† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2304|Trả lời: 0

Đá Góc Nhà - HỘI THÁNH LÀM GÌ?

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 2-10-2011 08:05:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đá Góc Nhà
Tác giả: Floyd C.Woodworth, Jr. D.Duncan

HỘI THÁNH LÀM GÌ?

Hội Thánh làm gì? Hội Thánh hiện hữu vì những mục đích gì? Qua thơ Phaolô gởi cho tín hữu Eâphêsô, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh hiện hữu để làm vinh hiển danh Ngài.
Mục đích bao quát của Ngài trong việc cứu chuộc chúng ta là để chúng ta “ ca ngợi vinh hiển Ngài” (Eph Ep 1:6, 12, 14)
Hội Thánh phải làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong ba hướng
1. Hướng thờ phượng (npward) khi tín hữu thờ phượng Ngài.
2. Hướng n65i ( inward) khi tín hữu gây dựng lẫn nhau.
3. Hướng ngoại (outward), khi tín hữu chia sẻ tin mừng cho những người chưa biết Chúa.
HỘI THÁNH THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI
Mục tiêu 4: Nhận diện những lời diễn đạt đúng liên quan đến sự thờ phượng tập thể và giải thích những gì chúng ta dâng cho Chúa trong sự thờ phượng .
Thờ phượng là hành động nhìn nhận rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng cho chúng ta tôn kính và thờ lạy. Trong sự thờ phượng tập thể, tín hữu trực tiếp ca ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời về những ân tứ quí báu của Ngài dành cho dân sự Ngài ở trong và qua Chúa Jêsus Christ. Điểm trọng tâm của thờ phượng không phải là con người nhưng chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời vì thần tính của Ngài ( Ngài là ai) và những gì Ngài làm
Từ bài 1 đến bài 3 của loạt bài học nầy chhúng ta thấy nhiều lý do cho biết vì sao Đức Chúa Trời đáng cho chúng ta thờ phượng. Thi thiên 107: 1-3 bảo chúng ta “hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài là thiện (tốt lạnh), tình yêu ( sự nhơn từ) của Ngài hằng còn đến đời đời. Các người được Chúa đã chuộc khỏi tay kẻ ác hà hiệp hãy nói điều đó,tức là những người Ngài đã hiệp lại từ các xứ”
Chúa Jêsus công bố rằng Đức Chúa Trời tìm kiếm những người sẽ thờ phượng Ngài bằng “tâm linh và lẽ thật” (GiGa 4:23) Điều nầy có nghĩa là sự thờ phượng của chúng ta phải thành thật và dựa vào nền tảng thông công cá nhân với Chúa Jêsus. Linh của chúng ta phải ở trong mối thông công với Thánh Linh, qua sự cung ứng sự cứu chuộc, Đức Chúa Trời đã đạp đổ cho đến đời đời mọi hàng rào ngăn cản chúng ta thông công với Đức Chúa Trời ( xem HeDt 4:16; 10:19-22) Sự thờ phượng Cơ đốc chân chính không dựa vào những gì chúng ta làm cho Đức Chúa Trời, nhưng nằm trên sự hiểu biết và sự chấp nhận của chúng ta về những gì Ngài đã làm cho chúng ta trong sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus.
Sự thờ phượng của chúng ta không giống như các người ngoại thờ phương các thần làm bằng dỗ và đá. Sự thờ phượng của họ có dụng ý làm xoa dịu cơn giận của hần của họ,hoặc xin thần của họ làm ơn cho họ.Tuy nhiên, khi dân sự của Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài, họ công nhận rằng Ngài ban cho sự thương xót và ân điển cho họ cách dư dật (Thi Tv 118:1) Sự thờ phượng bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời về ân điển của Ngài. Sự thờ phượng bao gồm sự ca ngợi và tôn kính.
Mặc dù chúng ta có thể và thường xuyên thờ phượng Đức Chúa Trời cách cá nhân, nhưng ý thức được giá trị của sụ thờ phượng tập thể vốn là bản nhạc hòaâm ca tụng Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng. Khi gia đình Đức Chúa Trời hợp nhau ở trước mặt Ngài để tôn vinh Ngài, mỗi tín hữu điều có thể ý thức được sự hiệp nhất của sân sự Đức Chúa Trời. Có một sức mạnh thuộc linh trong sự thờ phượng tập thể mà chỉ một người không thể kinh nghiệm điều đó. Điều này có nghĩa là khi chúng ta nhóm nhau lại thờ phượng Chúa thì quyền năng thuộc linh sẽ nâng đỡ va tăng cường sức mạnh cho những người thờ phượng. Khi tôi thờ phượng chunh với những tín hữu khác tôi thấymình mạnh mẽ hơn trong sự ca ngợi Đức Chúa Trời. Đây là điều Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau” (HeDt 10:24-25)
Torng sự thờ phượng tập thể, dưới sự hướng dận của Thánh Linh và hòa nhịp với lời Đức Chúa Trời, hội thánh sẽ tìm kiếm sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua nhiều cách khác nhau, như ca hát, cầu nguyện, chức vụ ban lời. Điều quan trọng cần ghi nhận là qua những hình thức thờ phượng không có nghĩa là chúng ta đã thờ phượng. Chúng ta có thể thưởng thức âm nhạc hay, ca ngợi tài năng giảng của diễn giả, hay là thấy vui thỏa trong việc thông công với những tín hữu khác nhưng lại thấtbại trong việc thông công với những tín hữu khác nhưng lại thất bại trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nên nhớ rằng mục đích ưu tiên của mọi sự thờ phương chân chính là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Ngài phải là trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta.
Kinh Thánh nói nhiều lần về sự thờ phượng tập thể. Chúng ta xem vài ví dụ:
NeNe 8:6 “ Eâxơra ngợi khen Đức Giê Hô Va Đức Chúa Trời cao cả, cả dâ sự bèn giơ tay lên,mà đáp rằng Amen ! Amen ! rồ họ cúi đầu sập xống đất mà thờ lạy Đức Giê Hô Va”
IISu 2Sb 29:28 “ Cả hội chúng thờ lạy, người ca hát đều hát, kẻ thổi kèn đều thổi kèn”
Cong Cv 2:46-47 “ Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời”
KhKh 5:13 “ Tôi lại nghe mọi tạo vật trên trời dưới đất bên dưới đất, trên biển vàmọi vật ở trong đó đều hát: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!”
Ngoài việc ca hát, cầu nguyện ngợi khen cảm tạ Đức Chúa Trời Hội Thánh còn thờ phượng với nhau bằng hai nghi lễ được Chúa Jêsus truyền bảo: báp têm bằng nước và tiệc thánh. Trong phép báp tem bằng nước, tân tín hữu được báp têm trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là một dấu hiệu của sự thay đổi bên trong. Tiệc thánh được tổ chức theo lệnh truyền bá của Chúa Jêsus, “ hãy làm điều nầy để nhớ đến ta. Vì hễ khi nào các ngươi ăn bánh nầy và uống chén nầy, hãy rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” Vâng lời và thực hiện các lễ nghi nầy là một hành động thờ phượng tập thể (xem Mat Mt 28:19; ICo1Cr 11:23-26)
(11) Khoanh tròn nhữn mẫu tự trước những lời diễn đạt đúng về sự thờ phượng tập thể.
a. Mục đích của sự thờ phượng tập thể là làm cho Đức Chúa Trời nguôi cơn giận và đạt đực sự làm ơn của Ngài.
b. Thờ phượng trong linhg và lẽ thật đòi hỏi sự thành thật và mối quan hệ cá hân với Chúa Jêsus Christ.
c. Sự thờ phượng tập thể kéo những tín hữu lại với nhau trong tình yêu và quyền năng.
d. Sự thờ phượng thuộc linh luôn luôn tập trung vào Đức Chúa Trời.
e. SỰ thờ phượng tập thể được minh họa và truyền bảo trong Kinh Thánh.
(12) Viết ra ba chữ giải thích những gì chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng.
Hội thánh gây dựng chính mình
Mục tiêu 5: Giải thích ý nghĩa của chữ gây dựng và nêu õ mối quan hệ giữa ân tứ và bông trái Thánh Linh vớ Hội Thánh .
Khi chúng ta khảo sát bằng chứng Kinh Thánh liên quan đến những chức năng của Hội Thánh thì chúng ta thấy rõ Đức Chúa Trời quan tâm đến tín hữu về phương diện cộng đồng. Chúng ta có thể hiểu được chức năng của cộng đồng rõ nét hơn khi kết hợp Hội Thánh với ý niệm thân thể. Kinh Th1nh dùng bức tranh minh họa về thân thể để giải thích những chức năng của Hội Thánh, thân thể thuộc linh ( xem RoRm 12:4-8; ICo1Cr 12:4-31 và Eph Ep 4:7-16) Mỗi chi thể và sự góp phần của chi thể đều quan trọng co sức khỏe của thân thể.
Thân thể con người là một tổ chức hữu cơ phúc tạp. Nó có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có một chức năng khác nhau. Cũng vậy, thân thể của Đấng Christ có nhiều chi thể. Mỗi chi thể có một hay nhiều ân tứ hay hả năng để chi thể ấy góp phần vào sự lớn mạnh của toàn thân thể. Những ân tứ nầy là gì? Bảng liệt kê các ân tứ sẽ bày tỏ sự khác biệt lớn của những ân tứ có giá trị như thế nào đối với các chi thể của thân thể Đấng Christ.
1. RoRm 12:4-8 Tiên tri, phục vụ, dạy dỗ, khuyến khích, cung ứng những nhu cầu của người khác, lãnh đạo bày tỏ thương xót.
2. ICo1Cr 12:8-10 Sứ điệp khôn ngoan, sứ điệp tri thức đức tin, ân tứ chữa bệnh, những quyền năng phi thường, tiên tri, ơn phân biệt các linh, khả năng nói các loại ngôn ngữ, thông giải các ngôn ngữ ( cũng xem câu 28, 30)
Điều quan trọng là phải nhấn mạnh những cá nhân được ban cho Hội Thánh, cộng đồng tín hữu “ để sửa soạn dân sự Đức Chúa Trời cho những công tác phục vụ hầu cho thân thể của Đấng Christ có thể lớn lên”(Eph Ep 4:12) Điều này có nghĩa là những tín hữu sống trong mối quan hệ với nhau lệ thuộc vào nhau.Mỗi chi thể của thân thể Đấng Christ đều có một tài năng hoặc vài sự góp phần đặc biệt, và mỗi qui chế đều cần sự hỗ trợ của những chi thể khác. Vì có những qui chế tập hợp của thân thể nên Đức Chúa Trời đã ban cho những sứ đồ, những tiên tri, những nhà truyền giảng, những mục sư và những giáo sư. (4:11)
Nên nhớ rằng thân thể của Đấng Christ là một tổ chức hữu cơ thuộc tính được kết hợp chặt chẽ với Đấng Christ. Điều đó có nghĩa là sự kết hợp hữu cơ chớ không phải tập hợp những cá nhân. Những ai tin Đấng Christ đều sẽ được gắn bó với nhau trong thân thể của Ngài vì họ được gắn với đầu. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng sự hiệp nhất nầy chỉ đến từ một mình Đấng Christ là thôi. Vì những tín hữu thuộc về Đấng Christ nên họ thuộc về nhau. Thân thể sống để phục vụ cho cái đầu. Trong thân thể con người khi bộ ốc chết thì không cần đến thân thể nữa. Nếu Đấng Christ không được đặt vào vị trí cái đầu của chúng ta, thì không cần phải có thân thể nữa. Chúa Jêsus phán cho Hội Thành Sẹtđe, “ Ta biết những công việc của ngươi, ngươi có tiếng sống mà là chết” (KhKh 3:1) Hội thánh phải duy trì mối quan hệ với cái đầu là Chúa jêsus Christ, trong sự thờ phượng để nó có thể gây dựng . Gây dựng có nghĩa là “khuyên bảo hay hoàn thiện về mặt thuộc linh để lớn lên hay được xây dựng lên”
Đức Chúa Trời đã cung ứng sự hài hòacho tổ chức hữu cơ thuộc linh nầy tức là Hội Thánh. Như những bộ phận của thân thể đáp ứng nhu cầu của bộ phận khác nhu thế nào, thì thân thể thuộc linh cũng phải đáp ứng những nhu cầu cá nhân tín hữu như thế ấy. Nếu một chi thể đau đớn, những chi thể khác đồng chịu cái đau ấy, nếu một chi thể vui mừng, các chi thể khác đồng hưởng sự vui mừng ấy (ICo1Cr 12:24-26) Lý do ấy là: “Toàn thân thể được kết chặt nhau bởi những cái lắt léo, lớn lên và tự gây dựng nhau trong tình yêu bởi những cái lắt léo, lớnlên và tự gây dựng nhau trong tình yêu, mỗi phần làm công việc mình” (Eph Ep 4:16)
Tiến trình gây dựng thân thể đôi khi còn có nghĩa là Hội Thánh phải tự thanh tẩy. Điều nầy đòi hỏi sự kỷ luật đối với thành viên nào phạm tội. Chúa Jêsus đã nói về điều nầy ( Mat Mt 18:15-20) và đưa ra sự khuyên bảo để đối xử với những người như thế nào trong tình yêu thương. Tuy nhiên, nếu họ không chịu lắng nghe và ăn năn, thì họ bị loại khỏi cộng đồng tín hữu ( cũng xem ICo1Cr 5:9-13 để làm ví dụ)
Trong những mối quan hệ với những chi thể khác của thân thể Đấng Christ thì Thánh Linh sản sinh bông trái của Ngài trong tín hữu. Trái của Thánh Linh được liệt kê trong GaGl 5:2-23, ám chỉ về những đặc tính của Đấng Christ hình thành khi chúng ta thiết lập mối quan hệ với nhau. Những đặc tính ấy là yêu thương,vui mừg, bình an, nhịn nhục, hiền lành. trung tín, mền mại, tiết lộ.
(13) Hoàn chỉnh những câu sau đây:
a. Hội Thánh gây dựng chính mình Gây dựng có nghĩa là
b. Mối quan hệ giữa ân tứ của Thánh Linh với Hội hánh là
c. Mối quan hệ giữa bông trái của Thánh Linh và Hội Thánh.
Cơ đốc giáo không phải là cuộc hành trình đơn độc hay lối sống cá nhân cô đơn. Đọc sách Công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy thân thể của Đấng Christ là một tập thể tín hữu bận rộn trong sự thờ phượng, thông công kết hợp với nhau vì mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Trời, lớn lên trong tình yêu của Ngài và đem những người khác vào vương quốc của Ngài. Hội Thánh dành cho những người gắn bó vào sự tăng trưởng, phát triển va trưởng thành của những chi thể của thân thể Đấng Christ. Khi điều đó xảy ra thì Hội Thánh sẵn sàng thực hiện chức năng thứ ba: chia sẻ tin mừng cho những người chưa tin Chúa.
Hội Thánh truyền giảng cho thế giới
Mục tiêu 6: Giải thích phương cách làm sao để đem sự dạy dỗ của Chúa Jêsus về sứ mạng củ Hội Thánh vào thực tế.
Lệnh truyền đầu tiên của Chúa Jêsus cho những con người có nhu cầu là “ Hãy đến” (Mat Mt 11:28) Khi họ kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi và được tiếp nhận, thì họ đực thách thức “Hãy đi” ( Mat Mt 28:19) Khi một cộng đồng tín hữu luyến với nhau tại một địa phương để gây dựng đức tin, thì cộng đồng đó phải hướng năng lực của mình ra ngoài thế giới ngoại đạo. Đức Chúa Trời dùng con người để chinh phục con người. Hội Thánh làm vinh hiển Đức Chúa Trời khi các tín hữu chia sẻ tin mừng cho người khác, họ tham gia vào công tác truyền giảng. Chữ truyền giảng có nghĩa là “công bố phúc âm” Trách nhiệm và đặc ân của Hội Thánh là làm cho mọi người biết được sữ cung cấp ơn cứu chuộc cho mọi người.
Tín hữu được kêu gọi ra khỏi thế gian vớ ý nghĩa là họ không còn giá trị và sự trung thành với thế gian cầm giữ, kiểm soát mình. Tuy nhiên, họ được thách thức đ đem phúc âm vào thế giới những người chưa tin. Chúa Jêsus cầu nguyện với Đức Chúa Cha “ Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. . . . .Như Cha đã sai con đến thế gian như thế nào, thì con cũng sai họ vào thế gian như thế ấy” (GiGa 17:16, 18) Tín hữu phải tự phân cách mình khỏi những kiểu cách sống của những người không tin Chúa, nhưng được thách thức để thay đổi nếp sống đó.Vì Cơ đốc nhân được sai đi nên chúng ta có ý tưởng về sứ mạng.
Tân ước cho chúng ta cái nhìn về truyền giảng trong Mat Mt 13:38. Chúa Jêsus công bố rằng “ruộng là thế gian” Ngài thách thức môn đệ Ngài, “ Hãy đi và tạo nên của quốc gia, làm báp têm cho họ. . . và dạy họ vâng giữ mọi điều ta đã dạy bảo” (28:19-20; Mac Mc 16:15) Như vậy Hội Thánh phải chia sẻ phúc âm cho mọi người ở khắp mọi nơi.
Trách nhiệm về truyền giảng không phải là vấn đề lựa chọn đối với Cơ đốc nhân. Chúa Jêsus phán rằng khi tín hữu nhận lãnh quyền năng của Thánh Linh, thì họ phải là những nhân chứng năng động “ tại Giêrusalem, cả xứ Giuđê, Samari và cho đến cùng quả đất” (Cong Cv 1:8) Đức Chúa Trời được vinh hiển khi nhiều người được cứu và được thêm vào thân thể Đấng Christ, vì trong tiến trình nầy Cơ đốc nhân thực sự là những tín hữu có kết quả và sinhlợi như điều Đấng Christ mong đợi họ (GiGa 15:1-8)
(14) Sách Công vụ các sứ đồ đưa ra một số hiểu biết sâu sắc vềnhiệm vụ của chúng ta trong việc truyền bá phúc âm. Đọc những câu Kinh Thánh dưới đây và cho biết phản ứng của các sứ đồ mỗi trường hợp.
a. Cong Cv 4:16-20
b. 4:31
c. 5:40-42
Ngày nay có khoảng 5 tỉ người sống trên quả đất người ta ước lượng có trên 3 tỉ người chưa biết gì về phúc âm của Chúa Jêsus. Chủ của mùa gặt đã thách thức chúng ta loan báo tin mùng cho họ. Ngài đang đổ Thánh Linh Ngài ra trên những đầy tớ của Ngaì trên khắp thế giới để thức tỉnh thúc giục họ biến mình cho công tác truyền giáo chưa hoàn tất. Ngài trang bị cho Hội Thánh những quyền năng của Thánh Linh nhưng cũng có bằng những phương tiện kiến hiện để có thể hoàn tất sứ mạng nầy chẳn hạn rađio, truyền hình, văn hóa phẩm và những chiến dịch truyền giảng (tại những nơi có thể tổ chức được).Phúc âm đang được công bố trên bình lớn hơn bao giờ hết qua những phương tiện hiện đại nầy. Tuy nhiên, phương tiện lớn nhất trong việc truyền giảng cho thế giới vẫn ằm ở sự làm chứng có hiệu quả và gương mẫu giống như Đấng Christ của mỗi tín hữu tại môi trường mình đang sống.
Như vậy, mục đích của chúng ta phải thấy rằng mỗi người được chinh phục cho Đấng Christ và được đem ra khỏi thế gian phải được thách thức để trở vào thế gian và làm đại sứ cho Đấng Christ.Với niềm tin quyết mới và những tiêu chuẩn mới mỗi tín hữu được Đức Chúa Trời dự định cho sự trở lại thế gian làm những đại diện của Ngài, mang sự cứu chuộc đến cho toàn thể nhân loại. Bằng cách đó, Hội Thánh mới có thể thực hiện sứ mạng của mình cách vâng lời và hiệu quả, mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời.
(15) Trả lời ngắn gọn những câu hỏi sau đây
a.Mạng lịch của Đấng Christ cho tội nhân là gì? (1 chữ)
b. Mạng lịnh của Đấng Christ cho tín hữu là gì? ( 1 chữ)
c. Điều qua trọng lớn nhất mà Chúa Jêsus ban cho Hội Thánh để thực hiện sứ mạng của mình gì?
d. Đức Chúa Trời dùng ai để chinh phục người hư mất?
e. Chúa Jêsus nói rằng tín hữu không thuộc về thế gian, như vậy Ngài muốn nói gì?
f. Rồi Ngài muốn nói gì khi bảo tín hữu ở trong thế gian?
g. Theo gương các sứ đồ, Hội Thánh cần có thái độ nào?
Bài tập trắc nghiệm
CÂU HỎI LỰA CHỌN. Chọn những câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi
1. Cách dùng Kinh Thánh chỉ về Hội Thánh ám chỉ
a) một nhóm người có niềm tin giống nhau.
b) một cộng đồng tín hữu đáp ứng theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
c) một nơi người ta gặp nhau để thờ phượng.
d) một nhóm người có cùng quan điểm giáo lý giống nhau.
2.Kinh Thánh dùng ví dụ về Hội Thánh là một thân thể có nhiều phần chứng tỏ rằng
a) người ta nhơn danh Đức Chúa Trời nhóm lại để tạo nên một Hội Thánh.
b) mỗi người có mối quan hệ với Đấng Christ là Hội Thánh của Ngài.
c) hội thánh bao gồm nhiều người có mối quan hệ với nhau vì họ có mối quan hệ cá nhân với Đấng Christ.
d) mỗi hội chúng có cách tổ chức giống như tất cả hội chúng khác.
3.Hội Thánh địa phương hay Hội Thánh hữu hình chỉ về.
a) toàn thể thân thể của Đấng Christ.
b) những tín hữu tại địa phương nào có cùng đức tin nơi Đấng Christ và họp lại với nhau để thờ phượng.
c) tất cả những tín hữu từ một giáo phái.
d) hội thánh phổ thông.
4.Từ ngữ cộng đồng cho ý nghĩa về.
a) sự tổ chức.
b) một Hội Thánh vô hình.
c) những con người có những ý tưởng khác nhau về việc thực hiện những điều gì.
d) chia sẻ và có sự thông công bằng hữu với nhau.
5. Kinh Thánh dựa trên bằng cớ rằng Hội Thánh bắt đầu
a) trong thời gian Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên đất.
b) ngay trong thời điểm Chúa Jêsus thăng thiêng.
c) vào lễ ngũ tuần
d) Sau khi Phaol6 trở lại đạo
6. Bản chất thuộc linh của Hội được bày tỏ cách thấy được trong việc
a) những tín hữu bày tỏ sự hiệp nhất và yêu thương lẫn nhau.
b) Đấng Christ sống trong lòng những tín hữu.
c) Thánh Linh ban cho ân tứ.
d) ca hát, cầu nguyện và giảng dạy.
7. Bằng chứng tốt nhất bày tỏ một người yêu mến Đức Chúa Trời là gì?
a) Người ấy yêu những người khác.
b) Người ấy dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và thờ phượng.
c) Người ấy trở nên thành viên của một Hội Thánh địa phương.
d) Người ấy làm chứng cho những người chưa tin.
8. Kinh Thánh dạy rằng những ân tứ của Thánh Linh được ban cho
a) bất cứ cá nhân nào muốn có một công tác phục vụ cá nhân.
b) hội thánh để gây dựng mình, các ân vận hành qua các tín hữu khi họ phục vụ lẫn nhau
c) giúp đỡ Hội Thánh truyền giải cho thê giới
d) Phát sinh bản chất giống Đấng Christ nơi những người có ânn tứ.
9. Trong ví dụ so sánh Hội Thánh như thân thể của Đấng Christ, chúng ta học biết rằng đặc tính của Hội Thán xuất phát từ
a) những chi thể của mình.
b) những công việc của mình
c) Cái đầu của mình.
d) sự thông công và tình bằng hữu của mình.
10. CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Giải thích mục đích của Hội thánh trong mối quan hệ với mỗi điều sau đây:
a) Trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
b) Trong mối quan hệ với chính mình.
c) Trong mối quan hệ với thế gian.

Giải đáp câu hỏi nghiên cứu
(1) Câu trả lời của bạn.
(2) bạn có thể khoanh tròn các mẫu tự b), c) và e)
(3) b) Kinh Thánh đưa ra bằng chứng cho thấy sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Chúa Jêsus xảy ra trước khi Ngài có thể thành lập Hội Thánh Ngài.
(4) Các môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh,như điều Chúa Jêsus đã hức.KHoảng 3000 người chấp nhận sứ điệp phúc âm và được kể vào tổng số tín hữu.
(5) So sánh câu trả lời của bạn với bảnh liệt kê trong bài học, rồi so sánh với những chức ăng trong thân thể Hội Thánh địa phương của bạn.
(6) a. 1) cá nhân tín hữu.
b. 2) hội chúng tại địa phương.
c. 3) hội thánh phổ thông.
f. 1) cá nhân tín hữu.
(7) a, d, e, g, và h là đúng
(8) b) Tất cả tín hữu hiệp nhất với Đấng Christ.
(9) c) Những hội chúng tín hữu tại địa phương có mối quan hệ hiệp nhất với nhau dựa trên cơ sở tình yêu.
(10) Đó là mối quan hệ yêu thương giữa tín hữu với Đấng Christ.Thứ hai,đó là mối quan hệ giữa những tín hữu với nhau.
(11) Tất cả đúng trừ câu a)
(12) Bất cứ chữ nào trong: Vinh hiển, tôn trọng, kính nể, ngợi khen, cảm tạ, vâng lời.
(13) Câu trả lời của bạn có thể tương tự như sau:
a) xây lên, thiết lập, dạy bảo, cải thiện, tăng cường sứ cmạnh hay răn dạy.
b) những ân tức được ban cho Hội Thánh , hay cho lợi ích của Hội Thánh nói chung. Những ân tứ được bày tỏ trong khi thờ phượng tập thể.
c) Thánh Linh sản sinh bông trái của Ngài trong chúng ta qua những mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Bông trái của Thánh Linh không phái triển bên ngoài những mối quan hệ.
(14) a. Họ không thể nín lặng trước những gì mình đã thấy và nghe.
b. Họ công bố lời của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
c. họ không bao giờ ngưng giảng dạy và công bố tin tức vui mừng rằng Jêsus chính là Đấng Christ.
(15) a. Hãy đến
b. Hãy đi
c.Đức Thánh Linh
e. Tín hữu phải tự phân cách mình khỏi cách sống của thế gian và không bị thế gian kiểm soát mình.
f. Tín hữu có sứ mạng là cứu thế gian hay truyền giảng cho thế gian.
g. Hội Thánh phải làm những gì có thể làm được để rao giảng phúc âm cho toàn thế giới.
† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 23-10-2018 01:10 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách