† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2283|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - TÓM TẮT GIÁO LÝ VỂ SỰ NÊN THÁNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:32:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

TÓM TẮT GIÁO LÝ VỂ SỰ NÊN THÁNH

1. Nên thánh là hậu quả tự nhiên và không thể tách rời được của sự tái sanh. Hai điều này phải tồn tại song song với nhau. Tái sanh là việc làm của Đức Chúa Trời đưa đến kết quả là một con người mới và sự tái sanh sẽ luôn luôn được bày tỏ ra bằng sự nên thánh của cá nhân.
2. Nên thánh là dấu hiệu chắc chắn duy nhất của việc được Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta được chọn trong Đấng Christ, từ trước sáng thế, để làm nên thánh (Eph Ep 1:4); được chọn và được định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài (RoRm 8:29). Do đó người tín đồ được khuyên giục làm cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình (IIPhi 2Pr 1:10).
3. Nên thánh là điều mà tất cả những tín đồ thật phải hết lòng tìm kiếm. Chúng ta có trách nhiệm sống thánh khiết và Đức Chúa Trời đã khiến điều đó có thể thực hiện được bằng sự tái sanh và bằng việc làm hiện tại bên trong của Đức Thánh Linh. 'Phước cho những kẻ đói khát sự công bình...' (Mat Mt 5:6), 'Cũng tìm sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời' (HeDt 12:14). Kinh Thánh nói rất rõ ràng về tầm quan trọng của sự nên thánh và trách nhiệm của người tín đồ trong vấn đề này.
4. Sự nên thánh được sản sinh hai thực hiện cho những phương cách của Đức Chúa Trời ban cho. Sự nên thánh chủ yếu được hoàn thành qua chức của Đức Thánh Linh áp dụng lời Chúa. Do đó, chúng ta phải khiến việc học lời Chúa thành ưu tiên lớn nhất trong đời sống chúng ta; chúng ta phải đọc, học, nhớ, suy gẫm và áp dụng lời Chúa. Thêm vào đó, chúng ta phải sử dụng những phương cách khác do Chúa định sẵn như cầu nguyện, thờ phượng riêng tư hay công cộng, thông công với anh em trong Chúa, nghe giảng lời Chúa, dự Tiệc Thánh, nhịn nhục chịu đựng nhiều thử thách, v.v... Chính qua những phương cách này mà Đức Chúa Trời hoàn tất công tác làm nên thánh người đó.
5. Nên thánh không miễn trừ người tín đồ khỏi việc kinh nghiệm những sự xung đột tâm linh bên trong của mọi thánh đồ. Sẽ luôn luôn có sự tranh chiến giữa xác thịt và tâm linh được tái sanh. Sự tăng trưởng của người tín đồ trong phương diện thuộc linh không loại trừ cuộc tranh chiến. Cuộc tranh chiến không hề chỉ ra một điều gì sai lầm nhưng nó chính là dấu hiệu chắc chắn nhất nói lên thực hữu của sự sống thật, nó cho biết Đức Chúa Trời đang hành động và quá trình tăng trưởng đang xảy ra cách rõ ràng.
6. Nên thánh luôn luôn là kết quả của sự xưng công bình và do đó là một điều kiện cần có để vào thiên đàng theo một ý nghĩa nào đó. Sự thật thì người tín đồ được cứu chỉ bởi ân điển và qua đức tin thôi, nhưng đức tin cứu rỗi thì không chỉ có một mình. Sự nên thánh làm chứng cho sự thực hữu của ân điển thật và có hiệu quả trong đời sống tín đồ! Chỉ tuyên bố mình là Cơ Đốc nhân thôi mà không có ân điển cứu chuộc Cơ Đốc nhân, thì sẽ chẳng bao giờ sản sinh ra sự sống thuộc linh hay đạt đến sự vinh hiển. Vì những người Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng làm vinh hiển; nhưng quá trình tiến từ điều này đến điều kia không thể bị bỏ qua. Quá trình đó chính là sự nên thánh.
thế gian - 'Bạn tin gì hay bạn sống làm sao cũng được'
- 'Bạn tin gì là điều quan trọng nhưng bạn sống ra sao cũng không cần thiết lắm'
Cơ Đốc nhân - 'Bạn tin gì và bạn sống ra sao là điều hết sức quan trọng'.
"Chỉ một mình đức tin là cứu rỗi được nhưng đức tin cứu rỗi được không bao giờ chỉ có một mình". John Calvin
Tóm tắt và phê bình về sự nên thánh.
Qua việc xem xét những kinh nghiệm Cơ Đốc trải qua nhiều thế kỷ người ta thấy dường như có hai vấn đề quan trọng, liên quan đến sự hiểu biết đúng đắn của người tín đồ về quá trình nên thánh. Thứ nhất, dường như có sự lầm lẫn nào đó trong việc xác định sự phân biệt giữa vai trò của Đức Chúa Trời và trách nhiệm của con người trong sự nên thánh. Thứ hai, dường như cũng có sự lầm lẫn đó trong việc xác định sự phân biệt giữa địa vị của người tín đồ 'trong Christ' và kinh nghiệm thực tế của người ấy. Mỗi một vấn đề đưa ra một tình trạng khó xử cần được giải quyết nếu chúng ta muốn có những tiến bộ đúng mức trong việc tìm kiếm sự thánh khiết. Lời trích dẫn sau đây là để giúp cho việc làm sáng tỏ sự phân biệt trong cả hai vấn đề, mặc dù nó không hoàn toàn giải quyết nan đề cá nhân. Tuy nhiên, tôi thấy lời trích dẫn này trình bày quan điểm của Kinh Thánh.
'Sự thật của vấn đề là bây giờ với tư cách là một Cơ Đốc nhân tôi phải nhìn chính mình từ viễn cảnh và nói lên hai điều tương phản về chính mình: Trong tôi chẳng có điều lành nào do bản chất của tôi (RoRm 7:18) và trong Christ tôi được rửa sạch, được xưng công bình và được nên thánh để sự vinh hiển có thể bắt đầu trong tôi (ICo1Cr 6:11)... Tân ước sẽ không cho phép chúng ta thu gọn hai đặc tính hoàn toàn tương phản nhau thành một mẫu sứ chung. Chúng ta phải nói cả hai: Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một cá tính mới với một số phận vinh hiển; trong chính tôi, tôi hoàn toàn ô uế và chỉ xứng đáng với sự chết. Tôi thuộc về một thời kỳ khi tội lỗi hiện tại và vinh hiển tương lai gối lên nhau. Do đó tôi phải nhìn chính tôi từ hai viễn cảnh. Không nắm được điều này chúng ta sẽ hụt mất đạo lý nên thánh theo Kinh Thánh, vì hình ảnh chính mình của Cơ Đốc nhân sẽ không trung thực khi nhìn qua ống nhòm, với hai khía cạnh được thu gọn lại làm một, mà chỉ trung thực khi nhìn qua kính hiển vi, để thấy những trạng thái sinh hoạt khác nhau liên quan đền việc tăng trưởng trong sự nên thánh. Bây giờ thì phải thấy rõ rằng trong thần học Cải chánh, sự nên thánh tuyệt nhiên không phải là một kinh nghiệm huyền nhiệm qua đó chúng ta có sự thánh khiết mà không cần nỗ lực nào. Đức Chúa Trời ban cho sự tăng trưởng trong sự nên thánh bằng cách dùng đến tâm trí, ý chí, cảm xúc và hành động của chúng ta. Chúng ta có dự phần vào trong tiến trình này. Đó là lý do vì sao lời dạy về sự nên thánh trong Kinh Thánh xuất hiện ở cả hai cách, mệnh thái cách ("Ta, Đức Chúa Trời khiến các ngươi nên thánh" và trong mệnh lệnh cách ("các ngươi hãy tự làm nên thánh". Trích trong Christian Spirituality; Five views of Sanctification, của Donal L.Alexander trang 67.
CÂU HỎI
1. Dựa trên lời mô tả của J.C.Rule về một người thánh khiết, bạn đánh giá đời sống bạn ra sao? Bạn đáp ứng thế nào với lời cáo trách của Chúa về điểm này? (Hãy rõ ràng, cụ thể
2. Bạn có thật sự chết về tội lỗi chưa? Xin hãy giải thích và chứng minh câu trả lời của bạn.
3. Xin hãy nói tỉ mỉ về ý nghĩa của sự kể như đối với riêng bạn trong quan hệ của nó với việc áp dụng cá nhân của sự dâng chính mình cho Chúa trong việc theo tìm sự thánh khiết.
5. Hãy mô tả bạn cần phải làm gì để thực hành tốt hơn nữa việc làm chết những việc làm của chi thể (Hãy rõ ràng)
6. Bạn cần phải bước đi theo Thánh Linh nhiều hơn nữa trong lãnh vực nào của đời sống bạn?
7. Đời sống bạn dường như tương đồng với lời mô tả về đời sống thất bại trong chương này ở những phương diện nào? Tại sao đời sống bạn lại tương đồng như vậy? Bạn cần phải làm gì để có những tiến bộ cá nhân trong việc trở thành một Cơ Đốc nhân đắc thắng hơn?
8. Có sự tương quan nào giữa sự thánh khiết riêng của bạn (hay sự thiếu thánh khiết của bạn) với việc bước vào thiên đàng trong tương lai của bạn? (hay việc không được vào thiên đàng)
9. Lời kêu gọi đến sự thánh khiết trong đời sống Cơ Đốc có phải là điều bạn cần quan tâm đến một cách nghiêm túc hơn không? Xin hãy giải thích câu trả lời của bạn.
10. Bạn sẽ truyền đạt cho Hội thánh ngày ngay sứ điệp gì liên quan đến nhu cầu về sự thánh khiết cá nhân?

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách