† Welcome to nguonsusong.com

Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài -----
Xem: 2181|Trả lời: 0

7 Định Luật - MỘT CHIẾN LƯỢC ĐỂ TĂNG TRƯỞNG

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-1-2012 08:09:18 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa

7 Định Luật Của Người Lãnh Đạo Thuộc Linh
Tác giả: John C. Maxwell
ĐỊNH LUẬT 6

MỘT CHIẾN LƯỢC ĐỂ TĂNG TRƯỞNG

Một chiến lược là điều rất quan trọng cho bất kỳ một tổ chức nào. Các cấp lãnh đạo biết rõ các lý do tại sao nó lại là cần thiết và việc gì sẽ xảy ra khi một chiến lược rõ ràng không được triển khai. Một số tổ chức đặt chiến lược của họ trên nền móng là lòng trung thành đối với các chủ đích và mục tiêu của họ. Nếu việc này là điều nên làm và phải lẽ nó không nhất thiết bao hàm sự tăng trưởng. Nhiều tổ chức chỉ đơn giản duy trì nguyên trạng và hài lòng với điều đó. Chẳng có kế hoạch hay dự án gì cho sự tăng trưởng tương lai cả.
Các Hội thánh và hội truyền giáo vốn có truyền thống là chậm chạp trong việc đưa sự tăng trưởng vào như là một thành phần của chiến lược. Với một số tín hữu thì việc ấy nghe ra có vẻ xác thịt, và là những phương pháp mua bán, tiếp thị của “Đại lộ Madison”. Chúng ta thường xem “câu chuyện bàn về sự tăng trưởng” là xác thịt và chưa trưởng thành.
Nói Tăng Trưởng Là Chúng Tôi Ngụ Ý Nói Gì?
Một chiến lược tăng trưởng phải đánh giá ý nghĩa của sự tăng trưởng và quyết định những loại tăng trưởng nào phải được đưa vào phần thảo kế hoạch và bổ sung cho chiến lược đó. Sự tăng trưởng gợi ý tăng gia và sinh sản; điều này thường bao hàm những con số.
Yếu tố căn bản của sự tăng trưởng của Hội thánh là quyền tể trị của Thượng Đế. ICo1Cr 3:6-8 nêu ra vấn đề này:
“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Thượng Đế làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng, vì chính Thượng Đế làm cho cây lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều như nhau, mỗi người được thưởng tuỳ theo công khó mình”.
Tăng trưởng số lượng.
Thượng Đế tạo ra sự tăng trưởng. Việc đánh giá và phân tích việc Thượng Đế làm hay có thể làm đưa chúng ta vào vấn đề “các con số”. Trong một số chiến lược, một sự gia tăng số người nhóm lại cao hơn năm trước trong các buổi nhóm thờ phượng của Hội Thánh là tất cả ý nghĩa của sự tăng trưởng.
Các bản tường trình và thống kê về số người nhóm lại tăng lên từ tuần này sang tuần khác vốn không thấy có trong phần ký thuật của Tân ước về sinh hoạt và sự tăng trưởng của Hội thánh. Nhưng các con số vẫn có ở đó, và một chiến lược tốt đặt cơ sở trên lời truyền dạy của Thánh Kinh sẽ xem sự tăng trưởng về số lượng là một phần của chiến lược ấy.
Cong Cv 2:41 đề cập sự tăng trưởng khi Hội thánh khai sinh, và tường trình rằng: “Nhiều người tiếp nhận lời Chúa và chịu báp-tem. Trong ngày đó có độ 3.000 người tin Chúa”. Câu 47 tiếp tục: “Họ luôn ca ngợi Thượng Đế và được mọi người quý mến. Mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu”.
5:14 dùng từ ngữ “tăng thêm” một lần nữa “Số nam nữ tín hữu cứ tăng thêm mãi”. 11:24 dùng đến lần thứ tư và cuối cùng từ ngữ “tăng thêm” và được dịch ra là “dìu dắt” (bản Anh văn là brought: đem đến, đưa vào) “Ba-na-ba là người đạo đức, đầy Thánh Linh và đức tin. Ông dìu dắt nhiều người đến với Chúa”. Rõ ràng là các con số rất quan trọng trong công tác phục vụ Chúa.
Bổ sung cho từ ngữ “thêm vào”, chúng ta đọc thấy trong 6:1 “Lúc ấy, số tín hữu càng gia tăng nhanh chóng”. 9:31 chép: “Hội thánh khắp xứ Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri được hưởng một thời
Bằng chứng đã rõ ràng - các con số
rất quan trọng để đánh giá
sự tăng trưởng và để triển khai
một chiến lược tăng trưởng .
kỳ bình an, và ngày càng vững mạnh. Hội thánh càng tiến bộ trong niềm kính sợ Chúa và sự khích lệ của Thánh Linh nên số tín hữu ngày càng gia tăng”.
Trong 16:5 bản tường trình này cũng được đưa ra liên hệ với Phao-lô và Si-la khi các vị quay trở lại với các Hội thánh của chuyến du hành truyền giáo đầu tiên của Phao-lô nơi ông với Ba-na-ba từng bắt đầu công tác gian khổ: “Vậy đức tin của các Hội thánh càng vững mạnh và mỗi này số tín hữu càng gia tăng”.
Trong khi câu này có thể đề cập một sự gia tăng hằng ngày về số lượng của các Hội thánh dường như điều càng hữu lý hơn, căn cứ vào 15:41 thì câu “tăng về số lượng hằng ngày” (bản Anh văn) này đề cập sự tăng trưởng của các Hội thánh đã được thành lập.
Các con số được tường trình trong Tân ước.
Bằng chứng đã rõ ràng - các con số rất quan trọng để đánh giá sự tăng trưởng và để triển khai một chiến lược tăng trưởng. Trong khi số người nhóm lại trung bình đã không được tường trình, thì con số những người mới ăn năn qui đạo thêm vào hội thánh lại được cho biết. Nếu cách thẩm định của chúng ta về phần ký thuật này của Tân ước là đúng, thì những điều sau đây vốn là một phần của sự tăng trưởng, và của phần ký thuật về số lượng của việc ấy.
1. Số người quyết định trở thành Cơ-đốc nhân
2. Số người chịu phép báp-tem để công khai công bố đức tin
3. Số thành viên của Hội thánh tăng lên
Trong một chiến lược về tăng trưởng, cả ba yếu tố này đều phải trở thành một phần tối quan trọng trong công tác thảo kế hoạch và tường trình. Nếu các biểu đồ về số người thật sự nhóm lại thường là chiếc phong vũ biểu chỉ sự tăng trưởng của một chi hội địa phương, chúng vốn không phải là tâm điểm của các mối bận tâm của phần ký thuật trong Thánh Kinh. Việc nhóm lại có thể chịu ảnh hưởng của các phương tiện và chỗ đậu xe. Số người nhóm lại cũng là một cách đánh giá khó thực hiện. Với nhiều suất lễ và nhiều công tác phục vụ, nhiều người được tìm đến và tham gia qua nhiều con đường có thể hoặc không thể được phản ảnh bằng số người nhóm lại trong các buổi thờ phượng của Hội Thánh được ghi trong các bản tường trình về thành tích.
Tăng Trưởng Thuộc Linh Là Gì?
Sự tăng trưởng thuộc linh rất khó đo lường. IIPhi 2Pr 3:18 khuyến giục các tín hữu hãy tăng trưởng trong ân phúc và học biết nhiều hơn về Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, nhưng làm thế nào để chúng ta thẩm định được sự tăng trưởng đó?
Các yếu tố của sự tăng trưởng thuộc linh.
Một trong những khúc sách rõ ràng nhất về tăng trưởng thuộc linh là CoCl 1:9-12
Vì cớ ấy, từ ngày được tin anh em, chúng tôi luôn luôn cầu thay cho anh em, xin Thượng Đế cho anh em trí khôn ngoan và tâm linh sáng suốt để thấu triệt ý chỉ Ngài, cho anh em sống xứng đáng với Chúa, hoàn toàn đẹp lòng Ngài, làm việc tốt lành cho mọi người và ngày càng hiểu biết Thượng Đế. Cũng xin Chúa cho anh em ngày càng mạnh mẽ nhờ năng lực quang vinh của Ngài để nhẫn nại chịu đựng mọi gian khổ, lòng đầy hân hoan, và luôn luôn cảm tạ Cha thiên thượng. Chúa Cha đã làm cho anh em xứng đáng chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên Nước sáng láng.
Trong khúc sách này, những mệnh đề sau đây đề cập sự tăng trưởng thuộc linh:
. thấu triệt ý chỉ Ngài
. sống xứng đáng với Chúa
. hoàn toàn đẹp lòng Ngài
. làm việc tốt lành cho mọi người
. càng hiểu biết Thượng Đế
. càng mạnh mẽ nhờ năng lực quang vinh của Ngài
. nhẫn nại chịu đựng
. lòng đầy hân hoan và luôn luôn cảm tạ
IPhi 1Pr 2:2-3 viết về vấn đề ấy như thế này: “Anh em đã nếm biết lòng nhân từ của Chúa, vậy hãy khát khao Lời Chúa như trẻ em khát sữa, nhờ đó anh em ngày càng tăng trưởng trong sự cứu rỗi”. Đây không phải là lời chỉ giáo những người mới ăn năn quy đạo, nhưng là cho toàn thể các tín hữu muốn tăng trưởng thuộc linh. Chúng ta đều phải khát khao Lời Chúa “như trẻ em” khát sữa mẹ vậy. Câu này đề cập một ước muốn thiết tha, chứ không phải chỉ là một mối quan tâm thỉnh thoảng mới có mà thôi.
Các ân tứ và sự tăng trưởng thuộc linh cho Thân thể Chúa.
Eph Ep 4:11-16 là một trong những khúc sách hay nhất về sự tăng trưởng thuộc linh của Hội thánh. Nó bắt đầu bằng bảng liệt kê các cấp lãnh đạo có ân tứ, và kết thúc với mối liên hệ hỗ tương giữa toàn thể các thành viên với nhau:
Ngài cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền đạo, mục sư hay giáo sư... Ngài phận phối công tác như thế để chúng ta phục vụ đắc lực cho Ngài, cùng nhau xây dựng Hội thánh, là Thân thể Ngài. Nhờ đó, chúng ta được hợp nhất, cùng chung một niềm tin về sự cứu rỗi và về Con Thượng Đế - Cứu Chúa chúng ta - và mỗi người đều đạt đến bậc trưởng thành trong Chúa, có Chúa Cứu Thế đầy dẫy trong tâm hồn. Nhờ đó, chúng ta không còn khờ dại như trẻ con, trí óc không còn nông nổi, dễ đổi thay theo các giáo lý mới lạ của kẻ lừa dối khéo dùng thủ đoạn xảo trá sai lầm. Nhưng chúng ta luôn luôn sống theo chân lý và truyền bá chân lý trong tình yêu thương, để ngày càng tăng trưởng đến mức giống Chúa Cứu Thế về mọi phương diện. Chúa Cứu Thế là Đầu: Hội thánh là thân thể. Dưới quyền lãnh đạo của Chúa, mọi bộ phận trong thân thể kết hợp và nâng đỡ nhau. Mỗi bộ phận đều làm trọn chức năng riêng và cả thân thể lớn mạnh trong tình yêu thương.
Một trong những điểm đáng chú ý về sự tăng trưởng trong khúc sách này là câu ám chỉ sự tăng trưởng của Thân thể, chứ không phải chỉ đơn giản là của cá nhân. Lẽ dĩ nhiên, sự tăng trưởng thuộc linh của từng cá nhân là thiết yếu, nhưng khúc sách này chú trọng vào sự tăng trưởng thuộc linh của cả Hội thánh, khi các thành viên biết sử dụng các ân tứ thuộc linh của họ để khích lệ và gây dựng lẫn cho nhau.
Các tín hữu biết sử dụng các ân tứ thuộc linh của mình và đã được trang bị lời truyền dạy của Thánh Kinh, sẽ gây dựng lẫn cho nhau, và như thế là sự tăng trưởng thuộc linh sẽ xảy ra.
Tiến trình này gồm ba điểm:
1. Thống nhất về giáo lý - “hợp nhất cùng chung một niềm tin về sự cứu rỗi và về Con Thượng Đế”.
2. Bản thân phải trung thực - “truyền bá chân lý trong tình yêu thương”.
3. Hoà hợp tập thể - “mọi bộ phận...kết hợp và nâng đỡ nhau”.
Kết quả của ba điều này là xây dựng hay tăng trưởng thuộc linh.
Lời Chúa và công tác phục vụ.
Các cấp lãnh đạo có ân tứ (sứ đồ, nhà tiên tri, nhà truyền đạo và mục sư / giáo sư) làm công tác trang bị cho các tín hữu. Phao-lô tiết lộ tiến trình trang bị được thực hiện bằng việc giảng và dạy Lời Chúa.
Cả Thánh Kinh đều đựơc Thượng Đế cảm ứng, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào luyện con người theo sự công chính. Nhờ đó, người của Thượng Đế được thành thục, có khả năng làm mọi việc lành (IITi 2Tm 3:16, 17).
Kinh Thánh sẽ trang bị cho chúng ta để có khả năng “làm mọi việc lành”. Đó là công việc của các cấp lãnh đạo có ân tứ. Các tín hữu đã được trang bị như thế sẽ lao vào “công tác phục vụ”. Các Hội thánh thường bị ngăn trở trong Tiến trình tăng trưởng là do sự kiện các cấp lãnh đạo được ân tứ lại là những người làm công tác phục vụ, còn đa số hội chúng thì ngồi trên các hàng ghế của nhà thờ để chờ đợi, theo dõi!
Công tác phục vụ được đề cập trong IPhi 1Pr 4:10-11 và chỉ việc thực thi các ân tứ thuộc linh.
Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta một khả năng riêng, hãy dùng để giúp đỡ nhau, như người quản nhiệm biết sử dụng ân phúc muôn màu muôn vẻ của Thượng Đế. Nếu anh em truyền bá Phúc Âm, hãy giảng đúng lời Thượng Đế. Nếu anh em phục vụ Hội thánh, hãy sử dụng tất cả năng lực Thượng Đế ban cho mình. Trong bất cứ việc gì, hãy làm sao cho Thượng Đế được tôn vinh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đáng được vinh quang, quyền năng đời đời vô cùng. Thành tâm sở nguyện!
Lãnh vực trong đó mọi sự tăng trưởng thuộc linh xảy ra là tình yêu thương. ICo1Cr 8:1 nhắc nhở chúng ta rằng sự hiểu biết chỉ sản sinh ra sự kiệu ngạo mà thôi; còn tình yêu thương thì xây dựng.
Một chiến lược của sự tăng trưởng phải bao gồm nhiều hơn là những gia tăng về số lượng người quyết định (tin Chúa) phép báp-tem và số các thành viên. Nó phải gồm luôn việc thảo kế hoạch và chuẩn bị cho sự tăng trưởng thuộc linh của Hội thánh nữa. Chiến lược phải chú trọng vào các ưu tiên theo Thánh Kinh. Phải cẩn thận để khỏi làm lẫn lộn các vai trò và trách nhiệm giữa các cấp lãnh đạo có ân tứ, với các thành viên của Hội thánh .
Chiến Lược Và Lời Uỷ Thác Trọng Đại
Chẳng một chiến lược tăng trưởng nào có thể được đầy đủ nếu không đưa vào đó nhiệm vụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã uỷ thác cho Hội thánh. Nếu thiếu nó, chiến lược của chúng ta là thiển cận. Điều vẫn được gọi là “Lời uỷ thác Trọng đại” là những khúc sách sau đây:
Mat Mt 28:19-20 Vậy, các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta, làm báp-tem cho họ nhân danh Cha, Con, và Thánh Linh, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta! Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế!
Mac Mc 16:15-16 Chúa bảo các môn đệ: Hãy đi khắp thế giới, công bố Phúc Âm cho cả nhân loại. Ai tin và chịu báp-tem sẽ được cứu, còn ai không tin sẽ bị kết tội.
LuLc 24:47-49 và Phúc Âm cứu rỗi phải được công bố cho tất cả các dân tộc, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem. Ai ăn năn trở về với ta sẽ được tha tội. Các con đã chứng kiến các việc đó. Ta sẽ sai Thánh Linh đến với các con như Cha ta đã hứa. Vậy các con cứ chờ đợi trong thành phố này, cho đến khi đầy dẫy quyền năng thiên thượng.
GiGa 20:21 Chúa Giê-xu tiếp: Chào mừng các con! Cha đã sai ta cách nào, ta cũng sai các con cách ấy.
Cong Cv 1:8 Nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và khắp thế giới.
Nhiệm vụ và quyền năng.
Nếu chúng ta hiểu đúng những lời chỉ giáo của Chúa Cứu Thế, thì chúng vốn được ban truyền trước nhất cho các sứ đồ đã được Ngài sai đi khắp thế giới với sứ điệp của Ngài. Các vị ấy, cùng với nhiều người khác là những người đã chứng kiến tận mắt mọi sự việc. Theo một nghĩa thứ hai, chúng ta cũng là những chứng nhân cho Ngài, là những người tin vào sứ điệp của Thánh Kinh và đã có từng trải cá nhân về sự cứu rỗi kỳ diệu và sự sinh ra thuộc linh đã được hứa ban cho nhờ chúng ta tin cậy vào sự chết của Chúa Cứu Thế vì tội lỗi chúng ta, và vào sự sống lại từ kẻ chết của Ngài!
Lời Uỷ Thác Trọng Đại trở thành nhiệm vụ của tất cả các Hội thánh. Mọi chiến lược về tăng trưởng thuộc linh đều phải quan tâm sâu xa đến điều đó. Nó gồm những điều sau đây:
1. Uy quyền - “Cha đã sai ta cách nào, ta cũng sai các con cách ấy”.
2. Tài năng - “được mặc lấy quyền năng từ trên cao” và “Khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng”.
3. Mục đích - “dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta”.
4. Hành động - “đi khắp thế gian”.
5. Phương pháp tiếp cận - “truyền giảng Phúc Âm” và “các con...sẽ làm chứng cho ta”.
6. Khu vực - “tất cả các dân tộc”, “khắp thế giới” và “phần xa nhất của địa cầu”.
7. Lời bảo đảm - “Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế!”.
Thượng Đế là Đấng cứu rỗi và tạo ra sự tăng trưởng. Ngài dùng người tín hữu nào sẵn lòng ra đi. Nhiệm vụ không tập trung vào việc “đến”, mà vào việc “đi”. Môi trường là cả thế giới, và các cơ hội vốn phi thường. Chính Thượng Đế là Đấng “mở” và “đóng” các cánh cửa của cơ hội (ICo1Cr 16:9; CoCl 4:3).
Thâm nhập các nền văn hoá.
Chiến lược tăng trưởng của chúng ta nhằm đến với nhiều nền văn hoá, quốc gia và thành phố trên thế gian này đòi hỏi phải có các nhân sự được đào tạo huấn luyện, sẵn sàng phục vụ trong các nhóm dân tộc đa văn hoá và đa ngôn ngữ. Chiến lược của chúng ta chẳng bỏ sót một ai - chúng ta phải “dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ Chúa”.
Việc này chắc chắn phải bao gồm nhiều người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau khắp thế giới, phần lớn vẫn chưa biết một câu Kinh Thánh nào bằng tiếng nói của họ. Chúng ta phải dấn thân nhiều vào việc tuyển chọn và huấn luyện các nhân sự để họ đến với các nhóm người đa văn hoá và đa ngôn ngữ, làm việc với các đoàn thể và các tổ chức, vốn tài giỏi hơn chúng ta trong việc hiểu rõ các nhu cầu của cái thế giới luôn luôn biến chuyển này của chúng ta.
Phao-lô đưa ra lời thách thức:
Vì tất cả những người kêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi. Nhưng nếu họ chưa tin Chúa thì kêu cầu Ngài sao được? Nếu chưa nghe nói về Ngài, làm sao biết mà tin? Nếu không có người truyền giảng thì nghe cách nào? Nếu không được sai phái thì ai đi truyền giảng? Nên Thánh Kinh ghi nhận: Bàn chân người đi truyền giảng Phúc Âm thật xinh đẹp biết bao!” (RoRm 10:13-15)
Chúng ta cần nhiều hơn “những bàn chân xinh đẹp” trong chiến lược tăng trưởng của mình và trong hoài bảo đến với tất cả mọi người trong thế giới của chúng ta vì Chúa Cứu Thế Giê-xu!
Các yếu tố của chiến lược của chúng ta.
Tuyển chọn và ủng hộ các nhân sự . Việc tuyển chọn, sai phái và trợ cấp cho các nhân sự là những yếu tố thiết yếu để hoàn thành Lời Uỷ Thác Trọng Đại. Cơ hội thì rất nhiều, mà nhân sự thì ít.
Chiến lược tăng thêm con số các cán bộ của chúng ta sẽ là gì? Chúa Giê-xu đã cho câu trả lời:
Thấy nhân dân đông đảo, Chúa động lòng thương xót vì họ yêu đuối khốn khổ, tản lạc bơ vơ chẳng khác đàn chiên không có người chăn. Chúa bảo các môn đệ: Mùa gặt thật trúng, song thợ gặt còn ít. Các con hãy cầu xin Chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài! (Mat Mt 9:36-38)
Chiến lược của chúng ta phải gồm cả việc cầu nguyện! Nói nhiều về nhu cầu nhân sự đôi lúc cũng rất ích lợi, nhưng lắm lúc cũng có thể ngăn trở chúng ta trong công tác mà chúng ta phải làm - Hãy cầu nguyện xin Chúa sai thêm nhiều nhân sự ra đi.
Cầu nguyện, nhân sự, v.v.. đều hết sức quan trọng, nhưng ủng hộ, tài trợ cho các nhân sự cũng thế. Một chiến lược tăng trưởng phải lẽ cũng phải tự mình quan tâm đến yếu tố sinh tử này. Công tác sẽ được tài trợ như thế nào? Phải cần có bao nhiêu tiền?
ICo1Cr 9:14 chép rằng Chúa dạy phải hậu thuẫn cho những người đem Phúc Âm đến cho người khác trong các nỗ lực của họ. Người làm công phải được trả công xứng đáng. Trách nhiệm của các Hội thánh là phải ủng hộ các cán bộ đã ra đi, đem thông điệp Phúc Âm đến cho người thế gian và tìm cách thành lập nhiều Hội thánh tại tất cả các quốc gia, các nền văn hoá, và thành phố. Với giá cả cứ tăng khắp nơi trên thế giới, trách nhiệm đè trên các Hội thánh phái người ra đi rất lớn lao. Chúng ta cần có một khải tượng lớn hơn và một sự dấn thân lớn hơn để đến với thế giới hư vong của chúng ta vì Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Các môn đệ tăng trưởng . Một chiến lược tăng trưởng thành công sẽ hướng vào kết quả là tạo thêm nhiều môn đệ Chúa trong một thế giới đang rất cần được nghe Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nó phải bao gồm các loại tăng trưởng sau đây:
1. Tăng trưởng về số lượng bằng cách truyền bá Phúc Âm mà kết quả là có nhiều người quyết định tin Chúa Cứu Thế, chịu phép báp-tem và trở thành các thành viên có trách nhiệm trong Hội thánh.
2. Tăng trưởng thuộc linh nhờ các cấp lãnh đạo có ân tứ trang bị cho Hội thánh bằng việc giảng dạy Thánh Kinh, đào tạo nhiều thành viên biết lợi dụng các ân tứ của họ để gây dựng lẫn nhau trong bầu không khí đầy tình yêu thương của Thượng Đế.
3. Tăng trưởng mở rộng bằng cách sai phái và hậu thuẫn cho các nhân sự đi vào các khu vực đa văn hoá và đa ngôn ngữ khắp thế giới để lập Hội thánh cho Chúa trong tất cả các nhóm sắc tộc.
Lập nhiều Hội thánh mới
Sự tăng trưởng mở rộng cũng xảy ra ngay trong chính nền văn hoá của chúng ta nữa. Việc lập nhiều Hội thánh trong tất cả các cộng đồng vẫn còn là một chỉ tiêu của Hội thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rất có thể một cộng đồng nào đó ngay trong đất nước chúng ta đangbị một nền văn hoá khác, một ngôn ngữ khác thống trị, hoặc cộng đồng ấy có những người có cùng một bối cảnh văn hoá và nếp sống giống như chúng ta. Nhưng chỉ tiêu vẫn không thay đổi - lập Hội thánh Chúa, đào tạo môn đệ cho Chúa từ tất cả các dân tộc!
Bản thân tôi đã được đặc ân tham gia thành lập một Hội thánh. Ngay từ đầu, đã có nghi ngờ, thắc mắc, nhầm lẫn, lo âu và tranh chấp. Nhưng Thượng Đế vốn thành tín. Khi người ta đến với Chúa, chịu phép báp-tem và trở thành các thành viên có trách nhiệm trong Hội thánh, thì Hội thánh tăng trưởng. Từ Hội thánh ấy, nhiều Hội thánh khác lại ra đời, và nhiều giáo sĩ đã được sai phái đi khắp thế giới.
Sau niềm vui lập một Hội thánh và theo dõi các cấp lãnh đạo phát triển và tăng trưởng, tôi còn được một niềm vui nữa là tham gia trong việc phát triển, tăng trưởng và lập nhiều Hội thánh khác nữa. Tôi trở thành mục sư của Hội thánh mà tôi đã từ đó lớn lên. Trên hơn 14 năm phục vụ, chúng tôi được thấy Hội thánh tăng trưởng qua công tác truyền giảng Phúc Âm, đào tạo các môn đệ cho Chúa, và trang bị cho các thành viên.
Hội thánh mẹ bắt đầu lập nhiều chi hội khác, và chúng tôi vui mừng được thấy nhiều nhân sự từ giã Hội thánh ấy để bắt đầu đi lập nhiều Hội thánh khác nữa tại nhiều nơi trên thế giới. Chẳng những chỉ có các Hội thánh được thiết lập trong các cộng đồng khác có cùng bối cảnh văn hoá với chúng tôi, mà chúng tôi còn được thấy nhiều Hội thánh được thiết lập với sự phục vụ được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác.
Việc thiết lập Hội thánh ở khắp nơi trên thế giới tiếp tục là chiến lược hàng đầu. Sau nhiều năm phục vụ trong một Hội thánh cứ ngày càng tăng trưởng tại Orange County, California, chúng tôi được thấy việc thành lập một Hội thánh đa văn hoá và đa ngôn ngữ, cũng như việc thiết lập một Hội thánh khác nữa bên trong nền văn hoá của chính chúng tôi, nhưng cách xa các cộng đồng tiếp giáp với chúng tôi nhiều dặm đường.
Chúng tôi có các nhân sự đi khắp nơi trên thế giới để lập Hội thánh Chúa trên các lục địa khác và các nơi xa xôi mà phần đông chúng ta chẳng hề biết tới. Nhưng niềm vui chính là ở đấy và đó là một đặc quyền lớn lao. Chiến lược tăng trưởng của chúng tôi tiếp tục ảnh hưởng đến sự phục vụ của chúng tôi và giữ đôi mắt chúng tôi luôn đặt trên ước nguyện của Cứu Chúa mong chúng tôi “dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ” Ngài.
Một trong những nhu cầu lớn nhất trong đời sống các cấp lãnh đạo thuộc linh trong các Hội thánh của Chúa,là khai triển một chiến lược tăng trưởng khiến chúng ta nhìn ra khắp thế giới. Khi chúng ta chỉ thấy các vấn đề và những gì chúng ta phải phấn đấu cho riêng mình mà không nhìn xa hơn các biên giới để thấy “những đám quần chúng đông vô số”, thì chẳng những chúng ta bị hụt mất cơ hội quan trọng mà Chúa chúng ta đã uỷ thác mà còn thấy rằng sự thiếu khải tượng và dấn thân đó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tình hình địa phương của chúng ta nữa.
Các tín đồ cần nhìn thế giới như cách Chúa đang nhìn thấy nó. Ngài đã động lòng thương xót khi thấy hoàn cảnh của người ta - như chiên không có người chăn, bơ vơ lạc lõng cần được tìm về cho Chúa. trong LuLc 15:1-32, có ba ẩn dụ (con chiên lạc, đồng bạc mất và con trai phóng đãng) cho thấy tấm lòng của Chúa chúng ta. 19:10 cho chúng ta biết rằng Con Người đến trần gian để tìm và cứu những người lầm lạc.
Nguyện Thượng Đế đặt vào lòng chúng ta những gì vốn đang ở trong lòng Ngài! Nguyện Chúa mở mắt các cấp lãnh đạo của chi hội địa phương của chúng ta và khiến họ nhìn thấy nhiều nền văn hoá, ngôn ngữ và nhiều nhóm sắc tộc khác, đang cần đến Phúc Âm và việc thiết lập nhiều Hội thánh.
BẢNG KIỂM ĐIỂM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
1. Bạn tin gì về sự tăng trưởng số lượng?
2. Cần phải giữ luôn các bảng thống kê nào trong chiến lược cho tăng trưởng Hội thánh?
3. Bạn tin gì vào sự tăng trưởng thuộc linh? Bạn đo lường nó như thế nào? Làm thế nào để bạn biết được khi việc ấy xảy ra?
4. Bạn thấy những điểm thiết yếu nào khiến chúng ta cần khai triển một chiến lược tăng trưởng cho chi hội địa phương?
5. Làm thế nào để chúng ta có thêm nhiều nhân sự cho các dân các nước trên thế giới?
6. Bạn tin gì về Lời Uỷ Thác Trọng Đại? Chúng ta có thể làm gì để đưa nó vào trong chiến lược tăng trưởng của mình?
7. Tại sao nhiều chi hội địa phương thiếu một khải tượng cho thế giới?
8. Các cấp lãnh đạo thuộc linh có thể làm gì để khích lệ một chiến lược tăng trưởng trong chi hội địa phương? Bạn đang có kế hoạch làm gì?† Welcome - nguonsusong.com

GMT+8, 15-11-2018 01:47 AM

nguonsusong.com | nguonsusong.net | nguonsusong.us | nguonsusong.ca | loihangsong.net | tinlanhmedia.net | phimtinlanh.com |
Tweet
Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách