† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2506|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - HỘI THÁNH CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:05:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

HỘI THÁNH CÓ ĐẶC ĐIỂM GÌ?

Mục tiêu 3: Nhìn nhận những đặc tính mô tả bản chất của Hội Thánh .
Khi một người tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa, thì Đức Thánh Linh, Đấng mang lạisự cứu chuộc, sẽ kết hợp người ấy vào cộng đồng của các tín hữu khác mà chúng ta gọi đó là Hội Thánh của Đấng Christ. Trong Kinh Thánh Hội Thánh được ví sánh như một thân thể, một tân phụ, một ngôi nhà, những cành của câu nho, và một bầy. Những hình ảnh tương tự nầy cũng được áp dụng cho cá nhân tín hữu, Hội Thánh địa phương và Hội Thánh phổ thông.
(6) Xếp đặt ch pù hợp những từ và phần Kinh Thánh mô tả
.....a. LuLc 15:4-10 (bầy chiên)
.....b. IICo 2Cr 11:2 (tân phụ)
.....c. ICo1Cr 3:16-17 (ngôi nhà)
.....d. Eph Ep 13:20 ( Thân thể)
.....e. HeDt 13:20 (bầy chiên)
.....f. GiGa 15:1-5 (Nhánh nho)
1) Cá nhân tín hữu
2) Hội chúng tại địa phương.
3) Hội thánh phổ thông.
Bài tập nầy mô tả vài điều về bản chất của Hội Thánh. Mặc dù một cá nhân tín hữu không tạo htanh một Hộithánh. Nếu chúng ta nhận diện Hội Thánh là một cơ chế hay tổ chức, thì chúng ta sẽ nhanh chónh mất đi cái nhìn về Hội Thánh là một cộng đồng tín hữu - những tín hữu đến với nhau trong mối thông công mật thiết với nhau là kết quả của mối thông công cá nhân họ với Đấng Christ. Những tín hữu phục vụ lẫn nhau, yêu nhau và giúp đỡ nhau trong đời sống Cơ đốc. Vì thế bản chất của Hội Thánh có thể được giải thích bằng hai cách: trước hết chỉ về mối quan hệ giữa những Cơ đốc nhân với nhau. Thứ hai, đó là sự bày tỏ thấy được của sự kết hợp với Đấng Christ cuả tín hữu.
1. Hội Thánh có liên quan đến mối quan hệ của những tín hữu với nhau và với Đấng Christ. Khi một tội nhân đối diện với sứ điệp phúc âm, người ấy đứng một mình với Đức Chúa Trời. Chấp nhận hay từ khước phúc âm là sự lựa chọn cá nhân, nhưng đó không phải là vấn dề của cá nhân. Sự lựa chọn ấy đưa chúng ta vào mối quan hệ cá nhân với Chúa Jêsus Christ và với những tín hữu khác. Cả hai đều cần thiết cho sự tăng trưởng thuộc linh và sự phát triển đặc tính giống như Đấng Christ trong cá nhân tín hữu.
Phaolô noí về mội quan hệ với Chúa jêsus Christ mà tín hữu đưa vào khi họ được cứu: “ Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi sống . . . . tôi sống nhờ đức tin nơi Con Đức Chúa Trời là Đấng yêu tôi và phó mạng sống Ngài vì t6i” (GaGl 2:20) Nói về ối quan hệ giữa tín hữu với nhau ông nói, “ chúng ta là những chi thể của nhau” (Eph Ep 4:25, RVS), tức là, tất cả những tín hữu cùng nhau tạo nên Hội Thánh.
Vì vậy, ở một mặt, mỗi tín hữu là một cá nhân sống trong mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ với sự chịu trách nhiệm cá nhân về đời sống thuộc linh của mình. Mặc khác, tất cả những tín hữu quyện lẫn vào nhau trở thành khối hiệp nhất thuộc linh, có mối quan hệ với Đấng Christ và cùng nhau chịu trách nhiệm tập thể đối với Ngài.
(7) Kinh Thánh so sánh mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh như mối quan hệ giữa đầu và thân mình. Đọc ICo1Cr 12:12-17; Eph Ep 1:22-23; 4:7-16 và CoCl 1:18. Dựa trên phần Kinh Thánh trên, hãy khoanh tròn mẫu tự của lời diễn đạt đúng có liên quan đến thân thể của Đấng Christ.
a. Có nhiều phần trong thân thể của Đấng Christ.
b. vài phần trong thân thể ít quan trọng hơn những phần khác.
c. Mỗi cá nhân tín hữu có thể tăng trưởng đời sống thuộc linh là không cần phải trở thành một thành viên tích cựu của thân thể của Đấng Christ.
d. Mỗi tín hữu là một bộ phận của thân thể Đấng Christ.
e. Đấng Christ là đầu trên mọi sự dành cho Hội Thánh tức là thân thể Ngài.
f. Mỗi tín hữu chỉ chịu trách nhiệm với Đấng Christ mà thôi.
g. Nếu một chi thể của thân thể đang đau đớn thì các chi thể khác đồng cảm thấy đau và chịu khổ với người ấy.
h. Những ân tứ Đấng Christ đã ban cho Hội Thánh cần thiết đến nỗi mỗi chi thể đề kinh nghiệm sự tăng trưởng cá nhân.
Những đoạn Kinh Thánh nầy dạy chúng ta rằng ân ước đời sống Cơ đốc là một kinh nghiệm tập thể không phải là một sự tình cờ. Những tân tín hữu quây quần với nhau trong sự thờ phượng, thông công và làm chứng là điều rất tự nhiên. Qua sự tái sanh, bản chất cũ, xác thịt của họ bị quăng đi và trở nên thành viên của cộng đồng chăm sóc và chia sẻ.
Kinh Thánh nêu rõ việc trở nên bộ phận của những tín hữu khác trong một thân thể để chịu trách nhiệm với đầu là một mạng lệnh thách thức. Vấn đề ấy là mỗi chúng ta có những trách nhiệm vượt qua sự lựa chọn của cá nhân mình. Bây giờ chúng ta hãy hành động như một bộ phận của thân thể Đấng Christ. Điều nầy giải thích tại sao Phaolô quan tâm đến Hội Thánh Côrinhtô:
Hỡi anh em, trong danh Cứu Chúa chúng ta, tôi kêu gọi anh em hết thảy phải đồng ý với nhau để không có sự chia rẽ nào ở trong anh em và để anh em được hiệp nhất trọn vẹn trong tâm trí và tư tưởng (ICo1Cr 1:10) là thành viên của Hội Thánh với có mối quan hệ tập thể với Đấng Christ nếu tôi đang hòa hợp với Ngài.Như vậy, như Kinh Thánh mô tả, Hội Thánh là dân sự những con người nầy có mối thông công với Đấng Cứu Thế và qua Ngài họ có mối thông công với nhau.
2. Hội Thánh là sự bày tỏ thấy được của sự kết hợp với Đấng Christ của tín hữu. Đức Chúa Trời đ thành lập Hội Thánh theo cách thế nào để bản chất của Hội Thánh được nhìn thấy rõ qua mối quan hệ của những tín hữu. Vì mối quan hệ của chúng ta với Đấng Christ là kinh nghiệm thuộc linh, thì phương cach duy nhất để trở thành thực thể thấy được thì qua đời sống chúng ta. Chúng ta có thể nói cho những người khác những gì chúng ta tin. Nếu đời sống chúng ta được đánh dấu bằng sự nhu mì, không ít kỷ, tình yêu Cơ đốc chân chính, thì người khác sẽ thấy mối quan hệ không thấy được giữa chúng ta với Đấng Christ là có thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta không sống như lời làm chứng của chúng ta, thì những người không tin Chúa có thể nói, “Hành động của bạn nói lớn quá đến nỗi tôi chẳng nghe được bạn nói gì !”
Trong đời sống cộng đồng Cơ đốc nhân điều này có thật. Thực chất mối quan hệ giữa thân thể ( Hội Thánh) và Đầu ( Chúa Jêsus Christ) được nhìn thấy trong nếp sống của Hội Thánh. Đó là lý do tại sao Phaolô nhắc nhở tín hữu Eâphêsô phải “. . . khiên tốn và nhã nhặn hết sức, kiên nhẫn chịu đựng nhau trong tình yêu thương. Tạo mọi cố gắng để giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh qua sợi dây hòa bình” (Eph Ep 4:2-3, theo bản tiếng Anh)
Trong thời Phaolô, những hàng rào ã hội to lớn dã hiện hữu dể ngăn cản người Do thái và dân ngoại, nô lệ và chủ nhân, nhưng 2:11-22, giải thích rằng qua thập tự giá của Đấng Christ mọi sự điều thay đổi. Ngài dẹp bỏ hàng rào giữa người Do thái và người ngoại bang, làm họ trở nên “ những công dân đồng quốc và những thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời” Mối quan hệ với Đấng Christ đã dẹp bỏ hàng rào giữa người Do thái và người ngoại bang, làm họ trở nên “ những công dân đồng quốc và những thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời” Mối quan hệ với Đấng Christ đã dẹp bỏ những sự phân biệt giai cấp trong xã hội và kết hợp tất cả những ai trở nên thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.
Là những chi thể của cùng thân thể, những con người có thành phần xã hội khác nhau được kết hợp trong Thánh Linh và mục đích giống nhau ( Xem Phi Pl 2:2) họ điều tử tế và yêu thương nhau chân tình. Chúa Jêsus ban hành giao ước mới: “ Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, như Cha đã yêu ta như thế nào thì các người phải yêu nhau như thế ấy.Nếu các ngươi yêu nhau, thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta” (GiGa 13:34-35)
Như vậy, chúng ta thấy những mối quanhệ của tín hữu được mang đặc tính là tình yêu. Nguyên tắc nầy quan trọng đến nỗi nó được đặc tính là tình yêu. Nguyên tắc nầy quan trọng đến nỗi nó được dùng làm tiêu chuẩn đánh giá mối quan hệ của một người đối với Đức Chúa Trời: “Ai nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong tối tăm” (IGi1Ga 2:9) Giăng tiếp:
Nếu người nào nói, “ Tôi yêu Đức Chúa Trời, hưng ghét anh em mình”, đó là kẻ nói dối. Vì hễ ai không yêu anh em mình thấy, thì chẳng có thể yêu Đức Chúa Trời là Đấng mà mình không thấy. Và Ngài ban cho chúng ta mạng lịnh nầy: “ Hẫ ai yêu Đức Chua Trời thì cũng phải yêu anh em mình” ( 4:19-21)
Đây chính là lý do Phaolô quở trách sự ghen tị và cải cọ trong vòng những tín hữu Côrinhtô đến nỗi dẫn đến việc chia rẽ vì người nầy nó: “ Tôi theo Phaolô”, hay kẻ khác nói “ tôi theo Abôlô” (ICo1Cr 3:4) Đây không phải là thái độ của Cơ đốc nhân, nhưng đó là do những hành vi của những con đỏ không thuộc linh. Những mạng lịnh và những ví dụ nầy cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta sống hài hòa với nhau thì ch1ng ta cũng sốnghài hòa với Đức Chúa Trời.
(8) Chọn câu trả lời tốt nhất) là một cộng đồng thuộc linh, bản chất của Hội thánh có thể được định nghịa là :
a) một nhóm người cố gắng hiệp nhất với nhau.
b) tất cả tín hữu hiệp nhất với Đấng Christ.
c) mỗi ngày thể hiện được kinh nghiệm Cơ Đốc Nhân.
(9) Là một sự biểu hiện thấy được của mối quan hệ của tín hữu với Đấng Christ, bản chất của Hội Thánh được định nghĩa là
a. một sợi dây thuộc linh về tình yêu mến Đức Chúa Trời.
b. một nơi người ta hợp lại thành từng nhóm theo thành phần xã hội riêng của mình với mục đích thờ phượng.
c. những hội chúng tín hữu tại địa phương có mối quan hệ hiệp nhất với nhau dựa trên cơ sở tình yêu.
Vì vậy, chúng ta thấy tự bản chất Hội Thánh thuộc về linh. Tuy nhiên, Hội Thánh cũng là một cộng đồng thực tế torng đó mội tín hữu bày tỏ mối quan hệ cuả họ với Chúa và với nhau. Nhhư thế, đó là một cộng đồng tín hữu mà chúng ta có thể thấy được và kinh nghiệm tình ye7u chân thật. Vì tình yêu là đặc tính chính của mối quan hệ thuộc linh nên tình yêu nầy phải được bày tỏ trong hội chúng tại địa phương.
Ai không yêu thì không nhìn biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Đây là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài trong chúng ta: Ngài sai con độc sanh của Ngài đến thế gian đề nhờ Ngài chúng ta có thể yêu thương, nhưng Ngài yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ hi sinh cưu chuộc tội lỗi chúng ta. các bạn thân mến, vì Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta nên chúng ta cũngphải yêu thương nhau ( IGi1Ga 4:8-11)
(10) Dực vào nội dung những câu Kinh Thánh trên, hãy viết ra hai đặc tính mô tả bản chất của Hội Thánh.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:48 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách