† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2295|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - TÍNH ĐỘC QUYỀN CỦA KINH THÁNH.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:02:14 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

TÍNH ĐỘC QUYỀN CỦA KINH THÁNH.

Mục tiêu 3: Trình bày những tiêu chuẩn dành cho tính độc quyền của bản thảo Cựu ước, và nhận diện những lời diển đạt liên quan đến bản thảo của Kinh Thánh .
Khi chúng ta nói về tính độc quyền của Kinh Thánh, thì chúng ta muốn nói rằng Kinh Thánh là sự mặc khải bằng văn bản đầy đủ ( trọn vẹn) về chân lý thiêng thượng. Chúng ta đã thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng một số lượng tác giả loài người để ghi lại sự mặc khải của Ngài. Chúng ta cũng đã thảo luận về thời gian hoàn tất sự bày tỏ thiêng thượng ấy.Như vậy, chúng ta đi đến hai vấnđề quan trọng 1) Sự mặc khải hoàn tất khi nào? 2) Sự mặc khải thiên thượng bao gồm những gì? Bây giờ chúng ta hãy khảo sát từng vấn đề.
Sự hoàn tất của mặc khải thiêng thượng.
Chúng ta đã nghiên cứu về thái độ của Chúa Jêsus đối với Cựu ước - Ngài chứng tỏ sự chấp nhận ấy bằng sự trích dẫn một cách bao quát.Tuy nhiên, gần đến cuối thời kỳ chấm dứt chức vụ trên trần gian của Ngài, Ngài nói rằng còn nhiều chân lý Ngài muốn bày tỏ cho môn để của Ngài:
Ta còn có nhiều điều muốn nói với các con, và bây giờ những điều đó cao quá sức các con, nhưng khi Linh Chân lý (Thần Lẽ thật) đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi lẽ thật. Ngài sẽ không nói theo ý riêng mình, Ngài sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ bảo các con những gì sẽ đến. Aáy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta bằng cách lấy điều thuộc về ta và làm sáng tỏ cho các con. Mọi sự Cha có điều là của ta. Đó là lý do ta nói rằng Thánh Linh ấy đều thuộc về ta và làm sáng tỏ cho các con (GiGa 16:12-15)
Trong đoạn nầy chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ thêm lẽ thật. Lẽ thật nầy bao gồm những biến cố tương lai (Những gì sẽ đến), chỉ đạo và soi sáng ( lấy đều thuộc về ta và làm sáng tỏ cho các con), và giáo lý thêm ( vào mọi lẽ thật) cần thiết để sống đẹp lòng Đức Chúa Trời ( Ngài sẽ làm sáng danh ta)
Có hai điều quan trọng trong lời phán của Chúa Jêsus:
1) Ngài hức rằng Thánh Linh sẽ hoàn tất sự mặc khải bằng cách chỉ đạo những người theo Ngài vào mọi lẽ thật (c13). Ngài cho phép họ hiểu và áp dụng những sự dạy dỗ của Chúa Jêsus.
2) Ngài nói về sự mặc khải cho Tân ước trước khi Tân ước được bày tỏ cho những tác giả loài người ghi lại. Bạn có thể nói rằng Ngài đã phê chuẩn trước rồi. Phê chuẩn có ý nghĩa là công bố chấp thuận và cho thẩm quyền. Như vậy, công tác của các tác giả phúc âm Công vụ các sú đồ các thơ tín và sách Khải huyền đã đưọc nói trước, giải thích và chấp thuận.
Những tác giả như Phaolô ngụ ý rằng những gị họ viết ra đều do mặc khải. Nói về kinh nghiệm của ông trong Eph Ep 3:1-2, sư đồ Phao lô viết rằng ông cùng các sứ đồ và những tiêntri khác đều nhận được sự mặc khải thiên thượng và lẽ thật chưa biết trước kia, Phierơ cũng công nhận những giá trị của những điều Kinh Thánh mặc khải và cảm thúc để được ghi lại ( IIPhi 2Pr 1:20-21) Trong IPhi 1Pr 3:15-16 ông nói đến sự dạy dỗ về giáo lý mà Phaolô ghi lại là Kinh Thánh.
Đến năm 64 sau Công nguyên, hầu hết những bản ghi chép về các sách phúc âm và thơ tín đều được viếtlại và luân lưu trong các hội thánh. Sau đó khoảng 25 hay 30 năm sau,sứ đồ Giăng nhận được sự Khải thị. Thánh Linh cho phép vị sứ đồ nhận sự mặc khải nầy và tồi dường như hoàn tất sự mặc khải thiêng thượng. Bây giờ Thánh Linh đã hoàn chỉnh, chúng ta không được thêm hoặc bớt điều gì. Đức Chúa Trời đã lần lượt bày tỏ ý muốn và mục đích của Ngài trong thời kỳ hơn 1600 năm. Chúng ta không cần gì nữa. Đức Chúa Trời đã nói tất cả những điều Ngài muốn nói với chúng ta về chính Ngài và chương trình của Ngài cho chúng ta.
Điều nầy có ý nghĩa là sự mặc khải đặc biệt của Thánh Linh được kể thêm vào lời Đức Chúa Trời trong hình thức văn bản là không có giá trị cho chúng ta ngàynay. Chỉ có những tác giả của Kinh Thánh mới có độc quyền đó.Chúng ta có thể được Đức Chúa Trời cảm động để góp phần mở mang vương quốc của Ngài, chứ không phải để góp phần và mặc khải bằng văn bản của Ngài. Đọc, nghiên cứu và áp dụng các sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có thể nói với sự tin quyết rằng Đức Chúa Trời đã thực sự phán cách rõ ràng và thích hợp với chúng ta hơn. Ngài đã bày tỏ cách trọn vẹn những gì Ngà muốn truyền đạt rồi. Không cần thêm điều gì hay có ý định thêm vào điều gì nữa.
Điều quan trọng chúng ta cần nhận thấy ấy là Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục phán với Hội Thánh của Ngài ngày hôm nay. qua ân tứ tiên tri, Thánh Linh vẫn tiếp tục công bố chi tín hữu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tất cả những lời tiên tri, nếu nhận được phải hòa hợp với lời Chúa trong sự gây dựng, khuyên bảo và an ủi tín hữu (ICo1Cr 14:3). Không có sự thay thế, cũng không có sự mâu thuẫn với sự mặc khải được ban cho trong thời đại Sứ đồ làm sự chỉ đạo chung cho Hội Thánh.
(7) Chúng ta thấy Chúa Jêsus nhận chân giá trị của Cựu ước bằng việc trích dẫn thường xuyên trong chức vụ của Ngài. Trả lời những câu hỏi có liên quan đến Tân ước vào sổ tay của bạn.
a. Phần Kinh Thánh nào bày tỏ cho chúng ta thấy Chua Jêsus phê chuẩn Tân ước trước?
b.CHúa Jêsus cho chúng ta biết phần chân lý sẽ đực mặc khải thêm bao gồm những gì?
c. Cho biết hai khúc Kinh Thán nào tiết lộ rằng các sứ đồ tự họ nhìn nhận rằng những điều họ đang viết là sự mặc khải thiên thượng.
(8) Đối với chúng ta tại sao biết rằng sự mặc khải bằng văn của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh, là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời là điều quan trọng hãy trả lời câu hỏi nầy vào sổ tay của bạn.
Các sách được công nhận của Kinh Thánh
( The Canon cf, Scriptures)
Gần 2000 năm trôi qua kể từ sự mặc khải cuối cùng của Kinh Thánh. Nó bao gồm chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời khi được bày tỏ đầu tiên trong Cựu ước và lời mời cuối cùng của Ngài cho loài người trong Tân ước.
Bạn có thể hỏi, “ Làm thế nào để nhiều bản ghi lại lẽ thật được bày tỏ có thể gom lại với nhau để làm thành một cuốn sách? Công tác ấy được thực hiện khi nào chịu trách nhiệm cho việc nào hay những cá nhân nào chịu trách nhiệm cho việc hình thành Kinh Thánh?” Bây giờ chúng ta hãy khảo sát những câu hỏi nầy.
Sự hình thành Cựu ước .
Chúng ta gọi 59 sách CưÏu ước là B3n thảo chuẩn (Canon) Chữ nầy phát xuất từ tiếng Hy lạp “Kanon” có nghĩa đen là “ cây sậy hay cây roi” Về sau đó có nghĩa là “cái thước đo, hay tiêu chuẩn đo lường” Khi áp dụng vào Kinh Thánh, canon ( bản thảo chuẩn) chỉ về những sách được định giá theo những tiêu chuẩn chắc chắn và thấy là đáp ứng được tất cả những điều kiện được công nhận là sự mặc khải cảm xúc của Đức Chúa Trời.
Để tóm tắt ngắn gọn, sự mặc khải đầu tiên của Đức Chúa Trời được Môise ghi lại khoảng năm 1450. Trước công nguyên sự tiết lộ cuối cùng của Cựu ước được ghi lại khoảng cuối thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Môi se được nhìn nhận là tác giả của 5 sách đầu tiên của Cựu ước, thường thường được gọi là những sách của luật pháp. Trong Kinh Thánh của người Hybálai những sách kế tiếp là những sách tiên tri. Các sách nầy bao gồm những sách bày tỏ cho những người trong chức vụ tiên tri. Phần thứ ba của Cựu ước là những tác phẩm (Writings) gồm 3 nhóm: 1) Những sách đọc trong các kỳ lễ đặc biệt ( chẳng hạn sách Eâxơtê đọc trong dịp lễ Phurim),2) Những sách văn thơ (Thi thiên,Châm ngôn và Gióp) và 3) những sách không thuộc tiên tri lịch sử ( Đaniên, Eâxơra, Nêhêmi và Sử ký, được viết do những người không có chức vụ tiên tri, mặc dù Đaniên đ sử dụng ân tứ tiên tri) Những sách tạo thành Kinh Thánh Hybálai cũng gồm 39 cuốn giống như chúng ta nhìn nhận là Cựu ước.
Sử gia Do Thái Josephus (95 sau Công nguyên) có đưa bằng cớ chứng tỏ rằng những sách của Cựu ước được thu gom lại dưới sự hướng dẫn của êxơra và những thành viên trong nhà hội vĩ đại (Great Synagogue) ở thế kỷ thứ 5 trước Đấng Christ, 39 cuốn sách nầy được xếp theo 3 phần như chúng ta đã đề cập _ Luật pháp, tiên tri, văn phẩm - do những người của Đức Chúa Trời được cảm thúc thiêng thượng và có đức tin và hạnh kiểm tốt. Những bản tường thuật về các cuộc thảo luận nầy xảy ra tại nhà dạy dỗ ở Jamnia, Palestin giữa những năm 70 và 100 sau Công nguyên, nhìn nhẫn sự hiện hữu của 39 sách mà chúng ta gọi là Cựu ước.
Sự hình thành Tân ước .
Khoảng hai thế kỷ cuối trước công nguyên, ngườ Ysơraên bị áp bức và hành hại khủng khiếp dưới tay của các quốc gia Ngoại bang. Người ta lo âu, “ Tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp? Không có hi vọng gì cho sự công bằng được thực hiện sao?”
Dường như có sự đáp lời cho những lo âu nầy, một số các tác phẩm văn chương xuất hiện mà chúng ta gọi là sách tiên đoán ( Apocalyp - tic - Khải thị) ( liên quan đến vệc tiên đoán về sự đảo lộn thế giới, những biến cố khủng khiếp).Những cuốn sách khác nhau cũng xuất hiện, mà người ta công bố là do những nhân vật cổ xưa của Kinh Thánh viết. Những cuốn sách gọi là tiên tri nầy công bố rằng chẳng bao lâu nữa Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào lịch sử bằng sự phán xét mạnh mẽ, hình phạt những kẻ ác, và thưởng cho người công bình. Mặc dù loại văn chương nầy có vài giá trị lịch sử, nhưng nó chẳng bao giờ được cả người Do thái lẫn Hội Thánh đầu tiên nhìn nhận ngang hàng với Kinh Thánh. Một ví dụ của loại văn chương nầy là một nhóm tác phẩm gọi là ngụy kinh. ( Apocryphal)
Tương phản với bối cảnh nầy là sự xuất hiện của Chúa Jêsus, Ngài đến thế gian phục vụ, chịu chết, phục sinh và thăng thiên về cùng Cha. Ngài đến mang hi vọng và ánh sáng cho con người tối tăm tội lỗi, tuy nhiên Ngài chẳng bao giờ hình phạt kẻ ác và cũng chẳng ban thưởng cho người công bình. Trái lại, Ngài thành lập Hội Thánh và thách thức tín hữu ra đi ra giảng phúc âm khắp mọi nơi. Ngài dặn dò những môn đệ Ngài cách đặc biệt là phải rao giảng tất cả những gì Ngài đã phán (Mat Mt 29:20) Rõ ràng, những bản ghi chép những điều Ngài phán rất cần thiết
Khi Hội Thánh đầu tiên tăng trưởng đến múc đáng kế và lan rộng vể mặt địa lý, thì tín hữu được tăng trưởng qua chức vụ rao giảng phúc âm. Chức vụ nầy khởi đầu do những người cùng sống với Chúa trong thời gian Ngài tại thế. Khi những tín hữu lớn lên về thuộc linh, nhiều điều liên quan đến sự áp dụng thực tế ân điển của Đức Chúa Trời vào những nan đề hằng ngày, những nền văn hóa khác nhau, những đòi hỏi của xã hội và những tà giáo ( ý kiến và những giáo lý trái ngược với niềm tin đã chấp nhận) Những nhà lãnh đạo sứ đồ đã đáp ứng nhu cầu, bằng việc viết những bức thơ khuyên bảo ( gọi là các thơ tín) để gởi luân lưu trong các Hội Thánh. Rõ ràng là những bức thơ nầy được Thánh Linh cảm thúc và được chấp nhận làm sách Thánh ( IIPhi 2Pr 3:5-10) Sau đó, khi các sứ đồ và thế hệ lãnh đạo và những tín hữu đầu tiên đã lớn tuổi, Thánh Linh cảm động một số tác gỉ thuật lại cuộc đời Đấng Christ (IPhi 1Pr 1:12-15) Những bài tường thuật nầy được gọi là các sách Phúc âm (Mathiơ, Mác, Luca và Giăng)
Chúng ta phải nhớ rằng đồng thời với việc Hội Thánh trên đã trưởng thành, thì có “những anh em” giả “những sứ đồ” giả, và “những antichrist” cũng xuất hiện và phô bày giáo lý của họ cho Hội Thánh ( Hãy đọc IICo 2Cr 11:12-15; GaGl 1:6-9; 3:1; CoCl 2:1-23; ITi1Tm 4:1-3; IITe 2Tx 2:1-17; IIPhi 2Pr 2:1-22; IGi1Ga 2:18-19 và Giuđe nói điều nầy). Khi Kinh Thánh được luân lưu, chắc chắn có nhiều loại văn khác nhau. Vì thế, qua tiến trình thời gian, Hội Thánh phải thành lập một phương cách nhìn nhận Kinh Thánh được cảm thúc thiên thượng. Dĩ nhiên, qua hành động nầy, Kinh Thánh khác hẳn với tất cả các loại văn chương khác
Nguyên tắc ( hay bản thảo chuẩn - canon) của Tân ước là:
1. Phải được một sứ đồ viết hay đọc cho viết.
2. Nội dung phải có tính cách thuộc linh để được công nhận là cảm thúc thiên thượng.
3. Được Hội Thánh nhìn nhận cách phổ quát là cảm thúc thiên thượng.
Ngay từ thời kỳ đầu của Hội Thánh 27 sách của Tân ước đã được đo lường bằng những tiêu chuẩn nầy và được nhìn nhận la do Đức Chúa Trời cảm thúc. Trên căn bản nầy, Hội đồng Carthage ( Council of Carthage) (một nhóm người lãnh đạo Hội Thánh) công bố vào năm nhận là 27 cuốn mà hiện nay đang có trong Tân ước. Như vậy, hội đồng về sau chỉ chứng thực tại những gì đã được những tín hữu được Thánh Linh dẫn dắt xác quyết.
(9) Cho biết ngày phỏng chừng và nhóm ngườichịu trách nhiệm công nhận bản thảo chuẩn của Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước.
a) Cựu ước............................................................................
b) Tân ước............................................................................
(10) Diễn tả bằng lời riêng của bạn ba tiêu chuẩn để chọn lựa những văn bản của Hội Thánh đầu tiên được chọn vào bản thảo chuẩn của Tân ước ( ghi vào sổ tay của bạn)
Sự đáng tin cậy của những bản thảo.
Dưới sự thúc giục đặc biệt của Thánh Linh, các tác giả được Đức Chúa Trời cảm động đã ghi những sự mặc khải của Ngài vào những bản viết gốc hay bản thảo. Ngày nay chúng ta có nhiều bản sao chụp đẹp về những tài liệu nầy. Vì có nhiều chỗ hơi khác giữa những bảo sao chụp, nên chúng ta không thể không thể nói chính xác rằng Đức Chúa Trời đã cảm thúc mọi bản sao chụp ấy.
Tuy nhiên, ngay cả vấn đề sao chụp và chuyển Kinh Thánh đi, thì chúng ta thấy có nhiều bằng chứng về sự che chở và chăm sóc của Đức Chúa Trời. Thật vậy sự bảo tồn một bản văn chính xác trải qua nhiều thế hệ tự nó là một phép lạ củ sự quan phòng thiên thượng. Bạn có thể hỏi, “là sao có được sự chính xác thật sự và xác quyết rằng,” Kinh Thánh hoàn toàn đáng tin cậy.Những sự khác nhau chút đỉnh ấy không thay đổi bất kỳ sự hểu biết nào của chúng ta về sự mặc khải của Đức Chúa Trời”
Vấn đề ấy là nhiều nhà chuyên môn đã dùng rất nhiều năm để so sánh những bản sao xưa nhất với nhau và với các bản thảo đáng tin cậy khác. Họ đã nghiên cứu cách bao quát. Những khám phá mới về những bản sao chụp cổ xưa về bản thảo Kinh Thánh gần biển chết cũng đã góp phần lớn vào công tác nầy.
Kết quả của những công trình nghiêncứu của những học giả bảo đảm cho chúng ta rằng chúng tacó những bản văn hoàn toàn đáng tin cậy. Họ chứng tỏ cho chúng ta biết rằng những bản văn bằng tiếng Hybálai (Hebrew) và Hilạp (Greece) chúng ta có thực tế giống y như những bản gốc ( gọi là nguyên bản - antographs) và tất cả những giáo lý quan trọng của cả Cựu ước và Tân ước đều nguyên vẹn. Đức Chúa Trời Đấng cảm thúc để viết lại sự mặc hải của Ngài cho loài người, đã bảo tồn nói trải qua nhiều thời đại. Chúng ta có thể tin quyết rằng Kinh Thánh của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời
Mặc dù Kinh Thánh chứng tỏ rằng có môt sự thúc giụa đặc biệt của Thánh Linh trên người tiếp nhận sự mặc khải thiên thượng (IIPhi 2Pr 1:20-21), nhưng chúng ta không thể kết luận từ Kinh Thánh rằng sự cảm thúc tương tự có giá trị cho những người dịch, chuyển giao và sao chụp Kinh Thánh. Qua điều nầy tôi không muối nói rằng những bản dịch là không đáng tin cậy. Trái lại chúng ta điều biết rầng hầuhết những bản dịch hiện tại và của các học iả khắc khe. Đa sôù đều được đáng giá có chất lượng cao xuất sắc. Tuy nhiên, tôi muốn n1i rõ rằng chúng ta không thể lấy một bản dịch làm uy quyền tối hậu củ chúng ta trong đức tin và hành động, chúng ta phải khôn ngoan so sánh bản nhuận chánh nầy với bản nhuận chánh khác và khảo sát những giá trĩ của mỗi bản trong sánh sáng của sự uyên bác lỗi lạc.
(11) Nói về bản thảo chuẩn của Kinh Thánh được thảo luận trong bài nầy, câu diễn đạt nào ĐÚNG?
a. Vì chúng ta không còn những bản thảo gốc, nên chúng ta không thể chắc rằng Canon (Bản thảo được chấp nhận) là lời Đức Chúa Trời được cảm thúc.
b. Từ ngữ Canon của Kinh Thánh ( Bản thảo được công nhận) của Kinh Thánh chỉ về tất cả những sách trong Kinh Thánh đáp ứng tiêu chuẩn nầy: những sách nầy ấy được sự mặc khải thiên thượng.
c. Chúng ta có thể chấp nhận với niềm tin quyến nơi những sự dạy dỗ cuả Kinh Thánh vì Đức Chúa Trời không những cảm thúc sự viết ra, nhưng Ngài còn bảo vệ những văn bản ấy qua nhiều thế kỷ.
d. Không những Đức Chúa Trời đã cảm thúc các tác giả Kinh Thánh trong một cách thức đặc biệt, nhưng Ngài còn cảm thúc những học giả phiên dịch Kinh Thánh từ bản văn nguyên thủy sang các ngôn ngữ khác, để tất cả những bản dịch hoàn toàn đáng tin cậy.
e. Vài sách Tiên Đoán ( apocalytic) như Ngụy kinh (Apocrycha) đã được sáp nhập vào Sách đượ công nhận (Canon) của Cựu ước.
f. Cựu ước của chúng ta giống như Kinh Thánh Hybáilai.
g. Bản thảo chuẩn ( Sách được công nhận) của Cựu ước có 39 cuốn trong khi Tân ước có 27 cuốn.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:06 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách