† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 1953|Trả lời: 0

Đào Tạo - Xung Đột

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 08:23:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Xung Đột

Quá trình xung đột ảnh hưởng đến người lãnh đạo về mặt hình thành tâm linh hoặc hình thành chức vụ. Sự hình thành đời sống tâm linh chỉ đến sự phát triển đời sống bề trong của một con người. Sự hình thành của chức vụ chỉ đến sự phát triển của người ấy trong chức vụ. Xung đột là hình thức mở đầu của quá trình tôi luyện trong khủng hoảng. Khi điều đó xảy ra trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ, chúng ta gọi đó là xung đột chức vụ, bởi vì những bài học học được có thể ảnh hưởng đến sự hình thành chức vụ. Sự nhấn mạnh ở đây là những bài học mà người lãnh đạo học được dầu chúng có ảnh hưởng đến sự hình thành chức vụ hay đời sống tâm linh hay không.
Quá trình tôi luyện trong xung đột chỉ đến những trường hợp trong đời sống của người lãnh đạo qua đó Chúa dùng sự xung đột, dầu cá nhân hay có liên quan đến chức vụ, để phát triển người lãnh đạo trong sự lệ thuộc vào Chúa, trong đức tin, và những hiểu biết có liên quan đến đời sống và chức vụ cá nhân. Đời sống của tiên tri Giêrêmi đầy dẫy các quá trình xung đột, kể cả xung đột trong chức vụ (các công tác hoặc nhiệm vụ được giao đa dạng trong chức vụ và phản ứng đối với chức vụ của ông) và xung đột nói chung (ảnh hưởng đến sự tự hình dung của ông thông qua sự bắt bớ).
Đa số các quá trình tôi luyện trong xung đột thường xảy đến kết hợp với các quá trình khác và thường khuyến khích sự học tập. Một số những sự kết hợp quan trọng của quá trình xung đột là với bất cứ điều nào sau đây: tôi luyện các kỹ năng trong chức vụ hoặc sự thách thức của chức vụ, thách thức của đức tin hoặc những hiểu biết về thẩm quyền, những hiểu biết về cơ cấu hoặc phản ứng dữ dội đối với người lãnh đạo, sự cô độc, hoặc những vấn đề về sự chỉ dẫn. Những điều học được có thể bao gồm: bản chất xung đột, những cách giải quyết hoặc tránh xung đột, những cách để sử dụng xung đột cách sáng tạo, cách để nhận biết xung đột kèm theo sự xử lý của Chúa, và làm thế nào để coi xung đột như một sự kích thích quá trình tôi luyện khác. Sự nhấn mạnh không nên chỉ nhằm vào những hiểu biết học được về xung đột, mà còn phải nhằm vào sự phát triển có ý định do Chúa điều động trong những tình huống xung đột ấy.
Tóm Tắt
Trước chương này tôi đã bàn về từng giai đoạn tôi luyện và lưu ý những quá trình tôi luyện xảy ra trong giai đoạn Tăng Trưởng Đời Sống Bề Trong và giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ trở lại với khuôn mẫu ấy và thảo luận các quá trình tôi luyện diễn ra trong giai đoạn Trưởng Thành Đời Sống. Tôi đã làm gián đoạn khuôn mẫu thảo luận bởi quá trình tôi luyện liên quan đến sự hướng dẫn và các quá trình pha tạp liên quan rất nhiều đến sự trưởng thành của đời sống. Tôi cảm thấy sẽ dễ hơn để thảo luận giai đoạn ấy nếu bạn đã biết về các quá trình tôi luyện nhiều- giai đoạn quan trọng này.
Các Nan Đề, Các Khuôn Mẫu, Và Các Nguyên Tắc
Quá trình tôi luyện liên quan đến công việc của xác thịt chỉ ra một nan đề về sự chỉ dẫn cơ bản thường thấy nơi những người lãnh đạo mới. Tôi gọi đó là nan đề về sự kiên nhẫn. Người lãnh đạo có khuynh hướng đi trước trong những quyết định quan trọng, trước khi nhận được lời chỉ dẫn chắc chắn . Lời chắc chắn thường là sự chỉ dẫn tối thượng, đã được hiểu rõ như là một quá trình tôi luyện liên quan đến sự khẳng định kép hoặc một sự ý thức áp đảo hoặc những vấn đề chỉ dẫn thường xuyên. Thật khó để chờ đợi lời Chúa khi có những áp lực trước một quyết định quan trọng. Đôi khi người lãnh đạo cảm thấy điều gì đó, có thể là bất cứ điều gì đó cũng còn tốt hơn là chờ đợi.
Một đường lối chỉ đạo tôi dùng và thấy nơi đời sống của những người khác đó là sự chỉ dẫn của Chúa để thực hiện một thay đổi quan trọng trong một tình huống phải rõ ràng y như chỉ dẫn của Ngài đã dẫn vào tình huống ấy. Việc chờ đợi Chúa thật khó khăn. Hơn nữa càng chờ đợi lâu thì những sự chọn lựa bạn có thể có càng ít đi. Chờ đợi có những rắc rối của nó, tôi có thể cảm thông với những người muốn đi trước để hành động, nhưng quá trình tôi luyện liên quan đến công việc của xác thịt đã tỏ rõ rằng điều gì, khi nào , và làm như thế nào , tất cả đều cần thiết.
Người lãnh đạo tỏ ra thiếu quân bình bằng cách hành động theo sự hiểu biết một phần, để cho hoàn cảnh điều khiển, hoặc do không tiếp nhận cân đối những chỉ dẫn đa dạng. Thông thường, những quyết định quan trọng sẽ chứng kiến sự đồng quy của tiếng phán Chúa trong lòng (những mong muốn về mặt tình cảm), tiếng Chúa trong các tình huống (những yếu tố Chúa đem đến), tiếng Chúa trong hội thánh (sự khẳng định từ những Cơ đốc nhân bạn hữu đã trưởng thành trong một tập thể địa phương chúng ta tham dự), và tiếng Chúa qua lời Ngài. Chính sự quân bằng về các yếu tố này cho phép chúng ta tiến lên với sự chắc chắn. Tất nhiên, một quá trình tôi luyện có liên quan đến sự chỉ dẫn tối thượng áp đảo - như là quá trình khẳng định kép không cần thắc mắc - thôi thì cũng đủ để thực hiện một quyết định quan trọng, nhưng có sự an toàn trong sự khẳng định quân bằng. Vấn đề này có thể được phát biểu như sau: Người lãnh đạo thường tiến hành các quyết định mà không có một nhóm các yếu tố chỉ dẫn quân bằng .
Hai khuôn mẫu về sự chỉ dẫn đáng lưu ý:
Người lãnh đạo học tập thông qua quá trình chỉ dẫn để kinh nghiệm sự hướng dẫn của Chúa dành cho đời sống cá nhân mình , sau đó sẽ xây dựng lòng tự tin để phân biệt sự chỉ dẫn dành cho các nhóm mình dẫn dắt .
Người lãnh đạo phải học tập để nhận sự chỉ dẫn từ nơi Chúa nếu họ phải hướng dẫn các nhóm theo các mục tiêu của Chúa. Người lãnh đạo trước hết phải học nhận biết tiếng phán của Chúa trong sự chỉ dẫn riêng. Đây là một bước tiến đến việc học tập để nhận biết sự chỉ dẫn cho những tình huống chức vụ trong đó người lãnh đạo được đặt vào.
Chúa sẽ khẳng định lẽ thật quan trọng trên đó người lãnh đạo hành động từ hơn một nguồn phương tiện để ban cho sự tin cậy đối với tư cách lãnh đạo .
Quá trình về sự chỉ dẫn liên quan đến lời khẳng định kép là một trường hợp đặc biệt của khuôn mẫu Kinh Thánh bền vững lâu dài này. Xem xét các sự kiện suốt Kinh Thánh nhiều lần chỉ rõ khuôn mẫu được nhấn mạnh này. Khái niệm của khuôn mẫu này cũng có sự ứng dụng rộng lớn hơn. Những người lãnh đạo có các ân tứ thuộc linh nhất định cần lưu ý đặc biệt điều này . Một số các ân tứ thuộc linh cần sự thận trọng đến bởi việc sử dụng sự khẳng định kép. Tư cách sứ đồ, lời hiểu biết, lời khôn ngoan, ơn phân biệt các thần, tiếng lạ, và lời tiên tri phục vụ như là các nguồn phương tiện thông qua đó lẽ thật đến. Để được tin cậy, cần đứng bên ngoài hoặc nhiều sự khẳng định khi ân tứ ấy mặc khải lẽ thật từ nơi Chúa ảnh hưởng đến đời sống của những người khác. Tiên đề này thường xuyên bị những người lãnh đạo mạnh mẽ có các ân tứ đó lạm dụng.
Tôi sẽ liệt kê một số nguyên tắc mà nhiều người lãnh đạo khác nhau thấy ích lợi liên quan đến sự chỉ dẫn. Một số là những gợi ý đưa ra tầm nhìn. Những nguyên tắc khác mang tính khuyên bảo.
1. Chỉ dẫn cơ bản thường đến thông qua lối sống hằng ngày với Chúa kéo theo quá trình tôi luyện về lời, quá trình thuận phục, nhận biết tiếng phán của Chúa trong các tình huống, và tiếng phán của Chúa thông qua sự xác quyết trong lòng của Đức Thánh Linh. Đó là nguyên tắc chung của sự chỉ dẫn.
2. Những người lãnh đạo mới nổi lên có thể mong đợi để gặp gỡ những nhà cố vấn rất sớm và được họ giúp đỡ đáng kể trong sự phát triển ban đầu.
3. Sự chỉ dẫn lạ lùng là một ngoại lệ đối với nguyên tắc số 1 và đến vì những quyết định quan trọng. Những quyết định quan trọng như thế đòi hỏi sự chỉ dẫn chắc chắn. Sự khẳng định kép, các mối tiếp xúc của Chúa, và các hình thức khác của sự can thiệp tối thượng trực tiếp có thể được mong đợi trong những tình huống này.
4. Những người lãnh đạo trưởng thành có thể mong đợi để được sử dụng như là những mối tiếp xúc của Chúa và là những người cố vấn.
Rất khó khái quát các quá trình tôi luyện pha tạp. Nhưng năm quy tắc sau đây được chứng minh là những gợi ý và khuyên bảo hữu ích :
1. Biết đọc biết viết không phải là một yêu cầu đối với đời sống thuộc linh (việc nhấn mạnh quá trình tôi luyện về mặt sách vở dường như cho thấy điều này). Nhưng trong các quốc gia có sẵn các nguồn phương tiện về sách vở, Chúa thường đại dụng chúng để tăng tốc sự phát triển của những người lãnh đạo mới xuất hiện. Vì vậy người lãnh đạo mới xuất hiện nên trau dồi kỹ năng đọc và mong Chúa gặp gỡ mình qua những cách lạ lùng nhờ đọc sách.
2. Các tiểu sử bày tỏ sự đào luyện của Chúa dành cho những người lãnh đạo là một nguồn phương tiện chính yếu đối với quá trình đào luyện liên quan đến sách vở.
3. Quá trình tôi luyện bằng lời kém thường xuyên (nếu không nói là không có) với những người lãnh đạo rơi vào giai đoạn bình ổn.
4. Khủng hoảng và xung đột thường xảy ra kết hợp với một số quá trình tôi luyện khác và làm dấu hiệu để nhấn mạnh tầm quan trọng của những quá trình tôi luyện khác.
5. Các quá trình tôi luyện về khủng hoảng và xung đột đem lại sự đào luyện nhanh chóng để thử nghiệm sự trưởng thành về mặt định hình tâm linh lẫn sự định hình chức vụ.
Người ta học được nhiều trong khoảng thời gian tương đối ngắn với các quá trình tôi luyện này hơn là một thời gian dài với các quá trình tôi luyện ít áp lực hơn.
CÒN BẠN THÌ SAO ?
1. Tìm một mối nối của Chúa trong chính kinh nghiệm của bạn. Những chức năng nào sau đây mà mối nối thiên thượng ấy đã làm được?
Khẳng định tiềm năng của tư cách lãnh đạo
Khuyến khích tiềm năng của tư cách lãnh đạo
Ban sự chỉ dẫn về một vấn đề đặt biệt
Ban cho những hiểu biết mở rộng tầm nhìn của người lãnh đạo
Mời gọi người lãnh đạo gần Chúa hơn
Mở một cánh cửa đối với cơ hội hầu việc Ngài
2. Tôi rất thận trọng về vấn đề chuẩn bị tiêu cực. Theo bạn, vì sao tôi làm điều đó? Hãy bày tỏ bằng lời lẽ của bạn nan đề của việc sử dụng một mình quá trình tôi luyện này không kèm theo sự khẳng định từ các yếu tố chỉ dẫn quân bình khác. Nếu bạn không rõ về vấn đề này, hãy nói chuyện với một người lãnh đạo kinh nghiệm và để người ấy suy gẫm về các bài học người ấy đã học được thông qua những thời điểm có sự tôi luyện tiêu cực.
3. Xem như bạn có thể tìm ra một quá trình tôi luyện về lời từ kinh nghiệm của mình đối với mỗi một phương diện khác nhau đã được đề cập trong sự định nghĩa của quá trình tôi luyện về lời. Xác định xem sự tôi luyện nào đã ảnh hưởng đáng kể đến
· chỉ dẫn của bạn
· cam kết của bạn với Chúa
· tư cách lãnh đạo của bạn
· việc thực hiện quyết định của bạn
· hệ thống giá trị cá nhân của bạn
· sự hình thành đời thuộc linh của bạn
· thẩm quyền thuộc linh của bạn
· triết lý mục vụ của bạn
· Người lãnh đạo đang tăng trưởng sẽ tiếp tục thấy quá trình tôi luyện về lời trong nhiều phạm trù ấy.
4. Hãy phỏng vấn một người lãnh đạo Cơ đốc trưởng thành về quá trình tôi luyện về lời nói chung. Tìm cách nhận biết một số những minh họa quan trọng trong sự phát triển tư cách lãnh đạo của người ấy. Tìm ra những phạm trù tác động như đã được liệt kê ở câu 3. Lưu ý một trong những quá trình tôi luyện này và mô tả sự kiện đó, nguồn gốc của quá trình tôi luyện về lời, chức năng đã tác động, và những kết quả. Bạn sẽ thấy sự thực hành này rất bổ ích cho bạn. Điều đó sẽ tạo ra trong bạn một ý thức về sự mong đợi cho chính đời sống mình liên quan đến quá trình tôi luyện về lời.
5. Theo Gia Gc 1:2-4, điều quan trọng nào Chúa muốn thực hiện trong người lãnh đạo qua một khủng hoảng?
6. Phao lô gợi ý trong IICo 2Cr 1:3-4 và IITi 2Tm 3:10-11 cách Chúa dùng quá trình tôi luyện khủng hoảng trong đời sống của một người lãnh đạo. Những nguyên tắc gì liên quan đến sự khủng hoảng bạn thấy được qua các câu này?† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 18-1-2019 05:46 PM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách