† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2796|Trả lời: 0

Cơ Đốc Học - Sự Nhập Thể Của Con Đức Chúa Trời

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-10-2011 08:53:52 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cơ Đốc Học
Tác giả: L. Thomas Holdcroft

Sự Nhập Thể Của Con Đức Chúa Trời

Một Phương Cách Nhập Thể
Nhà Tiền Hô được dự báo của Chúa Cứu Thế
Sự Loan Báo Cho Mary
Sự Loan Báo Cho Giôsép
Sự Ra Đời Của Chúa Cứu Thế Jêsus
Thời Thơ Ấu của Chúa Cứu Thế
Cuộc Thăm Viếng của Các Nhà Thông Thái
Thứ Tự các Sự Kiện
Những Vấn Đề về Phê Bình
Sự Ra Đời Bởi Nữ Đồng Trinh
Khi học xong bài nầy bạn sẽ
1. Định nghĩa được sự nhập thể và giải thích từ ấy chỉ đặc biệt liên quan đến một mình Chúa Cứu Thế Jêsus như thế nào.
2. Giải thích được cách tiếp cận của sách giáo khoa đối với sự nhập thể.
3. Giải thích được sự ra đời và chức vụ của Giăng Báptít có liên quan thế nào với sự ra đời và chức vụ của Chúa Jêsus.
4. Nêu lên những lý do đáng tin của việc báo tin cho Mary.
5. Nói lên khía cạnh độc đáo của việc báo tin cho Mary và cho thấy cách Mary được ban cho một cơ hội để xác nhận sự báo tin.
6. Mô tả vai trò của Giôsép vào lúc Chúa Cứu Thế ra đời và giải thích vì sao Mathiơ có khuynh hướng thiên về việc kể lại kinh nghiệm của Giôsép hơn.
7. Nhận ra các sự kiện bổ sung cho sự ra đời của Đấng Christ bởi các trước giả Phúc âm.
8. Nói lên ý nghĩa của các sự kiện nhất định vào thời điểm Chúa Cứu Thế ra đời.
9. Mô tả và cho thấy ý nghĩa của các sự kiện được ký thuật liên quan đến thời thơ ấu của Chúa Jêsus.
10. So sánh lời tiên tri Cựu ước với những sự việc trong thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế.
11. Lần theo các cuộc hành trình của cha mẹ Chúa Jêsus trước khi Ngài ra đời và trong thời thơ ấu của Ngài trên bản đồ.
12. Phân tích sự phê bình liên quan đến sự ra đời của Đấng Christ.
13. Ghép cặp những phương diện dễ nhận thấy trong bảng gia phả của Đấng Christ với các sách Phúc âm nơi chúng được chép.
14. Hiểu đúng tầm quan trọng của sự ra đời bởi nữ đồng trinh của Chúa Cứu Thế và nhấn mạnh ngụ ý của nó bất cứ khi nào bạn nói về bản tánh vô tội của Chúa Cứu Thế.
1. Học tập dàn bài và các mục tiêu.
2. Đọc từ trang 96-105 trong sách giáo khoa.
3. Đọc phần ký thuật câu chuyện giáng sinh của Chúa Cứu Thế trong Mathiơ đoạn 1 và 2 và trong LuLc 1:26-2:40.
4. Học tập sách giáo khoa của bạn và Kinh Thánh kèm với sách hướng dẫn học tập nầy trong khi bạn hoàn tất và sửa chữa các câu trả lời của bạn dành cho các câu hỏi của bài học.
5. Làm bài tự trắc nghiệm và sửa chữa các câu trả lời của bạn.
6. Thảo luận bài học nầy với một người tin Chúa Jêsus ra đời bởi nữ đồng trinh. Tìm xem giáo lý nầy có ý nghĩa gì đối với đời sống riêng tư của chính người ấy.
7. Thảo luận các lẽ thật của bài học nầy với người không tin vào sự ra đời bởi nữ đồng trinh của Đấng Christ.
Đây là những từ ngữ bạn cần biết trước khi bắt đầu các bài tập theo sau.
Sự Nhập Thể- incarnation - Sự hiệp nhất thần tánh với nhân tánh trong Chúa Cứu Thế Jêsus, việc mặc vào hoặc được bày tỏ qua một thân thể bằng xác thịt.
Nhà Thông Thái- magi - Các thành viên của một tầng lớp thầy tư tế cha truyền con nối trong vòng những người Mêđi và Batư cổ xưa, những nhà thông thái từ phương Đông bày tỏ lòng kính trọng đối với hài nhi Jêsus.
Không thể vượt qua-insuperable - Không có khả năng để khắc phục hoặc vượt qua.
MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ NHẬP THỂ
Walvoord 96-97
Bây giờ bạn đang bắt đầu học về sự nhập thể của Đấng Christ hoặc Đấng Christ nhập thể, tựa đề của bài học nầy thoạt đầu có thể khiến bạn tưởng lầm rằng sự Giáng sinh của Đấng Christ và sự nhập thể là đồng nghĩa. Sự nhập thể diễn tả thời điểm Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Vì vậy giáo lý về sự nhập thể bao gồm toàn bộ đời sống của Con Đức Chúa Trời từ lúc được sinh ra bởi nữ đồng trinh tiếp tục cho đến cõi đời đời hầu đến. Tất cả bốn bài học trước của bạn đều có liên quan đến Đấng Christ tiền nhập thể. Các bài học còn lại sẽ bày tỏ Đấng Christ sau khi Giáng sinh - tức là Đấng Christ nhập thể.
1. Trong chương nầy tác giả của bạn chọn phép tiếp cận nào đối với sự nhập thể?
...........................................................................................................................................
2. Sự giả định nào được tác giả mô tả trong phép tiếp cận của ông đối với chủ đề nầy?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Bạn hãy kể tên bốn sử gia không phải là Cơ Đốc Nhân đã viết về Chúa Cứu Thế Jêsus. ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4. Vì sao các sử gia ngoại đạo không ghi chép chi tiết hơn về sự ra đời của Chúa Cứu Thế? ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Vì sao bảo rằng những nhân vật vĩ đại đã nhập thể vào thời điểm họ được sinh ra là không đúng? ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
NHÀ TIỀN HÔ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC CỦA ĐẤNG CHRIST
Walvoord 98
6. Các sự kiện chung quanh sự ra đời của Giăng Báp tít tương tự với sự ra đời của Chúa Cứu Thế qua những cách nào?
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
7. Sự ra đời của Giăng theo sau lời báo tin cho Mary về sự ra đời của Đấng Christ bao nhiêu tháng? ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Làm thế nào mà chức vụ của Giăng là một chiếc cầu dẫn đến Chúa Cứu Thế Jêsus? ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
SỰ BÁO TIN CHO MARY
Walvoord 98-99
9. Tác giả của bạn đưa ra ba lý do gì để diễn tả tính chân thật của phần lịch sử đúng Kinh Thánh nầy?
a..........................................................................................................................................
b.......................................................................................................................................
c..........................................................................................................................................
10. Viết lời tuyên bố từ sự báo tin cho thấy sự ra đời của Chúa Cứu Thế khác hẳn với mọi người khác. ................................................................................................................
..........................................................................................................................................
11. Thiên sứ đã phán lời gì để Mary có cơ hội để khẳng định lời báo tin ấy?
.............................................................................................................................................
12. Sự kiện và lời tuyên bố gì lập tức đã đến trước bài ca tụng Chúa của Mary?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
13. Bạn hãy đọc Bài Ca Tụng Chúa của Mary LuLc 1:46-55. Hãy viết một tựa đề mà bạn nghĩ là mô tả đúng nhất đoạn Kinh Thánh nầy.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
SỰ BÁO TIN CHO GIÔSÉP
Walvoord 99-100
Mathiơ mô tả mối quan hệ giữa Giôsép và Mary trước khi Chúa Cứu Thế ra đời bằng cách bảo rằng "Mary đã được hứa gã cho Giôsép" Mat Mt 1:18. Chữ hứa gã hàm ý "một người đã có cảm tình hoặc đã được hứa trong hôn nhân". Nói cách dài dòng, từ nầy tương đương với từ "hứa hôn" hay "đính hôn" hay là "Một người đã bước vào giao ước hôn nhân".
Trong thời Kinh Thánh, sự hứa hôn hay đính hôn là sự ràng buộc như hôn nhân vậy. Một đôi bạn được coi như đã kết hôn hợp pháp một khi họ đã hứa hôn. Việc hủy bỏ sự hứa hôn được kể như là ly dị giữa những người phối ngẫu.
14. Vì sao Mathiơ lại cho nhiều chi tiết về Giôsép hơn các trước giả khác.
...........................................................................................................................................
15. Mathiơ dùng danh hiệu gì để diễn tả quyền lên ngôi hợp pháp của Giôsép?
..........................................................................................................................................
16. Vị thiên sứ đã hiện ra cùng Giôsép vào một thời điểm quan trọng nhất trong đời ông ta. Cuộc viếng thăm của vị thiên sứ đã ngăn trở hành động gì của Giôsép?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
17. Mathiơ bắt đầu phương thức đặc biệt của ông dành cho lời tiên tri được ứng nghiệm bằng cách nhắc đến lời báo tin cho Giôsép. Phương thức nào được Mathiơ dùng xuyên suốt sách của ông? Ví dụ đầu tiên được tìm thấy trong Mat Mt 1:22?
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
SỰ RA ĐỜI CỦA CHÚA CỨU THẾ JESUS
Walvoord 100-101
19. Vì sao bạn cho rằng một số người đã xem LuLc 2:11 như là bài giảng Phúc âm đầu tiên? ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
20. Dưới đây là phần liệt kê những lời tuyên bố hoặc những sự kiện được các trước giả Phúc âm ký thuật.
1. Mathiơ
2. Mác
3. Luca
4. Giăng.
...a) Chúa Jêsus được sinh ra tại Bếtlêhem xứ Giuđê đương đời vua Hêrốt.
...b) Ngôi Lời đã trở nên xác thịt.
...c) Việc đăng ký nầy được tiến hành
...d) Giôsép từ xứ Galilê đi lên thành Đavít thuộc Bếtlêhem.
...e) Mary sinh con trai đầu lòng và đặt con mình nằm trong máng cỏ.
...f) Sự báo tin của thiên sứ cho những kẻ chăn chiên.
...g) Đoàn sứ thiên đàng làm sáng danh Đức Chúa Trời.
...h) Sự viếng thăm của các nhà thông thái.
...i) Làm lễ cắt bì cho Chúa Jêsus.
...j) Bài làm chứng của Simêôn về Chúa Cứu Thế.
...k) Bà Anne xác chứng sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế.
21. Lời ký thuật thực tế về sự ra đời của Chúa Jêsus rất vắn tắt. Mathiơ chỉ cho chúng ta biết rằng Ngài được đặt tên là Jêsus (Mat Mt 1:25). Luca là tác giả Phúc âm duy nhất cho chúng ta một vài chi tiết. Bạn hãy đọc LuLc 2:6-7 và viết bên dưới số câu Luca dùng để mô tả sự ra đời của Đấng Christ.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
22. Các tình huống và sự kiện xảy ra chung quanh sự ra đời của Đấng Christ đầy dẫy những thái cực tương phản. Bạn hãy cho một ví dụ cùng ý nghĩa của nó.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
THỜI THƠ ẤU CỦA CHÚA CỨU THẾ
Walvoord 101-102
Chúa Jêsus đã chịu phép cắt bì bởi vì Ngài đã được sinh ra như một người bình thường và Ngài cần phải tuân thủ Luật pháp nếu Ngài muốn hưởng được những đặc ân của Giao ước Ápraham. Phép cắt bì được thi hành khi đứa trẻ được tám ngày tuổi.
23. Lúc chịu phép cắt bì, cha mẹ Đấng Christ đã làm ứng nghiệm lời công bố của các thiên sứ thế nào? ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................
24. Bốn mươi ngày sau khi ra đời, Chúa Jêsus được dâng cho Đức Chúa Trời ở tại đền thờ. Vào lúc ấy Simêôn (2:29-35) đã nói tiên tri về sự vinh hiển và sự hổ nhục của Chúa Jêsus. Bạn hãy liệt kê ba cụm từ mà Simêôn đã dùng để mô tả Chúa Jêsus. ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
25. Bà Anne, người nữ tiên tri, đã phô diễn ý tưởng rằng con trẻ nầy chính là Đấng Mêsia được hứa mà dân Do thái trông đợi như thế nào?
..............................................................................................................................................
26. Điều gì cho thấy hoàn cảnh nghèo nàn của Mary mà Giôsép lúc đem dâng Chúa Jêsus? ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cuộc Viếng Thăm Của Các Nhà Thông Thái.
Thời điểm có cuộc thăm viếng của các nhà thông thái (các bác sĩ) tiếp tục được bàn cãi. Họ đã đến tại nhà, chứ không phải tại chuồng bò (Mat Mt 2:11) và ngôi nhà nầy ở tại Bếtlêhem (2:8). Luca cho biết rằng khi gia đình thánh "đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Naxarét trong xứ Galilê" (LuLc 2:39). Song, Mathiơ lại ký thuật chuyến lánh nạn sang Ai cập và trở về sau khi Hêrốt băng. Mathiơ cho thấy Giôsép hẳn đã định cư tại Bếtlehem lần nữa, nhưng vì được Đức Chúa Trời bảo trước nên ông tiếp tục đi xuống Galilê và đến thành cũ của mình ở tại Naxarét (Mat Mt 2:13-23).
Có một lý do chắc chắn để kết luận rằng Giôsép và Mary đã chọn Bếtlêhem làm quê hương cho đến khi họ đi lánh nạn tại Ai cập, và chuyến đi của họ đến Bếtlêhem để ghi tên vào sổ thuế thật sự đã hình thành một lần di chuyển đến thành phố ấy. Việc Hêrốt ra lệnh giết tất cả các bé trai từ hai tuổi trở xuống cho thấy chuyến hành trình của các bác sĩ phải mất khoảng hai năm.
Có thể Mathiơ đã có một mục đích hai phần khi gộp cả chuyến thăm của những người quý tộc nầy vào câu chuyện của Chúa Cứu Thế. Điều đó cho thấy bản chất làm vua của Chúa Jêsus và những nhà thông thái nầy đã bày tỏ những bông trái đầu tiên của thế giới dân ngoại - một trường hợp điển hình của điều phải được trông đợi trong tương lai.
27. Vì sao các học giả tin rằng các bác sĩ đã tặng các món quà cho Chúa Cứu Thế sau một khoảng thời gian kéo dài sau khi Ngài ra đời.
...........................................................................................................................................
28. Một số người nỗ lực biến Dan Ds 24:17 thành một lời tiên tri về Đấng Mêsia chỉ đến ngôi sao đã dẫn đường các nhà thông thái. Hãy đọc 24:17 và viết bên dưới thể nào lời giải thích đó đã minh họa việc sử dụng sai lời Thánh Kinh.
.........................................................................................................................................
29. Những vị khách huyền bí nầy không được Mathiơ gọi là vua, dầu về sau nầy các Cơ Đốc Nhân đã tặng cho họ tước hiệu vua. Hãy đọc Thi Tv 72:10-11, 15 và EsIs 60:3, 6. Vì sao có lẽ những câu nầy dự kiến ý tưởng cho rằng các nhà thông thái có thể là những ông vua? .........................................................................................................
..........................................................................................................................................
30. Mathiơ ứng dụng Gie Gr 31:15 và OsHs 11:1 vào những sự việc có liên quan đến thời thơ ấu của Chúa Cứu Thế như thế nào?
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Thứ Tự Các Sự Kiện.
Lời ký thuật của Kinh Thánh cho chúng ta chuỗi sự kiện sau đây liên quan đến sự ra đời và thời thơ ấu của Chúa Jêsus.
1. Giôsép và Mary trong dịp đăng ký của Sêsa, đã quyết định đi đến thành Bếtlêhem. Khi họ đến nơi, Chúa Jêsus đã được sinh ra (LuLc 2:1-20).
2. Họ cư trú tại Bếtlêhem trong một căn nhà.
3. Sau một thời gian, có lẽ chừng hai năm, các bác sĩ đã đến thăm (Mat Mt 2:1-12).
4. Gia đình thánh đã lánh nạn sang Ai cập (2:13-14).
5. Sau khi Hêrốt chết, gia đình đã trở về nhưng đi thẳng đến Naxarét (2:15-23).
6. Họ đã đến Naxarét cùng với Chúa Jêsus là một cậu thiếu niên, và cả gia đình đã cam kết yêu kính và hầu việc Chúa (LuLc 2:39-52).
31. Hãy viết số thứ tự của chuỗi sự kiện bên trên vào bản đồ để cho thấy những nơi chốn các sự kiện xảy ra. .................................................................................................
..........................................................................................................................................
Paléttin vào Thời Điểm Chúa Jêsus Giáng sinh .
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ PHÊ BÌNH
Walvoord 102-105
32. Vì sao Walvoord coi lời ký thuật của Luca về sự Giáng sinh của Đấng Christ là câu chuyện đáng tin? ......................................................................................................
...........................................................................................................................................
33. Kể ra ba lý do tác giả của bạn nêu lên để hậu thuẫn cho tính lịch sử của sự giáng sinh của Đấng Christ. .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
34. Bảng gia phả của Luca rõ ràng bỏ sót những tên tuổi nhất định đã được kể vào các bảng gia phả trong Cựu ước. Vì sao tác giả cho rằng điều đó không làm suy giảm giá trị của bảng gia phả? ..................................................................................................
...........................................................................................................................................
35. Hai bảng gia phả của Mathiơ và Luca cung cấp những đặc điểm khác biệt, trước mỗi một câu sau đây bạn hãy ghi số liên kết đặc điểm ấy với tác giả của nó.
1. Mathiơ. 2. Luca.
...a) Ông sắp xếp bảng gia phả của mình thành ba nhóm, mỗi nhóm gồm mười bốn đời.
...b) Axia, Giôách và Amaxia bị bỏ sót trong bảng gia phả của ông.
...c) Bảng gia phả của ông bắt đầu bằng Ađam.
...d) Ông trình bày dòng dõi từ Nathan.
...e) Ông trình bày dòng dõi từ Salômôn.
36. Vì sao các học giả lại bàn cãi về tính chính xác của lời ký thuật Kinh Thánh về sự ra đời bởi nữ đồng trinh? ................................................................................................
...........................................................................................................................................
37. Sự kiện cả Luca lẫn Mathiơ đều ký thuật sự ra đời bởi nữ đồng trinh khẳng định lẽ thật của nó. Bên dưới đây bạn hãy viết các câu từ Luca và Mathiơ bày tỏ sự ra đời bởi nữ đồng trinh của Chúa Cứu Thế.
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
38. Giả sử bạn nghe ai đó nhắc đến sự ra đời bởi nữ đồng trinh như là một trong những chuyện thần thoại của Tân ước. Lời nói đó cho bạn biết gì về cái nhìn của người đó đối với Kinh Thánh? ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
39. Hãy nêu hai lý do vì sao Chúa Jêsus sinh ra bởi nữ đồng trinh là hợp lý?
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Bài Tự Trắc Nghiệm
Hướng dẫn: Bạn hãy chọn phần trả lời nào đúng nhất và đầy đủ nhất rồi hãy viết mẫu tự của nó vào dòng chừa trống ở đầu mỗi câu. Dò lại câu trả lời của bạn với phần giải đáp đã được cho sẵn.
...1 Tác giả cảm thấy bằng bốn sách Phúc âm là đề tài tranh cải nhiều hơn là các phần khác trong Kinh Thánh bởi vì
a) Bốn sách này nói về sự thành lập Hội Thánh.
b) Bốn sách này thực ra đã được viết sau các thư tín.
c) Bốn sách này có những lời ký thuật về quá nhiều phép lạ.
d) Bốn sách này phơi bày sự giáng thế và cuộc đời Chúa Jêsus.
...2 Sách Phúc âm đặc biệt trình bày Chúa Jêsus là Vua, là
a) Mathiơ
b) Mác
c) Luca
d) Giăng
...3 Lời báo tin cho Mary xảy ra trước sự ra đời của Giăng khoảng
a) Một năm
b) Một tháng
c) Ba tháng
d) Mười tháng
....4 Lời báo tin cho Mary chỉ được tìm thấy trong
a) Mathiơ
b) Mác
c) Luca
d) Giăng
...5 Lời truyền của thiên sứ rằng con trẻ của Mary phải được đặt tên JESUS được phán cho
a) Cả Mary lẫn Giôsép
b) Mary
c) Giôsép
d) Xachari
...6 Số các câu được dùng để ký thuật lời báo cáo thực tế về sự ra đời của Chúa Jêsus như đã được chép trong Kinh Thánh là
a) một
b) hai
c) sáu
d) hơn mười câu
...7 Lời trưng dẫn của Mathiơ "Ta đã gọi con ta ra khỏi Aicập" được trích từ
a) Xuất Êdíptô
b) Phục truyền luật lệ ký
c) Êsai
d) Ôsê
...8 Mục đích các bảng gia phổ của Kinh Thánh về Chúa Jêsus là
a) Để xác minh tổ tiên đầy đủ của Chúa Jêsus.
b) Để xác minh nguồn gốc chính thống của Chúa Jêsus trong dòng dõi của lời hứa.
c) Để xác minh sự luận chứng không thể tranh cãi được về Thần tính của Đấng Christ.
d) Không có điều nào kể trên.
...9 Từ nào sau đay mô tả đúng nhất sự ra đời danh giá trong một gia đình hoàng tộc khi được biết rằng hậu tự này sẽ có những quyền lực tương đương với Cha mình trong vương quốc
a) Tái nhập thể
b) Sự nhập thể
c) Xuất thân quí tộc
d) Tất cả những điều kể trên
...10 Sự kiện lịch sử nào được chép trong các sách Phúc âm xác nhận niên đại ra đời của Đấng Christ
a) Quiriniu làm quan tổng đốc sứ Siry.
b) Têbêriút làm quan tổng đốc xứ Giuđê.
c) Ba năm sau khi Sêsa Âugúttơ viếng Giêrusalem .
d) Không điều nào kể trên.
...11 Cụm từ hoặc từ ngữ đặc trưng định rõ đặc điểm của sách Phúc âm Mathiơ
a) "Mọi sự đều như nhau"
b) "Ngay tức thì"
c) "Để cho ứng nghiệm"
d) "Ngôi Lời"
...12 Tác giả Phúc âm nào ghi chép chi tiết nhất về sự giáng sinh Đấng Christ
a) Mathiơ
b) Mác
c) Luca
d) Giăng
...13 Ai là người đã khẳng định Chúa Jêsus trong khi vẫn còn là một hài nhi, chính là một Đấng Mêsia được trông đợi
a) Xachari
b) Giôsép
c) Anne
d) Không người nào kể trên
...14 Vì sao tin rằng Chúa Jêsus được ra đời bởi nữ đồng trinh là điều hợp lý
a) Vì điều đó chứng tỏ một phương cách Chúa Cứu Thế có thể được sinh ra mà không mang bản tánh tội lỗi của loài người.
b) Vì có hai trước giả Phúc âm đã ký thuật sự kiện đó.
c) Điều đó bày tỏ cách Con Đức Chúa Trời có thể được sinh ra.
d) Tất cả những điều trên.
Những câu sau đây hoặc là đúng hoặc là sai. Nếu là câu đúng hãy viết chữ Đ trước chỉ số; nếu là câu sai, hãy viết chữ S trước chỉ số.
...15 Những lời ký thuật bị giới hạn của các văn sĩ trần tục ban đầu chủ yếu bàn về con người của Đấng Christ hơn là phong trào mà Ngài đã phát khởi.
...16 Giáo lý về sự nhập thể đã được gợi lên cả đức tin lẫn sự vô tín.
...17 Một số các môn đồ của Chúa Jêsus ban đầu vốn là môn đệ của Giăng Báptít.
...18 Kinh Thánh đặc biệt ghi nhận rằng thiên sứ Gápriên đã loan báo sự ra đời của Giăng Báptít lẫn Chúa Jêsus.
...19 Khi sứ điệp đã quả quyết rằng Mary phải làm mẹ của Đấng Mêsia. Sự đáp ứng của Mary là ca tụng Chúa.
...20 Một luận chứng mà vị thiên sứ đã dùng để thuyết phục Mary rằng nàng phải chịu thai bởi Thánh Linh là lời viện dẫn EsIs 7:14 đã được giải thích như một lời báo trước việc Chúa Jêsus được sinh ra bởi nữ đồng trinh.
...21 Lời ký thuật của Kinh Thánh nói rõ Antonius làm quan tổng đốc xứ Siry dưới thời Sêsa Augúttơ là một sự trợ giúp đáng kể trong việc tìm biết niên đại của sự giáng sinh Đấng Christ.
...22 Theo cái nhìn của loài người thì Chúa Jêsus đã chính thức được đặt tên Jesus một cách hợp pháp trong dịp Ngài chịu phép cắt bì ở tại đền thờ.
...23 Bởi vì Chúa Jêsus đã ở trong nhà khi các bác sĩ đến thăm Ngài, nên rõ ràng là họ đã theo dấu Ngài đến tại Naxarét.
...24 Ý kiến rộng rãi đều đồng ý rằng khi Giôsép và Mary đến Bếtlêhem để khai tên vào sổ, họ đã quyết định cư trú tại thành này.
...25 Để phủ nhận sự ra đời bởi nữ đồng trinh, người ta phải phủ nhận sự xác thực của Kinh Thánh.
...26 Từ ngữ sự nhập thể là thuật ngữ mang tính thần học dành cho việc Chúa Jêsus được sinh ra bởi nữ đồng trinh.
Giải đáp các câu hỏi của bài học
1. Ông trình bày các sự kiện chứ không theo một phép tiếp cận mang tính thần học hay phê bình.
2. Các sách Phúc âm chính là lịch sử căn cứ trên sự thực.
3. Josephus, Tacitus, Suetonius, và Pliny.
4. Sự ra đời của Đấng Christ đã không thu hút sự chú ý của đa số.
5. Chỉ Chúa Jêsus mới được gọi là Đấng nhập thể bởi vì Ngài là Đấng duy nhất bày tỏ Đức Chúa Trời qua hình thể loài người. Vậy, sự nhập thể chỉ có liên quan đến một mình Chúa Cứu Thế Jêsus mà thôi.
6. Cùng một vị thiên sứ, là Gápriên, đã loan báo sự ra đời của cả hai. Cả hai đều có các bậc cha mẹ tin kính.
7. Ba tháng.
8. Giăng đã chuẩn bị tâm trí người dân để nghe sứ điệp của Chúa Cứu Thế.
9 a Tránh các chi tiết cường điệu.
b Diễn tiến tự nhiên của cuộc đối thoại giữa Mary và thiên sứ.
c Tính đơn sơ của câu chuyện.
10. "Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sinh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời (LuLc 1:35).
11. "Êlisabét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua...được sáu tháng" 1:36.
12. Giăng đã nhảy nhót trong bụng bà Êlisabét. Êlisabét bảo với Mary rằng bà sẽ thấy sự ứng nghiệm của lời báo tin ấy.
13. Câu trả lời của bạn. Bài Suy Tôn Chúa. Tôn Vinh Danh Đức Chúa Trời.
14. Mathiơ đặc biệt quan tâm đến quyền lên ngôi hợp pháp của Đấng Christ, Ông đã đưa Giôsép vào bảng gia phả của mình và cũng ký thuật lời báo tin cho Giôsép.
15. Con của Đavít.
16. Ông đã không hủy bỏ đính ước với Mary.
17. Để cho ứng nghiệm
18. Sự ứng nghiệm của một lời tiên tri trong Cựu ước cho sự kiện nầy: EsIs 7:14.
19. Câu trả lời của bạn. Đây là một dàn bài gồm ba điểm mô tả Chúa chúng ta 1) Đấng Cứu Thế 2) Đấng Christ, 3) Chúa. Câu nầy trình bày Phúc âm bằng cách quy ba danh hiệu nầy cho Chúa Jêsus.
20 a) 1 Mathiơ.
b) 4 Giăng.
c) 3 Luca.
d) 3 Luca.
e) 3 Luca.
f) 3 Luca.
g) 3 Luca.
h) 1 Mathiơ.
i) 3 Luca.
f) 3 Luca.
k) 3 Luca.
Bạn đã thấy Luca là người đưa ra nhiều chi tiết về sự Giáng sinh của Đấng Christ nhất. Trước giả Mác không đưa ra lời ký thuật nào, còn Giăng đề cập đến sự kiện nầy một cách chung chung.
21. Hai.
22. Câu trả lời của bạn. Con Đức Chúa Trời nằm trong máng đựng thức ăn cho gia súc trong khi các thiên sứ xuất hiện trên bầu trời suy tôn Đức Chúa Trời về sự kiện đó. Những thái cực về sự hạ mình và sự vinh quang được bày tỏ.
23. Họ đặt tên Ngài là Jêsus.
24. Sự cứu vớt của Ngài, Ánh sáng soi trước mặt Dân Ngoại, sự vinh hiển cho dân Ngài.
25.."Nói chuyện về Con Trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giêrusalem" LuLc 2:38.
26. Họ đã dâng một cặp chim cu - là của dâng của những người nghèo.
27. Các nhà thông thái đã đến tại nhà chứ không phải nơi chuồng chiên máng cỏ.
28. Ngôi sao chỉ về Đấng Mêsia không thể dùng để chỉ về ngôi sao dẫn đường cho các bác sĩ đến gặp Đấng Mêsia.
29. Vàng và nhũ hương là những tặng phẩm do nữ vương Shêba mang đến. Vì thế lời kết luận là các tặng phẩm nầy được mang đến bởi những vị vua.
30. Ông dùng lời ám chỉ của Giêrêmi như một lời tiên tri về sự than khóc của những bà mẹ có con bị vua Hêrốt giết chết sau khi Đấng Christ ra đời. Ông dùng lời tiên tri của Ôsê để ám chỉ việc Đấng Christ ra khỏi Ai cập.
31. Bếtlêhem 1,2,3.
Ai cập 4.
Naxarét 5,6.
Biển Galilê
5,6
Naxarét
Giêrusalem
Bếtlêhem
1,2,3
4 Ai cập
Biển Chết
32. Ông ta đã nêu lên các sự kiện chi tiết một cách chính xác.
33. Đời sống, sự chết, và sự Phục sinh của Chúa Jêsus. Những đời sống được thay đổi trong Hội Thánh Tân ước bởi nhân vật nầy. Sự chấp nhận của nhiều người sống cùng thời với Chúa Jêsus về sự kiện nầy.
34. Bởi vì mục đích của bảng gia phả nầy là để chứng minh dòng dõi hợp pháp kể từ Đavít chứ không nhằm chứng tỏ một bảng gia phả đầy đủ.
35. a) 1 Mathiơ.
b) 1 Mathiơ.
c) 2 Luca.
d) 2 Luca.
e) 1 Mathiơ.
36. Nếu chấp nhận đó là sự kiện xác thực, thì phải nhìn nhận sự can thiệp siêu nhiên.
37. "..Vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh". "Nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai" Mat Mt 1:20, 23.
"Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải được gọi là Con Đức Chúa Trời LuLc 1:35.
38. Câu trả lời của bạn. Người ấy không chấp nhận tính xác thực của lời ký thuật của Kinh Thánh về những sự kiện siêu nhiên.
39. Kinh Thánh ghi chép điều đó như một sự kiện xác thực. Dầu huyền nhiệm, điều đó bày tỏ cách Con Đức Chúa Trời có thể được sinh ra. Điều nầy đã được công nhận là một sự kiện được xác minh đầy đủ trong Hội Thánh đầu tiên 1:1-4.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 27-11-2020 08:06 PM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách