† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2226|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 1 - Dẫn nhập I Ti-mô-thê

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 28-8-2011 16:17:45 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Kinh Thánh 1

Dẫn nhập I Ti-mô-thê

Lời giới thiệu
Chúng ta đang tự tác tạo ra các (nấc thang) giá trị cho mình mà chẳng cần chi phải cố công gắng sức. Đặc biệt là những bậc làm cha mẹ đều đang chứng minh cho con cái mình thấy là mình xem điều gì là quan trọng là có giá trị. “Cha nào con nấy” không phải chỉ là một bức ảnh chụp khéo mà thôi; nó là một sự thật luôn luôn được nhắc đi nhắc lại ngay trong nhà riêng của chúng ta. Và kinh nghiệm chứng minh rằng con cái thường noi theo nếp sống của cha mẹ chúng, lặp đi lặp lại các thành công và nhầm lẫn của họ.
Ti-mô-thê là một thí dụ tuyệt hảo về một người đã chịu ảnh hưởng của các bà con thân thuộc tin kính, ngoan đạo. Mẹ ông là Ơ-nít và bà nội ông là Lô-ít đều là những tín hữu người Do Thái đã góp phần tác tạo, hun đúc cuộc đời ông và đẩy mạnh sự tăng trưởng thuộc linh của ông (IITi 2Tm 1:5; 3:15). Ti-mô-thê là Cơ Đốc nhân đầu tiên thuộc “thế hệ thứ hai” được Tân Ước đề cập, và ông là người được Phao-lô bảo trợ, và là vị mục sư của Hội thánh tại Ê-phê-sô. Là một mục sư trẻ tuổi, Ti-mô-thê đã phải đương đầu với đủ thứ áp lực, tranh chấp và thách thức từ trong Hội thánh và nền văn hoá đang vây quanh ông. Để khuyên giúp và khích lệ Ti-mô-thê, Phao-lô đã gởi cho ông bức thư riêng này.
Phao-lô viết ITi-mô-thê vào khoảng năm 64 SC có lẽ ngay trước khi ông bị cầm tù lần cuối cùng tại Rô-ma. Vì ông đã khiếu nại lên Sê-sa, Phao-lô đã bị áp giải như một tên tù đến Rô-ma (xem Cong Cv 25:1-28:31). Phần đông các học giả tin rằng Phao-lô đã được tha ra vào khoảng năm 62 SC (có lẽ vì kỳ hạn quản thúc đã mãn), và suốt mấy năm tiếp sau đó, ông đã đi đây đó nhiều nơi. Trong thời gian ấy, ông đã viết ITi-mô-thê và sách Tít. Tuy nhiên, chẳng bao lâu Hoàng đế Nero đã bắt đầu chiến dịch loại trừ Cơ Đốc giáo. Người ta tin rằng vào cuối giai đoạn ấy, Phao-lô đã bị hành quyết. Trong thời gian bị tù lần thứ hai tại Rô-ma, Phao-lô đã viết IITi-mô-thê. Sách Tít và hai bức thư gởi cho Ti-mô-thê nhập chung lại, đã được gọi là “Thư tín giám mục”.
Bức thư đầu tiên của Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê khẳng định mối liên hệ giữa hai người (1:2). Phao-lô bắt đầu lời khuyên bảo với tư cách là một người cha, cảnh cáo Ti-mô-thê về các giáo sư giả (1:3-11) và khuyến giục ông giữ vững đức tin vào Chúa Cứu Thế (1:12-20). Tiếp theo, Phao-lô xét đến buổi nhóm thờ phượng công cộng, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cầu nguyện (2:1-7) và trật tự trong những buổi nhóm lại trong nhà thờ (2:8-15). Việc này dẫn tới một phần thảo luận về các phẩm cách của cấp lãnh đạo trong Hội thánh - tức là các giám mục và chấp sự. Ở đây Phao-lô liệt kê các chuẩn mực đặc thù cho từng chức vụ (3:1-16).
Phao-lô lại đề cập các giáo sư giả, bảo cho Ti-mô-thê biết cách nhận ra họ và đối đáp với họ (4:1-16). Tiếp theo, ông đưa ra lời khuyên thực tiễn về công tác chăm sóc mục vụ dành cho người trẻ, người già (5:1,2) và các nô lệ (6:1,2). Phao-lô kết thúc bằng việc khuyến giục Ti-mô-thê gìn giữ các động cơ thúc đẩy mình (6:3-10), đứng vững trong đức tin (6:11-12). Sống không chỗ chê trách (6:13-16) và trung tín phục vụ (6:17-20).
Sách Ti-mô-thê thứ nhất hàm chứa nhiều bài học. Nếu bạn là một cấp lãnh đão Hội thánh, xin chú ý mối liên hệ của Phao-lô với người môn đệ trẻ tuổi này - tức là việc khuyên bảo và chỉ dẫn thật cẩn thận, cặn kẽ. Hãy tự đo mình bằng phẩm cách Phao-lô đã đưa ra cho các giám mục và chấp sự. Nếu bạn hãy còn non trẻ trong đức in (bạn hãy noi gương các cấp lãnh đạo tin kính như Ti-mô-thê. Nếu bạn có một thân nhân, hãy tự nhắc nhở về tác dụng sâu sắc của một gia đình Cơ Đốc giáo có thể có trên một thành viên trong gia đình - một người mẹ, một bà nội trung tín đã đưa Ti-mô-thê đến với Chúa Cứu Thế và chức vụ của Ti-mô-thê đã góp phần làm thay đổi thế gian.
Các đặc điểm quan trọng: Để khuyến khích và chỉ dạy cho Ti-mô-thê, một cấp lãnh đạo trẻ tuổi.
Trước giả: Phao-lô
Đọc giả: Cho Ti-mô-thê, cho các cấp lãnh đạo trẻ tuổi của Hội thánh và toàn thể tín hữu khắp nơi.
Niên đại viết thư: Khoảng năm 64 SC, từ Rô-ma hoặc Ma-xê-đoan (có thể là tại Phi-líp), có lẽ ngay trước khi Phao-lô bị cầm tù lần cuối cùng tại Rô-ma.
Bối cảnh: Ti-mô-thê là một trong những bạn đồng hành thân cận nhất với Phao-lô. Ông đã sai Ti-mô-thê đến Ê-phê-sô để chống lại tà giáo vừa nảy sinh tại đó (ITi1Tm 1:3,4). Có lẽ Ti-mô-thê đã phục vụ một thời gian với tư cách lãnh tụ của Hội thánh tại Ê-phê-sô. Phao-lô mong được đến thăm Ti-mô-thê (3:14,15; 4:13), nhưng trong khi chờ đợi, ông viết bức thư này để gởi cho Ti-mô-thê lời khuyên thực tiễn liên hệ với chức vụ.
Câu chìa khoá: “Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, cho đến chừng ta đến” (ITi1Tm 4:12).
Các nhân vật chính: Phao-lô, Ti-mô-thê.
Địa danh chính: Ê-phê-sô.
Những nét đặc trưng: Sách Ti-mô-thê thứ nhất là một bức thư riêng và là một sách chỉ nam, hướng dẫn công tác quản trị và sửa trị Hội thánh.
Bố cục:
1. Những lời giáo huấn về giáo lý thuần chánh (1:1-20).
2. Những lời giáo huấn dành cho Hội thánh (2:1-3:16).
3. Những lời giáo huấn dành cho các cấp lãnh đạo (4:1-6:21).
Phao-lô khuyên Ti-mô-thê về các lãnh vực thực tiễn như phẩm cách của các cấp lãnh đạo Hội thánh, sự thờ phượng công cộng, chống trả tà giáo, và cách đối xử với nhiều nhóm người khác nhau trong Hội thánh. Giáo lý thuần chánh và cách ăn ở phải lẽ là rất quan trọng cho bất cứ người nào muốn lãnh đạo hay phục vụ thành công trong Hội thánh. Mọi người chúng ta phải tin cách đúng đắn, tham gia tích cực các công tác trong Hội thánh, và phục vụ lẫn nhau bằng tình yêu thương.
Các đại đề mục:
[td Luận đề: Giáo lý thuần chánh
Lời giải thích: Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê gìn giữ đức tin Cơ Đốc giáo bằng cách truyền dạy giáo lý thuần chánh và gương mẫu trong nếp sống tin kính. Ti-mô-thê phải chống lại các giáo sư giả đang dẫn dụ tín hữu trong Hội Thánh xa lìa niềm tin vào sự cứu rỗi, bằng cách chỉ đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi.
Tầm quan trọng: Muốn bảo vệ chân lý, chúng ta phải biết rõ nó. Chúng ta phải bám chặt vào niềm tin rằng Chúa Cứu Thế đã đến là để cứu chúng ta. Chúng ta phải tránh xa những kẻ xuyên tạc lời trong Thánh Kinh vì chủ đích riêng của họ.
Luận đề: Sự thờ phượng công cộng
Lời giải thích: Cầu nguyện trong một buổi nhóm thờ phượng công cộng phải có thái độ thích đáng đối với Đức Chúa Trời và các tín hữu cùng thờ phượng.
Tầm quan trọng: Đặc tính Cơ Đốc giáo phải biểu hiện rõ ràng trong mọi phương diện của việc thờ phượng. Chúng ta phải tự loại bỏ mọi giận dữ, thù ghét hoặc cách ăn ở làm mất lòng người khác có thể làm gián đoạn sự thờ phượng hay có hại cho sự hợp nhất của Hội thánh.
Luận đề: Quyền lãnh đạo Hội thánh
Lời giải thích: Phao-lô đưa ra những lời chỉ giáo đặc thù liên hệ đến các phẩm cách của các cấp lãnh đạo Hội thánh, để Hội thánh có thể tôn vinh Đức Chúa Trời và các hoạt động được thuận lợi.
Tầm quan trọng: Các cấp lãnh đạo Hội thánh phải tận hiến cho Chúa Cứu Thế. Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân mới tin Chúa hoặc trẻ tuổi, đừng nôn nóng muốn trở thành một lãnh tụ của Hội thánh. Hãy tìm cách phát triển nhân cách Cơ Đốc của bạn trước đã. Phải chắc chắn là bạn đang tìm cầu Đức Chúa Trời, chứ không phải là đang theo đuổi tham vọng riêng.
Luận đề: Kỷ luật cá nhân
Lời giải thích: Muốn làm lãnh tụ Hội thánh phải biết tự khép mình vào kỷ luật. Cũng như tất cả các vị mục sư khác, Ti-mô-thê đã phải giữ vững các động cơ thúc đẩy mình, chức vụ của đức tin, ……(?) Mục sư nào cũng phải giữ mình cho thích hợp về cả hai phương diện đạo đức và thuộc linh.
Tầm quan trọng: Muốn giữ mình luôn luôn đúng đắn về mặt thuộc linh, bạn phải tự khép mình vào kỷ luật trong việc học hỏi nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, và vâng theo Lời ấy. Hãy biến các tài năng thuộc linh của bạn thành hành động!
Luận đề: Chăm sóc Hội thánh
Lời giải thích: Hội thánh có trách nhiệm lo lắng chăm sóc cho nhu cầu của toàn thể các thành viên, nhất là những người bệnh tật, nghèo thiếu và quả phụ. Sự chăm sóc này phải vượt xa các ý định tốt mà thôi.
Tầm quan trọng: Chăm sóc cho gia đình các tín hữu chứng minh cho thái độ giống như Chúa Cứu Thế của chúng ta và bày tỏ cho người chưa tin tình yêu thương chân thật của chúng ta.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách