† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2967|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập E-xơ-ra

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-8-2011 20:35:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập E-xơ-ra

Các niên đại
Giê-ru-sa-lem bị phá huỷ, những kẻ bị lưu đày sang Ba-by-lôn năm 586 TC.
Ba-by-lôn bị Si-ru lật đổ năm 539 TC.
Những kẻ bị lưu đày hồi hương về Giê-ru-sa-lem năm 538 TC.
Việc xây cất đền thờ bắt đầu năm 536 TC.
Công tác xây cất đền thờ bị đình chỉ năm 530 TC.
Đa-ri-út I lên ngôi vua Ba-tư, năm 522 TC.
Công tác xây dựng đền thờ được tái tục / các bức thông điệp của A-ghê, Xa-cha-ri năm 520TC
Đền thờ được hoàn thành, năm 516 TC
E-xơ-ra về đến Giê-ru-sa-lem năm 458 TC
Nê-hê-mi về đến Giê-ru-sa-lem năm 445 TC.
Lời giới thiệu
Hãy thử kể tên những nhân vật vĩ đại, cả nam lẫn nữ, trong thời đại của bạn. Các nhân vật lừng danh kể cả các chính trị gia, các anh hùng trong chiến trận, các nhân vật thuộc giới thể thao, và có lẽ cả cha mẹ và bạn thân của bạn cũng xuất hiện trong tâm trí của bạn nữa. Sở dĩ bạn nhớ đến họ là vì một vài hành động hay đức tính nào đó. Bây giờ hãy nêu tên vài vị anh hùng trong Thánh Kinh - các nhân vật đã có ấn tượng sâu sắc trong đời sống của bạn qua vô số các bài giảng và các bài học trong nhà trường của Hội thánh. Chắc chắn là danh sách này sẽ gồm có nhiều người từng tận trung và can đảm phục vụ Đức Chúa Trời. Bảng liệt kê của bạn có tên E-xơ-ra không? Tuy không phải là một nhân vật nổi tiếng lắm, người của Đức Chúa Trời nầy chẳng được đề cao mấy lại rất xứng đáng được đề cập trong bất kỳ một cuộc thảo luận nào liên hệ đến tính cách vĩ đại.
E-xơ-ra là một thầy tế lễ, một thầy thông giáo (Scribe) và là một đại lãnh tụ. Tên ông có nghĩa là “giúp đỡ” và cả cuộc đời ông đã được tận hiến để phục vụ Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Truyền thuyết bảo rằng E-xơ-ra đã viết phần lớn các sách I và IISử-ký, E-xơ-ra, Nê-hê-mi, và Thi Tv 119:1-176, và rằng ông là người lãnh đạo hội đồng gồm 120 nhân vật họp thành Uỷ ban điển chế Cựu ước kinh. Ông tập trung phần thuật sự của sách E-xơ-ra xoay quanh Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài rằng dân Do-thái sẽ hồi hương, như Giê-rê-mi đã hứa (xem chú thích ở Exo Er 1:1). Bức thông điệp này là phần cốt lõi của cuộc đời E-xơ-ra. Nửa phần của quyển sách đưa ra một cái nhìn bao quát về chính con người của E-xơ-ra. Kiến thức về Kinh điển và sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho ông là điều hiển nhiên đối với nhà vua đã bổ nhiệm E-xơ-ra lãnh đạo cuộc di dân thứ hai trở về Giê-ru-sa-lem, để dạy Lời Dức Chúa Trời cho dân sự, và để quản trị sinh hoạt quốc gia (Exo Er 7:14-26).
E-xơ-ra chẳng những thông hiểu Lời Đức Chúa Trời, mà ông còn tin tưởng và vâng theo lời ấy nữa. Ngay khi biết được tội của dân Y-sơ-ra-ên là cưới gả xô bồ và thờ thần tượng, E-xơ-ra đã hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho dân tộc mình (Exo Er 9:1-15). Sự không vâng lời của họ đã khiến ông đau đớn sâu xa (Exo Er 10:1). Cách đáp ứng của ông đã giúp đưa dân sự quay trở lại với Đức Chúa Trời.
Sách Sử ký thứ hai kết thúc với việc Si-ru, vua Ba-tư kêu gọi những người tình nguyện về Giê-ru-sa-lem để xây cho Đức Chúa Trời một ngôi nhà. Sách E-xơ-ra tiếp tục phần ký thuật này (Exo Er 1:1-3 gần như giống hệt IISu 2Sb 36:22,23) khi hai đoàn người của dân sự Đức Chúa Trời đang trở về Giê-ru-sa-lem. Xô-rô-ba-bên, người cầm đầu chuyến đi thứ nhất với 42.360 người hồi hương (Exo Er 2:1-70). Sau khi về đến nơi, họ đã bắt đầu dựng lại bàn thờ và nền của đền thờ (Exo Er 3:1-13). Nhưng nhiều chống đối đã nảy sinh từ đám cư dân địa phương, và một chiến dịch tố cáo và tung tin đồn nhảm đã tạm thời làm đình chỉ dự án (Exo Er 4:1-24). Trong thời gan này, các nhà tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri đã khích lệ dân chúng (Exo Er 5:1-17). Cuối cùng, Đa-ri-út ban hành chiếu chỉ rằng công tác phải được tiến hành, chẳng ai được phép cản trở (Exo Er 6:1-22).
Sau một khoảng cách là 58 năm, E-xơ-ra dẫn đầu một nhóm người Do-thái từ Ba-tư trở về. Được vũ trang bằng các chiếu chỉ và uy quyền của At-ta-xét-xe I, nhiệm vụ của E-xơ-ra là quản trị mọi công việc trong xứ (các Exo Er 7:1-8:36). Vừa đến nơi, ông được biết việc cứơi gả giữa dân sự của Đức Chúa Trời với những người láng giềng ngoại đạo của họ. Ông đã khóc lóc và cầu nguyện cho dân sự (Exo Er 9:1-15). Gương khiêm hạ xưng tội của E-xơ-ra đã dẫn tới cơn phục hưng toàn quốc (Exo Er 10:1-44). E-xơ-ra một con người của Đức Chúa Trời và là một bậc anh hùng là một gương mẫu cho dân Y-sơ-ra-ên; và ông cũng là một mẫu mực thích hợp cho chúng ta nữa.
Hãy đọc sách E-xơ-ra và ghi khắc vào tâm trí con người tên E-xơ-ra - một người khiêm hạ, vâng lời Đức Chúa Trời và sẵn sàng trợ giúp mọi người. Hãy tận hiến để phục vụ Đức Chúa Trời như ông đã làm, bằng cả cuộc đời của bạn.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để chứng minh đức thành tín của Đức Chúa Trời và cách thức Ngài giữ các lời hứa của mình để phục hồi địa vị cho dân Ngài trên quê hương của họ.
Trước giả: Không được nêu tên nhưng có lẽ là E-xơ-ra.
Niên đại viết sách: Trước sau năm 450 TC, ghi lại các biến cố xảy ra từ khoảng năm 538-450 TC (thiếu giai đoạn 516-458 TC); có lẽ bắt đầu từ rất sớm tại Ba-by-lôn và kết thúc tại Giê-ru-sa-lem.
Bối cảnh: Sách E-xơ-ra tiếp theo IISử ký như một quyển sử của dân Do-thái, ghi lại việc hồi hương của họ sau thời kỳ bị lưu đày.
Các câu chìa khoá: “Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người tự phân rẽ khỏi sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và cảm động lòng vua A-si-ri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (Exo Er 6:21,22)
Các nhân vật chính: Si-ru, Xô-rô-ba-bên, A-ghê, Xa-cha-ri, Đa-ri-út, At-ta-xét-xe I, E-xơ-ra.
Các địa điểm chính: Ba-by-lôn, Giê-ru-sa-lem
Những nét đặc trưng: Trong bộ Thánh Kinh Hy-bá-lai văn, E-xơ-ra và Nê-hê-mi chỉ là một sách, và cùng với E-xơ-tê, đó là những sách sử ký về thời kỳ hậu lưu đày. Các sách tiên tri của thời kỳ hậu lưu đày là A-ghê, Xa-cha-ri, và Ma-la-chi. Hai sách A-ghê và Xa-cha-ri phải được nghiên cứu chung với sách E-xơ-ra, vì các vị này đã nói tiên tri trong giai đoạn tái xây dựng đất nước Y-sơ-ra-ên.
Bố cục:
A.Cuộc hồi hương do Xô-rô-ba-bên lãnh đạo (Exo Er 1:1-6:22)
1. Nhóm người bị lưu đày đầu tiên hồi hương
2. Dân sự xây lại đền thờ.
Cuối cùng khi được cơ may hồi hương, dân sự đã bắt đầu xây lại đền thờ, chỉ để bị sự chống đối của các kẻ thù khiến phải đình chỉ mà thôi. Công việc của Đức Chúa Trời trên thế gian không phải là không bị chống đối. Chúng ta không nên ngã lòng mà bỏ việc, như dân sự được hồi hương đã làm ngay từ đầu, mà phải mạnh dạn tiếp tục trước mọi khó khăn, như họ đã làm sau đó, nhờ lời khích lệ của các nhà tiên tri.
B.Cuộc hồi hương do E-xơ-ra lãnh đạo (Exo Er 7:1-10:44)
1. Nhóm người bị lưu đày thứ hai hồi hương
2. E-xơ-ra chống việc kết hôn xô bồ
E-xơ-ra hồi hương gần 80 năm sau Xô-rô-ba-bên chỉ để khám phá ra rằng dân chúng đã kết hôn xô bồ với những người ngoại đạo hoặc ngoại quốc. Việc làm này gây ô uế cho tôn giáo thuần khiết của dân sự, và tạo nguy cơ cho tương lai của dân tộc. Các tín hữu ngày nay cũng phải thận trọng, đừng đe dọa bước đi của mình với Đức Chúa Trời bằng cách noi theo các tập tục của những người không tin Chúa.
Các đại đề mục:
Luận đề: Dân Do-thái hồi hương
Lời giải thích: Việc từ Ba-by-lôn trở về xứ Y-sơ-ra-ên của người Do-thái chứng tỏ đức tin mà họ đặt vào lời hứa của Đức Chúa Trời là sẽ phục hồi địa vị cho họ với tư cách một dân tộc. Chẳng những họ chỉ trở về quê cha đất tổ, mà cả với nơi mà tổ tiên họ đã hứa sẽ noi theo Đức Chúa Trời
Tầm quan trọng: Đức Chúa Trời tỏ lòng nhân từ thương xót của Ngài với tất cả các thế hệ, Ngài đã ưu ái phục hồi địa vị cho dân sự Ngài. Cho dù “cuộc lưu đày của chúng ta hiện nay có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng không hề bị tách rời khỏi tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ngài sẽ phục hồi địa vị cho chúng ta khi chúng ta trở về với Ngài.
Luận đề: Tái tận hiến
Lời giải thích: Năm 536 TC, Xô-rô-ba-bên lãnh đạo dân sự trong việc lập lại bàn thờ và đặt nền cho đền thờ. Họ tái lập các của lễ hằng ngày và các kỳ lễ hằng năm và tái tận hiến chính họ cho việc thờ phượng thuộc linh đối với Đức Chúa Trời một cách mới mẻ.
Tầm quan trọng: Bằng việc tái cung hiến bàn thờ, dân sự đã tái tận hiến chính họ cho Đức Chúa Trời và cho công việc Ngài. Muốn tăng trưởng thuộc linh, việc tận hiến của chúng ta phải thường được làm mới lại luôn. Khi chúng ta tái tận hiến cho Đức Chúa Trời, đời sống chúng ta sẽ trở thành những bàn thờ dành cho Ngài.
Luận đề: Sự chống đối
Lời giải thích: Chống đối đã đến ngay sau khi chiếc bàn thờ được dựng lại, và nền đền thờ được thiết đặt. Các kẻ thù của người Do-thái đã dùng sự lừa dối để ngăn trở việc xây dựng hơn sáu năm. Cuối cùng, đã có một chiếu chỉ ra lệnh đình chỉ hoàn toàn việc xây dựng. Sự chống đối này đã thử thách nghiêm trọng đức tin vốn đã có phần rúng động của họ
Tầm quan trọng: Sẽ luôn luôn có những kẻ thù chống lại công việc của Đức Chúa Trời. Đời sống người có đức tin (đạo) thì chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng Đức Chúa Trời có thể cai trị trên mọi ngăn trở đối với công việc Ngài. Khi gặp chống đối, chúng ta không nên nao núng hoặc rút lui, mà phải tỏ ra tích cực và kiên nhẫn.
Luận đề: Lời Đức Chúa Trời
Lời giải thích: Khi dân sự trở về xứ, là họ cũng trở về dưới ảnh hưởng của Lời Đức Chúa Trời. Các nhà tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri tiếp tay khuyến khích họ, trong khi E-xơ-ra truyền giảng Kinh điển để gây dựng họ. Lời Đức Chúa Trời đem đến cho họ những gì họ cần để làm việc cho Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Chúng ta cũng cần được sự khuyến khích và chỉ dẫn của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải lấy đó làm nền tảng cho đức tin và các hành động của mình để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời và các bó buộc đối với chúng ta chẳng bao giờ nao núng trong sự tận hiến để lắng nghe và vâng lời Đức Chúa Trời
Luận đề: Đức tin và hành động
Lời giải thích: Lời khuyến giục dân Y-sơ-ra-ên của các cấp lãnh đạo là động lực thúc đẩy dân sự hoàn thành việc xây cất đền thờ. Qua nhiều năm, họ đã cưới gả xô bồ với những kẻ thờ thần tượng và theo các tập tục ngoại đạo. Đức tin của họ qua thử thách đã hồi sinh, đưa họ tới chỗ cất đi tội lỗi khỏi đời sống họ.
Tầm quan trọng: Đức tin đã dẫn họ tới chỗ hoàn thành đền thờ và cất tội lỗi khỏi xã hội của họ. Khi chúng ta hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, thì cũng phải hành động để hoàn thành các trách nhiệm hằng ngày. Chỉ nói tin thì chưa đủ chúng ta còn phải thực hiện những thay đổi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nữa.


† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-1-2019 08:13 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách