† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2527|Trả lời: 0

Cơ Đốc Học - Cuộc Đời Trên Đất Của Chúa Cứu Thế

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-10-2011 08:55:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

Cơ Đốc Học
Tác giả: L. Thomas Holdcroft

Cuộc Đời Trên Đất Của Chúa Cứu Thế

Những Ký Thuật Về Tiểu Sử
Tuần Lễ Thương Khó
Sự Sống Lại Của Chúa Cứu Thế
Sự Thăng Thiên Của Chúa Cứu Thế
Phạm Vi Hoạt Động Chủ Yếu Của Đời Sống Trên Đất Của Đấng Christ
Phạm Vi Hoạt Động Của Luật Pháp Do Thái
Phạm Vi Hoạt Động Của Vương Quốc
Phạm Vi Hoạt Động Của Hội Thánh
Các Chức Vụ Của Đấng Christ
Đấng Christ Với Tư Cách Nhà Tiên Tri
Chức Vụ Của Thầy Tế Lễ
Chức Vụ Của Nhà Vua
Sự Hạ Mình Của Chúa Cứu Thế
Lời Giải Luận Của Phi Pl 2:5-11
Giáo Lý Đúng Đắn Về Sự Từ Bỏ Mình (kenosis)
Sự Làm Gương Của Chúa Cứu Thế

Khi học xong bài này bạn có thể:
1. Nhận biết được những lời ký thuật của các trước giả Phúc âm về cuộc đời và các thành tựu của Đấng Christ và phân tích cuộc đời của Chúa Cứu Thế theo các phần chia về địa lý và theo thứ tự thời gian.
2. Giải thích cách Đấng Christ có liên quan đến ba phạm vi hoạt động của luật pháp, nước Trời, và Hội Thánh như thế nào; nói lên các mục tiêu hiện tại của Hội Thánh.
3. Giải thích Đấng Christ đã làm ứng nghiệm các chức vụ tiên tri, tế lễ, và Vua như thế nào. So sánh và đối chiếu các chức vụ, và cho biết ngày nay các chức vụ đó hoạt động như thế nào.
4. Định nghĩa kenosis (sự từ bỏ mình) và cho thấy nó có liên hệ thế nào đến sự hạ mình và thần tính của Đấng Christ và phân biệt những quan điểm chánh thống với các quan điểm của thuyết dốc đổ. Hãy so sánh hai quan điểm chánh thống về sự từ bỏ mình (kenosis).
5. Giải thích đặc tính không thể phạm tội và có thể phạm tội của Đấng Christ và nói lên các quan điểm tương phản.
6. Khai triển một thái độ vô kỷ sử sụng sự từ bỏ mình (kenosis) của Đấng Christ làm ví dụ của bạn.
1. Xem xét dàn bài và lưu ý mục đích của chúng tôi dành cho bài nầy là gì qua các mục tiêu.
2. Đọc chương 8, trang 123-152 trong sách giáo khoa.
3. Học tập sách giáo khoa với phần tương ứng trong sách hướng dẫn học tập và tham khảo Kinh Thánh khi cần. Hoàn tất các bài tập và đối chiếu các câu trả lời của bạn với phần giải đáp được cho sẵn trong sách hướng dẫn học tập.
4. Thảo luận với một người bạn Cơ Đốc hoặc một sinh viên nghiên cứu Kinh Thánh nào đó các ý tưởng bạn đã học được trong bài học nầy về nước trời, sự từ bỏ mình của Đấng Christ và sự không thể phạm tội của Ngài.
5. Ứng dụng lẽ thật thuộc linh về thái độ đúng đắn của một người được thể hiện bởi sự từ bỏ mình của Đấng Christ qua sự dạy dỗ và rao giảng của bạn.

- Cộng quan (synoptic): Có cùng một quan điểm hoặc có cái nhìn chung, cho thấy một quan điểm chung về một tổng thể. Các trước giả cộng qua ở đây ám chỉ Mathiơ, Mác, và Luca.
- Thời kỳ giữa hai lần hiện ra (interadvent age): Trong thời gian giữa sự hiện đến lần đầu của Đấng Christ tức là sự Giáng sinh của Ngài - và sự đến lần thứ nhì của Ngài, tức sự trở lại của Đấng Christ.
- Sự hạ cố (condescension): Tự nguyện hạ xuống bằng với những người thấp kém.
- Có thể phạm tội (peccability): Tình trạng có thể phạm tội khi bị cám dỗ hoặc thử luyện.
- Không thể phạm tội: Tình trạng không thể phạm tội hoặc mắc sai lầm; được buông tha khỏi lỗi lầm, sai phạm hoặc tổn hại mặc dầu bị cám dỗ.
NHỮNG LỜI KÝ THUẬT VỀ MẶT ĐỊA LÝ
Walvoord 123-130
Các trước giả Phúc âm trình bày những hình ảnh độc đáo của riêng họ về Chúa Cứu Thế. Bài tập sau đây có thể giúp bạn lưu ý những đóng góp cá nhân của họ vào cuộc đời Chúa Cứu Thế.
1. Hãy ghép cặp những câu nói dưới đây với các trước giả Phúc âm.
1 Mathiơ 2 Mác 3 Luca 4 Giăng.
...4) Trước giả nầy để lại một sách Phúc âm ngắn nói về hành động.
...b) Con người (nhân tánh) Jêsus được nhấn mạnh.
...c) Ông nhấn mạnh đến thần tánh của Chúa Jêsus.
...d) Chúa Jêsus được trình bày như một vị Vua, Con trai Đavít.
...e) Ông mặc khải sự hiểu biết ban đầu của Đấng Christ về mối liên hệ độc đáo giữa Ngài với Đức Chúa Trời.
...f) Ông ký thuật chức vụ của Đấng Christ tại Giuđê bao gồm việc dẹp sạch đền thờ lần thứ nhất.
...g) Mối quan tâm của ông về nhân tánh của Chúa Cứu Thế được diễn tả khi ông đưa ra lời ký thuật chi tiết nhất về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế.
2. Dưới đây là những sự kiện bắt đầu mỗi một phần chia về cuộc đời của Chúa Cứu Thế được liệt kê trong sách giáo khoa của bạn từ trang 124-132. Hãy viết chỉ số tương ứng của mỗi phần chia trước sự kiện đánh dấu sự bắt đầu của nó. Bạn hãy lưu ý rằng các sự kiện không được liệt kê theo thứ tự thời gian.
...a) Các lính canh khám phá tảng đá đã bị lăn đi khỏi mộ.
...b) Sai phái 70 môn đồ ra đi.
...c) Đấng Christ vào thành Giêrusalem cách khải hoàn.
...d) Cuộc lánh nạn của Giôsép, Mary và Chúa Jêsus qua Ai cập.
...e) Chúa Jêsus chịu phép báp tem.
...f) Chúa tẩy sạch đền thờ lần thứ nhất.
...g) Sự kêu gọi phục vụ đầu tiên của các môn đồ và các phép lạ ở Cabênaum.
3. Hãy liệt kê các phần chia trong bài tập bên trên theo thứ tự thời gian.
a .......................................................................................................................................
b........................................................................................................................................
c........................................................................................................................................
d.........................................................................................................................................
e.........................................................................................................................................
f.........................................................................................................................................
g..........................................................................................................................................
4. Những sự kiện quan trọng gì của Đấng Christ ở tại xứ Galilê giúp chúng ta phân chia thời kỳ nầy thành các giai đoạn?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Tuần Lễ Thương Khó
5. Hoàn tất cột dành cho quan điểm theo lời truyền khẩu bằng cách điền các sự việc vào các ngày trong tuần - Để ý chúng khác với các quan niệm khác như thế nào.
Ngày:
Thứ Bảy
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
6. Hãy kể bốn lý do vì sao cuộc xét xử Chúa Jêsus trước mặt Anne là bất hợp pháp theo luật pháp Do thái.
a........................................................................................................................................
b.......................................................................................................................................
c..........................................................................................................................................
d.......................................................................................................................................
7. Sau ba cuộc xét xử, những người lãnh đạo Do thái đã cáo buộc Chúa Jêsus tội gì?
..............................................................................................................................................
8. Lý do của người La mã là gì khi kết án tử hình Chúa Jêsus bằng hình phạt đóng đinh. .................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Sách giáo khoa của bạn đã liệt kê 14 sự kiện xảy ra tại chỗ đóng đinh. Bảy tiếng kêu của Đấng Christ từ thập tự giá là bảy trong số các sự kiện đó, từ trước đến nay vẫn là câu trích để dùng làm đầu đề của nhiều sứ điệp dành cho Tối Thứ Sáu Thương Khó và những buổi lễ trong Mùa Chay (40 ngày trước Lễ Phục Sinh). Bạn hãy chọn bất cứ hai trong bảy tiếng kêu của Chúa Cứu Thế trên thập tự giá. Sau mỗi tiếng kêu mà bạn đã chọn đó, hãy viết một dàn bài mà bạn sẽ dùng nếu bạn muốn nói về tiếng kêu đó.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Sự Sống Lại Của Chúa Cứu Thế
10. Sau khi Chúa sống lại, Ngài đã hiện ra trước hết với ai?
...........................................................................................................................................
11. Ý nghĩa việc 500 người đã chứng kiến sự hiện ra của Chúa Cứu Thế sau khi Ngài Phục sinh là gì? ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................
12. Sách giáo khoa của bạn liệt kê bao nhiêu lần hiện ra của Chúa Cứu Thế sau khi Ngài Phục sinh? ................................................................................................................
13. Những sự hiện ra của Chúa Cứu Thế sau khi thăng thiên khác với những lần hiện ra của Ngài sau khi sống lại như thế nào?
.............................................................................................................................................
14. Người nào đã được ích lợi nhất bởi sự hiện ra của Chúa Cứu Thế sau khi Ngài thăng thiên. .......................................................................................................................
............................................................................................................................................
Sự Thăng Thiên Của Chúa Cứu Thế
15. Sự thăng thiên đã làm hoàn thành mục đích gì?
...........................................................................................................................................
NHỮNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỜI SỐNG TRÊN ĐẤT CỦA CHÚA CỨU THẾ
Walvoord trang 133-136
16. Nội dung mang tính lịch sử của các sách Phúc âm chỉ trình bày một vài trong số nhiều tình trạng phức tạp mà cuộc đời Chúa Cứu Thế đã đem lại. Hãy đưa ra một lý do cho thấy vì sao các lời ký thuật của các sách Phúc âm về Chúa Jêsus đã trở nên một bãi chiến trường dành cho các cuộc tranh cãi nhiều hơn là các tiểu sử về những con người vĩ đại.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Phạm Vi Hoạt Động của Luật Pháp Do Thái
17. Khi bạn học các sách Phúc âm, bạn để ý thấy Chúa Jêsus đã dùng Luật Pháp Môise cẩn thận như thế nào. Vì sao lấy việc Đấng Christ tuân giữ Luật Pháp như là một gương mẫu cho chúng ta ngày nay là điều không đúng? (GaGl 3:25).
...........................................................................................................................................
18. Đấng Christ không đồng ý với Luật Pháp Môise như thế nào?
...........................................................................................................................................
19. Đấng Christ đã đưa ra tiêu chuẩn gì như một điều mấu chốt để giải thích Luật Pháp. .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Lãnh Vực Hoạt Động Của Nước Trời
20. Nếu bạn muốn giải thích đúng đắn ý nghĩa của từ nước (vương quốc) trong một bối cảnh nhất định, bạn phải xem xét ba quan điểm gì?
..............................................................................................................................................
21. Ý nghĩa của nước trong Cong Cv 1:6 khác với nước trong GiGa 18:36 như thế nào? ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
22. Mục đích của Hội Thánh được bày tỏ trong Giăng đoạn 15 là gì?
...........................................................................................................................................
23. Bạn có thể ứng dụng nguyên tắc của Giăng đoạn 15 vào đời sống mình như thế nào? ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
24. Để đạt đến các mục tiêu của mình, Hội Thánh được truyền dặn phải ghi nhớ những nguyên tắc nhất định Chúa Jêsus đã ban cho. Hãy viết bên dưới đây hai trong số các nguyên tắc lấy từ Giăng đoạn 13.
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
25. Sau khi đã đọc lời cầu thay của Chúa Jêsus trong Giăng đoạn 17, hãy viết các mục tiêu dành cho Hội Thánh mà bạn để ý có trong đoạn Kinh Thánh trên.
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
CÁC CHỨC VỤ CỦA ĐẤNG CHRIST
Walvoord 136-137
Từ ngữ chức vụ có ý nói rằng người ấy không hành động theo ý riêng của mình song hoàn thành một sứ mạng được giao. Trong Cựu ước, việc xức dầu là một biểu tượng của sự uỷ thác nầy. Sự xức dầu nầy diễn tả một công tác được chỉ định "từ trên" theo sự dự phòng của Đức Chúa Trời.
Chức vụ ba mặt của Chúa Cứu Thế gồm tiên tri, tế lễ và vua bày tỏ rõ ràng sự thuận phục và vâng lời của Ngài trong việc hoàn tất công tác Cha giao phó.
Cụm từ Đấng được xức dầu là cụm từ thường được nhắc đi nhắc lại trong Kinh Thánh, mô tả chức năng của Chúa Jêsus trong việc làm ứng nghiệm chức vụ tế lễ với tư cách Đấng Trung Bảo được xức dầu giữa Đức Chúa Trời và loài người.
Chúa Cứu Thế Với Tư Cách Nhà Tiên Tri.
26. Nhà tiên tri nói ra những lời mặc khải từ Đức Chúa Trời và là một sứ giả phát ngôn cho Đức Chúa Trời. Hãy giải thích vắn tắt các đoạn Kinh Thánh dưới đây cho thấy chức vụ tiên tri của Đấng Christ như thế nào.
8:28; 12:49..............................................................................................................
..........................................................................................................................................
LuLc 19:43-44....................................................................................................................
............................................................................................................................................
Mat Mt 2:11 .........................................................................................................................
............................................................................................................................................
27. Đấng Christ đã làm chức năng như một tiên tri thế nào qua Cựu ước? (IPhi 1Pr 1:1). ..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
28. Bằng cách gì mà chức vụ tiên tri của Đấng Christ trỗi hơn chức vụ của các tiên tri Cựu ước. ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
29. Đức Thánh Linh làm thành chức vụ tiên tri của Đấng Christ cho các tín nhân ngày nay như thế nào? ......................................................................................................
..........................................................................................................................................
Chức Vụ Tế Lễ
30. Nêu lên một điểm giống nhau giữa chức vụ tiên tri và tế lễ. HeDt 5:4.
...........................................................................................................................................
31. Thầy tế lễ là người thay mặt con người để đến với Đức Chúa Trời. Người ấy nói lên và hành động vì lợi ích của dân mình. Chức vụ tế lễ khác với chức vụ tiên tri như thế nào? .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
32. Sách nào trong Tân ước nhiều lần ám chỉ Đấng Christ với tư cách thầy tế lễ?
..............................................................................................................................................
33. Theo 9:11-15 nhiệm vụ quan trọng nhất của Chúa Cứu Thế với tư cách thầy tế lễ khác với nhiệm vụ của các thầy tế lễ Cựu ước như thế nào?
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
34. Mặc dầu nhiệm vụ quan trọng nhất của Đấng Christ với tư cách một thầy tế lễ, đã hoàn thành, song chức năng hiện nay của Đấng Christ trong tư cách thầy tế lễ là gì? 7:25; RoRm 8:33-34.
..........................................................................................................................................
Chức Vụ Nhà Vua
Berkhop định nghĩa chức vụ nhà vua của Chúa Cứu Thế là "Quyền uy chính thức của Ngài để cai trị muôn vật trên trời và dưới đất, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và sự thực hiện mục tiêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời" (trang 406).
Khi suy nghĩ đến nước Đấng Christ, chúng ta phân biệt vương quyền của Ngài trên Hội Thánh và sự tể trị của Ngài trên vũ trụ.
35. Hiện nay giai đoạn nào của chức vụ Đấng Christ với tư cách nhà vua đang thực hiện chức năng?
............................................................................................................................................
36. Biến cố nào sẽ dẫn đến chức vụ làm vua của Chúa Cứu Thế trên cả vũ trụ?
............................................................................................................................................
37. Về một số mặt, chức vụ ba phương mặt của Chúa Cứu Thế, có những điểm khác nhau vào các thời điểm khác nhau. Hiện nay các chức vụ ba phương diện của Đấng Christ hoạt động thế nào?
Tiên Tri ...........................................................................................................................
Tế Lễ..................................................................................................................................
Nhà Vua............................................................................................................................
SỰ HẠ MÌNH CỦA ĐẤNG CHRIST
Walvoord 137-142
Sách Giáo Khoa của bạn lưu ý đặc biệt đến khúc Kinh Thánh trong Phi Pl 2:5-11 giải thích sự hạ mình của Đấng Christ. Hãy nhớ rằng sự khiêm nhường hay hạ mình nầy của Đấng Christ bao gồm hàng loạt giai đoạn: sự Giáng sinh, thương khó, chịu chết và chôn. Sự hạ mình của Đấng Christ trước hết gồm việc Ngài từ bỏ chính mình, làm cho mình ra trống không (keinosis) về vương quyền - và thứ hai về việc Ngài chịu phục theo những đòi hỏi của Luật Pháp hầu có thể chịu những hình phạt của luật pháp dành cho kẻ không vâng lời vì cớ dân Ngài (tác phẩm Systematic Theology của Bekhof trang 327-329).
38. Mặc dầu danh từ hạ mình được một số học giả dùng khi đề cập đến các giai đoạn trên trong cuộc đời Chúa Cứu Thế, song sách giáo khoa phân biệt sự giáng trần với sự hạ mình. Ông đã cho thấy sự khác biệt gì? ...............................................................
............................................................................................................................................
39. Vấn đề gì về mặt thần học đã được bàn luận nhiều năm về sự tiền hiện hữu, sự giáng trần và hạ mình của Đấng Christ? ........................................................................
..............................................................................................................................................
Lời Giải Luận của Sách Philíp 2:5-11
Walvoord 138-143
Tuyên bố của Walvoord về sự tự bỏ mình (kenosis) không được cái gọi là những người theo "thuyết dốc đổ" chấp nhận nhưng nó vẫn có giá trị như một phương pháp rất tốt đặt cơ sở trên Kinh Thánh (dầu sau nầy bạn sẽ thấy một số học giả đặt cơ sở trên Kinh Thánh đã không hoàn toàn chấp nhận phương pháp của ông như thế nào. Phải thừa nhận rằng thần tánh của Đấng Christ trong những khi có cần là điều thật rõ ràng dễ thấy. Vì vậy, bất cứ quan điểm nào về sự bỏ mình (kenosis) cũng đều sai lầm nếu nó khẳng định rằng Đấng Christ nhập thể đã giao nộp hoàn toàn các thuộc tính thần linh. Kinh Thánh trình bày một Đấng Christ thật sự là thần.
Dầu vậy, Kinh Thánh cũng tỏ rõ rằng khi trở nên xác thịt, Đấng Christ đã thực sự giao nộp điều gì đó. Vẫn không thôi là một Đấng thần linh, Ngài đã tự hạ mình xuống và giáng trần. Lời lẽ của Strong là "Ngôi lời đã từ bỏ quyền thực thi độc lập các thuộc tính thiên thượng" (trang 704) từ trước đến nay vẫn được viện dẫn một cách rộng rãi; và nhiều người, kể cả Walvoord, cảm thấy rằng sự tự hạ mình của Đấng Christ được giải thích cách phải lẽ theo cách đó.
Nếu một lời giải thích về sự từ bỏ mình phủ nhận rằng Đấng Christ trong bất cứ ý thức gì, vẫn tiếp tục sở hữu toàn bộ thần tánh của Ngài đang khi sống trên đất, thì chúng tôi đánh giá lời giải thích ấy là không đúng Kinh Thánh. Nếu lời giải thích ấy không mô tả Đấng Christ qua sự hạ mình và giáng trần, thì chúng tôi cũng sẽ đánh giá lời ấy là không đúng Kinh Thánh. Như vậy, một thuyết dốc đổ có hạn chế mà không phủ nhận việc Đấng Christ tiếp tục sở hữu các thuộc tánh thiên thượng của Ngài, song bằng cách nào đó, giải thích làm thể nào Ngài có thể được nhận biết như một con người, thì đó là một luận thuyết có thể chấp nhận được, "những người theo thuyết dốc đổ truyền thống thường bỏ đi các phương diện thần tánh khỏi Đấng Christ nhập thể, và có thể họ đã được đa số những người kể mình là chính thống chấp nhận.
40. Khóa Kinh Thánh về kenosis hay về sự từ bỏ chính mình đã gây ra tranh cãi đáng kể suốt nhiều thế kỷ. Theo câu 4-5 mục đích chính của việc lồng sự từ bỏ mình của Chúa Cứu Thế vào khúc Kinh Thánh nầy là gì?
............................................................................................................................................
41. Hãy kể tên những người giữ những quan điểm của thuyết dốc đổ của Đấng Christ.
a........................................................................................................................................
b..........................................................................................................................................
c........................................................................................................................................
d........................................................................................................................................
42. Quan niệm nào lập luận rằng các thuộc tánh thiên thượng của Đấng Christ đã được khuôn đúc lại trong bản tánh loài người qua sự nhập thể của Ngài.
............................................................................................................................................
43. Vì sao các nhà thần học chính thống phủ nhận các quan điểm của thuyết dốc đổ về Đấng Christ? ................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Giáo Lý Đúng Đắn Về Kenosis (Sự tự bỏ mình).
Rõ ràng là Walvoord thỏa lòng vì quan điểm của ông ký thuật đầy đủ mọi yếu tố của sự từ bỏ mình. Tuy nhiên, việc mô tả sự hạ mình của Đấng Christ nhập thể vẫn chưa được xử lý cách dễ dàng. Các học giả khác tìm thấy những hàm ý đúng Kinh Thánh mà sách giáo khoa đã đánh giá thấp hoặc bỏ qua. Một số nhà thần học có lẽ thừa nhận sự ban quyền năng của Thánh Linh là một vai trò lớn hơn là Walvoord thừa nhận.
Chú thích của biên tập viên. Thoạt đầu tôi muốn bạn chú ý vào một thuyết mà Walvoord khẳng định. Ông cảm thấy một sự giao nộp các thuộc tánh thiên thượng nào đó sẽ trừ bỏ khỏi Đấng Christ thần tánh. Ông thật sự chấp nhận quan điểm cho rằng Đấng Christ tình nguyện phục tùng để không sử dụng các thuộc tánh nầy nhằm đạt được các mục tiêu của Ngài. Nhưng sự không sử dụng nầy lúc có lúc không, không liên tục.
Theo ý tôi, dường như ông Walvoord đã đi hơi quá khi dùng những ví dụ trong Kinh Thánh để minh chứng rằng Chúa Jêsus đã bày tỏ sự toàn tri và toàn tại. Như ông nói ở trang 141 :"Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Chúa Jêsus vẫn có những thuộc tánh toàn tại toàn tri, toàn năng khi Ngài sống trên trần gian". Nói như thế Walvoord đã đi quá xa trong khi giải nghĩa các câu Kinh Thánh đó. Tôi đồng ý với ông Walvoord rằng Đấng Christ vẫn có những thuộc tánh nầy. Nhưng đó có phải là những sự bày tỏ của các thuộc tánh ấy hay không thì còn là vấn đề. Ông hậu thuẫn cho sự giả định của ông về việc bày tỏ sự toàn tri của Đấng Christ bằng lời tuyên bố của Giăng "bởi vì Ngài nhận biết mọi người" (GiGa 2:24) và một câu nói từ các môn đồ Ngài nói rằng "Thầy thông biết mọi điều" (16:30) Đấng Christ xua đuổi lời diễn giải ấy khi Ngài phán rằng "Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa song chỉ Cha mà thôi" (Mac Mc 13:32). Những lời ấy của Chúa Jêsus bày tỏ sự tình nguyện tự giới hạn sự hiểu biết của Ngài hoặc bày tỏ việc Ngài không sử dụng thuộc tánh toàn tri, Ngài không thể sở hữu sự toàn tri và dẫu thế nào cũng bị giới hạn trong sự hiểu biết.
Đấng Christ nhìn thấy Nathanaên ở dưới cây vả trước khi Philíp gọi ông là một ví dụ hậu thuẫn yếu ớt cho việc Đấng Christ bày tỏ sự toàn tri của Ngài (GiGa 1:48) không thể nào suy tưởng Đấng Christ bày tỏ sự toàn tri của Ngài khi Ngài đã giới hạn chính mình trong một thân thể loài người. Ví dụ Walvoord đưa ra để hậu thuẫn cho quan điểm của ông có thể là một sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh như đã minh họa trong nhiều sự việc giữa vòng các tiên tri Cựu ước.
Mục đích của tôi chính là chỉ cho bạn thấy rằng có một số học giả tin Kinh Thánh cho rằng Đấng Christ đã không gạt bỏ thần tánh của Ngài, mà họ khẳng định rằng Ngài đã không sử dụng các thuộc tánh thiên thượng đó đang khi sống trên đất. Họ dạy rằng những công tác và việc làm lạ lùng của Ngài xuất phát từ quyền năng của Đức Thánh Linh là Đấng Ngài thuận phục suốt thời gian ở trên đất.
E.S.Williams (trang 30-31) trích dẫn lời của Frank M.Boyd về sự tự bỏ mình (kenosis) như sau:
Sự hạn chế thực hiện các quyền vô hạn chỉ là tạm thời trong giai đoạn Ngài nhập thể, nhưng với sự tự làm nên trống không, nhân tánh thanh sạch, không vết của Chúa Cứu Thế đã trở nên hoàn toàn đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự vâng phục tuyệt đối và sự lệ thuộc hoàn toàn của Đấng Christ vào Đức Chúa Cha với tư cách một tôi tớ của Đức Giêhôva (EsIs 42:1-25) được nhắc đi nhắc lại luôn. Xem 5:19, 30; 8:28...Các việc làm của Chúa Cứu Thế không được quy cho sự thi hành các quyền năng đầy trọn của thần tánh vốn có mà là bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh (Cong Cv 2:22; 10:38).
44. Boyd và Walvoord đồng tình như thế nào về sự tự bỏ mình (kenosis)?
..........................................................................................................................................
45. Những giả định cơ bản của Boyd và Walvoord khác nhau như thế nào?
..........................................................................................................................................
Để kết luận phần nầy về sự bỏ mình (kenosis) của Đấng Christ, tôi xin tóm tắt bằng bảng liệt kê dưới đây mức độ hạ mình nên trống không của Chúa chúng ta thì Ngài không tiếp tục nắm giữ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời và tự hạ mình xuống để trở nên một người.
1. Ngài đã mang lấy bản tánh con người.
2. Ngài phải chịu lấy những yếu nhược của xác thịt.
3. Ngài chỉ phô bày một sự tỏ lộ giới hạn về sự vinh hiển trước đó.
4. Ngài lệ thuộc vào Đức Chúa Cha.
5. Đức Thánh Linh hướng dẫn Ngài.
6. Nhân tánh của Ngài đã trở thành phương tiện tự mặc khải Ngài.
7. Quyền năng của Ngài trên con người xuất phát từ Cha Ngài "Nếu Cha không kéo đến thì chẳng ai đến cùng ta".
Đặc Tính Có Thể Phạm Tội Của Đấng Christ
Walvoord 145-152
Chỉ có một số học viên trong lớp thí điểm của chúng tôi là cho thấy họ đồng ý với sách giáo khoa về vấn đề nầy. Khi bài thảo luận của Walvoord được trình bày, không những chỉ tầng lớp các sinh viên có khả năng bị "chia phe" về vấn đề nầy mà các nhà văn thần học cũng vậy. Chính mình Walvoord cũng khẳng định rằng bởi vì Đấng Christ là Đức Chúa Trời vì vậy bởi các thuộc tánh thần linh, Ngài hẳn không thể nào phạm tội được.
Việc bênh vực cho tính không thể phạm tội rõ ràng không phải là điều sai trái. Đấng Christ, với tư cách Đức Chúa Trời, không thể phạm tội, bởi vì các thuộc tánh của thần linh nhất thiết phải loại trừ khả năng phạm tội. Walvoord đã làm rõ quan điểm đó trong các lời luận của ông.
Tuy nhiên, điều thật sự cần phải được khẳng định đó là việc Đấng Christ nhập thể là Thần Nhân. Hai bản tánh với những thuộc tánh khác biệt phải luôn luôn được xem xét trong mọi sự hiểu biết về toàn bộ bản thể của Chúa Cứu Thế Jêsus. Ngay cả khi các thuộc tánh thần linh là đúng hoàn toàn và có hiệu lực trong Đấng Christ nhập thể, và các thuộc tánh của loài người cũng vậy. Hai tập hợp lẽ thật có liên quan thích đáng đến Đấng Christ: đúng với Đức Chúa Trời và đúng với con người.
Cũng hãy xét đến tính yếu đuối của con người. Khả năng phạm tội là một thuộc tánh tất yếu của nhân tánh nhập thể. Ngay cả nhân tánh trọn vẹn cũng không thể tránh khỏi sự sai phạm trong đời sống trên trần gian nầy.
46. Hodge khẳng định quan điểm gì về sự không thể phạm tội của Đấng Christ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
47. Hodge sử dụng sự cám dỗ của Đấng Christ như thế nào để hậu thuẫn cho lập luận của ông? ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
48. Tóm tắt ngắn gọn cách Walvoord và Shedd nỗ lực phản bác lại giải thích của Hodge về sự cám dỗ. ......................................................................................................
..........................................................................................................................................
49. Ở trang 149-152, Walvoord trình bày trọng tâm sự tranh luận của ông dành cho đặc tính không thể phạm tội của Đấng Christ. Hãy nêu lên tranh luận của ông bằng một câu ngắn.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
50. Mối liên hệ giữa quan điểm của Walvoord về đặc tính không thể phạm tội và cái nhìn của ông về sự từ bỏ (kenosis) của Đấng Christ là gì?
.........................................................................................................................................
51. Bạn có cho rằng quan điểm của Boyd về sự từ bỏ mình sẽ ảnh hưởng đến quan điểm của một người về đặc tính không thể phạm tội của Đấng Christ không?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Vì cớ bài học nầy đã quá dài cùng với 51 câu hỏi bài tập, nên không gộp thêm bài tự trắc nghiệm vào.
Giải Đáp Câu Hỏi Của Bài Học
1 a) 2 Mác.
b) 3 Luca.
c) 4 Giăng.
d) 1 Mathiơ.
e) 3 Luca.
f) 4 Giăng.
g) 3 Luca.
2 a) 3. Sự sống lại.
b) 1. Chức vụ ở tại Bêrê.
c) 2. Tuần lễ thương khó.
d) 4. Ba mươi năm ẩn dật.
e) 5. Chức vụ công khai của Đấng Christ.
f) 7. Chức vụ ban đầu ở tại Giuđê.
g) 6. Chức vụ ở tại Galilê.
3
a Giôsép, Mary, và Chúa Jêsus lánh nạn sang Ai cập.
b Chúa Jêsus chịu phép báp tem.
c Sự dẹp sạch đền thờ lần thứ nhất.
d Sự kêu gọi các môn đồ đầu tiên hầu việc và các phép lạ ở tại Cabênaum.
e Bảy mươi môn đồ được sai đi.
f Đấng Christ vào thành Giêrusalem cách khải hoàn.
g Các lính canh thấy hòn đá đã bị dời khỏi mộ.
4. Việc chọn 12 môn đồ.
Việc rút về miền bắc Galilê.
5. Quan điểm theo lời truyền khẩu.
Chúa Nhật: Vào thành cách khải hoàn.
Thứ Hai: Sự dẹp sạch đền thờ lần thứ hai.
Thứ Ba: Những sứ điệp sau cùng của Đấng Christ.
Thứ Năm: Lễ Vượt Qua.
Thứ Sáu: Chịu đóng đinh.
6. Được tiến hành vào ban đêm.
Không có bản cáo trạng nào được chuẩn bị.
Không có những lời chứng nào được nghe.
Bị cáo không được bào chữa.
7. Tội Lộng Ngôn.
8. Để làm thỏa mãn ý muốn của những người Do Thái.
9. Câu trả lời của bạn. Thí dụ :"Mọi sự đã được trọn". Công việc Ngài đã hoàn tất, đó là sự cứu chuộc cho nhân loại. Ngài đã làm xong công việc nầy như thế nào: dâng mạng sống mình như một của lễ vì cớ tội lỗi; không cần phải được lập đi lập lại nữa. Thời hạn của công việc đó đời đời.
10. Mary Mađơlen.
11. Câu trả lời của bạn: Số đông người đã thực sự tận mắt nhìn thấy Đấng Christ làm vững mạnh cho bằng chứng Phục sinh của Ngài.
12. 11.
13. Những lần hiện ra đó có thể được giải thích như những sự hiện thấy.
14. Phaolô. Bốn trong sáu lần hiện ra đều được Phaolô chứng kiến nếu chúng ta kể cả lần ở tại Arabi có sáu lần hiện ra bởi vì chúng ta gồm cả sự hiện ra sau Phục sinh cho Êtiên.
15. Đây là hành động đánh dấu sự bắt đầu chức vụ hiện tại của Đấng Christ với Cha Ngài tại thiên đàng.
16. Các sách Phúc âm còn hơn cả một sách lịch sử bình thường. Những sách ấy tiết lộ kế hoạch và ý định của Đức Chúa Trời dành cho loài người.
17. Đấng Christ đã làm trọn Luật Pháp.
18. Ngài đã làm tương phản sự dạy dỗ của Môise với sự dạy dỗ của Ngài. Đôi khi Ngài ứng dụng các nguyên tắc theo một cách thực tiễn hơn khi liên hệ đến tình yêu thương.
19. Yêu Chúa và yêu người lân cận.
20. Nó có thể ám chỉ đến nước tương lai thực sự của vua Đavít trong thời kỳ thiên hy niên. Nó có thể ám chỉ đến một vương quốc thuộc linh hiện tại trong lòng một người hoặc là sự cai trị của Đức Chúa Trời trên vũ trụ.
21. Công vụ chỉ về một vương quốc thực sự trong tương lai trong khi Giăng ám chỉ đến một nước thuộc linh hiện tại.
22. Người tin Chúa phải sinh nhiều trái.
23. Câu trả lời của bạn.
24. Phục vụ người khác như Chúa đã phục vụ. Yêu nhau như cách Chúa Jêsus đã yêu.
25. Lưu ý kỹ các câu 3, 11, 18, 21.
Làm cho Đức Chúa Trời chân thật được biết.
Giữ người tin Chúa khỏi điều ác.
Được sai phái vào trong thế gian - tích cực tham gia vào công việc của Đấng Christ.
Khiến cho người tin Chúa được kết hợp với Chúa hầu cho Đấng Christ sẽ được ở trong người tin Chúa và người tin Chúa sẽ được ở trong Ngài.
26. GiGa 8:28 và 12:49 Chúa Jêsus tuyên bố rõ rằng Ngài nhân danh Đức Chúa Trời mà phán dạy.
LuLc 19:43-44 cho biết Đấng Christ phán về tương lai
Mat Mt 21:11 những người khác đã thừa nhận Ngài là một tiên tri.
27. Thần linh mặc khải của Đấng Christ.
28. Đời sống Ngài đã mặc khải Đức Chúa Trời ở một mức độ lớn hơn bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời ở trong xác thịt. Khi Đấng Christ phán "Ta là...lẽ thật," Ngài đã phán những lời lẽ cao quý nhất với tư cách Chúa Cứu Thế nhà tiên tri.
29. Ngài phán thay một người khác và mặc khải những việc hầu đến.
30. Cả hai chức vụ đều được Đức Chúa Trời kêu gọi.
31. Thầy tế lễ thay mặt loài người đến cùng Đức Chúa Trời trong khi nhà tiên tri thay mặt Đức Chúa Trời đến với con người.
32. Hêbơrơ.
33. Chúa Jêsus đã dâng chính mình Ngài làm của lễ một lần đủ cả trong khi các thầy tế lễ Cựu ước phải dâng sinh tế thú vật thường xuyên.
34. Đấng Cầu Thay. Ngài vẫn tiếp tục nài xin cho chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời.
35. Quyền cai trị nhà vua của Ngài trên Hội Thánh Ngài và thẩm quyền nhà vua của Ngài hiện nay trên thiên đàng. Phi Pl 2:9-11; HeDt 1:3.
36. Sự đến lần thứ hai của Đấng Christ.
37. Tiên tri - Hiện là một nhiệm vụ của Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng dẫn dắt vào mọi lẽ thật.
Thầy tế lễ - Của lễ giải hòa đã được hoàn tất tại trên thập tự giá, nhưng Ngài tiếp tục là Đấng cầu thay của chúng ta.
Vua - Hiện nay Ngài cầm quyền trên Hội Thánh Ngài, nhưng trong tương lai nước Ngài sẽ gia thêm. Ngài cũng cai trị với Cha Ngài trong vũ trụ.
38. Sự giáng trần chỉ về sự nhập thể của Đấng Christ trong khi sự hạ mình chỉ về sự chết của Ngài trên thập tự giá.
39. Liệu có phải đã có một sự thay đổi xảy ra trong bản tánh thiên thượng của Ngài vào thời điểm Ngài giáng trần không?
40. Nó cho thấy một thái độ vô kỷ và quan tâm đến người khác. Đấng Christ đã bày tỏ sự vô kỷ khi Ngài rời bỏ địa vị vinh hiển trước kia của Ngài và giao nộp một số quyền hành trước kia Ngài nắm giữ. Như Đấng Christ đã dốc đổ chính mình Ngài ra, chúng ta cũng hãy nên dốc đổ chính mình cho người khác.
41. Bất cứ thứ tự nào
a Thomasius.
b Gess.
c Ebrard.
d Martensen.
42. thực hữu nhưng tương đối
43. Các quan điểm của thuyết dốc đổ khẳng định rằng Đấng Christ đã giao nộp các thuộc tánh thần linh nhất định. Các nhà thần học chính thống lập luận rằng Đấng Christ dẫu thế nào cũng vẫn không gạt bỏ khỏi chính Ngài thần tánh.
44. Đấng Christ vẫn giữ lại thần tánh của Ngài đang khi sống trên đất.
45. Walvoord tin rằng nhiều lúc Đấng Christ đã thi hành các thuộc tính thần linh đang khi ở trên trần gian. Boyd thì khẳng định rằng Đấng Christ đã sẵn sàng không sử dụng các thuộc tính đó, song đã thực hiện những công việc siêu nhiên bởi Đức Thánh Linh.
46. Đấng Christ có khả năng phạm tội (peccable).
47. Không thể có sự cám dỗ nếu không có khả năng phạm tội. Vì sao Thánh Linh lại đưa Đấng Christ vào sự cám dỗ - là nơi Ngài bị lôi kéo làm điều sai quấy, nếu như Ngài không thể bị khuất phục.
48. Cả hai đều khẳng định cám dỗ không hàm ý một cách tự nhiên vào sự dễ phạm tội. Đối với hai người nầy, sự cám dỗ bị giới hạn để có ý bảo rằng Đấng Christ hiểu được sức mạnh của sự cám dỗ bằng kinh nghiệm. Tuy nhiên đối với những người khác là những người không chấp nhận quan điểm đó, thì Đấng Christ đã đắc thắng cám dỗ bởi Ngài lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Đối với một số người quan điểm thứ hai nầy trình bày một Đấng Christ gần gũi với sự yếu đuối của chúng ta hơn, dầu Ngài là Đấng vẫn không khuất phục tội lỗi.
49. Bởi vì Đấng Christ có bản tánh thần linh và các thuộc tánh thần linh nên Ngài không thể phạm tội.
50. Bởi vì Đấng Christ đã sở hữu và đã sử dụng mọi thuộc tính mà phần thần linh của Đấng Christ không thể cho phép nhân tánh của Ngài phạm tội.
51. Câu trả lời của bạn. Có thể, bởi vì sự nhấn mạnh vào sự lệ thuộc Thánh Linh của Đấng Christ và việc không sử dụng các thuộc tánh của Ngài trình bày nhiều hơn mặt nhân tính của Đấng Christ. Đối với một số người, quan điểm nầy trình bày một Chúa Cứu Thế gần gũi với sự yếu đuối của chúng ta hơn, mặc dầu Ngài vẫn là mẫu mực trọn vẹn của chúng ta và là Đấng Cứu Thế không hề chịu đầu hàng trước tội lỗi.
Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"

† Welcome you - nguonsusong.com

GMT+8, 24-1-2021 08:35 AM

nguonsusong.com - Tin lanh
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách