† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 3234|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ru-tơ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 08:40:24 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ru-tơ

Lời giới thiệu
Khi có người nói: “Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện của mẹ vợ (chồng) tôi”, chắc chúng ta đều mong một số giai thoại tiêu cực hay khôi hài, vì bức ký hoạ vẽ bà gia (mẹ chồng) là một giai phẩm tập trung vào chuyện giễu cợt hay bi hài. Tuy nhiên, sách Ru-tơ kể lại một truyện tích khác hẳn. Ru-tơ yêu mến mẹ chồng mình, là Na-ô-mi. Vừa mới goá chồng, Ru-tơ đã xin được ở lại với mẹ chồng bất cứ bà đi đâu, cho dù điều đó có nghĩa là nàng phải xa lìa quê hương xứ sở. Bằng những lời lẽ xuất phát tự đáy lòng: “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ họ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (Ru R 1:16). Na-ô-mi đã đồng ý, và Ru-tơ đã cùng mẹ chồng nàng trở về Bết-lê-hem.
Quyển sách đã chẳng nói gì nhiều đến Na-ô-mi ngoại trừ việc bà yêu mến và chăm lo săn sóc cho Ru-tơ. Rõ ràng cuộc đời của Na-ô-mi là một lời chứng hùng hồn cho sự thực hữu của Đức Chúa Trời mà bà thờ phượng. Vào những tháng năm được mùa, Đức Chúa Trời đã đưa người quả phụ trẻ vốn là dân Mô-áp này đến với một người tên là Bô-ô và cuối cùng ông này đã cưới nàng. Hệ quả là Ru-tơ đã trở thành tổ mẫu của Đa-vít và là một tiên tổ của dòng dõi Đấng Mê-si-a. Cuộc đời của Na-ô-mi đã tạo được một ảnh hưởng sâu xa thâm nhập lòng người ta!
Sách Ru-tơ cũng là truyện tích về ân điển của Đức Chúa Trời giữa những hoàn cảnh tình hình khó khăn. Câu chuyện của Ru-tơ đã xảy ra vào thời các quan xét, một giai đoạn mà dân Y-sơ-ra-ên không vâng lời Đức Chúa Trời, thờ thần tượng và đầy bạo động. Cả trong những thời kỳ khủng hoảng, tuyệt vọng nhất vẫn còn có những người đi theo Đức Chúa Trời để Ngài hành động qua trung gian của họ. Cho dù thế gian này có gây chán nản và đầy mâu thuẫn như thế nào, luôn luôn vẫn có người trung tín theo Đức Chúa Trời. Ngài sẽ dùng bất cứ ai sẵn sàng mở lòng ra cho Ngài để thực hiện các chủ đích của Ngài. Ru-tơ là một người nữ Mô-áp, còn Bô-ô là một hậu duệ của Ra-háp, nghĩa là một gái mại dâm tại Giê-ri-cô. Tuy nhiên, con cháu của các vị ấy vẫn tiếp tục thuộc về dòng dõi mà qua đó, Đấng Mê-si-a đã ra đời.
Hãy đọc sách này để được khích lệ. Đức Chúa Trời đang hành động trong thế gian này và Ngài muốn sử dụng bạn. Đức Chúa Trời có thể dùng bạn như đã đại dụng Na-ô-mi để đưa gia đình và bè bạn đến với Ngài.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để chứng minh thế nào đã có ba người vẫn giữ được cá tính mạnh mẽ và tận trung với Đức Chúa Trời cả khi xã hội chung quanh đang suy sụp.
Trước giả: Khuyết danh. Một số người gợi ý đó là Sa-mu-ên, nhưng phần nội chứng gợi ý sách đã được viết sau khi Sa-mu-ên đã qua đời.
Niên đại viết sách: Có thể sau giai đoạn các quan xét (1375-1050 TC)
Bối cảnh: Một thời kỳ đen tối trong lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên khi dân sự chỉ sống để tự làm đẹp lòng mình, chứ không phải là để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Cac Tl 17:6)
Câu gốc: Ru R 1:16
Các nhân vật chính: Ru-tơ, Na-ô-mi, Bô-ô
Các địa danh chính: Mô-áp, Bết-lê-hem
Bố cục
1. Ru-tơ vẫn giữ lòng trung tín với Na-ô-mi (1:1-22)
2. Ru-tơ mót lúa trong đồng lúa của Bô-ô (2:1-23)
3. Ru-tơ theo kế hoạch của Na-ô-mi (3:1-18)
4. Ru-tơ và Bô-ô thành vợ chồng (4:1-22)
Khi chúng ta gặp Na-ô-mi lần đầu tiên, nàng là một quả phụ bần cùng. Chúng ta theo dõi và thấy nàng nhập tịch dân sự Đức Chúa Trời, mót lúa trong đồng ruộng, và liều lĩnh đến mức có thể bị mất danh dự tại sân đạp lúa của Bô-ô. Cuối cùng, chúng ta thấy Ru-tơ trở thành vợ Bô-ô. Thật là một bức tranh tuyệt vời về cách thức để chúng ta có thể đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế. Thoạt đầu, chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ là những kẻ xa lạ phản loạn, và chẳng có phần gì trong Nước Trời cả. Rồi chúng ta đã liều bỏ mọi sự khi đặt đức tin vào Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta,tha tội cho chúng ta, xây dựng lại đời sống chúng ta và ban phước sẽ tồn tại đời đời cho chúng ta. Bô-ô chuộc lại Ru-tơ là bức tranh về Chúa Cứu Thế mua chuộc, cứu rỗi chúng ta.
Các đại đề mục
Luận đề: Lòng trung tín
Lời giải thích Ru-tơ trung tín với Na-ô-mi ở cương vị con dâu và bạn thân là một gương tốt về tình yêu và lòng trung tín. Ru-tơ, Na-ô-mi và Bô-ô cùng trung tín với Đức Chúa Trời và luật pháp Ngài. Qua cả câu chuyện, chúng ta thấy lòng thành tín của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài.
Tầm quan trọng Cuộc đời của Ru-tơ được lòng trung tín đối với Đức Chúa Trời hướng dẫn tự nó đã chứng minh được lòng trung tín của nàng đối với những người nàng biết rõ. Muốn trung tín và yêu thương trong các mối liên hệ, chúng ta phải bắt chước lòng thành tín của Đức Chúa Trời trong các mối liên hệ với tha nhân của chúng ta.
Luận đề: Lòng nhân ái
Lời giải thích Ru-tơ đã tỏ lòng nhân ái với Na-ô-mi. Đến lượt mình, Bô-ô tỏ lòng nhân ái đối với Ru-tơ, một phụ nữ Mô-áp chẳng có tiền bạc gì, lại còn bị khinh dể nữa. Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng nhân ái đối với Ru-tơ, Na-ô-mi và Bô-ô bằng cách đưa cả ba người nào trong chủ đích của Ngài.
Tầm quan trọng Như Bô-ô đã bày tỏ lòng nhân ái bằng việc mua lại đất để bảo đảm cho quyền thừa kế của Ru-tơ và Na-ô-mi thể nào, thì Chúa Cứu Thế cũng bày tỏ lòng nhân ái bằng cách chịu chết thay để bảo đảm cho chúng ta được sự sống vĩnh hằng. Lòng nhân ái của Đức Chúa Trời phải là động cơ thúc đẩy chúng ta yêu mến và tôn vinh Ngài.
Luận đề: Thanh liêm, trung thực
Lời giải thích Ru-tơ chứng minh cá tính đạo đức cao bằng cách trung thành với Na-ô-mi, bằng việc từ bỏ quê hương và các tập tục của xứ sở mình, và bằng việc lao động gian khổ ngoài đồng. Bô-ô tỏ ra trung thực trong các chuẩn mực đạo đức của ông, bằng sự thành thật và giữ đúng các lời cam kết của mình.
Tầm quan trọng: Một khi chúng ta đã trải nghiệm lòng thành tín và nhân ái của Đức Chúa Trời rồi chúng ta phải đáp lại bằng cách cũng tỏ ra thanh liêm trung thực. Như các giá trị mà Ru-tơ và Bô-ô đã noi theo để sống tương phản rõ rệt với nền văn hoá đã được mô tả trong sách Các quan xét thế nào, đời sống chúng ta cũng phải vượt lên trên thế gian chung quanh y như thế.
Luận đề: Sự bảo vệ
Lời giải thích Chúng ta thấy sự quan tâm chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của Na-ô-mi và Ru-tơ. Quyền tể trị tối cao của Ngài trên hoàn cảnh tình hình đã đem sự bảo đảm và an ninh cho họ. Ngài hướng dẫn tâm trí và các hoạt động của người ta để hoàn thành chủ đích của Ngài.
Tầm quan trọng Cho dù hoàn cảnh hiện tại của chung ta có tàn hại đến đâu, chúng ta vẫn hy vọng vào Đức Chúa Trời. Các nguồn tài nguyên của Ngài vốn vô hạn. Chúng ta phải tin là Ngài có quyền vận hành trong đời sống của bất cứ một người nào - dù người ấy là một ông vua hay một người ngoại quốc. Hãy tin cậy vào sự bảo vệ của Ngài.
Luận đề: Sự thịnh vượng / Phước hạnh
Lời giải thích Ru-tơ và Na-ô-mi đã trở về Bết-lê-hem như hai quả phụ nghèo, nhưng chẳng bao lâu, họ được thịnh vượng nhờ việc Bô-ô cưới Ru-tơ. Ru-tơ đã trở thành tổ mẫu của vua Đa-vít. Thế nhưng phước hạnh lớn nhất không phải là tiền bạc, hôn nhân, hay con cái, mà là phẩm chất của tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau giữa Ru-tơ, Bô-ô và Na-ô-mi.
Tầm quan trọng Chúng t a có xu hướng nghĩ về phước hạnh là sự thịnh vượng thay vì là các mối liên hệ có phẩm chất cao mà Đức Chúa Trời giúp chúng ta thực hiện. Cho dù địa vị kinh tế của chúng ta có như thế nào, chúng ta đều có thể yêu mến và tôn trọng những người mà Đức Chúa Trời đã đưa vào trong đời sống chúng ta. Làm như thế là chúng ta vừa ban ra vừa nhận vào nhiều phước hạnh. Yêu là phước hạnh lớn nhất.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 09:19 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách