† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2156|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - CÔNG TÁC CỦA THÁNH LINH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:25:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa


Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

CÔNG TÁC CỦA THÁNH LINH

Chúng ta đã thấy một khía cạnh của công tá của Thánh Linh khi Ngài hoạt động với Cha và con trong sự tạo dựnh. Liên quan với vấn đền nầy tác giả Thi thiên nói “ Chúa sai thần Chúa ra, chúng nó dược dựng nên , Chúa làm cho mặt đất ra mới” (Thi Tv 105:30).Phầm tham chiếu nầy cũng n1i lên vai trò của Thánh Linh trong sự duy trì và bảo tồn tạo vật của Ngài.
Khi tiên tri Eâsai luận bàn về sự vị đại vô hạn của Đức Chúa Trời trong sự tạo dựng và sự quan phòng ( hướng dẫn hay chăm sóc của thiên thượng), ông hỏi: “ Ai hiểu (lường) linh của Đức Chúa Trời hày làm mưu sĩ Ngài đặng dạy Ngài điều gì?” (EsIs 40:13) Khảo sát câu hỏi nầy chúng ta bắt đầu nhìn nhận những hạn chế của khả năng của con người muốn hiểu biết về sự huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đáp ứng câu hỏi nầy bằng việc nói rằng chúng ta chẳng hiểu bao nhiêu về Thánh Linh cả, nhưng chúng ta có thể được sự hiện diện của Ngài hướng dẫn, ban phước và đụnh chạm và nhờ quyền năng của Ngài chúng ta được phép hoạt động, chúng ta có thể thấy những hậu quả của Ngài, như chúng ta có thể thế những hậu quả của gió, dù chúng ta không hiểu sự huyền nhiệm của gió (GiGa 3:8)
Trong khi con người hữu hạn không thể hiểu đầy đủ tầm mức của những hoạt động vô hạn của Thánh Linh, thì con người có thể khảo sát một số lãnh vực chung của những hoạt động của Ngài được bày tỏ trong Kinh Thánh. Những phần Kinh Thánh nầy tiết lộ cho chúng ta thấy một bức tranh hoàn chỉnh tuyệt đẹp về thân vị của Thánh Linh và phạm vi rộng rãi của công tác của Ngài. Chúng ta sẽ nghiên cứu công tác của Ngài trong mối quan hệ với 1) Thế giới chưa tin, 2) Cá nhân tín hữu và 3) Toàn thể Hội Thánh.
Mối quan hệ với thế giới chưa tin ( non - believng world)
Mục tiêu 3: Chọn những ví dụ về những phương cách Thánh Linh hoạt động đối với thế giới chưa tin, cá nhân tín hữu và Hội Thánh .
Ngoài mối quan hệ của Ngài trong sự tạo dựng và quan phòng, Thánh Linh còn có liên quan hoạt động trong thế giới chưa tin theo Giăng 16: 8-11, ngài cáo trách con người về tội lỗi, về sự công bình và về sự đoán phạt.
a. Cáo trách về tội lỗi. Chúa Jêsus phán rằng khi Thánh Linh đến, “ Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự đoán phạt, về tội lỗi vì họ không tin chúng ta. . . . .” (GiGa 16:8-9). Thánh Linh cáo trách con người về tội không tin Chúa Jêsus Christ.
2. Cáo trách về sự công bình, Về sự công bình, vì ta đến cùng Cha, nơi mà các con không còn thấy ta nữa (16:10). Nghĩa là, Thánh Linh bày tỏ cho con người thấy sự công bình của Chúa Jêsus Christ và sự không công bình của mọi người khác. Người nhắc nhở cho họ thấy rằng vì Chúa jêsus đắc thắng tội lỗi nên bây giờ Đức Chúa Trời công bố tội nhân là công bình và cho phép họ trở thành công bình qua đức tin nơi Ngài.
3. Cáo trách về sự đoán phạt, “ về sự đoán phạt vì vua của thế gian nầy bị định tội” (16:11) Thánh Linh cáo trách những người chưa tin về sự đoán phạt bằng cách chỉ ra mối quan hệ giữa sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ và sự phán xét của thế gian. Qua sự chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài trở thành Đấng chiến thắng kẻ thù, satan, là kẻ bị kết án chết đời đời. Như vậy, thật tự giá mang ý nghĩa cuả việc trả một món nợ: hình phạt dành cho tội lỗi. Đồng thời thập tự giá cũng có ý nghĩa trong việc cung ứng chuộc tội cho tất cả những ai tiếp nhận nó và sự hủy phá quyền lực của tội lỗi và Satan.
Sự dạy dỗ của Chúa Jêsus về Đức Thánh Linh (GiGa 14:16-17, 26 15:26, 16:5-15) dẫn chúng ta đến sự kết luận rằng trông lúc Chúa Jêsus vắng mặt trên trần gian nầy là vì cớ Đức Chúa Cha, Thánh Linh là Đấng làm chứng cho người chưa tin. Thánh Linh cáo trach người ấy về tội lỗi và kéo người ấy đến với Đấng Christ (GiGa 6:44). Rồi Ngài soi sáng cho tín hữu về trách nhiệm thuộc linh của họ (IGi1Ga 1:9)
(7) Lời nào cho những lời diễn đạt sau đây là những ví dụ đúng về các phương cách mà Thánh Linh đối xử với thế giới chưa tin? Khoanh tròn những mẫu tự ở trước câu bạn chọn.
a. Thánh Linh chỉ cho một người không công bình thấy rằng con đường duy nhất để người ấy được xung công bình là đặt đức tin nơi sự chuộc tội của Đấng Christ.
b. qua sự hiện diện của Thánh Linh ở thế gian, Ngài đã chiến thắng trận cuối cùng trên satan.
c.Bằng sự tiết lộ rằng Đấng Christ đã trả giá hình phạt tội lỗi một lần đủ cả nên Thánh Linh có thể cáo trách người chưa tin sự đoán phạt thiên thượng.
d. Thánh Linh cáo trách người chưa tin về tội lỗi.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 17-12-2018 01:45 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách