† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2090|Trả lời: 0

Đào Tạo - Sự Thử Nghiệm Về Lời

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:52:12 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Sự Thử Nghiệm Về Lời

Người lãnh đạo phải có khả năng tiếp nhận lẽ thật từ nơi Chúa. Ân ban nhận lãnh lẽ thật từ Chúa quan trọng vì nó xây dựng thẩm quyền thuộc linh, là nền tảng cho ảnh hưởng thuộc linh của người lãnh đạo.9 Quyền ảnh hưởng đến từ khả năng giải tỏ lẽ thật của Chúa cho người khác. Giải tỏ lẽ thật của Chúa là điều quan trọng trong nhóm các ân tứ thuộc linh mà tôi gọi là cụm ân tứ về lời. Người lãnh đạo luôn có ít nhất một ân tứ về lời nói giữa vòng các ân tứ khác hình thành sự pha trộn các ân tứ của họ.10 Các ân tứ về lời đầu tiên là sự dạy dỗ, lời tiên tri và khuyên bảo. Các ân tứ về lời thứ nhì là chức vụ sứ đồ, truyền giáo và chăn bầy. Những người lãnh đạo cũng sẽ dùng các ân tứ về lời để phân biệt chỉ dẫn dành cho chức vụ.
Những người lãnh đạo tin kính thể hiện tình yêu đối với lẽ thật. Họ học lời thành văn của Chúa để nuôi chính linh hồn mình cũng như giúp đỡ cho người khác. Đức Chúa Trời dạy dỗ người lãnh đạo để hiểu đúng lẽ thật, nuôi dưỡng thói quen tiếp nhận lẽ thật, và đáp ứng trong sự vâng lời đối với lẽ thật. Vì vậy người ấy có thể nhanh nhạy nhận biết lẽ thật của Chúa trong đời sống hằng ngày và qua chức vụ của người khác. Quá trình mô tả sự phát triển này là sự thử nghiệm về lời.
Thử nghiệm về lời là một quá trình thử nghiệm khả năng hiểu biết hoặc tiếp nhận lời Chúa của cá nhân người lãnh đạo và sau đó để Chúa thể hiện điều đó ra trong đời sống mình. Khi đã học tập thành công, thử nghiệm về lời sẽ dẫn đến lẽ thật sâu nhiệm hơn. Lẽ thật sẽ khẳng định khả năng dẫn dắt của người lãnh đạo mới xuất hiện, là điều sẽ dẫn đến thẩm quyền thuộc linh ngày càng gia tăng khi những người đi theo nhận thấy.
Thử nghiệm về lời thường được kết hợp với những thử nghiệm về sự ngay thẳng và lòng thuận phục, bởi vì lẽ thật được mặc khải sẽ thử nghiệm sự ngay thẳng hoặc sự vâng lời. Hiểu được kết quả bao quát của sự thử nghiệm là điều quan trọng, chứ không phải sự tôi luyện nào được sử dụng. Tôi sẽ nói về sự trùng lắp của các thử nghiệm ở phần sau trong chương này.
Cuộc đối mặt lần đầu tiên của Samuên với Chúa là sự thử nghiệm về lời. Thử nghiệm đó ấn định một giai đoạn dành cho chức vụ chỉ dẫn của Samuên đối với Ysơraên trong thời kỳ có sự chuyển tiếp về vai trò lãnh đạo. ISa1Sm 3:1-10 ấn định giai đoạn Samuên bước vào sự chuyển tiếp này:
"Samuên thơ ấu phục sự Đức Giêhôva tại trước mặt Hêli. Trong lúc đó, lời của Đức Giêhôva lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. Vả, bấy giờ Hêli khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đương nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Samuên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giêhôva, là nơi có cái hòm thánh. Bấy giờ, Đức Giêhôva gọi Samuên; người thưa rằng: Có tôi đây! Đoạn, người chạy đến gần Hêli, mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hêli đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại.
Đức Giêhôva lại gọi nữa rằng: Hỡi Samuên! Samuên chỗi dậy, đi đến cùng Hêli mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả, Samuên chưa biết Đức Giêhôva; lời Đức Giêhôva chưa được bày tỏ ra cho người.
Đức Giêhôva lại gọi Samuên lần thứ ba; người chỗi dậy, đi đến gần Hêli mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi.
Bấy giờ Hêli hiểu rằng Đức Giêhôva gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con, con hãy nói: Hỡi Đức Giêhôva, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe! Vậy, Samuên đi nằm tại chỗ mình.
Đức Giêhôva đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Samuên! Hỡi Samuên! Samuên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe!" (ISa1Sm 3:1-10).
Sau khi Đức Giêhôva đã gọi Samuên lần thứ tư, Ngài mặc khải kỷ luật khủng khiếp sẽ thi hành cho gia đình Hêli vì cớ tội lỗi của ông và của các con trai ông. Điều này được coi như một lời cảnh báo cho Ysơraên. Samuên đã thuật lại toàn bộ sự thật cho Hêli vào sáng hôm sau, và Hêli thuận phục trước lời hiển hiện đến từ Đức Giêhôva. Kinh Thánh tiếp tục bàn luận trong hình thức tóm tắt:
Samuên trở nên khôn lớn, Đức Giêhôva ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Bêexêba, cả Ysơraên đều biết rằng Samuên được lập làm tiên tri của Đức Giêhôva. Đức Giêhôva cứ hiện ra tại Silô, vì ấy tại Silô mà Đức Giêhôva hiện ra cùng Samuên, khiến cho người biết lời của Ngài. Lời của Samuên được rao truyền cho cả Ysơraên. (3:19-21).
Đức Chúa Trời phán với những người lãnh đạo và sứ điệp Ngài được khẳng định. Người lãnh đạo mới nổi lên có thể không luôn nhận biết tiếng Chúa. Người lãnh đạo nào thường xuyên cho thấy Chúa phán với mình sẽ có được thẩm quyền thuộc linh. Người nào lắng nghe lời Chúa và làm theo sẽ thấy sự khẳng định của Chúa và sự bành trướng của chức vụ mình. Samuên cho thấy sự đáp ứng thích đáng dành cho tất cả những người lãnh đạo mới nổi lên khi ông thưa rằng: "Xin hãy phán; kẻ tôi tớ Ngài đang nghe."
Đời sống của Watchman Nee minh họa những điểm ấy. Ứng dụng các lẽ thật cho mình sẽ làm thay đổi các giá trị và lối sống của một người. Sau khi Watchman Nee tin Chúa ông có khao khát mới mẻ để học lời Chúa.
Không bao lâu sau đó, Watchman tình cờ đọc thấy những lời của Phao lô: "Hãy dâng chính mình con cho Chúa như kẻ đã được đem từ chết qua sống, và dâng các chi thể con cho Chúa như đồ dùng về sự công bình." Về sau ông nói rằng: "Vì vậy Chúa đòi hỏi tôi từ nay hãy coi tất cả những tiện nghi của mình đã thuộc về một Đấng khác. Tôi không dám phí phạm một vài xu trong số tiền của mình hoặc một giờ đồng hồ trong thời gian của mình hay bất cứ năng lực gì về trí tuệ hoặc thân thể, bởi vì chúng không còn thuộc về tôi mà là của Ngài. Thật là một điều tuyệt vời khi tôi khám phá điều đó. Đời sống Cơ đốc đích thực bắt đầu đối với tôi kể từ ngày hôm đó." (Kinnear 1985:53)
Nee đã nhìn thấy quyền phép của lời Chúa làm thay đổi hướng đi của mình, vì vậy ông quyết định bớt thời gian giáo dục chính thức để ghi danh vào một trường Kinh Thánh thay vào đó. Ông đọc hết Tân Ước trên cơ sở hàng tháng. Khi làm như vậy, khao khát hiểu thêm lẽ thật của ông ngày càng gia tăng.
Watchman thâu nhận lời Chúa không chỉ để có kiến thức. Ông học tập để nhận biết Chúa phán dạy qua lời Ngài. Điều này được bày tỏ trong đời sống của những người lãnh đạo mới nổi lên.
Đến lúc này ông nhận biết Charity Chang choán đầy tâm trí ông đến mức nào. Tất nhiên là trước đó không hề có dấu hiệu gì về hôn nhân, tuy nhiên vào thời điểm nào đó ý tưởng này nhất định đã đóng đô trong tâm trí ông. Song cuộc đối đầu kế tiếp của họ đã làm ông phải ngừng phắt lại. Điều ông lo sợ nay đã rõ rệt hết sức qua cuộc trao đổi ngắn ngủi giữa họ. Những sở thích về đời này và đam mê áo quần, thời trang đối với ông dường như là dấu hiệu của điều gì đó sâu xa hơn. Cô không hề chia sẻ tình yêu ông dành cho Chúa, với hệ thống ưu tiên mới nhưng có các mục tiêu của chính mình, những tham vọng thành công theo con mắt thế gian mà anh đã không còn thích thú. Rõ ràng họ đang hướng về hai hướng khác nhau.
Anh tạm gác lại vấn đề này một thời gian, cho đến một ngày kia khi đang đọc Thi Tv 73:25: "Còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa" Thánh Linh của Chúa đã lưu ý ông: "Con đã tiêu phí lòng khao khát nơi thế gian này. Con hãy từ bỏ sự gắn bó dành cho cô Chang. Cô có những phẩm tính khả thi nào để trở thành vợ của một nhà truyền đạo?" Câu trả lời của anh là một nỗ lực để mặc cả. "Lạy Chúa, con bằng lòng làm bất cứ điều gì cho Ngài. Nếu Ngài muốn con mang tin lành đến những bộ tộc chưa nghe tin lành, con sẵn sàng đi; nhưng đây là điều duy nhất con không thể làm." Làm thế nào mà chàng thanh niên mới hai mươi mốt tuổi, cuối cùng đã dứt khỏi tâm trí mình một con người anh đã từng gắn bó vui vẻ? (Kinnear 1985:81 - 82)
Dầu vậy, Nee đã dứt khoát tâm trí và lao mình vào chức vụ. Về sau, Chúa đã lấy ân điển hành động mà thay đổi hoàn toàn đời sống của Charity, cô trở thành một người theo Chúa nóng cháy. Sau đó Ngài đã đưa hai người trở lại với nhau về phương diện địa lý, tình cảm, và cuối cùng là một người nam và vợ. Đức Chúa Trời dạy dỗ người lãnh đạo nổi lên lắng nghe lời Ngài để nhận được sự chỉ dẫn cá nhân. Đây là một bước nền tảng tự nhiên để nghe được tiếng Chúa hầu có được sự chỉ dẫn phối hợp.
Dawson Trotman, người lãnh đạo đầu tiên của tổ chức The Navigators, đã được cứu qua sự thử nghiệm về lời. Anh học thuộc Kinh Thánh để tham dự một kỳ thi.
Dawson đang đi bộ đến nơi làm việc, xô thức ăn trưa trong tay, dọc theo con đường quen thuộc bên cạnh một vũng bùn lầy thì thình lình những lời trong hai mươi câu Kinh Thánh anh đã thuộc lòng lóe lên trong tâm trí anh: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời .
Ô thật tuyệt vời được sự sống đời đời , anh suy nghĩ. Lần đầu tiên trong nhiều năm anh cầu nguyện khi không gặp hoạn nạn. "Ô lạy Chúa dầu sự sống đời đời là thế nào con vẫn muốn nhận được." Như sự đáp lời bằng điện báo, câu Kinh Thánh trong GiGa 1:12 lóe lên trên màn hình của tâm trí: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài . Câu trả lời của anh có ngay lập tức: "Ôi lạy Chúa con nói nghiêm túc dầu cho tin nhận Chúa Jêsus có ý nghĩa gì con cũng muốn tin Ngài ngay bây giờ," anh chỉ nói đơn giản như vậy. (Skinner 1974:30)
Trotman tiếp tục đi bộ trên con đường ấy, nhưng bây giờ anh đã là một con người khác. Kinh nghiệm với Lời Chúa học thuộc đã trở thành một viên đá móng cho khuôn mẫu đào luyện môn đồ mà cuối cùng anh đã phát triển.
Sự phát triển ban đầu của Amy Carmichael bao gồm những thử nghiệm lặp đi lặp lại về lời, về sự ngay thẳng, và về sự vâng lời. Những thử nghiệm này đã dẫn đến những nguyên tắc nền tảng chỉ dẫn cho cô suốt chức vụ của mình.
Đời sống của Amy trước khi kinh nghiệm ở Belfast cũng khá là "bình thường" đối với một người vào tuổi cô và có địa vị xã hội như cô. Tuy nhiên một buổi sáng Chúa nhật năm 1885 mọi sự đã thay đổi. Trong khi đi bộ từ nhà thờ về nhà với các anh em, họ trông thấy một người phụ nữ vẻ mặt khốn khổ đang khập khiễng trên đường phố dưới một gánh nặng. Được cảm động để giúp đỡ bà ta, Amy và các anh em trai đã vác gánh nặng và đi cùng bà đến nơi bà muốn đến. Amy cảm thấy khó chịu trong công việc đó vì tất cả những người tôn trọng, cũng đang trên đường từ nhà thờ trở về nhà, nhìn trừng trừng "nhóm" các em với vẻ khinh bỉ. Khi đi qua một con suối cũ, Amy nghe một tiếng phán với cô - ICo1Cr 3:12-14 "vàng, bạc, bửu thạch... nếu công việc của người ấy còn lại..." cô lập tức bị cáo trách và được thách thức liên quan đến những ưu tiên và những tham vọng của đời sống mình. Câu Kinh Thánh này và kinh nghiệm ấy vẫn còn trong ký ức của cô và trở thành chiếc "thước đo" cho bất cứ mục vụ nào và mọi chức vụ hoặc hoạt động gì cô cống hiến thời gian để làm. (Reid and Van Delan 1985:23 - 24)
Đó chủ yếu là một sự thử nghiệm về lời nhưng nó đã trở thành nền tảng cho các thử nghiệm về sự ngay thẳng suốt chức vụ của Amy bởi vì nó đã cho cô một giá trị ở bề trong, một sự xác quyết liên quan đến chức vụ hầu việc Chúa. Từ đó trở đi cô đánh giá chức vụ dựa trên giá trị và kết quả còn lại đời đời.11
Đức Chúa Trời dùng Lời Ngài nhiều cách khác nhau: để ban cho sự xác quyết bề trong, để giao chức vụ, để giải quyết các nan đề, để làm động cơ thúc đẩy hướng đến khải tượng, để gây dựng đức tin, để ban cho sự bảo đảm của Đức Chúa Trời, và để làm rõ sự chỉ dẫn, đó là một số điều được đề cập. Tất cả đều quan trọng đối với một người lãnh đạo mới nổi lên. Các bài học cá nhân học tập thông qua những thử nghiệm về lời là những viên đá đặt chân để phân nhóm các bài học.
Những thử nghiệm về lời cũng dẫn đến việc nhận biết những ân tứ về lời nơi một người lãnh đạo mới nổi lên. Điều này thường tuân theo một khuôn mẫu. Người lãnh đạo mới nổi lên nhạy bén trước lời Chúa và đích thân đáp ứng đối với lẽ thật thông qua những thử nghiệm về lời. Điều này mở ra cánh cửa để chia sẻ những lẽ thật người ấy đã học được với người khác. Sự truyền đạt lẽ thật giúp phát triển các ân tứ về lời khác nhau trong người lãnh đạo.
Khuôn mẫu này dẫn tôi đến một nguyên tắc thứ ba: Các ân tứ lãnh đạo đầu tiên liên quan đến những ân tứ về lời, là điều bắt đầu nổi lên thông qua những thử nghiệm bằng lời .
Không vượt qua được một sự thử nghiệm về lời thường dẫn đến các bài học lập đi lập lại và kéo dài thời gian phát triển. Điều này có thể dẫn đến kỷ luật và sự rời bỏ chức vụ như trong trường hợp của Anania và Saphira.
Tôi đã mô tả ba loại thử nghiệm chính: thử nghiệm lòng ngay thẳng, thử nghiệm sự vâng lời, và sự thử nghiệm về lời. Đôi khi không dễ dàng để phân biệt ba thử nghiệm ấy. Đời sống là phức tạp, một mảnh sự thật nhất định không phải lúc nào cũng khớp với các hạng mục rõ ràng dễ phân tích. Thường thì một thử nghiệm kéo theo sự kết hợp của một hoặc nhiều quá trình tôi luyện.
Lời
Sự Vâng Lời
Sự Ngay Thẳng
Kết hợp giữa thử nghiệm về lời và thử nghiệm vâng lời
Kết hợp của thử nghiệm về lời và thử nghiệm về sự ngay thẳng
Kết hợp của sự thử nghiệm vâng lời và sự thử nghiệm sự ngay thẳng
Kết hợp của tất cả của ba thử nghiệm
Biểu đồ 3 - 1 Sơ Đồ Cho Thấy Sự Trùng Lắp Của Những Quá Trình Thử Nghiệm
Nhận ra một quá trình tôi luyện nhất định là điều tốt nhưng quan trọng hơn nữa phải hiểu được ý nghĩa của thử nghiệm.
Tóm Tắt
Chương này xem xét khuôn mẫu bao quát chủ yếu của Giai đoạn II, là giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong. Khuôn mẫu này được đặc trưng bởi việc thử nghiệm tiếp theo, đó là sự bành trướng của chức vụ. Những thử nghiệm về sự ngay thẳng, về sự vâng lời, và về lời là những phương tiện qua đó Chúa thử nghiệm những ý định của một người lãnh đạo mới nổi lên. Ba quá trình này được gọi là những sự thử nghiệm vì bản chất nghiệm thử của chúng. Sự đáp ứng thành công về phía người lãnh đạo dẫn đến sự tăng trưởng cá nhân và sự bành trướng của chức vụ.
Tôi đã nói người lãnh đạo tin kính là người có khả năng Chúa ban và trách nhiệm Chúa giao để ảnh hưởng đến một nhóm người cụ thể của Chúa theo các mục đích của Ngài dành cho nhóm. Thử nghiệm tăng trưởng đời sống bề trong nhắm vào sự phát triển khả năng và trách nhiệm trong người lãnh đạo. Tâm tánh là nền tảng nếu người lãnh đạo phải ảnh hưởng đến những người khác theo các mục đích của Chúa.
Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng những thử nghiệm này là quan trọng đối với người lãnh đạo mới nổi lên. Những kết quả về tâm tánh, sự vâng lời, và khả năng để hiểu và sử dụng lời Chúa là những chiếc cầu để Chúa tiếp tục phát triển người lãnh đạo. Chúng là những bài học đầu tiên trong các bài học cả đời và là những bài học thật quan trọng. Dưới đây lại là ba nguyên tắc:
Sự ngay thẳng là nền tảng cho tư cách lãnh đạo hiệu quả, phải được ghi gắn từ đầu trong tâm tánh của người lãnh đạo .
Vâng lời là điều đầu tiên phải học, sau đó phải được dạy .
Các ân tứ của tư cách lãnh đạo chủ yếu bao gồm các ân tứ về lời, là điều nổi lên ban đầu qua các thử nghiệm về lời .
CÒN BẠN THÌ THẾ NÀO ?
Có lẽ khi tôi mô tả những quá trình tôi luyện này bạn lập tức nhận ra một hoặc nhiều điều chính mình đã kinh nghiệm hoặc đã thấy trong đời sống người khác. Để hiểu rõ hơn các nguyên tắc ấy, xin hãy trả lời các câu hỏi sau.
1. Phao lô đã đối mặt với thử nghiệm về sự ngay thẳng nào trong Cong Cv 20:22-23? Hình thức thử nghiệm ngay thẳng đó là gì? Mục đích của sự thử nghiệm đó hoặc công dụng của nó là gì? Điều nào trong ba yếu tố của một sự thử nghiệm về tính ngay thẳng có bao gồm trong đó?
2. Bạn có thể nghĩ đến một gương mẫu khác trong Kinh Thánh về thử nghiệm ngay thẳng mà tôi chưa chia sẻ không? Xin ghi ra.
3. Bạn có thể nhận biết qua kinh nghiệm của chính mình, hoặc của người nào đó mà bạn từng quan sát, một trường hợp về sự thử nghiệm tính ngay thẳng không? Xin phân tích điều đó liên quan đến những yếu tố của sự tăng trưởng cá nhân và bành trướng chức vụ.
4. Bạn có thể nhận ra thử nghiệm vâng lời trong kinh nghiệm của mình không? Có thể bảng danh sách kiểm sau đây sẽ giúp bạn nhận biết điều đó:
Học tập về các sở hữu và sự dâng hiến.
Học tập về sự lựa chọn người bạn đời và việc đặt Chúa lên trước hết.
Sẵn sàng để được Chúa dùng trong chức vụ.
Sẵn sàng để tin cậy một lẽ thật Chúa đã bày tỏ.
Sẵn sàng tha thứ.
Sẵn sàng xưng tội.
Sẵn sàng sửa ngay một điều sai trái.
5. Hãy xem thử bạn có nhận ra được những thử nghiệm về lời trong 11:27-30 không. Chúng giống những thử nghiệm mà tôi đã mô tả trong chương này thế nào? Chúng có gì khác?
6. Bạn có thể nhận ra một sự thử nghiệm về lời theo kinh nghiệm riêng của mình hoặc của người nào đó mà bạn từng quan sát không? Xin ghi lại ở đây và phân tích cách Chúa dùng điều đó.
7. Việc phỏng vấn một người lãnh đạo trưởng thành đã hầu việc Chúa trên mười năm là sự thực hành bổ ích. Hãy giải thích với người lãnh đạo ấy các cụm từ thử nghiệm tính ngay thẳng, thử nghiệm sự vâng lời và thử nghiệm về lời . Sau đó hãy hỏi người ấy tìm một thử nghiệm quan trọng về lời đã xảy ra với đời sống người ấy. Tôi đoán rằng bạn sẽ khám phá một số những bài học quan trọng về tư cách lãnh đạo, và bạn sẽ biết người lãnh đạo ấy sâu xa hơn trước đây.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 16-1-2021 04:15 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách