† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2533|Trả lời: 0

Đạo Đức - IV. Các công cụ của đạo đức học

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-10-2011 19:54:39 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Đạo Đức Cơ Đốc Giáo Với Các Vấn Đề Cận Đại
Tác giả: Barry Branaman

IV. Các công cụ của đạo đức học

A. Siêu hình học: bản tính tối hậu của thực tại. Ngành học này chú tâm định nghĩa những gì thiết yếu và thật ra là có thật, trái với những gì là không có thật (những gì có thật với tất cả các thành phần cấu thành ra nó và được xem là có giá trị trước mắt). Với Cơ Đốc nhân, bản tính tối hậu hay thực tại vốn được đặt trên nền tảng trên điều Thượng Đế đã mặc khải, và cách Ngài giải thích nó.
1. Bản thể học (ontology): khoa học về bản thể, về bản tính thiết yếu, hay sự hiện hữu. Phân ngành này của siêu hình học quan tâm đến bản tính của bản thể và các loại hiện hữu, đồng thời với các mối liên hệ giữa chúng với nhau.
2. Cứu cánh (mục đích) luận (teleology): ngành nghiên cứu các chứng cứ hiển nhiên trong cách sắp xếp và, hay trong chủ đích của cõi thiên nhiên. Với Cơ Đốc nhân lãnh vực nghiên cứu này nguyên là một quan tâm đến phần “chứng cứ” về Thượng Đế, căn cứ vào sự hiện hữu của công trình sáng tạo (vũ trụ này) phải có một Đấng Tạo Hoá. Nếu đã có một Đấng Tạo Hoá thì mục đích của đời sống con người là gì?
3. Vũ trụ luận (cosmology): ngành học về vũ trụ như một hệ thống có trật tự. Môn học chuyên nghiên cứu về những gì đã tạo thành phần trật tự chủ yếu của thế giới, nó là vật thể? là tinh thần? hay là sự kết hợp của cả hai?
B. Nhận thức luận (epistimology): ngành nghiên cứu hay lý thuyết về học thức và kiến thức. Ngành học này xác định các giới hạn của giá trị, bản tính và nguồn gốc của nó, làm thế nào để bạn có thể biết điều mình biết là chắc chắn. Lãnh vực nghiên cứu này gồm luôn luận lý học và các phương pháp luận khác nhau nhằm xác định những gì là thật, là chân lý.
C. Giá trị học (axiology): nghiên cứu các giá trị, giá trị của các phê phán, và định chuẩn, bản tính và các loại của những phê phán ấy. Ngành học này đặc biệt quan trọng cho lãnh vực đạo đức học, vì các giá trị trực tiếp liên quan với những gì người ta tin và các hành động tiếp sau đó.
D. Kết luận: “Phải có sự hài hoà và cộng tác giữa lý trí, đức tin, và việc ứng dụng”. Lãnh vực tinh thần, nhận thức rất quan trọng khi thảo luận về đạo đức học; tuy nhiên, đạo đức học bao hàm con người toàn diện và không hề muốn chỉ là một kinh nghiệm “trong tháp ngà” mà thôi. Những gì học hỏi được phải đem ra ứng dụng cho đời sống nếu không, nó sẽ không đạt được mục đích tối hậu của nó Nhận thức, trong nó và tự nó, không hề là một cứu cánh; nó là phương tiện giúp chúng ta tăng trưởng hướng về mục đích tối hậu của đời sống mình, mà cũng là mục đích hiện tại của đời sống chúng ta, là sự tương giao mật thiết với Thượng Đế hằng sống” (ICo1Cr 8:1 Phi Pl 3:8 CoCl 1:10 2:2, 3 3:10 Gia Gc 4:17).
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 29-11-2020 10:13 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách