† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2134|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - ĐỨC THÁH LINH VỊ CHỈ HUY KHÔN NGOAN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:24:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

ĐỨC THÁH LINH VỊ CHỈ HUY KHÔN NGOAN

Bạn có bao giờ ngạc nhiên khi nghe Chúa Jêsus nói cùng những người theo Ngài: “Ta đi là lợi ích cho các con” (GiGa 16:7) không? Vì Ngài bị hạn chế trong nhân tính của Ngài và chỉ có thể ở một nơi trong một thời điểm. Tuy nhiên Ngài biết rằng khi Thánh Linh đến thế chỗ cho Ngài thì sẽ không còn giới hạn nào về thời gian để Ngài có thể ở lại hay trong công việc Ngài có thể làm.
Như vậy, qua Thánh Linh, Đức Chúa Trời không những ủy thác cho chúng ta một công việc nhưng Ngài còn ở với chúng ta và cho phép chúng ta có thể làm xong công việc. Hơn nữa, Ngài nội trú trong chúng ta và dẫn dắt chúng ta cách cá nhân, tương giao, an ủi và cung ứng mọi nhu cầu thuộc linh của chúng ta.
Trong bài học trước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời quan tâm cho sự cứu chuộc nhân loại. Trong bài vừa rồi, chúng ta thấy Đấng Christ yêu từng người nam, người nữ nhiều đến nỗi Ngài phải hạ mình xuống trở thành người. Bây giờ chúng ta quay sang Đức Thánh Linh, khi quan sát chúng ta cũng đồng những phẩm chất của thân vị tính.
Khi học bài nầy, tôi cầu xin sự quấy động mạnh mẽ của thân vị của công việc của Thánh Linh sẽ đến với bạn để ý nghĩa lớn lao hơn trước kia.Khi điều đó xảy ra, sự thông công cá nhân của bạn với Ngài sẽ phát triển và được phản ảnh trong sự phục vụ người khác của bạn. (IICo 2Cr 3:18)
Dàn ý bài học .
Thần tính của Đức Thánh Linh.
Thần vị tính của Đức Thánh Linh.
Công tác của Đức Thánh Linh.
Những mục tiêu của bài học .
Học xong bài nầy bạn có thể:
Mô tả những bằng cớ về thần tính của Thánh Linh.
Liệt kê những yếu tố căn bản của thân vị tính được Thánh Linh chiếm hữu và giải thích ý nghĩa.
Mô tả công tác của Thánh Linh liên quan đến những người chưa tin, cá nhân tín hữu và Hội Thánh.
Trao dồi trái của Thánh Linh trong cách thế sống hằng ngày.
Những hoạt động học tập
1. Nghiên cứu phần triển khai bài học theo tiến trình trong bài 1. Điều quan trọng là bạn phải tìm và đọc tất cả những phần Kinh Thánh ghi ra trong nội dung bài học, có như vậy bạn mới có thể hiểu bài học một cách sống động
2. Làm bài tập trắc nghiệm ở cuối bài và kiểm soát câu trả lời của mình.
3. Oân từ bài 1 đến bài 4 dể làm bản tường trình học tập.
Thuật ngữ ( những chữ chìa khóa)
biện minh
bình đẳng
biện hộ
bão hòa
cho phép
dìm xuống
đoàn thể
động cơ thúc đẩy
giả tạo
nhạt bén
triển khai
nguyên thủy
qui cho, gán cho.
số nhiều
soi sáng
tái sinh
tài năng
thành phần
thông giải
truyền lệnh

THẦN TÍNH CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Trong phần nghiên cứu bản chất của Đức Chúa Trời ở bài 1, chúng ta đã thảo luận về bản chất của Ngài và ghi nhận những điều sau:
1. Đức Chúa Trời là thần linh.
2.Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, có một không hai.
3. Ngài có thân vị tính.
4. Ngài là Đức Chúa Trời tam nhất.
5. Ngài hằng có đời đời
6. Ngài không thay đổi
Chúng ta cũng thấy rằng những đặc tính nầy của Đức Chúa Trời có liên quan bình đẳng với Cha, Con, và Thánh Linh, ba ngôi bình đẳng trong sự vinh hiển, và sự uy nghi của cả ba ngôi là sự đồng tồn tại vĩnh viễn ( coeternal). Vì những ngôi trong Đức Chúa Trời chủ tể dự phần những bản tính nầy nên chúng ta không lập lại những bản tính này khi chúng ta xem xét kỹ để học hỏi về Đấng Chris. và cũng không cần lập lại khi học hỏi về Thánh Linh.Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhấn mạnh ngắn gọn về sự kiện là Thánh Linh thật sự là Đức Chúa Trời và Ngài có những đặc tính của thân vị tính riêng biệt. Trước hết chúng ta khảo luận về thần tính của Ngài.
Thần tính của Thánh Linh được thiết lập bởi những đặc tính của Ngài. Mối quan hệ của Ngài với những Ngôi khác trong ba ngôi, nhưng danh xưng thiên thượng được ban cho Ngài và những công việc Ngài thực hiện.
Những đặc tính của bản chất thiêng thượng của Ngài/
Mục tiêu 1: Nhận diện những đặc tính chính xác của thần tính được qui cho Thánh Linh .
Đức Thánh Linh chiếm hữu những đặc tính của bản chất thiên thượng. Ví dụ: Ngài hằng có đời đời. Chữ “ đời đời” có nghĩa là “ sự kéo dài vô hạn”, không có khởi đầu, không có chấm dứt hay hạn chế. Như vậy đó là một đặc tính của Đức Chúa Trời. Tác giả được cảm thúc gởi cho người Hybálai nói rằng Ngài là Đức Thánh Linh đời đời (HeDt 9:14). Chữ đời đời khi được dùng ở đây cũng là chữ tương tự được dùng trong những chữ mô tả về sự vô hạn của Đức Chúa Cha và của Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời.
Đức Thánh Linh còn có những bản tính sau :
1. Ngài hiện diện khắp mọi nơi ( vô sở bất tại): Tác giả Thi thiên là Đavít tuyên bố: “ Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa” Tôi có thể trốn đâu khỏi sự hiện diện của Chúa?” (Thi Tv 139:7-10)
2. Ngài là Đấng toàn tri ( Vô sở bất tri) Khi mô tả đặc tính thiên thượng nầy cho người Côrihtô, Phaolô nhìn nhận rằng: “ không ai hiểu được những tư tưởng của Đức Chúa Trời đồng thời cũng biết ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ngài cho phép chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời (RoRm 8:26-27)
3. Đức Thánh Linh là Đấng toàn quyền ( vô sở bất năng) Nghĩa là Ngài có sức mạnh và khả năng thực hiện mọi điều Đức Chúa Trời muốn, không có hạn chế nào cả (LuLc 1:35; 1:8)
(1) Nhận diện mỗi đặc tính của thần tính qui cho Thánh Linh bằng cách xếp đặt cho phù hợp đặc tính phải với định nghĩa thích hợp (trái)
Những danh xưng thuộc bản chất thiên thượng của Ngài : Thật thích thú khi nhận ra rằng khi sứ đồ Phierơ nói về sự dối của Anania, thì ông nói rằng lúc Anania nói dối với Thánh Linh là đã nói dối với Đức Chúa Trời (Cong Cv 5:1-4) Như vậy, sứ đồ Phao lô qui thần tánh về cho Thánh Linh.Sứ đồ cũng xác nhận sự kiện nầy bằng việc nói rằng chúng ta được biến đổi để giống như Đấng Christ do Thánh Linh là Chúa (IICo 2Cr 3:17-8)Trong lời Phaolô, chỉ có một mình Đức Chúa Trời ( Deity) được tôn xưng là Chúa. Thật vậy, những Hoàng đế Lamã và những Pharaôn cai trị Aicập vào thời ấy không dám cho phép thần dân nước họ sử dụng từ Chúa (Lord) để tôn xưng họ cho đến khi họ được công khai nhận lấy cho họ tình trạng của vị thần. Cách sử dụng nầy các nhận sự kiện rằng khi Phaolô gọi Thánh Linh là Chuía, thì ông công nhận thần tính của Ngài.
Điều nào trong những phần trưng dẫn Kinh Thánh sau đây có thể được sử dụng làm bằng chứng về thần tính của Thánh Linh:
a. Phaolô ám chỉ Thánh Linh là Chúa.
b.Chúa Jêsus ám chỉ Thánh Linh là Đấng khuyên bảo.
c. Eâsai ám chỉ về linh của Chúa (EsIs 11:20)
d. Phierơ công bố rằng nói dối với Thánh Lin là nói dối Đức Chúa Trời.
Những sự phối hợi của bản chất thiêng thượng của Ngài.
Vài câu Kinh Thánh sau đây bày tỏ thần tính của Thánh Linh do sự phối hợp của Ngài. Trong hai thí dụ liệt kê dưới đây, thần tính của Thánh Linh được gắn cho Ngài qua việc Ngài phối hợp những ngôi khác. Chúng ta có thể thấy bản chất bình đẳng của các ngôi cũng như bản chất của thần tính.
1. Mat Mt 28:19 Công thức làm bá têm ( baptimal formula) “ . . . . . .là báp têm cho họ trong danh Đức Cha, Đức Con, và Thánh Linh”
2. IICo 2Cr 13:14 - Lời chúc phước của sứ đồ (apostolic benediction) “ . . . .ân điển của Cứu Chúa Jêsus Chirst, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự thông công của Thánh Linh. . .. .”
3. ICo1Cr 12:1-31. Trong chương nầy , chúng ta thấy Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ ( c27) Bên trên Hội Thánh nầy Đức Chúa Trời đã chỉ định những chức vụ để giúp cho Hội Thánh phát triển ( c28) Và chính Đức Thánh Linh, Đấng có quyền cao cả nhất phân phối những ân tứ cho thân thể nầy ( c11) Sự liên đới quan hệ nầy chỉ có thể có được giải thích trên nền tảng của sự bình đẳng trọn vẹn của mỗi ngôi trong Ba ngôi Thánh. Chỉ có trên cơ sở ấy Đức Thánh Linh mới có thể sử dụng những quyền hạn của Đức Chúa Trời, tức là quyền tối cao trong việc phân phối những ân tứ theo ý muốn Ngài (IICo 2Cr 12:4-6, 11)
4. Cong Cv 28:25-28 Phaolô cung ứng cho chúng ta cái nhìn thấu suốt về vấn đề nầy khi ông nói rằng Thánh Linh nói những lời ký thuật ở EsIs 6:9-10, những lời mà Eâsai bảo rằng Đức Chúa Trời phán.Hãy so sánh hai đoạn Kinh Thánh này. Sự so sánh tiết lộ rằng vì Thánh Kinh là đại diện hay đại sứ của Đức Chúa Cha. Ngài hành động trong danh của Đức Chúa Cha trên đất nầy. Những ví dụ sau cho chúng ta thấy rõ hơn. Ngài kéo mọi người đến vớ Đấng Christ (GiGa 6:44). Ngài tiết lộ sự thật ( bày tỏ chân lý) (GiGa 14:26; 16:13) và Ngài dẫn dắt (RoRm 8:14)
5. SaSt 1:1-31. Động lức phối hợp của Cha, Con và Thánh Linh được thấy rõ trong 1:26 khi Đức Chúa Trời phán “ Chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh của chúng ta”Đại từ nhân xưng số nhiều ( chúng ta) chỉ rõ ràng nhiều ngôi vị trong Đức Chúa Trời chủ tể như chúng ta đã thấy trong bài 1.Lời nói bóng gió nầy chỉ về sự hoạt động tích cực của ba ngôi trong sự tạo dựng .
Nhũng phần tham chiếu này bày tỏ môùi quan hệ của Thánh Linh với những ngôikhác trong ba ngôi chứng minh rằng Thánh Linh là Đức Chúa Trời bình đẳng với Đức Cha và Đức Con.
(3) Xếp đặt mỗi phần Kinh Thánh cho phù hợp với bằng chứng cung ứng cho thần tính của Thánh Linh
.......a. Cong Cv 28:25-28 và EsIs 6:9-10
.......b. ICo1Cr 12:1-31
.......c. IICo 2Cr 12:1-21
.......d. SaSt 1:1-31
........e. Mat Mt 28:19
1) số nhiều của những ngôi trong Đức Chúa Trời chủ tể trong sự tạo dựng
2) Công việc của Thánh Linh trên đất
3) Quyền hành tối cao.
4) Sự bình đẳng của những ngôi trong Đức Chúa Trời chủ tể.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách