† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2141|Trả lời: 0

Đào Tạo - Các Quá Trình Trưởng Thành Trong Chức Vụ - Phần I

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:54:07 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Các Bài Học Thứ Nhì:
Các Quá Trình Trưởng Thành Trong Chức Vụ - Phần I

Sự Thách Thức / Nan Đề : "Ai trung tín trong việc rất nhỏ, bởi đó được tin cậy , cũng trung tín trong việc lớn, và được tin cậy trong chỗ đó . Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn." (LuLc 16:10, nhấn mạnh được thêm vào, Wuest ).
Trung tín là chiếc thước đo để Chúa đánh giá sự trưởng thành trong chức vụ. Bạn thi hành các chức vụ được giao cho mình như thế nào? Bạn có coi đó như là nhiệm vụ Chúa giao và đáp ứng với thái độ phục vụ vui mừng như phục vụ Ngài không? Bạn có coi đó như là những việc vặt phải chịu đựng hoặc hay là những kỳ công phải hoàn thành để chính mình được công nhận?
Sự phục vụ trung tín sẽ được nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn. Bạn đạt tiêu chuẩn ấy ra sao?
Một Người Bắt Đầu Chức Vụ Như Thế Nào?
Michele Helin tham gia tổ chức The Cornerstone, một lớp học dành cho người độc thân ở tại Hội Thánh Lake Avenue Congregational Church. Có mười người trong chúng tôi thuộc đội ngũ những người lãnh đạo của lớp học này. Công tác của tôi là dạy dỗ và huấn luyện, còn Michele tổ chức và phục vụ. Cô trên ba mươi tuổi và vẫn còn độc thân. Cô dạy các em thiếu nhi khuyết tật thuộc các trường công ở tại Hạt Los Angeles. Cô là hiện thân của sự trung tín cả trong sự kêu gọi và trong chức vụ hầu việc Chúa với tổ chức The Cornerstone.
Sự trung tín của Michele vượt quá việc thực hiện những công tác được giao; cô hiểu nhũng gì cần phải làm và tìm được phương cách để thực hiện. Cô là mũi nhọn đi đầu trong các buổi cầu nguyện hàng tháng của chúng tôi và thường xuyên điều động các buổi nhóm ấy. Cô kết hợp việc dạy Kinh Thánh vào các nhóm nhỏ cô tham dự. Ảnh hưởng của cô trong những sinh hoạt này là then chốt. Một người quan sát tình cờ trong lớp học có thể không ý thức được vai trò lãnh đạo đàng sau sân khấu này, nhưng Chúa biết bởi vì Ngài lấy sự trung tín làm thước đo.
Một ngày Chúa nhật nọ, tôi hỏi Michele cô đã bước vào chức vụ hầu việc Chúa như thế nào. Cô trả lời: "Tôi được một mục sư kêu gọi khi còn là một Cơ đốc nhân trẻ tuổi. Có một nhu cầu, và tôi cảm biết mình phải giúp đỡ mặc dầu thấy mình thiếu khả năng." Một sự bắt đầu nhỏ, nhưng nhạy bén trước nhu cầu, sẵn sàng phục vụ, và lòng trung tín làm nổi bật sự bước vào công tác hầu việc Chúa của Michele.
Michele đã đáp ứng với nhiều cơ hội hầu việc Chúa khác trong suốt những năm qua. Cô cho thấy một số những ý tưởng quan trọng được mô tả trong chương này. Vì sao người ta dự phần hầu việc Chúa? Đức Chúa Trời tuyển mộ những người lãnh đạo như thế nào? Ngài phát triển họ ra sao? Ngài đánh giá họ như thế nào?
Từ Nhận Lãnh Đến Ban Cho - Quá Trình Tôi Luyện Trong Chức Vụ
Trước khi đi vào các câu trả lời, chúng ta hãy xem lại điều mình đã học được cho đến nay. Chương 3 bàn đến giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong trên dòng thời gian khái quát. Cho thấy ưu tiên hàng đầu của Chúa trong việc phát triển một người lãnh đạo là dùi mài tâm tánh người ấy. Sự ngay thẳng là một tiêu chuẩn thích đáng của đời sống bề trong. Sự phát triển tâm tánh đến trước sự hầu việc Chúa. Chúng ta đã thấy những khuôn mẫu thử nghiệm tính ngay thẳng, sự vâng lời, và những thử nghiệm về lời. Những sự thử nghiệm này nhận diện tiềm năng của tư cách lãnh đạo.
Ở điểm này, người lãnh đạo có tiềm năng đi vào trong chức vụ. Người ấy đã nếm biết sự tốt lành của Chúa và phải tiếp tục truyền đạt điều đó cho những người khác. Chúa dành thì giờ và nhiều kinh nghiệm khác nhau để đưa người lãnh đạo có tiềm năng trải qua giai đoạn chuyển tiếp từ chỗ nhận lãnh đến chỗ ban cho.
Trong chương này, chúng ta sẽ thấy cách Chúa phát triển người lãnh đạo bằng các quá trình tôi luyện khác nhau, và chúng ta sẽ nhận ra những khuôn mẫu khác nhau. Hai trong số đó là khuôn mẫu chức vụ nền tảng và khuôn mẫu khám phá ân tứ . Vì vậy chúng ta sẽ thảo luận một nguyên tắc quan trọng về tư cách lãnh đạo. Do độ dài và tính phức tạp của giai đoạn Trưởng Thành Trong Chức Vụ - một giai đoạn gồm nhiều năm tháng- chúng ta sẽ chia phần thảo luận của mình thành hai chương.


Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 08:58 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách