† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2519|Trả lời: 0

Đào Tạo - Quan Sát Sự Chọn Lọc Tư Cách Lãnh Đạo

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 09:02:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đào Tạo Người Lãnh Đạo
NHẬN BIẾT CÁC BÀI HỌC VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ CÁCH LÃNH ĐẠO
Tiến sĩ J. Robert Clinton.

Phụ Lục:
Quan Sát Sự Chọn Lọc Tư Cách Lãnh Đạo

Tôi đã nói ở chương 9 rằng chọn lựa tư cách lãnh đạo là một trách nhiệm quan trọng của vai trò lãnh đạo. Dưới đây tôi xin liệt kê một số các nguyên tắc mà tôi đã tìm được trong khi nghiên cứu đối chiếu các giai đoạn ban đầu của nhiều người lãnh đạo. Sau đó tôi kèm theo các nguyên tắc ấy một số hàm ý mà tôi cảm thấy xuất phát từ các nguyên tắc ấy.
Mười Nguyên Tắc Về Sự Nổi Lên của Vai Trò Lãnh ĐạoVà Những Hàm Ý
Bạn còn nhớ rằng nguyên tắc là tuyên bố được khái quát hóa về lẽ thật là một nhận định rút ra từ các công việc lãnh đạo cụ thể, cách Chúa dùng các quá trình tôi luyện với những người lãnh đạo, phân tích sự hình thành chức vụ, phân tích sự hình thành đời thuộc linh, và những phân tích về sự phát triển tư cách lãnh đạo khác mô tả những khuôn mẫu áp dụng được cho những người lãnh đạo trong những tình huống khác.
Hàng trăm nguyên tắc đã được gợi ý bởi những người lãnh đạo phân tích chính đời sống họ. Mặc dầu có nhiều nguyên tắc có thể được đưa ra ở đây là chung cho nhiều người lãnh đạo, tôi đã chọn để liệt kê và thảo luận chỉ mười nguyên tắc chủ yếu có liên quan đến sự nổi lên của tư cách lãnh đạo và sự chọn lọc.
Những Nguyên Tắc Có Liên Quan Đến Sự Định Hướng Cá Nhân .
1. Định Hướng của Lời Chúa
Thái độ ham thích học lời Chúa (bày tỏ qua cách người ấy đáp ứng với mục vụ của những người dạy dỗ Kinh Thánh và các chương trình học Kinh Thánh người ấy chủ động) là một dấu hiệu tốt của một người lãnh đạo đang nổi lên.
2. Khuynh Hướng Áp Dụng
Một người sẵn sàng áp dụng Kinh Thánh vào đời sống mình khi đáp ứng trước những thử nghiệm về lời, thử nghiệm về sự vâng phục, thử nghiệm về sự ngay thẳng, rất có khả năng đang nổi lên trở thành một người lãnh đạo.
3. Định Hướng Về Sự Công Bình
Khao khát sự công bình, mong muốn có đời sống ngay thẳng, và thường xuyên xử lý các vấn đề liên quan đến các quá trình tôi luyện là dấu hiệu tốt của một người lãnh đạo đang nổi lên.
4. Định Hướng Cầu Nguyện Cụ Thể
Người lãnh đạo có tiềm năng cầu nguyện những lời cụ thể cho chức vụ của mình và chứng kiến những sự đáp lời cầu nguyện theo cách làm gia tăng đức tin và mở rộng các loại cầu xin cụ thể.
5. Định Hướng Về Sự Chỉ Dẫn.
Người lãnh đạo có tiềm năng sẽ học được những bài học về sự chỉ dẫn cá nhân phục vụ cho những nguồn động lực để chỉ dẫn việc học hỏi của cả nhóm.
6. Định Hướng Về Sự Tự Bắt Đầu.
Vai trò lãnh đạo nổi lên ở các mức độ thấp nhất trong các chương trình tự đề xuất, các công tác chức vụ, và những kinh nghiệm với Chúa.
Các Nguyên Tắc Có Liên Quan Đến Những Mối Quan Hệ Với Những Người Lãnh Đạo
7. Nguyên Tắc Những Người Có Ân Tứ Giống Nhau Thu Hút Nhau
Thông thường một người lãnh đạo có tiềm năng và có tài thì bị thu hút bởi một người lãnh đạo cũng có ân tứ giống mình là người cố vấn cho nguời ấy hướng đến việc phát triển các ân tứ.
8. Làm Gương Về Nguyên Tắc Thu Hút.
Thường thì một người lãnh đạo có tiềm năng bị thu hút đến một người lãnh đạo sử dụng khuôn mẫu như là phương tiện của sự ảnh hưởng.
9. Nguyên Tắc Kỳ Vọng.
Một người lãnh đạo có tiềm năng đáp ứng trước những thách thức của một sự kỳ vọng chân thật từ một người lãnh đạo cao tuổi hơn là người mà người ấy khâm phục (nguyên tắc kỳ vọng của Goodwin).
10. Nguyên Tắc Mối Tiếp Xúc Của Chúa.
Chúa thường đem một hoặc nhiều người quan trọng, làm mối tiếp xúc của Chúa, băng ngang con đường của một người lãnh đạo mới nổi lên vào những sinh hoạt đúng lúc để trình bày công việc cố vấn cần thiết nào đó khích lệ người ấy phát triển năng lực lãnh đạo.
Chín Hàm Ý Từ Những Nguyên Tắc Định Hướng Cá Nhân
1. Người lãnh đạo cần biết những dấu hiệu của người có lòng ham thích Lời Chúa (như Kinh Thánh được đánh dấu, đặt và dùng các băng, mua các sách học Kinh Thánh, tham dự các buổi học Kinh Thánh, viết các bài học Kinh Thánh v.v...)
2. Người lãnh đạo phải có sẵn các tài liệu học Kinh Thánh và những sách vở khác, có thể dùng để giúp ích cho những kỹ năng và những thói quen học Kinh Thánh tốt.
3. Người lãnh đạo phải đích thân mời gọi những người lãnh đạo có tiềm năng và cho mượn hoặc cung cấp các tài liệu học Kinh Thánh và các nguồn phương tiện cho họ.
4. Người lãnh đạo phải là người biết lắng nghe và biết rõ những người đi theo mình, nếu muốn biết Kinh Thánh phải được áp dụng thế nào trong đời sống của những người lãnh đạo có tiềm năng.
5. Người lãnh đạo cần cung cấp cho những người lãnh đạo có tiềm năng cơ hội thích hợp để thử nghiệm công việc của Chúa qua những nghiệm thử về lòng ngay thẳng, về lời, về sự vâng phục và các quá trình tôi luyện khác nhắm vào đời sống công bình.
6. Người lãnh đạo cần phải làm gương đời sống cầu nguyện để chứng tỏ lời cầu xin và sự đáp lời rõ ràng.
7. Những người lãnh đạo cần nói cụ thể cách họ nhận được sự chỉ dẫn cho các nhóm họ dẫn dắt, và khích lệ những người lãnh đạo mới nổi lên tìm kiếm sự chỉ dẫn tương tự cho chức vụ ban đầu của họ.
8. Người lãnh đạo phải dấy lên ý thức về các nhu cầu, kêu gọi những người lãnh đạo có tiềm năng trước các nhu cầu đó, và để tự do cho những người lãnh đạo có tiềm năng này giải quyết các nhu cầu đó.
9. Người lãnh đạo cần phải biết rằng những người thường tham gia vào các chương trình tự đề xuất làm thế để sửa lại hiện trạng và thường làm điều đó cách gây tổn thương.
Chín Hàm Ý Từ Các Nguyên Tắc Quan Hệ
1. Người lãnh đạo nên biết rằng những người lãnh đạo mới có các ân tứ giống mình thường được thu hút đến với mình. Người lãnh đạo cũng nên thử nghiệm một cách không chính thức những người đi theo thân cận để tìm những điểm giống nhau so với sự kết hợp các ân tứ của mình.
2. Người lãnh đạo nên làm gương cách sử dụng ân tứ của mình kèm với lời giải thích những dấu hiệu ban đầu của ân tứ ấy và về cách ân tứ ấy có thể được phát triển.
3. Những người lãnh đạo dùng gương mẫu như một phương tiện ảnh hưởng quan trọng đang chứng tỏ uy quyền thuộc linh, là lý do chính để những người lãnh đạo có tiềm năng được thu hút đến với những người lãnh đạo nhất định.
4. Những người lãnh đạo dùng gương mẫu phải biết rằng họ có thể đóng một phần hết sức quan trọng trong việc đưa những người lãnh đạo có tiềm năng tiến theo khuôn mẫu phát triển thẩm quyền thuộc linh này.
5. Người lãnh đạo phải quen thuộc với khuôn mẫu phát triển thẩm quyền thuộc linh và phải được chuẩn bị để có những bài tập và những công tác khuyến khích để đưa những người lãnh đạo có tiềm năng tiến trên khuôn mẫu đó.
6. Người lãnh đạo cần phải đáng giá chính xác khả năng của những người lãnh đạo có tiềm năng (những khả năng tự nhiên, những ân tứ thuộc linh).
7. Người lãnh đạo phải kêu gọi những người lãnh đạo có tiềm năng mới nổi lên bằng những lời mời gọi thích hợp - quá cao có thể làm họ nản lòng, quá thấp sẽ không làm họ cố gắng.
8. Người lãnh đạo nên tìm cách để nuôi dưỡng sự nhận biết về vận mệnh nơi những người lãnh đạo mới nổi lên dựa trên những khả năng, những ân tứ thuộc linh, và những sự tôi luyện liên quan đến số phận.
9. Người lãnh đạo phải nhận biết rằng Chúa thường sử dụng họ như là những mối tiếp xúc của Chúa trong đời sống những người lãnh đạo mới nổi lên. Vì vậy, họ cần hiểu thấu đáo mối tiếp xúc của Chúa và quá trình tư vấn.
Nhiều hàm ý khác có thể được đề ra. Nhưng những điều nêu trên cho chúng ta ý tưởng cách nguyên tắc có thể sinh ra một hành động nào đó của người lãnh đạo nếu như phải được sử dụng. Chọn lựa tư cách lãnh đạo là một chức năng quan trọng của tất những người lãnh đạo. Những nguyên tắc về tiềm năng lãnh đạo nổi lên và những hàm ý rút ra từ đó có thể hình thành cơ sở trên đó, người lãnh đạo xây dựng triết lý chức vụ liên quan đến việc chọn lựa lãnh đạo.
Ngoài những nguyên tắc này, tôi muốn lưu ý tầm quan trọng của nhóm thử nghiệm khi có người lãnh đạo nổi lên.
Những Hàm Ý Của Cụm Thử Nghiệm
Cụm thử nghiệm bao gồm các quá trình tôi luyện quan trọng của đời sống bề trong - thử nghiệm về lời Chúa, về tính ngay thẳng, và về sự vâng lời - cùng với thử nghiệm liên quan đến sự chuyển tiếp, công tác chức vụ. Cụm này cung cấp một cái nền để nhận biết những người lãnh đạo mới nổi lên. Cả khuôn mẫu thử nghiệm tích cực đem lại sự bành trướng lẫn khuôn mẫu thử nghiệm bằng phương pháp tiêu cực đều hết sức quan trọng để hiểu cách Chúa dùng cụm thử nghiệm này.
1. Chọn lựa lãnh đạo là một trách nhiệm liên tục của vai trò lãnh đạo.
2. Cụm thử nghiệm và các khuôn mẫu thử nghiệm phải là một phần liên tục trong lối suy nghĩ của người lãnh đạo khi tư vấn cho những người lãnh đạo có tiềm năng.
3. Những thử nghiệm về lời Chúa là dấu hiệu của các ân tứ về lời nói và phải đề xuất các công tác mục vụ và việc huấn luyện không chính thức về lời có thể được sử dụng sâu xa hơn để khẳng định tiềm năng lãnh đạo.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 17-1-2021 11:37 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách