† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2224|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - SỰ KẾT HỢP CỦA NHÂN TÍNH VÀ THẦN TÍNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 29-9-2011 08:37:21 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

SỰ KẾT HỢP CỦA NHÂN TÍNH VÀ THẦN TÍNH TRONG ĐẤNG CHRIST.


Giáo lý về sự thành nhục thể ( nhập thể thành người) là một vấn đề con tồn đọng chưa giải quyết trong những ngày đầu của Hội Thánh. Giáo lý Ba ngôi được lập nền tảng chắc chắn trong Cựu ước, kinh nghiệm của những người bạn đồng hành của Chúa jêsu, và những tác giảk được cảm thúc của Tân ước. Nhưng vấn đề đưa ra có phần đặc biệt hơn là làm thế nào để con, bình đẳng với Đức Chúa Trời, và có cùng bản chất hay thực thể như Cha, lại trở thành con người bằng xương bằng thịt như loài người chúng ta?
Một cố gắng giải thích sự thành nhự thể đến nổ họ nhấn mạnh nhiều về nhân tính của Ngài và thực tế chối bỏ thần tính của Ngài. Một số người khác lại làm trái ngược, họ nhấn mạnh thần tính của Ngài đến chỗ hầu như chối bỏ nhân tính của Ngài. Kết quả, những nhà lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên buộc phải đưa ra một định nghĩa về sự thành nhự thể mà đến nay vẫn cỏn là nền tàng cho niềm tin Cơ đốc về thân vị của Chúa Jêsus.
Những đặc tính của sự thành nhục thể.
Mục tiêu 4: Chọn những lời diễn đạt tiêu biểu cho sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến sự thành nhục thể .
Định nghĩa về sự thành nhục thể được những nhà lãnh đạo của Hội Thánh đầu tiên (tại cuộc hộinghị là Hội Đồng Chalcedon Council of Chlcedon - vào năm 451 sc) như sau:
Cức Chúa Jêsus Christ của Chúng ta thực sự là Đức Chúa Trời và thực sự là con người, có cùng bản thể với Đức Chúa Cha trong mọi sự thuộc về thần tính của Ngài, nhưng trong nhân tính Ngài giống chúng ta trong mọi sự trừ tội lỗi. Vậy Chúa Jêsus được nhìn nhận trong hai bản chất; Thiêng thượng và con người. Hai bản chất nầy khác biệt hẳn. Sự phân biệt nầy không phá hủy sự kết hợp, nhưng những nét vô song của mỗi bản chất đều được giữ vẹn.
Chắc chắn định nghĩa nầy không lấy đi sự mầu nhiệm của sự thành nhục thể. Trái lại, mọi Cơ Đốc Nhân đều chia sẻ ý nghĩa về sự ngạc nhiên của sứ đồ Phaolô: “Sự mầu nhiệm của sự tin kính thật vĩ đại: Ngài hiện ra trong một thân thể” (ITi1Tm 3:16) Chúng ta sẽ hiểu ý niệm khó nầy nhiều hơn khi chúng ta khảo sát sự kêet hợp của bản chất thiêng thượng và bản chất con người trong Chúa Jêsus và ý nghĩa của trường hợp có một không hai nầy.
Khi chúng ta nói về bản chất con người và bản chất thiên thượng của Đấng Christ, thì chúng ta ám chỉ về Hữu Thể hay thực thể cùa Ngài. Khi chúng ta nói rằng Chúa Jêsus có bản tính thiên thượng, thì chúng ta có ý nói về tất cả những phẩm chất, những đặc điểm hay thuộc tính mà con người có thể sử dụng để mô tả về Đức Chúa Trời để áp dụng cho Ngài. vậy, Ngài là Đức Chúa Trời - không phải giống như Đức Chúa Trời - nhưng là chính Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta nói rằng Chúa Jêsus có những bản chất loài người, chúng ta có ý nói rằng Chúa Jêsus không phải là Đức Chúa Trời giả cách làm con người, nhưng Ngài thật là một con người. Ngài không phải thuần túy là một con người hay thuần túy là Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời “ trở nên xương thịt giữa chúng ta” (GiGa 1:14) Khi Ngài trở thành con người Ngài cũng vẫn không ngớt là Đức Chúa Trời. Ngài không đổi thần tính của Ngài để lấy nhân tính. Thay vào đó, Ngài đã khoác nhân tính vào. Nghĩa là Ngài thêm bản chất con người vào bản chất thiên thượng của Ngài. Như vậy, vì sự thành nhự thể, Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, Thiên Nhân ( God -man)
Chúa Jêsus là Đấng Christ có tất cả những phẩm chất về cơ thể, về vật lý. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói trằng tại mức độ sâu nhất của bản thể của Ngài thì Ngài là con người, Ngài là thân vị tính của con người vào bản tính của Ngài, ngược lại Ngài thêm bản chất của con người vào thân vị tính của Ngài. Thân vị tính thiên thượng của Ngài ở mức độ sâu nhất. Nếu Ngài không phải là một thân vi thiên thượng, thì Ngài không thể là đối tượng củ sự thờ phượng của chúng ta, vì Cơ đốc nhân phải thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi.
Vì thế, chúng ta thấy rằng Chúa Con thành nhục thể kết hợp thần tính chân chính và nhân tính chân chính vào một bản chất cá nhân ( personal self). Như vậy, có một sự liên lạc ở phẩm chất ở trong Ngài đến nổi chúng có thể nói về Ngài theo cách thính hợp khi nói về Đức Chúa Trời cũng như khi cách thích hợp khi nói về con người
(10) Khoanh tròn mẫu tự đứng trước những lời diễn đạt ĐÚNG nói lên sự dạy dỗ của Kinh Thánh liên quan đến sự thành nhục thể.
a. Jêsus Christ là một thân vị thiêng thượng đã mặc nhân tính của chúng ta.
b. Đấng Christ là một con người đã mặc thần tính vào.
c. Vì Jêsus Christ là một thân vị thiên thượng, nên Ngài là đối tượng thích đáng cho sự thờ phượng của chúng ta.
d. Đối với bản chất con người, Chúa Jêsus từng trải đói khát, mệt mỏi, đau đớn và chết. Đối với bản chất thiêng thượng, Ngài luôn luôn muốn làm theo ý muốn của Cha Ngài, vì Ngài chính là Đức Chúa Trời.
Những lý do để thành nhục thể.
Trong tình trạng hữu hạn của chúng ta, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu đầy đủ lý do vì sao Chúa Jêsus trở thành con người. Điều gì có thể dộng viên Con Đức Chúa Trời xuống trần gian để trở thành phần tử của một dòng giống đã sa ngã và bị sự ghen ghét cũng như đố kỵ vây phủ.
Trước hết, Đức Chúa Trời không thể chết. Cần phải có một lễ hy sinh không tì vết chuộc tội. Vì tất cả nhân loại đều phạm tội, Đức Chúa Trời trở nên xương thịt để cung ứng của lễ hi sinh trọn vẹn đó, trả giá cho sự hình phạt của tội lỗi (HeDt 2:9) Thứ hai, qua sự thành nhục thể Chúa Jêsus bày tỏ Đức Chúa Trời cho nhân loại trong mọi vẽ đẹp tuyệt vời vô song của Ngài (GiGa 14:7-11) Thứ ba, bằng việc trở thành người. Cứu Chúa chúng ta nêu một tấm gương thích đáng (IPhi 1Pr 2:21-25) Khi chúng ta khảo sát những sự đáp ứng của Ngài đối với hoàn cảnh của con người, thì chúng ta có thể đồng nhất với Ngài, và nhìn nhận rằng mục tiêu của cuộc sống Cơ đốc là giống như Đấng Christ (RoRm 8:29)
Chúa Jêsus bảo các môn để Ngài rằng Ngài sai phái họ vào thế gian cũng y như cách Đức Chúa Trời sai phái Ngài. (GiGa 17:18; 20:21). mạng lệnh này bào gồm sự công bố sự cung ứng phương cách cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho tất cả những ngườ sẽ tin . Đây là phần của đại mạng lệnh đi khắp thế gian và giảng phúc âm cho mọi người (Mac Mc 16:15) Chúa Jêsus là sự dụ phòng của Đức Chúa Trời cho sự cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta hãy đem tin mừng nầy đến cho mọi người.
( 11) Viết số 1) trước mỗi lời diễn đạt nếu lời ấy có giá trị hay lý do ĐÚNG về sự thành nhục thể, viết số 2) nếu không đúng.
......a. Chúa Jêsus phải mặc thân thể hay chết vào để Ngài có thể trả giá hình phạt chết cho tội lỗi của chúng ta.
......b. Sự thành nhục thể cần thiết vì Đức Chúa Trời cần phải biết một con người tội lỗi giống như thế nào.
......c. qua sự thành nhục thể chúng ta có sự mặc khải về tình yêu sự quan tâm và sự cung ứng của Đức Chúa Cha dành cho con người.
.......d. Sự thành nhục thể cho Đấng Christ kinh nghiệm về những hạn chế và những sự yếu đuối của con người. Những phẩm chất nầy làm cho Ngài có đủ tư cách để cầu thay cho chúng ta với Đức Chúa Cha.
........e Là một số kết quả của sự thành nhục thể, con người không còn sinh ra trong tội lỗi nữa, vì sự hi sinh của Con Đức Chúa Trời trong xác thịt đã làm cho con người không chổ trách được.

† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:36 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách