† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2426|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - C. Thực hành sự kiêng ăn

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:37:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

C. Thực hành sự kiêng ăn.

1. Định nghĩa 'kiêng ăn'.
'Hành động kiêng dùng thức ăn, hoàn toàn hoặc phần nào trong một khoảng thời gian, thường vì những lý do đạo đức hay tôn giáo' (theo R.D.Linter; 'Fast, Fasting' trong Tự điển thần học Kinh Thánh của Walter Elwell, trang 406, 407.
2. Những thí dụ kiêng ăn trong Kinh Thánh.
a. Trong Cựu ước.
Môi-se (XuXh 34:1-35), Đa-vít (Thi Tv 35:13), Ê-li (IVua 1V 19:1-21), Đa-ni-ên (DaDn 1:8-16, 10:2, 3), Ê-xơ-ra (Exo Er 10:6).
b. Trong thời kỳ Phúc âm.
Giăng Báp-tít và các môn đồ của ông (Mat Mt 9:14, 15), người Pha-ri-si (Mat Mt 9:14, 15) và chính Chúa Giê-xu (Mat Mt 4:1-11).
c. Trong thời kỳ Hội thánh Tân ước.
, 13:1-3 và 14:23 trong Hội thánh đầu tiên; có nhiều thí dụ khác suốt lịch sử Hội thánh.
3. Tính chất của sự kiêng ăn.
a. Những hình thức kiêng ăn khác nhau.
- Kiêng ăn bình thường: không ăn, không uống gì khác ngoại trừ nước (Mat Mt 4:2)
- Kiêng ăn hoàn toàn: không ăn, không uống gì hết (Exo Er 4:16, Cong Cv 9:9)
- Kiêng ăn phần nào: không ăn hoặc hạn chế ăn loại thức ăn, thức uống nào đó; hay ngay cả nguyên bữa ăn nào đó (DaDn 1:8-10, 10:2, 3).
- Kiêng cữ tình dục: kiêng cữ mọi quan hệ tình dục để dành thì giờ tìm kiếm Chúa trong một khoảng thời gian nào đó (ICo1Cr 7:5)
b. Những thời hạn kiêng ăn khác nhau.
- Kiêng ăn giới hạn: sự kiêng ăn được giới hạn là chỉ một bữa ăn hay một thời gian rất ngắn (Exo Er 10:6).
- Kiêng ăn bình thường: đây là sự kiêng ăn bình thường hay hoàn toàn kéo dài từ 1-3 ngày (EtEt 4:16, Cong Cv 9:9).
- Kiêng ăn kéo dài: đây là sự kiêng ăn bình thường kéo dài từ 1 đến 3 tuần (sự kiêng ăn của Đa-ni-ên trong DaDn 1:11-16, 10:2, 3).
- Kiêng ăn dài hạn: sự kiêng ăn kéo dài đến 40 ngày (Môi-se, XuXh 34:1-35 Ê-li IVua 1V 19:1-21 Chúa Giê-xu Mat Mt 4:1-25).
4. Mục đích hay lý do chung của sự kiêng ăn.
Những đoạn Kinh Thánh sau đây nói lên rõ ràng lý do chung cho bất cứ loại kiêng ăn nào là tự hạ mình hay đau buồn trước mặt Chúa, tìm cách để phát huy một lòng đau thương thống hối trước Đức Chúa Trời.
'Còn tôi, khi chúng nó đau, tôi bèn mặc lấy bao, kiêng ăn ép linh hồn tôi. Lời cầu nguyện tôi trở vào ngực tôi' (Thi Tv 35:13)
'Ngày hai mươi bốn tháng ấy, dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại, cữ ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Y-sơ-ra-ên chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình' (NeNe 9:1, 2)
'Ta để mặt hướg về Chúa là Đức Chúa Trời, lấy sự khấn nguyện, nài xin, với sự kiêng ăn, mặc bao gai, đội tro mà tìm. Vậy, ta cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đàng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhơn từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài' (DaDn 9:3, 4)
'Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhơn từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hay sao?' (Gio Ge 2:12-14)
'Tại đó, gần bên sông A-ha-va, ta truyền kiêng cữ ăn, để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta, và tài sản mình phải đi' (Exo Er 8:21)
Hãy lưu ý mỗi quan hệ giữa sự kiêng ăn, lòng hạ mình lòng thống hối, sự ăn năn và sự cầu nguyện (đặc biệt là sự xưng tội trong lời cầu nguyện)
5. Mục đích của sự kiêng ăn.
Bất cứ khi nào người tín đồ kiêng ăn cũng phải có một mục tiêu - một kết quả mong muốn và một mục tiêu rõ ràng. DaDn 58:1-11 trong Ê-sai bày tỏ mục tiêu Chúa định cho sự kiêng ăn.
- Để tiếng chúng ta được nghe ở nơi cao; để đảm bảo có được cuộc hội kiến nghiêm túc với Đức Chúa Trời (c.4)
- Để hạ mình và đau buồn trước mặt Đức Chúa Trời chí cao (c.5)
- Để có một thái độ ăn năn, thống hối (c.5b)
- Để tìm kiếm sự giải cứu cho chính chúng ta và những kẻ khác (c.6)
- Để cho người nghèo những gì ta có, để lo nhà ở cho những người không có nhà và lo đồ mặc cho những người trần truồng (c.7)
- Để ở trong địa vị có thể nhận được sự chữa lành tâm linh và sự sáng cho linh hồn (c.8)
- Để biết rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp lời (c.9)
- Để làm tươi mới, làm mạnh mẽ, làm sống lại mối tương giao giữa chúng ta với Chúa (c.10-11)
6. Động cơ và thái độ đúng đắn khi kiêng ăn.
Sự kiêng ăn mà chúng ta chọn phải là vì những nguyên nhân đúng kèm theo thái độ đúng nếu không sẽ không có ơn phước thuộc linh nào đến từ sự kiêng ăn.
a. Kiêng ăn sẽ không được kể là sự công bình của bạn; không có công trạng gì trong việc kiêng ăn và nó cũng không khiến bạn có được ân huệ của Chúa.
b. Kiêng ăn phải luôn luôn được thực hiện trước mặt Chúa và không bao giờ trước mặt con người (XaDr 7:5, Cong Cv 13:2)
c. Kiêng ăn cho phép người tín đồ đứng đắn tập trung sự chú ý của mình trực tiếp vào Chúa và điều đó sẽ đưa đến những kết quả thuộc linh rõ ràng. Nhưng hãy nhớ rằng sự tập trung phải là vào Chúa chỉ không phải vào sự kiêng ăn hay ý kiến của người khác (Mat Mt 6:17)
d. Kiêng ăn không chỉ có những lợi ích thuộc linh nhưng cũng là một sự kỷ luật thân thể và tinh thần lớn lao (ICo1Cr 9:27)
e. Kiêng ăn là do Chúa thúc đẩy và được tín đồ thực hành để làm trọn mục đích của Chúa (EsIs 58:1-14). Vì vậy, nguyên tắc hướng dẫn trong mọi sự kiêng ăn là gác sang một bên một điều nào đó chúng ta cho là quan trọng và nhiều khi thiết yếu để có thể dành thời gian nhất định và nguyên cả thời gian kiêng ăn để tìm kiếm Chúa hết lòng.
7. Những nguy cơ của sự kiêng ăn.
a. Nguy hiểm về thể lý.
Mỗi tín đồ phải chắc chắn hết sức thận trọng khi kiêng ăn, hết sức tránh những sự quá độ và cực đoan!
b. Nguy hiểm về tâm lý.
Có bằng chứng là sự kiêng ăn kéo dài đưa đến những ảo tưởng (những khải tượng do chính mình nghĩ ra) và những hiện tượng tâm lý kỳ lạ khác; hãy thận trọng!
c. Yếu tố thuộc linh.
Có nỗi cám dỗ về sự công bình riêng và thái độ kiêu ngạo!
8. Cơ Đốc nhân và sự kiêng ăn
"Khi ấy, các môn đồ của Giăng đến tìm Đức Chúa Jesus, mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pha-ri-si kiêng ăn, còn môn đồ thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Jesus đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiêng ăn." Mat Mt 9:14-15

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 21-10-2018 11:51 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách