† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2989|Trả lời: 0

Cố Vấn - NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-10-2011 08:17:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cố Vấn Dạy Bảo Và Dẫn Dắt
Tác giả: William Farrand

NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LINH

Bạn có nhớ rằng khi Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ là Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh để ở với họ, Ngài phán rằng: “Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi” (GiGa 16:14). Nói cách khác, Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ Đấng Christ cho thế gian.
Một trong những cách mà Đức Thánh Linh thực hiện điều nầy là tỏ bày cho thế gian biết những việc Đức Chúa Trời có thể làm , bởi những ân tứ thuộc linh. Bạn nhớ rằng trong bài học đầu, chúng ta đã học về các thuộc tính của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh như vô sở bất tri, vô sở bất năng, và vô sở bất tại. Tất cả những thuộc tính nầy đều được mặc khải qua những biểu hiện của Đức Thánh Linh, được liệt kê trong ICo1Cr 12:8-10. Những biểu hiện siêu nhiên của Đức Thánh Linh chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đang sống và đang quan tâm đến nhu cầu của nhân loại. Các ân tứ thuộc linh được ban cho Hội thánh để xây dựng thân thể của Đấng Christ .
Hãy lưu ý rằng chúng ta đang xử dụng thuật ngữ những ân tứ và những biểu hiện trong cách có thể thay thế cho nhau. cả hai thuật ngữ đều nói lên những hoạt động của Đức Thánh Linh. Ngài ban những ân tứ siêu nhiên của Ngài như ý Ngài muốn, và những ân tứ nầy được thể hiện qua những người nhận chúng. Mục đích của sự ban cho nầy luôn luôn là để xây dựng Hội thánh và để tôn vinh Đấng Christ.
Trong bài học nầy chúng ta sẽ nghiên cứu cách ngắn gọn các ân tứ của Đức Thánh Linh và những phương cách mà chúng bày tỏ quyền năng của Chúa Giê-xu đối với Hội thánh của Ngài, và qua Hội thánh, cho cả thế giới.
Dàn Ý Bài Học
Những Dẫn Chứng Kinh Thánh
Những Ân Tứ Thuộc Lời Nói
Những Ân Tứ Thuộc Quyền Năng
Những Ân Tứ Thuộc Sự Khải Thị
Mục Tiêu Bài Học
Khi kết thúc bài học nầy bạn sẽ có thể:
Liệt kê chín ân tứ thuộc linh được chép trong 1Côrinhtô 12 và viết định nghĩa ngắn gọn của mỗi ân tứ.
Nêu mục đích của những ân tứ thuộc linh.
Cho biết ai có thể nhận được một ân tứ thuộc linh.
Nhận thấy nhu cầu về sự vận hành của những ân tứ thuộc linh trong Hội thánh ngày hôm nay và ước ao nhận lãnh được những ân tứ nầy.
Những Hoạt Động Học Tập
Nghiên cứu bài học theo cách đã trình bày trong những bài học trước. Hãy đọc những phân đoạn Kinh thánh trưng dẫn, và cẩn thận trả lời tất cả những câu hỏi nghiên cứu.
Để làm nền tảng cho Bài học nầy, hãy đọc 1Côrinhtô 12 và 14; và Rô-ma 12.
Tra xem nghĩa của những từ then chốt mà bạn không biết.
Làm bài tự trắc nghiệm và kiểm tra câu trả lời của bạn.

Những Từ Then Chốt
người quản trị
phân biệt
phân biệt, sự
nhận biết
gây dựng, sự
được gây dựng
thông giải, sự
lời tiên tri
tiếp nhận
ngoạn mục
siêu nhiên
Khai Triển Bài Học
NHỮNG DẪN CHỨNG KINH THÁNH
Mục tiêu 1: Liệt kê và so sánh những ân tứ thuộc linh được nói đến trong những phân đoạn Kinh thánh khác nhau .
Nếu nghiên cứu sách Công vụ Các Sứ đồ và các sách Thư tín, chúng ta sẽ thấy rằng Hội thánh đầu tiên kinh nghiệm được những biểu hiện của Đức Thánh Linh. Những biểu hiện nầy là những ân tứ nhằm xây dựng Hội thánh và đem sự vinh hiển đến cho Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, chỉ những cá nhân tín hữu nào hoàn toàn đầu phục Đức Thánh Linh và để Ngài hành động qua họ mới nhận được những ân tứ nầy.
Những ân tứ thuộc linh được dẫn chứng một vài chổ trong Kinh thánh. Sự bàn luận rỏ ràng nhất là trong ICo1Cr 12:131; 14:1-40. Ở đây, sứ đồ Phao-lô đang đưa ra những chỉ dẫn cho Hội thánh tại Côrinhtô liên quan đến sự xử dụng các ân tứ thuộc linh. 12:4-11 kể ra chín ân tứ :
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được nói lời khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh; người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
Dẫn chứng thứ hai trong câu 28, nơi mà tám ân tứ được nói đến. Trong đó, một số ân tứ được các nhà học giả Kinh thánh gọi là những ân tứ chức vụ :
Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản và nói các thứ tiếng.
Điều đáng lưu ý là bản liệt kê thứ nhất nhấn mạnh trên các ân tứ , còn bản liệt kê thứ hai nhấn mạnh trên những người nhận lãnh các ân tứ.
1. Hãy cho biết ba ân tứ trong bản liệt kê thứ hai không được nói đến trong bản liệt kê thứ nhất là những ân tứ nào?
..............................................................................................................................................................................................................
Trong câu 29-30, Phao-lô giải thích cho câu 28:
Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đếu làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bịnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao?
Hai dẫn chứng về các ân tứ thuộc linh khác cũng sẽ được kể đến. Dẫn chứng đầu tiên ở trong RoRm 12:6-8, mà chúng ta đã học qua trong Bài 8, khi nghiên cứu về khía cạnh hầu việc của Cơ đốc nhân như là một hành động của sự thờ phượng.
Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
Dẫn chứng thứ tư ở trong Eph Ep 4:11-13, bao gồm cả sự giải thích về mục đích của các ân tứ trong Hội thánh.
Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhơn, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Ba mục đích của các ân tứ được nói đến ở đây là:
Gây dựng thân thể của Đấng Christ.
Hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa Giê-xu.
Sự trưởng thành của Cơ đốc nhân - Giống như Đấng Christ.
2. Trong vở của bạn, hãy liệt kê mỗi ân tứ được kể đến trong bốn phân đoạn Kinh thánh trên, mỗi cột cho một phân đoạn. Ví dụ:
ICo1Cr 12:7-11 ân tứ chữa bịnh
12:28-30 ân tứ chữa bịnh
RoRm 12:6-8 không nói đến
Eph Ep 4:11 không nói đến
Stanley Horton gợi ý rằng nếu tất cả những bản liệt kê nầy được liên kết lại với nhau, có thể có từ 18-20 ân tứ (Horton, 1976, tr. 210). Có một số trùng nhau, và một số nhà học giả Kinh thánh cho rằng chúng có thể được chia thành những ân tứ chức vụ và những ân tứ thuộc linh. Vì mục đích của sự nghiên cứu của chúng ta, chúng ta sẽ xử dụng bản liệt kê chín ân tứ thuộc linh trong ICo1Cr 12:7-11. Chúng ta đã chia thành ba nhóm như sau:
Những ân tứ thuộc lời nói: Nói tiếng mới, thông giải tiếng mới, và nói tiên tri.
Các ân tứ thuộc quyền năng: Đức tin, chữa bịnh, phép lạ.
Các ân tứ thuộc sự khải thị: Phân biệt các thần, lời tri thức, và lời khôn ngoan.
NHIỀU ÂN TỨ NHƯNG MỘT ĐỨC THÁNH LINH
Một số người gợi ý rằng các ân tứ thuộc lời nói nhấn mạnh trên thuộc tính toàn tại của Đức Thánh Linh; các ân tứ thuộc quyền năng bày tỏ sự toàn năng của Ngài; và các ân tứ thuộc sự khải thị biểu lộ sự toàn tri của Ngài. Điểm quan trọng cần nhớ ấy là tất cả những ân tứ thuộc linh đều là những biểu hiện của Đức Thánh Linh khi Ngài hành động qua những tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh trong chức vụ đối với Hội thánh.

NHỮNG ÂN TỨ THUỘC LỜI NÓI
Mục tiêu 2: Xác định những câu đúng liên quan đến những ân tứ thuộc lời nói .
Sự Tiếp Nhận Lời
Thuật ngữ lời chỉ về một điều được nói ra, một sự diễn tả bằng âm thanh. Trong mạch văn, thuật ngữ nầy mô tả sự nói bằng những thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh ban cho lời hay cho phép nói . Bằng chứng có thể thấy được trước tiên rằng một người được báp têm trong Đức Thánh Linh có thể được gọi là sự tiếp nhận lời .Đây có thể được coi là dấu hiệu đầu tiên rằng một người tiếp nhận ân tứ của Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu đã hứa. Người tiếp nhận ý thức được sự giáng xuống của Đức Thánh Linh, bởi vì người ấy kinh nghiệm được sự đầy trọn của sự vui mừng, ca ngợi, quyền năng, và sự dạn dĩ thánh ... khi người ấy thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong sự tái sanh, Ngài khiến chúng ta nhận thức được quyền làm con của mình (RoRm 8:5-16). Ngài cũng ban cho chúng ta quyền năng để chiến thắng bản chất củ (Eph Ep 4:17-32). Rồi khi Ngài giáng xuống trong sự đầy trọn của phép báp têm, Ngài ban quyền năng để làm chứng với một phương cách tươi mới. Trong Lễ Ngũ Tuần, sự ban cho nầy đến trên những môn đồ là những người đã thuộc về Đấng Christ; do đó, phép báp têm nầy chỉ về một kinh nghiệm tiếp theo trong Đức Thánh Linh (so sánh Cong Cv 8:14-17; 18:1-7).
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần dân chúng vô cùng ngạc nhiên về hiện tượng nói các thứ tiếng. Những người Giu-đa kính sợ Đức Chúa Trời đến từ nhiều nơi khác nhau nghe tiếng vang ra thì chạy đến. Họ vô cùng sững sốt khi nghe những công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời được truyền ra bằng chính ngôn ngữ của họ qua những người Galilê. Bởi vì đây là một hiện tượng không thể giải thích được, nên sứ đồ Phierơ đã đưa ra một sự giải thích dựa trên Kinh thánh. Kết quả là có một sự đáp ứng thuộc linh. Tiếng mới, trong trường hợp nầy, là một dấu hiệu siêu nhiên để những người không tin biết rằng đây là một sự ban cho thiêng liêng (ICo1Cr 14:22).
3 Nói tiếng mới là một dấu hiệu chứng tỏ rằng một người đã nhận được ân tứ của Thánh Linh. Trong Công Vụ 10, chức vụ cho dân ngoại của sứ đồ Phierơ lần đầu tiên được ghi lại. Hãy đọc câu 44-46. Dựa vào đâu mà Phierơ và các tín hữu khác nhận biết rằng những người ngoại ban nầy đã nhận được ân tứ của Đức Thánh Linh? (Hãy chọn câu trả lời.)
a) Khi họ nhận lễ báp têm bằng nước.
b) Khi họ cầu nguyện ăn năn.
c) Khi họ bắt đầu nói tiếng mới và ca ngợi Đức Chúa Trời.
d) Khi họ nhiệt thành đáp ứng lại với chức vụ của Ngôi Lời.
Trong hầu hết các trường hợp, những người nghe không hiểu được ý nghĩa của tiếng mới, và những người nói không bao giờ hiểu được. tuy vậy không cần có sự thông giải, bởi vì mục đích của tiếng mới trong sự tiếp nhận lời là ca tụng Đấng ban ân tứ. Trong khi tiếng mới có thể được xem như sự chứng thực của một kinh nghiệm, nó dường như gây ấn tượng mạnh nhất đối với những người chưa tin (Cong Cv 4:13).
Lời Được Ban Cho Cá Nhân
Những gì Kinh thánh nói về việc nói những ngôn ngữ khác nhau có thể làm bạn bối rối trừ khi bạn hiểu được sự khác nhau giữa mục đích của lời được ban cho mọi người và lời được ban cho cá nhân. Biểu hiện tiếng mới được chép trong ICo1Cr 12:10 là lời được ban cho mọi người ; để ai nấy đều được lợi ích chung (xem câu 7). Bởi vì ân tứ nầy là để gây dựng Hội thánh, nên nó phải luôn luôn được thông giải để những người nghe được gây dựng.
Còn lời được ban cho cá nhân là để gây dựng cá nhân tín hữu. Khi bạn cầu nguyện hoặc hát trong Thánh Linh trong một buổi thờ phượng riêng tư, không cần phải có sự thông giải - vì đây chỉ là sự nói tiếng mới để gây dựng cho cá nhân tín hữu (ICo1Cr 14:2, 4). Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, bạn có thể cầu nguyện trong cách mà nếu không có sự giúp đỡ của Ngài thì bạn không thể, bởi vì bạn đang thốt ra những sự huyền nhiệm trong Đức Thánh Linh mà chúng chỉ hướng về một mình Đức Chúa Trời.
Một trong những phước hạnh lớn lao nhất của lời được ban cho cá nhân là sự nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi bạn thờ phượng và hầu việc Chúa trong Đức Thánh Linh.Bạn kinh nghiệm được sự ứng ngiệm lời hứa của Chúa Giê-xu: “Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi” (GiGa 14:18).
Lời được ban cho cá nhân chỉ dành riêng cho bạn khi bạn thờ phượng Đức Chúa Trời. Những lời nầy có thể được thực hành thường xuyên khi bạn để Đức Thánh Linh bày tỏ chính mình Ngài qua bạn. Rỏ ràng là Phao-lô đã nói tiếng mới trong sự thờ phưọng cá nhân khi ông nói rằng: “Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em” (ICo1Cr 14:18), vì trong câu 19, ông đối chiếu hành động của ông trong Hội thánh.

4. (chọn câu trả lời.) Một sự khác nhau quan trọng giữa lời được ban cho cá nhân và lời được ban cho mọi người là
a) lời được ban cho mọi người gây dựng Hội thánh, còn lời ban cho cá nhân không gây dựng một ai cả.
b) lời ban cho mọi người phải được thông giải, trong khi lời ban cho cá nhân không cần có sự thông giải.
c) mọi người có thể có ân tứ về lời được ban cho cá nhân, trong khi lời được ban cho mọi người chỉ được ban cho những người lãnh đạo trong Hội thánh.
Lời Được Ban Cho Mọi Người
Có ba sự biểu hiện của Đức Thánh Linh được xem như những lời được ban cho mọi người: Nói tiếng mới, thông giải tiếng mới, và nói tiên tri.
Người nói tiếng mới không bao giờ hiểu được ý nghĩa của những tiếng mới được nói giữa công chúng, và thường thì những người nghe cũng không hiểu. Phải có một người thông giải (giải thích những điều đã được nói ra).
Đức Thánh Linh ban sự thông giải trong chính ngôn ngữ của người đứng ra thông giải. Người thông giải không hiểu được ý nghĩa của ngôn ngữ tiếng mới. Người thông giải có thể là người nói tiếng mới hoặc có thể là một người khác.
Lời tiên tri là những lời ban cho mọi người của Đức Thánh Linh trong ngôn ngữ mà những người nghe hiểu được.
Mục đích của tiếng mới và sự thông giải là sự gây dựng Hội thánh hơn là sự gây dựng cho cá nhân người nói. cũng vậy, mục đích của việc nói tiên tri là gây dựng Hội thánh và thường được thể hiện khi có người chưa tin ngồi nghe hoặc không có người thông giải.
5. Đọc 14:1-5. Tại sao nói tiên tri cao trọng hơn nói tiếng mới trừ khi nói tiếng mới mà được thông giải?
..............................................................................................................................................................................................................
Mục tiêu của lời tiên tri và tiếng mới với sự thông giải giống nhau. Qua những ân tứ nầy, Hội thánh có thể được khích lệ, được khuyên dạy, và được hà hơi bởi vì Đức Thánh Linh nói ra những nhu cầu mà Ngài biết tỏ tường (RoRm 8:26-27; ICo1Cr 2:10-15). Vì vậy, Hội thánh được gây dựng. Đôi khi, Hội thánh được hướng dẫn cách đặc biệt để thực hiện mạng lịnh đi chinh phục những linh hồn hư mất (so sánh Cong Cv 1:8 với 13:1-3). Trong những khi khác, Đức Thánh Linh truyền đạt ý muốn của Ngài bằng cách cấm đoán hay ngăn chặn những tôi tớ của Ngài không làm điều gì đó (16:6-10). Một mục đích khác của việc nói tiên tri được chép trong 21:10-11, khi Đức Thánh Linh bày tỏ cho Phao-lô biết “những việc sẽ đến” (GiGa 16:13). Bằng chứng từ những phần Kinh thánh khác cho thấy rằng Phao-lô nhận lãnh sự truyền đạt trực tiếp từ Chúa (Cong Cv 23:11) và sự truyền đạt gián tiếp qua một thiên sứ (27:23-24). Tất cả những điều nầy bày tỏ rằng Chúa quan tâm đến đời sống thuộc linh, sự tăng trưởng, và sự phát triển của Hội thánh Ngài.
Không có những ví dụ về tiếng mới hoặc sự thông giải được ghi lại trong Kinh thánh Tân ước, nhưng có một vài lời cầu nguyện có thể được xem như những lời tiên tri (xem LuLc 1:47-55, 68-79 và 2:29-32). Ngược lại, dựa trên phần giảng giải của vị sứ đồ trong ICo1Cr 14:1-40, chúng ta có thể kết luận rằng những ân tứ thuộc lời nói là những điều hiển nhiên ở Hội thánh Côrinhtô.
Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng cả những lời tiên tri hoặc tiếng mới có sự thông giải đều được Đức Thánh Linh hướng dẫn để Hội thánh được gây dựng. Có thể bạn đã nghe một người truyền đạo đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng ra những lời tiên tri trong bài giảng của mình, và bạn đã kinh nghiệm được một phước hạnh đặc biệt khi Hội thánh được tăng trưởng bằng cách nầy.
Mục đích của những ân tứ nầy là để khích lệ Hội thánh, bởi vì chúng đem đến sự hiện diện và phước hạnh của Đức Thánh Linh vào trong buổi nhóm. Tuy nhiên, điều quan trọng ấy là những ống dẫn con người phải đầu phục Đức Thánh Linh để không thu hút sự chú ý về mình, nhưng cho Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phao-lô viết chương 14 cho các tín hữu Côrinhtô bởi vì ông biết rằng họ có thể lạm dụng những ân tứ siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Nếu tiếng mới và sự thông giải hoặc lời tiên tri bằng cách nào đó làm giảm giá trị của sự vận hành của Đức Thánh Linh, hay không phù hợp với Kinh thánh, bạn sẽ biết rằng đó là công việc của xác thịt, chớ không phải việc của Thánh Linh.
Để hiểu chi tiết hơn về sự lạm dụng những ân tứ thuộc linh, tôi đề nghị bạn hãy đọc sách của Donald Gee: Những vấn đề liên quan đến ân tứ thuộc linh .
Phao-lô khuyên chúng ta hãy ao ước những ân tứ thuộc linh: “Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết” (ICo1Cr 12:31). “Hãy nôn nả tìm kiếm tình yêu thương. Cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhứt là sự ban cho nói tiên tri” (14:1).
6. Hãy khoanh tròn các mẫu tự trước những câu ĐÚNG liên quan đến những ân tứ thuộc lời nói.
a. Thuật ngữ sự tiếp nhận lời liên hệ đến tiếng mới với sự thông giải.
b. Tiếng mới trong sự thờ phượng riêng tư luôn luôn hướng về Đức Chúa Trời.
c. Dấu hiệu có thể thấy được trước tiên rằng một người đã nhận phép báp têm trong Đức Thánh Linh là người ấy bắt đầu nói tiếng mới.
d. Phép báp têm trong Đức Thánh Linh đem đến cho những người nhận lãnh sự hiện diện phước hạnh của Đức Thánh Linh, cũng như sự vui mừng và sự dạn dĩ thánh.
e. Nói tiếng mới là điều quan trọng nhất trong lời được ban cho mọi người.
f. Tiếng mới với sự thông giải cao trọng hơn nói tiên tri.
g. Phao-lô cho rằng nói tiên tri là một trong những ân tứ cao trọng nhất.
h. Mục đích của lời được ban cho mọi người là sự gây dựng Hội thánh.
I. Khi một người nói tiếng mới, người ấy không thể hiểu được ý nghĩa của những lời mình nói.
j. Chủ đích của sự vận hành của những ân tứ thuộc lời nói là tôn vinh Đức Chúa Trời và làm cho các tín hữu mạnh mẽ; vì vậy, những ân tứ nầy phải luôn phù hợp với Kinh thánh.
k. Một lời tiên tri có thể là một lời mới nhất từ Đức Chúa Trời mà lời ấy có thể không phù hợp với Kinh thánh.
NHỮNG ÂN TỨ THUỘC QUYỀN NĂNG
Kinh thánh là một quyển sách của công việc. Kinh thánh ghi lại những công việc của Đức Chúa Trời giữa loài người. Trong những bài học trước chúng ta đã học rằng Đức Thánh Linh là một tác nhân thực hiện ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúng ta đã thấy được quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành trong Công Cuộc Sáng Tạo. Và rồi chúng ta cũng đã thấy Ngài hành động trên đời sống của những người được chọn trong thời Cựu ước. Kế đến chúng ta thấy Đức Thánh Linh xức dầu cho Chúa Giê-xu để Ngài làm những công việc quyền năng khi thi hành chức vụ trên đất.
Trước khi về trời, Chúa Giê-xu nói rằng những môn đồ có thể làm những việc lớn lao hơn khi Đức Thánh Linh được ban xuống để giúp đỡ họ (GiGa 14:12). Sách Công vụ là một bản ký thuật những công tác của Đức Thánh Linh trong quyền năng thi hành phép lạ, như Đức Chúa Giê-xu đã hứa.
Ngày hôm nay Đức Thánh Linh vẫn đang hành động trong quyền năng thi hành phép lạ. Ngài hành động trong đời sống của những tín hữu ao ước những ân tứ quyền năng của Ngài. Mục đích của những ân tứ nầy là tôn vinh Đức Chúa Trời và gây dựng Hội thánh. Đó là ân tứ đức tin, ân tứ chữa bịnh , và ân tứ làm phép lạ .
Ân Tứ Đức Tin
Mục tiêu 3: Phân biệt những loại đức tin mà con người có .
Ân tứ đức tin là một đức tin đặc biệt mà Đức Thánh Linh ban cho, và chúng ta không nên lầm lẫn với sự tin thông thường của con người, như khi bạn ngồi trên một chiếc ghế thì bạn tin rằng chiếc ghế đó có thể đỡ được bạn. Đó cũng không phải là đức tin để được cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho bạn khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, cũng không phải là trái đức tin là kết quả của mối tương giao của bạn với Đức Thánh Linh, là sự tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn trong đời sống cơ đốc mỗi ngày của bạn. (Chúng ta sẽ học về trái của Đức Thánh Linh trong bài kế tiếp.)
Ân tứ đức tin là một sự ban cho đặc biệt của Đức Thánh Linh về một đức tin có thể dời núi được - một sự tin chắc không lay chuyển rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp những gì cần thiết trong giờ thiết yếu !
Đó là đức tin của ba bạn Hêbơrơ khi họ bị ném vào lò lửa hực (DaDn 3:16-18); của Đaniên khi ông bị quăng vào hang sư tử (6:21-22); của sứ đồ Phierơ khi ông bình thản ngủ trong đêm trước khi phải bị chém đầu vào ngày hôm sau (Cong Cv 12:6).
Đó là đức tin khiến Phierơ có thể nói với người bại rằng: “Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhơn danh Đức Chúa Giê-xu Christ ... hãy bước đi” (3:6). Và người ấy đã bước đi! Chúng ta hãy xem thêm để có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của những sự chữa lành nầy. Phao-lô, khi ở Lít-trơ, nhận biết (do sự nhạy bén của ông với Đức Thánh Linh) rằng người què có đức tin có thể chữa lành được. Thực hành ân tứ đức tin, ông nói lớn tiếng rằng: “Ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chơn lên!” (14:8-10). Cùng sự nhạy bén với Đức Thánh Linh đó mà Smith Wigglesworth, một nhà truyền giáo của giáo phái Ngũ tuần, vào những ngày đầu của thế kỷ nầy, đã can đảm đi vào bịnh viện, đỡ một người phụ nữ đang hấp hối đứng dựa vào tường và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu để bà được chữa lành! Và bà đã được chữa lành!

Mặc dầu ân tứ đức tin có thể được xem như một ân tứ khiêm nhường nhất trong các ân tứ thuộc quyền năng, nó lại rất cần thiết đối với ân tứ chữa bịnh và ân tứ làm phép lạ. Đức tin đặc biệt nầy được ban cho những cá nhân Đức Thánh Linh chọn lựa theo ý Ngài muốn, cũng như các ân tứ thuộc linh khác. Có thể bạn đã kinh nghiệm được ân tứ đức tin, hoặc đã thấy trong tín hữu khác.
7. Hãy nêu lên vài ví dụ từ kinh nghiệm của bạn về ân tứ đức tin được tỏ ra bằng hành động.
..............................................................................................................................................................................................................
8. Sắp xếp những loại đức tin với sự mô tả của mỗi loại. Viết số mà bạn chọn lựa vào những khoảng trống.
1) Đức tin để được cứu.
2) Ân tứ đức tin.
3) Trái đức tin.
4) Đức tin thông thường.
. . . . a. Tin cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn trong đời sống cơ đốc mỗi ngày của bạn.
. . . . b. Tin rằng nếu bạn ngồi trên một chiếc xe đạp và bắt đầu đạp, thì nó sẽ chở bạn và đưa bạn đến nơi bạn muốn.
. . . . c. Tin rằng khi bạn xưng ra tội lỗi của bạn và tiếp nhận Đấng Christ, Ngài sẽ cứu bạn khỏi sự phán xét đời đời.
. . . . d. Một sự tin chắc cách đặc biệt đến từ Đức Thánh Linh rằng bất cứ điều gì bạn cầu xin trong danh Chúa Giê-xu thì Ngài sẽ làm.
Những Ân Tứ Chữa bịnh
Mục tiêu 4: Nhận diện những ví dụ nói đến mục đích của các sự chữa bịnh trong sách Công vụ , dựa trên những phần Kinh thánh trưng dẫn .
Bạn có lưu ý rằng trong 1Côrinhtô 12, câu 9 và câu 30 liệt kê danh từ số nhiều những ân tứ chữa bịnh? Tôi nghĩ Đức Thánh Linh muốn mọi người biết rằng có nhiều ân tứ đặc biệt được dự phòng để chữa lành những căn bịnh khác nhau.
Trong Hội thánh đầu tiên, mục đích của những ân tứ nầy dường như là để truyền giáo hơn là để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Sự chữa lành xảy ra hầu cho danh của Đấng Christ được vinh hiển (xem Cong Cv 3:1-3). Đây là sự quan phòng cho những thành viên trong Hội thánh như được nêu lên trong Gia Gc 5:14-15, ấy là, nếu có ai đau ốm, “hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhơn danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy.”
Gia-cơ khuyên giục những Cơ đốc nhân xưng ra những tội lỗi của họ cùng nhau và cầu nguyện cho nhau hầu cho họ có thể nhận sự chữa lành. Tức nhiên, sự chữa lành của Cơ đốc nhân không chỉ là sự đặt tay của vị giáo sĩ có ân tứ, nhưng nó đòi hỏi những nhu cầu thuộc linh khác phải được đáp ứng bởi sự tương tác trong thân thể của các tín hữu.
9. Đọc Cong Cv 3:1-13. Dân chúng phản ứng như thế nào đối với sự chữa bịnh nầy?
.......................................................................................................
10. Việc Phierơ chữa bịnh nhằm mục đích gì?
.......................................................................................................
11. Đọc 14:8-18. Hãy khoanh tròn các mẫu tự trước những câu ĐÚNG liên quan đến sự chữa lành người bại.
a. Phần Kinh thánh nầy hàm ý rằng cả người bại và sứ đồ Phao-lô đều có đức tin chữa bịnh.
b. Dân chúng lập tức nhận biết rằng sự chữa lành đến từ Đức Chúa Trời.
c. Phao-lô và Ba-na-ba từ chối nhận của lễ d ân chúng dâng cho mình.
d. Mục đích của sự chữa bịnh là đem đến cho các sứ đồ một cơ hội để làm sáng danh Đấng Christ và rao truyền tin mừng phúc âm.
e. Sau khi họ giải thích như vậy, dân chúng ngừng không thờ phượng hai ông nữa.

Một Hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể ngửa trông những ân tứ chữa bịnh từ Đức Thánh Linh, nhưng điều nầy không có nghĩa rằng ai cũng được ban cho quyền năng tuyệt đối để tiêu trừ tất cả mọi bịnh tật. Đức Thánh Linh ban những ân tứ của Ngài theo ý Ngài muốn, và chúng ta được khuyên giục hãy ước ao những ân tứ của Ngài. Mục đích luôn luôn là để tôn vinh Đấng Christ, chớ không phải con người. Điều quan trọng là phải nhạy bén với sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Nếu Ngài thúc giục bạn thi hành một ân tứ thuộc linh, hãy vâng phục Ngài cách tuyệt đối.
Làm Phép Lạ
Mục tiêu 5: Xác định những phép lạ và nhận định lợi ích lớn nhất .
Phép lạ có thể được định nghĩa là sự can thiệp của Đức Chúa Trời vào trật tự bình thường của thiên nhiên . Định nghĩa nầy thừa nhận rằng thiên nhiên luôn luôn vận chuyển với những quy luật nhất định, nhưng Đức Chúa Trời kiểm soát thiên nhiên và đôi khi thay đổi những quy luật đó cách tạm thời để thực hiện những mục đích của Ngài.
Làm phép lạ có thể được xem như ân tứ ngoạn mục nhất trong các ân tứ của Thánh Linh. Cựu ước đã cho thấy những bằng chứng đặc biệt về việc Đức Thánh Linh giáng trên những người được chọn của Đức Chúa Trời và họ đã làm các công việc diệu kỳ quá sức của con người.
12. Hãy tìm đọc những phần Kinh thánh sau đây. Cho biết phép lạ nào đã xảy ra trong mỗi trường hợp và ai là người được Chúa dùng. Hãy viết câu trả lời trong vở của bạn.
a) XuXh 14:21
b) 17:6-7
c) Gios Gs 10:12
d) Cac Tl 15:14
e) IVua 1V 18:38
f) IIVua 2V 4:35

Chức vụ trên đất của Chúa Giê-xu cũng đầy dẫy các phép lạ. Chúng bắt đầu từ khi Ngài hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana (GiGa 2:9) và chấm dứt cùng với sự thăng thiên về trời của Ngài (Cong Cv 1:9).Trong suốt thời kỳ chức vụ, Chúa Giê-xu đã đi bộ trên mặt biển, cho năm ngàn người ăn chỉ với năm cái bánh và hai con cá, kêu kẻ chết sống lại, chữa lành kẻ bịnh, đuổi quỉ, và làm nhiều phép lạ khác. Các sách phúc âm đầy dẫy những phép lạ của Ngài.
Chúa Giê-xu hứa rằng khi Ngài trở về cùng Cha và ban Đức Thánh Linh xuống, các môn đồ của Ngài có thể làm những phép lạ lớn hơn Ngài đã làm cùng với việc công bố Lời. Phép lạ không hề chấm dứt; nhưng ngược lại, chúng chứng thực giá trị của sự công bố phúc âm và bày tỏ sự tể trị và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Sách Công vụ ghi lại nhiều phép lạ của các môn đồ. Thật ra, Kinh thánh Tân ước bày tỏ tính xác thực trong những lời hứa của Chúa Giê-xu: “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy” (Mac Mc 16:17). Trong khi những phép kỳ dấu lạ được gộp lại trong sách Công vụ (ví dụ xem Cong Cv 5:12-16), thì một sự nghiên cứu kỷ lưỡng cho thấy một mức độ gia tăng của các phép lạ. Tác giả thư Hêbơrơ trình bày rằng phúc âm, trong những năm đầu được công bố, được kèm theo bởi những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh (HeDt 2:4). Những phép lạ nầy bao gồm cả sự kêu kẻ chết sống lại (Cong Cv 20:10), thoát khỏi nhà tù cách kỳ diệu (5:19; 12:6-10), di chuyển kỳ lạ (8:30), tiên báo về đói kém (11:28-29), hình phạt (12:23; 13:9-12), chữa lành kẻ bại (3:6-10; 14:8-10), đuổi quỉ (16:16-18), xiềng xích trong tù đứt tung (16:25-28). Thật cảm tạ Chúa vì các phép lạ vẫn còn đi kèm với sự công bố phúc âm ngày hôm nay, bởi quyền năng thi hành phép lạ của Đức Chúa Trời vẫn sẵn sàng cho chúng ta.
13. Các phép lạ, những điều mà Kinh thánh Tân ước đưa ra rất nhiều bằng chứng, chủ yếu là để (dựa trên phần thảo luận của chúng ta).
a) đáp ứng nhu cầu của những cá nhân có giá trị.
b) chứng minh quyền năng của những giáo sĩ, mục sư, và giáo sư để kiểm soát đời sống của những con người nầy.
c) chứng thực rằng sự công bố phúc âm là bởi Đức Chúa Trời chọn lựa.
d) thỏa mãn sự tò mò của những kẻ tìm kiếm những dấu lạ trong Hội thánh hay trong một nhóm người nào đó.
NHỮNG ÂN TỨ THUỘC SỰ KHẢI THỊ
Mục tiêu 6: Sắp xếp mỗi ân tứ thuộc sự khải thị với định nghĩa và với một ví dụ .
Các ân tứ thuộc linh trong nhóm nầy đem đến cho người tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh một sự hiểu biết thiêng liêng khi người ấy cần thiết. Sự hiểu biết của Đức Chúa Trời là vô giới hạn, và Ngài hiểu rỏ bất kỳ hoàn cảnh nào mà bạn đang đối diện. Bằng những ân tứ của sự khải thị, Ngài quan phòng sự giúp đỡ siêu nhiên khi sự hiểu biết của con người tỏ ra bất lực.
Chúng ta cần nhấn mạnh rằng những ân tứ nầy không xảy ra do sự luyện tập thuộc linh hoặc tự nhiên. Những tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh cần phải học tập, và họ phải trung tín nghiên cứu Lời của Đức Chúa Trời, tuy nhiên, có những lúc chỉ cần có sự khải thị đặc biệt của tâm trí của Đức Chúa Trời. Những sự hiểu biết thiêng liêng nầy được cung cấp qua các ân tứ thuộc linh được gọi là phân biệt các thần, lời tri thức , và lời khôn ngoan .
Phân biệt các Thần
Mục tiêu 7: Xác định những câu đúng liên quan đến hoạt động của Đức Thánh Linh và sự phân biệt các thần .
Từ ngữ phân biệt xuất phát từ tiếng Hy-lạp có nghĩa là: “ một sự phán đoán qua”. Bản dịch Kinh thánh cho những bài học nầy gọi là “khả năng phân biệt các thần” (ICo1Cr 12:10).
Hầu hết chúng ta không nhận biết rằng có vô số linh đang hoạt động chung quanh chúng ta. Ân tứ phân biệt các thần đem đến cho người tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh một cái nhìn thoáng qua thế giới linh vô hình nầy và một quyền năng để phán đoán linh nào đang hoạt động. Có ba lãnh vực hoạt động của các linh mà chúng ta phải xác định:
Thánh Linh của Đức Chúa Trời . Đức Chúa Trời là Thần linh, và chúng ta cần nhận biết Ngài khi Ngài vận hành để chúng ta có thể liên kết với Ngài. Ngài vận hành qua những tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh là những người thuận phục Ngài, và đôi khi Ngài xử dụng các thiên sứ của Ngài, là những linh thiện, để thực hiện các mệnh lệnh của Ngài.
Các linh ác . Sách khải huyền nói về các linh ác làm những phép lạ trong những ngày sau rốt (KhKh 16:14). Ngày hôm nay có rất nhiều hoạt động của Sa-tan trong lãnh vực huyền bí và sự thờ phượng ma quỉ. Cơ đốc nhân đầy dẫy Đức Thánh Linh phải có khả năng nhận diện các hoạt động của những linh ác, nếu không người ấy sẽ bị đánh lừa.
Linh của con người . Có thể đôi khi linh của con người hướng dẫn các tín hữu chớ không phải Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng phân biệt các thần để chúng ta có thể nhận biết đâu là một sự bày tỏ đến từ Ngài, hoặc đến từ một linh ác, hoặc đến từ xác thịt.

Trong Tân ước, có vài trường hợp đề cập đến ân tứ phân biệt các thần. Chúa Giê-xu biết trước rằng Giu-đa sẽ phản Ngài (GiGa 13:21, 26). Ngài hiểu sự lừa dối của Sa-tan trong khi Ngài chịu cám dỗ (LuLc 4:1-12), và Ngài cũng biết những khi Sa-tan là nguyên nhân của bịnh tật (4:33-35; GiGa 5:14). Phierơ thấy được rằng Si-môn đang bị một linh ác sai khiến (Cong Cv 8:18-23).
Ân tứ phân biệt các thần sẽ giữ chúng ta không trở thành những nạn nhân tuyệt vọng của những sự lừa dối thuộc linh. Ân tứ nầy chỉ có thể vận hành trong và qua các tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh (ICo1Cr 2:12-15). Chúng ta cũng sẽ không bị lừa dối bởi những linh thuộc về xác thịt.
Chúng ta học được rất nhiều bài học qua thư tín thứ nhất của sứ đồ Giăng. Ông nói rằng nhiều kẻ địch lại Đấng Christ ra từ giữa chúng ta (IGi1Ga 2:18-19). Họ chối bỏ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (c.22). Những kẻ gây rối nầy đi đến các tín hữu để tìm cách lừa dối họ, và tự cho sứ điệp của họ đến từ Đức Chúa Trời (c.26, so sánh KhKh 2:14-16, 20-23; 3:9). Giăng khuyên các tín hữu hãy thử các thần (4:1) để phân biệt được thần chân thật và thần sai lầm (4:6). Ông cũng đưa ra một số khía cạnh để phán đoán: 1) Có phải họ là những người sống công bình, giữ luật pháp, và tránh phạm tội không? 3:4-10) 2) Họ có yêu anh em mình không? (3:10) 3) Có phải họ là những kẻ chối bỏ sự thành nhục thể của Đấng Christ? (2:22; 4:2;) 4) Họ có giữ theo các giáo lý căn bản mà các sứ đồ truyền cho chăng? (2:18-19) 5) Họ có chia xẻ nhu cầu với anh em mình không? (3:16-20) 6) Họ có giữ theo những sự dạy dỗ của các sứ đồ chăng? (4:6) 7) Họ có vâng giữ các điều răn của Chúa không? (5:1-3). Chúa là đầu của Hội thánh sẽ chỉ cho chúng ta những gì cần để đoán xét. Tuy nhiên điều nầy đòi hỏi chúng ta phải nhạy bén với Đức Thánh Linh khi chúng ta tìm kiếm sự phân biệt giữa điều tốt và ích lợi với điều sai lầm.
14. Những câu nào là câu ĐÚNG liên quan đến hoạt động của linh và sự phân biệt các thần?
a. Những hoạt động của linh chỉ có thể đến từ Đức Thánh Linh.
b. Những linh gian ác đôi khi có thể lừa dối con người và dẫn họ rời xa chân lý.
c. Ân tứ phân biệt các thần cho phép một tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh phân biệt được Thần chân thật với thần giả dối.
d. Linh của con người xác thịt đôi khi có thể bắt chước những sự bày tỏ của Đức Thánh Linh.
e. Những tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh phải nhạy bén với Đức Thánh Linh và phải quen thuộc với những khía cạnh trong sự phân biệt các thần để không bị lừa dối.
f. Ai cũng có thể phân biệt được các thần.
Lời Tri Thức
Mục tiêu 8: Nhận diện những ví dụ của Kinh thánh về lời tri thức và lời khôn ngoan .
Chúng ta đã học rằng Đức Thánh Linh biết tâm trí của Đức Chúa Trời. Ngài có thể bày tỏ tri thức của Đức Chúa Trời cho bạn những khi cần thiết. Đó có thể là một sự báo trước về tương lai, có thể là một điều gì đó đang xảy ra ở một nơi khác mà bạn không biết, hoặc cũng có thể là một điều gì đó trong quá khứ mà bạn cần phải nhớ lại. Bạn sẽ không được ban cho ân tứ tri thức để bạn hiểu biết hết mọiviệc, nhưng chỉ được ban cho lời tri thức vào những khi cần thiết.
Có bao giờ bạn cảm thấy cần phải ngừng công việc bạn đang làm để cầu nguyện cho một ai đó ở rất xa bạn? Sau đó bạn biết rằng khi bạn cầu nguyện, người đó đang trãi qua một sự khủng hoảng và cần đến lời cầu nguyện của bạn? Đó là ví dụ về lời tri thức mà Đức Thánh Linh ban cho các tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh là những người đầu phục sự hướng dẫn của Ngài.
Trong Cựu ước, ví dụ về ân tứ tri thức được chép trong IIVua 2V 6:9-10. Tiên tri Ê-li-sê, người được mệnh danh là “Người của Đức Chúa Trời” báo cho vua Y-sơ-ra-ên không nên đi ngang qua một nơi kia bởi vì ông biết kẻ thù đang ẩn núp ở đó. Bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Trời, tiên tri Ê-li-sê báo cho vua Y-sơ-ra-ên nhiều lần như vậy, để vua giữ mình.
Lời Khôn Ngoan
Đức Thánh Linh ban cho bạn lời khôn ngoan để bạn biết phải làm gì trong những khi có cần. Đây không chỉ đơn thuần là sự khôn ngoan của con người dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng là một sự khôn ngoan đặc biệt được ban cho để đáp ứng một nhu cầu đặc biệt. Lời khôn ngoan đôi khi bao gồm cả lời tri thức.
Ở đây một lần nữa, ân tứ chỉ là một lời khôn ngoan. Điều nầy có nghĩa là bạn nhận được sự khôn ngoan từ Đức Thánh Linh cho một hoàn cảnh nào đó. Lời khôn ngoan rất cần thiết cho những người đang lãnh đạo Hội thánh. Một lời từ Đức Thánh Linh có thể đem đến sự hiệp một trong những buổi nhóm đông người và trong những công tác của Hội thánh. Nếu bạn phải đối diện với tòa án của thế gian để binh vực cho niềm tin vào Đấng Christ của mình, thật khích lệ khi biết rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với bạn và sẽ ban cho bạn lời khôn ngoan cần thiết.
Công vụ chương 15 ghi lại buổi hội nghị ở Giê-ru-sa-lem, nơi mà các sứ đồ và các trưởng lão cùng họp nhau để quyết định rằng liệu những tín hữu ngoại bang phải chịu phép cắt bì theo như luật của người Giu-đa hay không. Ân tứ lời khôn ngoan được biểu lộ qua bức thư mà các nhà lãnh đạo Hội thánh gởi cho những tín hữu ngoại bang, rằng: “Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng...” (Cong Cv 15:28).
15. hãy viết 1) trước những câu chỉ về lời tri thức và 2) trước những câu chỉ về lời khôn ngoan .
. . . . a. GiGa 4:7-17 : Chúa Giê-xu nói với người đàn bà về cuộc đời quá khứ của bà.
. . . . b. Cong Cv 5:27-29 : Phierơ đưa ra một giải pháp cho vấn đề.
. . . . c. 5:3 : Phierơ biết rằng Anania và Saphira đã nói dối về tài sản của họ.
. . . . d. 10:19 : Đức Thánh Linh cho Phierơ biết rằng ông không còn cách nào khác để hiểu biết.
. . . . e. 28:26 : Đức Thánh Linh ban cho Ê-sai một sứ điệp liên quan đến việc dân Giu-đa sẽ phản ứng với phúc âm như thế nào.
16. Hãy cho biết tên của mỗi ân tứ thuộc sự khải thị được mô tả trong mỗi bài tập sau:
a. Một lời đặc biệt cho phép bạn biết phải làm điều gì khi có cần.
....................................................................................................
b. Ân tứ có thể biết được rằng một sự biểu lộ của linh là thuộc về Đức Chúa Trời, hay thuộc về ma quỉ, hay thuộc về linh của con người.
....................................................................................................
c. Một sự khải thị của Đức Thánh Linh về một điều bạn cần biết ở một thời điểm đặc biệt.
....................................................................................................
d. Ân tứ khiến Phao-lô có thể nhận biết rằng có một ác linh ở trong đứa đầy tớ gái (16:16-18).
....................................................................................................

Để thảo luận chi tiết hơn về những ân tứ thuộc linh và sự ứng dụng cách phải lẽ những ân tứ nầy trong Hội thánh, tôi đề nghị bạn hãy học khóa ICI trong loạt bài học nầy với tựa đề là Những ân tứ thuộc linh , được biên soạn bởi Robert L. Brandt. Hãy nhớ rằng mục đích của mọi ân tứ của Đức Thánh Linh là xây dựng Hội thánh - thân thể của Đấng Christ. Đức Thánh Linh ban những ân tứ theo ý Ngài muốn, để Hội thánh kinh nghiệm được sự trưởng thành thuộc linh và mạnh mẽ.
Bài Tự Trắc Nghiệm
1. SẮP XẾP. Hãy sắp xếp chín ân tứ trong ICo1Cr 12:7-11 với định nghĩa của mỗi ân tứ. Ghi số bạn chọn vào những khoảng trống.
1) Tiếng mới
2) Thông giải tiếng mới
3) Tiên tri
4) Đức tin
5) Chữa bịnh
6) Phép lạ
7) Phân biệt các thần
8) Lời tri thức
9) Lời khôn ngoan
. . . a. Ân tứ cho biết rằng một sự biểu lộ của linh là từ Đức Thánh Linh hay từ những linh khác.
. . . b. Ân tứ về một niềm tin đặc biệt rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều bạn cầu xin.
. . . c. Ân tứ đem đến cho bạn một sự hiểu biết đặc biệt trong một nhu cầu cấp thiết và khả năng để nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ khi bạn cần nó.
. . . d. Ân tứ về những ngôn ngữ bạn không biết.
. . . e. Ân tứ can thiệp vào bản chất của thiên nhiên.
. . . f. Ân tứ , theo cách nói của những người nghe, đem đến sự giải thích cho một sứ điệp bằng tiếng mới.
. . . g. Ân tứ đem đến sự phục hồi khỏi bịnh tật.
. . . h. Ân tứ về một sứ điệp từ Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ của những người nghe.
. . . I. Ân tứ bày tỏ điều gì phải làm trong thì giờ cần thiết.
CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Hãy trả lời những câu hỏi sau cách ngắn gọn.
2. Hãy liệt kê ba loại ân tứ đã thảo luận trong bài học nầy.
.......................................................................................................
3. Hãy nêu lên hai mục đích quan trọng của những ân tứ thuộc linh.
......................................................................................................
4. Ai có thể nhận lãnh các ân tứ thuộc linh?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Trả Lời Những Câu Hỏi Nghiên Cứu
1. Sứ đồ, thầy giáo, và người cai quản. (Dường như là những người có thể giúp đỡ kẻ khác .)
2. ICo1Cr 12:7-11
- khôn ngoan
- tri thức
- đức tin
- những ân tứ chữa bịnh
- quyền năng làm phép lạ
- ơn nói tiên tri
- phân biệt các thần
- nói tiếng mới
- thông giải tiếng mới
12:28-30
- những ân tứ chữa bịnh
- những người làm phép lạ
- tiên tri
- nói tiếng mới
- thông giải tiếng mới
- sứ đồ
- giáo sư
- làm chức vụ
- quyền lãnh đạo
- bố thí
- làm sự thương xót
- người cứu giúp
- người cai quản
RoRm 12:6-8
- không được đề cập
- nói tiên tri
- sứ đồ
- dạy dỗ
Eph Ep 4:11
- không được đề cập
- tiên tri
- sứ đồ
- giáo sư
- mục sư
- người giảng tin lành
3. c) Khi họ bắt đầu nói tiếng mới và ca ngợi Đức Chúa Trời.
4. b) Lời được ban cho mọi người phải được thông giải, trong khi lời được ban cho cá nhân không cần sự thông giải.
5. Tiếng mới chỉ gây dựng cho người nói. Lời tiên tri và tiếng mới có sự thông giải gây dựng cả Hội thánh. (Hãy đọc trọn chương 14 để có sự hiểu biết đầy đủ hơn về lẽ thật nầy.)
6. a. Sai.
b Đúng.
c Đúng.
d Đúng.
e Sai.
f Sai.
g Đúng.
h Đúng.
I Đúng.
j Đúng.
k Sai.
7. Câu trả lời của bạn.
8. a. 3) Trái đức tin.
b. 4) Đức tin thông thường.
c. 1) Đức tin để được cứu.
d. 2) Ân tứ đức tin.
9. Họ nghĩ rằng Phierơ và Giăng có khả năng chữa bịnh do chính quyền năng của hai người hoặc bởi chính đức độ của hai người
10. Để tôn vinh Chúa Giê-xu.

12. a) Biển rẽ ra - Môi-se.
b) Nước chảy ra từ hòn đá - Môi-se.
c) Mặt trời và mặt trăng đứng yên - Giô-suê.
d) 1000 người phi-lê-tin bị giết - Sam-sôn.
e) Của lễ được lửa thiêu hủy - Ê-li.
f) Khiến đứa trẻ sống lại Ê-li-sê.
13. c) Chứng thực rằng sự công bố phúc âm là bởi Đức Chúa Trời chọn lựa.
14. a. Sai.
b. Đúng.
c. Đúng.
d. Đúng.
e. Đúng.
f. Sai.
15. a. 1) Lời tri thức.
b. 2) Lời khôn ngoan.
c. 1) Lời tri thức.
d. 1) Lời tri thức
e. 2) Lời khôn ngoan.
16. a. Lời khôn ngoan.
b. Phân biệt các thần.
c. Lời tri thức.
d. Phân biệt các thần.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 23-1-2021 10:18 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách