† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2177|Trả lời: 0

Đào Tạo - Trưởng Thành Trong Chức Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:55:48 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Trưởng Thành Trong Chức Vụ

Khi một người lãnh đạo có tiềm năng bước vào chức vụ, Chúa phát triển khả năng lãnh đạo của người ấy bằng cách đưa người ấy đi qua bốn giai đoạn. (1) Chúa kêu gọi người lãnh đạo bước vào chức vụ. Điều này được gọi là đầu vào . (2) Ngài phát triển những kỹ năng và những ân tứ thuộc linh để tăng cường tính hiệu quả của người lãnh đạo. Điều này được gọi là huấn luyện . (3) Ngài ban năng lực cho người lãnh đạo để liên hệ đến con người bằng cách thúc giục và ảnh hưởng họ. Ngài cũng dạy dỗ người ấy cách để sắp xếp các phương tiện nhằm hoàn tất các mục tiêu đó. Điều này được gọi là học tập về mối tương quan . (4) Ngài giúp người lãnh đạo hiểu được những nguyên tắc thuộc linh chi phối sự hầu việc đẹp lòng Ngài. Điều này được gọi là sự biện biệt .
Sự phát triển này diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Thường là nhiều năm. Vì vậy cần chia giai đoạn này thành những giai đoạn phụ được gọi là chức vụ đầu, chức vụ giữa, và chức vụ sau. Cũng như với các giai đoạn, những giai đoạn phụ được tập hợp theo các quá trình tôi luyện diễn ra trong giai đoạn đó. Các giai đoạn phát triển không phải luôn được xác định rõ ràng bởi vì có một số quá trình học tập chồng chéo nhau. Ví dụ một người trong giai đoạn huấn luyện có thể học tập một số bài học về các mối quan hệ hoặc về sự biện biệt.
Mỗi giai đoạn phụ được đặc trưng bởi một tập hợp các quá trình tôi luyện khác nhau. Trong giai đoạn phụ của chức vụ đầu, quá trình tôi luyện là công tác mục vụ và sự kêu gọi của chức vụ. Trong giai đoạn phụ của chức vụ giữa, các quá trình tôi luyện là những kỹ năng của chức vụ, kinh nghiệm huấn luyện và khám phá các khả năng. Trong giai đoạn phụ của chức vụ sau, quá trình tôi luyện là những hiểu biết về cơ cấu của chức vụ và những vấn đề về quyền năng. Một số quá trình tôi luyện xảy ra trong suốt giai đoạn Trưởng Thành Của Chức Vụ: thách thức của đức tin, hiểu biết về uy quyền, xung đột trong chức vụ, và sự khẳng định chức vụ.
Tất cả những điều này nghe thật phức tạp, nhưng sẽ sáng tỏ khi được phân tích ra. Sơ đồ dưới đây sẽ giúp làm rõ giai đoạn này. Có lẽ bạn cần liên hệ lại sơ đồ này khi đọc hai chương kế tiếp.
Giai Đoạn Trưởng Thành Chức Vụ.
Giai đoạn phụ của chức vụ đầu.
Giai đoạn phụ của chức vụ giữa.
Giai đoạn phụ của chức vụ sau
Giai đoạn phát triển
Giai đoạn phát triển
Giai đoạn phát triển
1. Đầu vào
2. Huấn luyện
3. Học biết về mối quan hệ
4. Sự biện biệt
Các quá trình tôi luyện
Các quá trình tôi luyện
Các quá trình tôi luyện
Các quá trình tôi luyện
Công tác chức vụ
Sự kêu gọi trong chức vụ
Những kỹ năng của chức vụ
Kinh nghiệm huấn luyện
Khám phá khả năng
Những hiểu biết về thẩm quyền
Những hiểu biết về mối quan hệ
Xung đột trong chức vụ
Phản ứng nẩy ngược đối với tư cách lãnh đạo.
Chiến trận thuộc linh
Những vấn đề về quyền phép
Thách thức của đức tin
Thách thức của sự cầu nguyện
Thách thức về ảnh hưởng
Sự khẳng định của chức vụ
Biểu đồ 4-1 Các Giai Đoạn Phụ Của Chức Vụ Đầu, Giữa, Và Sau;
Các Quá Trình Tôi Luyện
Trong giai đoạn phụ của chức vụ đầu, quá trình đầu vào xảy ra khi Chúa lựa chọn những người trung tín và kêu gọi họ qua những công tác hầu việc Chúa và những công việc được giao. Người lãnh đạo đáp ứng và học tập để thực hiện một cách trung tín. Người ấy phát triển một số những kỹ năng trong chức vụ qua quá trình tôi luyện. Sau đó Chúa ban cho người ấy những công tác mới với trách nhiệm lớn hơn. Những đáp ứng tốt của người lãnh đạo dẫn đến kinh nghiệm mới và bổ sung những kỹ năng.
Khi phải làm một công việc có trách nhiệm trong sự hầu việc Chúa, người ấy nhận biết cần phải gia tăng các kỹ năng trong chức vụ. Trong giai đoạn phụ của chức vụ giữa, những kỹ năng chức vụ được học biết qua nhiều hình thức huấn luyện. Người lãnh đạo có tiềm năng bấy giờ nhận biết một hoặc hai ân tứ và có một số kỹ năng để thi hành các ân ban của mình. Người ấy hướng đến những thách thức và những công tác mới mẻ trong chức vụ cho phép mình sử dụng các ân tứ hiệu quả hơn.
Trong giai đoạn phụ của chức vụ sau, người lãnh đạo học tập các bài học về các mối quan hệ cả trong giai đoạn học tập về mối quan hệ và giai đoạn phát triển sự biện biệt. Thường thì những bài học này được học một cách gian khổ. Người lãnh đạo đang phát triển thường phải đấu tranh với ai đó là người có thẩm quyền trên mình. Học thuận phục là điều quan trọng để học biết thẩm quyền là gì, vì vậy những người lãnh đạo mới nổi lên trước hết phải học thuận phục.
Xung đột trong chức vụ đòi hỏi những kỹ năng về sự biện biệt. Điều gì đến từ Chúa và điều gì không đến từ Chúa? Xung đột có thể nổi lên từ nhiều tiếp xúc khác nhau trong chức vụ cũng như từ những sự va chạm cá nhân. Học tập để cư xử tin kính giữa xung đột liên kết chặt chẽ với việc học tập để phân biệt các nguyên tắc thuộc linh chi phối chức vụ. Lãnh vực biện biệt thuộc linh này rất khó học đối với nhiều người lãnh đạo, nhưng nó rất quan trọng bởi vì các mối quan hệ lành mạnh là điều cốt lõi cho một chức vụ hiệu quả.
Suốt giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ, người lãnh đạo học tập các nguyên tắc thuộc linh đụng đến cả bốn giai đoạn phát triển này. Người ấy sẽ học tập nhiều nhất trong giai đoạn biện biệt, bởi vì sự trưởng thành sẽ cho người ấy tầm nhìn rộng hơn về công việc Chúa trong đời sống mình. Người ấy sẽ học biết cách sử dụng quyền năng, là điều thách thức bất cứ thái độ quá tự tin nào mình có thể có trong các kỹ năng và ân tứ và buộc người ấy phải nhận biết các mục tiêu tối hậu của chức vụ. Trách nhiệm càng nhiều và nhu cầu để gây dựng sao cho hiệu quả buộc người ấy phải học tập lệ thuộc vào Chúa và có đức tin lớn hơn. Những lời khen "được lắm" của Chúa qua hình thức khẳng định chức vụ rải rác khắp giai đoạn này, khuyến khích người lãnh đạo trung tín dốc sức cho Chúa.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 28-11-2020 03:30 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách