vì thế, đừng cho đứa trẻ mặc cảm tự ti và hãy cho nó thấy rằng mình tin nó sẽ chổi dậy để tiến tới trên con đường tốt đẹp Chúa ban cho nó. Nhất là, đừng bao giờ bêu xấu nó trước mặt người khác như bạn bè, em út của nó… Hãy tôn trọng nó vì nó là cơ nghiệp Chúa ban cho mình, và mình nhận trách nhiệm chăm sóc nó từ nơi chính Chúa.
MỐI LIÊN HỆ CHỦ - TỚ
Kinh Thánh: Eph Ep 6:5-9
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. ” 6:8
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
Khi Phaolô viết thư các tín hữu ở Êphêsô, nhiều người đã tin nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình, trong đó có người đang làm nô lệ cho người khác, một số tín hữu khác lại là chủ nhân của một số nô lệ. Họ có thể thắc mắc không biết Chúa dạy họ phải làm điều gì khi họ đã là con cái của Ngài. Họ sẽ phải đối xử với chủ hay nô lệ của mình ra sao? Đức Thánh Linh hướng dẫn Phaolô viết ra những lời dạy dỗ cho cả hai giới chủ nhân và nô lệ này. Chúng ta có thể áp dụng cho giới chủ nhân và công nhân ngày nay.
A. NGƯỜI LÀM CÔNG
I. TÂM TÌNH CÔNG NHÂN
1. Lòng vâng phục: Eph Ep 6:5. a. Run sợ: Câu này không có nghĩa là công nhân thì phải sống trong sự sợ sệt và lo âu về phần xác trước mặc chủ mình mà chỉ bày tỏ sự tôn trọng thẩm quyền, kính nể người có địa vị Chúa đặt cao hơn mình.
b. Sẵn sàng vâng phục chủ: Bởi sự tôn trọng đó, chúng ta nên làm mọi điều có thể được để không làm chủ mình buồn lòng và cũng không nên làm điều nào không đạt yêu cầu với chủ mình. Và bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta phải làm như làm cho Chúa Jesus, là Chủ trên trời vậy.
2. Lòng thật thà: 6:6. Thỉnh thoảng tôi đi ngang qua đồn điền trồng dứa và trông thấy nhiều người ngồi trò chuyện và hút thuốc trong khi lẽ ra họ phải đang làm việc cho chủ đồn điền. Nhưng khi nghe tiếng chủ đến, họ phóng chạy và bắt đầu làm việc. Khi chủ đang canh chừng, thì họ làm việc đàng hoàng, nhưng khi ông ta đi rồi thì họ làm việc lơ là và chỉ thích bỏ việc ngồi trò chuyện thôi. Con cái Chúa không hành động như vậy. Vì làm như vậy trái lại với sự dạy dỗ của Ngài.
. Hơn nữa, chúng ta cần làm việc không phải chỉ để lấy lòng chủ, mong được cất nhắc … mà sẵn sàng làm trọn điều Chúa muốn mình phải làm.
3. Lòng tốt: Sự khuyên dạy này cũng áp dụng cho bạn khi bạn làm việc cho nhau. Khi bạn làm ruộng cho bà con hay bạn bè, bạn sẽ rất sai lầm khi nghĩ rằng “Vì đây là ruộng của bà con hay bạn bè nên dù tôi có làm tốt hay không thì chẳng quan trọng gì. ” Tất cả công việc của chúng ta, bất kể là việc của ai, phải được làm như làm cho Chúa vậy và nên nhớ rằng Ngài luôn quan sát chúng ta dù có chủ ở đó hay không.
Như vậy thì con cái Đức Chúa Trời phải hành động như thế nào khi làm việc cho nhau? Phải làm vì lòng tốt, chủ động quan tâm đến lợi ích của người khác như là lợi ích cho chính mình vậy.
4. Lòng yêu mến: 6:7 Con cái Chúa phải sống trong tình yêu:
a. Không thù ghét dù ở địa vị thấp, bị khinh miệt: Hãy xem gương mẫu của Giôsép khi ở trong nhà Phôtipha và trong ngục. Ông không hề thù ghét dù phải làm công việc của người nô lệ, cũng không hề thù ghét khi bị vu oan, bị bỏ tù, bị bỏ quên…
b. Dùng tình yêu làm động lực mọi hành động: Yêu kẻ yêu mình chẳng có gì khó khăn, nhưng yêu kẻ bóc lột mình, bắt mình phải phục vụ khó nhọc thật không phải dễ dàng. Nhưng nếu không có lòng yêu mến, chúng ta sẽ không thể thực hiện tốt trách nhiệm được giao. Giôsép lại tiếp tục là gương mẫu cho chúng ta trong lãnh vực nầy. Đó là lý do vì sao Giôsép đã thành công trong mọi công tác, trong mọi tình huống…
c. Tận tâm thực hiện công tác được giao:
5. Lòng kính sợ Chúa: Giáo viên: Nếu bạn trong sở đang làm việc bị người chủ chưa được cứu bóc lột. Tốt hơn hết bạn nên nhắc cho họ nhớ tuy là tín hữu nhưng khi làm việc cũng có thể bị chủ là người chưa tin Chúa bóc lột. Nếu chỉ nói với họ hãy làm việc cho chủ như làm việc cho Chúa thì e rằng không đủ nếu không có đường lối Kinh Thánh và thực tế để làm giảm khó khăn cho họ, cho nên bạn hãy suy nghĩ về những phương pháp này trong buổi thảo luận.
II. LÝ DO PHỤC VỤ CHỦ
1. Đó là ý muốn Chúa: Chế độ nô lệ là một vết nhơ trong lịch sử loài người, đã bị con người lạm dụng một cách ghê tởm. Tuy nhiên Đấng Christ và môn đồ Ngài không hề phát động một cuộc cách mạng bạo động. Ngài chỉ dạy con người sống đúng theo nguyên tắc Cơ Đốc và nhờ đó chế độ nô lệ đã cáo chung dưới ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo. Ở đây, Phao Lô nhơn Danh Chúa dạy bổn phận hỗ tương giữa chủ và nô lệ.
2. Nhận thức mình là tôi tớ của Đấng Christ: Đấng Christ đã mua chúng ta bằng huyết. Vì thế mọi Cơ Đốc nhân, chủ hay tôi tớ đều là tôi tớ của Ngài.
a. Chúa chính là đối tượng mình đang phục vụ: Chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu khi phải phục vụ một người chủ bất công, nhưng khi biết rằng mình đang làm công việc nầy là cho Chúa Jesus thì chúng ta sẽ sung sướng phục vụ nếu chúng ta thật lòng yêu Chúa.
b. Chúa là Đấng thấy mọi sự: Nhận thức Chúa là Đấng Toàn Tri khiến chúng ta vừa sung sướng vừa cẩn trọng trong mọi việc mình làm: Sung sướng vì biết Chúa nhìn thấy và cảm thông với chúng ta, sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi điều áp bức, bất công… Cẩn trọng vì biết rằng dù con người không thể luôn có mặt để kiểm sóat chúng ta thì Chúa thấy rõ mọi hành động của chúng ta, và Ngài không thể chấp nhận những người con của Ngài lại làm việc tắc trách, giả dối…
c. Chúa là Đấng mình cần làm đẹp lòng, làm sáng Danh: Chúa Jesus đã nêu gương làm rạng Danh Cha (GiGa 17:4), đẹp lòng Cha (Mat Mt 3:17). Là con cái Chúa, chúng ta phải xác định mục đích sống của mình là làm đẹp lòng Cha, làm sáng Danh Cha. Dù muốn hay không, cuộc sống của chúng ta cũng đang trải ra trước mặt mọi người. Họ sẽ đánh giá Cha của chúng ta qua đời sống của chúng ta vậy!
3. Tin cậy Chúa sẽ ban thưởng: Mặc dù bạn làm việc và được chủ trả tiền công nhưng điều quan trọng là Chúa sẽ có phần thưởng cho bạn trong mọi sự bạn làm cho Ngài. Điều này không có nghĩa là Chúa sẽ trả bạn một số tiền hay là mọi thứ trên đời, nhưng khi chúng lên Thiên-đàng, Ngài sẽ có phần thưởng cho con cái Ngài tùy theo việc họ làm cho Ngài.
. Thật ra phần thưởng lớn nhất của một người yêu Chúa là được Chúa đẹp lòng và được sống vui bên Ngài.
B. NGƯỜI CHỦ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN
I. MẠNG LỆNH
1. Đối đãi tốt với công nhân: Eph Ep 6:9. Người làm chủ cũng phải đối xử tốt với công nhân mình tương xứng với Lời Chúa dạy dành cho người công nhân. Nghĩa là chủ phải biết tôn trọng công nhân như một con người do Chúa tạo dựng, phải bày tỏ lòng thật thà với họ, phải bày tỏ lòng tốt đối với họ, chủ động quan tâm đến từng nhu cầu thiết thực của họ vì yêu mến họ như Chúa đã yêu họ, hết lòng làm những gì có thể làm được cho họ như làm cho Chúa vậy.
. Chủ nhân phải áp dụng “luật vàng” của Chúa trong cách đối xử với công nhân: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ”( Mat Mt 7:12).
2. Không được ngăm dọa: “Ngăm dọa” hàm ý áp chế, đè nén của một kẻ có quyền mà tàn ác. Lời dạy “đừng ngăm dọa chúng nó” rất cần thiết, vì lúc bấy giờ, người ta xem nô lệ chỉ hơn súc vật một ít thôi. Người ta nghĩ rằng phải giữ nô lệ luôn ở trong địa vị đó, cai trị họ bằng hình phạt, đe dọa hành hạ hay giết chết để họ sợ… Ngày nay chủ nhân cũng “ngăm dọa” công nhân bằng cách đe dọa hạ lương hay cho nghỉ việc, bằng sự sợ hãi sẽ bị đói rách, thiếu thốn.
. Người chủ không được quyền sử dụng quyền lực vào những mục đích sai lầm, đối xử bất công đối với công nhân. Người chủ không được dùng áp lực của đồng tiền để ép buộc công nhân phải chấp nhận hoặc thực hiện những điều đi ngược với sự dạy dỗ của Lời Chúa, dù điều nầy có thể được xã hội chấp nhận !
Giáo viên: Hãy thảo luận về sự đối xử bất công của người chủ với người làm công theo phong tục văn hóa riêng mà những người chủ tin Chúa có thể vô tình làm theo: Trả lương thấp cho công nhân, không quan tâm đủ đến phúc lợi của công nhân…
II. LÝ DO
1. Chủ tớ đều bằng nhau trước mặt Chúa: Thầy hay thợ, chủ hay tớ, giàu hay nghèo, tất cả đều ngang nhau đối với Ngài. Mỗi người được Chúa đặt vào một vị trí khác nhau với những chức năng khác nhau tùy theo khả năng và tùy theo ý muốn của Chúa cho họ trong thời điểm đó. Tất cả chỉ là những con người ở trước mặt Đấng Tạo hóa mình.
2. Chúa là Chủ chung của mọi người: Vì công nhân sẽ phải làm việc cho chủ như thể họ đang làm việc cho Chúa, vì thế người chủ cũng phải đối đãi với công nhân mình cho phải lẽ và hãy nhớ rằng Chủ của cả chủ nhân lẫn công nhân là Chúa Jesus ở trên Thiên-đàng, đang quan sát cả người làm chủ lẫn người làm công.
3. Chúa là Đấng Công bình, không thiên vị: Người làm chủ chớ nên quên rằng Chúa Jesus không hề thiên vị ai. Mỗi người đều ứng hầu trước mặt Chúa để trình lên Chúa những gì mình đã thực hiện trên đất, và sẽ được xét xử công bình đúng theo lượng ân tứ, khả năng, công việc Chúa đã giao cho họ.
CUỘC CHIẾN THUỘC LINH
Kinh Thánh: Eph Ep 6:10-13
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ.
Câu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. ” 6:11
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. PHẢI LÀM MẠNH DẠN TRONG CHÚA.
1. Cần ý thức tình trạng của mình: 6:10. Bạn còn nhớ tình trạng tuyệt vọng của dân Ysơraên khi đến Biển Đỏ sau khi Chúa đã giải cứu họ khỏi tình trạng nô lệ ở Êdíptô không? Khi họ quay lại, họ trông thấy quân đội của Pharaôn đang tới gần. Họ có năng lực riêng nào để tự giải cứu khỏi sự đuổi bắt của Pharaôn và quân đội của ông ta không? Có đường lối nào cho dân Ysơraên có thể thóat khỏi kế hoạch độc ác của Pharaôn mong đem họ trở lại tình trạng nô lệ không? Không. Họ phải vâng phục Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù. XuXh 14:13-14.
2. Cần ý thức sự tấn công của Satan: Là con cái Đức Chúa Trời , hoàn cảnh của chúng ta tương tự như hoàn cảnh của dân Ysơrasên tại Biển Đỏ. Trước đây không lâu, bạn vẫn còn là con cái Satan giống như người Ysơraên dưới quyền cai trị của Pharaôn, nhưng Chúa đã giải cứu họ khỏi quyền lực của Satan. Như vậy có nghĩa là Satan sẽ không quấy nhiễu bạn nữa không? Không! Pharaôn có bỏ qua được dân Ysơraên sau khi Chúa giải cứu họ khỏi xứ Êdíptô không? Không, ông ta không bỏ qua họ. Satan cũng sẽ không bỏ dở ý đồ cai trị những ai đã trở thành con cái Đức Chúa Trời. Satan sẽ không bao giờ ngừng lại công việc của nó cho đến khi chúng ta lên thiên đàng. Như thế có nghĩa là Satan có thể giành lại chúng ta và và làm chúng ta trở lại làm con cái của hắn phải không? Không! Điều đó không thể được. Satan không bao giờ giành chúng ta lại được, vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đánh mất con cái nào của Ngài cả. RoRm 8:38-39.
3. Cần ý thức mưu chước của Satan: Mặc dù Satan không thể giành chúng ta lại để làm của riêng, nhưng hắn có thể lừa dối phỉnh gạt chúng ta để thay vì có đời sống làm con cái Đức Chúa Trời, chúng ta lại một lần nữa cho phép ma quỉ xui giục và cai trị tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Bạn còn nhớ Phaolô đã nói gì trong Eph Ep 4:27 không? 4:27. Trong câu đó ông cảnh báo chúng ta chớ nên cho ma quỉ bất cứ cơ hội nào trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta cho phép, nó sẽ sử dụng cơ hội đó để mang chúng ta về trong sự cai trị của nó để rồi chúng ta sẽ nói dối, sẽ tức giận, sẽ trộm cắp, sẽ nói lời độc ác, sẽ cay đắng, sẽ ghen ghét thay vì yêu thương mọi người, và như vậy chúng ta sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh là Đấng đang ngự trị trong chúng ta. Chúng ta không thể chống lại Satan bằng sức riêng.
4. Phải làm mạnh dạn trong Chúa: Chúng ta phải “. . mạnh dạn TRONG CHÚA, nhờ sức toàn năng của Ngài. ” RoRm 13:12-14.
a. Phải mạnh dạn: Một chiến binh ra trận với một tâm trạng sợ hãi, lo lắng không thể nào kinh nghiệm đắc thắng.
b. Mạnh dạn trong Chúa: Tuy nhiên, sự mạnh dạn không đến từ chúng ta mà phải đến từ Chúa. Hãy cùng tìm hiểu lý do vì sao trong khi cả đạo binh Saulơ run rẩy trước Gôliát mà Đavít lại mạnh mẽ xông trận? Hãy nghe Đavít nói: “Ta nhân Danh Đức Giêhôva Vạn binh mà đến” (ISa1Sm 17:45). Chúng ta phải giấu mình trong Chúa Jesus và trong quyền năng của Ngài để chống lại mọi cám dỗ cùng mưu chước của ma quỉ và các thần dữ của nó.
c. Nhờ sức toàn năng của Ngài: Với sức riêng, chúng ta bất năng, nhưng không có gì bất năng đối với Đức Chúa Trời Toàn năng. Ngài sẵn sàng mở đường, giải cứu và ban đắc thắng cho người tin cậy Ngài.
Nhưng làm thế nào để chúng ta “. . mạnh dạn trong Chúa. . ” Chúng ta phải làm gì để được mạnh dạn trong quyền năng Ngài?
II. PHẢI MANG MỌI KHÍ GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Phải mang lấy cho mình: Chúng ta sẽ “. . mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. . . ” nếu chúng ta vâng theo mạng lịnh của Ngài trong câu Kinh Thánh kế tiếp. Eph Ep 6:11. “Hãy MANG LẤY mọi khí giới của Đức Chúa Trời. . . ” Đây là trách nhiệm của chúng ta: Chính chúng ta phải mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Trong các câu kế tiếp chúng ta sẽ xem Phaolô giải thích phương pháp trang bị từng loại khí giới một của Đức Chúa Trời.
2. Mang lấy mọi thứ khí giới: Hãy MANG LẤY MỌI KHÍ GIỚI của Đức Chúa Trời. . . ” Giống như một người lính Lamã trang bị từng loại khí giới một, dây nịt lưng, giáp che ngực, giày, thuẫn, mão và gươm - rồi ẩn mình đàng sau cái thuẫn, còn tay thì cầm gươm, nên Đức Chúa Trời truyền dạy chúng ta hãy trang bị mình và ẩn đàng sau các loại khí giới Đức Chúa Trời ban cho.
Bạn nghĩ xem có người lính khôn ngoan nào trang bị mọi khí giới mà không mang giày? Không! Đó là điều rất dại dột. Anh ta sẽ rất dễ bị vấp ngã trên con đường gai chông. Vì thế Đức Chúa Trời dạy chúng ta “. . Hãy mang lấy MỌI khí giới của Đức Chúa Trời. . . ” Không có các khí giới đó, chúng ta sẽ không “. . đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ ”.
Nếu người lính trang bị mọi khí giới nhưng lại không đội mão trước khi trận chiến kết thúc thì sao? Đó phải là việc làm khôn ngoan hay không? Không! Cũng như thế, chúng ta được Đức Chúa Trời phán dạy hãy mang lấy mọi khí giới mà Ngài đã ban cho chúng ta và đừng bao giờ rời khỏi nó trước khi trận chiến kết thúc. Chừng nào thì sự chiến đấu chống lại Satan kết thúc? Chỉ khi chúng ta rời khỏi thế gian này và ở cùng Chúa trên Thiên đàng.
Giống như người lính Lamã phải trang bị mọi khí giới và không rời xa các khí giới ấy nếu muốn được bảo vệ khỏi sự tấn công của kẻ thù, chúng ta cũng phải trang bị mọi khí giới vốn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta và không được rời xa nó.
3. Khí giới của Đức Chúa Trời: “Hãy mang lấy mọi KHÍ GIỚI CỦA Đức Chúa Trời. . ” Khí giới của con người không thể đương đầu với ma quỉ. Đừng thử dùng sự khôn ngoan của con người để làm công việc của Đức Chúa Trời. Mỗi một loại khí giới để bảo vệ khỏi sự tấn công của của Satan đã được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi là khí giới của Đức Chúa Trời.
III. PHẢI NHẬN CHÂN KẺ THÙ
1. Kẻ thù là ma quỷ đầy thủ đoạn: Tại sao chúng ta cần phải liên tục mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời? Để chúng ta sẽ “. . được đứng vững mà địch cùng mưu kế (xảo quyệt, lừa dối, mưu chước, thủ đoạn) của ma quỉ. ” Eph Ep 6:11.
Giáo viên: Bạn có thể dùng bối cảnh có liên quan đến chiến tranh giữa các quốc gia lân cận để giải thích mưu kế của Satan bằng cách đề cập đến chiến lược mà họ và kẻ thù sử dụng để nỗ lực đánh lừa lẫn nhau.
2. Kẻ thù không phải là con người: 6:12. Phaolô nói rằng tín hữu không đánh trận với con người. Chúng ta đánh trận chống lại Satan và ma quỉ của nó.
Chúng ta thường không nhớ chính Satan và ác thần mới là đối tượng chúng ta đánh trận, vì thế chúng ta lại đi chiến đấu chống lại con người. Thí dụ như người chưa được cứu có thể có lời nói và việc làm tổn thương chúng ta trong nỗ lực ngăn cản chúng ta khỏi sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Trời. Khi việc này xảy đến, chúng ta dễ dàng nghĩ rằng nguyên nhân có sự tranh chiến là do con người, mà không nhớ rằng kẻ mà ta thực sự phải đối phó là Satan. Nó dùng con người để thực hiện việc làm độc ác của nó. Nhưng không phải vì thế mà con người không có trách nhiệm cho việc họ làm; họ phải gánh lấy trách nhiệm việc mình làm. Họ không thể đổ lỗi cho Satan về tội của mình. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng phải chống cự với Satan, phải yêu thương mọi người và cố gắng giải cứu họ khỏi quyền lực độc ác của Satan.
3. Cuộc đời là bãi chiến trường: Phaolô nói rằng tín hữu Cơ Đốc đang đánh trận. Ông nói như thế để tín hữu ở Êphêsô và các tín hữu khác đọc thư này sẽ nhận thức được sự nghiêm trọng của trận chiến mà chúng ta có liên quan. Trong trận chiến xảy ra thời Phaolô, mắt của người thua cuộc bị khoét ra, vì vậy họ sẽ bị mù trong phần đời còn lại.
Mỗi người chúng ta cần phải biết rõ rằng Satan và ma quỉ sẽ làm mọi điều chúng có thể làm được để lừa dối và lập mưu để làm chúng ta không vâng phục Đức Chúa Trời, để đời sống chúng ta không còn hữu dụng cho nhà Ngài. Satan sẽ không bao giờ giành lại được chúng ta để làm tôi mọi cho nó, nhưng nếu chúng ta không tiếp tục trang bị mọi khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Jesus Christ, nó sẽ chụp lấy cơ hội làm chúng ta không thấy được những gì Đức Chúa Trời phán dạy chúng ta phải làm trong tư cách là con cái Ngài.
4. Kẻ thù có cả một hệ thống quyền lực tối tăm: Phaolô cũng nói trong câu 12 rằng chúng ta đang đánh trận “. . cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này. . ”. Satan đã tổ chức cho ma quỉ dưới quyền của nó từng công tác riêng trong việc lừa dối và dẫn dắt cả thế gian chống nghịch Đức Chúa Trời.
Satan đã đặt để những ác thần ở các vị trí trách nhiệm khác nhau dưới quyền cai trị của nó. Nó là vua và các ác thần thi hành lệnh truyền của nó trên khắp thế gian.
Trong câu 12, Phaolô cũng gọi Satan và ma quỉ là “. . các thần dữ ở các miền trên trời ” nghĩa là chúng ta đang đánh trận với thần quyền có tính hủy diệt và độc ác của Satan là thế lực trên không trung chung quanh trái đất, cai trị những người chưa được cứu. Chúng ta được biết trong thư Phaolô gửi cho tín hữu Êphêsô lần trước là, trước khi chúng ta được cứu bởi quyền năng Đức Chúa Trời, chúng ta cũng ở dưới sự cai trị của Satan, là “. vua cầm quyền chốn không trung. . ” 2:2, 3.

KHÍ GIỚI THUỘC LINH
Kinh Thánh: Eph Ep 6:13-19
Chủ đề: Những khí giới chống ma quỷ của người ở trong Đấng Christ .
Câu gốc: “Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. ” 6:13
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
A. Giới thiệu
Giáo viên: Nếu bạn có một bức ảnh của một người lính chiến, trang bị đầy đủ khí giới giống như Phaolô mô tả trong 6:14-17 thì bài học sẽ phong phú hơn. Lúc ấy bạn có thể minh họa từng loại khí giới trên ảnh trong khi dạy bài khí giới của tín hữu Cơ Đốc.
Có bao nhiêu người trong số các bạn đây từng trông thấy người lính chiến. Anh ta ăn mặc ra sao? Đội nón gì? Mang loại vũ khí nào? Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về hai mẫu người lính chiến mà trang phục và khí giới của họ khác với khí giới của người lính chiến ở thế gian nầy.
Khi Phaolô viết thư này cho người Ê-phêsô, ông hãy còn là một tù nhân ở Rôma. Tay ông bị xiềng chung với tay của một người lính Lamã. Có thể là người bị xiềng chung với Phaolô không ăn mặc giống như người lính trong ảnh. Đây là bức ảnh của một người lính sẵn sàng đi chiến đấu. Có lẽ Phaolô đã trông thấy một người lính La mã trang bị sẵn sàng để đi chiến đấu. Các bạn có thấy sự khác biệt nào giữa quần áo của người lính La mã và người lính ngày nay? Hãy chú ý đến loại khí giới anh ta đang mang. Có giống như vũ khí người lính ngày nay không?
Trước tiên, hãy chú ý đến dây nịt lưng anh ta đang mang. Chúng ta đề cập đến khí giới này đầu tiên vì dây nịt lưng là loại khí giới đầu tiên mà người lính mang vào sau khi mặc quân phục. Người ta mang dây nịt lưng này chung quanh chiếc áo ngắn và giắt các khí giới khác lên. Dây nịt lưng sẽ giữ vững các khí giới khác đúng chỗ.
Và bây giờ chúng ta xem cái giáp bằng kim loại mà anh ta mặc trên ngực. Đó là giáp che ngực. Nó che lưng và ngực người lính từ cổ xuống đùi. Cái giáp này gắn liền với nịt lưng mang ở eo bụng người lính.
Kế tiếp, chúng ta hãy quan sát chân người lính. Người lính Lamã thường mang giày có đế được đóng bằng một loại đinh bám sâu vào mặt đất để khi chiến đấu người lính không bị ngã dễ dàng.
Bên tay trái người lính mang gì? Đó là một cái thuẫn rất lớn, dạng hình chữ nhật, bọc da. Nó được dùng để bảo vệ người lính chống lại vũ khí của kẻ thù. Một trong những loại vũ khí được dùng thời bấy giờ là cung tên nhúng một loại chất liệu dễ cháy. Đó là chất nhựa có thể lấy từ cây thông dùng để đốt sáng vào ban đêm, đầu mũi tên được đốt lửa trước khi bắn vào kẻ thù.
Giáo viên: Chiếc thuẫn của lính bộ binh Lamã dùng dài 1 mét 2 và rộng khoảng 0,5 mét.
Bạn có biết đầu người lính được che chở bằng gì không? Bạn có từng trông thấy một cái mũ giống như thế không? Mũ người lính Lamã được làm bằng kim loại hoặc bằng da. Mũ này dùng để che chở đầu khỏi bị đá, tên, giáo, gươm và các vũ khí khác của kẻ thù.
Còn một khí giới nữa tôi muốn bạn chú ý. Bạn xem người lính đang mang khí giới gì bên tay phải? Đó là một chiếc gươm đánh giặc dùng để giết kẻ thù. Khi người lính không dùng gươm, anh ta giắt nó trên thắt lưng.
Giáo viên: Đó là loại gươm ngắn trang bị cho người lính Lamã.
Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi đề cập đến các khí giới của người lính Lamã. Lý do là vì phần cuối của sách Ê-phêsô mà chúng ta đang học đây là phần so sánh của Phaolô về người tín hữu Cơ Đốc và người lính chiến là những người có quá nhiều kẻ thù mạnh mẽ và khôn ngoan chống lại họ. Kẻ thù của chúng ta là Satan và ma quỉ dưới quyền nó. Chúng quyết tâm tìm đủ mọi cách để chế ngự chúng ta và ngăn trở chúng ta không sống thuận phục theo Lời Đức Chúa Trời.
I. LÝ DO PHẢI MANG MỌI KHÍ GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
1. Để chiến đấu trong ngày khốn nạn: 6:13. Bổn phận của chúng ta là nhận lấy và mang mọi khí giới để có thể chống cự lại Satan “. . trong ngày khốn nạn. . . ” Ngày khốn nạn là bất cứ ngày nào mà Satan tấn công chúng ta, đặc biệt là những ngày chúng ta bị cám dỗ nghiệt ngã. Chúng ta hãy luôn luôn mang khí giới vì chúng ta không biết khi nào là “. . ngày khốn nạn. . ” đến, nhất là khi có những sự cám dỗ mạnh mẽ.
2. Để đứng vững trong chiến thắng: Chính Chúa Jesus đã chiến thắng Satan qua sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài. Chúa Jesus có mọi quyền năng cai trị Satan và ác thần của nó, vì thế chúng ta được giấu mình trong Chúa Jesus như là khí giới của chúng ta và chống lại Satan, không được đầu hàng hay sợ hãi bất cứ điều gì nó làm, để đứng vững trong địa vị của người chiến thắng ở trong Chúa Jesus là Đấng Chiến thắng. Chúng ta sẽ không tin vào bất cứ điều gì chúng ta làm để có thể đánh bại Satan, nhưng chính Chúa Jesus đã làm mọi sự để chiến thắng Satan và ma quỉ của nó.
Khi chúng ta nói về mỗi loại khí giới Đức Chúa Trời đã ban cho và dạy chúng ta phải trang bị, chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng Chúa Jesus là khí giới của chúng ta. Ẩn mình trong Chúa Jesus là ẩn mình trong chiến thắng. Chúng ta nhờ cậy Ngài vì Ngài đã chiến thắng Satan và sẽ che chở chúng ta khỏi mọi nỗ lực của Satan nhằm khuất phục chúng ta và cai trị đời sống chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta sẽ được đứng trước mặt Đức Chúa Trời không chỗ trách được (Giuđe 24), không tì vít, không rúng động, không sợ hãi, vì chúng ta đứng vững vàng trong Chúa Jesus.
II. NHỮNG KHÍ GIỚI TỰ VỆ
1. Dây nịt lưng của lẽ thật.
6:14a. Phần trước chúng ta có đề cập đến loại khí giới đầu tiên mà người lính Lamã phải trang bị là dây nịt lưng. Phaolô nói rằng dây nịt lưng mà chúng ta phải mang là lẽ thật.
Giáo viên: Khi bạn giảng về các loại khí giới, xin cho xem hình ảnh của một người lính Lamã.
Chúa Jesus là Lẽ Thật. GiGa 14:6. Kinh Thánh cũng là Lẽ thật. Thế thì chúng ta trang bị dây nịt lưng bằng cách nào?
-Bằng cách học Lời Đức Chúa Trời, là lẽ thật để biết rõ sự thật về Đức Chúa Trời, về ma quỷ, về các vấn đề thuộc linh …
-Bằng cách nhờ cậy Đức Thánh Linh là Thần Lẽ thật dạy dỗ chúng ta biết về Chúa Jesus là Lẽ thật để tin cậy, yêu mến, tôn thờ và vâng phục Ngài.
-Bằng cách không dùng sức riêng nhưng tin cậy Chúa Jesus, là Lẽ Thật, và Lời Ngài cũng là Lẽ thật.
-Bằng cách mời Chúa Jesus, là Lẽ Thật, là Đấng Chân thật và Lời Ngài là lẽ thật, cai trị đời sống chúng ta để chúng ta sống chân thật.
Chúng ta cần trang bị dây nịt lưng của lẽ thật để Satan không thể lừa dối và lập mưu để chúng ta tin vào sự dối trá của nó. Chẳng hạn như khi bạn hay người thân của bạn bị đau nặng và dường như không thể chữa khỏi, Satan có thể cám dỗ bạn trở lại đường lối cũ là nhân nhượng tà thần. Bạn có thể làm thế nào để được bảo vệ chống lại loại cám dỗ này? Bằng cách luôn mang lấy dây nịt lưng lẽ thật. Nếu bạn có trang bị dây nịt lưng của lẽ thật, bạn sẽ biết Satan là kẻ lừa dối, còn Chúa Jesus và mọi sự Ngài đã hứa là Lẽ Thật. Lúc ấy bạn sẽ từ chối sự dụ dỗ của Satan qua những người bạn bè thân thuộc chưa được cứu khi họ đề nghị bạn kêu xin ma quỉ. Bạn sẽ biết và tin rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài sẽ giữ gìn bạn được bình an và sẽ đưa bạn lên Thiên đàng cùng với Ngài khi đẹp ý Ngài.
2. Giáp công bình.
Sau khi trang bị dây nịt lưng, người lính La mã sẽ mang khí giới gì? Mang giáp. Eph Ep 6:14b. Chúa Jesus là sự công bình của chúng ta, là Đấng xưng công bình chúng ta khi ăn năn tội, tin nhận Ngài và ở trong Ngài. & RoRm 3:19-24.
Giáo viên: Ghi chú ICo1Cr 1:30.
Chúng ta mặc lấy giáp công bình như thế nào?
-Bằng cách nhờ Lời Đức Chúa Trời chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời nhìn nhận chúng ta là công bình trong sự công bình của Chúa Jesus Christ.
-Bằng cách không dùng sức riêng và chỉ tin cậy Chúa Jesus là sự công bình của chúng ta.
-Bằng cách mời Chúa Jesus, là sự công bình của chúng ta cai trị đời sống chúng ta.
Điều quan trọng là giấu mình trong Đấng Christ là sự công bình của chúng ta, vì chỉ khi ấy chúng ta mới có thể đứng vững trước mọi nỗ lực của Satan nhằm mục đích làm chúng ta đau buồn và gây cho chúng ta thất vọng. Thí dụ như khi con cái Đức Chúa Trời phạm tội cùng Ngài, họ nên nhận biết mình có tội với Đức Chúa Trời và với người mà họ phạm lỗi và họ phải chấp nhận lẽ thật là Đức Chúa Trời đã tha mọi tội cho họ khi họ ăn năn. Mặc dù họ phạm tội, Đức Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận họ bởi vì sự công bình của Chúa Jesus Christ. Đó là những điều chúng ta nên làm nếu chúng ta phạm tội, nhưng đó không phải là điều mà Satan muốn chúng ta làm. Satan không muốn chúng ta chấp nhận sự thật là tội lỗi chúng ta được tha và chúng ta được Đức Chúa Trời hoàn toàn chấp nhận trong sự công bình của Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta phạm tội, Satan muốn chúng ta nhìn vào chính mình và tự xét đóan mình. Nhưng chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trang bị giáp của sự công bình luôn luôn.
Giáo viên: Ghi chú IGi1Ga 2:1-2; Phi Pl 3:1-11.
3. Giày của sự bình an của Đức Chúa Trời qua Phúc-âm
Eph Ep 6:15. Giày mà người lính Cơ Đốc sẽ mang càng quan trọng hơn khi đế giày có gắn đinh để cho người lính có thể bám chắc xuống đất và đứng vững khi có kẻ thù tấn công.
Chỉ nhờ Chúa Jesus, chúng ta mới được hòa thuận cùng với Đức Chúa Trời …. và nhờ đó chúng ta có thể đứng vững khi Satan tấn công chúng ta. Chúng ta được hòa thuận cùng Đức Chúa Trời mặc cho Satan hay người nào khác có nói điều gì đi nữa, vì Chúa Jesus chết vì tội lỗi chúng ta, chịu chôn, và đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. RoRm 5:1, 9-11; Eph Ep 6:13-18.
Giáo viên: Ghi chú ICo1Cr 15:1-4.
Chúng ta mang giày bình an của Đức Chúa Trời như thế nào?
-Bằng cách hiểu và tin cậy Lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta rằng chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời vì Tin-lành về - sự chết, chịu chôn và sự sống lại của Chúa Jesus Christ.
-Không dùng sức riêng và chỉ tin cậy vào sự chết, chịu chôn và sống lại của Chúa Jesus là nền tảng cho sự hòa thuận với Đức Chúa Trời.
-Bằng cách để cho sự bình an của Chúa Jesus đầy dẫy trong tâm trí chúng ta luôn luôn, khiến chúng ta kinh nghiệm bình an nội tâm giữa mọi giông tố của cuộc đời.
Điều quan trọng là chúng ta phải luôn trang bị giày của sự bình an, nếu không, Satan sẽ khiến cho chúng ta phải sợ hãi luôn luôn thay vì có sự bình an của Đức Chúa Trời. Satan làm được điều này bằng cách nào? Nó có thể lấy đi sự bình an mà bạn có được trong lòng bằng cách làm cho bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi. Nó sẽ nói, “Chưa chắc anh chị bây giờ đã là con cái Đức Chúa Trời, và được hòa thuận cùng Ngài, được cùng một thể với Ngài đâu!”. Chính những lúc như thế, chúng ta rất cần có giày của sự bình an vô cùng. Khi chúng ta tin cậy vào sự chết, chịu chôn và sự sống lại của Chúa Jesus làm nền tảng cho sự hòa thuận với Đức Chúa Trời , lòng chúng ta đầy dẫy sự bình an của Ngài vì biết rằng chúng ta cùng một thể với Chúa mặc cho Satan có nói điều gì đi nữa.
Satan cũng sẽ làm cho tâm trí chúng ta đầy dẫy sự nghi ngờ bối rối khi chúng ta phải đối diện với khó khăn, rắc rối trong đời. Nó có thể nói như thế này, “Đức Chúa Trời không quan tâm tới anh đâu. Anh chẳng là gì đối với Ngài cả!” Những lúc như thế đó, chúng ta cần phải nắm vững giày của sự bình an bằng cách nhớ lại tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời chính Ngài bày tỏ cho chúng ta trong Phúc-âm. Nếu chúng ta nhớ lại rằng Đức Chúa Trời sẵn lòng ban Con một của Ngài chết thay chúng ta thì chúng ta sẽ không nghi ngờ gì về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chân chúng ta phải vững vàng trong sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an của Ngài sẽ đầy dẫy trong tâm trí ta ngay lúc chúng ta phải đối diện với khó khăn. RoRm 8:31-39.
4. Thuẫn của đức tin.
Eph Ep 6:16. Loại khí giới quan trọng khác của người lính là cái thuẫn . Thuẫn của tín hữu Cơ Đốc để chống lại mọi mưu chước của Satan, là đức tin nơi Chúa Jesus Christ. Chúng ta giấu mình phía sau Ngài để được bảo vệ khỏi “. . các tên lửa của kẻ dữ. . ”
Giáo viên: Ghi chú HeDt 12:1,2.
Qúy vị còn nhớ câu chuyện Ápraham giải cứu Lót và cả nhà ông ta khi họ bị một vua kia đi xâm chiếm Sô-đôm và các thành phố lân cận bắt giữ không? (SaSt 14:1,3, 8-16). Dù với số ít người nhưng Ápraham đã chiến đấu chống trả các vua ấy và lấy lại được các tài sản mà họ chiếm được, rất có thể họ sẽ trở lại và đánh lại Ápraham chăng. Vì thế Chúa phán cùng Ápraham, “. . Hỡi Ápram! Ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi. . . ” (Lúc ấy Ápram chưa được đổi tên thành Ápraham. )
Ápram đã không cậy vào sức mạnh của mình nếu các vua trở lại đánh ông. Ông sẽ tin cậy vào Đức Chúa Trời là thuẫn của ông. Chúa hứa làm thuẫn chống lại mọi kẻ thù tấn công ông.
Giáo viên: Ghi chú SaSt 15:1; Thi Tv 33:20; 119:114.
Chúng ta làm thế nào giữ chặc được thuẫn đức tin?
-Bằng cách học và hiểu Lời Đức Chúa Trời để đức tin được mạnh mẽ trong Chúa Jesus Christ.
-Bằng cách không dùng sức riêng và chỉ tin cậy sự che chở của Chúa Jesus Christ để được bình an khỏi tên lửa của kẻ dữ.
Khi đi săn bắn, người ta thường nhúng đầu mũi tên vào thuốc độc để giết mồi, nhưng thời Phaolô, họ nhúng tên vào một chất dễ cháy,rồi họ đốt lửa để bắn vào kẻ thù.
Sự cám dỗ của Satan giống như các tên lửa. Nó bắn những lời gợi ý độc ác vào tâm trí chúng ta với nỗ lực bắt chúng ta trở lại dưới quyền cai trị của nó.
Bạn còn nhớ Satan bắn tên lửa vào Chúa Jesus khi Ngài ở trong đồng vắng chứ? Mat Mt 4:1-4. Chúa Jesus đang đói và nó gợi ý Chúa Jesus biến đá thành bánh để làm thực phẩm. Vì sao Chúa Jesus không nghe nó? Vì Ngài tin vào Cha Ngài. Chúa Jesus tin rằng Cha Ngài sẽ ban cho Ngài thực phẩm vào lúc phù hợp.
Satan có thể bắn những mũi tên lửa như thế đến với bạn. Thí dụ như sau khi đi làm trên đường về nhà, bạn rất đói nhưng không có gì để ăn. Vì bạn quá đói và phải đi đường xa, Satan có thể nói, “Hãy lấy trộm mấy quả chuối ở khu vườn kia đi. Chủ không thấy đâu! Không ai thấy đâu!” Bạn nên làm gì trong tình huống như thế? Bạn phải giấu mình sau cái thuẫn đức tin và nói, “ Không! Tôi không ăn cắp. Vì tôi thuộc về Chúa Jesus. Tôi tin cậy Ngài. Hoặc là Ngài cho tôi thức ăn, hoặc là Ngài cho tôi sức mạnh để tôi có thể về nhà mà không ăn cắp thứ gì của ai cả!” Chúng ta phải dùng thuẫn đức tin là như thế đấy.
Một tên lửa khác mà Satan có thể bắn vào bạn đó là sự sợ hãi. Có thể bạn đang ở nơi vắng vẻ một mình rồi bỗng nghe có tiếng gì đó, thấy cái gì đó, hay có điều gì lạ xảy ra làm bạn có thể tin đó là việc làm của ma quỉ. Bạn sẽ chống lại Satan như thế nào nếu việc đó xảy ra? Hãy giữ vững lấy thuẫn đức tin giữa bạn và tên lửa của Satan. Hãy nhớ ngay Lời Kinh Thánh dạy bạn rằng mình thuộc Chúa Jesus, và Ngài hứa sẽ ở cùng bạn và bạn sẽ được bình an. Hãy giấu mình phía sau Ngài vì Ngài là Thuẫn của bạn. “. . hãy mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. . . ”
5. Mão cứu chuộc
Eph Ep 6:17a. Nếu người lính Lamã trang bị mọi khí giới nhưng đầu không đội mão, thì kẻ thù sẽ tấn công dễ dàng. Chúng ta cũng vậy, cũng phải có mão mà Phaolô gọi là “ mão cứu chuộc”.
Trước khi Chúa Jesus sinh ra, một thiên sứ của Đức Chúa Trời nói với Giô-sép, “. . ngươi khá đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. ” Chúa Jesus đã cứu chuộc, hay đã giải cứu những ai tin Ngài khỏi ÁN PHẠT tội lỗi. Bằng quyền năng của Ngài chúng ta cũng được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi. Khi Chúa Jesus trở lại, Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi sự hiện diện của tội lỗi . Có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ bị tội lỗi cám dỗ và tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta sẽ được hoàn thiện như Chúa Jesus.
Chúa Jesus cũng đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của sự chết. Bằng cách nào? Bằng cách sống lại từ kẻ chết. Chúa Jesus đã chiến thắng quyền lực của sự chết khi Ngài sống lại từ trong hầm mộ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không chết. Có thể chúng ta chết trước khi Chúa Jesus trở lại, nhưng dù chúng ta chết rồi, Ngài sẽ biến hóa cho thân thể chúng ta sống lại từ kẻ chết và chúng ta sẽ đồng sống với Ngài đời đời. Khi La-xa-rơ chết, Chúa Jesus nói những lời sau đây với Mathê. GiGa 11:25-26; RoRm 8:11.
Chúa Jesus cũng giải cứu chúng ta khỏi sự cai trị của Satan. Chúng ta không còn ở dưới quyền của nó nữa như lúc trước khi còn làm con cái của nó. Eph Ep 2:1-6.
Bây giờ chúng ta vâng theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời để nhận và đội mão cứu chuộc như thế nào?
-Bằng cách học và hiểu Lời Đức Chúa Trời để biết chúng ta được giải cứu khỏi án phạt và quyền lực của tội lỗi, cũng như quyền lực của Satan và sự chết. . Và rồi khi Chúa Jesus trở lại, chúng ta sẽ đời đời được giải cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi để không bao giờ phạm tội nữa.
-Bằng cách không dùng sức riêng và luôn tin cậy rằng trong mọi hoàn cảnh, chỉ duy nhất nhờ Chúa Jesus là Cứu Chúa của chúng ta cứu chúng ta khỏi quyền lực của Satan, tội lỗi và sự chết.
Chúng ta sẽ luôn phải đội mão cứu chuộc, bởi vì nếu không chúng ta sẽ bị sự cám dỗ mạnh mẽ của Satan thuyết phục để không thể đứng vững mà chống lại nó được. Nó có thể nói, “Anh không đứng vững nổi trước cám dỗ đâu. Anh đầu hàng đi thôi!” Khi Satan nói như vậy bạn đừng quên nó là một kẻ nói dối. Chúng ta có thể đứng vững trước mọi cám dỗ bằng quyền năng của Chúa Jesus vì Chúa Jesus đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và Satan. RoRm 6:6-14.
Khi một tín hữu Cơ Đốc sắp chết, điều quan trọng là người đó phải mang lấy mão cứu chuộc để nhớ rằng chính Chúa Jesus đã cứu mình khỏi quyền lực của sự chết. Khi chúng ta đối diện với sự chết, Satan có thể khiến ta phải sợ hãi với ý nghĩ là phải lìa đời. Nhưng nếu chúng ta có trang bị mão cứu chuộc, chúng ta sẽ được an ủi vì nhớ rằng khi Chúa Jesus trở lại, thân thể tín hữu Cơ Đốc sẽ được sống lại từ kẻ chết, và Chúa Jesus sẽ biến hóa thân thể ấy trở thành một thân thể không còn tội lỗi và bất diệt như chính thân thể kỳ diệu của Ngài.
III. KHÍ GIỚI TẤN CÔNG
1. Gươm của Thánh Linh - Lời của Đức Chúa Trời.
Khí giới sau cùng của người lính Lamã phải trang bị là cây gươm.
Eph Ep 6:17. Phaolô gọi gươm của người lính tín hữu là “Gươm của Đức Thánh Linh. . ” Rồi ông giải thích “Gươm của Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời .
Lời Đức Chúa Trời được gọi là “. . gươm của Thánh Linh. . “ vì:
-Đức Thánh Linh hướng dẫn con người ghi chép lại Lời Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh.
-Đức Thánh Linh dạy người chưa được cứu ăn năn, tin vào Tin-lành, và được cứu.
-Đức Thánh Linh dùng Lời Đức Chúa Trời để dạy con cái Đức Chúa Trời
Chẳng những Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời mà còn dạy chúng ta Chúa Jesus cũng là “Lời Đức Chúa Trời”. Ông gọi như thế bởi vì qua đời sống Ngài và bằng Lời Ngài, Chúa Jesus bày tỏ cho chúng ta biết Đức Chúa Trời như thế nào. Tín đồ Cơ Đốc thường nói rằng Kinh Thánh là Lời được ghi chép và Chúa Jesus là Lời Hằng Sống.
2. Phải sử dụng Gươm như thế nào? Như vậy thì chúng ta vâng theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời để nhận lấy và dùng “gươm của Đức Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời” như thế nào?
-Bằng cách học, hiểu và nhớ Lời Đức Chúa Trời được ghi chép, là gươm của Đức Thánh Linh.
-Bằng cách biết Chúa Jesus, Lời hằng sống càng ngày càng hơn như Ngài bày tỏ cho chúng ta trong Lời được ghi chép.
-Bằng cách không dùng sức riêng và luôn tin cậy Lời Đức Chúa Trời được ghi chép và Chúa Jesus Christ, Lời hằng Sống trong bất cứ tình huống nào.
Có một tình huống mà bạn chắc chắn phải dùng gươm Đức Thánh Linh như thế này. Satan có thể nói với tâm trí của bạn như thế này, “Này, anh thử nhìn vợ ông kia xem. Anh có muốn gặp riêng bà ấy không?” Rồi nó có thể nói tiếp, “Sao anh không đi theo bà ấy một lúc khi bà ấy đi vào chỗ vắng vẻ một mình?” Bạn sẽ làm gì khi gặp phải cám dỗ ấy? Hãy dùng gươm của Đức Thánh Linh mà cũng là Lời Đức Chúa Trời, tự trích phần Kinh Thánh có liên quan ra, vâng phục và nhờ cậy Chúa Jesus, Lời hằng sống. Bạn có thể nói, “Không, tôi không làm thế được vì Kinh Thánh chép rằng mọi sự tà dâm và ô uế không xứng hợp với con cái Đức Chúa Trời vì họ được biệt riêng cho Ngài và chỉ sống cho Ngài. ” 5:3. Hoặc bạn có thể nói, “Không, tôi sẽ không nghe theo tư dục xấu xa đó vì Lời Chúa chép rằng tôi đã chết về phần tội lỗi và tôi đã được đồng sống lại với Chúa Jesus để thân thể tôi chỉ duy mình Ngài sử dụng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. RoRm 6:3, 4, 12, 13.
Khi Chúa Jesus bị Satan cám dỗ trong đồng vắng, Ngài dùng Lời Đức Chúa Trời làm gươm để chống lại Satan và đã chiến thắng nó. Khi Satan cám dỗ Chúa hóa đá thành bánh để ăn thì Chúa Jesus trả lời rằng, “Có lời chép rằng. . . ” Ngài nói cho Satan biết Đức Chúa Trời dạy Ngài phải làm gì. Khi Satan đem Chúa lên nơi cao và bảo Ngài gieo mình xuống để chứng tỏ rằng Cha thực sự chăm sóc Ngài, Chúa Jesus đáp rằng, “. . . Cũng có lời chép rằng . . . ” Chúa Jesus hiểu biết Kinh Thánh. Ngài tin vào Lời Kinh Thánh. Ngài thuộc về Kinh Thánh, và Ngài trích dẫn lời Kinh Thánh cho Satan biết. Chúa Jesus đáp lại mọi cám dỗ của Satan bằng từng câu Kinh Thánh. Ngài có mang khí giới: Ngài dùng gươm Đức Thánh Linh như chúng ta phải có.
Gươm của chúng ta, là Lời của Đức Chúa Trời, là khí giới sau cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ phải trang bị mọi khí giới, vì nếu không, chúng ta sẽ dễ bị sự tấn công của Satan.
KHÍ GIỚI TỔNG HỢP : SỰ CẦU NGUYỆN
Kinh Thánh: Eph Ep 6:18-20
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ .
Câu gốc: “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. ” 5:1-2a
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. SỰ CẦU NGUYỆN
6:18. Mỗi tín hữu đều phải mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên nếu không liên lạc thường xuyên với Vị Tư lệnh Thiên thượng, chúng ta sẽ không biết phải bắt đầu ở đâu và chiến đấu như thế nào để đắc thắng. Cầu nguyện là đem quyền năng Thiên đàng đến với chúng ta. Vì thế, cầu nguyện được gọi là khí giới tổng hợp của Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải chuyên tâm cầu nguyện để có tư tưởng, hành động và lời nói theo đường lối Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta trong Lời Ngài.
1. Thường xuyên: Chúng ta có thể cầu nguyện vào lúc nào? Phaolô nói rằng chúng ta phải “. . thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện. . ”. a. Chúng ta phải luôn cầu nguỵện trong bất cứ tình huống nào, khi vui hay buồn, thành công hay thất bại. . . Hãy cầu nguyện với Chúa bất luận chúng ta đang ở nơi nào hay đang làm gì.
b. Chúng ta phải luôn cầu nguyện cho bất cứ một vấn đề nào trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ, dù thuộc linh hay thuộc thể. . . Phải luôn nhớ rằng nếu không có Chúa, chúng ta không thể làm được điều gì cả.
2. Hết lòng: Chúng ta phải cầu nguyện theo hình thức nào? Phaolô nói rằng chúng nên đến cùng Đức Chúa Trời là Cha chúng ta “. . làm đủ mọi thứ cầu nguỵện . ” Chúng ta nên cầu nguyện mọi sự với Đức Chúa Trời là Cha. Chẳng những chúng ta trò chuyện cùng Ngài khi cầu xin trong phòng riêng mình, nhưng chúng ta cũng nên cầu nguyện với Chúa trong sự thờ phượng Chúa chung với gia đình trong giờ “Gia đình lễ bái”, với Hội Thánh trong các giờ tĩnh nguyện, hiệp nguyện. . .
. Chúng ta cần sử dụng mọi nội dung cầu nguyện như cầu nguyện trong sự tôn cao danh Chúa, ngợi khen và cảm tạ Ngài về chính Ngài và về mọi sự Ngài đã ban cũng như sẽ ban cho chúng ta. Chúng ta cũng nên xưng tội mình với Chúa trong sự cầu nguyện và trình thưa với Ngài mọi điều, nài xin Ngài dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta và ban cho chúng ta mọi nhu yếu.
. Phaolô cũng nói chúng ta nên “thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin ” Có nghĩa là chúng ta nên hết lòng cầu xin Đức Chúa Trời, đặc biệt về mọi thứ nhu yếu của riêng chúng ta và người khác nữa. Nếu cần, chúng ta cũng có thể kiêng ăn để cầu nguyện. Tuy nhiên, đừng xem kiêng ăn là một công đức, một điều kiện hình thức, mà phải xem kiêng ăn là một sự bày tỏ lòng khát khao kêu cầu cùng Chúa vì nhận biết nhu cầu quá lớn, đến nỗi không còn quan tâm đến việc ăn uống.
3. Nhờ Đức Thánh Linh mà cầu nguyện: Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện “. . trong Đức Thánh Linh. . ”:
a. Trong sự cai trị của Đức Thánh Linh: 5:18. Nếu chúng ta mời Đức Thánh Linh cai trị mọi hoạt động trong đời sống chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ Đức Chúa Trời.
b. Đức Thánh Linh cầu thay: Đức Thánh Linh cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta không thể nói thành lời. RoRm 8:26-27.
4. Bền đỗ, tỉnh thức mà cầu nguyện: Có những lúc lời cầu nguyện chúng ta rất phải lẽ, nhưng Chúa dường như vẫn yên lặng. Phao Lô dạy chúng ta “Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó ”.
a. Phải tỉnh thức: Chúng ta không nên sống thiếu thận trọng mà phải cảnh giác trong mọi tình huống và nhu cầu mà chúng ta thưa với Đức Chúa Trời. Cần phải tỉnh thức để nhạy bén nhận biết tình trạng cùng nhu cầu thật của mình, để cầu xin phải lẽ và kịp lúc. Cần phải tỉnh thức để cảnh giác sự tấn công của ma quỷ trong những lãnh vực chúng ta không thể ngờ. Cần phải tỉnh thức để trông chờ sự trả lời của Chúa giống như tiên tri Habacúc “chôn chân nơi đồn lũy” để chờ đợi Chúa, và nhạy bén nhận ra câu trả lời của Chúa vì nhiều khi câu trả lời của Chúa khác hẳn điều chúng ta đang mong đợi. Thật ra, cầu nguyện cũng là cách giúp chúng ta thêm tỉnh thức, canh giữ linh hồn mình.
b. Phải bền đỗ: Chúng ta không được bỏ dở khi lời cầu nguyện chúng ta chưa được nhậm lời ngay. Trong sách Công-vụ, chúng ta biết được một vua Hêrốt độc ác đã giết Giacơ và vì thấy điều này làm hài lòng số dân Giuđa chưa tin Chúa, ông ta còn bắt Phierơ và cầm tù, dự định sẽ giết sau này. Nhưng Hội Thánh ở Giêrusalem đã làm gì? Cong Cv 12:5. Họ đã cầu nguyện cho Phierơ suốt đêm.
. Bền đỗ cầu nguyện là một cách bày tỏ lòng tin cậy và tùy thuộc Chúa. Đức Chúa Trời biết rõ nhu cầu con cái Ngài, nhưng Ngài chỉ ban cho những người tha thiết bền đỗ cầu nguyện vì biết rõ nhu cầu không thể thiếu của mình. Hãy xem Batimê đã làm gì khi lời cầu xin của anh chưa được Chúa đáp ứng, lại còn bị đám đông nạt nộ phản đối? Anh đã tiếp tục kêu la và kêu lớn hơn nữa: Anh đã bền đỗ trong sự kêu cầu và lời cầu xin của anh đã được Chúa thương xót đáp ứng.
5. Cầu thay cho nhau: Chúng ta nên cầu nguyện cho ai? Câu 18 nói rằng chúng ta nên cầu nguyện cho “. . cho hết thảy các thánh đồ. ” Chẳng những chúng ta quan tâm và yêu thích cầu nguyện cho mình, cho bạn hữu thân thuộc mà cũng cầu nguyện cho hết thảy con cái Đức Chúa Trời. Người già nên cầu nguyện cho người trẻ, người trẻ cầu nguyện cho người già. Không phải chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho những tín hữu yếu đuối nhưng chúng ta cũng cần cầu nguyện cho những tín hữu mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn, và xin các bạn cũng cầu nguyện cho chúng tôi là những giáo viên Trường Chúa nhật. Điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng Hội-thánh là một Thân-thể. Chúng ta cần lẫn nhau, và chúng ta cũng nên yêu thích trong việc cầu nguyện cho từng nhu cầu của mọi con cái Đức Chúa Trời.
. Chúa Jesus dạy chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Vì thế, không những chúng ta cầu nguyện cho những người chúng ta yêu mến, chúng ta cũng cần cầu nguyện cho những người làm buồn lòng, hoặc xúc phạm chúng ta. . . Lời cầu nguyện chân thành sẽ đưa họ đến với Chúa cũng như đến gần chúng ta, để tất cả đều hiệp một trong tình yêu, trong Thân Thể Đấng Christ.
II. LỜI CẦU NGUYỆN CHO PHAO LÔ
Eph Ep 6:19-20. Phaolô đã bị cầm tù và bị xiềng xích vì ông giảng Tin Lành về Chúa Jesus cho dân ngoại. Ông là sứ đồ của Đấng Christ, là sứ giả được chọn đặc biệt đã được Đức Thánh Linh sai đi để giảng Tin Lành cho dân ngoại. Nhưng Phaolô không nghĩ rằng ông quan trọng hơn những tín hữu bình thường trong Hội Thánh và vì thế không cần sự cầu nguyện của họ. Giống như Phaolô, chúng ta không bao giờ có thái độ không cần tín hữu khác. Chúng ta phải chia xẻ lẫn nhau về những khó khăn và yêu cầu sự cầu thay của các con cái Đức Chúa Trời.
1. Nhu cầu Phao Lô: Phao Lô nói với Hội Thánh về nhu cầu của ông:
a. Tự do mọi bề bày tỏ Tin Lành: Phao Lô cần sự tự do mọi bề để bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Đạo Tin Lành. Ông đang vì Đạo Chúa mà phải bị xiềng xích, nhưng ông không hổ thẹn, trái lại ông còn vui mừng hãnh diện được chịu khổ vì cớ Đấng Christ. Trong chốn lao tù, ông lại còn muốn nói nhiều hơn, với những người mà khi còn tự do, ông không bao giờ có cơ hội gặp họ. Tuy nhiên, ngục tù đã giới hạn ông rất nhiều. Vì thế, Phao Lô xin Hội Thánh cầu nguyện để ông tìm được sự tự do mọi bề trong cảnh xiềng xích để tận dụng mọi cơ hội bày tỏ lẽ mầu nhiệm của Đạo Chúa cho những người ông gặp được.
b. Sự dạn dĩ để nói điều cần phải nói: Bách hại, bắt bớ, lao tù, tra tấn dễ làm nao núng đức tin, hoặc đưa con người vào sự an phận thỏa lòng với những kết quả quá khứ. Nhưng Phao Lô không muốn dừng lại. Ông mong muốn được tiếp tục nói những điều Chúa muốn ông nói một cách dạn dĩ. Sự dạn dĩ đến từ môt tấm lòng đầy dẫy Đức Thánh Linh. Phao Lô muốn liên tục kinh nghiệm điều mà Hội Thánh đầu tiên đã kinh nghiệm trong Cong Cv 4:31:“Khi đã cầu nguyện,thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ”.
2. Lý do Phao Lô cần Hội Thánh cầu thay:
a. Phao Lô là sứ giả của Chúa trong xiềng xích: Phaolô yêu cầu tín hữu ở Êphêsô cầu nguyện để ông được tự do trong việc nói về Chúa cho mọi người ông gặp trong tù vì ông là sứ giả của Chúa cho họ (kể cả các tù nhân khác, các người lãnh đạo Giuđa, những người lính canh gác, người lãnh đạo Lamã và ngay cả vị đại đế Lamã là người sẽ xét xử ông. Dù ở trong vòng xiềng xích thì Phao Lô vẫn nhận thức mình là sứ giả của Chúa.
b. Phao Lô phải nói về Chúa: Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cầu nguyện để khỏi e ngại khi nói với người khác về Lời Đức Chúa Trời. Mạng lệnh Chúa truyền cho mọi con dân Ngài là: Hãy đi dạy dỗ muôn dân.
. Khi Phao Lô đối diện với khó khăn bắt bớ tại Côrinhtô, Chúa đã phán với Phao Lô trong sự hiện thấy rằng: “ Đừng sợ chi ! Song hãy nói và chớ làm thinh !” (18:9). Con dân Đức Chúa Trời không có quyền làm thinh trước sự hư mất của anh chị em mình, đồng bào mình, cùng các dân tộc khác chưa hề được nghe Tin Lành cứu rỗi của Chúa Jesus.
LỜI KẾT LUẬN
Kinh Thánh: Eph Ep 6:21-24
Chủ đề: Những đặc tính của người ở trong Đấng Christ .
Câu gốc: “Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!” 6:24
KHAI TRIỂN BÀI HỌC
I. SAI PHÁI TICHICƠ
1. Giới thiệu đặc điểm Tichicơ: 1:21-22. Phao Lô giới thiệu Tichicơ:
a. Anh em rất yêu dấu: Tichicơ, một tín hữu Cơ Đốc là người giúp đỡ Phaolô trong công việc giảng dạy tại Hội Thánh và cũng có lẽ ông là người mang thư này đến Hội Thánh Êphêsô. Phaolô gặp Tichicơ trên hành trình truyền giáo lần thứ ba của ông.
Giáo viên: một lần nữa bạn chỉ trên bản đồ địa lý của Rôma vị trí có liên quan đến thành phố Êphêsô. Ghi chú Cong Cv 20:4.
b. Tôi tớ trung thành của Chúa: Tichicơ đã hết lòng phục vụ Phao Lô, nhưng ông không phải là tôi tớ của Phao Lô: Ông là tôi tớ của Chúa. Mỗi Cơ Đốc nhân đã được Chúa biến đổi làm con cái Chúa cũng đã được Chúa kêu gọi để làm tôi tớ Ngài.
. Là con cái Chúa, chúng ta được hưởng biết bao đặc quyền Chúa ban. Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm làm rạng Danh Cha mình bằng cách phục vụ Chúa trong tâm tình của một người con với công việc của một tôi tớ thực sự của Chúa.
. Đặc tính quan trọng của một tôi tớ là trung thành (ICo1Cr 4:1-2). Là tôi tớ Chúa, Tichicơ cũng như mỗi chúng ta cần phải trung thành: Trước tiên phải trung thành với Chúa là Chủ Tuyệt đối của chúng ta. Chúng ta cũng cần trung thành với sứ điệp và sứ mạng được Chúa giao phó. Chúng ta không có quyền tự ý thay đổi sứ điệp hay xao lãng sứ mạng Chúa giao phó cho mình.
2. Giới thiệu sứ mạng của Tichicơ: Phao Lô cho biết Tichicơ sẽ:
a. Báo cáo tin tức về Phao Lô: Tình yêu trong Chúa và lòng biết ơn đối với vị sứ đồ đã hết lòng rao truyền Phúc Âm cho họ, huấn luyện họ, gây dựng họ… đã khiến các tín hữu mong muốn biết tin tức về Phao Lô, nhất là khi ông phải chịu cảnh lao tù vì cớ Chúa… Tichicơ sẽ báo cho họ biết tình trạng an ninh, sức khoẻ của Phao Lô.
b. Báo cáo những việc Phao Lô làm: Phao Lô đã không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ một trở lực nào. Dù trong chốn lao tù, Phao Lô vẫn tiếp tục làm việc dù ông đã làm quá nhiều việc, đem lại biết bao kết quả làm vinh hiển Danh Chúa.
3. Mục đích chuyến đi của Tichicơ: Mục đích Phao Lô sai Tichicơ đi là để yên ủi òng anh em tín hữu. Họ sẽ được yên ủi vì:
a. Tichicơ là một người đã yên ủi lòng Phao Lô. Nay Phao Lô gửi Tichicơ đến với Hội Thánh Êphêsô để ông cũng sẽ yên ủi họ với tư cách một sứ giả của chính Phao Lô.
b. Tichicơ cũng sẽ yên ủi Hội Thánh khi Hội Thánh biết được những lời cầu nguyện của họ cho Phao Lô đã được Chúa vui nhậm: Ngài đang tiếp tục làm việc lớn của Ngài qua Phao Lô.
c. Tichicơ mang đến cho Hội Thánh bức thư tuyệt diệu của vị sứ đồ họ hằng yêu mến. Chính nội dung của bức thư cũng là một cớ tích yên ủi lòng các tín hữu tại Êphêsô.
II. LỜI CHÚC PHƯỚC
Bây giờ chúng ta sẽ xem những lời kết thúc trong thư ông gửi cho tín hữu ở Êphêsô. Eph Ep 6:23-24.
1. Lời chúc: Phaolô cầu nguyện rằng đời sống người tín hữu sẽ được đầy dẫy sự bình an và sự yêu thương để họ được mạnh mẽ trong đức tin:
a. Bình an: Đây là một lời chào thăm Hêbơrơ, có nghĩa là yên tĩnh và thoả mãn của tâm hồn. Sự bình an bắt nguồn từ sự hòa bình, hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ thập tự giá của Đấng Christ (2:16), từ đó dẫn đến sự hòa bình giữa con người với nhau (2:14) cùng với sự bình an trong tấm lòng những người có Chúa làm Chủ (Phi Pl 4:6-7).
b. Yêu thương: Yêu thương là một vẻ đẹp của bông trái Đức Thánh Linh, là một đặc tính đặc thù của con cái thật của Chúa Jesus (GiGa 13:35). Chính Đức Thánh Linh đã rải tình yêu của Đức Chúa Trời khắp trong lòng chúng ta (RoRm 5:5), để chúng ta có thể yêu thương như Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta.
c. Đức tin: Đức tin đến bởi sự nghe và tiếp nhận Lời của Đấng Christ (RoRm 10:17). Phao Lô đã từng cầu nguyện cho tín hữu Ephêsô trưởng thành nhờ hiệp một trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời (Eph Ep 4:13), nhờ đó họ có một đức tin mạnh mẽ, không bị day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.
d. Ân điển: Tất cả những ơn phước trên đều là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ: Chúng ta không xứng đáng để nhận bất cứ phước hạnh nào từ nơi Chúa, nhưng trong Chúa Jesus, chúng ta có thể nhận mọi ơn phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cũng như Phierơ, Phao Lô mong ước mỗi tín hữu được tấn tới trong ân điển Đức Chúa Trời (IIPhi 2Pr 3:18), nhờ sự nhận biết và bước đi trong ý muốn Đức Chúa Trời cho mình.
2. Nguồn gốc ơn phước: Mỗi đời sống chúng ta được đầy dẫy sự bình an, sự yêu thương và đức tin như thế nào? Phaolô cho biết rằng sự bình an, yêu thương và đức tin chỉ đến từ Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa Jesus Christ, nhờ Đức Thánh Linh là Đấng ngự ở trong chúng ta.
a. Đức Chúa Trời là Cha: Đức Chúa Cha là Cha của Đức Chúa Jesus Christ theo ý nghĩa duy nhất, là Đấng hoạch định chương trình cứu rỗi qua Chúa Jesus. Chữ “Cha” ở đây có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu: Dù Đức Chúa Trời là Cha của mọi người vì Ngài đã sáng tạo họ, nhưng ở đây, chữ “Cha”mô tả mối tương quan giữa Ngài với các “con cái” Ngài, đã được Ngài tái sanh bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ thật sự kinh nghiệm ơn phước Đức Chúa Trời khi chúng ta thật là con cái Ngài.
b. Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa: Chúa Jesus đã đến trần gian để giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi (Mat Mt 1:21). Ngài là Chúa Cứu thế của cả nhân loại. Tuy nhiên chỉ có những người tiếp nhận Ngài làm Chúa Cứu thế mới có thể kinh nghiệm mọi ơn phước thiên thượng trong Ngài.
c. Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta: Khi tin nhận Chúa Jesus, chúng ta phải mời Ngài làm Chủ tuyệt đối trong đời sống chúng ta, điều khiển mọi lãnh vực trong cuộc sống chúng ta: Ngài phải ngự trên ngai lòng của chúng ta qua Đức Thánh Linh.
3. Đặc tính người nhận ơn phước: Khi chúng ta yêu mến Chúa, vâng phục Ngài, mời Ngài cai trị mọi hoạt động trong đời sống chúng ta, Ngài sẽ đổ đầy sự bình an, sự yêu thương và đức tin cho chúng ta. Mat Mt 5:18-20.
a. Tình yêu không phai: Phao Lô gọi tình yêu của chúng ta đối với Chúa phải là tình yêu không phai, tình yêu chân thành với tất cả tấm lòng thành thật, không những không giảm sút mà còn mỗi ngày phải phát triển sâu đậm hơn nhờ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn khi học biết Chúa và vâng phục Ngài.
b. Kính mến Đức Chúa Jesus Christ chúng ta: Tình yêu chúng ta chỉ dành cho một mình Chúa Jesus (IGi1Ga 2:15). Ngài là Đối tượng duy nhất của tình yêu chúng ta. Đây là tình yêu đi kèm với lòng biết ơn và sự tôn kính dành cho Đức Chúa Trời.
Giáo viên: Ghi chú GaGl 5:22.
BÀI GIẢI ĐÁP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Dành cho Quản nhiệm Hội Thánh )
1. Giáo viên sẽ nộp bài nghiên cứu và bài làm trắc nghiệm trước cho Quản nhiệm. Quản nhiệm sẽ giải đáp câu hỏi trong giờ thảo luận Bài học của Ban Trường Chúa nhật hàng tuần.
2. Giáo viên cho học viên nghiên cứu bài học trước và làm bài trắc nghiệm vào một tờ giấy rời có ghi họ tên của học viên và nộp vào đầu giờ học.
3. Giáo viên sẽ dạy bài và cuối giờ sẽ giải đáp bài trắc nghiệm.
4. Bài giải đáp:

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      
Bài 1    d    a    c    a    d    c    b    a    a    d      
Bài 2    d    b    d    d    d    d    a    b    d    d      
Bài 3    d    d    a    d    a    d    d    a    c    d      
Bài 4    c    c    a    a    d    b    d    d    d    b      
Bài 5    d    d    c    d    d    d    c    b    b    d      
Bài 6    d    b    d    d    d    d    d    c    d    a      
Bài 7    a    a    d    d    d    d    d    d    d    d      
Bài 8    a    b    b    a    b    d    a    a    d    d      
Bài 9    d    d    d    d    b    d    d    d    d    d      
Bài 10    b    d    a    d    d    a    a    d    a    d      
Bài 11    a    a    d    d    d    d    d    d    d    d     
Ghi chú: Câu 3 Bài 11 thêm d. Ba câu đều đúng


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 15-8-2020 11:57 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách