† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2593|Trả lời: 0

Dẫn Nhập KT 3 - Dẫn nhập Lê-vi ký

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-8-2011 14:19:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Dẫn Nhập Knh Thánh 3

Dẫn nhập Lê-vi ký

Trước giả và niên hiệu:
Xem chú thích ở LeLv 1:1 và Phần dẫn nhập Sáng-thế-ký: Trước Giả và Niên Hiệu Chép Sách.
Nhan đề:
Sách Lê-vi ký được đặt tên từ bản LXX (bản dịch Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp) và có nghĩa “sự liên hệ tới người Lê-vi”. Nhan đề Hê-bơ-rơ Wayyiqra’, là chữ đầu trong bản văn Hê-bơ-rơ, và có nghĩa “và Chúa (tức là Đức Giê-hô-va) đã gọi”. Dầu Lê-vi ký không chỉ giải quyết những phận sự của người Lê-vi, nhưng sách được gọi bằng tên đó vì quan tâm chủ yếu đến sự phục vụ thờ phượng tại Đền Tạm, được điều hành bởi các thầy tế lễ là các con trai A-rôn và được nhiều người còn lại thuộc chi phái Lê-vi phụ tiếp. Xuất Ê-díp-tô ký ghi chỉ thị xây dựng Đền Tạm, và bây giờ Lê-vi ký ghi luật pháp và những qui định thờ phượng kể cả những chỉ thị về sự tinh sạch theo lễ nghi, luật đạo đức, những ngày thánh, năm Sa-bát và năm Hân hỉ. Những luật pháp đã được ban bố, ít nhất là phần lớn, trong năm dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại núi Si-nai, khi Đức Chúa Trời chỉ đạo Môi-se việc tổ chức sự thờ phượng của Y-sơ-ra-ên, sự cai quản và lực lượng quân sự của Y-sơ-ra-ên. Sách Dân-số-ký tiếp tục lịch sử với những chuẩn bị việc tiếp tục di chuyển từ núi Si-nai đến xứ Ca-na-an.
Chủ đề:
Tư tưởng chủ yếu của Lê-vi ký là sự thánh khiết (xem chú thích ở 11:44) - sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và con người (con người phải tôn kính Đức Chúa Trời trong “sự thánh khiết”). Trong Lê-vi ký sự thánh khiết thuộc linh được tiêu biểu bằng sự trọn vẹn thuộc thể. Do đó sách đòi hỏi những thú vật toàn vẹn làm của lễ (1:1-7:38), đòi hỏi các thầy tế lễ không có dị dạng (8:1-10:20). Một phụ nữ xuất huyết sau khi sanh con (làm băng) (12:1-8), mụn nhọt, vết phỏng hoặc hói (13:1-14:57), người nam bị bệnh bạch trược (15:1-18), những việc liên quan đến thời kỳ người nữ có kinh nguyệt (15:19-33) - mọi dấu hiệu tật nguyền (không toàn vẹn) có thể tiêu biểu cho nhược điểm thuộc linh của người nam, phá vỡ sự toàn vẹn thuộc linh. Người có bịnh ngoài da thấy được phải bị đuổi ra ngoài trại quân, nơi có sự hiện diện đặc biệt của Đức Chúa Trời, như A-đam và Ê-va bị trục xuất khỏi vườn Ê-đen. Người như thế có thể trở lại trại quân (và đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời) khi được các thầy tế lễ khám nghiệm và tuyên bố đã lành lặn. Tuy nhiên, trước khi người có thể trở vào lại trại quân, người ấy phải dâng lễ vật toàn vẹn như lịnh truyền (tượng trưng sinh tế toàn hảo của Chúa Cứu Thế).
Sau giao ước tại Si-nai, Y-sơ-ra-ên là Đại diện vương quốc Đức Chúa Trời trên đất (chế độ Thần quyền), và vua của họ tức Đức Giê-hô-va thiết lập nền hành chánh của Chúa trên toàn bộ cuộc sống Y-sơ-ra-ên. Nếp sống riêng tư cộng đồng và tôn giáo của Y-sơ-ra-ên được qui định như vậy để lập họ làm dân thánh của Đức Chúa Trời và để dạy họ sự thánh khiết. Chúa đặc biệt chú ý việc ban cho Y-sơ-ra-ên nghi lễ tôn giáo. Các sinh tế phải dâng ở nơi thánh được chấp thuận, tượng trưng cả sự thánh khiết và thương xót của Thượng Đế. Các sinh tế phải được thầy tế lễ, là những người bởi sự chăm sóc và chỉ thị sẽ bảo toàn sinh tế trong sự thánh khiết, kiểm soát và cẩn thận dạy cho dân chúng biết ý nghĩa của sinh tế. Mỗi sinh tế đặc biệt phải có ý nghĩa cho dân Y-sơ-ra-ên nhưng cũng có nội dung tượng trưng và thuộc linh.
Muốn thêm chi tiết về ý nghĩa lễ vật nói chung, xin xem nghi lễ trang nghiêm của Ngày Đại Lễ Chuộc Tội (16:1-34). Về ý nghĩa huyết của lễ vật xem 17:11; SaSt 9:4. Về nhấn mạnh sự thay thế, xem LeLv 16:21.
Có người giả định rằng những sinh tế Cựu Ước là những thứ còn lại của lễ vật nông nghiệp xưa - một người muốn dâng một phần các của cải như là tặng phẩm thương yêu cho thần linh. Nhưng những lễ vật Cựu Ước được Đức Chúa Trời đặc biệt qui định và nhận ý nghĩa của nó từ sự liên hệ giao ước của Ngài với Y-sơ-ra-ên - dù là bề ngoài có giống như những của lễ ngoại giáo. Quả thật những lễ vật có hàm ý tặng phẩm, nhưng cũng kèm theo các giá trị khác như phụng hiến, thông công, tế lễ vãn hồi (làm nguôi cơn giận công bằng của Đức Chúa Trời nghịch với tội) và bồi thường. Các lễ vật khác nhau có các chức năng khác nhau mà chức năng chính là chuộc tội (xem chú thích ở XuXh 25:17) và thờ phượng.
Bố cục:
Những chủ đề luận đến trong Lê-vi ký, như bất cứ sách luật pháp và điều lệ nào đều bao hàm nhiều phạm trù:
I. Năm tế lễ chính (LeLv 1:1-7:38)
A. Nội dung, mục đích và kiểu cách của tế lễ (1:1-6:7)
B. Những điều lệ phụ thêm (6:8-7:38)
II. Sự tấn phong, thiết lập và công tác của A-rôn và các con trai người (8:1-10:20)
III. Luật về sự tinh sạch - thực phẩm, sinh đẻ và nhiễm độc v.v... (11:1-15:33)
IV. Ngày Đại lễ chuộc tội và vị trí trung tâm của sự thờ phượng tại Đền Tạm (16:1-17:16)
V. Sự giải thích luật đạo đức: tội loạn luân, tính lương thiện, trộm cắp, thờ hình tượng,v.v... (18:1-20:27)
VI. Những qui định cho các thầy tế lễ, những sinh tế và các lễ hằng năm (21:1-24:9).
VII. Hình phạt tội phạm thượng, sát nhân v.v... (24:10-23)
VIII. Năm Sa-bát, Năm Hân hỉ, Đất phát canh và cải cách chế độ nô lệ (25:1-55)
IX. Những phúc lành và rủa sả đối với sự tuân thủ và bất tuân giao ước (26:1-46)
X. Các điều lệ về lễ vật hứa nguyện dâng Chúa (27:1-34)
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 14-12-2018 02:06 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách