† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2049|Trả lời: 0

Để Thành Công - Sự Cầu Nguyện

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 17:55:05 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Để Thành Công Trong Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên

Sự Cầu Nguyện

Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Chúng ta không thể làm gì được nếu không cầu nguyện . Sự cầu nguyện vượt qua hay cất đi mọi trở lực , thắng hơn mọi thế lực chống đối và đạt được mục đích của nó khi đối mặt với những trở lực khó có thể đánh bại được .” - E. M .Bounds
“Cầu nguyện không phải là bắt Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của chúng ta nhưng đúng hơn cầu nguyện là đang bày tỏ rằng mối quan tâm của chúng ta cũng giống như của Đức Chúa Trời , đó là ý muốn Ngài sẽ được thực hiện .”- Millard J.Erickson
“Bởi sự cầu nguyện chúng ta làm tăng gấp đôi quyền năng của thiên đàng đối với sự vô vọng của chúng ta , quyền năng ấy có thể chiếm được các đồn lũy và làm cho những điều bất năng trở thành có thể thực hiện được . Cầu nguyện là mở cánh cửa cho Chúa Jêsus và mời Ngài can thiệp vào hoàn cảnh khó nguy của bạn . Tình trạng bất lực của bạn chính là cánh cửa rộng mở cho phép Ngài đến gần để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn .”- O. Hallesby

“Tất cả những người đã đồng đi với Đức Chúa Trời đều xem sự cầu nguyện là công việc chính yếu của đời sống họ .” - Delma Jackson
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Ngợi khen : “Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra” (HeDt 13:15).
Xưng tội : “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (IGi1Ga 1:9).
Cảm tạ : “Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời” (Thi Tv 107:1).
Cầu xin là xin Đức Chúa Trời cho những gì chúng ta cần. “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi Pl 4:6).
Cầu thay chỉ có nghĩa là cầu nguyện cho người khác. (Xin xem RoRm 1:9-10; CoCl 1:9 và CoCl 4:2-3).
Đức tin . “Nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả” (Mat Mt 21:21b-22).
Việc Cần Làm Thêm
Hãy biệt riêng thì giờ cụ thể mỗi ngày-ít nhất mười phút-để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Vậy , hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời , nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra ”
(HeDt 3:15).

Loạt bài 3, Tuần 6
Ôn Tập, Suy Gẫm, và Đáp Ứng

Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Bài học cuối cùng của mỗi loạt bài học trong sáu tuần được soạn để ôn lại cả loạt bài. Bạn nên xem lại những khái niệm cụ thể mà bạn và học viên của bạn lẽ ra đã phải học. Nếu bạn thấy có một số điều mà học viên của bạn chưa hiểu, hãy đi trở lại nội dung của bài học đó một lần nữa.
Mục đích của bài học nầy là để củng cố những gì bạn và học viên đã cùng nhau học tập và để bảo đảm rằng bạn và học viên của bạn đang bắt đầu thực hành các khái niệm đó.
1. Các Lời Chân Lý
Trong suốt năm tuần qua, chúng ta đã thảo luận những khái niệm sau:
“SỰ TIẾT CHẾ THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI NHỮNG GÌ BẠN LÀM
(HÀNH VI CƯ XỬ). SỰ THÁNH SẠCH THÁCH THỨC BẠN THAY ĐỔI
BẢN CHẤT CON NGƯỜI BẠN (TÍNH CÁCH).” - JASON PERRY

“MỘT NGƯỜI CHỈ NGHĨ ĐẾN CHÍNH MÌNH ẮT SẼ KHÔNG ĐEM
LẠI NIỀM VUI CHO NHIỀU NGƯỜI.” - BENJAMIN FRANKLIN
“TRƯỚC HẾT HÃY TÌM CÁCH HIỂU NGƯỜI KHÁC, SAU ĐÓ HÃY
TÌM CÁCH ĐỂ NGƯỜI KHÁC HIỂU MÌNH.” - STEPHEN CAVEY
“TÍNH TRUNG THỰC CÓ THỂ DẪN BẠN VÀO MỘT CON ĐƯỜNG
KHÓ KHĂN, NHƯNG NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DẪN BẠN ĐẾN CHỖ
HỐI TIẾC.” - BRETT FISH
“MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN CỦA SỰ CẦU NGUYỆN LÀ ĐỂ NHẬN BIẾT
ĐỨC CHÚA TRỜI.” - CHARLES ALLEN

Ôn lại mỗi một lời chân lý nầy từ những bài học trước với học viên của bạn. Xem xét những câu hỏi sau:
Điều gì làm cho mỗi câu nầy trở nên quan trọng?
Những khái niệm nầy đang bắt đầu có một ảnh hưởng trên đời sống bạn như thế nào?
2. Ôn tập
Trong bài đầu tiên “Sự Thánh Sạch-Nâng Cao Tiêu Chuẩn” của loạt bài nầy chúng ta đã đối chiếu tiêu chuẩn cao của sự tiết chế tình dục với tiêu chuẩn cao hơn của Kinh Thánh về sự thánh sạch. Chúng ta cũng chỉ ra cách nền văn hóa của chúng ta chấp nhận và thậm chí thúc đẩy hoạt động tình dục trước hôn nhân. Bởi việc chọn lựa tiêu chuẩn thánh sạch cho đời sống riêng của mình, chúng ta có thể đối đầu với sức ép tiêu cực của những người cùng trang lứa, song chúng ta tránh được nhiều bẫy rập tinh tế không thể coi thường được.
Học viên của bạn có hiểu những lợi ích mà Đức Chúa Trời hứa với những người chọn sống cuộc đời thánh sạch không? Họ có khởi sự viết ra những tiêu chuẩn riêng cho mối quan hệ của họ với người khác phái không?
Học viên của bạn hứa nguyện sử dụng bốn câu hỏi nầy để hướng dẫn tư tưởng và hành động của họ hướng đến sự thánh sạch không?
Chúa Jêsus sẽ làm gì?
Tôi có mời Đức Chúa Trời tham dự trong hoạt động nầy với tôi không?
Hoạt động nầy có qua được sự thử nghiệm trong Phi Pl 4:8 về những gì nó khiến tôi suy nghĩ đến không?
Nó có kéo tôi hay người khác đến gần với Đức Chúa Trời hơn không?
Bài học thứ nhì “Tính Rộng Rãi” thách thức bạn và học viên của bạn thực hành sự rộng rãi. Chúng tôi đã minh họa cách thức nền văn hóa chúng ta thúc đẩy sự ích kỷ hơn là lòng vị tha. Chúng tôi cũng đã đề nghị một vài ý kiến để giúp học viên của bạn tiến đến việc từng trải phước hạnh của sự dâng hiến. Họ đã có dịp tiện để gặp gỡ một số người nghèo thiếu hay học hỏi từ những cá nhân sống cuộc đời rộng rãi không? Các học viên của bạn có dự tính một số cách thức cụ thể nào để qua đó họ có thể đối xử cách rời rộng không? Thái độ của họ đã thay đổi ra sao?
Có lẽ bạn thích củng cố khái niệm về tính rộng rãi bằng cách chẳng bao lâu sau cơ hội trước, dự tính một cơ hội khác để đến với những người khác qua việc dâng hiến thời giờ hoặc tiềm năng của bạn một lần nữa.
Trong bài học thứ ba “Ngưng Nói và Khởi Sự Giao Tiếp” chúng tôi đã trình bày những kỹ năng giao tiếp để giúp học viên của bạn tìm thêm người hoặc thỉnh cầu người khác cách hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi cho bài học nầy bao gồm việc giúp đỡ học viên của bạn xây dựng lòng tự tin và củng cố các mối quan hệ qua việc tìm cách để hiểu người khác.
Nếu bạn chưa có được cơ hội, hãy theo dõi để xem học viên của bạn có thử một số trong các kỹ năng giao tiếp nầy với cha mẹ, thầy cô giáo, hay những người mà họ đã gặp rắc rối khi giao tiếp trong quá khứ không. Cũng nên đánh giá tính hiệu quả của sự giao tiếp của bạn với các học viên. Họ có đang nhìn thấy một gương tốt về sự giao tiếp hiệu quả khi bạn cố gắng để hiểu họ trước không? Để rồi điều đó khiến cho quan điểm của bạn trở nên dễ hiểu hơn hay không?
Bài học của tuần thứ tư “Tính Trung Thực-Đứng Vững Vàng” đề cập đến sự luyện tập khó khăn của việc sống một đời sống đáng tin cậy và cam kết đối với niềm tin của một người. Nó cho học viên của bạn cơ hội để định nghĩa tính trung thực và để suy nghĩ về gương mẫu của những người sống trung thực mà họ biết. Với bài học nầy, chúng tôi hy vọng rằng mỗi bạn đã có dịp nhìn kỹ vào tấm gương của sự tin quyết và xem xét sự hứa nguyện riêng của mình đối với việc sống một đời sống “chân thật”- không làm ra vẻ phô diễn cho người khác thấy, nhưng hành động với sự trung thực và thành thật cho dù người khác có đang để ý đến hay không.
Học viên của bạn có cảm thấy rằng việc sống trung thực là một sự theo đuổi đáng giá không? Hãy nhắc nhở họ về những lợi ích lâu dài của lòng trung thực: các mối quan hệ vững chắc, không hối tiếc, và, sau cùng là sự chúc phước của Đức Chúa Trời khi đời sống họ tôn kính và làm đẹp lòng Ngài. Hãy nắm lấy cơ hội nầy để thảo luận các giá trị chính yếu một lần nữa, và yêu cầu học viên ghi lại các giá trị nếu họ đã không làm điều đó trong suốt bài học.
Tuần trước tập trung vào tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện vừa đơn giản vừa sâu sắc-hành động đơn giản của việc nói chuyện với Cha trên trời của chúng ta có một ảnh hưởng sâu sắc trên chúng ta và những người khác khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Sự cầu nguyện thì đơn giản nhưng không dễ dàng. Chúng tôi tha thiết hy vọng bài học nầy đã khích lệ bạn và các học viên dành nhiều thì giờ cầu nguyện hơn bằng cách cung cấp cho các bạn một số cách thức thực tiễn, thêm vào đó là một sự hiểu biết cặn kẽ hơn về sự cầu nguyện trong Kinh Thánh và các loại cầu nguyện khác nhau.
IPhi 1Pr 3:12a chép: “Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người.” Mọi Cơ Đốc Nhân đều là công bình trong mắt Đức Chúa Trời vì cớ Chúa Jêsus đã chết đền tội thay cho họ. Điều nầy hàm ý rằng những người chưa tin Chúa không có được đặc ân lạ lùng là được Đức Chúa Trời lắng nghe bất cứ lúc nào. Khi bạn kết thúc bài học nầy, bạn có cơ hội để vạch rõ điều nầy cho học viên của bạn, và, nếu có bất cứ ai giữa vòng họ chưa phải là tín hữu, chúng tôi thúc giục bạn cho họ một cơ hội khác để tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.
Việc sử dụng “Mối Quan Hệ Quan Trọng Nhất Của Bạn” là cách dễ dàng nhất và rõ ràng nhất để trình bày những lời xác nhận của Đấng Christ trên đời sống của các học viên. Nếu bạn chưa cho họ cơ hội, hoặc nếu họ chưa chọn tiếp nhận sự tha thứ và sự ban cho sự sống đời đời của Đức Chúa Trời, xin hãy nêu vấn đề nầy một lần nữa. Ít nhất hãy hẹn tiếp xúc riêng với các học viên của bạn để cùng thảo luận các sự kiện một cách chi tiết với họ.
Hãy tự áp dụng phần nầy cho bạn bằng cách tái cam kết sẽ cầu nguyện cho học viên của bạn thường xuyên và tìm kiếm mọi cơ hội để nêu lên lý do cho hy vọng ở trong bạn. Bao giờ cũng vậy, nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc có nên lợi dụng một dịp tiện ngay bây giờ không hay chờ một thời điểm thuận tiện hơn, hãy chọn ngay bây giờ.
3. Kết Luận
Chúc mừng bạn đã hoàn tất Loạt bài 3 của tài liệu Để Thành Công Trong Công Tác Tư Vấn Thanh Thiếu Niên . Hãy hoạch định một khoảng thời gian nghỉ ngắn, và quyết định với học viên khi nào bạn sẽ bắt đầu Loạt bài 4. Sắp xếp một thời gian và nơi chốn để gặp mặt lần kế tiếp. Tái khẳng định sự hứa nguyện của bạn là sẽ tiếp tục công tác tư vấn và yêu cầu học viên hứa với bạn rằng họ sẽ trung tín tham gia trong suốt loạt bài sau.
Kết thúc loạt bài nầy bằng việc cầu nguyện lớn tiếng cho mỗi học viên của bạn. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp mỗi học viên áp dụng các lẽ thật của những bài nầy trong đời sống họ khi Ngài phát triển trong họ những tính cách của một người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ.

Loạt bài 4, Tuần 1
Cái Nhìn Toàn Cầu
“Tấm lòng của người lãnh đạo cần phải lớn đủ để ôm chặt cả thế giới , nhưng phải tập trung đủ để nhìn thấy những nhu cầu bên ngoài khung cửa sổ .”- Steve Moore
“Thế giới trong thời kỳ tệ hại nhất cần Hội thánh trong tình trạng tốt đẹp nhất .”- vô danh
“Tôi nhìn thế giới như là giáo xứ của tôi ”- John Wesley
“Vùng đất mà cần đến Tin Lành hơn hết từ nay trở đi sẽ là đất nước của tôi .”- Count Zinzendorf
“Hãy để cho tấm lòng tôi được tan vỡ với những điều làm tan vỡ tấm lòng của Đức Chúa Trời .”- Dr . Bob Pierce
“Hãy mong đợi những điều lớn lao từ Đức Chúa Trời . Hãy cố gắng làm những điều lớn lao cho Đức chúa Trời .”- William Carey
“Không Cơ Đốc Nhân nào mạnh đủ để vác cây thập tự và định kiến cùng một lúc .”- vô danh
Chỉ Dành Cho Người Tư Vấn
Chúng ta sống trong một “ngôi làng thế giới”. Kỹ thuật trong sự vận chuyển lẫn truyền thông đều dường như có thể đặt cả thế giới trong lòng bàn tay của bạn. Dù là qua điện thoại nối mạng toàn cầu hay điện thoại cầm tay hiện đại của bạn, bạn có rất nhiều cách để vươn tới và tiếp xúc với một ai đó. Và người đó có thể là ở Hồng Kông hay ở tại quê nhà của bạn, nơi nào cũng dễ dàng y như nhau. Học viên của bạn có nhiều điểm chung với những người cùng trang lứa ở khắp thế giới hơn bất kỳ thế hệ nào khác đã từng sống.
Thế nhưng trong khi tất cả chủ đề trò chuyện chính ở trên địa cầu đang thu hẹp lại, có ít người trẻ đang thật sự nhận lấy trách nhiệm theo lời Kinh Thánh để giúp đáp ứng những nhu cầu thuộc thể, xã hội, và thuộc linh của con người trên khắp thế giới. Có thể lắm, việc thường xuyên bị đặt vào tình thế nguy hiểm trước những tin tức tác động đến tinh thần, làm hao mòn tâm trí, và những giải pháp trừng phạt-mau lẹ có thể đã thật sự làm lu mờ các giác quan của người trẻ ngày nay. Có một nhu cầu thực tế cho một thế hệ mới của những người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ và nhu cầu nầy tạo nên một ảnh hưởng toàn cầu bởi việc phục vụ người khác khắp thế giới.
Mục tiêu của bài học nầy là để:
thúc đẩy học viên của bạn tận dụng nhiều cách khác nhau họ có thể học được và tác động lẫn nhau với những người ở khắp thế giới.
thách thức học viên của bạn nhìn những người đang sống trên thế giới theo cách Đức Chúa Trời nhìn họ.
khích lệ học viên của bạn suy nghĩ lại thứ tự ưu tiên của họ với các nhu cầu của thế giới trong tâm trí.
thúc đẩy học viên của bạn tạo nên một tác động toàn cầu bởi việc hành động theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời.
1. Giới Thiệu Khái Niệm
Tùy Chọn A: Thực hiện một cuộc khảo sát không chính thức .
Yêu cầu học viên cho biết thức ăn thuần túy dân tộc mà họ thích nhất là gì. Sau khi mọi người đã chia sẻ, hãy đồng ý với nhau về quốc gia có nguồn gốc xuất phát cho mỗi món ăn. (Bạn có thể khích lệ học viên chọn các loại thức ăn và các đất nước khác nhau). Sau đó hãy thực hiện cuộc khảo sát sau (theo tính cách cá nhân hoặc làm việc theo nhóm-tùy bạn chọn).
Bạn tìm thấy quốc gia nầy trên lục địa nào?
Người dân tại quốc gia nầy nói ngôn ngữ gì?
Tôn giáo có ảnh hưởng lớn ở quốc gia nầy là gì?
Hãy kể tên một thành phố chính của quốc gia nầy.
Nếu như bạn đã lớn lên tại quốc gia nầy, bạn nghĩ có thể bạn đã thích đồ chơi nào nhất?
Cha bạn có thể đã làm nghề gì?
Đừng quên xem đây là một thời gian tương tác vui vẻ với nhau. Nếu một trong các học viên của bạn (hoặc cả nhóm) không trả lời được, xin cứ tự nhiên đưa ra những lời gợi ý. Khi bạn đã hoàn tất cuộc khảo sát, dành một vài phút để nói về cách chúng ta dễ dàng rập khuôn những người từ các miền khác nhau trên thế giới nếu chỉ dựa trên những thông tin rất hạn chế. Hãy bàn về cách thức các mẫu rập khuôn tiêu cực có thể thoái hóa thành định kiến.
Tùy Chọn B: Thực hiện một chuyến đi tưởng tượng .
Cho học viên của bạn xem một bản đồ thế giới hay một quả địa cầu. Bảo họ bạn sắp hoạch định một cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Họ sẽ giả làm các đại lý của công ty du lịch và họ phải vạch ra lịch trình bay tốt nhất giữa các thành phố sau (tới lúc nầy hãy cung cấp cho họ tên các thành phố thôi, không phải quốc gia): Viên, Kuala Lumpur, Nairobi, Katmandu, Istanbul, và Sydney. (Bạn có thể dành một ít thời gian làm quen với những địa danh nầy trước khi bạn gặp gỡ các học viên). Sân bay quốc tế gần với cộng đồng địa phương của bạn nhất sẽ được xem như điểm khởi hành.
Sau khi chuyến đi đã được sắp đặt xong, dành ít phút để nói về sự mạo hiểm nầy sẽ thật sự phức tạp như thế nào? Nó sẽ mất bao lâu? Một người sẽ đi qua bao nhiêu múi giờ? Sẽ được nghe các ngôn ngữ nào? Khách du lịch sẽ phải dùng loại tiền tệ gì? Về một ý nghĩa nào đó thì quả địa cầu đang thu hẹp lại, nhưng tính đa dạng và các khoảng cách liên hệ với việc đi lại trên toàn địa cầu vẫn còn đầy thách thức.
Tùy Chọn C: Dịch một câu Kinh Thánh .
Photo bản dịch Kinh Thánh GiGa 3:16 từ tiếng Đức, Pháp, và Tây Ban Nha như được in bên dưới-chép tay lại nếu cần thiết. Hãy chắc chắn là bạn không tham khảo gì thêm, chỉ bản thân những câu đó thôi. Hãy đưa câu Kinh Thánh nầy-trong cả ba ngôn ngữ-cho học viên của bạn, và yêu cầu họ dịch sang tiếng Anh càng nhiều từ càng tốt từ mỗi câu. Đừng cho họ biết ba câu nầy là giống nhau. Yêu cầu họ nỗ lực để tìm câu nầy trong Kinh Thánh. (Đừng quên mang theo một quyển Tân Ước khi bạn đến lớp học.)
Tiếng Đức : Fưr Gott liebte so die Welt, die er sein und nur Sohn gab, die, die, whoever an ihn umkommt nicht aber hat eternal Lebensdauer glaubt.
Tiếng Pháp : Pour Dieu a ainsi aimé le monde qu’il a donné à son et seulement fils, cela que celui qui croit en lui ne périra pas mais aura la vie éternelle.
Tiếng Tây Ban Nha : Para el dios amó tan el mundo que él dio a su y solamente hijo, de que que quienquiera cree en él no fallecerá sino tendrá vida eterna.
Sau khi học viên của bạn đã hoàn tất (hoặc chịu thua), dành thời gian để thảo luận vai trò của ngôn ngữ trong việc định hướng nền văn hóa. Hỏi xem có ai đã từng ở trong một tình huống mà người ấy không thể giao tiếp hiệu quả với một người khác do bất đồng ngôn ngữ không? Nếu có, người ấy cảm thấy thế nào?
Có hơn sáu ngàn ngôn ngữ trên thế giới. Chỉ có hai ngàn trong số nầy có bản dịch Kinh Thánh đầy đủ. Hãy hỏi học viên:
Bạn có nghĩ rằng các thành viên trong gia đình bạn sẽ được biết những lẽ thật của Cơ Đốc Giáo nếu họ xuất thân từ một nhóm ngôn ngữ không có Kinh Thánh không? Xin giải thích.
Tùy Chọn D: Kể một câu chuyện ngắn .
Chia sẻ câu chuyện ngắn nầy với học viên của bạn:
Vào tuổi 12, trong khi ở tại một trường nội trú ở Halle, nước Đức, Nicholas Von Zinzendorf bắt đầu tiếp xúc với các giáo sĩ đang đi qua vùng đó. Anh được cảm động bởi những câu chuyện của họ và thắc mắc không biết sự hầu việc Chúa giữa vòng những người chưa bao giờ được nghe về Đức Chúa Trời sẽ như thế nào?
Là một học sinh niên thiếu, anh thành lập một tổ chức gọi là “The Order of the Mustard Seed” (tạm dịch là “Trật tự của Hạt Cải”) và tranh thủ được sự tham gia của một vài bạn cùng lớp với anh. Họ hứa nguyện sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người, mưu cầu lợi ích của người khác và cố gắng dẫn dắt người khác đến với đức tin trong Đấng Christ. Các thành viên trong nhóm của anh mang những chiếc nhẫn với dòng chữ khắc: “Không ai sống vì chính mình”. Trước khi rời trường nội trú, Zinzendorf đã lập một giao ước với một người bạn là sẽ tìm cách đưa những người ở khắp thế giới chưa nhận biết Đấng Christ trở lại tiếp nhận Ngài, đặc biệt những người không được người khác để ý tới.
Từ Halle, anh đi đến trường Đại học Wittenberg nơi anh đã giúp đỡ hướng dẫn những buổi nhóm cầu nguyện; có những lúc anh đã dành trọn cả đêm trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh. Trong suốt thời gian ở đại học, Zinzendorf tham quan phòng triển lãm tranh ở Dusseldorf, ở nơi ấy anh nhìn thấy một bức tranh của Sternberg vẽ Đấng Christ trên cây thập tự, với những lời nầy bên dưới: “Ta đã làm cho con mọi điều nầy. Con đã làm gì cho ta?” Anh cảm động sâu xa. Hình ảnh đó không bao giờ anh quên được.
Zinzendorf tiếp tục giúp đỡ hướng dẫn một phong trào gửi các giáo sĩ đến tất cả các nơi trên thế giới. Cuối cùng, căn cứ gửi người ra đi nầy chịu trách nhiệm cho hơn hai ngàn nhân sự!
Câu chuyện nầy làm nổi bật một số giờ phút đầy ý nghĩa, thậm chí “đổi đời” qua đó Đức Chúa Trời đã phán với một Zinzendorf trai trẻ về trách nhiệm của anh để giúp đáp ứng những nhu cầu của người khác trên toàn thế giới. Những kinh nghiệm nầy giúp Zinzendorf thay đổi các giá trị và thứ tự ưu tiên của anh trong những năm sắp đến. Bạn đã từng có một kinh nghiệm giống như vậy chưa? Bạn có biết người nào đã từng trải kinh nghiệm đó không? Bạn có sẵn sàng cởi mở để Đức Chúa Trời dùng một kinh nghiệm sống động nào đó tác động đến bạn theo cách thức sâu sắc nầy không? Dành một ít thời gian để cầu nguyện cùng nhau, cầu xin Đức Chúa Trời phán qua các nội dung của phần tư vấn nầy để mở rộng lòng bạn đối với nhu cầu của thế giới.
2. Lời Chân Lý
“TRONG MỘT NGÔI LÀNG THẾ GIỚI, NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA
TÔI CÓ THỂ Ở BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG CŨNG NHƯ Ở NGAY BÊN
KIA ĐƯỜNG.” - STEVE MOORE
3. Bài Học
Tùy Chọn A: Nghiên cứu kỹ một vài tờ báo .
Mang theo các phần tin quốc tế của vài tờ báo để phân phát cho học viên của bạn. Yêu cầu họ tìm những câu chuyện về những nhu cầu cụ thể tại các miền khác nhau trên thế giới. (Có lẽ bạn cũng muốn xem qua những tờ báo nầy trước để biết chắc chúng có chứa những câu chuyện thích hợp). Yêu cầu mỗi học viên tóm tắt câu chuyện mà họ tìm thấy và đưa ra những sự kiện căn bản. Chọn một trong những câu chuyện (dựa trên mức độ nhu cầu và số lượng thông tin), rồi hỏi những câu sau đây:
Theo bạn thì một ai đó cùng tuổi với bạn, đang sống trong một thành phố hay quốc gia bị ảnh hưởng, sẽ cảm nhận ra sao trước những điều bạn đã đọc trong câu chuyện nầy?
Ngay hiện giờ những nhu cầu lớn lao nhất trước mắt những người sống trong khu vực nầy của thế giới là gì?
Ai có trách nhiệm lớn nhất để giúp đáp ứng những nhu cầu nầy: chính quyền địa phương hay quốc gia, các tổ chức nhân đạo thế giới, Liên Hiệp Quốc, hay hội thánh?
Với tư cách cá nhân, chúng ta nên cảm thấy mức độ trách nhiệm nào trong mối liên hệ với các nhu cầu trên thế giới?
Bạn có thể thực hiện những bước hành động nào để giúp làm giảm bớt sự đau khổ của con người và chia sẻ tin lành với những người trên khắp thế giới?
Những rào cản lớn nhất nào ngăn chặn bạn không thể trở nên một “Cơ Đốc Nhân thế giới” đúng nghĩa hơn?
Dành một ít phút để nhận diện một vài vấn đề cầu nguyện cụ thể nảy sinh ra từ những bài báo bạn đã thảo luận. Dành thời gian cầu nguyện cho những vấn đề nầy. Khích lệ học viên xem xét việc thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thông như là một nguồn của những mối quan tâm cầu nguyện toàn cầu.
Tùy Chọn B: Thực hiện một chuyến tham quan .
Hẹn nhau đi thăm một ngôi đền hoặc một ngôi chùa trong vùng của bạn. Đừng quên nói trước với người trụ trì nơi đó rằng bạn là một Cơ Đốc Nhân đang làm việc với một vài bạn trẻ và bạn muốn họ hiểu rõ hơn về những sự khác biệt giữa Cơ Đốc Giáo và các tôn giáo khác trên thế giới. Hãy xin phép người trụ trì đó cho các bạn được đi tham quan tòa nhà và được phỏng vấn ngắn họ. Chuẩn bị học viên của bạn, khích lệ họ có thái độ tôn trọng và hòa nhã và giúp họ hình thành một danh sách câu hỏi trước khi đi tham quan. Đây là một vài câu hỏi để xem xét:
Ai là người sáng lập tôn giáo của quý vị? Tôn giáo nầy bắt đầu từ khi nào và tại đâu?
Niềm tin căn bản của tôn giáo quý vị là gì?
Tôn giáo của quý vị tin gì về Đức Chúa Jêsus Christ?
Tôn giáo của quý vị có bao nhiêu giáo hữu tại quốc gia nầy và khắp thế giới? Tôn giáo của quý vị chiếm ưu thế hơn tại các quốc gia nào?
Quý vị quan niệm hay hiểu biết thế nào về Cơ Đốc Giáo?
Nên tránh sự tranh cãi. Chỉ nêu câu hỏi và khích lệ học viên của bạn ghi chú trong khi phỏng vấn. Hãy đi đến một chỗ trung lập để tiến hành cuộc phỏng vấn với học viên của bạn. Họ đã lấy đi những kết luận nào khỏi cuộc phỏng vấn? Có phải mọi tôn giáo đều thực sự dẫn đến cùng một nơi không? Những người trong các quốc gia theo tôn giáo nầy có cơ hội nào để nghe về sứ điệp của Cơ Đốc Giáo?
Yêu cầu một học viên đọc GiGa 14:6. “Chúa Jêsus phán: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến cùng Cha”. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho câu Kinh Thánh nầy hòa hợp với nhiều quan điểm tôn giáo khác nhau trên thế giới? Có những ẩn ý nào dành cho những người khước từ Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?
Dành thời gian cầu nguyện cho đích danh người trụ trì nơi bạn đến tham quan. Cũng cầu nguyện cho những người theo tôn giáo nầy trên khắp thế giới.
Tùy Chọn C: Phỏng vấn một sinh viên quốc tế
hoặc một giáo sĩ đang nghỉ phép .
Sắp xếp một cuộc phỏng vấn với một sinh viên nước ngoài trong vùng bạn hoặc một giáo sĩ phục vụ tại một quốc gia khác. Trước khi bạn gặp gỡ sinh viên hoặc giáo sĩ nầy, hãy làm việc với học viên của bạn để hình thành một danh sách câu hỏi dùng những câu sau đây để khởi đầu:
Nếu gặp gỡ với một sinh viên:
Hãy hỏi xem sinh viên đó đang học gì ở đây và hy vọng sẽ làm gì sau khi học xong.
Yêu cầu sinh viên đó chỉ cho bạn quê hương của mình trên bản đồ hay quả địa cầu.
Hỏi về gia đình của người đó. Nên nhớ rằng tại nhiều nơi trên thế giới “gia đình” bao gồm ông bà, cô dì, bác, chú, cậu và anh chị em họ.
Hỏi về lịch sử của đất nước người đó - các vị anh hùng và những nhà lãnh đạo hiện nay của đất nước đó.
Hỏi về chính thể của nhà nước, tiêu chuẩn sống và lối sống tại đất nước của sinh viên đó.
Hỏi xem tôn giáo nào đang chiếm ưu thế tại đất nước đó (nếu thích hợp, dùng những câu hỏi từ Tùy Chọn B để khích lệ sinh viên cởi mở đối với tôn giáo của mình).
Nếu gặp gỡ với một giáo sĩ:
Yêu cầu giáo sĩ đó chia sẻ lại việc họ đã trở thành một giáo sĩ như thế nào và tại sao?
Hỏi giáo sĩ đó đã có chuẩn bị gì cho công tác hầu việc Chúa ở nước ngoài?
Yêu cầu giáo sĩ đó mô tả những người mà họ phục vụ (bao gồm ngôn ngữ, tôn giáo và tiêu chuẩn sống).
Yêu cầu giáo sĩ đó chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích nhất và những từng trải đã từng làm cho họ nản lòng nhất trong chức vụ của họ.
Yêu cầu giáo sĩ đó chia sẻ những trở lực lớn nhất ngăn cản người dân tại đất nước họ hầu việc không thể đáp ứng với tin lành.
Cũng xem xét những câu hỏi bổ sung từ danh sách câu hỏi của sinh viên.
Dành thì giờ cầu nguyện với sinh viên hay giáo sĩ đó. Cầu nguyện cho họ và đất nước của họ. Hãy nhạy bén nếu người sinh viên mà bạn đã gặp không phải là Cơ Đốc Nhân, nhưng nếu có thể được, hãy cầu nguyện với sinh viên ấy.
Tùy Chọn D: Nghiên cứu trang Web của Thế giới .
Yêu cầu học viên chọn một quốc gia trong đó đa số người dân không phải là tín đồ Cơ Đốc Giáo. Nghĩ ra một danh sách câu hỏi bạn muốn trả lời từ sự nghiên cứu của bạn. (Có thể hữu ích nếu ôn lại và bổ sung hay thay đổi những câu hỏi được liệt kê trong các Tùy Chọn A, B, và C ở trên). Tập trung lại quanh một máy vi tính và tìm thông tin về quốc gia đó trên mạng Internet. Định một giới hạn về thời gian và thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt trong khung thời gian nầy. Quyển Sách Sự Kiện Thế Giới CIA (The CIA World Fact Book) (www.odci.gov/cia/publications/factbook) là một trang Web dành cho mọi người mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ máy vi tính nghiên cứu nào. Bản đồ Đia Cầu Quốc Tế (www.gmi.org) là một trang Cơ Đốc với những bản đồ và số liệu thống kê có thể rất hữu ích. Brigada (ww.brigada.org) là một trang Cơ Đốc khác có liên kết với các nơi khác chứa các cơ sở dữ liệu hữu ích.
Khi bạn đã trả lời các câu hỏi nêu ra hoặc hết thời gian, hãy thảo luận những gì bạn học được, và triển khai những vấn đề cầu nguyện cho người dân tại đất nước bạn đã nghiên cứu. Dành thì giờ cầu nguyện cho các nhu cầu bạn đã nhận biết.
4. Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Chúng ta thường liên kết sứ mệnh truyền giáo với những lời giảng dạy của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ rõ qua các đấng tiên tri và các thầy dạy luật trong Cựu Ước lòng ao ước của Ngài là mong muốn nhìn thấy mọi người trên thế giới thờ phượng Ngài. Hãy đọc chung EsIs 49:6b “Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất”.
Đức Chúa Trời đang phán cách rõ ràng rằng việc chúng ta là Cơ Đốc nhân hoặc những người dân tại đất nước chúng ta đi theo Ngài thì điều đó vẫn không đủ. Ngài muốn sử dụng chúng ta để chiếu rọi sự sáng của Ngài giữa vòng “các dân ngoại” hay các dân tộc, để mang sứ điệp cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
Trong Mat Mt 24:14, Chúa Jêsus phán: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. Chúng ta không những có thể chắc chắn tin lành sẽ được truyền ra giữa vòng mọi dân tộc trên thế giới, nhưng Đức Chúa Trời cũng đang trì hoãn sự trở lại của Chúa Jêsus cho đến khi mục tiêu của vương quốc nầy được hoàn tất!
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại , hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất ” (EsIs 49:6b).
5. Kết Luận
Nhiều phần của bài học nầy đã được dành cho việc xem xét các nhu cầu khắp nơi trên thế giới. Thực ra có ba cách riêng biệt chúng ta có thể nhận biết cư dân của thế giới. Chúng ta có thể nhận biết họ
bởi đất nước họ đang sống,
bởi ngôn ngữ họ nói, hay
bởi những sự khác biệt về dân tộc, chủng tộc hoặc văn hóa.
Điều quan trọng là chúng ta cần vượt xa hơn cách nhìn thế giới của mình và cố gắng nhìn thế giới theo cách của Đức Chúa Trời. Quan điểm đó được bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh.
Từ “dân” trong Kinh Thánh không hề có nghĩa là quốc gia hay đất nước như cách chúng ta hiểu. Đúng hơn nó có nghĩa là nhóm dân tộc hay chủng tộc/sắc tộc. Có thể có nhiều dân tộc-tức các nhóm sắc tộc, chủng tộc hoặc dân tộc-trong bất kỳ quốc gia hay đất nước nào. Sự thách thức chúng ta đối diện trong việc tiếp cận với thế giới để rao giảng Tin lành của Chúa Jêsus không chỉ là việc thành lập hội thánh tại tất cả các quốc gia trên thế giới, mà là trong tất cả các dân tộc hay nhóm sắc dân đang sống trên thế giới. Có một sự khác biệt lớn. Khi chúng ta tìm kiếm những cách thức để có thể đáp ứng những nhu cầu trên khắp thế giới, chúng ta phải học biết nhìn xem cư dân trên thế giới theo cách Đức Chúa Trời nhìn xem họ. KhKh 5:9 cho chúng ta biết những điều có trong lòng Ngài: “Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước”.
Dành vài phút chia sẻ những khái niệm mới và quan trọng nhất bạn cùng học viên của bạn có được từ bài học hôm nay. Thảo luận cách bạn có thể áp dụng những gì bạn đang học về tầm quan trọng của một cái nhìn toàn cầu vào đời sống mỗi ngày. Bạn có thể thực hiện những bước kế tiếp nào để giữ bài học nầy khỏi bị dập tắt bởi sự bận rộn của cuộc sống?
Trang Dành Cho Học Viên
Loạt bài 4, Tuần 1
LỜI CHÂN LÝ
“TRONG MỘT NGÔI LÀNG THẾ GIỚI, NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA TÔI
CÓ THỂ Ở BÊN KIA ĐẠI DƯƠNG CŨNG NHƯ Ở NGAY BÊN KIA
ĐƯỜNG.” - STEVE MOORE
Cái Nhìn Toàn Cầu
Những Lời Trích Dẫn Kích Thích Chúng Ta Suy Nghĩ
“Tôi nhìn thế giới như là giáo xứ của tôi ”- John Wesley
“Thế giới trong thời kỳ tệ hại nhất cần Hội thánh trong tình trạng tốt đẹp nhất .”- vô danh
“Tấm lòng của người lãnh đạo cần phải lớn đủ để ôm chặt cả thế giới , nhưng phải tập trung đủ để nhìn thấy những nhu cầu bên ngoài khung cửa sổ .”- Steve Moore
“Vùng đất mà cần đến Tin Lành hơn hết từ nay trở đi sẽ là đất nước của tôi .”- Count Zinzendorf
“Hãy mong đợi những điều lớn lao từ Đức Chúa Trời . Hãy cố gắng làm những điều lớn lao cho Đức chúa Trời .” - William Carey
“Không Cơ Đốc nhân nào mạnh đủ để vác cây thập tự và định kiến cùng một lúc .”- vô danh
Sự Khôn Ngoan của Người Xưa
(Nguyên tắc của Thánh Kinh)
Chúng ta thường liên kết sứ mệnh truyền giáo với những lời giảng dạy của Chúa Jêsus trong Tân Ước. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ rõ qua các đấng tiên tri và các thầy dạy luật trong Cựu Ước lòng ao ước của Ngài là mong muốn nhìn thấy mọi người trên thế giới thờ phượng Ngài. Hãy đọc chung EsIs 49:6b “Ngươi làm tôi tớ ta đặng lập lại các chi phái Gia-cốp, và làm cho những kẻ được gìn giữ của Y-sơ-ra-ên lại được trở về, còn là việc nhỏ; ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi đầu cùng đất”.
Đức Chúa Trời đang phán cách rõ ràng rằng việc chúng ta là Cơ Đốc Nhân hoặc những người dân tại đất nước chúng ta đi theo Ngài thì điều đó vẫn không đủ. Ngài muốn sử dụng chúng ta để chiếu rọi sự sáng của Ngài giữa vòng “các dân ngoại” hay các dân tộc, để mang sứ điệp cứu rỗi đến tận cùng trái đất.
Trong Mat Mt 24:14, Chúa Jêsus phán: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”. Một mặt chúng ta có thể chắc chắn tin lành sẽ được truyền ra giữa vòng mọi dân tộc trên thế giới, mặt khác Đức Chúa Trời cũng đang trì hoãn sự trở lại của Chúa Jêsus cho đến khi mục tiêu của vương quốc nầy được hoàn tất!
Việc Cần Làm Thêm
Hãy thực hiện một nghiên cứu nào đó để nhận ra những cơ hội truyền giáo ngắn hạn mà bạn có thể tham dự. Tìm những sách nhỏ hướng dẫn cùng các thông tin khác, và cầu nguyện về việc gia nhập vào một trong các đội nầy.
Cho dù Đức Chúa Trời không đòi hỏi bạn đi ra nước ngoài để làm một giáo sĩ, bạn vẫn có một trách nhiệm để giúp đỡ tiếp cận với khắp thế giới.
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ
“Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho các dân ngoại , hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơ đầu cùng đất ” (EsIs 49:6b).
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:43 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách