† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2931|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - THẨM QUYỀN CỦA KINH THÁNH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:03:22 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

THẨM QUYỀN CỦA KINH THÁNH

Mục tiêu 5: Trình bày về thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời có vị trí nào trong đời sống chúng ta .
Khi chúng ta học Kinh Thánh, có một câu hỏi rất quan trọng được nêu lên. Chúng ta sẽ dành cho việc học Kinh Thánh ở tầm quan trọng đến mức độ nào mà cả đời sống và ý muốn của chúng ta đều gắn liền và đó? Kinh Thánh từ đầu đến cuối đều bày tỏ cảm giác của Đức Chúa trời về vấn đề nầy.Chúng ta học Kinh Thánh để lời Chúa trở thành thẩm quyền tối hậu torng mọi vấn đề nầy.Chúng ta học Kinh Thánh để lời Chúa trở thành thẩm quyền tối hậu trong mọi vấn đề thuộc về đức tin và hành vi ( IITi 2Tm 3:16-17)
Đầu tiên trong sự thông công với dân sự Ngài, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn và mục đích của Ngài. Ngài cũng cho dân sự Ngài biết rằng Ngài mong đợi họ biềt mạng lịch của Ngài và hành động nghiêm chỉnh, “ Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu, chớ thêm hay bớt chi hết” ( PhuDnl 12:32) rồi Ngaì cũng nói rằng Ngài sẽ thử họ để xem họ có hiểu lời Ngài và vâng lời không ( 13:1-3)
Phương cách để chúng ta cứ giữ mối liên hệ mật thiết với Chúa Jêsus là sống nhò lời Ngài: “ Nếu các con vâng giữ những mạng lịnh ta, thì các con sẽ cứ ở trong tình yêu của ta” (GiGa 15:10) Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu cuả mình với Đấng Christ bằng sự vâng heo ý muốn Ngài bày tỏ “Các con là bạn của ta nếu các con làm những điều ta răn bản” (15:14)
Lời Đức Chúa Trời là chân lý (17:17) Vì vậy chúng ta phải làm cho lời ấy thành thẩmquyền cao nhất của đời sống cá nhân và đời sống tập thể Hội Thánh chúng ta. Ở nhiều ngôi giáo đường của chúng ta, chúng ta đặc bục giảng ở giữa tòa giảng vì đó là nơi Lời Đức Chúa Trời được giảng ra. Điều nầy minh họa cho điều Đavít, tác giả Thi thiên, đã nói : “Lời Chúa được tôn cao hơn cả sanh thinh Chúa” ( vì Chúa được tôn danh Ngài và lời gài trên tất cả mọi sự” - bản Anh Ngữ) (Thi Tv 138:2)
Lời Đức Chúa Trời phải được ở vị trí ưu tiên trong mọi phần của cuộc sống chúng ta. Chúng ta hải đặt sự dạy dỗ của lời Chúa trên lời khuyên của gia đìng hay của bạn bè. Chúng ta phải chú ý đến những lời cảnh cáo và những lời chỉ đạo của Kinh Thánh.Lời Chúa phải cai trị tình cảm của chúng ta.
Vì vậy, có sự dạydỗ Kinh Thánh thuân chánh trong Hội Thánh chúng ta quan trọng biết bao. Chúng ta phải khuyến khích tín hữu yêu mến sự học hỏi lời Chúa có hệ thống. Tín hữu có thể đến nhà Đức Chúa Tròi không phải vì những chương trình hay những cá nhân giảng dạy, nhưng vì họ yêu mến lời Đức Chúa Trời.
Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Đức Chúa Trời chúg ta còn mãi đời đời .
(EsIs 40:8)
(13) Dựa trên điều chúng ta đã học trong phần nầy, hãy giải thích vào sổ tay cua bạn thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời được đặt ở vị trí nào trong đời sống chúng ta.

Bài tập trắc nghiệm
1. Xếp mỗi từ cho phù hợp với định nghĩa
.....a. Truyền đạt những câu chuyện không bằng văn bản từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.
......b Điều gì xảy ra khi Thánh Linh giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh.
.....c. Bản thảo nguyên thủy của Kinh Thánh.
......d. Một hành động đặc biệt của Thánh Linh trong việc hướng dẫn những tác giả con người viết các sách của Kinh Thánh.
.....e. Sự tiết lộ chính Đức Chúa Trời và những hành động của Ngài mà không thể biết bằng cách nào khác.
.....f. Những tác phẫm mang tính nói trước về sự đảo lộn thế giới, những biến cố khủng khiết.
.....g. Hệ thống do lường theo những tiêu chuẩn xác thực để quyết định sách nào được cảm thúc thiên thượng.
1) Văn chương tiên đoán.
2) Nguyên bản.
3) Truyền khẩu.
4) Bản thảo chuẩn
5) ự cảm thúc.
6) Sư soi sáng
7) Sự mặc khải
CÂU HỎI ĐÚNG SAI.
Ghi chữ Đ vào trước câu Đúng, và S trước câu Sai.
......2. Hội Thánh là thẩm quyền tối hội trong những vấn đề liên quan đến đức tin và hành động.
......3. Muốn hiểu được những lẽ thật của Đức Chúa Trời, chúng ta phai cẩn thận phân tích và giải thích những điều đã được viết ra trong ánh sáng của sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh.
......4. Sự cảm thúc của Kinh Thánh bao gồm nguyên bản, những bản sao chụp của nguyên văn, những bản dịch và những bản nhuận chánh.
.....5. Chúng ta có niềm tin xác đáng rằng Kinh Thánh của chúng ta là đáng tin cậy, là Lời Đức Chúa Trời được mặc khải vì chúng ta thấy bằng chứng Đức Chúa Trời đã bảo vệ bản văn chính xác trải qua nhiều thế hệ.
.....6. Tất cả những sách được xếp vào bản thảo chuẩn ( Canon) được nhìn nhận là có sự mặc khải thiên thượng.
......7. Tính độc quyền của Kinh Thánh có nghĩa là trong 66 cuốn của Kinh Thánh chúng ta có toàn bộ sự mặc khải bằng văn tự của Đức Chúa Trời.
Giải đáp câu hỏi nghiên cứu .
(1) Sự mặc khải, khi có quan hệ Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân sự Ngài những điều mà họ không thể bằng cách nào khác để biết về Ngài và những mục đích của Ngài.
(2) a. Đúng
b. Sai
c. Sai
d.Đúng
(3) ( Trích từ bản Kinh Thánh nhuận chánh quốc tế - NIV)
a. Bấy giờ Chúa phán cùng Môise, “ Viết điều nầy trên, một cuộc giấy. . . .”
b. “ Môise viết xuống mọi điều Chúa đã phán”
c. “ Nhưng bây giờ, đây là những điều Chúa phán” (Eâsai là tác giả)
d. “ Đây là lời phán từ Chúa đến với Giêrêmi”
e. “ Đây là những điều Chúa phán”
f. “ Nếu có ai nghĩ mình là một tiên tri hay được ân tứ thuộc linh, người ấy hãy nhận biết rằng những gì tôi đang viết cho anh em là lệnh truyền của Chúa”
g. “ Phaolô cũng viết cho anh em bằng sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho người” (Hãy nhớ trong câu 16 Phierơ nhìn nhận điều Phaolô viết là Kinh Thánh)
(4) b) Một sự cho phép đặc biệt.
d) Sự hướng dẫn của Thánh Linh. . . . . . . .
f) Tất cả nội dung.
(5) Mặc dù người ta có thói quen đáng gãy xương của những người bị đóng đinh để chết cho mau, nhưng khi quân lính thấy Chúa Jêsus đã chết rồi, họ không cần đánh gãy xương của Ngài. Vì thế, họ dùng giáo đâm vào hông Ngài.
(6) a. Chúa Jêsus chứng tỏ sự tôn trọng và chấp nhận Kinh Thánh là lời Chúa Trời, nhiều lời tiên tri của Kinh Thánh đã được đã được ứng nghiệm, có một sự thống nhất trong các chủ đề của Kinh Thánh
b. Ngài thường trích dẫn bộ Kinh Thánh.
c. Chẳng hạn như nơi Chúa Jêsus sinh ra được tiên tri Michê báo trước, cách Ngài chịu chết được Eâsai và Đavít nói trước.
d. Sự cứu chuộc của nhân loại.
(7) a. GiGa 16:12-15
b. Sự hướng dẫn thuộc về tiên tri và soi sáng cùng giáo lý thêm vào.
c. Eph Ep 3:4-5, 9-10; IIPhi 2Pr 3:15-16; 1:20-21.
(8) Vì chúng ta biết rằng mình đề kháng những gì về sau gọi là sự mặc khải, khi những điều đó không phù hợp với những điều Đức Chúa Trời đã bày tỏ, và không làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
(9) a) Khoảng 500 B.C do Eâxơra và nhưng thành viên của nhà Hội Vĩ đại.
b) A. D. 397 do Hội Đồng Carthage.
(10) Những sách ấy phải được mặt sứ đồ viết hay đọc cho người khác viết. Nội dung phải có đặc tính thuộc linh chứng tỏ bản văn được sự cảm thúc thiêng thượng. bản văn đó phải được toàn thể Hội Thánh nhìn nhận có sự cảm thúc thiên thượng.
(11) a. Sai
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai
e.Sai
f.Đúng
g. Đúng
(12) Toàn cuốn sách hay tàn bộ Kinh Thánh.
(13) Câu trả lời của bạn tương tự như sau: Kinh Thánh, lời Kinh Thánh , phải là thẩm quyền tối hậu, tong mọi vấn đền của đức tin và hành động của chúng ta. Kinh Thánh phải hướng dẫn hành động của chúng ta.Chúng ta phải trung tín học hỏi Kinh Thánh và áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào toàn bộ cuộc sống chúng ta.
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2019 07:05 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách