† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2515|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - SỰ CẢM THÚC CỦA KINH THÁNH.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-9-2011 08:45:29 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

SỰ CẢM THÚC CỦA KINH THÁNH.

Định nghĩa chữ “cảm thúc”
Mục tiêu 2: Định nghĩa và liệt kê những bằng chứng về sự cảm thúc của Kinh Thánh .
Chúng ta tin rằng Kinh Thánh là sự mặc khải vô ngộ ( không sai lầm) của Đức Chúa Trời về chính mình Ngài và mục đích của Ngài trong đời sống con người. Kinh Thánh được viết ra do những ngòi bút con người dưới sự cảm thúc ( imspiration) của Thánh Linh. Kinh Thánh là sự truyền đạt bằng văn tự về chân lý thiên thượng mà chỉ một mình Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người.
Nói đến Kinh Thánh, chúngta ngụ ý về những tác phẩm Cựu ước và Tân ước, gồm có 66 cuốn ( một số Kinh Thánh bao gồm những cuốn ngụy kinh (apocryphal) torng bản thảo Kinh Thánh ( scriptural canon) và được nhìn nhận là một phần lớn của sách thánh)
Dùng chữ cảm thúc, ch1ng ta muốn nói đến sự hành động của Thánh Linh trong đó Ngài hướng dẫn hay chỉ đạo những tác giả Kinh Thánh trong việc chọn lựa những tài liệu để thu nhập và những lời họ viết ra. Đây là một sự cho phép đặc biệt để làm một công tác đặc biệt. Đức Chúa Trời đặc trong trí và trong lòng của những tác giả Kinh Thánh về những gì Ngài muốn họ nói ra. Họ viết dưới sự chỉ đạo của Thánh Linh. Thánh Linh giúp cho những tác giả tránh khỏi những sai lầm hay tất cả mọi thiếu sót trong việc ghi lại những gì Ngài muốn họ nói. Nhưng điều đáng lưu ý là Đức Chúa Trời dùng thân vị tính của những tác giả viết Kinh Thánh trong việc ghi lại sự mặc khải của Ngài. Bút pháp và từ ngữ của mỗi cuốn sách chứa đựng trong Kinh Thánh có nét độc đáo riêng của tác giả và cá tính của người ấy.
Những tác giả loài người không cần ý thức về sự kiện là những gì họ viết phải là một phầ của sự mặc khải thiên thượng ghi lại. Nhưng, khi sự cảm thúc đến, họ vâng lời viết ngay và họ không nghi ngờ về những chữ được dùng.Chẳng hạn, Đức Chúa Trời giục giả Luca phảtìm kiếm và kiểm chứng những lời làm chứng bằng mắt thấy về cuộc đời của Chúa Jêsus để ông có thể viết thơ trả lời những thắc mắc của Hội Thánh, và gởi cho Hội Thánh về những sự dạy dỗ cần thiết hoặc những cá nhân (ICo1Cr 1:10-13, 7:1, GaGl 1:6-7, ITi1Tm 1:3; Phil Plm 1:10) Nhưng mọi điều ông biết đều qua sự cảm thúc của Thánh Linh.
Hai phần Kinh Thánh trong Tân ước cho chúng ta cái nhìn có giá trị về loại mặc khải mà các tác giả đã có. Phaolô nói rằng “ Tất cả Kinh thánh là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời” (IITi 2Tm 3:16) Nghĩa là, được Đức Chúa Trời cảm thúc. Phierơ lại nói như sau:
“ Chẳng có lời tiên tri trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được ( không lời tiên tri nào trong Kinh Thánh xuất phát từ nsự giải thích riêng của người tiên tri). Vì lời tiên tri chẳng bao giờ có nguồn gốc trong ý muốn của con người, nhưng con người nói từ Đức Chúa Trời khi Thánh Kinh thúc giục họ” ( IIPhi 2Pr 1:20-21)
Những tác giả thường nói về sự mặc khải của riêng họ, hay kinh nghiệm mặc khải do những tác giả khác của Kinh Thánh. Họ nói về điều nầy bằng cách nói rằng Đức Chúa Trời đã phán với họ.
(3) Tìm những câu Kinh Thánh liệt kê dưới đây và cho biết mỗi câu nói gì để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời phán qua tác giả loài người.
a. XuXh 17:14.........................................................................
b. 24:4...........................................................................
c. EsIs 43:1............................................................................
d. Gie Gr 11:1.....................................................................
e. AmAm 1:3, 6-9...................................................................
f. ICo1Cr 14:37...............................................................
g. IIPhi 2Pr 3:15-16............................................................
Như vậy, chúng ta thấy sự cảm thúc của Thánh Linh trên những tác giả loài người trong việc viết Kinh Thánh là một sự cho phép đặc biết để làm một công tác đặt biệt.
(4) Chọn những lời chỉnh đúng cho câu: “ Sự cảm thúc của Kinh Thánh ám chỉ”
a. bất kỳ sáng tác nào dựa trên chủ đề Kinh Thánh.
b. một sự cho phép đặc biệt của Thánh Linh để làm một công tác đặc biệt.
c. mọi ý tưởng hay mọi hành động ghi lại trong Kinh Thánh đều được Đức Chúa Cha cảm thúc.
d. Sự dẫn dắt của Thánh Linh trên những người được chọn để ghi lại sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chính mình Ngài và về chương trình của Ngài.
e. Bút pháp và từ nữ của tác giả loài người của Kinh Thánh.
f. tất cả nội dung của Kinh Thánh,kể cả những tài liệu đưọc chọn để thu nhập và những chữ được dùng
Bây giờ chúng ta hãy quay sang phần khả sát những bằng chứng của sự cảm thúc. Chúng ta sẽ khảo sát sự xác nhận về Kinh Thánh Cựu ước của Chúa Jêsus, sự ứng nhiệm lời Kinh Thánh và sự thống nhât của những chủ đề của Kinh Thánh.
1. Chúa Jêsus bày tỏ sự tôn trọng của sự chấp nhận Cựu ước. Chúa Jêsus chứng tỏ những cảm nghĩ của Ngài về Cựu ước bằng ba cách. Thứ nhất, Ngài xác định rằng Lời Chúa vững lập đời đời (Mat Mt 5:17-18, LuLc 10:26; 21:22; GiGa 10:35) thứ hai, Ngài phán rằng Kinh Thánh nói về Ngài (Mat Mt 26:24, Mac Mc 9:12; LuLc 18:31; 24:44; GiGa 5:39) Thứ ba, Chúa Jêsus bày tỏ rằng Ngài chấp nhận uy quyền của Cựu ước bằng cách trích dẫn từ trong đó (Mat Mt 4:4, 7, 10; 21:13; 26:31)
Bạn có bao giờ nhận thấy rằng Chúa jêsus chỉ ra các phân đoạn hay dạy dỗ của Cựu ước: là sai hay không xứng đáng không? Ngài có bao giờ nói rằng phần nầy hoặc phần kia của Cựu ước là không được cảm thúc không? Trái lại, Ngaì bay tỏ sự chấp nhận sách thánh mà chỉ người Do thái công nhận là Đức Chúa Trời cảm thúc. Sự tôn trọng và chấp nhận có mạnh mẽ về sự cảm thúc siêu nhiên của Kinh Thánh.
2. Lời tiên tri của Kinh Thánh được ứng nghiệm. Kinh Thánh không phải là cuốn sách do nhiều tác giả có tài viết, sự ứng nghiệm của nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh đến độ chính xác đến nổi phải nói rằng điều đó có liên quan mật thiết với Thánh Linh. Những sự kiện như vậy không thể nào do sư thông minh của lý trí con người. Nhưng nhiều lời tiên tri đã ứng nghiệm và sự cân đối được hoàn tất vào đứng thời điểm
Nơi sanh ra của Chúa Jêsus.Làng nhỏ bé nơi Chúa Jêsus. Đấng Mêsi ra đời đã được tiên tri Michê nói trước 700 năm trước khi xảy ra sự việc đó “. . . . Hỡi Bêtlêhem, Eùprata, dù ngươi nhỏ bé trong hàng ngàn làng mạc của Giuđa, nhưng ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Ysơraên, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng” (MiMk 5:2). Hãy tưởng tượng về tất cả mọi sự xảy ra để đưa Giôsép và Mari về làng nhỏ đó. Từ quan điểm thuầy túy con người, không ai có thể đoán ra sự việc diễn tiến như vậy: Chỉ có thời gian ngắn sau khi họ đến nơi, thì Chúa Jêsus ra đời. Trong sự vô sở bất tri của Thánh Linh, Ngài biết rằg vua thiên thượng sẽ không ra đời tại Giêrusalem, mà ở tại làng nhỏ Bếtlehem
_ Kẻ phản bội Chúa Jêsus.Ngạc nhiênlàm sao khi biết rằng kẻ phản bội Chúa Jêsus được tác giả Thi thiên nói tiên tri 1000 năm trước khi Chúa Jêsus ra đời. Ai có thể thấy rằng Đấng được xức dầu mà nhiều thế hệ mong đợi, Đấng sẽ mang sự cứu độ đến cho sân Ysơraên, Đấng được Đức Chúa Trời chỉ định cai trị đời đời, nhưng lại một người bạn và người cộng tác phản bội. Nhưng hãy đọc “ Ngay cả người bạn thân nhất của tôi, người tô tin cậy, người ăn chung bánh với tôi, đã dở gót nghịch cùng tôi” (Thi Tv 41:9)
Cách thức Chúa Jêsus chịu chết. Lời dự ngôn thứ ba làm tôi sửng sốt, ấy là hình thức xử án dành cho Đáng Chịu xức dầu không sử dụng trong Ysơraên vào thời Đavít chỉ ném đá và đó là hình phạt từ hình. Thi thiên 22 nói trước về một phương pháp khác “ . . . . chúng nó đâm và chân và tay tôi” ( c16) Điều nầy nghe rất xa lạ đối với người Do thái, nhưng nó hoàn toàn đúng với bức tranh xử tử bằng cáh treo trên cây thập tự của người La mã.
Lời tiên tri cũng nói chi tiết củ sữ đóng đinh trên thập tự giá. bạn có thể nhớ rằng Đức Chúa Trời đã truyền bảo cách đặc biệt cho Môise về sự chuẩn bị cho dân sự Ngài ra khỏi xứ Êdíptô. Con chiên của lễ vượt qua phải bị giết và huyết nó được bôi lên ngạch cửa. Cũng vậy,thịt cũng được chuẫn bị cách đặc biệt, phải quay con chiên toàn bộ. Có lẽ Đức Chúa Trời cũng có vô số lý do để khuyên bảo điều nầy, nhưng có một lý do rõ ràng nhất: không cái xương nào bị gãy. Nếu họ nấu thịt chiên, thì họ phải chặt xương nhỏ ra mới có thể Vượt qua của Ysơraên làm hình bóng về Con Chiên Con Lễ Vượt qua của Ysơraên làm hình bóng về con Chiên Lễ vượt qua trọn vẹn. Như vậy, lời tiên tri được nói trước khi Chúa Jêsus ra đời 1000năm rằng Ngài có thể bị đánh đập, bị đêm và bị nhục mã, nhưng không một cái xưng nào của Ngài bị gãy (so sánh EsIs 52:13-15, và 53:1-12 với Thi Tv 34:20)
(5) Đọc GiGa 19:31-37, hay ghi vào sổ tay những gì chúng ta đọc về những lời tiên tri về nêu trên.
Những lời tiên tri khác: Nhiều lời tiên tri đã ứng nghiệm mà không thể nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp. hãy xem số lượng lớn những sự kiện xảy ra trước mắt chúng ta về sự hồi sinh của Ysơraên là một quốc gia độc lập (nation- state) (xem EsIs 35:1-2, Exe Ed 37:1-27; XaDr 8:1-8; 10:9) Nhiều lời dự ngôn torng sách tiên tri Đaniên đã thành sự thực đến nổi những nhà phê bình tự do 9ã cố gắng công bố rằng sách đó là sách lịch sử chứ không phải sách tiên tri.Họ đã không thành công. Những học giả hiện đại tiếp tục khám phá bằng chứng mới cho rằng Đaniên đã dống vào thời bị bắt làm phu tù ở Babylôn, và sự mặc khải mà ông nhận được về tương lai đực ghi lại trong thời gian nầy.
3. Kinh Thánh có sự thống nhất tuyệt diệu về nh74ng chủ đề: dù Kinh Thánh do khoảng 40 tác giả viết trong thời gian trên 1600 năm nhưng các Kinh Thánh trình bày một chủ đề xuyên suốt: Sự cứu chuộc Đức Chúa Trời dành cho con người qua sự hi sinh của con Ngài là Jêsus Christ. Trong Kinh Thánh chỉ có một hệ thống giáo lý, một tiêu chuẩn tiêu chuẩn đạo đức một kế hoạch cứu rỗi, và một kế hoạch thiên thường dành cho mọi thời đại.Thy vì mâu thuẩn và làm cho đề tài trở nên phức tạp, thì Kinh Thánh bổ sung cho nhau và làm hoàn chỉnh ẫn nhau cách hài hòa. Một loạt khác sự mặc khải được bày tỏ ra đang chuyển động xung quanh màu kịch để đạt đến điểm cao độ nín thở là sự đắc thắng cuối cùng trên Satan. Những sách của Kinh Thánh rất khác biệt như Lêviký và Giăng nhưng chỉ nói về một câu chuyện, một đề tài, một công việc, 4 sách phúc âm cho chúng ta những chi tiết đều rọi lên một khía cạnh khác nhau của bản tính và chức vụ của Ngài. Nhưng tất cả đều được kết hợp thành một khối thống nhất.
(6) Không cần dựa vào ohần thảo luận trên, hãy trả lời những câu hỏi sau vào sổ tay của bạn:
a) liệt kê bằng chứng về sự mặc khải của Kinh Thánh.
b) Chúa Jêsus bày tỏ rằng Ngài chấp nhận thẩm quyền của Cựu ước như thế nào

c) Cho 1 ví dụ về 1 lời tiên tri của Kinh Thánh đã được ứng nghiệm.
d) chủ đề chính của Kinh Thánh chạy suốt từ Sáng thế ký đến Khải huyền là gì?
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 07:03 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách