† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2257|Trả lời: 0

Đào Tạo - Tác Giả

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-10-2011 18:26:17 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.
Xuất bản năm 1988 của J. Robert Clinton  

Tác Giả

Bobby Clinton là một Giáo Sư Phụ Tá Vai Trò Lãnh Đạo Và Mở Rộng ở tại Trường Truyền Giáo Thế Giới thuộc Chủng Viện Fuller. Trước khi đảm nhận vị trí dạy dỗ và khảo sát hiện nay tại trường Fuller, ông là một sĩ quan chỉ huy trong các quân đoàn lính thủy đánh bộ, kỹ sư điện của các Phòng Thí Nghiệm Bell Telephone, mục sư phụ tá, và là một nhà truyền giáo thuộc đội ngũ Thế Giới.
Ngoài học vị cử nhân và thạc sĩ ngành điện Đại học Auburn và Đại học New York, Bobby còn nhận được bằng cao học của trường Kinh Thánh Columbia và học vị tiến sĩ của Chủng Viện Fuller.
Kinh nghiệm chức vụ bao gồm việc môn đệ hóa cho các nhân sự tín hữu, phụ tá mục sư tại một hội thánh sử dụng các nhóm học Kinh Thánh vào công tác truyền giáo và huấn luyện, hiệu trưởng Trường Kinh Thánh Jamaica, giám đốc trung tâm Learning Resource Center thuộc World Team, và giáo sư ban giảng huấn lo cho các hội truyền giáo. Ông chuyên về các khóa học dành cho các nhà truyền giáo giữa nghiệp vụ và những lãnh đạo cấp quốc gia đặt trọng tâm vào việc chọn lựa lãnh đạo, huấn luyện lãnh đạo, những luận đề về lãnh đạo và những sự năng động mang tính thay đổi trong các tổ chức Cơ đốc. Chức vụ tư vấn và dạy dỗ của ông trong lãnh vực lãnh đạo đã cho phép ông đi đây đó nhiều ở các lãnh vực khác nhau thuộc hội truyền giáo. Khảo sát của ông tập trung vào các mô hình cấp bách về vai trò lãnh đạo, bối cảnh của sách này.
Bobby còn là tác giả của một quyển sách nói về các ân tứ thuộc linh và một số các sách nhỏ nghiên cứu khác về các mô hình cấp bách trong vai trò lãnh đạo, huấn luyện lãnh đạo, và học Kinh Thánh. Ông và Paul Stanley là đồng tác giả của quyển Connecting: Finding the Mentors You Need to Succeed in Life .
Bobby và vợ, bà Marilyn, hiện cư ngụ tại Altadena, California. Bốn người con đã trưởng thành của họ đều tham gia vào các chức vụ Cơ đốc.
Bảng Danh Sách Các Biểu đồ
Biểu đồ 2 - 1 Dòng thời gian của A. W. Tozer
Biểu đồ 2 - 2 Dòng thời gian của Dawson Trotman
Biểu đồ 2 - 3 Dòng thời gian của Watchman Nee
Biểu đồ 2 - 4 Dòng Thời Gian Khái Quát
Các Giai Đoạn Phụ Trong Sự Phát Triển Giai Đoạn IV Dành Cho Watchman Nee
Biểu đồ 3 - 1 Sơ Đồ Trình Bày Sự Trùng Lắp Các Thử Nghiệm
Biểu đồ 4 - 1 Các Giai Đoạn Phụ Trong Chức Vụ Đầu, Giữa, Sau và Các Quá Trình Tôi Luyện
Biểu đồ 4 - 2 Sơ đồ Tiệm Tiến Của Công Tác Chức Vụ - LuLc 16:10 Thực hành
Biểu đồ 4 - 3 Sơ đồ Tiệm Tiến Các Công Tác Chức Vụ theo Kinh Thánh
Biểu đồ 4 - 4 Khuôn Mẫu Phát Triển Khả Năng (với Tám Giai Đoạn Được Nhận Biết)
Biểu đồ 4 - 5 Hai Khuôn Mẫu Dấu Chỉ Tài Năng
Biểu đồ 5 - 1 Mười Quy định Về Thẩm Quyền Thuộc Linh
Biểu đồ 5 - 2 Tám Giai Đoạn thuộc Chu Trình Phản Ứng Nẩy Ngược đối với Vai Trò Lãnh Đạo
Biểu đồ 7 - 1 Khuôn Mẫu Đánh Giá Suy Gẫm - Năm Giai Đoạn
Biểu đồ 7 - 2 Các Quá Trình Cô Lập - Các Hình Thức Và Kết Quả
Biểu đồ 7 - 3 Bia Mộ Ứng Dụng Cho Cá Nhân - Rôma 6
Biểu đồ 8 - 1 Sơ Đồ Tiệm Tiến về Tính Chắc Chắn
Biểu đồ 8 - 2 Tám Chức Năng Chung Về Tư Cách Lãnh Đạo
Biểu đồ 8 - 3 Các Giá Trị Về Triết Lý MụcVụ Của Mục Sư Johnson
Biểu đồ 8 - 4 Các Ưu Tiên Trong Triết Lý Mục Vụ Của Mục sư Johnson
Biểu đồ 8 - 5 Các Nguyên Tắc Của Triết Lý Mục Vụ
† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 16-12-2018 07:47 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách