† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2329|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - SỐ LƯỢNG CỦA THIÊN SỨ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:28:25 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

SỐ LƯỢNG CỦA THIÊN SỨ

Mục tiêu 3: Chọn một lời diễn đạt tóm tắt tốt nhất về sự dạy dỗ của Kinh Thánh liênquan đến số lượng của thiên sứ .
Trước khi chúng ta xem xét về tổ chức và hoạt động của cả thiên sứ thánh lẫn thiên sứ bất khiết, thì chúng ta hãy tìm xem Kinh Thánh nói gì về số lượng của thiên sứ. Dù Kinh Thánh không đưa ra một số chính xác về thiên sứ hiện hữu, nhưng chúng ta biết rằng họ tạo thành một số lượng rất lớn hay vô số. Những phần Kinh Thánh tham khảo sau liên quan đến số lượng lớn thiên sứ.
1. Khi tiên tri Eâlisê và tôi tới người bị đạo quân Siri rất hùnh mạnh vây tại thành Đôthan, thì Đức Chúa Trời sai một đạo quân thiên sứ rất lớn đến bảo vệ những tôi tớ Ngài (IIVua 2V 6:1-17)
2. Theo tác giả Thi thiên “ Xe ngựa của Đức Chúa Trời hàng chục trên hành ngàn và hàng ngàn trên hàng ngàn ( tens of thousands and thousands of thousands 10.000 x 1.000 chú thích người dịch)” (Thi Tv 68:17)
3. Trong lời chúc phước cho dân Ysơraên. Môise nói Chúa ngự đến với “muôn vàn (quá nhiều không thể đếm được ) Đấng thánh” (PhuDnl 33:2)
4. Trong khải tượng tiên tri, Đaniên thấy Thượng Cổ ( Đức Chúa Trời) ngồi trên ngai đoán xét. Đaniên mô tả quan cảnh nầy “ Hàng ngàn trên hàng ngàn hầu hạ nGài, chục ngàn trên chục ngàn đứng trước mặt Ngài ( 1.000x 1.000) , 1.000 x 10.000) (DaDn 7:10)
5. Tác giả thơ tín Hêbơrơ nhắc nhở độc giả về đặc ân vinh diệu của những người đến gần Đức Chúa Trời Hằng sống, trước mặt Ngài có một tập thể của “ hàng ngàn trên hành ngàn thiên sứ” ( thousands upon thousands) (1.000 x 1.000) (HeDt 12:22)
6.Cuối cùng, khi Đức Chúa Trời cho Giăng, môn đề yêu quí của Ngài nhìn thấy quan cảnh uy nghi của triều đình thiên thượng, Giăng ký thuật, “ bấy giờ tôi hấy và nghe tiếng của vô số thiên sứ, con số của họ là hàng ngàn và chục ngàn trên chục ngàn (1.000 x 1.000 và 10.000 x10.000) Họ ở chung quanh ngai” (KhKh 5:11)
Từ bằng chứng trên, chúng ta thấy dố lượng của cơ binh thiên sứ, hay thiên sứ thánh, thật vĩ đại. Ngoài ra, chúng ta cũng biết rằng đạo quân của thiên sứ gian ác của Satan cũng tồn tại và số lượng của nó cũng nhiều nữa (12:7-12)
(7) Kinh Thánh dạy gì về số lượng của thiên sứ?
a.Có nhiều thiên sứ sa ngã hơn là những thiên sứ còn lại trung thành với Đức Chúa Trời.
b. Có một số lượng lớn không thể đếm được về thiên sứ thiện lẫn ác, hiện hữu.
c. Nhiều thiên sứ phục vụ Đức Chúa Trời, một số ít thiên sứ xấu xa phục vụ Satan.
d. Tập thể đông đảo thiên sứ đang giảm dần về số lượng.
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THIÊN SỨ.
Những bằng chứng về sự tổ chức.
Có nhiều bằng cớ trong Kinh Thánh cho biết rằng có một tổ chức rất chặt chẽ của những lực lượng thuộc giới linh để thực hiện những công tác đặc biệt giao thác cho họ. Một số những phần Kinh Thánh đó là:
1. IVua 1V 22:19. Tiên tri Michê tiết lộ một số điều về tổ chức của thiên sứ: “tôi thấy Đức Giê Hô Va ngự trên ngôi Ngài và cả cơ binh trân trời đứng chầu Ngài bên hữu và bên tả” Đức Chúa Trời ngồi trên ngai với cả cơ binh (thiên sứ) trên trời ở xung quanh Ngài.
2. Mat Mt 26:53 Chúa Jêsus nói với Phierơ: “ Người há tưởng ta không thể cầu xin Cha ta, thì Ngài liền sai đến cùng ta hơn mười hai đạo quân thiên sứ sao?” Điều nầy gợi ý về cách tổ chức tương tự như tổ chức của quân đội Lamã. Đồng thời cũng ngụ ý rằng thiên sứ luôn luôn ở trong tình trạng báo động, sẵn sàng tuân theo lệnh truyền của Cha thiên thượng.
3. LuLc 8:8-14. Sứ giả thiên binh hiện ra báo tin cho những người chăn chiên về sự ra đời cuả Chúa Jêsus thình lình có “tập thể đông đảo thiên sứ trên trời” cùng cộng tác. Thiên sứ đặc biệt và ca đoàn thiên sứ đặc biệt cùng hòa ca ngợi khen Đức Chúa Trời. Rõ ràng một sứ giả thiên thần cùng ca đoàn đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và htực hiện công tác giao thác cho họ.
4. KhKh 19:10-14. Khải tượng của sứ đồ Giăng về đạo quân thiên sứ đắc thắng khi Chúa Jêsus hiện đến cùng bày tỏ cấp bậc, thứ tự, tổ chức, quyền bính và mục đích: “Các đạo quân trên trời đều ặc vải gai mịn, trắng và sạch cỡi ngựa bạch theo Ngài”
Bạn có thể nhận thấy rằng Kinh Thánh chứng minh sự tổ chức của thiên sứ thánh. Phần sau của bài học nầy, chúng ta sẽ thấy lực lượng của gian ác cũng có tổ chức nữa.Hơn nữa chúng được tổ chức để cống nghịch cùng Đức Chúa Trời.
Hoạt động có tổ chức của thiên sứ thánh.
Vì chúng ta phân biệt hai nhóm thiên sứ riêng biệt: thiên sứ thánh và quỉ sứ hay thiên sứ bất khiết, nên trước hết chúng ta hãy khảo sát công việc của thiên sứ thánh.Khi khám phá công việc của họ, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn được tổ chức đó làm công việc nầy như thế nào.
Những thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong những bức trang về thiên sứ thánh được tiết lộ trong Kinh Thánh chúng ta thấy có những thiên sứ đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài (Thi Tv 103:20; 148:2; EsIs 6:1-7) Họ cất cao giọng ca ngợi của tạo vật của Ngài. Họ thờ lạy về sự thực hữu của Ngài, về những gì Ngài cung ứng, và về những phương tiện Ngài sử dụng để hoàn thành sự cứu chuộc ( so sánh KhKh 5:9-12 với 5:13-14)
Những thiên sứ thành vui mừng trong công tác tạo dựng của Đức Chúa Trời trong thiên nhiên (Giop G Giop38:7) và trong phép lạ đẹp tuyệt vời Ngài thục hiện khi Ngài biến đổi tội nhân và đem họ vào gia đình Chúa Trời (LuLc 15:10) Bầu trời đã được mở ra như một đền thờ quan vinh trng đó thiênsứ xuất hiện như hội chúng trên trời (heavebly congregatien). Tại đấy họ thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời, nhờ sự hện diện của Ngài mà họ tồn tại (Mat Mt 18:10)
Thiên sứ là những linh phục vụ. Không những thiênsứ thờ phượng Đ(ức Chúa Trời và vui mừng về sự hiện hữu cùng công việ của Ngài, nhưng họ cũng còn thực hiện ý muốn của Ngài (Thi Tv 103:20) Là những linh phục vụ (ministering spirits),thiên sứ được sai đi để phục vụ những ai sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi (HeDt 1:14) hãy quan sát sự phục vụ cua thiên sứ trong cả thời Cựu ước và Tân ước.
1. Phaolô, một tù nhân trong những hoàn cảnh rất nguy khốn đã được một thiên sứ khích lệ (Cong Cv 27:23-24)
2. Philíp được một thiên sứ trực tiếp hưóng dẫn trong sự phục vụ (8:26)
3. Cọt nây được một thiên sứ giúp đỡ trong việc ông tìm kiếm một nơi thỏa lòng trong Đức Chúa Trời (10:3-7)
4. Phierơ được một thiên sứ giải cứu cách kỳ diệu (12:7-10)
5. Ít nhất trong hai trường hợp, Chúa Jêsus được các thiên sứ đến tăng cường sức lực cho (Mat Mt 4:11; LuLc 22:43)
6. Ê-li-sê được cả một đạo binh thiên sứ bảo vệ khỏi quân đội hùng mạnh Siri (IIVua 2V 6:8-23)
7. Sau khi trốn khỏi Abimêléc (ISa1Sm 21:10-22:1) Đavít biết rằng ông đã được những thiên sứ bảo vệ và giải cứu (xem Thi Tv 34:7)
Thiên sứ là những chức viên thi hành sứ trừng phạt. Trong việc thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời, các thiên sứ cũng là những chức viên thi hành sự trừng phạt, đoán xét những kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn trong IIVua 2V 19:35 chép, “ Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê Hô Va đi đến trong dinh Asiri và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người tại đó”. Trong Cong Cv 12:23, chúng ta cũng thấy, “Vì Hêrốt không ca ngợi Đức Chúa Trời, lập tức một thiên sứ của Chúa đánh vua, rồi vua bị trùng đục và chết”
Nhiều phần Kinh Thánh khác vũng nói về công việc của thiên sứ như những chức viên của sự quan phòng của Đức Chúa Trời, chức viên thi hành sự trừng phạt cả trong quá khứ lẫn tương lai, và là lực lượng đặc biệt tháp tùng khi Đấng Christ trở lại.
(8) thiên sứ thánh có quan hệ gì trong những hoạt động nầy? Họ:
a. thờ phượng, ca ngợi Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn của Ngài.
b. là những linh phục vụ những người được chuộc trên đất.
c. cáo trách con người về tội lỗi và hướng dẫn họ đến sự ăn năn.
d. bảo vệ, giải cứu, hướng dẫn, khích lệ, và thêm sứ cho dân sự của Đức Chúa Trời.
e. hành động như những viên chức thi hành sự đoán xét, chừng phạt những kẻ thù của Đức Chúa Trời.
Thiên sứ dường như có ảnh hưởng trên công việc của những quốc gia. DaDn 10:13 và 20 tiết lộ rằng những để quyền gian ác ( evil princedoms) tồn tại trên nhiều nước và bị những thiên sứ thánh đối địch. Từ những câu Kinh Thánh trên và từ 10:21-11:1, chúng ta kết luận rằng những thiên sứ đã xuất hiện để được giao phó công việc của những quốc gia. So sánh những phần Kinh Thánh trong Đaniên và Eph Ep 1:21; 6:12 và CoCl 1:16, 2:15 chúng ta thấy rằng trận chiến thuộc linh đang di64n ra trong mọi thời đại ở các vùng trên trời. Những lực lượng gian ác khởi động cuộc chiến để đánh lừa tâm trí và tình cảm của con người, cả nam lẫn nữa - hậu quả là chiếm giữ linh hồn họ.
Có trường hợp, dường như sự công kích căng thẳng quá đến nổi thiên sứ trưởng phải đích thân tham gia. Trong câu 9, Michê ( Micaên) được gọi là thiên sứ trưởng, là vị lãnh đạo của thiên sứ thánh. Vị nầy cũng còn được coi là vua (prince) của quốc gia thịnh vượng (DaDn 10:13, 21; 12:1) Ma ca ên ( Michên - Michael) là vị thiên sứ lớn rất cao giọng loan báo khi biến cố của việc Chúa trở lại bắt đầu xảy ra (ITe1Tx 4:16)
Trong Kinh Thánh chỉ đề cập đến tên của hai vị thiên sứ Michê, thiên sứ trưởng và Gápriên được tiết lộ là một sứ giả thiên thần khác tuy không gọi tên nhưng cũng phục vụ Chúa trong khả năng nầy.
Kinh Thánh đưa ra một số bằng cớ có giới hạn về những cấp bậc khác của thiên sứ thánh.
1. Chêrubin (SaSt 3:24; IIVua 2V 19:15; Exe Ed 10:1-22; 28:1-14) Chêrubin là những vị canh gác của Ngai Đức Chúa Trời. Họ cũng gác lối vào vườn Ê-đen.
2. Sêraphin (EsIs 6:2, 6) Sêraphin xuất hiện như các hướng dẫn viên trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. quan tâm đầu tiên của họ là sự thánh khiết và tinh sạch của những người được chuộc để sự thờ phượng và phục vụ có thể được chấp nhận.
3. Những đấng canh giữ (DaDn 4:13, 47) họ được giao nhiệm vụ giám sát một số hoạt động đặc biệt. Họ trung thành trong nhiệm vụ của mình và trong phân đoạn nầy ta thấy họ đem sứ điệp của Đức Chúa Trời đến cho con người.
4. Những con sinh vật (liang creatures) (KhKh 4:6; 6:1-7; 15:7) những thiên sứ nầy xuất hiện khác với Sêraphin. Chêrubin và những thiên sứ bình thường. Họ xuất hiện dể thờ phượng Dức Chúa Trời, để điều khiển sự hình phạt của Đức Chúa Trời và năng động xung quanh ngai của Ngài.
Tóm lại: bộ phần thiên sứ Thánh này phục vụ Đức Chúa trời cách hiệu quả và luôn luôn sẵn sàng thừa hành mục đích của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài.
(9) Xếp đặt cho phù hợp tên hay các thứ bậc với lời mô tả
.....a. Những sứ giả được giao nhiệm vụ giám sát những hoạt động đặc biệt.
.....b. Một sứ giả thiên thần đặc biệt.
.....c. Những thiên sứ canh giữ ngai của Đức Chúa Trời.
......d. Những thiên sứ năng động xung quanh Ngài Đức Chúa Trời và điều khiển một số hình phạt.
.....e. Một cơ binh những tạo vật được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, và đứng sẵn sàng chờ lịnh Ngài sai phái.
.....f. Những hữu thể thiêng thần quan tâm đặc biệt đến sự thánh khiết trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự thờ phượng có thể được chấp nhận.
.....g. Vua đặc biệt của quốc gia Ysơraên.
1) Micaên.
2) Gápriên
3) Những thiên sứ thánh.
4) Chêrubin
5) Sêaphin
6) Những đấng canh giữ.
7) Những sinh vật
Tầm mức hoạt động cũa thiên sứ thánh
Trước khi rời khỏi để tài vềnhững hoạt động của thiênsứ thánh, chúng ta nên lưu ý một số kết luận rút ra từ Kinh Thánh liên quan đến hạm vi hay tầm mức xa rộng của những hoạt động của thiên sứ thánh.
Trước hết, thiên sứ thánh là những phục vụ viên của sự quan phòng đặc biệt của Đức Chúa Trời trong dịch vụ (affairs) của dân sự và Hội Thánh của Ngài. HeDt 1:7 có phép “ Ngài làm cho thiên sứ Ngài như gió và tôi tớ Ngài như ngọn lửa” (Xem thêm Thi Tv 104:4) Nói cách khác, Đức Chúa Trời dùng thiên sứ làm sứ giả của Ngài không phải torng công tác bình thường, nhưng trong những việc phô bày quyền năng đặc biệt liên quan đến luật pháp của Ngài (PhuDnl 33:2; Cong Cv 7:53; GaGl 3:19 và HeDt 2:2) SỰ can thiệp hay dính dáng của thiên sứ hay nội vụ bình thường của con người xuất hiện tùy trường hợp và ngoại lệ. Thiên sứ không dùng quyết định riêng của họ để can thiệp, nhưng chỉ can thiệp khi có lịnh của Đức Chúa Trời. Thiên sứ không đứng trung gian giữa Đức Chúa Trờ và dân sự Ngài.
Thứ hai, quyền năng của thiên sứ vốn lệ thộc và xuất phát từ Đức Chúa Trời, xuất hiện hòa hợp với nhhững qui luật của thế giới thuộc linh và thế giới tự nhiên. Khác với Đức Chúa Trời, thiên sứ không thể tạo dựng, hoạt động nên nếu không ngờ vào uy quyền khác ( của Đức Chúa Trời) để xét trong lòng hay thay đổi những qui luật của thiên nhiên, Thiên sứ không thể trực tiếp ảnh hưởng trên tâm trí của con người, vì đó là công việc của Thánh Linh. Nói cách rõ ràng, thiên sứ chỉ hoạt động trong những giới hạn.
Thứ ba, Thánh Kinh chỉ ra rằng những sự xuất hiện của thiên sứ thông thường ở trước và kèm theo những khúc quanh mới quan trọng trong kế hoạch được tiết lộ của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, chúng ta thấy hoạt động của thiên sứ ngay khi xảy ra những biến cố sau:
Lúc tạo thiên lập địa (Giop G Giop38:7)
Khi luật pháp được ban bố (GaGl 3:19)
Ngay trước và vào lúc Chú Jêsus giáng sinh (LuLc 1:11, 26; 2:13)
Trong kh I Chúa Jêsus bị cám dỗ trong đồng vắng và trong vườn Ghếtsêmanê (Mac Mc 4:11; LuLc 22:44)
Vào lúc Chúa sống lại (Mat Mt 28:2)
Khi Chúa Jêsus thăng thiên (Cong Cv 1:10-11)
Trong những hoạt động của thời kỳ cuối cùng trước khi Đấng Chirst tái lâm ( xem phần tham khảo về hoạt động của thiên sứ trong sáng Khải huyền và Mat Mt 25:31)
(10) Khoanh tròn những mẫu tự từ tr7ớc mỗi phần hoàn chỉnh mô tả hoạt động của thiên sứ thánh. Họ:
a. xen vào giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.
b. là những phục vụ viên đặc biệt của sự quan phòng của Đức Chúa Trời.
c. biểu đương quyền năng đặc biệt khi luật pháp được ban bố.
d. có mặt vào lúc tạo dựng trời đất.
e. là những phương tiện ảnh hưởng tâm trí của con người.
f. chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn người bị cám dỗ.
g. có quan hệ đặc biệt trong những khúc quanh quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
h. Chi phối những qui luật cuả thế giới thuộc linh và thế giới tự nhiên.
Hoạt động có tổ chức của thiên sứ bất khiết.
Mục tiêu 5: Chọn những lời diễn đạt đúng liên quan đến hoạt động và số phận của những thiên sứ phạm tội cùng lãnh tự của chúng .
Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời có ngai của Ngài cùng những bầy tôi phục vụ thế nào, thì Kinh Thánh cũng tiết lộ rằng trong vương quốc tối tâm ma quỉ cũng có tổ chức của nó như thế ấy.
Một số người đã quan sát cách méo mó rằng satan là “kẻ bắt chước”
Đức Chúa Trời. Satan có một ngôi (KhKh 3:13) Kinh Thánh ám chỉ nó là “ vua của thế gian nầy” (GiGa 14:30. 16:11;) và “kẻ cai trị vương quốc của bầu không khí” (êphêsô 2:2;) Nó là lãnh tụ của một tổ chức gian ác.Kinh Thánh nói nó có những sứ giả (Mat Mt 25:41) và chúng chống nghịch Đức Chúa Trời (KhKh 12:7-9)
Những bằng cớ khác của tổ chức gian ác nầy được nói đến trong những thơ tín của Phaolô. Trong CoCl 1:16 ông nói về “ngai hay quyền thế hay những nhà cai trị, hay quyền bính” Eph Ep 6:12 nói về “ những kẻ cai trị. . . . quyền bính. . . . thế lực. . . .của thế giới tối tăm. . . . . .những lực lượng thuộc linh gian ác ở những vùng trên trời” Đây cùng một loại với “quyền bính và uy quyền” mà Chúa Jêsus đắc thắng qua thập tự giá (CoCl 2:15) trong mỗi phần tham khảo chúng ta điều thấy bằng cớ về sự tổ chức theo thứ bậc dựa trên cấp bậc quyền lực. Tổ chức gian ác nầy được lập ra để chống nghịch lại Đức Chúa Jêsus Christ, và những yếu tố khác nhau của quyền bình Satan đang đứng chống đối Đ(ức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Chúng ta sẽ họ nhiều về những thiên sứ gian ác qua việc khảo sát lãnh tự của chúng ta.
Lãnh tự của những thiên sứ gian ác.
Những thiên sứ phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời và cố phá hỏng ý muốn của Ngài. Chúng ta thấy bằng chứng về đều nầy trong những danh xưng dành cho lãnh tụ của chúng.
1. Lãnh tụ đó được gọi là Satan, nghĩa là “ kẻ cừu địch” hay là kẻ chống đối. Trước tiên đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nó cũng là kẻ thù của con người (XaDr 3:1; Mat Mt 13:39; IPhi 1Pr 5:8)
2. Nó còn được gọi là ma quỉ, nghĩa là “kẻ hay vu oan ( nói sai để buộc tội cho người nào đó). Nó tố cáo Đức Chúa Trời với con người (SaSt 3:1-4) và tô cáo con người với Đức Chúa Trời (Giop G Giop1:9, 16; KhKh 12:10)
3. Vì nó dụ dỗ ( cám dỗ) con người phạm tội, nên nó còn được gọi là kẻ cám dỗ. Phương pháp của nó là trình bày những cách biện hộ cho việc phạm tội rất hợp lý, cũng như những lợi ích giả định sẽ đạt được khi phạm tội (Mat Mt 4:3 ITe1Tx 3:5)
Vì nó bị hạn chế, không biết tất cả, không có mọi quyền năng hay không có mặt nhiều nơi torng một lúc, nên nó dùng nhiều phương cách khác nhau để chống đối Đức Chúa Trời. Rõ ràng nó không thể tấn công trực tiếp Đức Chúa Trời được, vì vậy nó tấn công loài người mão niệm của công trình tạo dựng của Đức Chúa Trời, bằng những cách khác nhau:
_ Nó nói dối (GiGa 8:44; ICo1Cr 11:3)
_ Nó cám dỗ (Mat Mt 4:1)
_ Nó ăn cắp (Mat Mt 13:19)
_ Nó hành hại (IICo 2Cr 12:7)
_ Nó ngăn trở (ITe1Tx 2:18)
_ Nó sàng sảy ( gây chia rẽ) (LuLc 22:31)
_ Nó giả dạng ( giả vờ làm cái gì đó mà nó không phải) cốt để đáng lừa (IICo 2Cr 11:14)
_ Nó buộc tội (KhKh 12:10)
_ Nó trói buộc bằng bệnh tật (LuLc 13:16)
_ Nó chiếm hữu ( quỉ ám) GiGa 13:27)
_ Nó giết và ăn nuốt (GiGa 8:44; IPhi 1Pr 5:8)
Như chúng ta đã thấy, Satan kiểm soát nhiều thiên sứ gian ác khác,là những kẻ gia nhập với nó torng thời kỳ phản loại nghịch cùng Đức Chúa Trời ban cho nó khi nó được tạo dựng. Những thiên sứ bất khiết, chọn con đường theo Satan, thay vì giữ địa vị và nơi ở Đức Chúa Trời ban cho mình ( Giuđe câu 6) thì cứ ở trong sự phản loại của chúng. Chúng nó cũng tận hiến trọn vẹn cho lãnh tụ của chúng là kẻ lừa dối chúng, và tự nguyện phục vụ để giúp ma quỉ đạt được những mục đích gian ác của nó.
(11) Xếp đặt cho phù hợp tên hay từ ngữ ( phải với lới mô tả ( trái)
Hoạt động của thiên sứ gian ác.
Những thiên sứ bất khiết chống nghịch Đức Chúa Trời, dân sự của Ngài, và chương trình của Ngài, chúng nó giống đạo quân của vương quốc tối tăm của Satan (Mat Mt 25:41; Eph Ep 6:12; KhKh 12:7-12) có một số người tìm cách phân biệt giữa linh của thiên sứ bất khiết và ma quỉ (unholy angelic spirits and demons), tuy nhiên không có bằng cớ nào nói chúng nó không phải là một và giống nhau.
Chúng ta nó tìm cách chia rẽ dân sự của Đức Chúa Trời xa khỏi Ngài (RoRm 3:38). Chúng chống lại thiên sứ thánh (DaDn 10:12-11:1) trói buộc người ta bằng sự đau đớn vể thể xác lẫn tinh thần, tâm trí (Mat Mt 9:33; 12:22; Mac Mc 5:1-16 LuLc 9:37- 44) gieo rắc giáo lý giả (IITe 2Tx 2:1-12; ITi1Tm 4:1) và chiếm hữu ( ám vào) con ngườ ngay cả loài vật (Mat Mt 4:24; Mac Mc 5:8-14 LuLc 8:3; Cong Cv 8:7; 16:16)
Tùy trường hợp, Đức Chúa Trời vẫn cùng những thiên sứ bất khiết để hoàn thành mục đích của Ngài về việc hình phạt kẻ không tin kính (Thi Tv 78:49; IVua 1V 22:23) và thử nghiệm hay răn dạy người tin kính (Giop G 1:1-2:13; ICo1Cr 5:5)
Số phận của những thiên sứ bất khiết
Những thiên sứ bất khiết là hình ảnh minh họa cho những gì sẽ xảy ra cho những kẻ gian ác. Những bằng chứng Kinh Thánh sau đây mô tả số phận của chúng ta.
_ Những con quỉ ám vào hai người đàn ông la lới với Chúa Jêsus “ Có phải thần đến để hình phạt chúng tôi trước kỳ định không?” (Mat Mt 8:29)
_ Chúa Jêsus nói về “ Lửa đời đời sẵn dành cho ma quỉ cùng những sứ giả ( angels) của nó” (Mat Mt 25:41)
_ Phaolô cho chúng ta biết, “ Kẻ bất pháp ( vô luật) kia sẽ bị lộ ra, Chúa Jêsus sẽ ném nó. . . .và huy diệt bằng vinh quanh của sự hiện đến của Ngài” (IITe 2Tx 2:8)
_ Giacơ nói “ Các quỉ cũng tin vậy - mà run rẩy” (Gia Gc 2:19).
Giăng nói “ Maqủi giận hoảng mà xuống cùng các ngươi vì nó biết thì giờ nó chẳng còn bao nhiêu” (KhKh 12:12)
Cuối cùng Giăng nói, “ Chúng nó sẽ bị thống khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời vô cùng” (20:10)
(12) Đọc những đoạn Kinh Thánh sau và hoàn chỉnh đời diễn đạt:
a. IIPhi 2Pr 2:4 Đức Chúa Trời không tiếc những thiên sứ phạm tội nhưng quăng chúng vào......................., bỏ trong..................................................., giam cầm cho đến...........................................
b. Giuđe câu 6. Những thiên sứ không giữ nguyên vị trí về quyền hành nhưng lìa bỏ chỗ ở riêng mình thì Ngài dã dùng xiềng xích đời đời mà
c. Thi Tv 78:49. Để thực hiện sự trừng phạt của Ngài Đức Chúa Trời dùng một...................
d. Mat Mt 8:16; Mac Mc 9:25- 26. Ác linh...................... vào người ta.
e. LuLc 13:10-16. Aùc linh có thể...............
f. KhKh 12:7-12; Eph Ep 6:12 Nơi chống hoạt động dành cho Satan và những thiên sứ bất khiết là cả.............
Từ việc nghiên cứ về hoạt động và số phận của những thiên sứ gian ác, chúng ta có thể rút ra một số kết luận quan trọng:
1. Chúng ta không để những phương cách của Satan lừa gạt chúng ta và để nó có lợi thế hơn chúng ta (IICo 2Cr 2:11) Chúng ta không để ma quỉ chiếm chỗ làm bàn đạp trong đời sống chúng ta (Eph Ep 4:27). Trái lại, ch1ng ta phải chuẩ bị chống cự lại nó bằng cách trang bị đầy đủ binh giáp của Đức Chúa Trời (Gia Gc 4:7; Eph Ep 6:10-18)
2.Chúng ta không nên coi thường ma quỉ (Giu Gd 1:8-9) hay đánh giá thấp mức độ mà nó hủy phá đời sống thuộc linh của tín hữu. Mặt khác, chúng ta đừng bao giờ quên rằng Chúa Jêsus đã đánh bại Satan tại thập tự giá (HeDt 2:14) và chúng ta phải sống bằng đức tin trên nền tảng của sự đắc thắng đó)
3. Quyền lực của Satan và những sự giả của nó bị hạn chế trong thời gian và tầm xa cho ý muốn cho phép của Đức Chúa Trời. Chúng không có toàn quyền năng, không biết mọi sự và không hiện hữu khắp mọi nơi trong một thời điểm.
4. Chúng ta không được qui tất cả bịnh tật hay hững tai họa thiên nhiên về cho ma quỉ hay những sứ giả của nó, ngoại trừ có sự mặt khải đặc biệt. Quyền lực cuả ma quỉ có thực bị hạn chế.
5. Mặc dù chúng chống nghịch Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn buộc chúng ta phục vụ những mục đích của Ngài. Trong lúc Đức Chúa Trời sử dụng ý định gian ác của chúng để hoàn thành mục đích của Ngài, thì đến thời điểm chỉ định Ngài sẽ thực hiện sự trừng hạt và đoán xét của Ngài trên chúng .
6. Quyền lực của ác linh ( evil spirits) trên con người không để lẫn với ý muốn của con người. Những ác linh không thể sử dụng quyền lực của chúng nếu ít nhất vào lúc bắt đầu nó không được sự đồng ý của ý muốn con người. Điều nầy có nghĩa là tín hữu có thể chống cự lại quyền lực của chúng ta sự cầu nguyện và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta có lời bảo đảm nầy từ lời Đức Chúa Trời. “ Hỡi các con yêu quí, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã thắng chúng rồi vì Đấng ở tong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (IGi1Ga 4:4)
(13) Khoanh tròn những mẫu tự đứng trước mỗi lời diễn đạt ĐÚNG.
a. Chúng ta thấy bằng cớ về mục đích của Satan trong những tên gọi chúng.
b.Vì nó không thể trực tiếp tấn công Đức Chúa Trời, nên nó tấn công loài người để trả thù Đức Chúa Trời
c. Maquỉ được tạo dựng để làm lãnh tụ của những thiên sứ gian ác để phản loạn chống lại Đức Chúa Trời.
d. Những thiên sứ bất khiết được tạo dựng trong trạng thái gian ác da hành động của Đức Chúa Trời.
e. Những thiên sứ gian ác không bị hạn chế nào và vì vậy nó có thể tấn công bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào.
f. Đức Chúa Trời có thể dùng những thiên sứ gian ác trong ý định gian ác của chúng, để hình phạt kẻ bất kính và sửa trị người tin kính để tốt hơn.
g. Một số thiên sứ gian ác bị cầm giữ cho đn ngày đoán xét, trong khi những thiên sứ khác được tự do để thực hiện ý muốn của ma quỉ.
h. Satan và những thiên sứ gian ác bị hạn chế trong thời gian và tầm hoạt động bởi ý muốn cho phép của Đức Chúa Trời.
I. Theo lời Kinh Thánh, tín hữu được truyền lịnh phải trang bị đầy đủ khí giới để chống cự ma quỉ và những lực lượng gian ác của nó.
j. Ma quỉ không thể chiếm hữu tín đồ ngoài ý muốn của họ
Bài tập trắc nghiệm
CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Viết chữ Đ vào trước những lời diễn đạt ĐÚNG, và S trước câu nào SAI.
......1. Thiên sứ là hữu thế được tạo dựng, thuộc về linh.
......2. Tất cả thiên sứ được tạo dựng trong trạng thái thánh khiết.
......3. Thiên sứ có thể được gọi hoặc là một cơ binh (tập thể -company hoặc là một dòng giống (race)
......4. Cơ binh thiên sứ chứng minh bằng cớ về sự tổ chứng dường như đặt cơ sở trên nhiệm vụ hay công tác giao phó.
.....5. Những thiên sứ rời khỏi địa vị quyền bính cua mình và lìa bỏ nơi ở của mình là do sự chọn lựa của họ.
.....6. Thiên sứ có thân vị tính, sự khôn ngoan siêu nhiên và sức mạnh hay quyền năng.
.....7. Đa số các thiên sứ đều vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri.
.....8. Kinh Thánh ám chỉ rằng sự sa ngã của Satan là kết quả của sự tự phụ và kiêu ngạo của nó.
......9. Bằng cớ được đưa ra ủng hộ cho sự hiện hữu của một thiên sứ trưởng, chêrubin, sêraphin và nhiều thiên sứ không có tên gọi đặc biệt.
......10. Quyền lực của Satan bị hạn chế trong thời gian và tầm mức do ý muốn cho phép của Đức Chúa Trời.
......11. Kinh Thánh ám chỉ rằng ít nhất có một nửa thiên sứ quyết định theo Satan và vì vậy chúng cùng sangã với nó.
.....12. Ma quỉ có thể cám dỗ để chúng ta sa ngã, nhưng chúng không thể làm cho chúng ta sa ngã.
.....13. Người ta có thể bị một con quỉ nhập vào trái với ý muốn của họ cho dù họ chống cự nó
....14. Kinh Thanh tiết lộ rằng có một số lượng rất lớn thiên sứ tạo thành một đạo binh không thể đếm được.
.....15. Từ ngữ “thiên sứ” có nghĩa là “sứ giả” và mô tả một nhiệm vụ chính của thiên sứ.
Giải đáp câu hỏi nghiên cứu .
(1) a. Cả muôn vật, vật thấy được, vật không thấy được.
b. Sự sống.
(2) b) Loài thọ tạo bất tử chẳng bao giờ ngưng tồn tại.
(3) Họ không biết tất cả, không có mọi quyền năng, và không có mặt ở mọi nơi trong cùng một thời gian.
(4) a. 4) Không có giới tính.
b. 7) Không vô sở bất tại.
c. 6) Có quyền năng.
d. 5) Thông minh.
e. 2) Linh
f. 1) Được tạo dựng.
g. 8) Không phải là con người được vinh hiển.
h. 3) Có thân vị.
(5) a. Không giữ theo lẽ thật.
b. Phạm tội
c. Địa vị về quyền hành, từ bỏ chỗ ở riêng của mình.
d. Tự phụ ( nghĩa là kiêu ngạo quá mức)
(6) a. 2) Aùm chỉ.
b. 1) Hỗ trợ rõ ràng.
c. 2) Aùm chỉ.
d. 3) Không hỗ trợ gì cả.
e. 2) Aùm chỉ
f. 1) Hỗ trợ rõ ràng.
g. 1) Hỗ trợ rõ ràng.
h. 3) Không hỗ trợ gì cả.
I. 1) Hỗ trợ rõ ràng.
j. 3) Không hỗ trợ gì cả.
(7) b) Có một số lượng lớn không thể đếm được về thiên sứ, cả thiện lẫn ác, hiện hữu.
(8) a),b), d) và e) là những hoạt động cuả thiên sứ thánh.
(9) a. 6) Những đấng canh giữ.
b.2) Gápriên
c.4) Chêrubin
d. 7) Những sinh vật.
e. 3) Những thiên sứ thánh.
f. 5) Sêraphin
g. 1) Micaên.
(10) b), c),d) và d) những hoạt động của thiên sứ thánh.
(11) a. 4) Con người.
b. 5) Thiên sứ gian ác.
c. 1) Satan.
d. 3) Kẻ cám dỗ.
e. 2) Ma quỉ
(12) a. Hồ lửa, ngục tối, ngày phán xét.
b. Giam cầm chúng trong chốn tối tăm cho đến ngày phán xét lớn.
c. Lũ sứ tai họa.
d. Nhập
e. Làm cho người ta què.
f. Những cùng trên trời và dưới đất
(13) c), d) và a) là những câu sai. Phần còn lại dùng hết.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 07:00 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách