† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1985|Trả lời: 0

Đào Tạo - ĐẦU VÀO

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 07:56:47 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

ĐẦU VÀO

Có hai quá trình tôi luyện của chức vụ trong giai đoạn phát triển đầu vào. Một là công tác chức vụ, đưa người lãnh đạo từ giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong đến giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ. Thứ hai là sự kêu gọi của chức vụ.
Công Tác Chức Vụ
Điều thứ nhất, công tác chức vụ, được nhắc đến ở chương 3. Trong chương đó tôi có nói rằng thử nghiệm thứ tư có thể bao gồm những thử nghiệm về tánh ngay thẳng, về sự vâng lời, và những thử nghiệm về lời, bởi vì nó thử thách tâm tánh và dạy dỗ chức vụ. Đó là một quá trình biên bởi vì nó báo hiệu thời kỳ chuyển tiếp giữa giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong và giai đoạn Trưởng Thành Trong Chức Vụ. Công tác chức vụ là công tác đến từ Chúa thử nghiệm sự trung tín và sự vâng lời của một người khi dùng các ân ban của người ấy trong một công tác có bắt đầu và kết thúc, có sự khai trình và sự đánh giá.
Trong các giai đoạn chức vụ ban đầu, những người lãnh đạo mới xuất hiện bị thu hút trước những người hầu việc Chúa với tư cách người cố vấn, người thầy hoặc người giám sát và là người kêu gọi những người lãnh đạo mới xuất hiện đảm nhận các công tác, là những công tác có thể thuộc bất cứ tầm cỡ hoặc bản chất nào.1 Những công tác này sẽ thử nghiệm lòng trung thành và sự thuận phục cũng như cho thấy các khả năng, sáng kiến và tiềm lực của người lãnh đạo mới nổi lên. Một điều quan trọng cần ghi nhớ đó là công tác tối hậu đến từ nơi Chúa; dẫu cho công tác chức vụ này do tự đề xướng hay được một người khác giao. Trách nhiệm của người lãnh đạo là phải khai trình với Chúa. Lòng mong muốn đẹp lòng Chúa trong công tác hầu việc là một dấu hiệu của sự trưởng thành.
Công tác chức vụ phải được phân biệt với kinh nghiệm chức vụ nói chung bởi vì công tác chức vụ là một sự thử nghiệm. Đó là một công tác đặc biệt được giao có thể được hoàn tất và được đánh giá. Công tác đó sẽ nghiệm thử tính sẵn sàng, lòng trung tín và những kỹ năng của người lãnh đạo có tiềm năng. Khuôn mẫu của Chúa dường như phải bắt đầu với những công tác chức vụ nhỏ. Khi người lãnh đạo đáp ứng với những công tác đó một cách đúng đắn, Chúa ban cho người ấy những công tác lớn hơn và trách nhiệm lớn hơn.
Michele, Banaba, và Phao Lô - Một Số Ví Dụ
Một vị mục sư mời Michele dạy một lớp học trường Chúa nhật. Công tác này đã thử nghiệm sự trung tín và vâng phục của Michele cũng như cho phép cô được sử dụng ân tứ giảng dạy đang bắt đầu phát triển của mình. Công tác này đã có một sự bắt đầu, kết thúc và sự khai trình giới hạn. Michele đã đáp ứng một cách tích cực. Cô là người bảo trợ quan trọng từ kinh nghiệm chức vụ này.
Cuộc hành trình của Banaba đến Antiốt trong Công vụ 11 là một công tác chức vụ của sứ đồ, xác định được và đã có một kết thúc cũng như sự khai trình với các trưởng lão ở tại Giêrusalem.2 Điều đó thử nghiệm các ân tứ sứ đồ của ông cũng như sự sẵn lòng vâng phục của ông.
Những năm tháng Phao lô ở tại Antiốt cùng Banaba, người cố vấn của ông là một công tác chức vụ vốn là một nguồn động lực cho công tác truyền giáo trong Công vụ các Sứ đồ 13 với Banaba. Banaba đã mời gọi Phao lô vào công tác này. Đức Chúa Trời đã đánh giá tốt sự thi hành của Phao lô khi Ngài bành trướng chức vụ của hai người này, qua đó khẳng định họ với tư cách sứ đồ cho các dân ngoại. Các công tác chức vụ nhỏ có thể là những dấu hiệu ban đầu về tiềm năng lãnh đạo. Mục tiêu chủ yếu của công tác chức vụ trong giai đoạn phụ của chức vụ đầu là phải phát triển người lãnh đạo có tiềm năng. Mục tiêu của các giai đoạn phụ của chức vụ sau tập trung vào việc hoàn thành công tác dành cho những người được gây dựng. Sơ đồ Tiệm Tiến được trình bày trong Biểu đồ 4 - 2 cho thấy những khác biệt này:
Ít
Nhiều
Công tác chủ yếu dành cho người lãnh đạo có tiềm năng
Công tác chủ yếu để gây dựng người khác
Biểu đồ 4 - 2 Sơ đồ Tiệm Tiến Công Tác Chức Vụ - LuLc 16:10 thực hành
Biểu đồ 4 - 3 minh họa những công tác chức vụ theo Kinh Thánh và cho thấy cách chúng vận hành suốt sơ đồ tiệm tiếm
A B C D E F
Công tác chủ yếu dành cho người lãnh đạo có tiềm năng
Công tác chủ yếu để gây dựng người khác.
CÔNG TÁC CHỨC VỤ
a. 9:1-6
b. 10:1-12
c. Cong Cv 11:22-23
d. 13:1-3
e. Phi Pl 2:19-23
f. 2:25-30
(NHỮNG) NGƯỜI ĐƯỢC GIAO
Mười hai môn đồ
Bảy mươi hai môn đồ
Banaba
Banaba, Phao lô
Timôthê
Épbaphôđích
CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN
Bày tỏ Nước Trời qua việc chữa lành và đuổi quỷ, thử nghiệm đức tin, thử nghiệm vâng lời, kinh nghiệm thẩm quyền thuộc linh.
Thử nghiệm sự tiếp nhận, thử nghiệm đức tin, bày tỏ Nước Trời, kinh nghiệm chiến trận thuộc linh và uy quyền thuộc linh.
Một sự thử nghiệm về lời dành cho Banaba, nhận định các hình thức Cơ đốc giáo của dân ngoại, kinh nghiệm và phát triển uy quyền thuộc linh, làm gương lối sống và sự giảng dạy.
Kinh nghiệm sự bối cảnh hóa trong công tác truyền giáo và lối sống Cơ đốc của dân ngoại, giảng tin lành cho dân ngoại, thành lập các hội thánh.
Chăn dắt dân sự, hiệp nhất, chia sẻ sự dạy dỗ của Phao lô.
Khuyến khích, hiệp nhất, khẳng định sứ mạng được ban cho.
Biểu đồ 4-3 Sơ đồ Tiệm Tiến Các Công Tác Chức Vụ Theo Kinh Thánh
Điều quan trọng là phải nhận ra nguồn gốc tối hậu của các công tác được giao trong chức vụ. Theo cái nhìn loài người thì công tác được giao có vẻ như là thông lệ hoặc không có ý nghĩa, nhưng trách nhiệm tối hậu là đối với Chúa mặc dầu công tác được giao đến từ thẩm quyền con người. Hiểu biết điều này có thể đem lại lòng sốt sắng lớn và cho ta ý thức hoàn thành các mục tiêu của Chúa. Những người lãnh đạo giao các công tác chức vụ cần lệ thuộc vào sự chỉ dẫn của Chúa khi giao công tác. Họ phải dùng các công tác chức vụ như là những phương tiện có chủ ý để xây dựng tâm tánh và đào luyện chức vụ, nhưng họ phải nhận được sự chỉ dẫn của Chúa khi giao các công tác đó.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 24-10-2018 02:28 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách