† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2069|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG CHRIST.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:23:40 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA ĐẤNG CHRIST.

Mục tiêu 5: Chọn những lời diễn đạt giải thích tại sao những công việc của Đấng Christ rất quan trọng cho con người .
Bây giờ chúng ta quay sang những công việc của Đấng Christ.Khi chúng ta nói về những công việc của Ngài thì chúng ta nói về sự chết, sự phục sinh, sự thăng thiên và sự nhấc lên ngai của Đấng Christ. Chúng ta sẽ khảo sát những công việc nầy theo trình tự xảy ra.
Sự chết của Ngài
Sự chết của Đấng Christ khác biệt với sự chết của bất kỳ con người nào. Trước hết sự chết của Ngài là sự chết hoàn toàn tình nguyện. Ngài nói về sự chết của Ngài, “ không ai có quyền cất sự sống ta khỏi ta, nhưng ta tự bỏ” (GiGa 10:18). Vào lúc chết Ngài giao linh của Ngài lại (tắt hơi) (Mat Mt 27:50) Không phải Satan hay quyền thế của Lamã bắt buộc Ngài chết. Trái lại, Ngài chấp nhận sự chết như là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho sự cứu rỗi của nhân loại.
SỰ chết cua Ngài là một công việc, qua sự chết của Ngài Đấng Christ trả giá hình phạt tội lỗi chúng ta. Hình phạt của tội lỗi là sự xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Đó là giá mà Ngài phải trả cho sự cứu rỗi chúng ta. Khi Ngài chết trên thập tự giá, Ngài kinh nghiệm sự phân cách kinh khủng nầy. Ngài kêu lớn “ Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Mac Mc 15:34) Trong công tác nầy Ngài đã làm cho Đức Chúa Trời nguôi cơn giận vốn dấy lên vì tội lỗi của chúng ta. Ngài để cho trận đòn của sự công chính thiêng liêng của Đức Chúa Trời giáng trên Ngài. Bởi sự hi sinh của Ngài Đấng Christ chuộc tội lỗi chúng ta, bao phủ tội lỗi bằng cái chết của Ngài, mà đó là sự thay thế cho tội lỗi của chúng ta. Ngaì đã làm như vậy để chúng ta có thể được tha thứ và được phụ hồi vào địa vị hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Tải xuống suốt nhiều thời đại người ta đã cố gắng trốn tránh cơn thạnh nộ của các thần tượng giả tưởng của họ ( thier supposed gods) Những nổ lực của họ đáng thương làm sao họ đã dâng những của lễ và những của lễ bằng huyết, nhưng hõ và không biết bằng sự hy sinh của mình có được chấp nhận hay không. Người da đỏ Aztec, chẳng hạn, rất sợ những gì mà họ nghĩ là thần của họ. Họ cúng rất nhiều sinh tế con người theo như điều họ nghĩ là thần đòi hỏi, nhưng lòng rộng lượng, giá phải trả, và nổ lực chân thành của họ đều vô ích, sự đáp ứng của thầy tế lễ luôn luôn như nhau, “ thần chúng ta đòi hỏi thêm nhiều máu nữa”
Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Cha thiêng thượng của chúng ta thật sự vì cớ tội lỗi của chúng ta, nhưng cơn giận của Ngài không giống như cơn giận theo ý nghĩa của người Aztec về thần của họ. Chúng ta kh6ng phải sợ hay nghi ngờ về việc chúng ta phải làm gì để Ngài nguôi cơn giận. Chính Ngài làm việc đó. Ngài dâng của lễ hy sinh của Ngài - đó là con Ngài. Qua sự chết của Ngài, Chúa Jêsus trả giá hình phạt và làm cho mọi việc ổn thỏa. Như thế, sự công bình của Đức Chúa Trời được duy trì. Tội lỗi được che phủ, hình phạt được trả xong, con người được tha thứ, và người được đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Phaol6 giải thích những phương thích nầy trong RoRm 3:25-26
Đức Chúa trời đã dâng Ngài làm của kễ hy sinh chuộc tội, qua đức tin sự chết của Ngài. Và làm như thế để bày tỏ sự công chính của Ngài, và ngài đã lấy lòng nhẫn nại mà gác qua các tội phạm xưa kia, cốt để hiện nay bày tỏ sự công bình của Ngài hầu chứng minh Ngài là công chính và biện hộ cho người nào có đức tin nơi Chúa Jêsus. Sự chết của Đấng Christ cũng có tác dụng thực tiễn cho cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Trong thơ gởi cho Hội Thánh Galati, Phaolô viết, “ Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ” (GaGl 2:20), Những ai thuộc về Ngài phải đóng đing bản chất thiên nhiên cùng với mọ tham vọng và thèm khát của mình trên thập tự giá” (5:42) Điều nầy liên quan đến việc đóng đinh bản ngãù có nghĩa là từ bỏ những thèm khát riêng để chỉ làm những điều đẹp lòng Ngài. Sự đóng đinh của Đấng Cứu Thế phải trở thành sự đóng đinh của chúng ta. Sự cứu chuộc Ngài cung ứng ban cho chúng ta khả năng để sống thánh khiết - một đồi sống thật sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều nầy phải trở thành hiện thực (actual) khi chúng ta đầu phục quyền làm chủ của Ngài và sự kiểm soát của Đức Thánh Linh (RoRm 8:5-11)
(12) Bạn có tiến bộ nào trong việc đóng đinh bản chất tội lỗi của mình không? Hãy liệt kê sổ tay của bạn những điều mà người khác có thể thấy trong bạn là bạn đang đóng đinh bản ngã và để cho Cơ đốc nhân thấy trách nhiệm phải chú ý vào điều đó như thế nào.
(13) Khoanh tròn những mẫu tự đứng trước những lời diễn đạt ĐÚNG liên quan đến tầm quan trọng của sự chết của Đấng Christ thay thế cho chúng ta.
a. Sự chết của Đấng Christ đã trả giá cho hình phạt tội lỗi và làm cho Đức Chúa Trời nguôi cơn giận.
b. Sự chết của Đấng Christ là kết quả của những sức mạnh bên ngoài sự kiểm soát của Ngài, như vậy, đó là một tai nạn.
c. Sự chết của Đấng Christ phục hồi sự tương giao đầy đủ giữa Đức Chúa Trời và con người.
d. Sự chết của Ngài làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời mà nó nhắm thẳng vào tội lỗi con người.
e. Vì sự chết của Đấng Christ, chúng ta không chịu trách nhiệm về những tội lỗi của chúng ta, cho dù chúng ta cứ miệt mà trong tội lỗi.
f. Sự chết của Đấng Christ là một tấm gương về sự ao ước của Đức Chúa trời muốn trừng phạt con người về sự thất bại và yếu đuối của con người.
Sự phục sinh của Ngài
Công việc của Chúa Jêsus Christ chúng ta sẽ không hoàn tất cả đức tin chúng ta trở nên vô ích nếu Ngài không sống lại (ICo1Cr 15:5)
Biến cố nầy đánh dấu sự hoàn tất công việc của Ngài ở trên đất.Vì vậy sự phục sinh của Chúa Jêsus tách biệt Cơ đốc giáo khỏi mọi niềm tin và tất cả các tôn giáo khác. Không tôn giáo nào có thể nói rằng phần mộ cua giáo chủ cùa họ trống không. Là Cơ đốc nhân chúng ta không tụ tập tại điểm mà Chúa chúng ta vẫn còn nằm vì Ngài không còn ở trong phần mộ “ Chúng ta tôn Ngài là Cứu Chúa Phục sinh” Ngài đã chinh phục sự chết.Vì Ngài sống nên chúng ta thừa hưởng sự sống đời đời.
Sự hục sinh của Đấng Christ là cơ sở của đức tin Cơ đốc nhân. Không có sự phục sinh của Ngài, thì sự chết của Đấng Christ sẽ không có ý nghĩa, vì sự phục sinh chứng minh hiệu quả của sự chết của Ngài và làm cho sự chết ấy có giá trị. Phaolô viết về điều nầy như sau: “ Ngài bị nộp để giết chết voì cớ tội lỗi chúng ta vbà Ngài sống lại vì sự xưng nghĩa của chúng ta” ( Rômã:25)
Có nhiều lý do tại sao sự phục sinh có tầm quan trọng rất lớn đối với chúng ta, chúng ta sẽ ghi ra kêt quả có ý nghĩa về biến cố trọng đại nầy:
1. Sự phục sinh chứng tỏ công việc chết thay thế cho tội nhân của Đấng Christ được chấp nhận. Chúng ta xác quyết rằng Đức Chúa Trời chấp nhận sự chết thay thế của Đấng Christ, vì Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại (Cong Cv 2:24, 32; 3:15; 4:10; 5:30)
2. Sự phục sinh xác nhận thần tính của Đức Chúa Trời chúng ta. Phaolô công bố trong RoRm 1:4 “ qua linh của sự thánh khiết ( Ngài _Jêsus) được chứng minh cách có quyền là con Đức Chúa Trời bởi sự phục sinh tự trong kẻ chết” ( tác giả cho gạch dưới)
3. Vì cớ phục sinh của Ngài, Đấng Christ đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm của ch1ng ta ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời (HeDt 9:24) Ngài là Đấng cầu thay cho chúng ta (RoRm 8:34) quyền hành pháp của chúng ta tại lĩnh vực trên trời (Eph Ep 1:20-22) Đấng Trung bảo của chúng ta (ITi1Tm 2:5) và đấng biện hộ hay trạng sư của chúng ta (IGi1Ga 2:1) Như vậy thêm vào việc giải cứu chúng ta khỏii xiềng xích tội lỗi mà Ngài thực hiện bằng sự chết của Ngài, thì Ngài còn cầu thay cho chúng ta trước ngôi ân phúc.
4. Sự phục sinh chứng tỏ quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời trong việc cung ứng sự cứu chuộc cho chúng ta. Chúng ta có thể yên nghĩ mà tin chắc rằng Ngài sẽ cung cấp quyền năng có cần cho chúng ta để chúng ta sống và phục vụ Ngài cách có hiệu quả ( so sánh Phi Pl 3:10 với 1:6) Ngài là Đấng toàn quyền năng ( all- powerful)
5. Sự phục sinh là sự bảo chứng rằng người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại từ cõi chết (GiGa 5:28, 6:40; RoRm 8:11; ICo1Cr 15:20-23; ITe1Tx 4:14)
Vì vậy sự phục sinh mang lại một kết thúc phù hợp cho công tác cứu độ của Đấng Christ. Nó đã hoạch ịnh từ cõi đời đời thuộc quá khứ nhưng được thực hiện khi Đức Chúa Trời đi vào mối quan hệ sinh tồn của con người qua sự thành nhục thể. Sống một cuộc đời trọn lành, Đấng Christ chết như là sự thay thế trọn vẹn cho tội nhân trả giá hình phạt tội lỗi của loài người, Ngài đã hạ cơn giận của Đức Chúa Trời xuống, phục hòa tội nhân với Đức Chúa Trời, và phục hồi cho người ấy khả năng đáp ứng với Thánh Linh. Sau khi công tác của Đấng Christ ở trên đất đã hoàn tất, và đến thì giờ Ngài phải trở về cùng Đức Chúa Cha. Sứ mạng của Ngài đã hoàn thành.
(14) Khoanh tròn mẫu tự trước những lời diễn đạt đưa ra những kết quả ĐÚNG của sự phục sinh.
a. Sự phục sinh của Đấng Christ khiến cho Cơ đốc giáo thành một trong vài tôn giáo có người sáng lập sống lại sau khi chết.
b. Sự phục sinh chỉ tỏ rằng Đức Chúa Trời chấp nhận sự hy sinh của Đấng Christ là sự chuộc tội lỗi của con người.
c. Thần tính của Chúa chúng ta được xác hận bằng sự phục sinh của Ngài.
d. Qua sự phục sinh của Ngài, Đấng Christ đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, Đấng cầu thay cho chúng ta trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
e. Sự phục sinh bảo đảm Cơ đốc nhấn có thể không bao giờ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ.
f. Sự phục sinh là sự bảo chứng cho Cơ đốc nhân rằng những ai chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại từ cõi chết khi Đấng Christ trở lại
Sự thăng thiêng và cất lên của Ngài
Tân ước ký thuật rằng sau 40 ngày tiếp theo sau sự phục sinh của Ngài, Đấng Christ thăng thiên hay trở về trời: “ Ngài được cất lên trước con mắt thật của họ, có một đám mây che khuất tầm nhìn của họ” (Cong Cv 1:9) SỰ phục sinh và sự thăn thiên của Đấng Christ được liên hệ chặt chẽ trong sự giảng dạy của các sứ đồ (2:23-35) , (Eph Ep 1:20; IPhi 1Pr 3:21-22) Hai biến cố nầy là sự bắt đầu của sự nâng lên của Cứu Chúa chịu đóng đinh của chúng ta.
Từ ngữ thăn thiên (ascension)nói về biến cố trong đó Đấng Christ trở về trời. Từ ngữ nâng lên, nhắc lên (exaltalion) nói về việc Ngài được “ nâng lên”, “đưa lên bình diện cao hơn”. Chúa Jêsus được đưa lên vị trí tôn trọng và vinh hiển ở bên tay phải của Đức Chúa Cha. SỰ nâng lên và sự thăng thiêng của Ngài có ý nghĩa cao cả cho chúng ta. trong sự thăng thiêng, Đấng Christ tiếp nhận địa vị đích thực của Ngài là Chúa tối cao (Sovereign Lord) (Cong Cv 2:33-36; 5:31; Eph Ep 1:19-23; HeDt 2:14-18; 4:14-16) Tình trạng nâng lên nầ đưa lại một số lợi ích diệu kỳ cho dân sự Ngài, chúng ta ghi nhận vài điểm sau:
1. Trong lúc hiện nay Ngài ở trên trời, về mặc thuộc linh Chúa Jêsus hiện diện khắp mọi nơi, đầydẫy cả vũ trụ (Eph Ep 4:10) Vì thế Ngài là đối tượng lý tưởng của sự thờ phượng của mọi người (ICo1Cr 1:2)
2. Chúa Jêsus đã đi vào chức vụ thầy tế lễ của Ngài trên trời, như chúng ta đã giải thích (HeDt 4:14; 5:5-10)
3. Ngài đã ban những ân tứ cho dân sự Ngài (Eph Ep 4:8-11) Điều này bao gồm những ân tú cho cá nhân (ICo1Cr 12:4-11) và những ân ứ cho Hội Thánh (4:8-13)
4. Ngài đã đổ Thánh Linh xuống cho dân sự Ngài (Cong Cv 2:33)
5. Là Vua và Cứu Chúa được nhấc lên, Ngài dang ban sự tha thứ và đức tin cho dân sự (Cong Cv 5:31, 11:18, IIPhi 2Pr 1:1)
6. Cứu Chúa nâng lên và được thăng thiên của chúng ta về trời với nhân tính của Ngài ( thân thể vinh hiển của Ngài). tư tưởng nầy được nhấn mạnh trong thơ tín Hybálai, tại đó tác giả công bố rằng Chúa Jêsus chia sẻ kinh nghiệm của loài người chúng ta. Thầy Tế Lễ Thượng phẩm trung tín và hay thương xót (HeDt 11:8; 4:14-16) Đây là nguồn gốn vĩ đại về sức mạnh sự an ủi của chúng ta.
(15) Trong sổ tay cua bạn hãy định nghĩa từ thăng thiên và được nâng lên
(16) Trong phần bài làm nầy, ghi số 1) trước những lời diễn đạt nào nhận diện đúng về những kết quả của các công việc của Đấng Christ, và số 2) trước những cách nhận diện không đúng
........a. Đấng Christ đầy dẫy vũ trụ và vì thế Ngài al2 đối tượng đúng đắn của sự thờ phượng của hoàn toàn nhân loại.
......b. Đấng Christ đã trả xong việc vì cớ dân sự Ngài, vàkhông quan tâm đến những đời sống thuộc linh của họ.
.......c. Đấng Christ bước vào vai trò của Ngài làm thấy tế lễ thượng phẩm cho dân sự của Đức Chúa Trời.
......d. Đấng Christ ban những ân tứ cho cá nhân tín hữu cũng như cho toàn thể Hội Thánh.
.......e. Thánh Linh đã được đổ xuống trên tín hữu.
.......f. Sự chết của Đấng Christ trả giá cho sự hình phạt của tôïi lỗi làm nguôi cơn giận của Đức Chúa Trời.
.......g. Sự chết của Đấng Christ được phục hồi mối thông công đầy trọn giữa Đức Chúa Trời và con người.
........h. Tín hữu không cần phải phát triển đời sống thuộc kinh nữa vì điều nầy đã được Đấng Christ thực hện hết rồi.
.......I. Sự phục sinh là sự bảo chứng cho tín hữu rằng những người chết trong Đấng Christ sẽ được sống lại từ cõi chết.
Chúng ta thấy rằng tất cả những công việc của Đấng Christ đều có ý nghĩa vĩ đại cho chúng ta. qua sự chết của Ngài, Ngài đã trả giá hình phạt tội lỗi của chúng ta. Qua sự phục sinh của Ngài cho chúng ta bảo đảm về sự sống đời đời với Ngài. qua sự thăng thiên và nâng lên Ngài đã được nhắc lên địa vị chính đáng của Ngài là Chúa tối cao của chúng ta. Bây giờ Ngài xây dựng và chăm sóc Hội Thánh Ngài bằng việc cung cấp mọi sự cần thiết đê đem chúng ta đến sự trưởng thành thuộc linh.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. Điều nào trong những điều nầy là bằng cớ của nhân tính của Đấng Christ đã được trình bày trong Kinh Thánh?
a. Những danh xưng và những hạn chế thuộc con người.
b. Tổ tiên thuộc con người.
c. Tội lỗi của con người.
d. Diện mạo vào sự phát triển thuộc con người.
2. Bằng chứng của Kinh Thánh về thần tính của Chú Jêsus bày tỏ rằng.
a. Ngài thường xuyên sử dụng mọi đặc quyền của thần tính của Ngài.
b. Cách cư xử những lời công bố và những phẩm chất cuả Ngài chứng minh Ngài khác hơn con người thường.
c. Bằng chứng hạn chế đối với những lời công bố của bản thân Ngài và lời làm chứng cuả những bạn củaNgài.
3. Lời diễn đạt nào phản ánh chính xác nhất giáo lý Cơ đốc liên quan đến bản chất của sự thành nhục thể? Chúa Jêsus Christ.
a. Là Đức Chúa Trời giả cách làm một người.
b. Có bản chất con người.
c. Có bản chất thiêng thượng.
d. Là Chúa Thật sự và là con người thật sự.
4. Kinh Thánh tiết lộ cho chúng ta thấy rằng Jêsus Christ
a. Là một con người khoác thần tính vào.
b. Là thân vị thiên thượng khoác nhân tính của chúng ta vào.
c. Có vài phẩm chất trong số những phẩm chất của bản tính con người.
d. Có vài phẩm chất trong số những phẩm chất của bản chất thiên thượng.
5. Mục đích chính của sự thành nhục thể là
a. Đưa kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời vào hành động
b. Chấm dứt việc cai trị của luật pháp Cựu ước.
c. Thành lập một gương mẫu đạo đức để nhân loại noi theo.
d. Để cho mọi người biết Đức Chúa Trời thực sự như thế nào.
6. Sự chết của Đấng Christ được coi là một công việc gì
a. Đó là công tác Ngài tự nguyện đảm nhận để trả giá hình phạt tội lỗi của chúng ta.
b. Điều này có liên quan chặt chẽ đến nổ lực thể chất, cũng như đau đớn và sự chết.
c. Ngài bị áp bức phải làm
7. Làm thành nhục thể cần thiết vì
a. Đấng Christ phải mang vào thân thể hay chết d8ể Ngài có thể trả giá hình phạt tội lỗi của chúng ta.
b. Điều này bày tỏ Cha thiêng thượng cho loài người.
c. Trong đó Đức Chúa trời học biết chiều sâu của tội lỗi và một tội nhân khủnh khiếp như thế nào.
d. Trong đó Đấng Christ cho chúng ta một gương mẫu trọn vẹn.
8. Ý nghĩa thực tế của sự chết của Đấng Christ liên quan đến sự đóng đinh bản ngã. Điều nầy có ý nghĩa là những người thuộc Đấng Christ phải
a. Cá nhân kinh nghiệm về sự chết tội lỗi của mình.
b. Làm cho chết bản thân của họ vì sự cứu rỗi mới làm cho chúng ta sống cuộc đời thánh khiết.
c. Nhìn nhận rằng bởi sự chết của Ngài, Đấng Christ quăn xa bản chất tội lỗi của họ để họ hoàn toàn được thánh khiết.
9. Công vệc phục sinh của Đấng Christ có ý nghĩa gì
a. Nó chúng tỏ rằng Đức Chúa Cha chấp nhận sự hy sinh của Đấng Christ làm của lễ chuộc tội lỗi.
b. Nó xác nhận thần tính của Cứu Chúa chúng ta.
c. Nó bảo đảm rằng Cơ đốc nhân không thể nào bị Đức Chúa Trời ghét bỏ.
d. Bấy giờ Đấng Christ là thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, Đấng cầu thay cho chúng ta ở trước mặt Cha.
e. Đó là sự bảo đảm cho Cơ Đốc Nhân rằng người ấy sẽ được sống lại từ trong kẻ chết khi Đấng Christ trở lại.
10. Sự thăng thiêng và sự nâng lên của Cứu Chúa chúng ta rất quan trọng vì những biến cố nầy mang lại.
a. Một phần mới trong chức vụ của Chúa Jêsus, Là Chúa Chí Cao Ngài chăm sóc và gây dựng Hội Thánh và sự hiện hiện của Ngài khắp mọi nơi.
b. Sự chấp dứt công tác vì cớ loài người của Đấng Christ.
c.Việc bắt đầu của sự thờ phượng thuộc linh chân chính.
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .
(1) Bạn nên nói về mặt trí tuệ, thể chất thuộc linh và xã hội. Đức Chúa Jêsus phát triển tất cả nững mặt nầy.
(2) a vàb, đều đúng.
(3) a. 4) Những hạn chế thuộc con người.
b. 5) Những tên thuộc con người.
c. 1) Tổ tiên thuộc con người.
d. 3) Diện mạo con người.
e. 2) Sự phát triển thuộc con người.
(4) Ngài chấp nhận sự thờ phượng của loài người, Ngài tha thứ tội lỗi, kêu kẻ chết sống lại, và Ngài được ban cho quyền đoán xér muôn vật.
(5) Ngài bày tỏ sự thánh khiết của Ngài bằng sự không phạm tội. Ngài bày tỏ tình yêu cua Ngài bằng sự khiêm tốn, nhu mì, phục vụ và tế nhị, bằng mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời, Cha và bằng nhiều cách khác.
(6) Ngài chọn sự đầu phục chính mình vào những hạn chế của con người để Ngài có thể hoàn thành trọn vẹn sứ mạng là chết thế cho tội nhân.
(7)Những thuộc tính đạo đức của Chúa Jêsus: thánh khiết và yêu thương. Những bản chất tự nhiên của Chúa Jêsus khôn ngoan, vô sở bất năng, vô sở bất tại. So sánh kỹ chúng ta thấy đây là những thuộc tính của Đức Chúa Trời.
(8) a. Lời (GiGa 1:14) b. Con Đ C T (10:36)
c. Mêsi Đấng Christ, Đấng chịu xức dầu (Cong Cv 27:36)
d. Emmauên (EsIs 7:14)
e. Chúa (LuLc 2:11)
(9) tất cả đều đúng trừ câu d)
(10) a),c) và d) là ĐÚNG
(11) a,c,d vànhững gí trị vững chắc.
(12) Câu trả lời của bạn. Tất cả chúng ta đều nầy trên nền tảng hằng ngày.
(13) a,c, và d là những lời diễn đạt đúng.
(14) Tất cả đều đúng trức câu a và e
(15) Sự thăng thiên ám chỉ về biến cố trong đó Đấng Christ về trời trong thân thề vnh hiển của Ngài. Sự nâng lên ám chỉ việc Chúa Jêsus được nhắc lên địa vị tôn trọng và vinh hiễn của bên tay hữu Đức Chúa Cha.
(16) Tất cả đều ĐÚNG, trừ câu b và h
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:39 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách