† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2123|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - B. Vị trí của sự cầu nguyện

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:36:57 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

B. Vị trí của sự cầu nguyện trong đời sống thuộc linh.


1. Ý nghĩa của sự cầu nguyện.
a. Mô tả:
1. Cầu nguyện chỉ là mở lòng tôi ra để đáp lại Đức Chúa Trời. Do đó sự cầu nguyện có ý nghĩa luôn luôn là một cuộc đối thoại hơn là độc thoại.
2. Cầu nguyện là phương tiện truyền thông giữa con cái Chúa với chính Chúa. Do đó đây là một sự chuyện trò chân thật giữa Đức Chúa Trời và chúng ta cũng y như là có sự truyền thông giữa Giê-xu và môn đồ của Ngài khi Ngài vẫn còn ở trong xác thịt.
3. Cầu nguyện là cần thiết cho đời sống thuộc linh, đó là hơi thở của linh hồn.
4. Cầu nguyện chỉ có thể thực hiện được với hai điều kiện sau:
- Sự bất lực - cầu nguyện và sự bất lực không thể tách rời. Sự bất lực tạo ra ước muốn cầu nguyện thật sự.
- Đức tin - đức tin đảm bảo cho chúng ta là sự cầu nguyện có kết quả. Đức tin thúc giục chúng ta bày tỏ về chúng ta cho Chúa trong lời cầu nguyện.
- Kết luận: Sự bất lực cùng với đức tin làm phát sinh ra sự cầu nguyện.
b. Những khó khăn:
1. Một sự hiểu biết sai lầm, không đầy đủ về thân vị của Đức Chúa Trời.
2. Một sự hiểu lầm về những mục đích toàn thể của Đức Chúa Trời. Những câu trả lời của Chúa luôn phù hợp với những mục đích toàn thể của Ngài; những câu trả lời của Ngài không phải chỉ tác động đến đời sống cá nhân của chúng ta mà còn làm nhiều hơn thế nữa. Do đó sự trả lời của Ngài thường phức tạp hơn những gì chúng ta suy tưởng rất nhiều.
3. Một sự hiểu biết thiếu sót về bản chất và mục đích của con người.
4. Một quan điểm căn bản sai lầm về sự cầu nguyện.
5. Một sự hiểu biết thiếu quân bình về lời Chúa. Do đó một số đoạn Kinh Thánh được nhấn mạnh quá đáng và những đoạn khác bị lơ là.
6. Một sự phân tách Đức Chúa Trời ra làm nhiều phần. Từ đó có những suy nghĩ như là 'Chúa hiện diện nhiều hơn trong buổi thờ phượng'; 'Ngài hiện diện hơn nếu có 2 hay 3 người', 'chúng ta phải đến ngôi ân điển'. Những ý tưởng là Ngài chỉ hiện diện ở những nơi nào đó, trong những hoàn cảnh nào đó; hay ở nơi này nhiều hơn nơi khác v.v...
c. Định nghĩa:
Cầu nguyện không phải là phương cách để cố gắng đạt được những gì chúng ta muốn từ Chúa nhưng đó chính là phương cách để qua đó chúng ta làm cho Chúa có thể ban cho chúng ta điều Ngài muốn!
2. Cầu nguyện và Bản chất của Đức Chúa Trời.
a. Những thuộc tính 'Toàn' của Đức Chúa Trời:
1. Toàn tri: Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự, mọi việc đang xảy ra và mọi việc có thể xảy ra.
Chúng ta có thể biết là Ngài biết mọi điều về hoàn cảnh mà chúng ta đang cầu nguyện. Ngài biết mọi điều có thể chọn lựa, mọi khả năng, mọi phương cách.
Do đó, chỉ có mình Ngài mới có khả năng chọn phương hướng hành động tốt nhất và sự toàn tri của Ngài cho Ngài khả năng để khiến mọi sự trở nên điều Ngài biết là tốt nhất.
Hiểu rằng Đức Chúa Trời toàn tri khiến chúng ta hoàn toàn an tâm trong sự cầu nguyện.
2. Toàn tại: Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi trong toàn thể thân vị của Ngài.
Chúng ta có thể biết rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời là - luôn luôn hiện diện với chúng ta dù các hoàn cảnh ra sao đi nữa hay dù cho các cảm xúc của chúng ta nói gì với chúng ta đi nữa. Do đó Ngài có thể được kêu cầu ngay tức khắc, vào bất cứ lúc nào, trong bất cứ nhu cầu nào và bởi bất cứ đứa trẻ nào.
Hiểu rằng Đức Chúa Trời toàn tại đem đến cho chúng ta một sự dễ dàng và đơn giản hết sức trong đời sống cầu nguyện.
3. Toàn năng: Đức Chúa Trời có quyền năng thực hiện ý chỉ của Ngài; Ngài có thể làm bất cứ điều gì phù hợp với bản chất của Ngài.
Chúng ta có thể biết rằng Đấng mà chúng ta đang nói chuyện với có một quyền năng không có giới hạn và đối với Ngài tất cả mọi điều đều có thể làm được. Ngài phán và vũ trụ được dựng nên! Chẳng có gì là quá khó đối với Ngài và cũng chẳng có điều nào khó hơn điều nào.
Do đó có khả năng giải quyết bất cứ nan đề nào mà chúng ta có thể gặp. Chẳng có gì là quá lớn, quá phức tạp đối với Ngài. Chẳng có gì có thể đánh bại những mục đích hoàn hảo của Ngài.
Hiểu rằng Đức Chúa Trời toàn năng đem đến cho chúng ta một sự tin cậy lớn lao trong đời sống cầu nguyện.
b. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời:
Sự thánh khiết: Đức Chúa Trời không hề có sự bất khiết đạo đức hay tội lỗi nào. Đây là sự phân cách và một thái độ thù nghịch với sự gian ác. Một cái nhìn đúng đắn về tội lỗi chỉ có thể có được qua một sự hiểu biết đúng về sự thánh khiết của Chúa. Vì rằng Đức Chúa Trời thánh khiết còn chúng ta thì không, nên chúng ta không có quyền dù chỉ nói chuyện với Ngài.
Tất cả tội lỗi đều là phạm cùng Chúa (Thi Tv 51:4) và là sự nhục mạ đối với sự thánh khiết của Ngài. Tất cả mọi tội lỗi ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa và tội lỗi sẽ ngăn trở Chúa đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta.
Do đó tội lỗi phải được giải quyết trong đời sống người tín đồ. Để cho ánh sáng tìm kiếm của Đức Chúa Trời rọi vào đời sống chúng ta là điều kiện tiên quyết cho một đời sống cầu nguyện năng động và đặt chúng ta vào vị trí đúng để nhận được lời trả lời cho sự cầu nguyện của chúng ta.
Do đó nhận biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là động cơ để nhận biết và được rửa sạch khỏi tội lỗi và cũng là một sự theo dõi sự thánh khiết để đạt đến một đời sống cầu nguyện hiệu quả hơn.
c. Quyền chủ tể của Đức Chúa Trời:
Quyền chủ tể: Quyền lực tuyệt đối của Đức Chúa Trời và quyền tuyệt đối để cai trị trên đất cả tạo vật của Ngài. Đức Chúa Trời chẳng tùy thuộc vào ai khác và chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì ở ngoài Ngài. Ngài làm như ý Ngài muốn, chỉ khi nào Ngài muốn và luôn luôn như Ngài muốn.
Đức Chúa Trời kiểm soát những biến cố lịch sử. Ngài không làm sự việc gì bởi vì sự việc đó đúng, mà sự việc đó đúng bởi vì Ngài đã làm.
Đức Chúa Trời là nguyên nhân tối hậu của mọi biến cố hoặc bởi mệnh lệnh của Ngài hoặc bởi sự cho phép của Ngài. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời hành động, Ngài luôn luôn hành động phù hợp với toàn thể bản chất của Ngài. Do đó một sự nhận biết quyền chủ tể của Đức Chúa Trời phải đem đến cho chúng ta một sự tin cậy lớn lao vào những lời cầu nguyện của chúng ta (Ngài đang ngồi trên ngôi! và đồng thời cũng nhận biết rằng chỉ ý chỉ của Ngài sẽ được nên!
Do đó chúng ta có thể kết luận: Cầu nguyện là điều Đức Chúa Trời khởi xướng và truyền thi hành như là phương tiện của một mục đích: để cho ý chỉ hợp tác và dự phần của con người.
Tại sao lại phải cầu nguyện nếu Đức Chúa Trời toàn tri và là Đấng Chủ Tể? Sự toàn tri và sự Chủ Tể của Đức Chúa Trời không bày tỏ cho chúng ta biết là chúng ta không cần phải cầu nguyện mà đây chính là lời mời gọi tha thiết để đến và dự phần vào diễn trình! Đây là cơ hội!
d. Tình Cha con của Đức Chúa Trời:
1. Đức Chúa Trời là Cha.
- Trong ý nghĩa tổng quát: Đức Chúa Trời là Cha của cả nhân loại bởi sự sáng tạo của Ngài. Ngài là Đấng chu cấp và bảo tồn cho cả nhân loại (Mat Mt 5:45)
- Trong ý nghĩa riêng: Đức Chúa Trời chỉ là Cha của mọi người tin vì họ được sinh bởi Ngài (GiGa 1:12-13)
- Trong ý nghĩa đặc biệt: Đức Chúa Trời là 'Abba' Cha của mọi kẻ tin. Tiếng Abba này gần giống như tiếng 'ba'. Ý niệm ở đây là sự sâu sắc và thân mật và bày tỏ một mối quan hệ không có chút sợ hãi với một sự cởi mở hoàn toàn. Từ Abba này được Chúa Giê-xu sử dụng trong (Mac Mc 14:36) và trong các thư tín của Phao-lô (RoRm 8:15-16).
2. Mối quan hệ với Đức Chúa Trời được mang đặc tính 'Abba, Cha' quan niệm là những con cái sẽ đến với Cha với thái độ của một đứa con đang cần được giúp đỡ.
3. Mối quan hệ Abba
Đức Chúa Trời - thương yêu/ ân điển/ thương xót/ quan tâm.
Con - tôn vinh/ kính trọng/ vâng lời/ nhận kỷ luật
4. Tình Cha Con của Đức Chúa Trời là một đặc ân lớn lao cho chúng ta. Hiểu và áp dụng ý niệm quan trọng này là cốt lõi của một đời sống cầu nguyện năng động và sẽ đem đến lòng tin cậy, sự đơn sơ và sự chân thật trong lời cầu nguyện của chúng ta.
3. Cầu nguyện và đức tin.
a. Tầm quan trọng của đức tin:
Đức tin là thành phần chủ yếu của một đời sống cầu nguyện năng động
- HeDt 11:6 ”Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài."
- Mat Mt 21:21-22 ”...nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết...các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả."
- Gia Gc 1:6-8 ”Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ...chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa."
b. Bản chất đức tin:
Đức tin thực sự là gì?
1. Đức tin là tin vào sự kiện Chúa hiện hữu như một thân vị
2. Đức tin là tin vào sự kiện tự bày tỏ trong Kinh Thánh.
3. Đức tin là tin vào sự kiện Chúa quan tâm đến tôi và chắc chắn là Ngài có thể giúp tôi, Ngài có giải pháp cho nhu cầu của tôi.
4. Đức tin là đến với Chúa để nhận lãnh từ Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời là đối tượng đức tin chúng ta. Đức tin tự nó không là gì cả. Chẳng có quyền năng hay đức hạnh sẵn có trong đức tin. Chúa Giê-xu bảo các môn đồ của Ngài 'hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời' (Mac Mc 11:20)
c. Đối tượng của đức tin:
Ưu tiên: Cần thêm đức tin? HAYtập trung vào đối tượng của đức tin?
1. Tại sao lại cho chúng ta cần thêm đức tin? Ngài sẽ nghe chúng ta rõ hơn ư? Hay điều đó sẽ giúp Chúa thực hiện ý chỉ của Ngài?
2. Các môn đồ Chúa Giê-xu xin Ngài thêm đức tin và Giê-xu trả lời, 'Nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải...' LuLc 17:6. Một cách khác, qua điều này Chúa Giê-xu đang nói:
- Điều quan trọng không phải là số lượng đức tin - bất cứ lượng đức tin nào cũng đủ bởi vì chính đối tượng của đức tin mới là quan trọng.
- Dường như Ngài muốn chỉ ra rằng thay vì quan tâm đến số lượng đức tin của chúng ta, chúng ta phải nên vận dụng đức tin chúng ta đang có.
3. Có lần người ta khen Corrie Ten Boon về đức tin lớn của bà. Bà đã trả lời rằng 'Tôi không có đức tin vĩ đại nhưng tôi đã đặt đức tin tôi vào một Đức Chúa Trời vĩ đại'.
d. Đức tin của người tín đồ:
1. Tôi tin rằng mỗi một chúng ta đã có nhiều đức tin hơn chúng ta nhận biết. Cốt lõi của đức tin là đến với Đức Chúa Trời.
2. Khi Chúa Giê-xu bảo mọi người rằng đức tin của họ đã cứu họ hay đức tin của họ đã khiến họ lành bệnh, Ngài không hề muốn nói rằng có một điều gì sẵn ở trong đức tin hay có một điều gì đặc biệt về đức tin của họ. Sự nhấn mạnh thực sự ở đây là đức tin của họ đã đem họ đến với một Đức Chúa Trời mà đối với Ngài không có gì là bất năng.
3. Đức tin là chắc chắn về những gì Đức Chúa Trời đã hứa. Đức tin là tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động cách khôn ngoan khi điều chúng ta cầu xin dường như phù hợp với ý chỉ của Ngài (DaDn 3:16-18).
4. Cầu nguyện và vâng phục
a. Mối liên hệ quan trọng:
Có sự tương quan nào giữa một đời sống vâng phục và sự cầu nguyện có hiệu quả?
1. GiGa 9:31 ”Chúng ta vẫn biết Đức Chúa Trời chẳng nhậm lời kẻ có tội, mà nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời."
2. GiGa 11:41, 42 ”...Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn..."
3. Kết luận:
. Chúa chỉ nghe lời cầu nguyện của người công bình
. Giê-xu biết Đức Chúa Cha luôn nghe lời Ngài bởi vì Ngài đang sống một đời sống hoàn toàn thuận phục.
. Con cái Chúa phải luôn được Chúa nghe. Đức Chúa Trời không thể thưởng cho sự không vâng phục. Ngài yêu chúng ta quá nhiều đến nỗi không thể để mặc chúng ta (HeDt 12:5) và Ngài sẽ luôn luôn kiên định với sự thánh khiết của Ngài.
b. Sự ủng hộ của Kinh Thánh:
Sự vâng phục theo Kinh Thánh là điều kiện để lời cầu nguyện được trả lời
1. GiGa 15:7 ”Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được đều đó."
2. IGi1Ga 3:22 ”và chúng ta xin đều gì mặc dầu, thì nhận được đều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những đều đẹp ý Ngài."
c. Điều kiện thuận phục:
Bằng cách nào sự thuận phục khiến lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả?
1. Có phải lời cầu nguyện của chúng ta được trả lời để thưởng cho sự công bình của chúng ta không? KHÔNG BAO GIỜ! Sự công bình của chúng ta không có giá trị gì trước mặt Chúa.
2. Sự công bình có giá trọ trước mặt Chúa là sự công bình mà của Chúa Giê-xu nhờ đó có được con đường đến với Đức Chúa trời.
3. Thế thì làm sao mà sự thuận phục cá nhân của chúng ta lại là điều kiện để nhận được sự trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta? Bằng cách nào mà sự thuận phục làm cho lời cầu nguyện chúng ta có hiệu quả?
. Chỉ qua một đời sống thuận phục ý chỉ của Chúa mà tôi thật sự học biết về Ngài.
. Khi chúng ta học biết nhiều về Ngài hơn thì chúng tá có thể biết rõ và lĩnh hội được ý chỉ của Ngài.
. Khi chúng ta biết ý chỉ của Ngài rõ hơn thì chúng ta có thể cầu nguyện một cách thích hợp với ý chỉ của Ngài thì chúng ta biết Ngài nghe chúng ta.
. Nếu chúng ta biết Ngài nghe chúng ta thì chúng ta biết Ngài sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta.
4. Địa vị công bình của chúng ta là trong Giê-xu và do đó chúng ta được đến gần Chúa nhưng sự thuận phục cá nhân của chúng ta khiến lời cầu nguyện chúng ta có hiệu quả và khiến chúng ta ở trong điều kiện nhất định để nhận được sự trả lời cho lời cầu nguyện.
5. Lời Kinh Thánh giúp làm rõ lẽ thật này:
- GiGa 14:21, 23: Vâng phục cá nhân / Đức Chúa Trời tự bày tỏ ra. Do đó chúng ta sẽ biết Ngài và ý chỉ của Ngài.
- IGi1Ga 5:14-15: dạn dĩ trong sự cầu nguyện / cầu nguyện trong ý chỉ của Ngài. Do đó chúng ta sẽ nhận được sự đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta.
6. Do đó, sự vâng phục là chủ yếu cho một đời sống cầu nguyện hiệu quả.
Đó là ý nghĩa thật của sự nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu nguyện (GiGa 14:13, 14)
5. Cầu nguyện và Đức Thánh Linh
a. Sự trợ giúp của Đức Thánh Linh:
1. RoRm 8:26-27 ”Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy."
2. Đoạn văn này nói cho chúng ta biết nhiều điều về vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của bạn.
- Ngài tuyệt đối cần thiết vì chúng ta không biết phải cầu nguyện thể nào.
- Một chức vụ quan trọng của Đ1ưc Thánh Linh ở trong chúng ta là giúp chúng ta trong sự yếu đuối này. Ngài thúc giục chúng ta cầu nguyện / Ngài bày tỏ ý chỉ của Đức Chúa Trời qua lời Chúa / Ngài giúp đỡ và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện / Ngài giúp chúng ta cầu nguyện thành lời / v.v...
- Ngài cũng cầu thay cho chúng ta - vậy là chúng ta có một Đấng cầu thay ở trên trời là Chúa Giê-xu và Đấng cầu thay trong lòng chúng ta là Đức Thánh Linh.
- Chức vụ cầu thay của Ngài luôn phù hợp với ý chỉ hoàn hảo của Đức Chúa Trời và là một chức vụ liên tục
b. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh:
1. Eph Ep 6:18 ”Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin..."
Giu Gd 1:20 ”Hấi kẻ rất yêu dấu... nhơn Đức Thánh Linh mà cầu nguyện."
2. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh nghĩa là gì?
- Đó là cầu nguyện với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh / tuyệt đi phụ thuộc vào Ngài trong đời sống cầu nguyện.
- Đó là cầu nguyện hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời.
- Đó là cầu nguyện với địa vị ở trong Christ / sống một đời sống phù hợp với ý chỉ của Ngài.
- Đó là biến cầu nguyện thành cách sống - liên tục - luôn luôn đáp ứng với những sự thúc giục của Đức Thánh Linh khi Ngài khích lệ chúng ta cầu nguyện.
c. Cầu nguyện với Đức Thánh Linh:
1. ICo1Cr 14:14-17 ”Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ, thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn..."
2. Cầu nguyện với Đức Thánh Linh trong đoạn văn này là cầu nguyện bằng tiếng lạ
- Nói tiếng lạ không phải là nói với con người mà là với Đức Chúa Trời (ICo1Cr 14:2)
- Cầu nguyện bằng tiếng lạ là tâm thần người ấy nói thẳng với Đức Chúa Trời - điều này vượt quá trí hiểu.
- Với ân tứ này chúng ta có khả năng diễn tả những gánh nặng trong lòng mà với trí hiểu của chúng ta không khi nào chúng ta có thể truyền thông được.
3. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh phải là đặc điểm của mọi lời cầu nguyện của chúng ta! Cầu nguyện với Đức Thánh Linh là đặc điểm của một số lời cầu nguyện của chúng ta.
6. Cầu nguyện và sự bền đỗ
a. Sự bền đỗ có cần thiết không?
1. Một số người sẽ trả lời 'không!' Họ nói rằng đã xin một lần mà còn xin lại lần nữa bày tỏ sự thiếu đức tin. Một lần là đủ!
2. Kinh Thánh trả lời: "Có!"
- Mat Mt 7:7-8: "Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho..."
(Hi-lạp: Cứ tiếp tục xin, cứ tiếp tục tìm, cứ tiếp tục gõ cửa)
- LuLc 11:5-10: đây là ẩn dụ của một người hàng xóm bền lòng và đoạn này cũng kết thúc bằng câu trong Mat Mt 7:7-8. Vậy Chúa Giê-xu dạy dỗ sự bền đỗ trong cầu nguyện.
b. Lý do của sự bền đỗ:
Tại sao sự bền đỗ lại cần thiết?
1. Có phải đó là cách để khiến cuối cùng Chúa nhượng bộ chăng?
- Có phải đó là 'mè nheo', 'quấy rầy' Chúa cho đến khi nào chúng ta đạt được điều chúng ta muốn chăng?
- Có phải đó là dùng tình cảm để khiến Ngài thay đổi ý định chăng?
"KHÔNG!"
- Hãy nhớ rằng Chúa muốn ban phước cho chúng ta!
- Hãy nhớ rằng Ngài vui sướng ban cho con Ngài những tặng phẩm quí!
- Hãy nhớ rằng Ngài không muốn từ chối chúng ta.
2. Vậy thì, tại sao có nguyên tắc này?
- Sự bền đỗ bày tỏ mức độ đức tin của chúng ta.
- Sự bền đỗ là một phần của cuộc chiến thuộc linh cần thiết để thắng hơn thế lực tối tăm đang tìm cách làm dập tắt đời sống cầu nguyện của chúng ta.
- Sự bền đỗ bày tỏ sự lệ thuộc của lời cầu nguyện vào Cha và vào ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời gia tăng lên trong sự yếu đuối của chúng ta (Ngài là Đấng duy nhất chúng ta có thể xin giúp đỡ, chúng ta phụ thuộc vào Ngài - chúng ta còn biết đi đâu khác.
- Sự bền đỗ dưới ánh sáng của điều Chúa nói 'Có thể' hay 'chờ đợi' là cách thức Đức Chúa Trời dùng để đem chúng ta đến những đoạn Kinh Thánh mới / để dạy chúng ta lắng nghe / dạy chúng ta chờ đợi và kiên nhẫn / dạy chúng ta sự khôn ngoan.
- Sự bền đỗ của chúng ta có thể thay vì khiến Chúa thay đổi ý định lại khiến chúng ta thay đổi ý kiến về những gì chúng ta đang cầu xin. Chúng ta có thể luyện lọc lời cầu nguyện tốt hơn, cầu xin với những động cơ trong sạch hơn, cầu xin phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời.
- Sự bền đỗ của chúng ta là sự vâng phục vì chúng ta làm theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh khi Ngài cứ tiếp tục đặt gánh nặng trong lòng chúng ta.
c. Lời khuyên giục bền đỗ:
Hãy bền đỗ trong sự cầu nguyện: hãy tiến bước trong cầu nguyện.
1. CoCl 4:12 ”Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ,...người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện..."
2. Gia Gc 5:16-18 ”...người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều..."
3. Vậy hãy bền lòng tiếp tục cầu nguyện!
7. Cầu nguyện và kiêng ăn.
a. Cơ Đốc nhân và kiêng ăn:
1. Mat Mt 6:16 ”Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi."
2. Mat Mt 9:14-15 ”Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jesus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn."
3. Cả hai đoạn văn trên do chính Chúa phán dường như chỉ ra rằng Ngài xem sự kiêng ăn là một phần trong đời sống thuộc linh của các môn đồ.
b. Mục đích của sự kiêng ăn:
1. EsIs 58:1-11 bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời về sự kiêng ăn
- Để làm cho tiếng chúng ta được nghe thấu nơi cao (c.4)
- Để tự hạ chúng ta xuống trước mặt Chúa (c.5)
- Để tìm kiếm một thái độ ăn năn (c.5b)
- Để tìm sự giải cứu cho chúng ta và người khác (c.6)
- Để cho kẻ nghèo tìm chỗ ở cho những người không có nhà / mặc cho những kẻ trần truồng.
- Chúng ta sẽ nhận được sự chữa lành tâm linh và sự soi sáng (c.8)
- Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện và đáp lại chúng ta (c.9)
- Mối tương giao của chúng ta với Ngài sẽ được tươi mới lại và mạnh mẽ hơn lên.
2. Kiêng ăn phải đi đội với thái độ thống hối / và phải được làm trước mặt Chúa chỉ không phải trước mặt con người.
3. Kiêng ăn là một kỷ luật tinh thần và thuộc linh to lớn.
4. Hãy coi chừng! Kiêng ăn không khiến Chúa nghe chúng ta nhiều hơn - điều đó sẽ không khiến chúng ta được kể là công bình!
Nhưng sự kiêng ăn thật sự cho chúng ta có cơ hội tập trung sự chú ý của chúng ta nhiều hơn vào Chúa và điều đó sẽ đưa đến những kết quả thuộc linh.
Một lần nữa - sự tập trung / đối tượng của sự chú ý phải là Đức Chúa Trời chỉ không phải sự kiêng ăn!
5. Vậy mục đích thật sự của sự kiêng ăn là dành một số thì giờ lớn hơn để tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì vậy kiêng ăn sẽ có một tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến đời sống cầu nguyện của chúng ta.
c. Các loại kiêng ăn khác nhau:
1. Kiêng ăn bình thường: Không dùng tất cả mọi loại thức ăn thức uống nào khác ngoại trừ nước! (1-40
2. Kiêng ăn hoàn toàn: không ăn, không uống Cong Cv 9:9
3. Kiêng ăn phần nào: không ăn một số thức ăn / một số bữa ăn
4. Kiêng ăn về tình dục: Kiêng cữ về tình dục để chuyên tâm cầu nguyện (ICo1Cr 7:5)
8. Những gợi ý thực tế cho sự cầu nguyện có hiệu quả.
a. Nhận biết tầm quan trọng to lớn của sự cầu nguyện:
Cầu nguyện là công việc quan trọng nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời! Điều mà Hội thánh (và thế giới) ngày nay cần hơn tất cả mọi sự là trở nên một dân sự hết lòng cầu nguyện. Chúng ta bất lực nếu không có Chúa Giê-xu và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy Ngài là một thực hữu cho đến khi nào chúng ta cảm thấy Ngài là một nhu cầu.
b. Trung tâm của sự cầu nguyện:
Phải luôn luôn là Đấng Tạo Hóa chỉ không phải là tạo vật. Do đó, luôn luôn tìm cách qui vinh hiển về Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện.
c. Cầu nguyện là làm việc:
Là một cuộc đấu tranh, một cuộc chiến. Những gương cầu nguyện trong Kinh Thánh là những hình ảnh của sự cấu tranh, sự vật lộn thống khổ sự mãnh liệt (xem thái độ của Phao-lô trong RoRm 15:30-31). Nhưng hãy nhớ rằng cuộc chiến không phải là với Đức Chúa Trời, để moi cho được câu trả lời của Ngài. Cuộc chiến là chống lại quyền lực của tối tăm và xác thịt (Eph Ep 6:12). Do đó, chúng ta phải luôn luôn mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời (Eph Ep 6:10-18).
d. Học gương cầu nguyện trong Kinh Thánh và tìm cách làm theo:
Thí dụ: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với một cách thức mà thường được dùng xuyên suốt Kinh Thánh (GiGa 12:27-28)
- Có một vấn đề trong hiện tại
- Có một sự nhớ lại về sự thành tín của Chúa trong quá khứ
- Điều này đưa đến một tin tưởng để tin cậy Chúa trong tương lai.
e. Hãy để lời cầu nguyện của bạn đơn giản, rõ ràng và đúng vào vấn đề:
Chúng ta không cần phải gây ấn tượng với Chúa bằng sự hùng biện của chúng ta. Hãy nhớ rằng khi chúng ta biện luận về thần học trong lời cầu nguyện thì Chúa cũng không học thêm được điều gì.
f. Hãy nhớ trong khi cầu nguyện chung, bạn đang cầu nguyện với Chúa chỉ không phải với người khác.
Có người đã nói 'Khi tôi cầu nguyện trước đám đông, tôi cầu nguyện với người khác. Khi tôi cầu nguyện riêng, tôi cầu nguyện với tôi. Nhưng bây giờ tôi cầu nguyện với Chúa'. Chúa Giê-xu nói rằng những người mà cầu nguyện để cho người ta thấy hay nghe thì đã được phần thưởng rồi (Mat Mt 6:5). Ý nghĩa của từ Hi-lạp là 'Bạn đã được trả đầy đủ rồi'. Bạn chỉ có thể nhận được từ loại cầu nguyện này kết quả là ấn tượng nó đã tạo ra trên người khác.
g. Hãy nhớ đừng nói những lời lập lại vô ích (Mat Mt 6:7)
Chúa không nặng tai hay bị những lời nói dông dài của chúng ta gây ấn tượng. Hãy để ý đến lời cầu nguyện của tiên tri Ê-li trong IVua 1V 18:16-40 đặc biệt các câu 36-37. Hay làm theo gương mẫu này!
h. Hãy tự chế trong lời cầu nguyện (tự chế (tiết độ;) là một bông trái của Thánh Linh).
- Hãy nhớ bạn đang nói chuyện với một người và hãy nhớ người ấy là Ai trong sự toàn vẹn của Người.
- Ngài đáng cho chúng ta hoàn toàn chú tâm đến - bạn không thường ngủ gục khi đang nói chuyện với người khác.
- Phải tỉnh táo và chú ý. Coi như đang có một câu chuyện diễn ra. Hãy tỏ cho Ngài biết bạn quan tâm thích thú.
i. Hãy cố gắng có thì giờ cầu nguyện đều đặn.
Nhưng đừng biến thành thói quen nhàm chán. Và cũng đừng rơi vào hệ thống luật pháp ở điểm này - điều đó sẽ bắt đầu dập tắt đời sống cầu nguyện của bạn. Tuy nhiên về phía bạn cũng cần có một kỷ luật nào đó. Nhưng lợi ích thuộc linh sẽ xứng đáng hơn công sức bỏ ra rất nhiều Đa-ni-ên là một gương mẫu về một người có thì giờ cầu nguyện đều đặn (DaDn 6:10-11)
j. Cầu nguyện không phải là phương cách để trốn công việc.
Đức Chúa Trời đáp ứng lời cầu nguyện khi giải pháp không nằm trong khả năng của chúng ta. Do đó đừng cầu nguyện để tự cho phép mình đặc quyền được làm biếng. Lời cầu nguyện chân thật thường dẫn đến hành động chỉ không thay thế hành động. Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta làm phần việc của chúng ta.
k. Có nhiều cách ngăn trở bạn trong sự cầu nguyện.
Điều này hầu như luôn luôn là kết quả của sự không vâng phục. Nhưng hãy coi chừng những sự ngăn trở - vấn đề của sự cầu nguyện không được đáp lời có thể là do lỗi của chúng ta và một sự nhận biết và xưng ra đơn giản có thể là tất cả những gì cần làm để có kết quả.
- Thiếu sự vâng phục cá nhân sẽ ngăn trở không cho chúng ta nhận được IGi1Ga 3:22, GiGa 15:7
- Cầu xin không đúng ý Chúa IGi1Ga 5:14-15
- Không cầu xin và cầu xin trái lẽ Gia Gc 4:2
- Không xưng tội biết được ra Thi Tv 66:18
- Người chồng tôn trọng vợ IPhi 1Pr 3:7
- Không cầu xin trong danh Chúa Giê-xu GiGa 14:13, 15:16
- Không tha thứ cho người khác hay không làm lành lại Mac Mc 11:25, Mat Mt 5:23, 24, 18:21, 35, LuLc 17:3, 4
l. Đức Chúa Trời trả lời lại chúng ta bằng cách nào?
Hãy nhớ chúng ta phải lắng nghe và tìm kiếm sự trả lời của Chúa!
- Câu trả lời của Chúa luôn luôn phù hợp với lời của Ngài! Luôn luôn! Bất cứ lời trả lời nào cũng phải đánh giá theo ánh sáng của Kinh Thánh.
- Song nếu có nhiều mưu sĩ, bèn được yên ổn ChCn 11:14. Hãy chia xẻ với anh em, nghe lời khuyên của họ, tìm kiếm sự khôn ngoan của họ, đôi khi những gì chúng ta nghĩ là câu trả lời (hay muốn là câu trả lời) thật sự không phải là câu trả lời!
- Xin lời khuyên của các trưởng lão, mục sư. Đức Chúa Trời đã dựng họ nên để chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ đàn chiên.
- Sẽ có ấn chứng của Thánh Linh cho bất cứ câu trả lời nào đến từ Đức Chúa Trời.
- Hãy để cho hoàn cảnh chứng thực sau những bước nêu trên. Chúng ta quá dễ dàng để hoàn cảnh làm cho lầm lạc.
- Sự trả lời có thể đến từ từ. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi Chúa. Đừng chạy trước Ngài. Ngài biết điều Ngài đang làm. Và hãy nhớ rằng sự trả lời đem đến nhiều điều hơn chỉ là một ảnh hưởng đến đời sống của bạn.
m. Hãy nhớ Chúa là ai đối với chúng ta.
Ngài là Chua chúng ta trên trời và Ngài muốn ban cho, chúc phước. Ngài quan tâm đến điều gì tốt đẹp nhất cho mỗi một chúng ta. Hãy dành thì giờ cho Ngài. Khi bạn càng yêu Ngài hơn bạn sẽ càng mong muốn dành nhiều thì giờ cho Ngài hơn. Hãy khiêm tốn! Chúng ta cần Ngài nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Đừng e ngại vì sự bất lực của bạn. Đức Chúa Trời để cho bạn bị ở vào tình trạng đó, bị đi bị lại, để Nga2i có thể là 'Nguồn' đáp ứng của chúng ta. Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! Hãy cầu nguyện! biết rằng bạn sẽ tham gia vào một quá trình đem đến lợi ích đời đời cho chính bạn và cho những người bạn đang cầu thay cho.
"Bấy giờ các người sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta và ta sẽ nhậm lời. Các người sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng" (Gie Gr 29:12-13).
Trường Cầu Nguyện của Armin Gesswein
Hãy biện luận với những lời hứa của Đức Chúa Trời!
D.L. Moody: 'Mỗi công việc của Đức Chúa Trời đều mang dấu vết của sự quì gối'.
Thay đổi cách suy nghĩ
Khi mới bắt đầu chức vụ tôi đã có một kinh nghiệm làm thay đổi hoàn toàn sự hiểu biết của tôi về cầu nguyện. Thật là một sự biến đổi diệu kỳ! Tôi được kêu gọi để thành lập Hội thánh và vừa mới khám phá ra 'lẽ thật của sự nhóm lại cầu nguyện' trong Công vụ các sứ đồ. Vì thế tôi bắt đầu một buổi nhóm cầu nguyện - buổi nhóm đầu tiên mà tôi tham dự.
Một đêm có một vị cao tuổi phái Methodist đến dự. Khi ông cầu nguyện, tôi khám phá ra một điều mới lạ 'Tôi chưa từng nghe cầu nguyện giống vậy', tôi tự nhủ. Đây không chỉ là sự nóng cháy - sự nóng cháy thì tôi có đầy. Khi ông cầu nguyện, trời và đất hợp lại cùng nhau ngay tức khắc. Có một sự gần gũi hết sức kỳ lạ, lời cầu nguyện và câu trả lời không cách xa nhau - thực tế đang cùng nhau bước đến. Ông ta nắm chắc câu trả lời trong tay, tôi thấy dường như vậy. Đức Thánh Linh ở ngay đó, đang hành động đảm bảo cho ông về câu trả lời ngay cả khi ông đang cầu nguyện. Khi tôi cầu nguyện, Đức Chúa Trổ ở ngoài đó, một nơi nào khá xa và đang lắng nghe. Câu trả lời cũng ở một khoảng cách nào đó, trong tương lai.
Khám phá.
Nóng lòng muốn biết bí quyết của ông, một ngày kia tôi đến thăm ông. Tên ông là Ambrose Whaley và mọi người gọi ông là 'Bác Am'. Ông là một thợ rèn đã về hưu và cũng là một người giảng lời Chúa của phái Methodist. Tôi đi thẳng vào đề ngay 'Bác Am, con muốn cầu nguyện với Bác'. Ngay lập tức ông đứng lên, dẫn tôi băng qua lối đi, đến một nhà cỏ khô. Tại đó, trên cỏ khô có hai cuốn Kinh Thánh một cuốn được mở ra. Tôi nghĩ 'Cái gì đây?'. Tôi cầu nguyện trước, tôi nhớ nhớ như vậy. Tôi trút đổ lòng ra cho Chúa những nhu cầu, những gánh nặng, những mong ước, những khát vọng và những tham vọng. Rồi đến lượt ông cầu nguyện và lại có sự khác biệt đó lần nữa. Tại đó trong đám cỏ khô, quì trên đầu gối, nhìn vào mắt ông, tôi hỏi 'Bác Am, điều gì đây?...bác có một bí quyết nào trong sự cầu nguyện...Bác chia xẻ cho con được không?'
Khi đó tôi 24 tuổi và ông 73 (ông sống đến 93 tuổi) và với cái nhìn sắc sảo ông nói 'Hấi người trẻ tuổi hãy học để biện luận với những lời hứa của Đức Chúa Trời!'
Thế là đủ!
Kể từ đó sự cầu nguyện của tôi không giống như trước nữa. Lời nói đó làm thay đổi hă3n quan niệm của tôi về sự cầu nguyện, Nó đã thật sự cách mạng hóa sự cầu nguyện của tôi. Tôi thấy ngay khi ông nói điều đó. Thấy cái gì? Khi tôi cầu nguyện, có sự nóng cháy, có tham vọng v.v... (Đức Chúa Trời cũng không hề ngăn cản những điều này) nhưng tôi thiếu đức tin. Cầu nguyện là bí quyết để ến thiên đàng nhưng đức tin mới mở khóa cửa ra. Phải có đức tin, Đức tin đến từ đâu? Từ nghe lời của Chúa. Bác Am sẽ biện luận về Kinh Thánh hết đoạn này đến đoạn khác, nhắc nhở Đức Chúa Trời hết lời hứa này đến lời hứa khác, y hệt một luật sự biện hộ cho vụ án của mình - Đức Thánh Linh đổ đầy sự đảm bảo của Ngài là lời cầu nguyện đang được nghe. Ông cụ này thuộc nằm lòng những lời hứa. Dường như ông không cần đến 2 cuốn Kinh Thánh trên cỏ khô. Sau đó tôi được biết ông là một người cầu thay mạnh mẽ, Ông cầu nguyện rõ ràng thông suốt. Ông cầu nguyện qua suốt Kinh Thánh. Ông dạy tôi bí quyết của sự cầu thay. Làm sao tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Chúa vì Ngài đã dẫn tôi đến một chiến sĩ cầu nguyện giống vậy!
Điều gì xảy ra?
Với khám phá này, Đức Chúa Trời thật sự đưa đến cho tôi một cuốn Kinh Thánh mới. Tôi chưa lọc cách để biến Kinh Thánh cuốn sách cầu nguyện của tôi. Điều này đã đem đến cho tôi một động cơ mới để học Kinh Thánh. Tôi bắt đầu đào sâu. Giờ đây tôi sẽ tìm tòi Kinh Tháhh, suy gẫm, đánh dấu những lời hứa rồi ghi nhớ, ghi nhớ, GHI NHỚ! Có hàng ngàn lời hứa: mỗi lời hứa cho một nhu cầu, gánh nặng, nan đề, hoàn cảnh.
Người trẻ tuổi, hãy học để biện luận với những lời hứa của Đức Chúa Trời! Nhưng lời này vẫn vang lên trong linh hồn tôi!
Hãy biện luận với những lời hứa của Đức Chúa Trời! (2
"Vì chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời điều là phải ở trong Ngài cả"
(IICo 2Cr 1:20)
D.L.Moody:'Cứ nán lại ở một lời hứa, và Đức Chúa Trời sẽ gặp bạn tại đó'.
Những lời hứa tiên đoán câu trả lời.
Chúng là những cái khuôn để chúng ta tuôn đổ lời cầu nguyện vào. Chúng nói trước những gì chúng ta có thể trông chờ. Chúng hình thành lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng thúc giục, hướng dẫn và xác định lời cầu xin của chúng ta.
Những lời hứa giống những lời sau đây:
"Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết" (Gie Gr 33:3). " Trong khi cầu nguyện các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả" (Mat Mt 21:22), "Nếu các ngươi nhơn danh ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho" (GiGa 14:14).
Điều này khiến lời cầu nguyện của Cơ Đốc nhân khác đi! Khác thế nào? Trong một ý nghĩa thực sự chúng ta cầu nguyện từ câu trả lời - với câu trả lời trong đầu. Đây là phương cách của Đức Chúa Trời, phương cách của đức tin. Ngài hứa chúng ta tin. Chúng ta hành động theo lời của Ngài. Bằng cách này lời cầu nguyện được trả lời không chỉ làm chúng ta thỏa lòng mà còn làm Đức Chúa Trời hài lòng vì đang làm trọn lời của Ngài, Và đây là điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời.
Thí dụ: Hãy nhớ lại cuốn sách số học ngày xưa. Nó có tất cả đáp số ở cuối sách. Một cuốn sách kỳ diệu! Đương nhiên, bạn phải chờ đợi - đầu tiên làm bài toán rồi mới xem đáp số! Nhưng không! Bạn vội vàng nhìn vào đáp số, bạn không thể chờ sợi. Rồi bạn làm bài toán, với đáp số trong đầu, để cho khớp. Đây là cách chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện từ những lời hứa của Chúa tức là câu trả lời của Ngài và trông chờ lời này được ứng nghiệm. Cũng vậy, giống như với cuốn sách số học, có những giải đáo khác nhau cho những vấn đề khác nhau. Kinh Thánh chứa đựng câu giải đáp cho hàng ngàn những nhu cầu và lời cầu nguyện của chúng ta. Những lời hứa rất nhiều loại đủ mọi kích thước và hình dáng. Với những lời hứa sự cầu nguyện của chúng ta có một hình thức khác và bước vào sự hành động của Đức Chúa Trời. Thật kỳ lạ! Kinh Thánh biến thành cuốn sách chứa đựng câu trả lời của tôi.
Điều này được thực hiện ra sao? Hãy tìm lời hứa thích hợp với nhu cầu của bạn. Kinh Thánh có một tầm cỡ thích hợp vì cũng lớn như cuộc sống. 'Cuốn sách của Đời sống" giải đáp cho mọi hoàn cảnh. Những lời hứa có tầm cỡ của cuộc sống.
- Có một lời hứa cho công việc bạn cần: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi đều ấy nữa (Mat Mt 6:33)
- Có rất nhiều lời hứa cho sự hướng dẫn mà bạn đang tìm: Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời (RoRm 8:14). Một lời hứa khác trong Phi Pl 4:6, 7. Hãy hỏi ý Đức Chúa Trời chỉ đừng đi xem số tử vi. Ngài sẽ đáp l2i cầu xin của bạn bằng sự 'bình an' Đèn xanh của Ngài, sự cho phép của Ngài để bước đi.
bạn thiếu sự vui mừng chăng? Hãy đọc Philíp.
Để có thêm đức tin, hãy đọc Hê-bơ-rơ
Bạn đang chịu khổ ư? Hãy xem I,II Phi-e-rơ
Bạn đang chịu cám dỗ ư? Đào sâu Mat Mt 4:1-25 và LuLc 4:1-43
Bạn cần được khích lệ? IICo-rinh-tô đầy sự giúp đỡ
Bạn cần được chữa lành? Gia Gc 5:1-20 và nhiều đoạn Kinh Thánh khác như IIIGi 3Ga 1:2
Cũng hãy tìm những đoạn Kinh Thánh khuyên giục bạn cầu thay, giúp đấ kẻ nghèo đói, kẻ mồ côi, người góa bụa: Gia Gc 1:27, Thi Tv 41:1, Mat Mt 25:35
Bạn có đang cầu nguyện cho cuộc phục hưng và sự đổi mới không? Hãy xem IISu 2Sb 7:14, HaKb 3:2, Cong Cv 2:17, KhKh 1:3
Còn sự nhóm lại để cầu nguyện? Bạn có hiểu rõ Kinh Thánh về đều này không? Nền tảng Kinh Thánh cho sự nhóm lại cầu nguyện của Hội thánh. Hãy xem nguyên sách Công vụ các sứ đồ, "cuốn sách của Hội thánh".
Cứ như vậy và như vậy cho đến khi nào chúng ta học để làm mọi sự bằng 'sự cầu nguyện, nài xin và cảm tạ' và học để 'sống bằng lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời' (Phi Pl 4:6, 7, LuLc 4:4.
Có người đã nói chúng ta không bao giờ nên cầu nguyện mà không đọc Kinh Thánh và chúng ta không bao giờ nên đọc Kinh Thánh mà không cầu nguyện.
Tất cả đưa đến điều này: chúng ta phải học để biến Kinh thánh quyển sách cầu nguyện của chúng ta!
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách