† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3033|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Lê-vi-ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:31:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Lê-vi-ký

Các niên đại:
Giô-sép qua đời 1805 TC (1640 TC)
Giai đoạn dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ tại Ai-cập.
Xuất Ai-cập 1446 (1280 TC)
Mười Điều Răn được ban bố 1445 (1279 TC)
Môi-se đóng trại tại Si-na-i 1444 (1278 TC)
Môi-se qua đời. Vào xứ Ca-na-an 1406 (1240 TC)
Các quan xét bắt đầu cai trị 1375 (1220 TC)
Vương quốc thống nhất dưới thời Sau-lơ 1050 (1045)
Lời giới thiệu:
“Đức Chúa Trời dường như ở quá xa...phải chi tôi được nhìn thấy hay nghe Ngài...” Có bao giờ bạn cảm thấy như thế khi phải chiến đấu với nỗi cô đơn, bị chán nản thất vọng đè nặng, bị tội lỗi sàng sảy, bị các vấn đề hãm áp, hay không? Đươc tạo dựng theo hình tượng của Đức Chúa Trời, sở dĩ chúng ta được Ngài tạo ra là để liên hệ mật thiết với Ngài; cho nên một khi mối liên hệ ấy đã bị cắt đứt, thì chúng ta trở nên bất toàn và cần được tái tạo, phục hồi. Tương giao với Đức Chúa Trời hằng sống là yếu tính của sự thờ phượng. Nó tối quan trọng, liên quan đến phần cốt lõi của cuộc đời chúng ta. Có lẽ chính vì thế mà toàn bộ Thánh Kinh đã được dành cho vấn đề thờ phượng. Sau cuộc Xuất Ai-cập đầy kịch tính của dân Y-sơ-ra-ên, dân sự đã cắm trại dưới chân núi Si-na-i luôn hai năm để nghe lời Đức Chúa Trời (từ Xuất Ê-díp-tô chương 19 đến Dân số ký chương 10). Đây là thì giờ để nghỉ ngơi, dạy dỗ, gây dựng, và gặp Ngài mặt đối mặt. Sự cứu chuộc trong Xuất Ê-díp-tô ký là phần nền tảng để được thanh tẩy, thờ phượng, và phục vụ trong Lê-vi-ký.
Bức thông điệp nổi bật trong Lê-vi-ký là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời - “Hãy truyền cho cả hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người vốn là thánh” (19:2). Nhưng làm thế nào một dân tộc bất khiết lại có thể đến gần một Đức Chúa Trời thánh khiết? Câu trả lời là: trước hết phải giải quyết cho xong vấn đề tội lỗi. Cho nên các chương mở đầu Lê-vi-ký đưa ra những lời chỉ giáo chi tiết về cách dâng của lễ, là các biểu tượng tích cực của sự ăn năn và vâng lời. Cho dù là bò, ngũ cốc, dê hay chiên, các của lễ phải hoàn thiện, không tì không vết - hình ảnh của sinh tế tối hậu hầu đến, là Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã đến, mở ra con đường đến với Đức Chúa Trời bằng cách từ bỏ mạng sống mình làm sinh tế cuối cùng thay cho chúng ta. Sự thờ phượng đích thực và hợp nhất với Đức Chúa Trời bắt đầu khi chúng ta xưng tội mình và tin nhận Chúa Cứu Thế là Đấng duy nhất co thể cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.
Trong Lê-vi-ký, các của lễ, các thầy tế lễ, và Ngày Đại lễ chuộc tội mở đường cho dân Y-sơ-ra-ên đến với Đức Chúa Trời. Dân sự Ngài cũng phải thờ phượng Ngài bằng chính đời sống của họ nữa. Cho nên chúng ta được đọc các luật lệ về thanh tẩy (11-15) và các luật lệ về sự sinh hoạt hằng ngày liên quan đến các trách nhiệm đối với gia đình, sinh hoạt tình dục, các mối liên hệ xã giao, những cách sống theo thế gian (18-20) và các lời thề nguyền (27). Những lời chỉ giáo này gồm có việc cùng bước đi với Đức Chúa Trời, và các mẫu mực của sinh hoạt thuộc linh vẫn còn được áp dụng cho ngày hôm nay. Do đó, thờ phượng vốn có phương diện theo chiều ngang của nó - nghĩa là Đức Chúa Trời được tôn vinh bằng đời sống của chúng ta và cách chúng ta liên hệ với nhau.
Điểm nhấn mạnh cuối cùng trong Lê-vi-ký là vấn đề lễ hội. Quyển sách này đưa ra những lời chỉ giáo liên quan đến các kỳ lễ. Đây là các cơ hội đặc biệt, thường xuyên và tập thể để nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã làm, để mọi người cảm tạ Ngài và tái cống hiến cuộc đời để phục vụ Ngài (23). Các truyền thống và ngày lễ Cơ-đốc giáo của chúng ta tuy có khác nhưng cũng là các thành tố cần thiết cho việc thờ phượng. Chúng ta cũng cần có những ngày đặc biệt để thờ phượng và kỷ niệm với các anh chị em mình để nhớ lại những điều tốt lành Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống chúng ta.
Trong khi đọc Lê-vi-ký xin bạn hãy tái hiến thân cho sự thánh khiết, thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách xưng tội riêng, phục vụ công khai, và cử hành lễ kỷ niệm tập thể.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Một sách chỉ nam cho các thầy tế lễ và người Lê-vi, phác hoạ các nghĩa vụ của họ torng việc thờ phượng, và là một sách hướng dẫn cho người Hy-bá-lai sống một cuộc đời ngay lành.
Trước giả: Môi-se
Niên đại: 1445-1444 T.C.
Bối cảnh: Tại chân núi Si-na-i, Đức Chúa Trời dạy cho dân Y-sơ-ra-ên cách sống như một dân thánh.
Câu gốc: LeLv 19:2)
Các nhân vật chính: Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, Y-tha-ma.
Địa điểm chính: Núi Si-na-i
Những nét đặc trưng: Sự thánh khiết được đề cập nhiều lần (152) hơn bất luận sách nào khác của Thánh Kinh.
Bố cục:
A. Thờ phượng một Đức Chúa Trời thánh khiết (1:1-17:16)
1. Những lời chỉ giáo về các của lễ
2. Những lời chỉ giáo cho các thầy tế lễ
3. Những lời chỉ giáo cho dân chúng
4. Những lời chỉ giáo về bàn thờ
Đức Chúa Trời cung cấp những lời chỉ giáo đặc thù (cụ thể) cho loại thờ phượng sẽ làm đẹp lòng Ngài. Những lời chỉ giáo này dạy cho chúng ta về bản tính của Đức Chúa Trời và có thể giúp chúng ta phát triển một thái độ phải lẽ trong việc thờ phượng. Qua các của lễ, chúng ta được biết tính cách trầm trọng của tội lỗi và tầm quan trọng của việc phải đem các tội lỗi của chúng ta đến với Đức Chúa Trời để xin Ngài tha cho.
B. Sống một cuộc đời thánh khiết (18:1-27:34)
1. Các chuẩn mực cho dân sự
2. Các luật lệ cho thầy tế lễ
3. Các mùa và kỳ lễ
4. Nhận được phước hạnh của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời ban bố các chuẩn mực để người Y-sơ-ra-ên có thể sống một cuộc đời thánh thiện. Họ phải biệt riêng ra với các lân bang theo ngoại đạo quanh họ. Cũng thế, toàn thể các tín hữu phải xa rời tội lỗi mà tận hiến cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vẫn còn muốn cất đi tội lỗi khỏi đời sống của những người thuộc về Ngài.
Các đại đề mục:
Luận đề: Dâng của lễ
Lời giải thích: Có năm của lễ nhằm đáp ứng hai chủ đích: một là nhằm dâng lên lời ca tụng cảm tạ, và sự tận hiến, chủ đích kia là nhằm chuộc tội, để che đậy và cất đi mọi lỗi lầm. Các sinh tế bằng súc vật chứng minh rằng ngươi dâng sinh tế ấy dâng sinh mạng của con thú lên cho Đức Chúa Trời để thay thế cho chính mạng sống mình.
Tầm quan trọng: Các của lễ nhằm mục đích thờ phương và để được tha tội. Qua chúng, chúng ta được biết giá phải trả cho tội lỗi, vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể tự tha tội cho mình. Hệ thống của Đức Chúa Trời dạy rằng mạng phải đền mạng. Trong Cựu ước kinh, sinh mạng một con vật bị hi sinh để cứu mạng cho một người. Nhưng đó chỉ là một biện pháp tạm thời, cho đến khi Chúa Giê-xu phải chịu chết để trang trải sự trừng phạt đối với tội lỗi cho mọi người vĩnh viễn.
Luận đề: Sự thờ phượng
Lời giải thích: Bảy kỳ lễ đã được chỉ định làm những ngày lễ tôn giáo và quốc gia. Chúng thường được cử hành trong gia đình. Các biến cố ấy dạy cho chúng ta nhiều điều về vấn đề thờ phượng Đức Chúa Trời cả trong việc cử hành lẫn trong việc âm thầm tận hiến.
Tầm quan trọng: Các luật lệ về thờ phượng của Đức Chúa Trời thiết lập một mẫu mực có trật tự, thường xuyên, về vấn đề thông công với Ngài. Chúng dành thì giờ cho việc kỷ luật và cảm tạ cũng như cho việc tỏ lòng tôn kính và tái cống hiến. Việc thờ phụng của chúng ta phải chứng minh sự tận hiến sâu xa của chúng ta.
Luận đề: Sức khoẻ
Lời giải thích Các điều luật dân sự về cách ăn uống, bệnh tật, và tình dục đều được truyền dạy. Trong các nguyên tắc thuộc thể này, nhiều nguyên tắc thuộc linh cũng được gợi ý. Dân Y-sơ-ra-ên phải sống khác với các lân bang. Đức Chúa Trời đang bảo tồn dân Y-sơ-ra-ên kỏi bệnh tật và các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng.
Tầm quan trọng Chúng ta phải sống khác với những người không tin Chúa chung quanh cả về mặt đạo đức lẫn thuộc linh. Các nguyên tắc để sống khoẻ mạnh hôm nay cũng quan trọng như vào thời của Môi-se. Một môi trường lành mạnh và một thân thể khoẻ mạnh, khiến chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời càng hiệu quả hơn.
Luận đề: Sự thánh khiết
Lời giải thích Thánh khiết có nghĩa là “biệt riêng ra” hay “dành riêng cho” , “tận hiến”. Đức Chúa Trời đã đưa dân sự Ngài ra khỏi Ai-cập, thế là giờ đây Ngài cũng cất xứ Ai-cập xa khỏi dân sự Ngài. Ngài đang chỉ cho họ phải thay đổi cách sống theo lối người Ai-cập để sống và suy nghĩ theo cách của Ngài là như thế nào.
Tầm quan trọng Chúng ta phải tận hiến, dành riêng mọi lãnh vực của đời sống chúng ta cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải tuyệt đối vâng lời Ngài cả trong các động cơ thúc đẩy lẫn trong hành động thực tế. Tuy chúng ta không tuân thủ tất cả cách thực hành việc thờ phượng y như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta phải có cùng một tinh thần sẵn sàng và tận hiến như họ vậy.
Luận đề: Người Lê-vi
Lời giải thích Người Lê-vi và các thầy tế lễ dạy bảo dân sự về việc thờ phượng. Họ là những người phục vụ Chúa (mục sư) của thời đó Họ cũng điều chỉnh các luật lệ luân lý đạo đức, dân sự và nghi lễ, và quản lý sức khoẻ, công lý, và sự an vui phúc lợi của toàn dân.
Tầm quan trọng Người Lê-vi là các nhân viên phục vụ (tôi tớ) chỉ cho dân Y-sơ-ra-ên biết con đường của Đức Chúa Trời. Họ là chiếc bóng trong lịch sử của Chúa Cứu Thế, là Thầy tế lễ Thượng Phẩm, nhưng cũng là người làm Đầy Tớ của chúng ta. Các tôi tớ chân chính của Đức Chúa Trời chăm sóc mọi nhu cầu của dân (những người thuộc về) Ngài.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:16 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách