† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2394|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Ê-xê-chi-ên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 27-8-2011 08:14:46 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Ê-xê-chi-ên

Các niên đại
Giê-rê-mi trở thành nhà tiên tri cho Giu-đa năm 627 TC.
Đa-ni-ên bị bắt và đày sang Ba-by-lôn năm 605 TC.
Ê-xê-chi-ên bị bắt và đày sang Ba-by-lôn năm 507 TC.
Giu-đa thất thủ, Giê-ru-sa-lem bị há huỷ năm 586 TC.
Chức vụ của Ê-xê-chi-ên kết thúc năm 571 TC.
Ba-by-lôn bị Si-ru lật đổ năm 539 TC.
Những người lưu đày đầu tiên hồi hương về Giu-đa năm 538 TC.
Lời giới thiệu
Một máy vi tính có thể được ”lập trình” để đáp lại lệnh truyền của bạn. Và bằng cách dạy một con chó “theo điều kiện” là thưởng và phạt, bạn có thể khiến nó vâng lời. Nhưng như tất cả các bậc làm cha mẹ đều biết, trẻ con không phải là dễ dạy như thế. Con người ta có ý chí và phải lựa chọn để đầu phục, để noi theo lời chỉ giáo của cha mẹ và các cấp lãnh đạo. Sửa trị chắc chắn là một phần của tiến trình ấy - các bé trai bé gái cần phải biết hậu quả của sự không chịu vâng lời - nhưng phải có một sự lựa chọn. Chúng không phải là những người máy hay những con vật.
Con cái Đức Chúa Trời phải học tập vâng lời Cha trên trời của mình. Do được tạo dựng theo hình tượng của Ngài, họ được quyền chọn lựa, và Đức Chúa Trời cho phép họ lựa chọn.
Ê-xê-chi-ên là một người chọn vâng lời Đức Chúa Trời. Tuy là một thầy tế lễ (Exe Ed 1:3), ông lại phục vụ với tư cách một “nhà truyền đạo của đường phố” người Do-thái tại Ba-by-lôn suốt 22 năm, báo cho tất cả mọi người biết về sự phán xét và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, kêu gọi họ hãy ăn năn và vâng lời. Và Ê-xê-chi-ên đã sống theo những gì mình truyền giảng. Suốt cuộc đời thi hành chức vụ của ông, Đức Chúa Trời đã dạy ông minh hoạ các bức thông điệp của mình bằng những bài học cụ thể đầy kịch tính. Một số trong các hành động đó gồm có: 1. Nằm nghiêng chỉ một bên suốt 390 ngày; mỗi ngày chỉ ăn hai mươi siếc-lơ (khoảng ¼ ký lô) lương thực nấu chín bằng phân người, 2. Cạo sạch tóc và râu, và 3. Không bộc lộ đau buồn lúc vợ ông chết. Ông đã vâng lời và trung tín rao giảng Lời Đức Chúa Trời.
Có lẽ Đức Chúa Trời không kêu gọi bạn làm bất cứ một việc gì đầy kịch tính hoặc khó khăn như thế, nhưng nếu Ngài dạy như thế, bạn sẽ làm không?
Sách Ê-xê-chi-ên chép lại cuộc đời và chức vụ của Ê-xê-chi-ên theo thứ tự thời gian. Bắt đầu với tiếng gọi ông làm nhà tiên tri rồi được sai phái với tư cách “người canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên” (chương 1-3), Ê-xê-chi-ên đã tức khắc bắt đầu truyền giảng và chứng minh chân lý của Đức Chúa Trời, như khi ông tiên báo cuộc vây hãm và huỷ diệt sắp tới đối với Giê-ru-sa-lem (chương 4-24). Sự tàn phá này là Đức Chúa Trời trừng phạt tội thờ thần của dân sự. Ê-xê-chi-ên thách thức họ hãy xây bỏ các đường lối xấu xa gian ác. Trong đoạn kế tiếp, ông đề cập các lân quốc của Y-sơ-ra-ên, nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ phán xét họ vì cớ tội lỗi của họ nữa (chương 25-32). Quyển sách được kết thúc bằng một bức thông điệp đầy hi vọng, khi Ê-xê-chi-ên rao truyền đức thành tín của Đức Chúa Trời và báo trước các phước hoạ cho dân sự của Đức Chúa Trời trong tương lai (chương 33-48).
Trong khi bạn đọc phần ký thuật đầy phấn khởi này, hãy theo dõi Ê-xê-chi-ên trong khi ông truyền giảng lời Đức Chúa Trời cho những người Do-thái đang bị lưu đày trên các đường phố Ba-by-lôn mà không chút sợ hãi, và hãy lắng nghe chân lý về tình yêu và quyền năng phi thời gian của Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ về trách nhiệm của từng người trong vấn đề tin cậy Đức Chúa Trời và về cuộc phán xét không tránh né vào đâu được của Đức Chúa Trời chống lại các tội thờ thần tượng, phản loạn và lãnh đạm dửng dưng. Rồi hãy dấn thân vâng lời Đức Chúa Trời trong bất cứ việc gì, bất luận lúc nào và nơi nào Ngài yêu cầu.
Các đặc điểm quan trọng:
Chủ đích: Để thông báo sự phán xét của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên và các dân tộc khác, và báo trước sự cứu rỗi cuối cùng dành cho dân sự Ngài.
Trước giả: Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, một thầy tế lễ thuộc dòng dõi Xa-đốc.
Đọc giả: Cho những người Do-thái bị lưu đày tại Ba-by-lôn, và dân sự của Đức Chúa Trời ở khắp nơi.
Niên đại viết sách: Khoảng trước sau năm 571 TC.
Bối cảnh: Ê-xê-chi-ên là một người đồng thời nhưng trẻ hơn Giê-rê-mi. Trong khi Giê-rê-mi thi hành chức vụ cho số dân chúng vẫn còn ở lại trong xứ Giu-đa, thì Ê-xê-chi-ên nói tiên tri cho những người đã bị lưu đày sang Ba-by-lôn sau khi Giê-hô-gia-kin bị đánh bại. Ông đã bị bắt đưa sang đó năm 597 TC.
Câu chìa khoá: “Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Exe Ed 24-26)
Các nhân vật chính: Ê-xê-chi-ên, các cấp lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên, vợ của Ê-xê-chi-ên, Nê-bu-cát-nết-sa, “nhà vua”.
Các địa điểm chính: Giê-ru-sa-lem, Ba-by-lôn, và Ai-cập
Bố cục:
A. Các bức thông điệp định mệnh (Exe Ed 1: 1-24:27)
1. Ê-xê-chi-ên được kêu gọi và sai phái.
2. Các khải tượng về tội lỗi và sự phán xét.
3. Sự trừng phạt chắc chắn.
Trong lúc Giê-rê-mi nói tiên tri tại Giê-ru-sa-lem rằng thành phố này chẳng bao lâu nữa sẽ bị sa vào tay người Ba-by-lôn, thì Ê-xê-chi-ên cũng rao truyền một bức thông điệp y như thế cho những tù binh đã có mặt tại Ba-by-lôn. Cũng như những người còn ở lại Giê-ru-sa-lem, nhưng tù binh đã bị đưa đi đày rồi này vẫn ngoan cố tin tưởng rằng Giê-ru-sa-lem sẽ không thất thủ, và rằng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ được hồi hương. Ê-xê-chi-ên cảnh cáo rằng sự trừng phạt là chắc chắn vì cớ tội lỗi của họ, và rằng Đức Chúa Trời đang luyện lọc dân sự Ngài. Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn trừng phạt tội lỗi, cho dù chúng ta có tin như thế hay không.
B. Các bức thông điệp chống các ngoại bang (Exe Ed 32:1-32)
Ê-xê-chi-ên kết án các hành động tội lỗi của bảy nước. Các dân tộc trong các quốc gia này bảo rằng Đức Chúa Trời rõ ràng là quá yếu đuối, không bảo vệ được cho dân mình và thành phố Giê-ru-sa-lem. Nhưng Đức Chúa Trời đã để cho dân Ngài bị đánh bại hầu trừng phạt họ vì tội lỗi họ. Tuy nhiên các quốc gia ngoại đạo này cũng sẽ phải đương đầu với cùng một số phận tương tự, và chừng đó, họ sẽ biết rằng Đức Chúa Trời vốn toàn năng. Những ai dám chê cười Đức Chúa Trời hôm nay cũng sẽ phải đối đầu với cùng một số phận khủng khiếp y như thế.
C. Các bức thông điệp về hi vọng (Exe Ed 48:35)
1. Phục hưng dân sự Đức Chúa Trời
2. Phục hưng việc thờ phượng Đức Chúa Trời.
Sau khi Giê-ru-sa-lem thất thủ, E-xê-chi-ên truyền rao các bức thông điệp về sự phục hồi địa vị cho họ trong tương lai và niềm hi vọng cho dân sự. Đức Chúa Trời là thánh, nhưng Giê-ru-sa-lem và đền thờ đã bị ô uế. Dân sự phải được thanh tẩy qua 70 năm lưu đày. Ê-xê-chi-ên đưa ra một bức tranh sống động về sự thánh khiết bất biến của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải có được một khải tượng về vinh quang của Đức Chúa Trời, một ý thức tươi mới về tính cách vĩ đại của Ngài trong khi trực diện với những cuộc chiến đấu trong sinh hoạt hằng ngày.
Các đại đề mục:
Luận đề: Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời
Phần giải thích: Ê-xê-chi-ên thấy một khải tượng tiết lộ sự trọn vẹn đạo đức tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Về các phương diện thuộc linh và đạo đức, Đức Chúa Trời vốn cao hơn các thành viên trong xã hội băng hoại và thích thoả hiệp của dân Y-sơ-ra-ên. Ê-xê-chi-ên viết sách để cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng Đức Chúa Trời cũng đang hiện diện tại Ba-by-lôn chứ không phải chỉ có mặt tại Giê-ru-sa-lem mà thôi.
Tầm quan trọng: Vì Đức Chúa Trời vốn trọn vẹn về mặt đạo đức, Ngài có thể giúp chúng ta sống vượt trên xu hướng muốn thoả hiệp với thế gian của chúng ta. Khi nào chúng ta tập trung chú ý vào tính cách vĩ đại của Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta năng lực để thắng hơn tội lỗi và phản chiếu vinh quang Ngài.
Luận đề: Tội lỗi
Phần giải thích: Dân sự đã phạm tội, và sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến. Việc Giê-ru-sa-lem thất thủ và cuộc lưu đày sang Ba-by-lôn được Đức Chúa Trời sử dụng để sửa trị những kẻ phản loạn và kéo họ ra khỏi nếp sống tội lỗi. Ê-xê-chi-ên cảnh cáo họ rằng không những toàn dân phải chịu trách nhiệm về tội lỗi, mà từng cá nhân cũng có trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời về các chọn lựa của mình. Thay vì chẳng đếm xỉa gì đến Ngài, chúng ta phải thừa nhận tội lỗi y như nó vốn có - tức là sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời - để chọn phải thay vào đó bằng việc noi theo Ngài
Luận đề: Phục hưng
Phần giải thích: Ê-xê-chi-ên an ủi dân sự bằng cách bảo với họ rằng Đức Chúa Trời sẽ có ngày phục hồi địa vị cho những người chịu xây bỏ tội lỗi. Đức Chúa Trời sẽ làm Vua và là Đấng Chăn giữ họ. Ngài sẽ ban cho dân sự Ngài một tấm lòng mới để thờ phượng Ngài, và Ngài sẽ thiết lập một chính quyền và một ngôi đền thờ mới.
Tầm quan trọng: Tính cách chắc chắn của sự phục hưng trong tương lai khích lệ cho các tín hữu trong thời gian gặp thử thách. Nhưng chúng ta phải trung tín với Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài, chứ không phải chỉ vì những gì Ngài có thể làm cho chúng ta. Đức tin của chúng ta là đặt vào chính Ngài hay chỉ vì các lợi lộc tương lai của riêng chúng ta?
Luận đề: Các cấp lãnh đạo
Phần giải thích: Ê-xê-chi-ên lên án những kẻ chăn (các thầy tế lễ và cấp lãnh đạo bất trung) đã dẫn dân sự đi lạc. Trái lại ông phục vụ như một người chăn hay chăm sóc và người canh giữ trung tín để cảnh cáo dân sự về tội lỗi họ. Có ngày Đấng Chăn Chiên trọn vẹn của Đức Chúa Trời là Đấng Mê-si-a sẽ đến để chăn dắt dân sự Ngài.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu là lãnh tụ trọn vẹn của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự mong Ngài hướng dẫn mình, sự cống hiến của chúng ta phải nhiều hơn là lời nói suông. Nếu chúng ta được giao trách nhiệm hướng dẫn người khác, phải quan tâm chăm sóc họ cả khi việc làm đó có nghĩa là phải hi sinh thú vui, hạnh phúc, thì giờ, hoặc tiền bạc cá nhân. Chúng ta có trách nhiệm đối với những người mà mình hướng dẫn.
Luận đề: Sự thờ phượng
Phần giải thích: Một thiên sứ cho Ê-xê-chi-ên thấy một khải tượng về ngôi đền thờ với đầy đủ chi tiết. Sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi dân Y-sơ-ra-ên và đền thờ vì cớ tội lỗi. Việc xây lên một ngôi đền thờ trong tương lai tả vẽ việc vinh quang và hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ quay lại. Có ngày Đấng Chăn Chiên trọn vẹn của Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si-a sẽ thanh tẩy dân sự Ngài và vãn hồi sự thờ phượng chân chính.
Tầm quan trọng: Tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời đều sẽ ứng nghiệm dưới thời trị vì của Đấng Mê-si-a. Những người tận trung theo Đức Chúa Trời sẽ phục hồi mối tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời và với nhau.Muốn chuẩn bị cho thời kỳ đó, chúng ta phải tập trung chú ý vào Đức Chúa Trời. Chúng ta thực hiện việc ấy nhờ thờ phượng đều đặn. Qua sự thờ phượng chúng ta học về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và những thay đổi phải có trong cách sống mỗi ngày của chúng ta.


† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 19-10-2018 08:36 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách