† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2075|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - SỰ PHỤC HỒI CỦA TỘI NHÂN

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:43:38 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

  SỰ PHỤC HỒI CỦA TỘI NHÂN

Mục tiêu 5: Chọn những lời diễn đạt giải thích thế nào một tội nhân được phục hồi và kết quả của sự phục hồi
Giữa bóng tối tuyệt vọng có một tia sáng hi vọng léo lên. Trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã cung ứng một lối thoát khỏi những hậu quả của sự chết thuộc linh. Ngài đã cung cấp một con đường vinh hiển đời đời trong sự hiện diện của Ngài cho tất cả những ai tiếp nhận quà tặng gia ơn của Ngài. Bạn và tôi có thể được phục hồi về phương diện thuộc linh và thể chất, và những hậu quả của tộilỗi có thể bị hủy phá.
Sự phục hồi về phương diện thuộc linh
Đức Chúa Trời đã cung cấp cho sự phục hôi về phương diện thuộc linh của con người qua sự chết của con độc sanh của Ngài là Jêsus, đấng thay thế cho chúng ta để mua chuộc tội lỗi của chúng ta, điều nầy được giải thích trong GiGa 3:16-17.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban cho một của Ngài là Jêsus, hầu cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời không sai con Ngài vào thế gian để kết án thế gian, những để giải cứu thế gian qua Con ấy.
Bạn và tôi có cơ hội để nhận lấy sự khôi phục về phương diện thuộc linh nếu chúng ta ăn ăn tội lỗi và qyết định từ bỏ mọi tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta phải chấp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời và công bố lời hứa của Ngài giúp đỡ chúng ta. Điều nầy đòi hỏi hành động đức tin, Kinh Thánh mô tả rằng “ấy là nhờ ân điển qua đức tin mà anh em được cứu” ( Eph Ep 2:8) Yêu cầu cuối cùng ấy là chúng ta phải xưng nhận “Jêsus là Cứu Chúa” (RoRm 10:9).Khi chúng ta tin nơi Ngài, xưng tội và lìa bỏ tội lỗi, và chúng ta để Chúa jêsus làm chủ của đời sống chúng ta, thì chúng ta được thay đổi. Chúng ta nhận sự sống thuộc linh ( Eph Ep 2:1-9; CoCl 2:13) và chúng ta trở thành tạo vật mới trong Đấng Christ, “ vậy , nếu ai được ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, sự cũ qua đi và sự mới diễn ra” ( IICo 2Cr 5:17) Sứ đồ Phaolô khuyên bảo tín hữu hải cởi bỏ bản chất củ để Đức Chúa Trời mặc cho chúng ta một bản chất mới để làm vinh hiển Ngài ( Eph Ep 4:17-28; CoCl 3:1-17)
Qua sự chết của Ngài, Cứu Chúa của chúng ta đã trả giá hình phạt cho tội lỗi và thỏa mãn cơn giận chính đáng của Đức Chúa Trời về tội lỗi.Chúng ta trở nên công bình qua Ngài. Ngài bảo đảm tha thứ cho chúng ta và ban cho chúng ta một sự cứu rỗi miễn phí và đầy đủ. Ngài cũng ban cho chúng ta một bản chất mới. Ngài tiếp nhận chúng ta vào gia đình thánh khiết của Đức Chúa Trời, dù chúng ta đã ra đời bằng bản chất hư hoại. Hơn nữa, Ngàicòn ban cho chúng ta địa vị con cái của Đức Chúa Trời và làm cho chúng ta đượa thừa kế sự giàu có của Ngài. (RoRm 8:17) Cứu Chúa chúng ta không những sắp xếp mọi sự để chúng ta được phục hồi về phương diện thuộc linh nhưng còn hành động như trạng sư của chúng ta, người cầu thay cho chúng ta trước Đấng Thẩm phán tối cao và cầu xin Ngài thương xót chúng ta (HeDt 7:25; IGi1Ga 2:1)
Cùng với món quà cứu rỗi là những trách nhiệm khác ho tân tín hữu. Người ấy phải “bước đi trong sự sáng” ( Xem 1:7, GiGa 1:4-9) Mặc dù Cơ đốc nhân chẳng bao giờ đạt được sự trọn vẹn trong cuộc đời nầy nhưng người ấy có thể bước đi trong sự sáng và sãn sàng đáp lại điều đó. Khi người đó có thể bước đi trong sự sáng cà sẵn sàng đáp lại điều đó. Khi người ấy làm như thế có hai điều xảy ra: 1) người ấy có mối thông công với nững tín hữu khác; 2) người ấy được tẩy sạch. Tẩy sạch xảy ra khi tín hữu cho phép Thánh Linh bày tỏ những sự thất bại, những thái độ sai lầm, hay tội lỗi. Người ấy phải tiếp tục công nhân những tội nầy có cố quyết chống cự những sự cám dỗ tương lai khi người ấy sống dưới sự kiểm soát của Thánh Linh (RoRm 8:5)
( Muốn học kỹ hơn về giáo lý cứu rỗi, mời bạn học loạt bài 101 Sống trong Christ : bài học về sự Cứu chuộc”)
(13)Dựa vào tiểu mục chúng ta vừa học, hãy ghi vào sổ tay của bạn ba điều mà Chúa Jêsus hoàn tất cho chúng ta do sự chết hi sinh của Ngài.
Sự phục hồi về thể chất
Không những Chúa Jêsus cung ứng cho sự phục hồi vể mặt thuộc linh của chúng ta, nhưng sự chết trên thập tự giá của Ngài cũng cung ứng cho sự phục hồi về thể chất (thân thể vật lý) của chúng ta. Bệnh tật, một phần của sự rủa sả, sẽ mất chỗ đức của nó trên nhân loại khi Đấng Christ chịu đau đớn trên thập tự giá. Kinh Thánh dạy rằng sự chữa bệnh là một phần của sự phục hồi mà Ngài đem lại.Trong số những bài thơ hay trong Kinh Thánh, có một bài nói lên sự chữa bệnh Ngài cung ứng:
Chắc chắn Ngài mang những sự yếu đuối của chúng ta,
và gánh những nỗi đau buồn của chúng ta,
mà chúng ta lại coi Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ,
Nhưng Ngài đã vì những quá phạm của chúng ta mà bị chết vì sự gian ác của chúng ta bị thương.
Do sự hình phạt Ngài chịu chúng ta được bình an bởi làn roi của Ngài chúng ta được lành bịnh”
EsIs 53:2, 4-5.
(14) Mở những phần Kinh Thánh sau, và cho biết mỗi phần nói gì về sự chữa bệnh linh quyền.
a. Mat Mt 8:17.......................................................................
b. IPhi 1Pr 2:24.....................................................................
Chúa Jêsus chữa lành vô số bệnh nhận qua chức vụ công khai của Ngài trên đất. Ngài cũng khuyên bảo những người Ngài sai phái để giảng sứ điệp về vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành người bệnh (xem Mat Mt 10:7-8; Mac Mc 16:18, LuLc 9:1-2, 10:9)
Sau khi Chúa Jêsus thăng thiên về trời , những phép lạ về sự chữa bệnh tiếp tục được các môn đồ các môn đồ của Ngài thực hiện. Sách Công vụ các sứ đồ đầy dẫy những phép lạ chữa bệnh. Hơn nữa, sứ đồ Giacơ dạy rằng những trưởng lão của Hội Thánh phải cầu nguyện cho người bệnh và mong đợi Đức Chúa Trời chữa lành họ (Gia Gc 5:14). Điều nầy phù hợp với lời phán củ Chúa Jêsus rằng Ngài đến để chúng ta có sự sống “dư dật” (GiGa 10:10)
Thế giới vẫn chưa được giải thoát khỏi mọi bệnh tật và đau khổ, nhưng suốt cả lịch sử Hội Thánh đều làm chứng rằng những người tin cậy Chúa Jêsus có thể được chữa bệnh để trả lời cho sự cầu nguyện bằng đức tin. Như vậy chúng ta có thể kinh nghiệm những sự phục hồi về thuộc linh, về thể chất và sự sống đời đời vì cung ứng của Chúa Jêsus trên thập tự giá. Qua Ađam, tội lỗi đi vào dòng dõi loài người, qua Jêsus Christ, chúng ta được giải cứu khỏi tội lỗi và những hậu quả của nó. Chúng ta hãy mở lòg ra ca ngợi Ngài vì món quà cứu chuộc vĩ đại của Ngài.
(15) Khoanh tròn mẫu tự trước những lời diễn đạt ĐÚNG nói về sự phục hồi thuộc linh về thể chất của chúng ta.
a. Khía cạnh quan trọng nhất của sự phục hồi thuộc linh là nó mang chúng ta trở về mối thông công với Đức Chúa Trời.
b. Vì Chúa Jêsus chết trên thập tự giá làm sự thay thế cho tội lỗi chúng ta, nên nhân loại bây giờ được giải cứu khỏi sự hình phại của tội lỗi.
c. Sự phục hồi thuộc linh đòi hỏi sự ăn năn, quay khỏi tội lỗi, và bước đi trong ánh sáng.
d. Bệnh tật là một phần của sự rủa sả mà tất cả chúng ta phải chất nhận làm phần của cuộc sống.
e. Điều kiện để được sự chữa bệnh linh quyền của đức tin.
f. Bước đi trong sự sáng dẫn đến kết quả là được tẩy sạch tội lỗi và thông công với những tín hữu khác.
g. Sự chữa bệnh linh quyền đã được vô số người không kể xiết từ thời Tân ước đến bây giờ kinh nghiệm
h. Điều cần thiết duy nhất cho sự chữa bệnh linh quyền là sự cầu nguyện của một trưởng lãp trong Hội Thánh.
I. Mỗi hậu quả mà Ađam đem lại cho đồng giống loài người đều được đắc thắng do sự chết chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự giá.
Đây là bài học cuối cùng trong Đơn vị 2. Sau khi đã hoàn tất bài tập trắc nghiệm, hãy ôn lại bài 5,6 và 7, rồi trả lời câu hỏi trong bản tường trình học tập 2

Bài tập trắc nghiệm
CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Hoàn chỉnh những câu sau:
1. Nguồn gốc của Tội lỗi trong nhân loại có thể truy nguyên từ tội của
2. Nguồn gốc của tội lỗi trong vũ trụ có thể truy nguyên từ sự phản bội của
3. Hai bằng chứng về thực chất của tội lỗi là
4. Những bước cần thiết ch sự phục hồi của tội nhân là
5. Kết quả đau buồn và nghiêm trọng nhất của tội lỗi là
CÂU HỎI ĐÚNG SAI
Viết chữ Đ vào khoảng trống trước câu Đúng, S trước câu Sai.
......6. Chắc hẳn con người không có trách nhiệm trong việc phạm tội nếu Satan không phạm tội trước.
......7. Luật pháp cần thiết vì con người có bản chất tội lỗi.
......8. Kinh Thánh đưa ra nhiều bằng cớ chứng tỏ bằng sức riêng mình con người không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
......9. Theo bằng cớ Kinh Thánh, kiêu ngạo và ích kỷ góp phần vào sự sa ngã của Satan.
......10. Chiến lược của Satan trên thế giới ngay nay là có một kế hoạch hoàn toàn không giống kế hoạch của Đức Chúa Trời.
......11. Sự ăn trái cấm của bà Êva là một hành động tội lỗi chỉ vì đó là điều Đức Chúa Trời cấm.
......12. Vì tội lỗi vào dòng giống loài người, con người ra đời với bản chất thuộc linh bị chết.
Giải đáp câu hỏi nghiên cứu
(1) Không vâng lời Đức Chúa Trời
(2) Thế hệ mói đã làm điều ác trước mặt Chúa ( họ phãm tội nghịch cùng Chúa)
(3) Dân Ysơraên ứ lặp đi lặp lại làm điều ác trước mặt Chúa.
(4) Tội lỗi là sự không vâng lời, sự thất bại trong việc làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là tất cả những gì con người làm điều sai quấy.
(5) Câu trả lời của bạn có thể bao gồm những ý tưởng: Kinh Thánh đưa ra bằng cớ lịch sữ thực chất của tôïi lỗi, bắt đầu bằng tội của Ađam và Eâva, Cain và rồi những tội lặp lại của quốc gia Ysơraên. Tân ước là bản ký thuật của Đức Chúa Trời về sự cung ứng của Đức Chúa Trời trong việc giải quyết vấn đề tội lỗi qua Jêsus Christ và đưa nhiều thí dụ về tôïi. Có một nhu cầu quản trị ở khắp mọi nơi trên thế giới, vì để con người tự mình quyết định, họ luôn luôn ích kỷ và phản bội.
(6) a. Sai
b. Sai
c. Đúng
d. Sai
e. Đúng
(7)a. Ađam kết án chết. b. Sự chết.
(8) Câu trả lời của bạn có thể bao gồm những ý tưởng: Đức Chúa trời đã chọn việc ban cho con người có khả năng chọn lựa để họ tự quyết định trong việc phục vụ Ngài. Điều nầy đòi hỏi phải có một cuộc kiểm tra.Khitổ tiên chúng ta, ông bà Ađam và Eâva chọn đi theo những khao khát của bản ngã mình hơn là nghiên về phía Đức Chúa Trời. Vì họ phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời bằng việc bất tuân luật pháp của Ngài, nên họ thừa hưởng bản chất tội lỗi. Sự hình phạt của Đức Chúa Trời là công bình vì Ađam và êva đ cân nhắc chọn lựa giữa điều thiện và điều ác, biết rằng họ phải gánh chịu những hậu quả.
(9)a. 3) Ích kỷ
b. 5) Dơ bẩn
c. 3) Không trúng đích
d. 1) Quá phạm
e. 4) Phản loạn
(10) a. 4) Lương tâm của người ấy.
b. 1) Trí tuệ của người ấy.
c. 5) Linh của người ấy.
d.2) Tình cảm hay cảm xúc của người ấy
e. 3) Ý muốn của người ấy
(11) a, Ngày nay chúng ta gánh chịu không những tội lỗi của Ađam.
(12) a. Những ai bị rủa sả sẽ ở trong lửa đời đời với ma quỉ cùng những thiên sứ của nó.
b. Những ai bị hình phạt sẽ bị quăng vào địa ngục tại đó sâu bọ chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt.
c. Vì những ai làm điều ác sẽ bị thạnh nộ và tức giận, lo lắng và khốn khó.
d. Sự đoán phạt đời đời bao gồm sự tăm tối đen kịt.
e. Những ai chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị đốt cháy bằng diêm sinh, ngày đêm chẳng hề tắt.
(13) Bất cứ điều nào trong những điều nầy: Ngài làm cho Đức Chúa Trời nguôi cơn giận vì cớ tội lỗi. Ngài làm cho chúng ta được công bình, bảo đảm sự tha tội cho ch1ng ta ban cho chúng ta sự cứu chuộc miễn phí và đầy đủ, ban cho chúng ta một bản chất mới và làm chúng ta trở nên con cái và những kẻ thừa kế tài sản của Đức Chúa Trời. Ngài ban ánh sáng cho nếp sống bước đi hằng ngày của chúng ta.
(14) a. Ngài gánh những sự vi phạm va 2mang tật bịnh của chúng ta.
b. Bởi làn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh.
(15) a,c,e,f,g,i đền đúng. Những câu còn lại sai† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:30 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách