† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2262|Trả lời: 0

Đời sống thuộc linh - A. Khía cạnh quan trọng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-9-2011 08:40:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đời sống thuộc linh
Tác giả: Richard Goswiller

A. Khía cạnh quan trọng của việc huấn luyện môn đồ.

1. Lời kêu gọi trở thành môn đồ của Chúa.
'Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được' (Mat Mt 10:37-39)
'Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?' (Mat Mt 16:24-26)
2. Ý nghĩa của từ 'môn đồ' theo Kinh Thánh.
Từ này diễn tả một quan niệm khá thông thường của thời xưa nói chung và vào thời Chúa Giê-xu từ ngữ này hàm ý là có một giáo sư và những người theo học, do đó Chúa Giê-xu là giáo sư và những người theo Ngài là những môn đồ; từ ngữ này thật sự có nghĩa là 'người học', 'người đi theo' nhưng những ý nghĩa này không phải là những lời mô tả thích hợp để diễn tả sự sâu sắc của lòng tin kính và sự phó thác cho Giê-xu vì vậy sau cùng từ này đã không được giới Cơ Đốc sử dụng nữa (trích trong Evangelical Dictionary of Theology, Water Elwell xuất bản, trang 216.
Có hai từ gốc Hi-lạp liên quan đến 'môn đồ':
- 'akolouthe' nghĩa đen là 'đi theo' hay 'đi đằng sau'. Từ này nói đến hành động của một người trả lời sự kêu gọi của Chúa Giê-xu và đời sống đó được đổi hướng đi theo sự vâng phục Ngài.
- 'mathetes' nghĩa đen là 'người học, học trò, hay môn đồ'. Từ này nói đến một người đã nghe lời kêu gọi của Giê-xu và theo Ngài. Một người được gọi là 'mathetes' khi người đó ràng buộc với mộtt người khác để có thể có được kiến thức về lý thuyết cũng như về thực hành của người kia. Một người chỉ có thể là một 'mathetes'. Khi ở cùng với một 'didaskalos' hay 'giáo sư'.
(New International Dictionary of New Testament Theology, Colin Brown xuất bản trang 480-492.
3. Bản chất của thái độ và cách sống của người môn đồ.
a. Chúa Giê-xu Christ phải được tôn lên là giá trị cao cả nhất trong đời sống của người môn đồ, do đó người môn đồ sẽ sẵn lòng đặt Ngài vào vị trí ưu tiên lớn nhất và dành cho chỉ mình Ngài tất cả sự tin kính và tình cảm của mình (Mat Mt 10:37-39).
b. Chúa Giê-xu, bấy giờ, quay lại với nhóm môn đồ và chỉ cho họ biết rằng nguyên tắc không tránh được của đời sống Cơ Đốc là tôi tớ không hơn chủ; điều gì xảy đến cho Christ, dù đó thật sự là điều duy nhất, cũng phải được thấy trong các người theo Ngài (Ma-thi-ơ, William Hendriksen, trang 656. Đó là nguyên tắc mà chính Chúa Giê-xu diễn tả khi tự mô tả về Ngài như 'đường đi, lẽ thật và sự sống' và rằng 'chẳng bởi Ta thì chẳng ai đến được cùng Cha' (Mat Mt 16:24).
c. Phúc âm là lời kêu gọi đi theo Đức Chúa Giê-xu Christ và đời sống thuộc linh chính là đi theo Đức Chúa Giê-xu. Do đó Ngài là người lãnh đạo duy nhất trong khi môn đồ là người hạ mình đi theo. Ngài là giáo sư trong khi môn đồ là người học trò; Ngài là Chúa và Chủ trong khi tín đồ là người nô lệ sẵn lòng (Mat Mt 16:24).
d. Người môn đồ phải hoàn toàn chối mình hay từ bỏ chính mình! Người ấy phải sẵn lòng giao thác toàn thể con người mình cho chủ. Đây là điều kiện tiên quyết và cũng là đặc tính thường xuyên của đời sống thuộc linh của người tín đồ (Mat Mt 16:24).
e. Người môn đồ phải 'vác thập tự giá mình một cách liên tục. Đây là một sự chấp nhận tự tình nguyện đồng chết với Christ, nhưng điều này phải được bày tỏ bằng một thái độ liên tục và phải được phản chiếu trong đời sống hàng ngày. Điều này mang nhiều ý nghĩa hơn là chỉ chịu khổ hay chịu đựng những thử thách khó khăn vì thập giá được xem cũng như được chấp nhận như một dụng cụ hành hình và nó chưa bao giờ không làm trọn mục đích của nó. Nói một cách khác, thập giá có ý chí của riêng nó và luôn luôn thành công trong việc áp đặt ý chí này trên các nạn nhân của nó; thập giá không bao giờ đầu hàng hay chịu thua, nó luôn luôn thắng, thập giá luôn luôn tiêu diệt các nạn nhân của nó bằng cách loại trừ chúng (The Old Cross and the New của A.W.Tozer) (Mat Mt 16:24).
f. Người tìm cách cứu sự sống mình BẰNG CÁCH TRÁNH MANG THẬP TỰ GIÁ, chắc chắn sẽ mất sự sống mình mãi mãi. Vì điều này thực sự chứng tỏ rằng người ấy không phải là người môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Nhưng người mà sẵn lòng mất sự cống mình và CHỮU CHỀT TRÊN THẬP TỰ GIÁ sẽ cứu được sự sống mình cho đến đời đời. Và phân tích cho đến cùng thì điều gì là thật sự quan trọng nhất trong đời sống? (Mat Mt 16:25, 26).
'Nhìn rõ điểm này rất tốt cho chúng ta. Chúng ta không được tự giấu giếm điều này. Cơ Đốc giáo thật mang đến trong đời này một thập tự giá thường xuyên nhưng một mão triều thiên vinh hiển trong đời sau' (J.C.Ryle trong Ryle's Expontory thoughts on the Gospels, tập I trang 202.





† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:19 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách