† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2101|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - TÍNH BẤT TỬ CỦA LOÀI NGƯỜI

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:32:08 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

TÍNH BẤT TỬ CỦA LOÀI NGƯỜI

Mục tiêu 5: Giải thích ý tưởng về tính bất tử và những gì xảy ra cho con người sau cái chết vật lý (chết của thân thể )
Điều gì xảy ra cho con người sau cái chết? Có nhiều điều mà chúng ta không biết về cuộc sống sau khi chế, nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta đôi điều để tiết lộ rằng có sự sống sai cái chết.
Chết vật lý là những gì xảy ra cho thân thể ngưng hoạt động. Thân thể mục nát và trở về bụi đất (xem SaSt 3:19), nhưng phần phi vật lý cua con người, mà Kinh Thánh gọi là hộn và linh cứ tiếp tục tồn tại. Nhiều phần Kinh Thánh xác minh điều nầy:
LuLc 23:43 : “ Chúa Jêsus trả lời “ ta nói thật cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Barađi”
IICo 2Cr 5:8: “ Chúng ta . . . . thà ra khỏi thân thể nầy để ở cùng Chúa thì thích hơn”
Phi Pl 1:22, 23 “ Nếu tôi cứu sống trong thân thể nầy, thì có dịp cho công việc tôi kết quả thêm. . . . Tôi bị ép giữa hai bề, muốn lìa đời để ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn”
GiGa 5:24 “ Ai nghe lời mà tin Đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời. . . . vượt khỏi sự chết mà vào sự sống”
Sự chết vật lý của con người là một phần của sự rủa sả xảy ra cho con người khi Ađam phạm tội “. . . . . . vì người là bụi đất nên người phải trở về bụi đất” (SaSt 3:19). Du khi chết Cơ đốc nhân không tồn tại như một hữu thể vật chất / phi vật chất toàn vẹn, nhưng người ấy có hy vọng phước hạnh về sự tái lâm cuả Đấng Christ, khi người ấy sẽ nhận được thân thể vinh hiển. Do sự chết thay cho tội lỗi chúng ta và do sự phục sinh của Ngài, Chúa jêsus bảo đảm chúng ta sẽ sống lại từ trong cõi chết. ICo1Cr 15:42-49 giải thích điều nầy:
Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy: đã gieo ra là hay hư nát, mà được sống lại là không hay hư nát, đã gieo ra là nhục, được sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu, mà được sống lại là thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể tự nhiên, thiên nhiên, thì cũng phải có thân thể thuộc linh. Như có chép, “ Ađam thứ nhất đã trở thành hữu thể sống” thì Ađam cuối cùng ( Đấng Christ) trở nên linh ban sự sống. . . . Và như chúng ta mang sự giống nhau với con người trần thế, thì chúng ta sẽ mang sự giống nhau với người từ trời”
Ngược lại, khi một tội nhân không ăn năn chết đi, hồn của người ấy tiếp tục ở tình trạng hiện hữu tại một nơi đau khổ được gọi là Hadès hay âm phủ. Chúng ta được ban cho chi tiết nầy trong câu chuyện Chúa Jêsus kể về người giàu và Laxarơ (LuLc 16:19-24) Tại âm phủ, Chúa Jêsus mô tả rằng người giàu có thể suy nghĩ, nhớ, nói chuyện và cảm giác. Người ấy cũng giữ sự nhận biết về bản thân mình.
Như vậy, chúng ta thấy rằng con người được Đức Chúa Trời tạ dựng thành một hữu thể bất tử. Điều nầy là hy vọng phước hạnh cho những ai chấp nhận công tác cứu chuộc của Đấng Christ và phục vụ Ngài cùng vâng lời Ngài. Khi những tín hữu chết, hồn của họ lập tức được ở trong sự hiện diện của Chúa. Khi Chúa trở lại, thân thể bị chết của họ sẽ được sống lại và sẽ được thay đổi thành thân thể vinh hiển (ICo1Cr 15:50-57) Ngay ấy vinh diệu biết bao. Tuy nhiên, người không tin sẽ đối diện với sự đoán phạt đời đời và bị cách xa sự hiện diện của Chúa (xem KhKh 20:7-10)
(12) Trong sổ tay của bạn, hãy trả lời những câu hỏi sau dựa trên những phần khảo luận đã học.
a. Điều gì xảy ra cho thân thể khi nó chết?
b. Điều gì xảy ra cho hồn và linh ngay giờ chết?
c. Điều gì sẽ xảy ra khi Chúa Jêsus tái lâm đối với tín hữu.
d. Số phận đời đời cho những người không nhận Đấng Christ là gì?
e. Giải thích câu: “ Người là một hữu thể bất tử.”
Bài tập trắc nghiệm .
CÂU HỎI CHỌN LỰA: Khoanh tròn mẫu tự ở trước câu đáp đúng.
1. Quan điểm Kinh Thánh về sự tạo dựng ấy là con người.
a. chỉ là một trong nhiều sinh vật mà Đức Chúa Trời tạo dựng trong một thời điểm đặc biệt.
b. là một tạo vật đơn nhất của Đức Chúa Trời, được đặt trên những loài vật khác và được Đức Chúa Trời ban phước.
c. tiến hóa theo thời gian từ một phần thấp nhất của sự tạo dựng cho đến khi con người dần dần kiểm soát môn vật.
3. Khi chúng ta nói rằng con người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, chúng ta muốn nói rằng con người.
a. giống y hết Đức Chúa Trời trong mọi chi tiết.
b. bây giờ là một bản sao hạn chế của Đức Chúa Trời rồi cuối cùng sẽ giống hệt Đức Chúa Trời có quyền năng và thẩm quyền không hạn chế.
c. tương tự Đức Chúa Trời về thân vị tính, hiểu biết vể đạo đức và xã hội khả năng cai trị.
3. Con người được dụng nên bằng.
a. cả hai khía cạnh được dựng nên bằng.b
b. một thân thể sẽ bị tan biến và mục nát sau khi chết, và một linh hồn sau khi phục hồi ở ngày phán xét sau cùng rồi sẽ chết.
c. một thân thể thì xấu và một khía cạnh phi vật chất thì tốt.
4. Khía cạnh phi vật chất của con người cũng là phần cấu tạo của sự sống vật lý được một số học giả tìm thấy là

5. Hồn, linh, hơi thở sự sống và lương tâm là nhữn từ được dùng trong Kinh Thánh chỉ về
a. phần vật chất của con người.
b. phần phi vật chất của con người
c. thân vị tính của con người.
d. thân thể con người.
6. Lời nào trong những lời diễn đạt nầy ĐÚNG với những yếu tố của phần lý trí của con người.
a. trí tuệ cho phép con người hiểu và lý luận.
b. tình cảm cho phép con người cảm xúc và ảnh hưởng do những gì mình biết.
c. lương tâm cân nhắc những hành động và thái độ dựa trên cơ sở đúng hay sai.
d. Ý muốn là quan năng cho phép con người lựa chọn và hành động.
7. Khi một vấn đề được hiểu rõ ràng , thì trước hết
a. ý muốn lập tức quyết định vấn đề.
b. trí tuệ chỉ ra những điểm tốt và xấu khi so sánh với tiêu chuẩn.
c. tình cảm kêu gọi con người hành động theo cách nầy hay cach kia.
d. lương tâm gây ra lỗi lầm và hối tiếc.
8. Trong tiến trình đưa ra quyết định, trước hết con người phải.
a. có sứ hiểu biết về những sự kiện của vấn đề đặt ra.
b. quyết định những gì dựa trên những tiêu chuẩn của xã hội của mình.
c. cân nhắc tình cảm của mình và những hậu quả cuả quyết định của mình.
9. Lương tâm là yếu tố.
a. kêu gọi sự quyết định dựa trên những khao khát của con người.
b. cân nhắc những hành động ngược lại vói tiêu chuẩn hành vi của con người.
c. đưa ra quyết định để hành động
d. chọn lựa một hành động.
10. Ý chí của con người thức hiện chức năng phù họp với ý muốn của Đức Chúa Trời vì
a. lòng khao khát làm điều thiện.
b. lương tâm con người bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho người ấy.
c. ân điển của Đức Chúa Trời mang sự cứu chuộc và cho phép con người vâng lời Đức Chúa Trời.
d. sợ sự kết án hay sự phán xét của Đức Chúa Trời.
11. Câu nào ĐÚNG liên quan đến sự bất tử của con người.
a. Linh hồn và thân thể con người bất tử trong điều kiện hiện tại của mình.
b. Thân thể vật lý của con người sẽ mục nát và chết, nhưng linh hồn người ấy sẽ sống mãi mãi trong tình trạng bình an trọn vẹn.
c. Thân thể con người sẽ chết, hồn và klinh của tín hữu sẽ lập tức ở trong sự hiện diện của Chúa và khi Chúa tái lâm người ấy sẽ nhận được thân thể phục sinh vinh hiển, còn người không tin Chúa sẽ kinh nghiệm sự hình phạt đời đời trong âm phỉ hay hồ lửa.

Giải đáp câu hỏi nghiên cứu .
(1) a) Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài.
b) Đức Chúa Trời dựng nên người nam và người nữ giống như Ngài.
c) Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại.
d) Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh Đức Chúa Trời.
e) Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.
f) Chính là Chúa Đấng tạo dựng chúng tôi.
g) Con người được tạo dựng giống như Đức Chúa Trời.
(2) b), c) d) và e) cung cấp bằng chứng.
(3) a. Bản chất xã hội.
b. Sự giống nhau về đạo đức.
c. Bản chất lý trí
d. Tự nhận thức về mình
e. Thân vị tính
f.Khả năng cai trị
g. Sự giống nhau vể đạo đức
(4) a. 1) và 4) SaSt 1:27, 31; Thi Tv 139:13-16
b. 5) HeDt 2:14-15, 17-18
c. 9) ICo1Cr 12:12-27.
d. 3) 6:15, 19-20
e. 8) và 6) RoRm 8:23; ICo1Cr 6:14.
f. 2) RoRm 12:1
g. 7) Phi Pl 3:20-21.
(5) Bản Kinh Thánh Nhuận Chánh quốc tế ( NIV) đưa ra nhũng từ ngữ sau:
a. Hơi thở sự sống ( một khía cạnh)
b. Linh hồn ( một khía cạnh khác)
c. Linh ( một khía cạnh khác)
d. Hồn và Linh ( hai khía cạnh khác)
e. Hồn và Linh ( hai khía cạnh khác)
(6) e) Kinh Thánh nói về thân thể, hồn linh.
(7) Yếu tố trí tuệ, ý chí, yếu tố tình cảm và lương tâm.
(8) xấu hổ, hối hận, và sợ hãi.
(9) a) Đúng
b) Sai
c) Đúng
d) Sai
e) Sai ( nó được đúc khuôn do lời Đức Chúa Trời khi được Thánh Linh giải thích)
f) Đúng
g) Sai
(10) a. 3) Tit Tt 1:11-12
b. 2) Phi Pl 2:13
c. 1) GiGa 7:17.
d. 4) RoRm 7:18.
(11) Câu trả lời của bạn có thể tương tự như sau:
a. hiểu biết những gì có quan hệ hay cần phải quyết định.
b. kêu gọi thực hiện hành động này hay hanh động khác.
c. cân nhắc những hành động dự kiến thực hiện có chống với những tiêu chuẩn đạo đức của con người không.
d. quyết định vấn đề.
(12) Câu trả lời của bạn có thể tương tự như:
a) Nó bị mục nát và trở về bụi đất.
b) Cơ đốc nhân sẽ lập tức ở trong sự hiện diện của Chúa ở Barađi. Người không tin sẽ chịu khổ ở Âm phủ hay hồ lửa.
c) thân thể hay chết sẽ được sống lại và được biến đổi thành thân thể vinh hiển bất tử.
d) Sự phán xét đời đời và bị hình phạt xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
e) Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng như một hữu thể vật chất phi vật chất có hồn và linh không chết. Con người tồn tại mãi mãi hoặc ở trong sự hiện diện của Chúa, hoặc ở trong hồ lửa chịu đoán phạt đời đời.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 06:45 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách