† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2402|Trả lời: 0

Đào Tạo - Triết Lý Mục Vụ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 09:01:53 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Triết Lý Mục Vụ

Những người lãnh đạo có triết lý chức vụ tốt thường kết thúc tốt. Chức năng biện biệt, là giai đoạn phát triển quan trọng thứ tư trong giai đoạn Trưởng Thành Chức Vụ quan trọng đối với tư cách lãnh đạo hiệu quả. Người lãnh đạo phải nhìn thấy Chúa đang hành động trong các sự kiện và con người, cũng như trong các tình huống chung quanh họ. Họ phải nhận biết công việc của Chúa trong chính đời sống mình. Một người lãnh đạo có khả năng phân biệt là người có triết lý chức vụ vững vàng. Khuôn mẫu của triết lý chức vụ quan trọng để tư cách lãnh đạo hiệu quả là điều sẽ giúp người ấy đến cùng.
Không phải tất cả những người lãnh đạo đều kết thúc tốt đẹp. Tôi đã quan sát bốn khuôn mẫu liên quan đến đáp ứng cuả người lãnh đạo đối với sự tôi luyện trong giai đoạn phát triển chức vụ. Các khuôn mẫu ấy gồm:
1. Những người bỏ cuộc - rất ít.
2. Những người lãnh đạo rơi vào tình trạng yên vị - đa số.7
3. Bị kỷ luật - một vài.
4. Những người tiếp tục tăng trưởng và hoàn thành tốt đẹp - một số.
Thách thức là phải kết thúc tốt đẹp như sứ đồ Phao lô đã làm. Chúng ta cần phải đảo ngược con số những người lãnh đạo ở khuôn mẫu số 2 và số 4. Nếu không có một triết lý chức vụ rõ ràng, chỉ có một vài người lãnh đạo sẽ ở vào khuôn mẫu số 4.
Các triết lý chức vụ sẽ khác nhau vì có nhiều người lãnh đạo. Chúng ta không thể sao y triết lý của một người lãnh đạo thành công rồi đơn giản nhờ đưa nó vào hoàn cảnh của mình. Triết lý chức vụ của một người lãnh đạo xuất hiện từ sự phát triển tư cách lãnh đạo của người ấy. Nó phải phù hợp với các bài học mà người lãnh đạo học được, nó phải phát triển từ quá trình đào luyện riêng biệt mà Chúa dành cho người đó. Điều đó phải khớp với khuôn mẫu phát triển khả năng của người lãnh đạo, phải thích hợp với tình huống mà trong đó Chúa đặt để người lãnh đạo ấy. Nó sẽ tuân theo vận mệnh của người lãnh đạo.
Tất nhiên có những giá trị trong Kinh Thánh liên quan đến luân lý và phong cách lãnh đạo, những mục tiêu, phương tiện và thái độ khung sườn của tư cách lãnh đạo tôi tớ áp dụng cho tất cả những người lãnh đạo. Và rõ ràng là chúng ta có thể được rất nhiều ích lợi nhờ nghiên cứu các triết lý chức vụ của những người lãnh đạo mà Chúa đã trọng dụng. Tuy nhiên đại đa số những giá trị học được là độc đáo đối với một người lãnh đạo do những tình huống độc đáo. Có nghĩa: Mỗi tình huống đó sẽ đòi hỏi một sự khảo sát kỹ lưỡng, tường tận lời Kinh Thánh để tìm lẽ thật phù hợp với tình huống ấy.
Không nhất thiết phải tuyên bố triết lý chức vụ rõ ràng bằng những lời xác định, mặc dầu điều đó rất có ích. Nhưng phải có một triết lý chức vụ gắn bó trong chức vụ của người lãnh đạo. Hãy lưu ý đặc biệt các khái niệm 3 và 4 trong lời định nghĩa của tôi về một người lãnh đạo:
Người lãnh đạo, như đã được định nghĩa từ nghiên cứu về tư cách lãnh đạo theo Kinh Thánh, và là người mà chúng ta quan tâm trong việc tìm theo sự phát triển tư cách lãnh đạo, là một người
1. Có khả năng Chúa ban và
2. Có trách nhiệm Chúa giao để ảnh hưởng
3. Một nhóm cụ thể con dân Chúa
4. Theo các mục tiêu của Chúa dành cho nhóm
Nếu như Chúa phải phán với chúng ta, không những về chỗ trống của vai trò lãnh đạo mà về cả những người lãnh đạo hiện nay, Ngài hẳn lập lại Mat Mt 9:36-38 như tôi đã viết:
Khi Ngài nhìn thấy những người lãnh đạo, thì Ngài đầy lòng buồn rầu, bởi vì có quá nhiều người bỏ cuộc, nhiều người đã bị gạt bỏ, và nhiều người rơi vào chỗ yên vịvà mất phương hướng. Họ đã mất lòng sốt sắng để dẫn dắt. Họ không có chủ trương triết lý rõ ràng hoặc phương hướng trong công tác lãnh đạo. Họ là những người lãnh đạo không có người dẫn dắt. Đoạn Ngài phán cùng các môn đồ: "Mùa gặt thì thật trúng, nhưng người lãnh đạo với phương hướng rõ ràng thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt, để Ngài sẽ sai đến những con gặt-lãnh đạo có hiểu có hiểu biết, có ơn phân biệt và có phương hướng đi vào trong mùa gặt của Ngài.”
Công tác trọng tâm của vai trò lãnh đạo là ảnh hưởng dân sự Chúa hướng đến các mục tiêu của Chúa . Mục tiêu này sẽ không được duy trì suốt đời nếu không có một triết lý chức vụ thích đáng.
Những người lãnh đạo phải phát triển một triết lý chức vụ đồng thời tôn trọng giá trị về công tác lãnh đạo theo Kinh Thánh, nắm lấy những thách thức của thời kỳ họ sống, và sử dụng thích đáng những ân tứ độc đáo và sự phát triển cá nhân nếu muốn hiệu quả suốt cả đời .
Há không tuyệt vời sao nếu mười hoặc mười lăm năm nữa kể từ bây giờ Chúa Jêsus sẽ lặp lại Mat Mt 9:36-38 như sau:
Khi Ngài nhìn thấy công việc lớn lao và các đoàn dân đông từng được nghe Tin Lành, Ngài không buồn lòng nhưng cảm động vui mừng bởi vì nhiều người lãnh đạo đang đáp ứng các nhu cầu ấy và đang tiếp tục phát triển những lãnh đạo mới để đáp ứng thách thức lớn lao về vai trò lãnh đạo. Ngài nói: "Cảm tạ Chúa mùa gặt, bởi vì Ngài đang ban cho những lãnh đạo trong mùa gặt, và họ là những người lãnh đạo có phương hướng và mục đích."
Đức Chúa Trời đang phát triển chức năng biện biệt trong bạn với tư cách người lãnh đạo như thế nào? Nếu bạn và tôi chấp nhận lời mời gọi thứ ba và chuyển ý định của nó lại cho những người lãnh đạo mới nổi lên, rất có thể chúng ta sẽ nghe được lời sửa thứ nhì của tôi về 9:36-38.
Tóm Tắt
Lỗ hổng vai trò lãnh đạo thật to lớn. Hiện có một nhu cầu lớn lao cho vai trò lãnh đạo hiệu quả. Theo quan điểm của tôi, ba lời mời gọi mà tôi đã đưa ra đi vào trọng tâm của vấn đề này. Mỗi người lãnh đạo phải đích thân trở thành điều mà Chúa muốn. Mỗi người lãnh đạo hãy tham gia phát triển những người lãnh đạo khác. Người lãnh đạo phải đi theo các mục tiêu Chúa dành cho họ. Lý luận về sự phát triển vai trò lãnh đạo có thể là một sự trợ giúp lớn trong cả ba lời mời gọi đó.
Khi bắt đầu cuộc hành trình nghiên cứu đời sống của những người lãnh đạo, tôi đã được thách thức bởi lời khuyên sau đây của Kinh Thánh. Tôi đã bắt đầu quyển sách này bằng lời mời gọi đó. Bây giờ tôi xin lập lại một lần nữa, nhưng như là lời mời gọi sau cùng.
LỜI MỜI GỌI SAU CÙNG
Anh em hãy nhớ những người hướng dẫn đã truyền lời Chúa cho mình, hãy chú ý xem kết cuộc nếp sống của họ và học đòi đức tin của họ. Chúa Cứu Thế Jêsus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. (HeDt 13:7-8)
Lần đầu tiên khi tôi đọc hai câu Kinh Thánh này, hai thắc mắc thường đến với tâm trí tôi. Câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để tôi "chú ý xem kết cuộc nếp sống của họ?" Câu thứ hai là làm thế nào để tôi "học đòi đức tin của họ"? Tôi mong quyển sách này đã cho thấy rằng các quá trình tôi luyện trong sự phát triển đời sống của những người lãnh đạo vĩ đại này cũng là những quá trình Chúa dùng để phát triển những người lãnh đạo ngày nay. Chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cùng những phương cách Ngài đã dạy dỗ trước đây cũng áp dụng cho bạn và tôi ngày nay. Chính Chúa Jesus Christ là Đấng ban sức cho những người lãnh đạo ấy để sống đời sống đức tin cũng sẽ ban sức cho bạn và tôi ngày nayđể sống đời sống đức tin . Ngài vừa là nguồn phương tiện vừa là lý do chúng ta học tập về tư cách lãnh đạo.
Tư cách lãnh đạo tiến triển và nổi rõ cả đời. Thật vậy, tư cách lãnh đạo là những bài học cả đời của Chúa. Tôi tin rằng bạn, cũng vậy, sẽ tiếp nhận lời mời gọi trong 13:7-8 và bây giờ bạn phải được trang bị tốt để thực hiện điều đó hơn là tôi đã được trang bị khi mới bắt đầu.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 20-1-2021 03:24 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách