† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2243|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập Giăng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:08:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập Giăng

Lời giới thiệu
Khi lời Ngài phán ra, thì các thiên hà vận chuyển đến vị trí của chúng, các vì sao bùng lên trên các từng trời, và các hành tinh bắt đầu xoay theo quỹ đạo chung quanh mặt trời - thật là những lời phán đáng sợ, vô hạn, đầy năng lực. Rồi Ngài lại cất tiếng, thì trong nước và trên đất có đầy dẫy thảo mộc và sinh vật chạy nhảy, bơi lội, tăng trưởng, và nhân bội lên - thật là những lời sinh động, đầy sinh khí, đầy sức sống rộn rã Rồi Ngài lại lên tiếng, thì người nam và người nữ thành hình, biết suy nghĩ, nói năng, và yêu thương - thật là những lời lẽ đầy vinh quang cá nhân và sáng tạo. Đấng Tạo Hoá và là Chúa Tể của tất cả những gì đang hiện hữu vốn là Đấng đã, đang và sẽ vĩnh viễn hiện hữu đời đời vô hạn, vô biên.
Rồi Ngài lại đến bằng hình hài thân xác con người với một mảnh vụn trong vũ trụ gọi là hành tinh địa cầu. Đấng Tạo Hoá toàn năng đã trở thành một phần của cõi thọ tạo, chịu cho thời gian và không gian giới hạn mình, sẵn sàng chịu sự chi phối của tuổi tác, bệnh tật và sự chết. Nhưng tình yêu thương đã thúc giục Ngài, nên Ngài đã đến để cứu vớt những ai đang hi vọng để ban cho họ quà tặng là cõi vĩnh hằng. Ngài chính là Ngôi Lời, là Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Thế.
Trong sách này, sứ đồ Giăng đã đem đến cho chúng ta chân lý ấy. Sách Phúc âm của Giăng không phải là một quyển sách viết về cuộc đời của Chúa Giê-xu; nó là một luận cứ mạnh mẽ cho sự nhập thể, một phần chứng minh dứt khoát rằng Chúa Giê-xu vốn là, và hiện là chính Con Đức Chúa Trời được thiên đàng sai xuống, và là nguồn mạch duy nhất của sự sống vĩnh hằng.
Giăng tiết lộ ngay lý lịch của Chúa Giê-xu bằng những chữ đầu tiên của ông: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời” (1:1,2) và phần còn lại của quyển sách tiếp tục luận đề ấy. Giăng là người được chứng kiến tận mắt, đã chọn ra tám trong số rất nhiều phép lạ (hay dấu lạ theo cách gọi của ông) để phô bày bản tính vừa là Đức Chúa Trời mà cũng vừa là người của Chúa Cứu Thế và sứ mạng làm sinh tế của Ngài. Các dấu lạ đó là 1. hoá nước thành rượu (2:1-11). 2. chữa lành con trai quan thị vệ (4:46-54). 3. chữa lành người bại tại ao Bê-tết-đa (5:1-9), 4. hoá bánh cho 5.000 người ăn chỉ bằng mấy ổ bánh với vài con cá (6:1-14), 5. đi bộ trên mặt nước (6:15-21), 6. chữa cho người mù được sáng mắt (9:1-41), 7. khiến La-xa-rơ từ chết sống lại (11:1-44), và sau khi sống lại, 8. ban cho các môn đệ Ngài một mẻ lưới lạ lùng (21:1-14).
Trong từng chương sách, thần tánh của Chúa Giê-xu đã được phơi bày. Và lý lịch đích thực của Chúa Giê-xu đã được nhấn mạnh bằng các danh hiệu dành cho Ngài - Ngôi Lời, Đấng có Một và Duy nhất, Chiên Con của Đức Chúa Trời, Con Đức Chúa Trời, bánh (mì) thật, sự sống, sự sống lại, cây nho và công thức là “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”. Khi Chúa Giê-xu dùng mệnh đề này, là Ngài xác nhận sự hiện hữu ngay từ trước và thần tánh đời đời của mình. Chúa Giê-xu phán: Ta là bánh hằng sống (6:35); Ta là người chăn chiên hiền lành (10:11,14); Ta là sự sống lại và sự sống (11:25); Ta là đường đi, chân lý và sự sống (14:6); và Ta là gốc nho thật (15:1).
Lẽ dĩ nhiên, dấu lạ lớn nhất là sự sống lại, nên Giăng cung ứng một trong những ký thuật sinh động nhất được chứng kiến tận mắt là việc tìm thấy phần mộ trống. Rồi ông ghi thêm nhiều lần xuất hiện khác nhau của Chúa Giê-xu sau khi Ngài đã sống lại.
Giăng là người hết lòng theo Chúa Cứu Thế đã trình bày cho chúng ta chính cái nhìn cá nhân và sáng suốt của ông về Chúa Giê-xu, là Con đời đời của Đức Chúa Trời. Sau khi đọc truyện tích của ông, mong rằng bạn cũng sẽ tự hiến thân để tin Ngài và bước theo Ngài.
Các niên đại quan trọng
-Hê-rốt Đại-đế bắt đầu trị vì năm 37 TC.
-Chúa Giê-xu giáng sinh năm 6/5 TC.
-Đào thoát sang Ai-cập, 5/4 TC.
- Hê-rốt Đại-đế thăng hà năm 4TC.
-Trở về Na-xa-rét, 4/3 TC.
-Xứ Giu-đê trở thành một tỉnh của La-Mã năm 6 SC.
-Hoàng đế Thi-be lên Ngôi năm 6/7.
-Bôn-xơ Phi-lát được bổ nhiệm tổng trấn năm 26.
-Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ Ngài năm 26/27.
-Chúa Giê-xu chọn mười hai môn đệ năm 28.
-Chúa Giê-xu hóa bánh cho năm ngàn người ăn năm 29.
-Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá, sống lại và thăng thiên, năm 30.
Các đặc điểm quan trọng
Chủ đích: Để chứng minh dứt khoát rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, và rằng tất cả những ai tin Ngài đều sẽ được sự sống vĩnh hằng.
Trước giả: Sứ đồ Giăng, con trai Xê-bê-đê, em Gia-cơ còn được gọi là “Con trai của sấm sét”.
Đọc giả: Cho các Cơ-đốc nhân mới tin, và những người không phải Cơ-đốc nhân nhưng muốn tìm hiểu.
Niên đại trước tác: Có thể vào 85-90 SC.
Bối cảnh: Được viết sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá huỷ vào năm 70 SC và trước khi Giăng bị đày sang đảo Bát-mô.
Câu chìa khóa: GiGa 20:30,31 “Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống”.
Các nhân vật chính: Chúa Giê-xu, Giăng Báp-tít, các môn đệ Chúa, Ma-ri, Ma-thê, La-xa-rơ, mẹ Chúa Giê-xu, Phi-lát, Ma-ri Ma-đơ-len.
Các địa điểm chính: Miền quê xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, xứ Ga-li-lê, Bê-tha-ni, Giê-ru-sa-lem.
Những nét đặc trưng: Trong số tám phép lạ đựơc ghi lại, có đến sáu là chỉ được một mình Giăng ghi chép (so với các sách Phúc âm khác) như “Bài thuyết giảng tại Phòng cao” (các chương 14-17). Hơn 90% những gì Giăng chép lại là độc đáo cho sách Phúc âm của ông - sách Giăng không có bảng gia phả hay bất kỳ một phần ký thuật nào về sự ra đời, thuở ấu thời, sự cám dỗ, hoá bánh, chỉ định các môn đệ của Chúa Giê-xu, cũng chẳng có phần ký thuật nào liên hệ đến các ẩn dụ, sự thăng thiên hay Lời ủy thác Trọng đại của Ngài.
Bố cục
A. Sự giáng sinh và chuẩn bị của Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời (1:1-2:11)
Giăng vạch rõ rằng Chúa Giê-xu không phải chỉ là một con người, mà Ngài còn là Con đời đời của Đức Chúa Trời nữa. Ngài là ánh sáng cho thế giới vì đã ban ân tứ (quà tặng) là sự sống vĩnh hằng cho cả nhân loại. Chỉ gọi Chúa Giê-xu là một giáo sư thánh thiện hay đạo đức hiếm thấy, thì chẳng có gì mù quáng và dại dột bằng. Thế nhưng lắm khi chúng ta vẫn hành động dường như nhận xét đó là đúng khi thỉnh thoảng chúng ta chỉ trôi dạt chung quanh các lời phán dạy của Ngài và cứ tiếp tục sống theo ý riêng. Nếu Chúa Giê-xu chính là Con đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chú ý đến lai lịch của Ngài vốn là từ trời xuống, và bức thông điệp ban sự sống của Ngài.
B. Thông điệp và chức vụ của Chúa Giê-xu, là Con Đức Chúa Trời (2:12-12:50).
1. Chúa Giê-xu đối phó với những người tin và không tin trong dân chúng.
2. Chúa Giê-xu đối đầu với các lãnh tụ tôn giáo.
3. Chúa Giê-xu đối phó với các biến cố tại Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu đã chạm mặt với nhiều cá nhân truyền giảng cho nhiều đám quần chúng đông đảo, huấn luyện các môn đệ Ngài, và tranh luận với các lãnh tụ tôn giáo. Bức thông điệp thông báo Ngài là Con Đức Chúa Trời đã nhận được đủ loại phản ứng phức tạp. Một số người đã tôn thờ Ngài, một số thì hoang mang, một số khác thối lui, và một số khác nữa lại quyết tâm khiến cho Ngài phải im lặng. Ngày nay, chúng ta cũng thấy có nhiều phản ứng khác nhau y như thế. Thời gian có thay đổi, nhưng lòng người thì vẫn cứng cỏi. Nguyện chúng ta được thấy rõ bản thân trong những cuộc chạm mặt của Chúa Giê-xu với dân chúng, và nguyện chúng ta sẽ đáp lại với Ngài bằng việc thờ phượng và noi theo dấu chân Ngài.
C. Sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, là Con Đức Chúa Trời (13:1-21:25).
1. Chúa Giê-xu dạy dỗ các môn đệ Ngài.
2. Chúa Giê-xu hoàn thành sứ mạng.
Chúa Giê-xu đã cẩn thận dạy bảo các môn đệ Ngài phương pháp để cứ tiếp tục giữ lòng tin, cả sau khi Ngài đã chết, thế nhưng các vị đã không lãnh hội được. Sau khi Ngài chịu chết, và có những báo cáo đầu tiên phản hồi rằng Ngài vẫn còn sống, các môn đệ Ngài đã không tin điều đó. Người ta đặc biệt nhớ lại Thô-ma như một người không chịu tin, cả khi ông được nghe nhiều môn đệ khác của Chúa kể lại những điều tai nghe mắt thấy của mình. Nguyện chúng ta đừng như Thô-ma, cứ đòi phải có việc mặt đối mặt thuộc thể, nhưng xin chúng ta tin nhận lời chứng của các môn đệ khác đã được mục kích mọi sự việc, mà Giăng đã ghi lại trong sách Phúc âm của ông.
Các đại đề mục
Luận đề: Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời.
Phần lý giải: Giăng chứng minh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là Con Một đặc biệt của Đức Chúa Trời, thế nhưng Ngài vẫn hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Vì Ngài là Đức Chúa Trời trọn vẹn, nên Chúa Giê-xu có thể bày tỏ cho chúng ta thật rõ ràng và chính xác về Đức Chúa Trời.
Tầm quan trọng: Vì Chúa Giê-xu là Con đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể tin cậy trọn vẹn những gì Ngài phán dạy. Nhờ tin cậy Ngài, chúng ta được mở tâm trí để thấu hiểu thông điệp của Đức Chúa Trời và hoàn thành ý định của Ngài cho đời sống chúng ta.
Luận đề: Sự sống vĩnh hằng.
Phần lý giải: Vì Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài sống miên viễn. Trước khi có thế gian, Ngài đã cùng sống với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ trị vì mãi mãi với Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu tự bày tỏ mình ra bằng quyền năng và vẻ oai nghiêm ngay trước khi Ngài từ kẻ chết sống lại.
Tầm quan trọng: Chúa Giê-xu ban sự sống vĩnh hằng cho chúng ta. Chúng ta được mời gọi hãy bắt đầu sống trong mối liên hệ cá nhân và vĩnh hằng với Ngài, được bắt đầu ngay từ bây giờ. Tuy chúng ta lớn lên và chết đi, nhờ tin cậy Ngài chúng ta có thể có được sự sống mới sẽ tồn tại mãi mãi.
Luận đề: Tin.
Phần lý giải: Giăng chép lại tám dấu lạ hay phép lạ đặc thù, chứng minh cho bản tính quyền năng và tình yêu của Chúa Giê-xu. Chúng ta được thấy quyền năng của Ngài trên muôn loài thọ tạo, và thấy tình yêu của Ngài đối với tất cả mọi người. Các dấu hiệu ấy khích lệ chúng ta tin nơi Ngài.
Tầm quan trọng: Tin là tin cậy tích cực, sống động và liên tục rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Khi nào chúng ta tin cuộc đời, lời phán dạy, sự chết và sự sống lại của Ngài, chúng ta được tẩy sạch tội lỗi và được quyền đi theo Ngài. Nhưng chúng ta phải đáp lại Ngài bằng cách tin Ngài.
Luận đề: Đức Thánh Linh.
Phần lý giải: Chúa Giê-xu dạy các môn đệ Ngài rằng sau khi Ngài lên trời, thì Đức Thánh Linh sẽ đến. Chừng đó, Ngài sẽ ngự trong lòng họ, hướng dẫn, khuyên dạy và an ủi nhiều người theo Chúa Giê-xu. Qua Đức Thánh Linh hiện diện và quyền năng của Chúa Giê-xu được nhân bội trong tất cả những người tin.
Tầm quan trọng: Qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta được kéo đến gần Ngài bởi đức tin. Muốn thông hiểu mọi điều Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải biết rõ Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể từng trải tình yêu và sự chỉ dẫn của Chúa Giê-xu khi để Đức Thánh Linh thực hiện công tác của Ngài trong chúng ta.
Luận đề: Sống lại.
Phần lý giải: Đến ngày thứ ba sau khi chịu chết. Chúa Giê-xu đã từ chết sống lại. Việc này đã được các môn đệ Ngài và nhiều người tai nghe mắt thấy, kiểm chứng. Việc này đã thật sự thay đổi các môn đệ Chúa, từ chỗ sợ hãi chạy trốn thành những lãnh tụ năng động trong Hội thánh mới được thành lập. Sự kiện này là nền tảng của Cơ-đốc giáo theo Ngài hằng ngày.
Tầm quan trọng: Chúng ta có thể thay đổi như các môn đồ ngày xưa, để tin cậy rằng thân thể chúng ta sẽ sống lại để sống với Đấng Christ đời đời. Cũng như năng lực từ sự sống lại của Đấng Christ có thể giúp chúng ta theo Ngài mỗi ngày.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 19-12-2018 01:22 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách