† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2061|Trả lời: 0

Đào Tạo - Lời Chúa

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:21:44 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Lời Chúa

Trong Đaniên 9, chúng ta thấy Đaniên trong giai đoạn sau của sự phát triển tư cách lãnh đạo. Ông đang nghiên cứu Giêrêmi 27 và 29. Hai đoạn này thuật lại phần cuối của bảy mươi năm lưu đày, khi dân Ysơraên kêu cầu Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài. Nhờ đọc hai đoạn này Đaniên đã ăn năn, kiêng ăn, cầu nguyện cho dân sự. Đức Giêhôva đã sai đến một thiên sứ với một khải tượng đặc biệt mở rộng tầm nhìn của Đaniên và dẫn đến lời cầu nguyện của ông. Điều này dẫn đến thách thức đức tin mà Đaniên đã chấp nhận. Sự trả lời của Chúa vượt quá mong đợi của Đaniên.7
Chức vụ của Philíp đối với hoạn quan Êthiôbi đã làm thay đổi đời sống ông mãi mãi (Công vụ 8). Vị hoạn qua này đang đọc Êsai 53 khi Philíp đến gần và giải thích đoạn Kinh Thánh đó cho ông. Vị hoạn quan đã tin những gì Philíp nói. Đức Chúa Trời đã phán qua đoạn Kinh Thánh đó, và vị hoạn quan đã quy đạo.
Một đặc trưng chính yếu của người ãnh đạo là khả năng nhận lãnh lẽ thật từ nơi Chúa. Điều này quan trọng trong việc xây dựng sức mạnh đặt nền tảng cho thẩm quyền thuộc linh - ảnh hưởng quan trọng đối với một người lãnh đạo tin kính. Đây cũng là một phần không thể thiếu được trong phương pháp của người lãnh đạo để nhận được chỉ dẫn trong chức vụ hầu việc Chúa. Những người lãnh đạo được Chúa đại dụng đều tỏ bày tình yêu đối với lẽ thật. Họ nghiên cứu lời thành văn của Chúa để nuôi dưỡng chính linh hồn mình, cũng như để giúp đỡ những người mà họ đang gây dựng. Họ nhanh chóng nhận biết lẽ thật của Chúa trong đời sống hằng ngày. Họ học tập để nghe được tiếng phán của Chúa thông qua chức vụ của người khác. Người ta mong đợi Chúa phát triển người lãnh đạo trong khả năng của người ấy để hiểu đúng lẽ thật, nuôi dưỡng thói quen nhận lãnh lẽ thật, và vâng theo lẽ thật.
Quá trình tôi luyện của lời Chúa là trường hợp mà trong đó người lãnh đạo nhận được lời từ Chúa ảnh hưởng đáng kể đến sự chỉ dẫn, sự cam kết, thực hiện quyết định, hệ thống giá trị cá nhân, sự hình thành đời sống thuộc linh, thẩm quyền thuộc linh, hoặc triết lý mục vụ của người lãnh đạo. Lời này thay đổi theo mục đích chính của nó tùy thuộc vào giai đoạn lời ấy xảy đến. Quá trình tôi luyện về lời xảy ra trước giai đoạn tăng trưởng đời sống bề trong thiết lập các giá trị. Quá trình tôi luyện về lời trong giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong sẽ là những thử nghiệm về lời và sẽ thử nghiệm và hình thành tâm tánh. Trong giai đoạn Trưởng Thành Của Chức Vụ, quá trình tôi luyện về lời sẽ được dùng để xây dựng thẩm quyền thuộc linh, trưởng thành thuộc linh, mặc khải những động lực thuộc linh (như một phần thực hành bình thường các ân tứ về lời), và để ảnh hưởng đến quyết định và triết lý mục vụ; những vấn đề liên quan đến Lời Chúa được sử dụng xuyên suốt các giai đoạn dành cho sự chỉ dẫn.
Các ân tứ về lời là những ân tứ được Chúa sử dụng cụ thể để mặc khải và làm rõ những lẽ thật về chính Ngài và những mục đích của Ngài cũng như để gây dựng người tin Chúa và ghi gắn sự trông cậy trong họ về công việc của Chúa trong hiện tại và tương lai. Lãnh đạo là những người được ban cho các ân tứ về lời nói. Sự dào luyện của Lời Chúa đi song song với những ân tứ về lời. Người lãnh đạo có thể mong đợi để thấy rất nhiều quá trình tôi luyện về lời suốt đời. Một dấu hiệu chính của người lãnh đạo rơi vào thời kỳ bình ổn là các vấn đề về lời ít xảy ra.† Welcome you to nguonsusong.com

GMT+8, 22-10-2018 08:18 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách