† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2183|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - A. Những yếu tố tự nhiên

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:33:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

A. Những yếu tố tự nhiên của sự đối nghịch.

1. Sự đối nghịch của thế gian.
a. Những định nghĩa căn bản
Từ 'Kosmos'.
Từ Hi-lạp này được sử dụng 176 lần trong Tân ước và có nghĩa 'thứ tự và sự sắp xếp '.
Từ 'oikoumene'.
Từ Hi-lạp này được dùng trong các phân đoạn Kinh Thánh như Mat Mt 24:14 và có nghĩa đen là 'đất có người ở'.
Từ 'aion'.
Từ Hi-lạp này được dùng trong các đoạn Kinh Thánh như trong HeDt 1:2 và 11:3 và có nghĩa đen là 'một thời đại hay một khoảng thời gian'.
b. Thực hữu của sự đối nghịch của thế gian.
Ý niệm 'thế gian' trong Kinh Thánh là từ tiếng Hi-lạp 'kosmos' và có nghĩa trật tự và sự sắp xếp' liên quan đến hệ thống sa đọa do con người lập nên, khi hành động không theo luật lệ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng dạy là chính Sa-tan đang cai trị trên hệ thống này (Eph Ep 2:1-3, CoCl 2:8, 20, ICo1Cr 11:32). Chính hệ thống thế gian này đưa ra một thách thức cho các Cơ Đốc nhân. Nó cố ấn Cơ Đốc nhân vào khuôn mẫu của nó, để có thể uốn chúng ta theo hình ảnh thế gian. Nó hoàn thành những mục đích của nó qua những người khác, qua những giá trị văn hóa (vì những giá trị này không đặt căn bản trên Kinh Thánh) và qua những ham muốn của xác thịt chúng ta đối với sự kiêu ngạo ở đời. 'Hệ thống thế gian' hiện đại này là kẻ thù thực sự của thánh đồ!
c. Thái độ của Cơ Đốc nhân đối với thế gian.
Có hai yếu tố chính để hình thành thái độ và hướng dẫn cách cư xử của Cơ Đốc nhân liên quan đến thế gian.
Trước hết mỗi Cơ Đốc nhân phải nhận biết rằng mình đã được giải thoát mãi mãi khỏi thế gian do sự liên hiệp của người ấy với Con Đức Chúa Trời (Eph Ep 2:2, IIPhi 2Pr 1:4, 2:20).
Thứ hai là mỗi Cơ Đốc nhân phải từ bỏ mỗi ngày ảnh hưởng của thế gian trong đời sống của họ (Tit Tt 2:12, RoRm 12:2, IGi1Ga 2:15-17). Có câu chuyện kỳ lạ về những người nô lệ được giải thoát khỏi chủ nhân của họ trong cuộc nội chiến, đã trở lại tình trạng nô lệ vì tình trạng này quá quen thuộc với họ. Chúng ta không được làm điều này!
2. Sự đối nghịch của xác thịt.
a. Những định nghĩa căn bản.
Từ 'sarx'.
Từ này có thể mang ý nghĩa thân xác trong một số bản văn - văn mạch sẽ xác định điều này. Tuy nhiên, trong vấn đề đang được thảo luận, từ này được hiểu là bản chất sa đọa hay gian ác đang là nguyên tắc cai trị trong mỗi con người chưa được tái sanh. Do đó, nó là một phần của bản chất A-đam trong mỗi người chúng ta và tự bày tỏ ra bằng 'những công việc xác thịt' hay những 'hành động tội lỗi' thật sự.
b. Bản chất cơ bản của xác thịt.
Xác thịt là điều tự nhiên thừa hưởng qua dòng dõi A-đam (Eph Ep 2:3)
Chẳng có điều lành nào trong xác thịt (nghĩa là chẳng có điều thiêng liêng hay điều nào có khả năng cứu chuộc được - RoRm 7:18)
Xác thịt ở trong tình trạng nghịch hoàn toàn và liên tục đối với Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài (RoRm 8:7).
Xác thịt trái với Thánh Linh và chẳng có thể làm được gì ngoài việc sản sinh ra những việc làm tội lỗi (không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận GaGl 5:17-21)
c. Ảnh hưởng của xác thịt.
Mỗi người chưa được tái sinh bị xác thịt thống trị liên tục.
Điều này không có nghĩa là mọi người chưa tái sanh thì luôn luôn làm những điều xấu mà họ có thể làm - học còn luôn luôn có thể hành động xấu xa hơn!
Bị cai trị bởi xác thịt có nghĩa là khuynh hướng thống trị họ là tội lỗi; họ có đầu óc thế gian; họ tìm kiếm tư lợi và đời sống của họ bị đánh dấu và làm hư hỏng bởi những việc làm tội lỗi (ít ra thì đó cũng là điều Đức Chúa Trời nhận định về những việc làm này)
Không hề có tình yêu hết lòng đối với Đức Chúa Trời trong đời sống của họ!
Mỗi một tín đồ thật sự được tái sanh vẫn còn có xác thịt ở trong.
Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, xác thịt không hề bị cất bỏ, phá hủy, đóng đinh hay tận diệt hay thay đổi cách này hay cách khác. Như Chúa Giê-xu đã nói với Ni-cô-đem "hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt" (GiGa 3:1-10). Nói cách khác, mỗi Cơ Đốc nhân vẫn còn có khả năng và tiềm năng tội lỗi mà họ có trước khi qui đạo. Thật sự, Cơ Đốc nhân sẽ thấy rằng xác thịt vẫn còn muốn cai trị đời sống họ và bày tỏ công việc tội lỗi của nó ra.
d. Thái độ của Cơ Đốc nhân đối với xác thịt
Điều này sẽ được nói đến rõ ràng trong phần nói về sự thánh khiết cá nhân nhưng trong phần này, những điểm sau đây đòi hỏi sự chú ý của chúng ta.
Nhận biết xác thịt đã bị đánh bại trong sự đoán xét 'con người cũ' (RoRm 6:1-14)
Con người cũ là con người chúng ta được sinh ra qua A-đam. Kinh Thánh dạy rằng con người cũ này đã bị đóng đinh để cho thân thể của tội lỗi (là thân thể mà chúng ta vẫn còn ở trong và vẫn còn bị xác thịt ảnh hưởng đến) bị tiêu diệt đi. Mục đích của điều này là để đảm bảo rằng thân thể sẽ không cai trị đời sống chúng ta nữa.
Nhận biết rằng bước đi theo Thánh Linh sẽ thắng hơn được xác thịt (RoRm 8:3, 4, GaGl 5:16-18)
Những nỗ lực của xác thịt sẽ chẳng bao giờ đánh bại được xác thịt. Xác thịt chỉ có thể bị quyền năng to lớn của Đức Thánh Linh đánh bại và quyền năng này biểu lộ ra khi Cơ Đốc nhân ở trong Christ và bước đi theo Thánh Linh. Hãy nhớ rằng quyền năng hiện đang làm việc trong bạn chính là quyền năng đã khiến Giê-xu Christ từ kẻ chết sống lại (Eph Ep 1:19-21).
Nhận biết rằng phải đánh bại xác thịt bằng cách làm cho chết các việc của thân thể (RoRm 8:12, 13)
Nói một cách khác, tín đồ phải có trách nhiệm chống lại xác thịt do đó chúng ta phải có một thái độ thù nghịch với xác thịt. Chúng ta phải làm chết những công việc xấu xa của thân thể này đang bị giục bởi bản tính xác thịt xấu xa hành động trong chúng ta.
3. Sự đối nghịch của luật pháp.
a. Bản chất và mục đích của luật pháp.
Luật pháp bày tỏ điều gì đó về tính thánh khiết của Đức Chúa Trời và những gì Ngài đòi hỏi nơi những người có quan hệ với Ngài. Hãy nhớ rằng luật pháp là thánh, công bình và tốt lành và đã được ban cho vì một mục đích rõ ràng (hãy xem 'Cái nhìn của Tân ước về Luật pháp của Đức Chúa Trời).
b. Sự bất lực của luật pháp.
Luật pháp không thể xưng công bình cho một tội nhân (RoRm 3:5) và cũng không thể làm nên thánh một thánh đồ chân thành (RoRm 6:15, 8:4). Do đó luật pháp không thể sản sinh ra sự sống thuộc linh mà chúng ta tìm kiếm (hãy xem 'cái nhìn...'.
c. Cơ Đốc nhân và luật pháp.
Điểm quan trọng là Cơ Đốc nhân không ở dưới luật pháp vì Cơ Đốc nhân nhờ ân điển mà được quan hệ với Đức Chúa Trời. Luật pháp sẽ phá hủy những Cơ Đốc nhân thành thật lẫn những tội nhân hư mất (xem 'Cái nhìn..;.).
d. Kết luận tổng quát.
Luật pháp không thể xưng công bình một tội nhân, cũng không thể làm nên thánh một thánh đồ! Thánh đồ cần nhận biết những giới hạn của luật pháp chấp nhận sự giải thoát khỏi luật pháp của cá nhân mình và rồi học để bước đi theo ân điển.
4. Những điểm đối nghịch cá nhân.
a. Vấn đề vô tín.
Đức tin là một yếu tố chủ yếu trong đời sống Cơ Đốc nhân vì chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin. Nếu chúng ta không tin nổi Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không thể sở hữu được ân điển của Ngài. Đó là con đường chắc chắn đưa đến sự thất bại trong đời sống Cơ Đốc vì cốt lõi đời sống chúng ta là ân điển tuyệt diệu của Đức Chúa Trời! Giải đáp cho vấn đề là phải đi đến một sự hiểu biết rõ hơn về Đức Chúa Trời là ai Ngài đã làm gì cho chúng ta. Sự khám phá này về ân điển của Ngài sẽ làm đức tin chúng ta mạnh mẽ hơn.
b. Vấn đề mặc cảm phạm tội.
Không có gì làm tê liệt một Cơ Đốc nhân nhanh chóng và hữu hiệu 'bằng mặc cảm phạm tội. Mặc cảm này thường kèm theo ý thức về sự trừng phạt và một sự hướng nội không lành mạnh. Thái độ này không chỉ ngăn trở mà còn thực sự chặn đứng sự tuôn tràn ân điển vào đời sống của thánh đồ. Ngược lại, nếu như không có điều gì làm tê liệt bằng mặc cảm tội lỗi, thì cũng không có điều gì đem đến sự giải thoát hơn là nhận thức chúng ta không còn ở dưới bất cứ sự phán xét nào. Chính lẽ thật vinh hiển này sẽ khiến chúng ta tiến nhanh đến đời sống thuộc linh mà chúng ta mong ước.
c. Vấn đề sợ hãi.
Sợ hãi là một trong những chiến thuật hữu hiệu nhất của Sa-tan. Nó cũng nhanh chóng làm Cơ Đốc nhân mất năng lực. Chúng ta thấy sợ hãi ở mức độ nào thì chúng ta sẽ thầy đức tin chúng ta giảm nét ở mức độ đó. Sự thật thì cũng có nhiều điều đáng sợ xảy đến trên cuộc hành trình của một Cơ Đốc nhân nhưng chúng ta không được ngã theo khuynh hướng sợ hãi tự nhiên. Kinh Thánh liên tục thúc giục các con cái Chúa đừng sợ hãi và chúng ta phải hết lòng nhận lấy lời răn bảo này. Hãy nhớ rằng tình yêu trọn vẹn xua tan mọi sự sợ hãi - không phải tình yêu trọn vẹn của chúng ta đối với Chúa mà chính là sự nhận biết liên tục về tình yêu trọn vẹn của Ngài đối với chúng ta.
Cái nhìn của Tân ước về luật pháp Chúa
Mục đích của luật pháp:
RoRm 4:20, 4:15, 7:5, 7, ICo1Cr 15:56, GaGl 3:23, 24
Sự bất lực của luật pháp:
RoRm 3:20, 8:3, GaGl 2:16, 21, 3:21, 22, HeDt 7:18, 19, 10:1
Thái độ của người tin đối với luật pháp :
RoRm 7:7, 12, 14
Mối quan hệ giữa người tin và luật pháp:
RoRm 6:14, 7:1-4, 6, 10:4, GaGl 3:12, 13, 23, 34, 25, 5:18, 22, 23.
Luật pháp được làm trọn trong đời sống tín đi:
Mat Mt 5:17, 18, RoRm 8:3, 4, 13:8, 9, 10, GaGl 5:14, 22, Gia Gc 2:8.

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:51 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách