† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2345|Trả lời: 0

Đào Tạo - Quá Trình Tôi Luyện Về Quyền Phép.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-10-2011 08:25:23 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Quá Trình Tôi Luyện Về Quyền Phép.

Bốn quá trình tôi luyện hình thành một nhóm gọi là vấn đề quyền phép. Những vấn đề về quyền phép được đặc trưng bởi quyền phép được ban tứ, quyền phép của sự cầu nguyện, những cuộc đối đầu bằng quyền phép, và nối mạng quyền phép . Mục tiêu tối hậu của nhóm quyền phép là huấn luyện người lãnh đạo để ứng dụng quen thuộc quyền phép của Đức Chúa Trời bởi đức tin.5
Cong Cv 11:27-28 ký thuật quyền phép bởi ân tứ. Agabút, một tiên tri đến từ Giêrusalem, được ban cho quyền phép bởi Thánh Linh để nói tiên tri cho các Cơ đốc nhân ở tại Antiốt về một trận đói trong Ysơraên. Hội Thánh Antiốt đáp ứng với lời tiên tri bằng cách gởi tiền đến cho hội thánh ở tại Giêrusalem. Rõ ràng là Chúa đã dùng Agabút để kêu gọi Hội Thánh Antiốt.6 Đức Chúa Trời đã bành trướng chức vụ của những Cơ đốc nhân này khi hội thánh của họ trở thành một trung tâm hoạt động truyền giáo dành cho các cuộc hành trình chức vụ xuyên văn hóa của Phao lô.
Trong quá trình tôi luyện liên quan đến quyền phép được ban tứ , người lãnh đạo sử dụng ân tứ thuộc linh cụ thể để tỏ rõ quyền phép của Đức Thánh Linh.
Câu chuyện về hành động lãnh đạo công khai sau cùng của Samuên, trong I Samuên 12, mô tả quyền năng của sự cầu nguyện. Sự tranh cãi ở đây là uy quyền thuộc linh. Sự đáp lời cầu nguyện lạ lùng - một cơn mưa bão giữa mùa khô - đã ban cho Samuên uy quyền thuộc linh ông cần để ban phát những lời khuyên sau cùng.
Quyền phép của sự cầu nguyện đòi hỏi một tình huống hoặc nhu cầu được giải quyết hoặc đáp ứng thông qua sự cầu nguyện cụ thể. Lời cầu nguyện được nhậm cho thấy quyền phép của Đức Chúa Trời và tính đáng tin cậy của thẩm quyền thuộc linh của người lãnh đạo được chứng minh rõ.
Tôi đã mô tả ở chương 2 câu chuyện Watchman Nee và đội truyền giáo của ông là những người đã chứng kiến quyền phép của Đức Chúa Trời được minh chứng trong một tình huống căng thẳng với vị thần của người dân đảo, Ta - Wang. Điều đó tỏ cho mọi người thấy rõ các thế lực tà thần đã bị đối đầu. Đó là một ví dụ kinh điển về vấn đề đối đầu bằng quyền phép. Hầu hết những người lãnh đạo đến lúc nào đó sẽ phải đối đầu với loại quá trình tôi luyện liên quan đến quyền phép cụ thể này.
Quá trình tôi luyện liên quan đến sự đối đầu bằng quyền phép đòi hỏi một tình huống khủng hoảng trong đó có sự đối đầu giữa những người đại diện cho Chúa và những người đại diện cho các thế lực siêu nhiên khác. Sự tranh cãi ở đây là quyền phép và sự đáng tin cậy của Chúa bị đe dọa tùy thuộc vào kết cuộc của sự kiện. Ngài thường minh chứng điều đó qua một sự bày tỏ lạ lùng của quyền phép Ngài.
Chúng ta đã luận về mối liên hệ giữa Banaba và Phao lô ở mức độ nào đó rồi, vì vậy chúng ta sẽ chỉ xem xét phần việc mà Banaba giữ trong quá trình nối mạng quyền phép trong đời sống của Phao lô. Banaba được sai phái để ban sự khôn ngoan và sự chỉ dẫn vào một thời điểm quan trọng trong cuộc đời và chức vụ của Phao lô. Thẩm quyền và ảnh hưởng của ông đã đưa Phao lô vào chức vụ Chúa giao, vậy bày tỏ quyền phép của sự nối mạng - Chúa dùng đúng người ở đúng chỗ vào đúng thời điểm để thực hiện một chức vụ khác.
Quá trình nối mạng (hợp tác ) quyền phép liên quan đến việc Chúa sử dụng những người cố vấn hoặc những người lãnh đạo trưởng thành khác để hoàn thành các mục tiêu dành cho người lãnh đạo ấy, để người ấy ý thức tầm quan trọng của mối liên hệ với những người lãnh đạo khác và hiểu cách Chúa làm việc qua mạng lưới con người.† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 06:17 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách