† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2281|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - E. Bản chất và thực hành

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:39:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

E. Bản chất và thực hành sự thờ phượng.

1. Những định nghĩa liên quan đến sự thờ phượng.
a. Trong Cựu ước.
Từ 'shachah' có nghĩa 'cúi mình xuống, sấp mình xuống để bày tỏ lòng tôn kính, để tôn thờ người được xem là có giá trị' (SaSt 18:2, 22:5, XuXh 4:31, Thi Tv 95:6, 138:2)
b. Trong Tân ước.
Từ ngữ 'proskyneo' có nghĩa 'bày tỏ sự vâng phục với, sấp mình xuống, bày tỏ sự tôn kính với người khác' nghĩa đen là 'hôn' hàm ý sự thân mật (KhKh 4:8-11,5:8-10).
2. Những định nghĩa liên quan đến sự ngợi khen.
a. Trong Cựu ước.
Từ ngữ 'halah' nghĩa đen là 'gây tiếng động hay phát biểu bằng lời nói' là từ chữ 'Hallelujah' nghĩa đen là 'ngợi khen ye yah' ('yah' chữ viết tắt của 'yahweh' hay là như chúng ta nói 'ngợi khen Đức Chúa Trời' (Thi Tv 150:1-6)
Từ ngữ 'yadah' bao gồm những hành động của thân thể kèm với sự ngợi khen và thờ phượng của người Hê-bơ-rơ nghĩa đen là 'giơ cao hai tay' (SaSt 49:8, IISu 2Sb 7:3, 6).
Từ ngữ 'zamai' bao gồm sự ca hát và sử dụng nhạc cụ làm kèm với sự ngợi khen và thờ phượng đặc biệt của người Hê-bơ-rơ (Thi Tv 7:17, 9:2, 11, 47:6).
b. Trong Tân ước.
Từ ngữ 'epianos' có nghĩa 'Ngợi khen Đức Chúa Trời' nhưng đặc biệt để nói đến công việc cao cả của Ngài trên đời sống của mọi tín đồ (Phi Pl 1:11, Eph Ep 1:12).
Từ ngữ 'eucharists' có nghĩa là 'cám ơn' nhưng nó cũng hàm ý một sự thân mật về phần người cám ơn và người nhận sự cám ơn (Cong Cv 27:35, 28:15, RoRm 7:25, ICo1Cr 1:14).
Từ ngữ 'humneo' nghĩa đen là 'hát ngợi khen người khác' (Cong Cv 16:25, HeDt 2:12, Mat Mt 26:30).
3. Tính chất của sự ngợi khen và thờ phượng trong Kinh Thánh.
a. Giá trị của đối tượng được thờ phượng.
Hành động thờ phượng nghĩa là tôn một 'sự xứng đáng' và 'giá trị' cho Đức Chúa Trời, nó là dạng cổ xưa của từ ngữ 'worthship' (worth: giá trị.
Hãy lưu ý những điểm liên quan đến ý tưởng 'worthship' sau đây:
- Không ai gán giá trị cho một điều mà họ không quí trọng hay là một điều mà họ cho là không có giá trị.
- mọi người đều gán giá trị cho điều gì họ kính mến hay họ thật sự xem là có đủ giá trị, xứng đáng!
- mọi người đều gán một giá trị lớn nhất cho điều họ cho là có giá trị lớn nhất.
Do đó, sự thờ phượng thật của người tín đồ luôn luôn do mức độ giá trị mà tự trong lòng họ đặt cho Chúa quyết định!
b. Sự xứng đáng của đối tượng được thờ phượng.
Sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời tỷ lệ thuận với những lý do khiến chúng ta thấy Ngài xứng đáng với sự thờ phượng này. Bởi những nguyên nhân nào mà Đức Chúa Trời xứng đáng với những sự ngợi khen và thờ phượng như vậy?
- Bởi vì Ngài là Đấng như vậy! (Thi Tv 145:1-3, 148:13, IISa 2Sm 22:4)
- Bởi những gì Ngài đã làm! (XuXh 15:1, 2, Thi Tv 144:9-11,147:1-20, LuLc 1:68, 69, KhKh 5:9-14)
- Bởi những gì Ngài đang làm! (Thi Tv 28:7, 59:17, 71:6-8, Eph Ep 5:20, EsIs 5:18)
- Bởi những gì Ngài hứa sẽ làm! (IVua 1V 8:56, IPhi 1Pr 1:3-5)
Mục đích chính của con người là gì? Mục đích chính của con người là thờ phượng Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi (The Westminster Shorter Catechism) 'Khi ra lệnh cho chúng ta làm vinh hiển danh Ngài, Đức Chúa Trời đang mời gọi chúng ta vui hưởng Ngài'.
4. Những nguyên tắc hướng dẫn sự thờ phượng của chúng ta trong Kinh Thánh.
a. XuXh 4:31: "Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Y-sơ-ra-ên, và thấy đều cực khổ của mình; chúng bèn cúi đầu và thờ lạy".
Thờ phượng và ngợi khen là kết quả của sự nhơn từ của Đức Chúa Trời (hay một sự hiểu biết nhất định, rõ ràng về Đức Chúa Trời) dành cho chính cá nhân chúng ta!
b. PhuDnl 6:5: "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi".
Sự thờ phượng phải nồng nhiệt, phải mang ý nghĩa của sự tin kính bên trong thiêu đốt cả con người của người thờ phượng.
c. Thi Tv 95:1-3, 6-7: "Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va, cất tiếng mừng rỡ cho hòn đá về sự cứu rỗi chúng tôi... Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!"
Thờ phượng và ngợi khen là thái độ trong lòng nhưng nó cũng được biểu lộ qua thân thể, thường là qua một tư thế rất sinh động.
d. Cong Cv 16:25: "Lối nửa đêm, Pao-lô và Si-la đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe".
Sự thờ phượng và ngợi khen không được tùy thuộc vào những tình cảm và những hoàn cảnh lúc bấy giờ của người tín đồ.
e. GiGa 4:24: "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy'.
Đức Chúa trời muốn có và đang đi tìm những kẻ thờ phượng chân thật; những người mà sẽ thờ phượng bằng lẽ thật, theo như những gì Đức Chúa Trời là và bằng tâm thần; theo như nơi Đức Chúa Trời ở.
f. IISu 2Sb 5:13, 14: "Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng còn đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy; đến đỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời".
Sự thờ phượng và ngợi khen hòa làm một sẽ đưa đến một kinh nghiệm về sự hoàn toàn hiệp một và kết quả là một sự thăm viếng rất đặc biệt của Đức Chúa Trời.
5. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách trái lẽ.
a. Thờ phượng các thần giả là sự thờ phượng trái lẽ đối với Đức Chúa Trời chân thật!
b. Sự thờ phượng Đấng Chân Thần không đúng cách cũng là sự thờ phượng trái lẽ! (XuXh 32:7-9 - thờ phượng không đúng với Kinh Thánh - những nghi lễ, nghi thức..;.).
c. Sự thờ phượng Đấng Chân Thần đúng cách nhưng với thái độ sai cũng là thờ phượng trái lẽ (nhận biết Ngài đúng và thái độ đúng).
d. Sự thờ phượng Chân Thần không phải là một phương tiện để đạt đến mục đích và phương cách để đạt được những gì chúng ta mong muốn: đó là sự thờ phượng trái lẽ!.
6. Cơ Đốc nhân và sự thờ phượng Chúa đúng cách.
a. Chúng ta đều được kêu gọi để thờ phượng Chúa và phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời chỉ tìm kiếm những người thờ phượng thật lòng để thờ phượng Ngài. Do đó sự thờ phượng Chúa của chúng ta phải trở thành mục đích to lớn nhất của Cơ Đốc nhân trong đời sống.
b. Chúng ta thờ phượng chỉ vì lợi ích của Chúa chỉ không vì lợi ích của chúng ta.
Sự thờ phượng của chúng ta là sự bày tỏ giá trị của Chúa bởi vì chúng ta xem Ngài là có giá trị nhất và xứng đáng nhất. Nói một cách khác, sự thờ phượng thật có mục đích là chúc phước và tán tụng Chúa, dâng hiến cho Ngài hoàn toàn hơn là một cố gắng để đạt được điều gì cho chúng ta (thí dụ: không phải 'Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời để có được một ơn phước' hay 'Bạn có cần một phép lạ trong đời sống bạn không? Hãy thử ngợi khen đi!'
c. Sự thờ phượng của chúng ta phải xứng đáng và có thể chấp nhận được trước mặt Đức Chúa Trời. Kẻo không thì Ngài sẽ chẳng nhận. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng của chúng ta, nhưng những gì dâng lên chỉ được nhận, khi nó xứng đáng được nhận.
d. Chúng ta thờ phượng không phải vì ngẫu nhiên chúng ta thấy ưa thích hay vì chúng ta muốn được ơn phước nhưng vì Đức Chúa Trời luôn luôn xứng đáng để được thờ phượng. Nói cách khác, chúng ta ngợi khen Chúa khi trời nắng, nhưng chúng ta cũng có ngợi khen Ngài như vậy khi trời mưa không? Cả hai điều này đều đến từ Chúa! Chúng ta phải thờ phượng và ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống dù cho chúng ta có thấy những hoàn cảnh này khó khăn như thế nào (ISu1Sb 16:25, Thi Tv 48:1, Cong Cv 16:25, HeDt 13:15, KhKh 4:11, 5:9, 12, 13).
e. Sự thờ phượng của chúng ta phải luôn luôn 'trong tâm thần và lẽ thật'. 'Tâm thần' đề cập đến nơi chốn duy nhất được đòi hỏi và 'lẽ thật' đề cập đến sự đòi hỏi rằng mọi sự thờ phượng phải phù hợp với đặc tính của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, không thể có một sự thờ phượng với một 'tấm lòng trống rỗng' cũng như không thể có sự thờ phượng với một 'cái đầu trống rỗng'.
f. Sự thờ phượng của chúng ta không được trở nên phù phiếm hay nghi thức quá. Tất cả mọi sự thờ phượng và ngợi khen phải luôn luôn thành khẩn và xuất phát từ một tấm lòng chân thật. Đừng để sự 'Ngợi khen Đức Chúa Trời' của bạn đồng nghĩa với 'cool' hay 'right on' hay bất cứ điều gì thường được nói đến trong nền văn hóa ngày nay). Đây là một sự thờ phượng không xứng đáng với Đức Chúa Trời toàn năng!
g. Sự thờ phượng của chúng ta có ý nghĩa hơn hành động hay thời giờ chúng ta sử dụng để thờ phượng Đức Chúa Trời đã định cho sự thờ phượng trở nên một cách ăn ở, một cách sống. Nói một cách khác, tất cả điều gì thuộc về chúng ta, tất cả điều gì chúng ta suy nghĩ, tất cả điều gì chúng ta cảm thấy, tất cả những gì chúng ta chọn lựa và tất cả điều gì chúng ta làm, đều phải được bày tỏ qua sự thờ phượng của chúng ta (RoRm 12:1).
h. Lòng mong muốn và khả năng thờ phượng ngợi khen Chúa sẽ do sự hiểu biết của chúng ta về Ngài quyết định rất nhiều! Vì vậy, chúng ta phải lớn lên trong sự hiểu biết cá nhân về thân vị tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Và vì thế, chúng ta phải dành nhiều thì giờ cho Lời của Ngài vì đó là nơi Ngài tự bày tỏ cho chúng ta!

† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 12:35 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách